AEG BE501302HM User manual

AEG BE501302HM User manual
SL
Navodila za uporabo
Pečica
BE501302HM
2
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.............................................................................. 2
2. VARNOSTNA NAVODILA.....................................................................................4
3. OPIS IZDELKA......................................................................................................6
4. PRED PRVO UPORABO...................................................................................... 7
5. VSAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 7
6. ČASOVNE FUNKCIJE........................................................................................ 10
7. UPORABA DODATNE OPREME....................................................................... 11
8. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 14
9. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 15
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.........................................................................30
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 32
12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 34
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
SLOVENŠČINA
3
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso),
priporočljivo za to napravo.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
vtičnico, odporno proti udarcem.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko
so vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
SLOVENŠČINA
•
•
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat pečice med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz pečice
lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
•
•
•
•
•
5
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Če se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
6
www.aeg.com
2.5 Notranja lučka
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
•
•
2.7 Servis
•
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
11
2
3
4
5
6
5
4
3
2
1
3.2 Pripomočki
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Elektronski programator
Gumb za nastavitev temperature
Lučka/simbol napajanja
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
Pekač za pecivo
Mreža za pečenje
Za kolače in piškote.
Za posodo, modele, pečenke.
SLOVENŠČINA
Posoda za žar/pekač
7
Za merjenje temperature v hrani.
Teleskopska vodila
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Za rešetke in pladnje.
Sonda za meso
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije
«.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite napravo in
pripomočke.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
4.1 Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Gumbi, ki jih lahko
potisnete nazaj
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni
gumb. Upravljalni gumb izskoči.
5.2 Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali
ima naprava lučke,
simbole tipk ali
indikatorje:
• Lučka zasveti, ko
naprava deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrana katera
izmed funkcij pečice ali
temperatura.
• Indikator zasveti, ko se
pečica segreje.
8
www.aeg.com
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Če želite izklopiti napravo, obrnite
gumba za funkcije pečice in
nastavitev temperature v položaj za
izklop.
5.3 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za izklop
Naprava je izklopljena.
Hitro Segrevanje
Pečice
Za skrajšanje časa segrevanja.
Vroči Zrak
Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in suše‐
nje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
Program Za Piz‐
zo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj zape‐
čene in hrustljave. Temperaturo nastavite 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
Gretje Zgoraj/
Spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Gretje Spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Odtaljevanje
To funkcijo lahko uporabite za odtaljevanje zamrznjenih
živil, kot sta zelenjava in sadje. Čas odtaljevanja je od‐
visen od količine in velikosti zamrznjenih živil.
Vlažni Vroči Zrak
Za pripravo predpečenih dobrot v modelu na eni višini
pečice. Za varčevanje z energijo med pečenjem. To
funkcijo morate uporabiti v skladu z razpredelnicami za
pečenje, da dosežete želene rezultate pečenja. Za do‐
datne informacije o priporočenih nastavitvah si oglejte
razpredelnice za pečenje. Ta funkcija je bila uporablje‐
na za določitev razreda energijske učinkovitosti po EN
60350-1.
Mali Žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Infra Pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zape‐
čenost.
Luč lahko med nekaterimi
funkcijami pečice pri nižji
temperaturi od 60 °C
samodejno ugasne.
SLOVENŠČINA
5.4 Funkcija hitrega
segrevanja
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Med izvajanjem funkcije
hitrega segrevanja v pečico
ne postavljajte hrane.
1. Nastavite funkcijo hitrega segrevanja.
Oglejte si razpredelnico funkcij
pečice.
9
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da nastavite
temperaturo.
Ko naprava doseže nastavljeno
temperaturo, se oglasi zvočni signal.
Funkcija hitrega segrevanja
se ne izklopi po zvočnem
signalu. Funkcijo morate
izklopiti ročno.
3. Nastavite funkcijo pečice.
5.5 Prikazovalnik
A
G
F
B
E
C
D
A. Programska ura
B. Indikator segrevanja in akumulirane
toplote
C. Predal za vodo (le izbrani modeli)
D. Sonda za meso (le izbrani modeli)
E. Zapora vrat (le izbrani modeli)
F. Ure/minute
G. Časovne funkcije
5.6 Tipke
Tipka
Funkcija
Opis
URA
Za nastavitev časovne funkcije.
MINUS
Za nastavitev časa.
ODŠTEVALNA URA
Za nastavitev ODŠTEVALNE URE. Tipko
držite več kot tri sekunde, da vklopite ali
izklopite luč v pečici.
PLUS
Za nastavitev časa.
TEMPERATURA
Za preverjanje temperature pečice ali
temperature sonde za meso (če obstaja).
Uporabite le med izvajanjem funkcije pe‐
čice.
5.7 Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, ena za drugo
zasvetijo črtice na prikazovalniku
.
Črtice prikazujejo naraščanje ali padanje
temperature pečice.
10
www.aeg.com
6. ČASOVNE FUNKCIJE
6.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
00:00
Uporaba
ČAS
Za prikaz ali spremembo časa. Čas lahko spreminjate
samo, ko je naprava izklopljena.
TRAJANJE
Za določanje trajanja delovanja naprave. Uporabljajte
le, ko je nastavljena funkcija pečice.
KONEC
Za določanje časa izklopa naprave. Uporabljajte le, ko
je nastavljena funkcija pečice.
ZAMIK VKLOPA
Za kombiniranje funkcij TRAJANJE in KONEC.
ODŠTEVALNA
URA
Uporabite jo za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija
ne vpliva na delovanje naprave. ODŠTEVALNO URO
lahko nastavite kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
ŠTEVEC ČASA
Če ne nastavite nobene druge časovne funkcije, ŠTE‐
VEC ČASA samodejno nadzoruje čas delovanja napra‐
ve. Vklopi se ob začetku segrevanja pečice.
Števca časa ne morete uporabiti pri naslednjih funkci‐
jah: TRAJANJE, KONEC, sonda za meso.
6.2 Nastavitev in
spreminjanje časa
2. Pritiskajte
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
3. Pritisnite
ali , da nastavite
minute in ure za funkcijo TRAJANJE.
prikažeta
1. Pritisnite
utripati
in »12:00«. "12« utripa.
ali
, da nastavite ure.
za potrditev in preklop
2. Pritisnite
na nastavitev minut.
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. "00« utripa.
3. Pritisnite
minute.
ali
in
, da nastavite
4. Pritisnite
za potrditev ali po se bo
nastavljen čas samodejno shranil po
petih sekundah.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
dokler na prikazovalniku ne začne
utripati indikator za čas
.
6.3 Nastavitev TRAJANJA
1. Nastavite funkcijo pečice.
,
, dokler ne začne
.
4. Za potrditev pritisnite .
Po pretečenem času se za dve minuti
oglasi zvočni signal. Na prikazovalniku
utripata
in čas. Naprava se
samodejno izklopi.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Gumb za funkcije pečice obrnite v
položaj za izklop.
6.4 Nastavitev KONCA
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte
utripati
, dokler ne začne
.
3. Pritisnite
ali , da nastavite ure
in minute za funkcijo KONEC.
4. Za potrditev pritisnite .
Po pretečenem nastavljenem času se za
dve minuti oglasi zvočni signal. Na
SLOVENŠČINA
prikazovalniku utripata
in čas.
Naprava se samodejno izklopi.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Gumb za funkcije pečice obrnite v
položaj za izklop.
6.5 Nastavitev funkcije ZAMIK
VKLOPA
1. Nastavite funkcijo pečice.
, dokler ne začne
2. Pritiskajte
utripati
.
ali , da nastavite
3. Pritisnite
minute in ure za funkcijo TRAJANJE.
4. Za potrditev pritisnite
prikazovalniku utripa
. Na
.
5. Pritisnite
ali , da nastavite ure
in minute za funkcijo KONEC.
6. Za potrditev pritisnite .
Naprava se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen
čas za funkcijo TRAJANJE, in se nato
izklopi ob času, ki je nastavljen za
funkcijo KONEC. Po pretečenem
nastavljenem času se za dve minuti
oglasi zvočni signal. Na prikazovalniku
utripata
in čas. Naprava se izklopi.
7. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
11
8. Gumb za funkcije pečice obrnite v
položaj za izklop.
6.6 Nastavljanje
ODŠTEVALNE URE
1. Pritisnite
.
Na prikazovalniku utripata
in »00«.
ali , da nastavite
2. Pritisnite
ODŠTEVALNO URO.
Najprej nastavite sekunde in nato
minute.
Ko je čas, ki ga nastavite, daljši od
60 minut, na prikazovalniku utripa
.
3. Nastavite ure.
4. ODŠTEVALNA URA se samodejno
zažene po petih sekundah.
Po pretečenih 90 % nastavljenega
časa se oglasi zvočni signal.
5. Ko se nastavljen čas konča, se za
dve minuti oglasi zvočni signal. "Na
prikazovalniku utripata 00:00« in
Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
.
6.7 ŠTEVEC ČASA
Za ponastavitev števca časa pritisnite in
držite
in . Programska ura začne
znova prištevati.
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo hrane.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se naprava izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
•
•
temperaturo pečice (najmanj 120 °C),
temperaturo jedra.
POZOR!
Uporabite le priloženo sondo
za meso ali originalne
nadomestne dele.
Navodila za najboljše rezultate:
• Sestavine morajo imeti sobno
temperaturo.
• Sonde za meso ne morete uporabiti
za tekoče jedi.
• Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v jedi in vtič v vtičnici.
• Uporabite priporočene nastavitve
sonde za meso. Oglejte si poglavje »
Namigi in nasveti«.
Ob vsaki vstavitvi vtiča
sonde za meso v vtičnico
morate ponovno nastaviti
čas sonde za meso. Trajanja
in konca ne morete izbrati.
12
www.aeg.com
Naprava izračuna približen
čas pečenja, ki se lahko
spremeni.
Kategorije hrane: meso,
perutnina in ribe
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa ali ribe, če je možno, v
najdebelejši del. Poskrbite, da bo v
jedi vsaj 3/4 sonde za meso.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
Nova privzeta temperatura jedra se
prikaže med naslednjo uporabo sonde za
meso.
Ko temperatura jedra jedi doseže
nastavljeno temperaturo, utripata
privzeta temperatura jedra in
. Za dve
minuti se oglasi zvočni signal.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Kategorija hrane: zloženka
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Polovico sestavin dajte v posodo za
pečenje.
3. Konico sonde za meso vstavite točno
v sredino zloženke.Sonda za meso
mora biti med pečenjem trdno na
enem mestu. Za to uporabite trdno
sestavino. Z robom posode za
pečenje podprite silikonski ročaj
sonde za meso. Konica sonde za
meso se ne sme dotakniti dna
posode za pečenje.
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
Pri prvi uporabi sonde za meso je
privzeta temperatura jedra 60 °C.
Med utripanjem simbola
lahko z
gumbom za temperaturo spremenite
privzeto temperaturo jedra. Na
prikazovalniku se prikažeta simbol sonde
za meso in privzeta temperatura jedra.
4. Pritisnite , da shranite novo
temperaturo jedra, ali počakajte 10
sekund, da se nastavitev samodejno
shrani.
4. Sondo za meso pokrijte s preostalimi
sestavinami.
5. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
SLOVENŠČINA
13
preklopi na nastavljeno
temperaturo pečice.
• Trikrat - na prikazovalniku se
prikaže nastavljena temperatura
pečice.
2. Z gumbom za temperaturo
spremenite temperaturo.
7.2 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
6. Pritisnite , da shranite novo
temperaturo jedra, ali počakajte 10
sekund, da se nastavitev samodejno
shrani.
Nova privzeta temperatura jedra se
prikaže med naslednjo uporabo sonde za
meso.
Ko temperatura jedra jedi doseže
nastavljeno temperaturo, utripata
privzeta temperatura jedra in
. Za dve
minuti se oglasi zvočni signal.
7. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
Globok pekač:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Spreminjanje temperature
med pečenjem
Temperaturo lahko med pečenjem
kadarkoli spremenite:
:
1. Pritisnite
• Enkrat - na prikazovalniku se
prikaže nastavljena temperatura
jedra, ki se vsakih 10 sekund
preklopi na trenutno temperaturo
jedra.
• Dvakrat - na prikazovalniku se
prikaže trenutna temperatura
pečice, ki se vsakih 10 sekund
Mreža za pečenje in globok pekač
skupaj:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk in mrežo za pečenje na vodilih
zgoraj in poskrbite, da bodo nogice
obrnjene navzdol.
14
www.aeg.com
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
Globok pekač:
Globok pekač postavite na teleskopski
vodili.
7.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
Rešetka in globok pekač skupaj:
Mrežo za pečenje in globok pekač
postavite skupaj na teleskopski vodili.
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Mreža za pečenje:
Mrežo za pečenje postavite na
teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi
navzdol.
Visok rob okoli mreže za
pečenje je poseben element,
ki preprečuje zdrs posode.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Uporaba varovala za
otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke,
naprave ni mogoče nenamerno vklopiti.
1. Poskrbite, da bo gumb za funkcije
pečice obrnjen v položaj za izklop.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi
držite
in .
Oglasi se zvočni signal. Na
prikazovalniku se prikaže SAFE .
Za izklop varovala za otroke ponovite 2.
korak.
SLOVENŠČINA
8.2 Uporaba funkcije
zaklepanja tipk
Funkcijo zaklepanja tipk lahko vklopite
samo takrat, ko naprava deluje.
Funkcija zaklepanja tipk preprečuje
nenamerno spreminjanje temperature in
nastavitev časa delujoče funkcije pečice.
1. Izberite funkcijo pečice in jo nastavite
glede na svoje želje.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi
in .
držite
Oglasi se zvočni signal. Na
prikazovalniku se prikaže Loc.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk
ponovite 2. korak.
Ko obrnete gumb za
nastavitev temperature ali
pritisnete tipko, se na
prikazovalniku prikaže Loc.
Ko obrnete gumb za funkcije
pečice, se naprava izklopi.
Ko napravo izklopite,
medtem ko je vklopljena
funkcija zaklepanja tipk, se
funkcija zaklepanja tipk
samodejno preklopi na
varovalo za otroke. Oglejte
si »Uporaba varovala za
otroke«.
8.3 Indikator akumulirane
toplote
akumulirane toplote , če je
temperatura v pečici višja od 40 °C.
Obrnite gumb za nastavitev temperature
levo ali desno za prikaz temperature
pečice.
8.4 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
1.5
Za vklop naprave po samodejnem
izklopu pritisnite katerokoli tipko.
Samodejni izklop ne deluje
pri naslednjih funkcijah:
Sonda za meso, Osvetlitev,
Trajanje, Konec.
8.5 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
Ko izklopite napravo, se na
prikazovalniku prikaže indikator
9. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
15
9.1 Notranja stran vrat
Pri nekaterih modelih se lahko na
notranji strani vrat nahajajo:
•
•
številke položajev rešetk.
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za običajne jedi.
9.2 Pečenje kruha in peciva
•
Lastnosti vaše pečice so lahko
drugačne, kot so bile lastnosti
16
www.aeg.com
•
•
•
prejšnje. Običajne nastavitve, kot so
temperatura, čas pečenja in položaji
rešetk, prilagodite glede na vrednosti
v razpredelnicah.
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 –
15 minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
•
•
Torte in peciva, ki jih pečete na
različnih višinah, na začetku ne bodo
enakomerno zapečeni. V tem primeru
ne spreminjajte temperaturnih
nastavitev. Razlika se bo med
pečenjem izenačila.
Pekači v pečici se med pečenjem
lahko zvijejo. Ko se ponovno ohladijo,
se zravnajo.
9.3 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj zape‐
čen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je vla‐ Temperatura pečice je previ‐ Pri naslednji peki nastavite
žen, grudast ali neenako‐
soka.
nekoliko nižjo temperaturo.
merne sestave.
Kolač se je sesedel in je vla‐ Prekratek čas pečenja.
žen, grudast ali neenako‐
merne sestave.
Podaljšajte čas pečenja. Ča‐
sa pečenja ne morete
skrajšati z nastavitvijo vi‐
šjih temperatur.
Kolač se je sesedel in je vla‐ V testu je preveč tekočine.
žen, grudast ali neenako‐
merne sestave.
Uporabite manj tekočine.
Bodite previdni glede časa
mešanja, predvsem pri upo‐
rabi mešalnika.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Pri naslednji peki nastavite
višjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Temperatura pečice je previ‐ Nastavite nižjo temperaturo
soka in čas pečenja prekra‐ in daljši čas pečenja.
tek.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomer‐
no po pekaču.
Kolač ni pečen v predvide‐
nem času pečenja.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko višjo temperaturo.
9.4 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Šarkelj/brioche
Vroči Zrak
150 - 160
50 - 70
1
SLOVENŠČINA
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Peščeni kolač/
sadni kolač
Vroči Zrak
140 - 160
70 - 90
1
Kolač iz krhkega Vroči Zrak
testa
170 - 1801)
10 - 25
2
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči Zrak
150 - 170
20 - 25
2
Skutna pogača
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170 - 190
60 - 90
1
17
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Jed
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Pletenica/pleten kolač
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170 - 190
30 - 40
3
Božični kolač
Gretje Zgoraj/
Spodaj
160 - 1801)
50 - 70
2
Kruh (rženi kruh):
1. Prvi del peke.
2. Drugi del peke.
Gretje Zgoraj/
Spodaj
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Princeskini krofi/Ėclair
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulada
Gretje Zgoraj/
Spodaj
180 - 2001)
10 - 20
3
Kolač z drobljencem
Vroči Zrak
150 - 160
20 - 40
3
Maslen kolač z mandlji/sladko
pecivo
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
20 - 30
3
Sadni kolač (iz kvašenega/
Vroči Zrak
150
35 - 55
3
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170
35 - 55
3
umešanega testa)2)
Sadni kolač iz krhkega testa
Vroči Zrak
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
umešanega testa)2)
Sadni kolač (iz kvašenega/
Pecivo iz kvašenega testa z
Gretje Zgoraj/
občutljivimi nadevi (npr. skuto, Spodaj
smetano, jajčno kremo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
18
www.aeg.com
Drobno pecivo
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Piškoti iz krh. te‐ Vroči Zrak
sta
150 - 160
10 - 20
3
Piškoti iz ume‐
šanega testa
Vroči Zrak
150 - 160
15 - 20
3
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči Zrak
80 - 100
120 - 150
3
Makroni
Vroči Zrak
100 - 120
30 - 50
3
Piškoti iz kvaše‐ Vroči Zrak
nega testa
150 - 160
20 - 40
3
Pecivo iz listna‐
tega testa
Vroči Zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Kruhki/Žemlje
Vroči Zrak
1601)
10 - 25
3
Kruhki/Žemlje
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.5 Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Narastek s te‐
steninami
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
25 - 40
1
Gratinirana zele‐ Infra pečenje
160 - 170
15 - 30
1
njava1)
Francoske
štručke s stop‐
ljenim sirom
Vroči zrak
160 - 170
15 - 30
1
Sladki narastki
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
40 - 60
1
Ribji narastek
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
30 - 60
1
Polnjena zele‐
njava
Vroči zrak
160 - 170
30 - 60
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
9.6 Vlažni Vroči Zrak
Za najboljše rezultate
upoštevajte čase pečenja,
navedene v spodnji
razpredelnici.
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Gratinirane testenine
200 - 220
45 - 55
3
Gratiniran krompir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Kruhov narastek
190 - 200
55 - 70
3
Rižev narastek
170 - 190
45 - 60
3
Jabolčni kolač iz umešanega testa
(okrogel tortni model)
160 - 170
70 - 80
3
Beli kruh
190 - 200
55 - 70
3
9.7 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo Vroči zrak.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2 položaja
3 položaji
Princeskini krofi/ 160 - 1801)
Ėclair
25 - 45
1/4
-
Drobljenec
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/small cakes/drobno pecivo/pecivo/rulade
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2 položaja
3 položaji
Piškoti iz krh. te‐ 150 - 160
sta
20 - 40
1/4
1/3/5
Piškoti iz ume‐
šanega testa
25 - 40
1/4
-
160 - 170
19
20
www.aeg.com
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2 položaja
3 položaji
Beljakovi piškoti, 80 - 100
poljubčki
130 - 170
1/4
-
Makroni
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Piškoti iz kvaše‐ 160 - 170
nega testa
30 - 60
1/4
-
Pecivo iz listna‐
tega testa
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Kruhki/Žemlje
180
20 - 30
1/4
-
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.8 Program Za Pizzo
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza (tanka)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (zelo oblože‐
na)
180 - 200
20 - 30
2
Kolači
180 - 200
40 - 55
1
Špinačni narastek
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Švicarska pita
170 - 190
45 - 55
1
Skutna pogača
140 - 160
60 - 90
1
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
150 - 170
50 - 60
1
Zelenjavna pita
160 - 180
50 - 60
1
Nevzhajan kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Pecivo iz krhkega te‐ 160 - 1801)
sta
45 - 55
2
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alza‐
cije)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroge (ruska različi‐
ca prepognjenke)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
SLOVENŠČINA
9.9 Pečenje mesa
•
•
•
•
•
•
Za pečenje uporabite posodo, ki je
odporna na toploto. Preberite navodila
proizvajalca posode.
Velike kose mesa lahko pečete
neposredno v globokem pekaču ali na
rešetki nad globokim pekačem.
V globok pekač nalijte nekaj tekočine,
da se mesni sokovi ali maščoba ne bi
prižgali na njegovo površino.
Vse vrste mesa, ki naj bi dobile
skorjo, lahko pečete v posodi brez
pokrovke.
21
Po potrebi kos mesa obrnite po 1/2 do
2/3 časa pečenja.
Da bo meso bolj sočno:
– Pusto meso pecite v posodi s
pokrovom ali uporabite vrečko za
pečenje.
– Meso in ribe pecite v kosih s težo
najmanj 1 kg.
– Velike pečenke in perutnino med
pečenjem večkrat polijte z lastnim
sokom.
9.10 Razpredelnice za pečenje mesa
Govedina
Jed
Količina
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje zgo‐
raj/spodaj
230
120 - 150
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra pečenje 190 - 2001)
ali file: manj pe‐ line
čen
5-6
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra pečenje 180 - 1901)
ali file: srednje
line
pečeno
6-8
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra pečenje 170 - 1801)
ali file: dobro
line
pečen
8 - 10
1
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Jed
Količina
(kg)
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Pleče/vrat/
šunka
1 - 1.5
Infra pečenje 160 - 180
90 - 120
1
Kotlet/rebrca
1 - 1.5
Infra pečenje 170 - 180
60 - 90
1
Mesna štruca
0.75 - 1
Infra pečenje 160 - 170
50 - 60
1
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
0.75 - 1
Infra pečenje 150 - 170
90 - 120
1
22
www.aeg.com
Teletina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Telečja pe‐
čenka
1
Infra pečenje
160 - 180
90 - 120
1
Infra pečenje
160 - 180
120 - 150
1
Telečja krača 1.5 - 2
Jagnjetina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1.5
Infra pečenje
150 - 170
100 - 120
1
Jagnječji
hrbet
1 - 1.5
Infra pečenje
160 - 180
40 - 60
1
Divjačina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Zajčji hrbet/
do 1
zajčje stegno
Gretje zgoraj/ 2301)
spodaj
30 - 40
1
Srnin/jelenov
hrbet
1.5 - 2
Gretje zgoraj/ 210 - 220
spodaj
35 - 40
1
Divjačinsko
bedro
1.5 - 2
Gretje zgoraj/ 180 - 200
spodaj
60 - 90
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Infra pečenje
200 - 220
30 - 50
1
Pol piščanca
0,4 - 0,5 vsa‐ Infra pečenje
ka
190 - 210
35 - 50
1
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1.5
Infra pečenje
190 - 210
50 - 70
1
Raca
1.5 - 2
Infra pečenje
180 - 200
80 - 100
1
Gos
3.5 - 5
Infra pečenje
160 - 180
120 - 180
1
Puran
2.5 - 3.5
Infra pečenje
160 - 180
120 - 150
1
Puran
4-6
Infra pečenje
140 - 160
150 - 240
1
Porcije perut‐ 0,2 - 0,25
nine
vsaka
SLOVENŠČINA
23
Riba (dušena)
Jed
Količina (kg) Funkcija
Cela riba
1 - 1.5
Gretje zgoraj/ 210 - 220
spodaj
9.11 Mali žar
•
•
•
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Na žaru vedno pecite z najvišjo
temperaturno nastavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je
priporočeno v razpredelnici za
pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno
vstavite na prvo višino.
•
•
Položaj re‐
šetk
40 - 60
1
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara
vedno predhodno ogrevajte pet minut.
POZOR!
Ko pečete na žaru, imejte
vrata pečice vedno zaprta.
Mali žar
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
Goveja pečenka 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Pljučna pečenka 230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska zarebr‐ 210 - 230
nica
30 - 40
30 - 40
2
Telečja zarebr‐
nica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječja za‐
rebrnica
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
9.12 Spodaj + Žar + Ventilator
Uporabite funkcijo Vroči zrak.
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debela-zamrz‐ 190 - 210
njena
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze, zamrz‐
njeni
180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, tanek 200 - 220
20 - 30
3
24
www.aeg.com
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Ocvrti krompir, debel 200 - 220
25 - 35
3
Pečeni Krompir/
Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Praženi Krompir-Rö‐
sti
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja/Kaneloni,
sveži
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja/Kaneloni,
zamrz.
160 - 180
40 - 60
2
V pečici pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje Perutnice
190 - 210
20 - 30
2
9.13 Odtaljevanje
•
•
•
•
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Uporabite prvi položaj rešetk od
spodaj.
Živila ne pokrivajte s posodo ali
krožnikom, ker se lahko zaradi tega
podaljša čas odtaljevanja.
Jed
Količina
(kg)
Pri večjih porcijah hrane na dno
pečice postavite obrnjen prazen
krožnik. Hrano položite v globok
krožnik ali posodo, to pa postavite na
krožnik v pečici. Po potrebi odstranite
nosilce rešetk.
Čas odtalje‐ Dodatni čas
vanja (min.) odtaljevanja
(min.)
Opombe
Piščanec 1
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obrnjen krož‐
nik, postavljen na velik krožnik.
Obrnite po polovici časa priprave.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa priprave.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa priprave.
Postrv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetano stepajte, ko še vedno
vsebuje zmrznjene delce.
Torta
1.4
60
60
-
SLOVENŠČINA
9.14 Sterilizacija - Gretje
spodaj
•
•
•
•
•
Uporabite le kozarce za vlaganje
enakih velikosti.
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim
in bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko
od spodaj.
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
•
•
•
25
Kozarci se ne smejo dotikati med
seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode,
da bo v pečici zagotovljena zadostna
vlaga.
Ko začne tekočina v kozarcih počasi
vreti (pri litrskih kozarcih po približno
35 - 60 minutah), izklopite pečico ali
zmanjšajte temperaturo na 100 °C
(glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Jagode / borovnice /
maline / zrele ko‐
smulje
160 - 170
35 - 45
-
Pečkato in koščičasto sadje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Hruške / kutine / sli‐
ve
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Korenje1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica / grah /
beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenjava
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
9.15 Sušenje - Vroči zrak
•
Pekač prekrijte s proti maščobi
odpornim papirjem ali papirjem za
peko.
•
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in
za dokončanje sušenja pustite, da se
ohlaja čez noč.
26
www.aeg.com
Zelenjava
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Fižol
60 - 70
Paprika
Položaj rešetk
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Jušna zelenjava 60 - 70
5-6
3
1/4
Gobe
50 - 60
6-8
3
1/4
Zelišča
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Položaj rešetk
Slive
60 - 70
Marelice
Sadje
Jed
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabolčni krhlji
60 - 70
6-8
3
1/4
Hruške
60 - 70
6-9
3
1/4
9.16 Razpredelnica za Sonda za meso
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj Pečen
Srednje Pe‐
čeno
Dobro pečeno
Goveja pečenka
45
60
70
Ledvena pečenka
45
60
70
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Mesna štruca
80
83
86
Svinjina
Temperatura jedra živila (°C)
Šunka
Pečenka
Manj
Srednje Pečeno Več
80
84
88
SLOVENŠČINA
Svinjina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Kotlet (hrbet),
Prekajena svinjska ledvena pečen‐
ka,
75
Prekajena ledvena pečenka, poši‐
rana
Teletina
Srednje Pečeno Več
78
82
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Telečja pečenka
75
80
85
Telečja krača
85
88
90
Ovčetina/jagnjetina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Ovčje stegno
80
85
88
Ovčji hrbet
75
80
85
Jagnje-stegno,
Pečena jagnjetina
65
70
75
Divjačina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Zajčji hrbet,
Srnin/jelenov hrbet
65
70
75
Zajčje stegno,
Cel zajec,
Srnino/jelenovo stegno
70
75
80
Perutnina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Piščanec (cel/polovica/prsi)
80
83
86
Raca (cela/polovica),
Puran (cel/prsi)
75
80
85
Raca (prsi)
60
65
70
27
28
www.aeg.com
Riba (losos, postrv, smuč)
Riba (cela/velika/dušena),
Riba (cela/velika/pečena),
Zloženke - Predhodno kuhana
zelenjava
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
60
64
68
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Zloženka iz bučk,
Brokolijeva zloženka
Koromačeva zloženka
85
88
Zloženke - Pikantne
Temperatura jedra živila (°C)
91
Manj
Srednje Pečeno Več
Kaneloni,
Lazanja,
Narastek s testen.
85
88
Zloženke - Sladke
Temperatura jedra živila (°C)
Zloženka iz belega kruha s sa‐
djem/brez sadja,
Zloženka iz riževe kaše s sadjem/
brez sadja,
Sladka zloženka iz rezancev
91
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
80
85
90
9.17 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z EN 60350-1:2013 in
IEC 60350-1:2011.
Peka na enem nivoju. Peka v modelih.
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Fatless sponge cake/
biskvit brez maščob
Vroči Zrak
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake/
biskvit brez maščob
Gretje Zgoraj/
Spodaj
160
35 - 50
2
SLOVENŠČINA
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Apple pie/jabolčna pi‐ Vroči Zrak
ta (2 modela Ø 20 cm,
diagonalno zamaknje‐
na)
160
60 - 90
2
Apple pie/jabolčna pi‐ Gretje Zgoraj/
ta (2 modela Ø 20 cm, Spodaj
diagonalno zamaknje‐
na)
180
70 - 90
1
29
Peka na enem nivoju. Drobno pecivo.
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Short bread/masleni
piškoti/pecivo iz
krhkega testa
Vroči Zrak
140
25 - 40
3
Short bread/masleni
piškoti/pecivo iz
krhkega testa
Gretje Zgoraj/
Spodaj
1601)
20 - 30
3
Small cakes/drobno
pecivo (20 kosov/
pekač)
Vroči Zrak
1501)
20 - 35
3
Small cakes/drobno
pecivo (20 kosov/
pekač)
Gretje Zgoraj/
Spodaj
1701)
20 - 30
3
1) Pečico predhodno ogrejte.
Peka na več nivojih. Piškoti/small cakes/drobno pecivo /pecivo/rulade.
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
2 po‐ 3 po‐
ložaja ložaji
Short bread/masleni
piškoti/pecivo iz
krhkega testa
Vroči zrak.
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes/drobno
pecivo (20 kosov/
pekač)
Vroči zrak.
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Pečico predhodno ogrejte.
30
www.aeg.com
Mali Žar
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Toast/Popečen kruh
Mali Žar
najv.
1 - 31)
5
Beef Steak/biftek
Mali Žar
najv.
24 - 301)2)
4
1) Pečico predhodno ogrevajte 5 minut.
2) Obrnite po polovici časa priprave.
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Opombe glede čiščenja
•
•
•
•
•
•
Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin
uporabite namensko čistilo.
Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali
drugi ostanki hrane se lahko vžgejo.
Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi
in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno
sredstvo.
Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v
pomivalnem stroju. To lahko
poškoduje premaz proti prijemanju.
10.2 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
10.3 Strop pečice
OPOZORILO!
Preden odstranite grelec,
izklopite napravo. Prepričajte
se, da je naprava hladna.
Obstaja nevarnost opeklin.
Odstranite nosilce rešetk.
Za enostavno čiščenje stropa pečice
lahko grelec spustite s stropa pečice.
1. Od spredaj z obema rokama primite
grelec.
2. Povlecite ga naprej proti vzmeti in iz
nosilcev na obeh straneh.
SLOVENŠČINA
31
površino. Na ta način preprečite
praske.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
2
B
Grelec se spusti navzdol.
3. Očistite strop pečice.
4. Namestite grelec v obratnem
zaporedju.
Pravilno namestite grelec
nad nosilce na notranjih
stenah naprave.
5. Namestite nosilce rešetk.
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
10.4 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko snamete vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z
naprave bodite previdni.
Vrata so težka.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
OPOZORILO!
Poskrbite, da boste steklene
plošče vstavili pravilno,
drugače se lahko površina
vrat pregreje.
10.5 Zamenjava žarnice
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od naprave
pod kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
OPOZORILO!
Nevarnost smrti zaradi
električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
32
www.aeg.com
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč na vrhu
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti ali
je uporabljati.
Pečica ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je pečica pravil‐
no priključena na napajanje
(oglejte si vezalno shemo,
če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐ Prepričajte se, da so nasta‐
stavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varova‐
la za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pravil‐ Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
SLOVENŠČINA
33
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tempe‐
raturo. Upoštevajte navodila
za uporabo.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15 20 minut.
Na prikazovalniku se prikaže Želite vklopiti funkcijo odta‐
»C2«.
ljevanja, vendar iz vtičnice
niste iztaknili vtiča sonde za
meso.
Iztaknite vtič sonde za meso
iz vtičnice.
Na prikazovalniku se prikaže Elektronska okvara.
koda napake, ki je ni v raz‐
predelnici.
•
•
Naprava je vklopljena in se
ne segreje. Ventilator ne de‐
luje. Na prikazovalniku se
prikaže "Demo".
Vklopljen je predstavitveni
način.
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na od‐
delek za pomoč stran‐
kam.
1. Izklopite pečico.
2. Pritisnite in držite tipko
.
3. Utripati začneta prva
števka na prikazovalniku
in indikator Demo.
4. Vnesite kodo 2468 s pri‐
tiskom tipke
ali
,
da spremenite vrednosti,
in pritisnite
za potrdi‐
tev.
5. Utripati začne naslednja
števka.
6. Način Demo se izklopi,
ko potrdite zadnjo števko
in je koda prava.
11.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
naprave.
34
www.aeg.com
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
12.1 Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
AEG
Identifikacija modela
BE501302HM
Indeks energijske učinkovitosti
81,2
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐ 1,09 kWh/cikel
nem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu
z ventilatorjem
0,69 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
36.5 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
12.2 Prihranek energije
Ta naprava ima funkcije, ki
vam pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta, med
pečenjem pa jih čim manj odpirajte.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte,
preden vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo, odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
SLOVENŠČINA
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Izklopite luč med pečenjem in jo vklopite,
ko jo boste potrebovali.
35
Vlažni Vroči Zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem. Deluje na tak
način, da se temperatura v pečici lahko
razlikuje od temperature na
prikazovalniku med pečenjem, čas
pečenja pa je lahko drugačen od časa
pečenja pri drugih programih.
Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči zrak,
luč po 30 sekundah samodejno ugasne.
Luč lahko ponovno vklopite, a to dejanje
bo zmanjšalo pričakovan prihranek
energije.
13. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867300269-D-012017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement