Aeg BSE792320B Användarmanual
BSE792320B
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 6
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 11
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 22
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................24
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 24
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 27
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 29
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 53
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 57
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 60
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
5
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
6
www.aeg.com
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
2.5 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
Ånginsats
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst. Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
t.ex. ris, polenta, pasta.
7
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller VarioGuide
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: VarioGuide. Tryck på
touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, VarioGuide. Tänd eller
släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen
när produkten är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder
för att aktivera eller inaktivera funktionen: Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
3
4
5
6
7
8
9
SVENSKA
Touchfält
Funktion
Beskrivning
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbupp- Funktionen är på. Den minskar uppvärmning
värmningstiden.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Ställa in vattnets hårdhet
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsgrad (dH) med motsvarande
kalkavlagringar och vattnets kvalitet.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
Vattenhårdhet
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklassifikation
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjukt
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
4
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta testremsan som medföljer
ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Ha inte remsan under rinnande
vatten.
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Vänta i 1 minut och kontrollera sedan
vattnets hårdhetsgrad enligt tabellen
nedan.
Färgerna i reaktionszonerna fortsätter
att ändras. Du ska bara kontrollera
vattnets hårdhetsgrad i upp till 1
minut efter testet.
5. Ställ in vattnets hårdhetsgrad: meny:
Normalinställning.
SVENSKA
Testremsa
Vattenhårdhet
Testremsa
11
Vattenhårdhet
3
1
4
2
Du kan ändra vattnets hårdhetsgrad i
menyn: Normalinställning /
Vattenhårdhet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck på
för att gå till
undermenyn eller godkänna
inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Navigera i menyerna
Du kan när som helst återgå
1. Aktivera produkten.
till huvudmenyn med
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
SousVide-tillagning
Innehåller en uppvärmningsfunktion och en lista
över automatiska program.
Recept
Innehåller en lista över automatiska program.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Rengöring
Innehåller en lista över rengöringsprogram.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
VarioGuide
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för
ett stort antal maträtter. Välj en maträtt och starta
tillagningsprocessen. Temperaturen och gräddningstiden är endast riktlinjer för ett bättre resultat och kan justeras. De beror på recepten samt
på ingrediensernas kvalitet och mängd.
12
www.aeg.com
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Snabbstart
När funktionen är PÅ minskar den uppvärmningstiden.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det
går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Vattenhårdhet
För att ställa in vattnets hårdhetsnivå (1 - 4).
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Undermeny för: SousVidetillagning
Den här tekniken har startat i Sous-videtekniken som betyder "under vakuum"
på franska. Namnet hänvisar till en
tillagningsmetod i vakuumtäta plastpåsar
vid låga temperaturer.
SVENSKA
Symbol
13
Menyfunktion
Beskrivning
SousVide-tillagning
Använder ånga för tillagning av kött, fisk,
skaldjur, grönsaker och frukt. Ställ in temperaturen på 50 °C - 95 °C.
SousVide-recept
Innehåller en lista över automatiska program.
SousVide VarioGuide
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för ett stort antal maträtter. Välj en
maträtt och starta tillagningsprocessen.
Temperaturen och gräddningstiden är endast riktlinjer för ett bättre resultat och kan
justeras. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
6.4 Undermeny för: Rengöring
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är
lätt smutsad och inte bränts flera gånger.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagringar.
Spolning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när ångfunktionerna använts ofta.
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp
av ugnsrengöringsmedel.
6.5 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Över-undervärme.
Över-undervärme
(Över-/Undervärme)
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
14
www.aeg.com
Upphettningsfunktion
Program
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger
och bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluft Med Fukt
För att baka bröd, kakor och cookies. För att spara energi under tillagningen. Den här funktionen
måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för Varmluft + Ånga för att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade
inställningar, se kapitlet Tips och tabellen Varmluft + Ånga. Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
Ångkokning
Du kan välja mellan tre manuella tillagningsfunktioner med olika fuktighetsnivåer. Dessa funktioner kombinerar ånga och varmluft. De täcker tillagningen med olika ångnivåer.
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Undermeny för: Ångkokning
Upphettningsfunktion
Program
Ånga Låg
Funktionen är lämplig för kött, fågel, ugnsrätter
och grytor. Tack vare kombinationen av ånga och
värme får köttet en mör och saftig konsistens och
en krispig yta.
Ånga Medelhög
Funktionen är lämplig för tillagning av stuvat och
bräserat kött och även bröd och söt jästdeg. Tack
vare kombinationen av ånga och värme får köttet
en mör och saftig konsistens och bakverk av jästdeg får en krispig och glansig yta.
Ånga Hög
Funktionen är lämplig för tillagning av utsökta rätter som krämer, tårtor, terriner och fisk.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
SVENSKA
15
6.6 Special
Upphettningsfunktion
Program
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Yogurtfunktion
Använd den här funktionen för att tillaga yoghurt.
Lampan i den här funktionen är släckt.
Jäsning Av Deg
Ångningen förbättrar och påskyndar jäsningen av
degen och förhindrar att ytan torkar samtidigt
som degen hålls elastisk.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Bröd
Med den här funktionen kan du baka bröd och
bullar med mycket bra och professionellt resultat
vad gäller krispighet, färg och glans.
