Aeg BSK792320M Používateľská príručka

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Aeg BSK792320M Používateľská príručka | Manualzz
BSK792320M
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Parná rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 22
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 23
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................23
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE................................................................................... 26
11. TIPY A RADY....................................................................................................28
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 51
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................56
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................58
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
6
www.aeg.com
•
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Parné pečenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Keď je zapnutá funkcia, pri
otváraní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Para môže
uniknúť.
– Po parnom pečení otvárajte
dvierka spotrebiča opatrne.
2.5 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka na vodu
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Vývod odvápňovacej rúrky
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
9
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
1
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
ZAP / VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Funkcie ohrevu
alebo VarioGuide
Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte
funkciu ohrevu alebo ponuku: VarioGuide. Ďalším
stlačením senzorového tlačidla prepnite medzi po‐
nukami: Funkcie ohrevu, VarioGuide. Osvetlenie
zapnete alebo vypnete stlačením senzorového tla‐
čidla na 3 sekundy. Osvetlenie môžete zapnúť aj
vtedy, keď je rúra vypnutá.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
5
Nastavenie teplo‐
ty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej te‐
ploty v rúre. Stlačením poľa na 3 sekundy zapnete
alebo vypnete funkciu: Rýchle zohrievanie.
6
Tlačidlo na posun
nadol
Pohyb nadol v ponuke.
7
Tlačidlo na posun
nahor
Pohyb nahor v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Tlačidlo Späť
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zobra‐
ziť hlavnú ponuku, stlačte pole na 3 sekundy.
2
-
Poznámka
3
4
8
9
SLOVENSKY
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
10
11
Poznámka
Časové a dopln‐
kové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funk‐
cia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a nastavte
časovač alebo funkcie: Blok. ovládania, Obľúbené,
Ohrev a uchovanie teploty, Nastaviť a ísť. Môžete
zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
4.2 Displej
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Časomer
Je zapnutá táto funkcia.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazí čas skončenia
pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu. Ak chcete
vynulovať čas, stlačte súčasne
a
.
Výpočet
Rúra vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Rýchle zohrievanie
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zo‐
hrievania rúry.
10
www.aeg.com
Symbol
Funkcia
Hmotnostný program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktívny
automatický program so zadávaním
hmotnosti alebo že je možné zmeniť
hmotnosť.
Ohrev a uchovanie teploty Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas
displeja a denný čas.
1. Stlačením
alebo
nastavte
požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
5.3 Nastavenie tvrdosti vody
Dole uvedená tabuľka vysvetľuje vzťah
medzi škálou tvrdosti vody (dH),
príslušnými usadeninami vápnika a
kvalitou vody.
5.2 Prvé zapojenie
Po zapojení rúry do elektrickej siete
alebo po prerušení napájania je potrebné
Tvrdosť vody
Usadeniny vápnika
(mmol/l)
Usadeniny vápni‐
ka (mg/l)
Klasifikácia
vody
Trieda
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mäkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Stredne tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
vyše 21
vyše 3,8
vyše 150
Veľmi tvrdá
Keď tvrdosť vody prekročí hodnoty v
tabuľke, plňte zásuvku na vodu balenou
vodou.
1. Vezmite pásik so štyrmi farbami
dodaný s parnou súpravou v rúre.
2. Všetky reakčné zóny pásika ponorte
do vody približne na 1 sekundu.
Pásik nedávajte pod tečúcu vodu.
3. Potraste pásikom, aby ste odstránili
nadbytočnú vodu.
4. Počkajte jednu minútu a skontrolujte
tvrdosť vody pomocou tabuľky nižšie.
Farby reakčných zón sa naďalej
menia. Tvrdosť vody nekontrolujte
neskôr ako 1 minútu po skúške.
5. Nastavte tvrdosť vody: ponuka:
Základné nastavenia.
SLOVENSKY
Testovací pásik
Tvrdosť vody
Testovací pásik
11
Tvrdosť vody
3
1
4
2
Tvrdosť vody môžete zmeniť v ponuke:
Základné nastavenia / Tvrdosť vody.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Navigácia v ponukách
1. Zapnite rúru.
alebo
2. Stlačením tlačidla
vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
tlačidla
.
Symbol/Položka Použitie
ponuky
Čistenie
Obsahuje zoznam či‐
stiacich programov.
Základné nasta‐
venia
Používa sa na nasta‐
venie konfigurácie
spotrebiča.
Špeciálne
VarioGuide
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol/Položka Použitie
ponuky
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam
funkcií ohrevu.
Obsahuje funkciu
Varenie metódou ohrevu a zoznam auto‐
matických programov.
SousVide
Recepty
Obsahuje zoznam au‐
tomatických progra‐
mov.
Obľúbené
Obsahuje zoznam ob‐
ľúbených programov
pečenia vytvorených
používateľom.
Obsahuje zoznam
doplnkových funkcií
ohrevu.
Obsahuje odporúčané
nastavenia pre mnoho
pokrmov. Zvoľte pokrm
a začnite proces peče‐
nia. Údaje o teplote a
čase sú iba orientačné
v záujme dosiahnutia
čo najlepšieho výsled‐
ku a môžete ich upra‐
viť. Skutočné hodnoty
závisia od konkrétneho
receptu a množstva a
kvality použitých prí‐
sad.
Podponuka pre: Základné nastavenia
Symbol/Položka Popis
ponuky
Nastaviť denný
čas
Nastavenie aktuálneho
denného času.
12
www.aeg.com
Symbol/Položka Popis
ponuky
Časové údaje
Nastaviť a ísť
Ak je funkcia ZAPNU‐
TÁ, na displeji sa zo‐
brazuje aktuálny čas,
aj keď je spotrebič vy‐
pnutý.
Na nastavenie funkcie
a jej neskoršie aktivo‐
vanie stlačte ktorýkoľ‐
vek symbol na ovláda‐
com paneli.
Po skončení cyklu pe‐
Ohrev a uchova‐ čenia uchová priprave‐
né jedlo teplé po dobu
nie teploty
30 minút.
Zapína a vypína funk‐
Predĺženie peče‐ ciu predĺženia pečenia.
nia
Symbol/Položka Popis
ponuky
Tóny tlačidiel
Zapína a vypína vý‐
Alarm/Výstražný stražnú zvukovú signa‐
lizáciu.
tón
Tvrdosť vody
Nastavuje úroveň tvr‐
dosti vody (1 - 4).
Pripomienka či‐
stenia
Pripomína, že je po‐
trebné vyčistiť spotre‐
bič.
Režim DEMO
Aktivačný/deaktivačný
kód: 2468.
Servis
Zobrazenie verzie sof‐
tvéru a konfigurácie.
Upravuje kontrast di‐
Kontrast displeja spleja po stupňoch.
Upravuje jas displeja
po stupňoch.
Jas displeja
Nastavuje jazyk disple‐
ja.
Jazyk
Hlasitosť zvuk.
signalizácie
Symbol
Upravuje hlasitosť tó‐
nov tlačidiel a zvukovej
signalizácie po stup‐
ňoch.
Zapína a vypína tóny
dotykových tlačidiel.
Tón dotykového tlačid‐
la ZAP/VYP nie je
možné vypnúť.
Pôvodné nasta‐
venia
Obnovuje všetky pô‐
vodné nastavenia.
6.3 Podponuka pre: Varenie
metódou SousVide
Táto technika prichádza s technológiou
Sous-vide (francúzsky názov pre „vo
vákuu“). Ide o spôsob varenia vo
vzduchotesne uzavretých plastových
vreckách pri nízkych teplotách.
Položka ponuky
Popis
Varenie metódou SousVide
Používa paru na prípravu mäsa, rýb, mor‐
ských plodov, zeleniny a ovocia. Nastavte
teplotu v rozmedzí 50 °C až 95 °C.
Recepty SousVide
Zoznam automatických programov.
SLOVENSKY
Symbol
13
Položka ponuky
Popis
SousVide VarioGuide
Odporúčané nastavenia rúry pre mnoho
pokrmov. Zvoľte pokrm a začnite proces
pečenia. Teplota a čas sú iba orientačné.
Môžete ich upraviť pre rôzne recepty alebo
rôzne množstvá potravín.
6.4 Podponuka pre: Čistenie
Symbol
Položka ponuky
Popis
Parné čistenie
Postup na vyčistenie mierne znečisteného
spotrebiča, keď sa nečistoty ešte nepripálili.
Odvápňovanie
Postup na čistenie systému výrobníka pary
od zvyškového vodného kameňa.
Preplachovanie
Postup na opláchnutie a vyčistenie systé‐
mu výrobníka pary po častom používaní
parných funkcií.
Čistenie parou plus
Postup na čistenie zaschnutých nečistôt
pomocou čistiaceho prostriedku pre rúry.
6.5 Funkcie ohrevu
Funkcia ohre‐
vu
Teplovzdušné
pečenie
Pizza
Tradičné peče‐
nie (Horný/
Dolný ohrev)
Použitie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potra‐
viny.Nastavte teplotu o
20-40 °C nižšiu ako pre
funkciu: Tradičné peče‐
nie.
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku. Nastavte
teplotu o 20-40 °C niž‐
šiu ako pre funkciu: Tra‐
dičné pečenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Funkcia ohre‐
vu
Mrazené po‐
krmy
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Použitie
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
14
www.aeg.com
Podponuka pre: Vlhké varenie
Funkcia ohre‐
vu
Vlhký horúci
vzduch
Vlhké varenie
Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
ohľadom pečenia nájde‐
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký horúci
vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu mô‐
že byť znížený. Všeo‐
becné odporúčania
ohľadne úspory energie
nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie.Táto
funkcia bola použitá na
určenie triedy energetic‐
kej účinnosti podľa nor‐
my EN 60350-1. Keď
použijete túto funkciu,
osvetlenie sa po 30
sekundách automaticky
vypne.
Môžete si vybrať medzi
tromi funkciami manuál‐
nej prípravy pokrmu s
rôznymi úrovňami
vlhkosti. Tieto funkcie
kombinujú paru a horúci
vzduch. Umožňujú prí‐
pravu pokrmov s rôzny‐
mi úrovňami pary.
Na parné pečenie zele‐
niny, príloh alebo rýb.
Funkcia ohre‐
vu
Vlhkosť Nízka
Použitie
Táto funkcia je vhodná
na mäso, hydinu, jedlá
pripravované v rúre a
zapečené pokrmy. Vďa‐
ka kombinácii pary a
tepla získa mäso jemnú
a šťavnatú konzistenciu
a zároveň chrumkavý
povrch.
Táto funkcia je vhodná
na prípravu duseného
mäsa, ako aj chleba a
sladkého kysnutého ce‐
sta. Vďaka kombinácii
pary a tepla získa mäso
Vlhkosť Stredná jemnú a šťavnatú konzi‐
stenciu a pečivo z kys‐
nutého cesta bude mať
chrumkavý a lesklý po‐
vrch.
Táto funkcia je vhodná
na prípravu citlivých je‐
dál, ako napr. rôznych
Vlhkosť Vysoká druhov nákypov, terín a
rýb.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.6 Špeciálne
Funkcia ohrevu
Použitie
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
Na predhriatie tanierov
pred podávaním jedla.
Ohrev tanierov
Vlhká Para
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny
(napr. nakladanej mie‐
šanej zeleniny).
SLOVENSKY
Funkcia ohrevu
Použitie
Sušenie
Na sušenie nakrájané‐
ho ovocia, zeleniny a
húb.
Funkcia Jogurt
Na prípravu jogurtu.
Pri tejto funkcii je osve‐
tlenie vypnuté.
Kysnutie cesta
Pomalé pečenie
Chlieb
Regenerácia
Rozmrazovanie
6.7 VarioGuide
Kategória pokrmu: Ryby/Morské plody
Pokrm
Ryby
Tenké rybie filety
Hrubé rybie filety
Rybie filé, zmraze‐
né
Celá malá ryba
Celá ryba v pare
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Opätovné zohrievanie
jedla parou zabraňuje
vyschnutiu povrchu.
Teplo sa distribuuje
jemne a rovnomerne,
čo umožňuje obnoviť
chuť a arómu jedla,
ako keby bolo práve
pripravené. Túto funk‐
ciu môžete používať
na priame zohrievanie
jedla na tanieri. Naraz
môžete zohrievať viac
tanierov na rôznych
úrovniach rúry.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
kosti mrazených potra‐
vín.
Pečená ryba
Rybie prsty
Na urýchlenie vykys‐
nutia kysnutého cesta.
Zabraňuje vysušeniu
povrchu cesta a za‐
chováva cesto pružné.
Táto funkcia sa použí‐
va na prípravu chleba
a chlebového pečiva a
z hľadiska chrumkavo‐
sti, farby a lesku kôrky
dosahuje veľmi dobré
výsledky ako od profe‐
sionálov.
15
Celá malá ryba, gri‐
lovaná
Celá ryba, grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Pstruh
Losos
Losos, filety
Losos vcelku
Garnáty
Garnáty, čerstvé
Garnáty, mrazené
Mušle
-
Kategória pokrmu: Hydina
Pokrm
Hydina bez kostí
-
Hydina bez kostí
-
16
www.aeg.com
Pokrm
Pokrm
Kuracie krídla, čer‐
stvé
Kuracie krídla, mra‐
zené
Kurča
Neprepečený
Hovädzie po škan‐
dinávsky
Kuracie stehná, čer‐
stvé
Prepečený
Kuracie stehná,
mrazené
Rebierka
Klobásy chipolata
Pošírované kuracie
prsia
Brav. koleno, pred‐
varené
Kurča, 2 polovice
Bravčové stehno
Bravčové karé
Celé kura
Celá kačka
-
Celá hus
-
Celá morka
-
Bravčové karé
Bravčové
Krkovička
Pokrm
Bravčové plece
Tafelspitz, hovädzie
varené
Pečené bravčové
Varená šunka
Dusené mäso
Teľacie koleno
Sekaná
Neprepečený
Teľacie
Hovädzia roštenka
Pečené teľacie
Neprepečený
Jahňacie stehno
Stredne prepečený
Hovädzie pečené
Bravčové karé, úde‐
né
Bravčové karé, po‐
šírované
Kategória pokrmu: Mäso
Hovädzie
Stredne prepečený
Pečené jahňacie
Stredne prepečený
Jahňací chrbát
Prepečený
Prepečený
Jahňacie
Jahňacie pečené,
stredne prepečené
Jahňacie pečené,
stredne prepečené
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Zajac
• Noha zajaca
• Zajačí chrbát
• Zajačí chrbát
Zverina
Srnčie/Jelenie
• Srnčie stehno
• Srnčí/jelení chrb‐
át
Pečená zverina
Karé z diviny
Švajčiarsky koláč,
pikantný
-
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
Slaný koláč
-
Kategória pokrmu: Koláč/Pečivo
Pokrm
Kysnutá bábovka
-
Obložený jabl. koláč Piškótový koláč
-
Jablkový koláč
-
Tvarohový koláč,
forma
-
Lasagne/cannelloni, zmraz.
Brioška
-
Koláč Madeira
-
Cestoviny
-
Torta
-
Zapečené zemiaky
-
Švaj. koláč, sladký
-
Gratinovaná zeleni‐
na
-
Mandľový koláč
-
Sladké jedlá
-
Muffiny
-
Jemné pečivo
-
Prúžky pečiva
-
Kategória pokrmu: Pečené jedlá
Pokrm
Lasagne
-
Kategória pokrmu: Pizza/Slaný koláč
Pokrm
Pizza
Pizza, tenká
Koláčiky plnené šľa‐ hačkou
Pizza, extra oblože‐
nie
Pečivo z lístkového
cesta
-
Pizza, mrazená
Veterníky
-
Americká pizza,
mrazená
Mandľové sušienky
-
Pizza, chladená
Sušienky z krehké‐
ho cesta
-
Malé pizze, mraze‐
né
Vianočka
-
Jablkový závin,
zmrazený
-
Bageta s roztop. sy‐ rom
Alsaský slaný koláč
-
17
18
www.aeg.com
Pokrm
Pokrm
Koláč na plechu
Kysnuté cesto
Tvarohový koláč,
plech
-
Brownies - čok. ko‐
láč
-
Piškótová roláda
-
Kysnutý koláč
-
Koláč s mrveničkou
-
Cukrový koláč
Krehké cesto
Korpus z cesta
Ovocný koláč
Chlieb
Čierny chlieb
Ražný chlieb
Celozrnný chlieb
Nízky chlieb
Chlieb/Pečivo,
zmrazené
Kategória pokrmu: Zelenina
Ovocný koláč z
krehkého cesta
Brokolica, ružičky
-
Brokolica, celá
-
Karfiol, ružičky
-
Karfiol, vcelku
-
Mrkva
-
Cukina, plátky
-
Piškótový koláč s
ovocím
Pokrm
Bageta
Vianočka
Pokrm
Kategória pokrmu: Chlieb/Pečivo
Ciabatta
Biely chlieb
Piškotový korpus na
koláč
Kysnuté cesto
Pečivo
Veniec z kysnutého
cesta
Piškótové cesto
Špargľa, zelená
-
Pečivo
Špargľa, biela
-
Pečivo, predpečené
Paprika, prúžky
-
Pečivo, mrazené
Špenát, čerstvý
-
-
Pór, krúžky
-
Bagety, predpečené
Zelené fazuľky
-
Bagety, mrazené
Huby krájané na
plátky
-
Lúpané paradajky
-
Ružičkový kel
-
Zeler, kocky
-
Hrášok
-
Baklažán
-
Fenikel
-
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Artičoky
-
Žemľová knedľa
Červená repa
-
Hadomor španiel‐
sky
-
Kysnuté knedle, sla‐ né
Kaleráb, prúžky
-
Biela fazuľa
-
Kel
-
Kategória pokrmu: Nákypy a teriny
Vaječný nákyp
-
Karamelový nákyp
-
Terina
Vajcia namäkko
Vajcia stredne
Vajcia natvrdo
-
Ryža
-
Čerstvé tagliatelle
-
Polenta
-
Keď je potrebné zmeniť
hmotnosť alebo vnútornú
teplotu pokrmu, pomocou
tlačidiel
alebo
nastavte nové hodnoty.
6.8 Podponuka pre: SousVide
VarioGuide
Kategória pokrmu
Kategória pokrmu: Prílohy
Fileta z morského
vlka
Pokrm
-
Hranolčeky, hrubé
-
Hranolčeky, mraze‐
né
-
Americké zemiaky,
krokety
-
Americké zemiaky
-
Opečené zemiako‐
vé pyré
-
Var. zemiaky, na
1/4
-
Varené zemiaky
-
Zemiaky v šupke
-
Zemiakové knedle
-
Pokrm
Fileta z morskej
pražmy
Pečené vajcia
Hranolčeky, tenké
-
Kysnuté knedle,
sladké
Pokrm
Vajcia
19
Treska
Fileta zo pstruha
Ryby/Morské plody
Losos, filety
Hrebenatky
Mušle s lastúrou
Garnáty bez škrupi‐
ny
Chobotnica
Kuracie prsia, vyko‐
stené
Hydina
Kačacie prsia, vyko‐
stené
Morčacie prsia, vy‐
kostené
20
www.aeg.com
Kategória pokrmu
Pokrm
Hovädzie
• Hov. filety,
str.prepečené
• Hovädzie filety,
prepečené
Mäso
Jahňacie
• Jahňacie, str.
prepečené
• Jahňacie, prepe‐
čené
6.9 Nastavenie funkcie
ohrevu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
4. Vyberte funkciu ohrevu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Nastavte teplotu.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
Ak zostanú zachované
pôvodné nastavenia, rúra sa
zapne automaticky.
Zverina
• Diviak
• Králik bez kostí
Mrkva
.
6.10 Zásuvka na vodu
Cukina, plátky
Špargľa, zelená
Špargľa, biela
A
F
Paprika, prúžky
Pór, krúžky
Zelenina
B
MA
X
Koreňový zeler
Zeler
Baklažán
Fenikel
Srdiečka artičok
Zemiaky
Tekvica
Jablká
Hrušky
Broskyne
Ovocie
C
E
D
A. Veko
B. Vlnolam
C. Teleso zásuvky
D. Otvor na doliatie vody
E. Mierka
F. Predné tlačidlo
Zásuvku na vodu môžete vybrať z rúry.
Jemne zatlačte predné tlačidlo. Po
zatlačení zásuvky na vodu sa zásuvka
vysunie z rúry.
Nektárinky
Slivky
Ananás
Mango
XA
M
SLOVENSKY
Zásuvku na vodu môžete naplniť dvoma
spôsobmi:
•
nechajte zásuvku na vodu vnútri rúry
a naplňte ju z džbánu na vodu,
• vyberte zásuvku na vodu z rúry a
naplňte ju pod vodovodným
kohútikom.
Keď naplníte zásuvku na vodu pod
vodovodným kohútikom, prenášajte
zásuvku vo vodorovnej polohe, aby ste
nevyliali vodu.
MAX
MAX
Keď naplníte zásuvku na vodu, vložte ju
do rovnakej polohy. Stlačte predné
tlačidlo, kým nebude zásuvka na vodu
vnútri rúry.
Zásuvku na vodu vyprázdnite po každom
použití.
UPOZORNENIE!
Zásuvku na vodu umiestnite
v dostatočnej vzdialenosti od
horúcich povrchov.
6.11 Pečenie s parou
Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v
ovládacom paneli.
VAROVANIE!
Použite iba studenú vodu z
vodovodu. Nepoužívajte
filtrovanú (demineralizovanú)
ani destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné kvapaliny.
Do zásuvky na vodu nelejte
horľavé kvapaliny ani
kvapaliny s obsahom
alkoholu.
1. Zatlačením krytu zásuvky na vodu
otvorte zásuvku na vodu a vyberte ju
z rúry.
2. Zásuvku na vodu naplňte studenou
vodou po maximálnu úroveň
(približne 950 ml).Toto množstvo
21
vody vystačí približne na 50
minút.Použite mierku v zásuvke na
vodu.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
Pred vložením do rúry
utrite vlhkú zásuvku na
vodu mäkkou
handričkou.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a
teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu:
Trvanie
alebo: Koniec
.
Para sa začne tvoriť približne po 2
minútach. Keď dosiahne rúra
nastavenú teplotu, zaznie zvukový
signál.
Keď sa minie voda v zásuvke na
vodu, zaznie zvukový signál a je
potrebné pridať vodu podľa vyššie
uvedených pokynov, aby ste mohli
pokračovať v pečení s parou.
Zvukový signál zaznie po uplynutí času
pečenia.
7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite zásuvku na vodu.
UPOZORNENIE!
Rúra je horúca. Hrozí
riziko popálenia. Keď
vyprázdňujete zásuvku
na vodu, buďte opatrní.
9. Po pečení s parou môže
skondenzovať para na dne dutiny
rúry. Vždy vysušte dno dutiny, keď
rúra vychladne.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby
úplne vyschla. Sušenie môžete urýchliť
zatvorením dvierok a zohrievaním rúry s
funkciou: Teplovzdušné pečenie pri
teplote 150 °C približne 15 minút.
Na konci pečenia s parou
pracuje chladiaci ventilátor
rýchlejšie, aby sa odstránila
para.
6.12 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí
teploty 3-krát zaznie zvukový signál a
pásik zabliká a následne zmizne.
22
www.aeg.com
6.13 Rýchle zohrievanie
6.14 Zvyškové teplo
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania
rúry.
Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí
zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na
udržanie teploty jedla.
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
tlačidlo
sa mení.
3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
Časomer
Použitie
Na nastavenie odpočí‐
tavania (max. 2 hodiny
30 minút). Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť
rúry. Môžete ju zapnúť
aj vtedy, keď je rúra vy‐
pnutá.
Funkciu zapnite tlačid‐
lom
. Stlačením
alebo
môžete na‐
staviť čas v minútach a
stlačením
spustíte.
funkciu
Trvanie
Na nastavenie ako dlho
má byť zapnutá rúra
(max. 23 hodín 59 mi‐
nút).
Koniec
Nastavenie času vypnu‐
tia pre funkciu ohrevu
(max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, rúra vypne
ohrievacie články po uplynutí
90 % nastaveného času.
Rúra bude pomocou
zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
7.2 Nastavenie časových
funkcií
Skôr ako použijete funkcie:
Trvanie, Koniec, musíte
najprv nastaviť funkciu
ohrevu a teplotu. Rúra sa
vypne automaticky.
Môžete použiť funkcie:
funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať súčasne,
ak chcete, aby sa rúra v
neskoršom čase
automaticky zapla a vypla.
Funkcie: Trvanie a Koniec
nefungujú, ak použijete
teplotnú sondu.
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
alebo
môžete
3. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál.
Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrazí
hlásenie.
SLOVENSKY
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
7.3 Ohrev a uchovanie teploty
Podmienky pre funkciu:
•
•
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné nastavenia.
1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev a
uchovanie teploty.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
23
Keď funkcia skončí, zaznie zvukový
signál.
Funkcia zostane zapnutá aj po zmene
funkcie ohrevu.
7.4 Predĺženie pečenia
Funkcia: Predĺženie pečenia umožní
pokračovať v ohrevnej funkcii aj po
skončení funkcie Trvanie.
Funkciu nemožno použiť pri
funkciách ohrevu s teplotnou
sondou.
1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľný
symbol.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.
2. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
alebo zrušíte stlačením tlačidla
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pre automatické
programy určené pre túto
rúru nájdete na vašej
webovej stránke. Pri hľadaní
správnej knihy receptov
budete potrebovať číslo
PNC uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
dutiny rúry.
8.2 Recepty s Receptový
program
Táto rúra ponúka automatické receptové
programy. Nastavenia pre recepty nie je
možné meniť.
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Recepty.
potvrďte.
Stlačením
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla
.
4. Zvoľte recept. Nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď má pokrm nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
teplotu v rúre (minimum 120 °C),
24
www.aeg.com
•
teplotu vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Použite iba dodanú teplotnú
sondu a originálne náhradné
diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky.
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotná sonda sa nedá použiť pre
tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia pre
vnútornú teplotu. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Spotrebič vypočíta približný
čas skončenia pečenia.
Závisí od kvality potravín,
nastavenej funkcie rúry a
teploty.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo ryby, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
4. Pomocou
alebo
nastavte do
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo .
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
7. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekaný
pokrm
1. Zapnite spotrebič.
SLOVENSKY
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
25
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
9. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
10. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
alebo
nastavte do
6. Pomocou
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
7. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
8. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo
.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
26
www.aeg.com
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Uloženie programu
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: ULOŽIŤ.
SLOVENSKY
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
7. Stlačte
alebo
zmeniť písmeno.
, aby ste mohli
.
8. Stlačte tlačidlo
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
.
podržíte tlačidlo
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti, stlačte
alebo
, a potom
stlačte tlačidlo
, ak chcete prepísať
aktuálny program.
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť názov programu.
Zapnutie programu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Stlačením tlačidla
prejdite priamo do
ponuky: Obľúbené. Funkciu môžete
použiť aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
10.2 Používanie detskej
poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Stlačením tlačidla
zapnite displej.
2. Stlačte zároveň
a , až kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie .
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 2.
27
10.3 Blok. ovládania
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri
zapnutej rúre.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Funkciu vypnete stlačením . Na
displeji sa zobrazí hlásenie. Výber
potvrďte stlačením tlačidla
tlačidla
, a potom
na potvrdenie.
Keď rúru vypnete, vypne sa
aj funkcia.
10.4 Nastaviť a ísť
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
symbolu.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť a ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol
(okrem ): Nastaviť a ísť. Zapne sa
nastavená funkcia ohrevu.
Keď skončí funkcia ohrevu, zaznie
zvukový signál.
•
•
Blok. ovládania sa zapne,
keď je zapnutá funkcia
ohrevu.
Ponuka: Základné
nastavenia vám
umožňuje funkciu:
Nastaviť a ísť zapnúť a
vypnúť.
28
www.aeg.com
10.5 Automatické vypnutie
•
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
•
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie rúry, Teplotná
sonda,Trvanie, Koniec.
10.6 Jas displeja
Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je rúra zapnutá.
– ak sa dotknete symbolu počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou
ZAP / VYP), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je rúra vypnutá a nastavíte
funkciu: Časomer. Po skončení
funkcie sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Existujú dva režimy jasu displeja:
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre
pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
11.3 Tipy pre špeciálne
funkcie ohrevu rúry
Uchovať teplé
Táto funkcia vám umožňuje uchovať
jedlo teplé. Teplota sa automaticky
nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
Táto funkcia vám umožňuje nahriať
taniere a riad pred podávaním. Teplota
sa automaticky nastaví na 70 °C.
Na drôtený rošt rovnomerne umiestnite
taniere a riad nad seba. Použite prvú
úroveň v rúre. Po polovici času ohriatia
vymeňte ich miesta.
Kysnutie cesta
SLOVENSKY
Táto funkcia vám umožňuje kysnutie
cesta. Cesto vložte do veľkej nádoby.
Použite prvú úroveň v rúre. Nastavte
funkciu: Kysnutie cesta a čas pečenia.
Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier. Jedlo nezakrývajte, môže sa tým
predĺžiť čas rozmrazovania. Použite prvú
úroveň v rúre.
11.4 Varenie metódou
SousVide
Táto funkcia používa nižšie teploty ako
pri normálnej príprave jedla.
29
Ešte predtým ako vrecko zatavíte sa
uistite, že sú okraje jeho vnútornej strany
čisté.
11.5 Varenie metódou
SousVide: Mäso
Používajte iba vykostené mäso, aby ste
predišli prederaveniu vákuových vreciek.
Filety z hydiny budú chutnejšie, ak ich
pred vákuovým balením osmažíte na
strane s kožou.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Hovädzie
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Hovädzie filety,
stredne prepeče‐
né, 4 cm hrubé,
0,8 kg
60
110 - 120
Nízke teploty sú vhodné iba pre druhy
potravín, ktoré môžu byť konzumované
surové.
Hovädzie filety,
prepečené, 4 cm
hrubé, 0,8 kg
65
90 - 100
Potraviny nevarte príliš dlho keď
používate teplotu pod 60 °C.
Teľacie filety,
stredne prepeče‐
né, 4 cm hrubé,
0,8 kg
60
110 - 120
Varenie metódou SousVide
Odporúčania
Použite vysoko kvalitné a čerstvé surové
potraviny. Potraviny pred varením vždy
očistite. Buďte opatrní pri použití
surových vajec.
Suroviny s obsahom alkoholu pred
vákuovým zabalením prevarte.
Vákuové vrecká položte na mriežku
vedľa seba.
V chladničke môžete uverené jedlo
skladovať 2 – 3 dni. Jedlo rýchlo
ochlaďte (pomocou ľadového kúpeľa).
Teľacie filety, pre‐ 65
pečené, 4 cm hru‐
bé, 0,8 kg
90 - 100
Jahňacie / zverina
Nepoužívajte túto funkciu na ohrievanie
zvyškov jedla.
Pokrm
Vákuové balenie
Použite iba vákuové vrecká a komorovú
vákuovú baličku odporúčané na varenie
metódou Sous Vide. Iba tento typ
vákuovej baličky dokáže vákuovo zabaliť
kvapaliny.
Jahňacie, surové, 60
3 cm hrubé kúsky,
0,6-0,65 kg
180 - 190
Jahňacie, stredne 65
prepečené, 3 cm
hrubé kúsky,
0,6-0,65 kg
105 - 115
Diviak, 3 cm hru‐ 90
bé kúsky, 0,6-0,65
kg
60 - 70
Vrecká nepoužívajte opakovane.
Pre rýchlejšie a lepšie výsledky nastavte
maximálny stupeň vákua.
Aby ste zaručili bezpečné uzavretie
vákuového vrecka, uistite sa, že je oblasť
určená na zatavenie čistá.
Teplo‐
ta (°C)
Čas (min)
30
www.aeg.com
Pokrm
Teplo‐
ta (°C)
Králik, 1,5 cm hru‐ 70
bé kúsky, 0,6-0,65
kg
Čas (min)
50 - 60
Hydina
Pokrm
Te‐
plota
(°C)
Čas (min)
Kuracie
prsia, 3 cm
hrubé, 0,75
kg
70
70 - 80
Kačacie
prsia, 2 cm
hrubé, 0,9
kg
60
Pokrm
Te‐
plota
(°C)
Čas (min)
Morčacie
prsia, 2 cm
hrubé, 0,8
kg
70
75 - 85
11.6 Varenie metódou
SousVide: Ryby a plody mora
Rybie filety pred vložením do vákuového
vrecka vysušte papierovou utierkou.
Ak varíte mušle, pridajte do vákuového
vrecka pohár vody.
Použite tretiu úroveň v rúre.
140 - 160
Pokrm
Hrúbka potravín
Teplota (°C)
Čas (min)
Fileta z morskej pražmy, 0,5 kg
4 filety s hrúbkou 1
cm
70
25
Fileta z morského vlka, 0,5 kg
4 filety s hrúbkou 1
cm
70
25
Treska, 0,65 kg
2 filety s hrúbkou 2
cm
65
70 - 75
Hrebenatky, 0,65 kg
veľké
60
100 - 110
95
20 - 25
75
26 - 30
85
100 - 110
Mušle s lastúrou, 1 kg
Garnáty bez panciera, 0,5 kg
veľké
Chobotnica, 1 kg
Fileta zo pstruha, 0,65 kg1)
2 filety s hrúbkou 1,5 65
cm
55 - 65
Fileta z lososa, 0,8 kg1)
3 cm
100 - 110
65
1) Ak chcete predísť úniku bielkovín, namočte rybu na 30 minút do 10 % soľného roztoku (100 g soli v 1
litri vody) a pred vložením do vákuového vrecka ju osušte papierovou utierkou.
11.7 Varenie metódou
SousVide: Zelenina
Farba artičok sa zachová, ak ich po
očistení a nakrájaní vložíte do vody s
citrónovou šťavou.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 90 °C.
SLOVENSKY
Pokrm
Čas
(min)
Pokrm
Teplo‐
ta (°C)
Čas
(min)
Špargľa, zelená, vcelku, 0,7 –
0,8 kg
40 - 50
Broskyne, 4, polovice
90
20 - 25
Špargľa, biela, vcelku, 0,7 – 0,8
kg
50 - 60
Slivky, polovice, 0,6
kg
90
10 - 15
Cuketa, plátky 1 cm, 0,7 – 0,8 kg 35 - 40
Mangá, 2, nakrájané
na kocky, 2 cm hrubé
90
10 - 15
Baklažán, plátky 1 cm, 0,7 – 0,8
kg
30 - 35
Nektárinky, 4, polovi‐
ce
90
20 - 25
Tekvica, kúsky, 2 cm hrubé, 0,7
– 0,8 kg
25 - 30
Ananás, plátky 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Jablká, 4, štvrtiny
95
25 - 30
Hrušky, 4, polovice
95
15 - 30
Vanilkový krém x2,
350 g v každom vre‐
cúšku
85
20 - 22
Teplotu nastavte na 95 °C.
Pokrm
Čas Voda v
(min nádržke
)
na vodu
(ml)
Pór, prúžky alebo krúž‐
ky, 0,6 – 0,7 kg
40 45
700
Paprika, prúžky alebo
štvrtiny, 0,7 – 0,8 kg
35 40
500
Zeler, krúžky 1 cm, 0,7
– 0,8 kg
40 45
600
Mrkva, plátky 0,5 cm,
0,7 – 0,8 kg
35 45
700
Koreň zeleru, plátky 1
cm, 0,7 – 0,8 kg
45 50
700
Začnite piecť so studenou rúrou, pokiaľ
nie je v tabuľke nižšie odporúčaný
predohrev.
Fenikel, plátky 1 cm, 0,7 35 – 0,8 kg
45
700
11.10 Vlhká Para
Zemiaky, plátky 1 cm,
0,8 – 1 kg
35 45
700
Artičokové srdiečka,
štvrtiny, 0,4 – 0,6 kg
45 55
800
11.8 Varenie metódou
SousVide: Ovocie a sladkosti
Farba jabĺk a hrušiek sa zachová, ak ich
po očistení a nakrájaní vložíte do vody s
citrónovou šťavou.
Použite tretiu úroveň v rúre.
31
11.9 Pečenie s parou
Používajte len riad odolný voči teplu a
korózii alebo pochrómovaný oceľový
riad.
Keď pečiete na viac ako jednej úrovni,
uistite sa, že je dostatočná vzdialenosť
medzi úrovňami, aby mohla para
cirkulovať.
VAROVANIE!
Keď je zapnutá funkcia, pri
otváraní dvierok rúry
postupujte opatrne. Para
môže uniknúť.
Sterilizácia
Pomocou tejto funkcie môžete
sterilizovať nádoby (napr. detské fľašky).
Čisté nádoby umiestnite hore dnom do
stredu roštu zasunutého do 1. úrovne.
Do zásuvky na vodu pridajte maximálne
množstvo vody a nastavte čas 40 minút.
Varenie
32
www.aeg.com
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
všetky druhy jedla, čerstvé alebo
mrazené. Môžete ju použiť na tepelnú
úpravu, zohrievanie, rozmrazovanie,
varenie vo vodnom kúpeli alebo
blanšírovanie zeleniny, mäsa, rýb,
cestovín, ryže, krupice a vajec.
Môžete pripraviť naraz celé jedlo. Varte
súčasne jedlá s podobnými časmi
varenia. Pri varení pokrmov súčasne
použite najväčšie požadované množstvo
vody.
Použite druhú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 99 °C, pokiaľ tabuľke
nižšie neodporúča iné nastavenie.
Zelenina
Pokrm
Čas (min)
Lúpané paradajky
10
Brokolica, ružičky1)
13 - 15
Zelenina, blanšírovaná
15
Huby nakrájané na plát‐ 15 - 20
ky
Pokrm
Čas (min)
Sladké zemiaky
20 - 30
Špargľa, biela
25 - 35
Ružičkový kel
25 - 35
Mrkva
25 - 35
Karfiol, ružičky
25 - 35
Fenikel
25 - 35
Kaleráb, prúžky
25 - 35
Biela fazuľa
25 - 35
Brokolica, celá
30 - 40
Sladká kukurica so šúľ‐
kom
30 - 40
Hadomor španielsky
35 - 45
Karfiol, vcelku
35 - 45
Zelené fazuľky
35 - 45
Biela alebo červená ka‐
pusta, prúžky
40 - 45
Artičoky
50 - 60
Paprika, prúžky
15 - 20
Špenát, čerstvý
15 - 20
Špargľa, zelená
15 - 25
Baklažán
15 - 25
Cukina, plátky
15 - 25
Tekvica, kocky
15 - 25
Paradajky
15 - 25
Strukoviny, blanšírova‐
né
20 - 25
Valeriánka poľná, ružič‐
ky
20 - 25
Kuskus (pomer vody a kusku‐ 15 - 20
su 1:1)
Kel
20 - 25
Čerstvé tagliatelle
15 - 25
Zeler, kocky
20 - 30
20 - 25
Pór, krúžky
20 - 30
Semolinový puding (pomer
mlieka a semolíny 3,5:1)
Hrášok
20 - 30
Šošovica, červená (pomer vo‐ 20 - 30
dy a šošovice 1:1)
Cukrový hrášok
20 - 30
Špecle
Sušená fazuľa, namáča‐ 55 - 65
ná (pomer vody a fazule
2:1)
Kyslá kapusta
60 - 90
Červená Repa
70 - 90
1) Rúru predhrievajte 5 minút.
Prílohy
Pokrm
Čas (min)
25 - 30
SLOVENSKY
Pokrm
Čas (min)
Bulgur (pomer vody a bulguru 25 - 35
1:1)
Kysnuté knedle
25 - 35
35 - 45
Žemľová knedľa
35 - 45
Zemiakové knedle
35 - 45
Ryža (pomer vody a ryže
35 - 45
Pokrm
Čas (min)
Nešúpané zemiaky, stredné
45 - 55
Šošovica, hnedá a zelená
(pomer vody a šošovice 2:1)
55 - 60
1) Pomer vody a ryže sa môže zmeniť podľa dru‐
Ryža (pomer vody a ryže 1:1) 30 - 35
Varené zemiaky, na 1/4
33
hu ryže.
Ovocie
1:1)1)
Polenta (pomer vody k polen‐ 40 - 50
te 3:1)
Pokrm
Čas (min)
Jablkové plátky
10 - 15
Horúce bobule
10 - 15
Roztopená čokoláda
10 - 20
Ovocný kompót
20 - 25
Ryžový puding (pomer mlieka 40 - 55
a ryže 2,5:1)
Ryby
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Filety z halibuta
80
15
Garnáty, čerstvé
85
20 - 25
Mušle
99
20 - 30
Filety z lososa
85
20 - 30
Pstruh, 0,25 kg
85
20 - 30
Garnáty, mrazené
85
30 - 40
Pstruh obyčajný, 1 kg
85
40 - 45
Mäso
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Klobásy Chipolata
80
15 - 20
Bavorská teľacia klobása (biela klobá‐
sa)
80
20 - 30
Viedenský párok
80
20 - 30
Pošírované kuracie prsia
90
25 - 35
Varená šunka, 1 kg
99
55 - 65
Kurča, varené, 1-1,2 kg
99
60 - 70
34
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Údené mäso (údené bravčové karé),
pošírované
90
70 - 90
Teľacie/bravčové karé, 0,8-1 kg
90
80 - 90
Tafelspitz - varené hovädzie mäso
99
110 - 120
Vajcia
•
Pokrm
Čas (min)
Vajcia varené na‐
mäkko
10 - 11
•
•
Vajcia varené
stredne
12 - 13
•
Vajcia varené na‐
tvrdo
18 - 21
Nastavte funkciu: Turbo gril na
pečenie mäsa.
Pridajte pripravenú zeleninu a prílohy.
Rúru ochlaďte na teplotu približne 90
°C. Môžete otvoriť dvierka rúry do
prvej polohy na približne 15 minút.
Nastavte funkciu: Vlhká Para. Varte
všetky pokrmy spolu, kým nebudú
hotové.
11.11 Kombinácia Turbo gril
a Vlhká Para
Tieto funkcie môžete skombinovať na
súčasnú prípravu mäsa, zeleniny a
príloh.
Pokrm
Turbo gril (prvý krok: upečte mä‐
so)
Vlhká Para (druhý krok: pridajte
zeleninu)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
pečené, 1
kg
Ružičkový
kel, polen‐
ta
180
60 - 70
mäso: 1
99
40 - 50
mäso: 1
zelenina: 3
Pečené
bravčové,
1 kg,
Zemiaky,
zelenina,
omáčka
180
60 - 70
mäso: 1
99
30 - 40
mäso: 1
zelenina: 3
Pečené te‐ 180
ľacie, 1 kg,
Ryža, zele‐
nina
50 - 60
mäso: 1
99
30 - 40
mäso: 1
zelenina: 3
SLOVENSKY
11.12 Vlhkosť Nízka
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bravčové pečené
1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Hovädzie pečené
1 000 g
180 - 200
60 - 90
2
Teľacie pečené
1 000 g
180
80 - 90
2
Sekaná, nevarená
500 g
180
30 - 40
2
Údené bravčové ka‐ 160 - 180
ré 600 – 1 000 g (na‐
máčajte 2 hodiny)
60 - 70
2
Kurča 1 000 g
50 - 60
2
Kačica 1 500 – 2 000 180
g
70 - 90
2
Hus 3 000 g
170
130 - 170
1
Zapečené zemiaky
160 - 170
50 - 60
2
Cestovinový nákyp
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Rôzne druhy chleba
500 – 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Pečivo z chlebového
cesta
180 - 210
25 - 35
2
Predpečené pečivo
200
15 - 20
2
Predpečené bagety
40 – 50 g
200
15 - 20
2
Predpečené bagety
40 – 50 g, mrazené
200
25 - 35
2
180 - 210
11.13 Vlhkosť Vysoká
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Puding/nákypy v
jednotlivých mi‐
90
35 - 45
2
90 - 110
15 - 30
2
skách1)
Pečené vajcia1)
35
36
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Terina1)
90
40 - 50
2
Tenké rybie filety
85
15 - 25
2
Hrubé rybie filety
90
25 - 35
2
Malá ryba do
0,35 kg
90
20 - 30
2
Celá ryba do 1 kg 90
30 - 40
2
Knedle
40 - 50
2
120 - 130
1) Pokračujte ďalšiu polhodinu so zatvorenými dvierkami.
11.14 Vlhkosť Stredná
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Rôzne druhy
chleba 0,5 – 1 kg
180 - 190
45 - 60
2
Pečivo z chlebo‐
vého cesta
180 - 200
25 - 35
2
Sladký chlieb
160 - 170
30 - 45
2
Sladké pečivo z
kysnutého cesta
170 - 180
20 - 35
2
Sladké pečené
jedlá
160 - 180
45 - 60
2
Dusené mäso
140 - 150
100 - 140
2
Rebierka
140 - 150
75 - 100
2
Pečené rybie filé
170 - 180
25 - 40
2
Pečená ryba
170 - 180
35 - 45
2
11.15 Regenerácia
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jedlá na tanieri
110
10 - 15
2
Cestoviny
110
10 - 15
2
Ryža
110
10 - 15
2
Knedle
110
15 - 25
2
11.16 Funkcia Jogurt
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
jogurt.
Zmiešajte 0,25 kg jogurtu s 1 l mlieka.
Zmes naplňte do jogurtových pohárov.
SLOVENSKY
Ak používate surové mlieko, najprv ho
prevarte a potom ho ochlaďte na 40 °C.
Použite druhú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 42 °C.
Pokrm
Čas (hod.)
Krémový jogurt
5-6
Hrubý jogurt
7-8
•
•
•
11.17 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
37
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
11.18 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia. Čas
pečenia nie je možné skrátiť na‐
stavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa tekuti‐
ny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte kratší
čas pečenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo vyššiu teplotu v rúre.
38
www.aeg.com
11.19 Pečenie na jednej úrovni
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 1601)
20 - 30
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
170 - 190
60 - 90
1
Tvarohová torta/ Tradičné peče‐
koláč
nie
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné peče‐
nie
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
Tradičné peče‐
nie
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvých 20
minút:
2. Potom zníž‐
te na:