Uppvärmning
Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att ytan
torkar. Värmen distribueras på ett varsamt och
jämnt sätt, som gör att smaken på maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt med hjälp av olika ugnsnivåer.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
16
www.aeg.com
6.7 Undermeny för:
VarioGuide
Maträtt
Kycklingvingar, färska
Matkategori: Fisk/Skaljur
Maträtt
Fisk
Fisk, ugnsbakad
Kycklingvingar, frysta
Fiskpinnar
Kycklinglår, färskt
Fiskfilé, tunn
Kyckling
Fiskfilé, tjock
Fryst fiskfilé
Pocherat kycklingbröst
Hel liten fisk
Kyckling, 2 halvor
Hel fisk, ångad
Hel kyckling
Hel liten fisk, grillad
Hel fisk, grillad
Hel fisk, grillad
Forell
Lax
Laxkotlett
Hel Lax
Räkor
Hel anka
-
Hel gås
-
Hel kalkon
-
Matkategori: Kött
Maträtt
Utmärkt Nötkött,
Kokt
Räkor, färska
Räkor, frysta
Musslor
Kycklinglår, fryst
Nötkött
-
Bräserat kött
Köttfärslimpa
Matkategori: Fågel
Maträtt
Nötkött
Benfri Kyckling
-
Benfri Kyckling
-
Bräserat kött
Köttfärslimpa
Röd
Röd
Rosa
Rostbiff
Rosa
Välstekt
Välstekt
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Röd
Rostbiff
17
Rosa
Deserter
-
Matkategori: Pizza/Quiche
Maträtt
Välstekt
Pizza, tunn
Kalvlägg
Kalv
Kalvstek
Lamm
Pizza
Fryst pizza
Fryst panpizza
Lammstek med ben
Kyld pizza
Lammstek
Fryst portionspizza
Lammsadel
Lammstek, rosa
Lammstek, rosa
Hare
• Harstek
• Harsadel
• Harsadel
Vilt
Pizza, extra fyllning
Fransyska
Rådjursstek
• Bog av hjort/
rådjur
• Rådjurs-/ hjortsadel
Viltstek
Fransyska av vilt
Matkategori: Ugnsrätter
Maträtt
Baguette med smält ost
Tarte Flambée
-
Äppelpaj, söt
-
Pajer
-
Matkategori: Tårta/Kakor
Maträtt
Tysk Ringkaka
-
Äppelkaka, täckt
-
Sockerkaka
-
Äppelpaj
-
Cheesecake, Form
-
Mjuk Kaka
-
Madeirakaka
-
Äppelpaj
-
Äppelpaj, söt
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Lasagne
-
Fryst lasagne/
cannelloni
-
Makaronpudding
-
Bakverk
-
Potatisgratäng
-
Smördegskakor
-
Grönsaksgratäng
-
Petits-Choux
-
18
www.aeg.com
Maträtt
Maträtt
Smördegskakor
-
Matbröd
Bakelser
-
Franskbröd
Mandelbiskvier
-
Fylld Vetefläta
Mördegskakor, Kex
-
Mörkt Bröd
Julkakor
-
Fryst Apfel Strudel
-
Fullkornsbröd
Bakpulverdeg
Osyrat Bröd
Jästdeg
Fryst bröd/franskbullar
Kaka på bakplåt
Cheesecake, Plåt
-
Brownies
-
Rulltårta
-
Jästkaka
-
Smulpaj
-
Sockerkaka
-
Bröd
Rågbröd
Matkategori: Grönsaker
Maträtt
Broccoli, Buketter
-
Broccoli, hel
-
Blomkål, Buketter
-
Blomkål, hel
-
Morötter
-
Zucchini, Skivor
-
Frukttårta, Mördegsbotten
Sparris, grön
-
Sockerkakssmet,
Frukttårta
Sparris, vit
-
Paprika, Remsor
-
Spenat, färsk
-
Purjolöksringar
-
Gröna Bönor
-
Bullar
Svamp, Skivor
-
Bullar, förbakade
Skalade Tomater
-
Bullar, djupfrysta
Brysselkål
-
Ciabatta
-
Selleri, tärnad
-
Ärtor
-
Baguette
Baguetter, förbakade
Äggplanta
-
Baguetter, frysta
Fänkål
-
Kronärtskockor
-
Mördegskakor
Mördegsbotten
Fruktkaka
Sockerkaks-/
Mördegssmet
Jästdeg
Matkategori: Bröd/Bullar
Maträtt
Bullar
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Rödbeta
-
Jästdumplings, söta -
Svartrot
-
Ris
-
Kålrabbi, Remsor
-
Färsk tagliatelle
-
Brytbönor
-
Polenta
-
Savoykål
-
Använd
eller
för att
ställa in de nya värdena vid
ändring av vikt eller
innertemperatur för rätten.
Matkategori: Kräm/Terriner
Maträtt
Ugnsomelett
-
Knäckflan
-
Terriner
Ägg, löskokta
Ägg
19
6.8 Undermeny för: SousVide
VarioGuide
Matkategori
Havsruda, filé
Ägg, medelkokta
Havsabborre, filé
Ägg, hårdkokta
Torsk
Äggstanning
Matkategori: Smårätter
Maträtt
Pommes Frites,
tunn
-
Pommes Frites,
tjock
-
Maträtt
Forellfilé
Fisk/Skaljur
Laxkotlett
Kammusslor
Musslor med skal
Räkor utan skal
Bläckfisk
Pommes Frites, frys- ta
Croquetter
-
Croquetter
-
Riven Potatisgräng
-
Kokad potatis, fjärdedelar
-
Kokad Potatis
-
Ugnsbakad potatis
-
Potatisdumplings
-
Bröddumpling
-
Jästdumplings, salta -
Kycklingbröst benfritt
Fågel
Ankbröst, benfritt
Kalkonbröst, benfritt
Nötkött
• Oxfilé, rosa
• Oxfilé, välstekt
Kött
Lamm
• Lamm, rosa
• Lamm, välstekt
Vilt
• Vildsvin
• Harsadel, benfri
20
www.aeg.com
Matkategori
Maträtt
6.10 Vattenlåda
Morötter
Zucchini, Skivor
A
F
Sparris, grön
Sparris, vit
B
MA
X
Paprika, Remsor
Purjolöksringar
Grönsaker
Rotselleri
Selleri
Äggplanta
Fänkål
Kronärtskockshjärtan
Potatis
Pumpa
C
E
D
A. Lucka
B. Vågbrytare
C. Lådenhet
D. Påfyllningshål
E. Våg
F. Främre knapp
Du kan ta ut vattenlådan ur ugnen. Tryck
försiktigt på den främre knappen. När du
tryckt på vattenlådan dras den ut av sig
själv ur ugnen.
Äpplen
Päron
Persikor
Frukt
XA
M
Nektariner
Plommon
Ananas
Mango
6.9 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Du kan fylla på vattenlådan på två sätt:
• låt vattenlådan sitta kvar i ugnen och
fyll på med hjälp av en vattenkanna,
• ta ut vattenlådan ur ugnen och fyll
den från en vattenkran.
När du fyller vattenlådan från en
vattenkran ska du bära lådan i
horisontellt läge så att inget vatten spills
ut.
MAX
för att bekräfta.
Produkten startar
automatiskt om inte
standardinställningarna
ändrats.
MAX
SVENSKA
När du fyllt vattenlådan ska den sättas in
i samma läge. Tryck på den främre
knappen tills vattenlådan är inuti ugnen.
Töm vattenbehållaren efter varje
användningstillfälle.
FÖRSIKTIGHET!
Håll vattenlådan på behörigt
avstånd från varma ytor.
6.11 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan och dra ut den ur
produkten.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maxnivån (ca 950 ml).Vattenmängden
räcker i ca 50 minuter.Använd
markeringarna på vattenlådan.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Torka av den blöta
vattenlådan med en
mjuk trasa innan du
sätter tillbaka den i
produkten.
4. Slå på produkten.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När produkten når den
inställda temperaturen avges en
ljudsignal.
När vattnet i vattenlådan börjar ta
slut ljuder en signal. Vattenlådan
måste fyllas på för att man ska kunna
fortsätta med ångtillagningen på det
sätt som beskrivs ovan.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stänga av produkten.
21
8. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten.
Torka alltid av ugnsutrymmets botten
när ugnen har kallnat.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen. För att skynda på torkningen kan
du stänga luckan och värma upp
produkten med funktionen: Varmluft i
temperatur 150 °C i ca 15 minuter.
I slutet av ångkokningen går
kylfläkten snabbare för att ta
bort ångan.
6.12 SousVide-tillagning
• Maten behåller sin fulla arom utan att
flyktiga smaker och fukt förloras.
• Mör struktur på kött och fisk.
• Maten behåller alla mineraler och
vitaminer.
• Mindre kryddor behövs eftersom
maten behåller sin naturliga smak.
• Bättre arbetsflöde eftersom man inte
behöver förbereda och servera maten
på samma tid och plats.
• Låg tillagningstemperatur minimerar
risken för övertillagning.
• Portionering av maten gör att den lätt
att hålla.
Förbereda maten
1. Skölj och skär ingredienserna i bitar.
2. Krydda ingredienserna.
3. Lägg ingredienserna i lämpliga
vakuumpåsar.
4. Vakuumförslut påsen så att du
avlägsnar så mycket luft som möjligt.
5. Påsarna måste förvaras kallt om inte
tillagningen sker omedelbart.
6. Fortsätt med funktionen SousVidetillagning enligt anvisningarna i
lämplig tillagningstabell för maten
som avses eller recepten med
tillagningshjälp.
7. Öppna påsen och servera.
22
www.aeg.com
8. Avsluta tillagningen om så önskas
genom att brunsteka eller grilla
matvarorna, t.ex, kött för att få en
krispig yta och den typiska
steksmaken.
Aktivera en funktion:
SousVide-tillagning
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: SousVide-tillagning.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ in funktionen: SousVidetillagning.
6.13 Indikator för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.14 Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
Tillagning med den här
funktionen gör att det finns
vatten kvar i vakuumpåsarna
och i ugnsutrymmet. Öppna
luckan försiktigt när
tillagningen är klar för att
undvika att det droppar
vatten på möblerna. Använd
en plåt och en handduk när
du tar ut vakuumpåsarna.
Torka av luckan,
vattenuppsamlaren i botten
och ugnsutrymmet med en
mjuk duk eller en svamp. Låt
produkten torka helt med
luckan öppen. För att
påskynda torkningen kan du
hetta upp produkten med
varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
6.15 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
SVENSKA
Klockfunktion
23
Program
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att produkten ska aktiveras
och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
för
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
24
www.aeg.com
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept med Automatiska
Recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
25
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
4. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
26
www.aeg.com
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
Tryck in långpannan / djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
9.3 Teleskopskenor – isättning
av tillbehör
Med teleskopskenorna kan du lättare
sätta in och ta ut ugnsstegarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
FÖRSIKTIGHET!
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt i
ugnen innan du stänger
ugnsluckan.
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Galler:
Placera gallret på de utdragbara
teleskopskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en
specialanordning som
hindrar kokkärl från att glida
av.
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
SVENSKA
27
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret och långpannan på
teleskopskenorna.
Långpanna:
Sätt långpannan i teleskopskenorna.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
eller
för att ändra
.
8. Tryck på
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
10. Håll
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Spara ett program
7. Tryck på
bokstav.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
intryckt för att spara.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
Tryck på
Favoriter. Du kan också använda den när
produkten är avstängd.
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
28
www.aeg.com
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
10.5 Säkerhetsavstängning
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
för att
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
10.6 Ljusstyrka i display
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
SVENSKA
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
29
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
10.8 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är inte aktivt när du köper
produkten.
10.10 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara den mekaniska
lucklåsenheten horisontellt.
Flytta den inte vertikalt.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
2
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på lucklåset när du
stänger ugnsluckan.
10.9 Använda det mekaniska
lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
30
www.aeg.com
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmare
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första hyllnivån.
Efter halva uppvärmningstiden kan du
byta plats på dem.
Jäsning Av Deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg brödet i en stor form. Använd
den första hyllnivån. Ställ in funktion:
Jäsning Av Deg och tillagningstiden.
Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllnivån.
11.3 SousVide-tillagning
Den här funktionen har lägre
tillagningstemperatur än normal
tillagning.
SousVide-tillagning
Rekommendationer
Använd högkvalitativa och färska råvaror.
Skölj alltid maten före tillagning. Var
försiktig när du använder ägg.
Låga temperaturer passar bara för den
typ av mat som kan ätas rå.
Koka inte maten under lång tid när du
använder temperaturer under 60 °C.
Koka ingredienser som innehåller alkohol
innan de vakuumförpackas.
Lägg vakuumpåsen bredvid varandra på
gallret.
Du kan förvara den tillagade maten i
kylen i 2-3 dagar. Kyl ner maten snabbt
(med isbad).
Använd inte den här funktionen för att
värma matrester.
Vakuumförpackning
Använd endast vakuumpåsarna och
vakuumförseglaren som rekommenderas
för sous-vide-matlagning. Endast den här
typen av vakuumtätning kan
vakuumförpacka vätskor.
Återanvänd inte vakuumpåsar.
För snabbare och bättre resultat ställer
du in maximal vakuumgrad.
Se till att området som ska förseglas är
rent för att säkerställa att vakuumpåsen
stängts ordentligt.
Se till att kanterna på vakuumpåsens
insida är rena innan du förseglar den.
11.4 SousVide-tillagning: Kött
• Titta i tabellerna för att förhindra
undertillagning. Använd inte
köttportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellerna.
• Tillagningstiderna i tabellerna är de
kortaste tiderna som krävs.
Tillagningstiden kan ökas efter egen
smak.
• Använd bara kött utan ben för att
undvika skador på vakuumpåsarna.
SVENSKA
31
• För att fågelfiléer ska smaka bättre
ska de stekas på skinnsidan först och
därefter vakuumförpackas.
Nötkött
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat
för 4 personer (g)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Oxfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
3
Rostbiff genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
3
Kalvfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
3
Kalvfié genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
3
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat
för 4 personer (g)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lam röd
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
Lamm rosa
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
3
Vildsvin
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
3
Harsadel
benfri
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
3
Matvarans
tjocklek
Mängd mat
för 4 personer (g)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kycklingbröst 3 cm
benfritt
750
70
70 - 80
3
Ankbröst
benfritt
2 cm
900
60
140 - 160
3
Kalkonbröst
benfritt
2 cm
800
70
75 - 85
3
Lamm / Vilt
Fågel
Livsmedel
11.5 SousVide-tillagning: Fisk
och skaldjur
• Titta i tabellen för att förhindra
undertillagning. Använd inte
fiskportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellen.
• Torka av fiskfiléerna med en
pappershandduk innan du lägger
dem i en vakuumpåse.
• Tillsätt en kopp vatten i vakuumpåsen
när du tillagar musslor.
32
www.aeg.com
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat för Temperatur
4 personer (g) (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Havsruda, filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
3
Havsabborre,
filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
3
Ugnsrätt av tor- 2 filéer 2 cm
kad fisk
650
65
70 - 75
3
Kammusslor
650
60
100 - 110
3
Musslor med
skal
1000
95
20 - 25
3
Räkor utan skal stora
500
75
26 - 30
3
Bläckfisk
1000
85
100 - 110
3
stora
Forellfilé 1)
2 filéer 1,5 cm
650
65
55 - 65
3
Laxkotletter 1)
3 cm
800
65
100 - 110
3
1) För att undvika att protein läcker in i fisken ska den läggas i en 10 % saltlösning (100 g salt till 1 liter
vatten) i 30 min och torka av med en pappershandduk innan du lägger den i en vakuumpåse.
11.6 SousVide-tillagning:
Grönsaker
• Skala grönsakerna efter behov.
• Vissa grönsaker kan ändra färg när du
skalar dem och tillagar i en
vakuumförpackning. För bättre
Livsmedel
Matvarans tjocklek
resultat ska maten tillagas omedelbart
efter du förberett den.
• För att behålla färgen på
kronärtskockor ska du lägga dem i
vatten med citronjuice när du rengjort
och skurit dem i bitar.
Mängd mat
Temperatur
för 4 personer (°C)
(g)
Tid (min)
Falsnivå
Sparris, grön hel
700 - 800
90
40 - 50
3
Sparris, vit
hel
700 - 800
90
50 - 60
3
Zucchini
1 cm stora bitar
700 - 800
90
35 - 40
3
Purjolök
strimlor eller ringar
600 - 700
95
40 - 45
3
Äggplanta
1 cm stora bitar
700 - 800
90
30 - 35
3
Pumpa
2 cm tjocka bitar
700 - 800
90
25 - 30
3
Paprika
strimlor eller fjärdedelar
700 - 800
95
35 - 40
3
Selleri
1 cm stora ringar
700 - 800
95
40 - 45
3
Morötter
0,5 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
3
SVENSKA
33
Livsmedel
Matvarans tjocklek
Mängd mat
Temperatur
för 4 personer (°C)
(g)
Tid (min)
Falsnivå
Rotselleri
1 cm stora bitar
700 - 800
95
45 - 50
3
Fänkål
1 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
3
Potatis
1 cm stora bitar
800 - 1000
95
35 - 45
3
400 - 600
95
45 - 55
3
Kronärtsskuren i fjärdedelar
kockshjärtan
11.7 SousVide-tillagning: Frukt
och sötsaker
• Skala frukten, avlägsna kärnor och
kärnhus efter behov
• För att behålla färgen på äpplen och
päron ska du lägga dem i vatten med
citronjuice när du rengjort och skurit
dem i bitar.
• För bättre resultat ska maten tillagas
omedelbart efter du förberett den.
Livsmedel
Matvarans tjocklek
Mängd mat för
4 personer (g)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Persika
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
3
Plommon
skuret i halvor
600 g
90
10 - 15
3
Mango
skuren i kuber ca 2 x 2
cm
2 frukter
90
10 - 15
3
Nektarin
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
3
Ananas
skivor 1 cm
600 g
90
20 - 25
3
Äpple
skuret i fjärdedelar
4 frukter
95
25 - 30
3
Päron
skuret i halvor
4 frukter
95
15 - 30
3
Vaniljkräm
350 g i varje påse
700 g
85
20 - 22
3
11.8 Ånga
VARNING!
Var försiktig när du öppnar
ugnsluckan medan
produkten är igång. Ånga
kan släppas ut.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Fyll på
vattenlådan till maxnivån. Lägg rätterna i
rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
34
www.aeg.com
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kronärtskockor
99
50 - 60
2
Aubergine
99
15 - 25
2
Blomkål, hel
99
35 - 45
2
Blomkål, buketter
99
25 - 35
2
Broccoli, hel
99
30 - 40
2
Broccoli, buket-
99
13 - 15
2
Svamp, skivor
99
15 - 20
2
Ärtor
99
20 - 30
2
Fänkål
99
25 - 35
2
Morötter
99
25 - 35
2
Kålrabbi, strimlor 99
25 - 35
2
Paprika, strimlor
99
15 - 20
2
Purjolök, ringar
99
20 - 30
2
Gröna bönor
99
35 - 45
2
Småbladig bu99
kettsallad, buketter
20 - 25
2
Brysselkål
99
25 - 35
2
Rödbeta
99
70 - 90
2
Svartrot
99
35 - 45
2
Selleri, tärnad
99
20 - 30
2
Sparris, grön
99
15 - 25
2
Sparris, vit
99
25 - 35
2
Spenat, färsk
99
15 - 20
2
Skalade tomater
99
10
2
Brytbönor
99
25 - 35
2
Savoykål
99
20 - 25
2
Zucchini, skivor
99
15 - 25
2
ter1)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bönor, förvälld
99
20 - 25
2
Grönsaker, förvällda
99
15
2
Torkade bönor,
99
blötlagda (förhållande vatten /
bönor 2:1)
55 - 65
2
Sockerärtor (kaiser-peppar)
99
20 - 30
2
Rödkål eller vitkål, strimlad
99
40 - 45
2
Pumpa, kuber
99
15 - 25
2
Surkål
99
60 - 90
2
Sötpotatis
99
20 - 30
2
Tomater
99
15 - 25
2
Majskolv
99
30 - 40
2
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästdumplings
99
25 - 35
2
Potatisdumplings 99
35 - 45
2
Oskalade potatisar, medelstora
99
45 - 55
2
Ris (vatten/ris-för- 99
35 - 45
2
hållande 1:1)1)
Kokt potatis, delad
99
35 - 45
2
Bröddumpling
99
35 - 45
2
Färsk tagliatelle
99
15 - 25
2
Polenta (vätskeproportion 3:1)
99
40 - 50
2
Bulgur (vatten/
bulgur-mängd
1:1)
99
25 - 35
2
35
36
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Couscous (vatten/couscousmängd 1:1)
99
15 - 20
2
Spaetzle (tysk pa- 99
stasort)
25 - 30
2
Jasminris (vatten/ 99
ris-mängd 1:1)
30 - 35
2
Linser, röda (vatten/linser-mängd
1:1)
99
20 - 30
2
Linser, bruna och 99
gröna (vatten/
linser-mängd 2:1)
55 - 60
2
Rispudding (vatten/ris-mängd
2,5:1)
99
40 - 55
2
Mannagrynspudding (mjölk/
mannagrynmängd 3,5:1)
99
20 - 25
2
1) Förhållandet mellan vatten och ris kan ändras efter typen av ris.
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äppelskivor
99
10 - 15
2
Heta bär
99
10 - 15
2
Fruktkompott
99
20 - 25
2
Smälta choklad
99
10 - 20
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell, ca 250 g
85
20 - 30
2
Räkor, färska
85
20 - 25
2
Räkor, frysta
85
30 - 40
2
Laxkotletter
85
20 - 30
2
Laxöring, ca 1 000 85
g
40 - 45
2
Musslor
20 - 30
2
Fisk
99
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Plattfiskfilé
80
15
2
37
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pocherat kycklingbröst 90
25 - 35
2
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
2
Kalv-/skinkstek utan
ben, 800 - 1 000 g
90
80 - 90
2
Kassler, pocherad
90
70 - 90
2
Tafelspitz (oxkött lång- 99
kokt på riktigt låg värme)
110 - 120
2
Bayersk kalvkorv (vit
korv)
20 - 30
2
80
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ägg, hårdkokt
99
18 - 21
2
Ägg, medelkokt
99
12 - 13
2
Ägg, löskokt
99
10 - 11
2
11.9 Varmluftsgrillning och
Ånga kombinerat
Du kan kombinera dessa funktioner för
att laga kött, grönsaker och smårätter på
en gång.
• Ställ in funktionen: Varmluftsgrillning
för att steka kött.
Livsmedel
Engelsk
rostbiff 1
kg
Brysselkål,
polenta
• Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
• Låt ugnen svalna till en temperatur
runt 90 °C. Du kan öppna ugnsluckan
till första läget i ungefär 15 minuter.
• Ställ in funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga Hög (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
180
60 - 70
kött: 1
99
40 - 50
kött: 1
grönsaker:
3
38
www.aeg.com
Livsmedel
Kalvstek 1
kg,
Ris, grönsaker
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga Hög (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
180
50 - 60
kött: 1
99
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
11.10 Ånga Låg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1 000 180 - 200
g
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå 500
g
180
30 - 40
2
Kyckling 1 000 g
180 - 210
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000 g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Franskbullar
180 - 210
25 - 35
2
Förgräddade bullar
200
15 - 20
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
15 - 20
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
11.11 Ångkokning - Ånga Hög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kräm/pudding i
90
35 - 45
2
enskilda skålar1)
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äggstanning1)
90 - 110
15 - 30
2
Gryta1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till
0,35 kg
90
20 - 30
2
Hel fisk upp till 1
kg
90
30 - 40
2
Ugnsdumplingar
120 - 130
40 - 50
2
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
11.12 Ångkokning - Ånga Medelhög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika sorters
bröd 0,5 - 1kg
180 - 190
45 - 60
2
Franskbullar
180 - 200
25 - 35
2
Sött bröd
160 - 170
30 - 45
2
Söta jästdegsbakelser
170 - 180
20 - 35
2
Söta ugnsrätter
160 - 180
45 - 60
2
Stuvat/bräserat
kött
140 - 150
100 - 140
2
Stekt fiskfilé
170 - 180
25 - 40
2
Stekt fisk
170 - 180
35 - 45
2
11.13 Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Maträtter på en
tallrik
110
10 - 15
2
Makaronpudding 110
10 - 15
2
Ris
110
10 - 15
2
Dumplingar
110
15 - 25
2
39
40
www.aeg.com
11.14 Yogurtfunktion
11.15 Bakning
Med den här funktionen kan du göra
yoghurt.
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Blanda 0,25 kg yoghurt med 1 liter mjölk.
Häll upp den i yoghurtburkar.
Om du använder rå mjölk, koka den först
och låt det svalna till 40 °C.
Använd den andra hyllpositionen.
Ställ in temperaturen till 42 °C.
Livsmedel
Tid (t)
Krämig yoghurt
5-6
Tjock yoghurt
7-8
11.16 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
SVENSKA
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.17 Bakning på en nivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
150 - 1601)
20 - 30
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Först i 20
minuter:
2. Minska därefter till:
Över-undervärme
1.
2.
1.
2.
1
Petit-chouer/
bakelser
Över-undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
2301)
160 - 180
20
30 - 60
41
42
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Smörkakor/sock- Över-undervärerkringlor
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka
Över-undervärme
180
35 - 55
3
Jästkaka med
fyllning (t.ex.
kvarg, grädde,
vaniljkräm)
Över-undervärme
160 - 1801)
40 - 60
3
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördeg / sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 25
3
Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Kakor med jäst
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Över-undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
Småkakor
1) Förvärm ugnen.
11.18 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
170 - 190
15 - 35
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
11.19 Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rispudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med socker- 160 - 170
kakssmet (rund kakform)
70 - 80
3
Franskbröd
55 - 70
3
190 - 200
11.20 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Mördegskakor,
kex
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
20 - 40
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
1/4
1/3/5
43
44
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Short bread /
Mördegskaka /
Mördegsremsor
140
Småkakor av
sockerkaksdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.21 Knaprigt med Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (tjock)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
210 - 2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
210 - 2301)
15 - 25
2
Pirog
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
SVENSKA
45
11.22 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra
att juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
11.23 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 190
30 - 60
1
Köttfärslimpa
750 g – 1 kg
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad 750 g – 1 kg
i förväg)
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
46
www.aeg.com
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Varmluftsgrillning
180 - 2001)
35 - 55
1
Rådjurssadel, 1,5 - 2 kg
hjortsadel
Över-undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Bog
Över-undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1,5 - 2 kg
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
40 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
180 - 200
30 - 50
1
11.24 Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
11.25 Fryst Mat
47
48
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
190 - 210
15 - 25
3
Pommes Frites, tjock 190 - 210
20 - 30
3
Croquetter
190 - 210
20 - 40
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes Frites1) Över-undervärme eller Varm(300 – 600 g)
luftsgrillning
200 - 220
enligt tillverka3
rens anvisningar
Baguetter
Över-undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.26 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur på mellan 80
°C och 150 °C. Normaltemperatur är 90
°C. När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
SVENSKA
49
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Kalvstek
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Stekar
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.27 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Stenfrukt
Grönsaker
50
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.28 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.29 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
170 - 190
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk Kaka
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rågbröd
170 - 190
50 - 70
2
Mörkt bröd
170 - 190
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
40 - 60
2
Franskbullar
190 - 210
20 - 35
2
11.30 Matlagningstermometer tabell
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Röd
Rosa
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Köttfärslimpa
80
83
86
Kalv
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fårbog
80
85
88
Fårsadel
75
80
85
Lammbog,
Lammstek
65
70
75
Vilt
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Harsadel,
Rådjurssadel, hjortsadel
65
70
75
Harbog,
Hel hare,
Rådjurs-/hjortbog
70
75
80
51
52
www.aeg.com
Fågel
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Kyckling (hel/halv/filé)
80
83
86
Anka (hel/halv),
Kalkon (hel/filé)
75
80
85
Anka (filé)
60
65
70
Fisk (lax/forell/gös)
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Fisk (hel/stor/ångkokt),
Fisk (hel/stor/grillad)
60
64
68
Grytor - förkokta grönsaker
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Squashgryta,
Broccoligryta,
Fänkålsgryta
85
88
91
Grytor - kryddstark
Innertemperatur (°C)
Mindre
Rosa
Mer
Cannelloni,
Lasagne,
Makaronipudding
85
88
91
Grytor - söta
Innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt,
Risgrynsgryta med eller utan frukt,
Söt nudelgryta
11.31 Information till
provanstalter
Tester för funktionen: Ånga Hög.
Mindre
Rosa
Mer
80
85
90
Tester enligt IEC 60350-1.
SVENSKA
53
Livsmedel
Behållare
(Gastronorm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempera- Tid (min) Kommentar
tur (°C)
Broccoli1)
1 x 2/3perforerad
300
3
99
13 - 15
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Broccoli1)
2 x 2/3 perforerad
2 x 300
2 och 4
99
13 - 15
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Broccoli1)
1 x 2/3perforerad
max.
3
99
15 - 18
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Frysta ärtor
2 x 2/3 perforerad
2 x 1500
2 och 4
99
Tills tem- Sätt bakplåperatuten på första
ren på
ugnsnivån.
den kallaste
punkten
når 85
°C.
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Ta några droppar ättika för att
rengöra bottensidan i händelse av
kalkavlagringar.
• Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör
med non stick-beläggning. Det kan
skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
12.2 Rekommenderade
rengöringsprodukter
Använd inte svampar med slipeffekt eller
slipande rengöringsmedel. Det kan
skada delarna i emalj och rostfritt stål.
Du kan köpa våra produkter på
www.aeg.com/shop och i de bästa
återförsäljarbutikerna.
12.3 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
54
www.aeg.com
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
Detta är inte slutet av
rengöringsproceduren.
Följ instruktionerna i
meddelandet på
displayen för att
slutföra rengöringen.
d) Torka av insidan av ugnen med
en svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten eller
ugnsrengöringsmedel.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
12.4 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för
att rengöra sidoväggarna.
Ångrengöringsfunktionerna stöder
ugnens ångugnsrengöring.
Ugnen måste ha kallnat
innan du startar
rengöringsproceduren.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
1. Fyll på vattenlådan till maxnivån.
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Slå på funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på ett sensorfält för att
stänga av signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emalj- och ståldelarna.
b) Slå på funktionen.
Efter ca 50 minuter hörs en
signal. Första delen av
programmet är klart.
c) Tryck på
.
e) Tryck på
.
Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av ugnen med en
svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten.
4. Ta bort allt resterande vatten från
vattenlådan.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills ugnen är
torr. För att påskynda torkningen kan du
värma upp ugnen med varmluft vid en
temperatur på 150 °C i ca 15 minuter. Du
kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
ugnen manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
12.5 Påminnelse Rengöring
När påminnelsen visas måste
rengöringen göras. Utför funktionen
Ångrengöring Plus.
Du kan aktivera / avaktivera funktionen:
Påminnelse Rengöring på menyn:
Normalinställning.
12.6 Rengöra vattenlådan
Ta ut vattenlådan ur produkten.
1. Ta av locket till vattenlådan. Lyft
locket enligt utsprånget baktill.
MA
X
2. Ta bort vågbrytaren. Dra bort den
från lådan tills den lossnar.
SVENSKA
3. Diska vattenlådans delar för hand.
Använd kranvatten och tvål.
Använd inga svampar
med slipeffekt.
Vattenlådan får inte
diskas i diskmaskin.
Sätt ihop vattenlådan igen när du
rengjort delarna.
1. Sätt tillbaka vågbrytaren på plats.
Tryck in den i lådenheten.
2. Sätt på locket. Sätt först in
snäppfästet och tryck det sedan mot
lådenheten.
MA
X
MA
55
3. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
4. Fyll återstående del av vattenlådan
med vatten i maximal nivå.
5. För in vattenlådan.
6. Tryck på
.
Då aktiveras den första delen av
proceduren: Avkalkning.
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
7. I slutet av den första delen ska
grillen/långpannan tömmas och
placeras på den första ugnsnivån
igen.
.
8. Tryck på
9. Fyll vattenlådan med färskt vatten.
Kontrollera att det inte finns någon
rengöringslösning kvar i vattenlådan.
10. För in vattenlådan.
11. Tryck på
.
Då aktiveras den andra delen av
proceduren: Avkalkning. Då sköljs
ångalstringskretsen.
X
Det här tar ca 35 minuter.
3. Sätt in vattenlådan i produkten.
4. Tryck vattenlådan mot ugnen tills
den spärras.
12.7 Ångalstringssystem Avkalkning
När ånggeneratorn är igång blir det lätt
kalkavlagringar inuti den (på grund av
kalciuminnehållet i vattnet). Detta kan ha
en negativ effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att förhindra
kalkavlagringar ska man rengöra
ånggeneratorkretsen.
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Ta ut grillen/långpannan när proceduren
är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på
displayen om att upprepa
den.
Om ugnen är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr trasa. Låt ugnen
torka helt med luckan öppen.
12.8 Avkalkningspåminnelse
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning. Dessa
påminnelser aktiveras varje gång du
stänger av produkten.
Lampan i den här funktionen är släckt.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
1. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
2. Tryck på
.
56
www.aeg.com
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
12.9 Ångalstringssystem Spolning
45°
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
.
2. Tryck på
3. Fyll vattenlådan med friskt vatten.
4. Tryck på
.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
12.10 Demontering och
montering av luckan
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Lyft upp klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
B
1
FÖRSIKTIGHET!
Glaset kan gå sönder vid
oförsiktig hantering, särskilt
runt kanterna.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
SVENSKA
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
12.11 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
57
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du satt in
den.
Du har inte satt på locket till
vattenlådan på rätt sätt.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte satt på locket till
tenlådan när du har burit
vattenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte monterat vågbry- Montera vågbrytaren i vattenlådan när du har burit
taren på rätt sätt.
tenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du tryckt in
den på kåpan.
Du har inte tryckt in vattenlå- Sätt in vattenlådan i produkdan ordentligt.
ten genom att trycka in den
tills det inte går längre.
SVENSKA
59
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det är svårt att rengöra vattenlådan.
Du har inte tagit av locket
och vågbrytaren.
Se "Rengöring av vattenlådan".
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i grillen/långpannan efter avkalkningsrutinen.
Du har inte fyllt vattenlådan
till maxnivån.
Kontrollera om det finns avkalkningsmedel/vatten i vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet efter avkalkningsprogrammet.
Grillen/långpannan står på
fel ugnsnivå.
Avlägsna resterande vatten
och avkalkningsmedel från
ugnens botten. Sätt långpannan på den första ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns för mycket vatten i Du har sprutat för mycket
botten av ugnsutrymmet när rengöringsmedel i produkrengöringsfunktionen är klar. ten innan rengöringsprogrammet aktiverades.
Täck alla delar i ugnsutrymmet med ett tunt lager rengöringsmedel. Spruta ett
jämnt lager rengöringsmedel.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Den initiala temperaturen i
Upprepa programmet. Kör
ugnsutrymmet för ångrengö- programmet när produkten
ringsfunktionen var för hög. är kall.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte bort ugnsstegar- Ta ut ugnsstegarna ur prona innan du startade rengör- dukten och upprepa funktioingsrutinen. De kan överföra nen.
värme till väggarna och göra
att det fungerar sämre.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produkprodukten innan du startade ten och upprepa funktionen.
rengöringsrutinen. De kan
försämra ångprogrammet
och göra att det fungerar
sämre.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
60
www.aeg.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BSE792320B
Energiindex
81.0
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.68 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
41.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
14.2 Sparar energi
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program har aktiverats med
Koktid eller Sluttid och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen av automatiskt
10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
SVENSKA
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
61
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft Med Fukt
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder.
Du kan tända lampan igen men det
kommer att minska den förväntade
energibesparingen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62
www.aeg.com
SVENSKA
63
867335106-D-412017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising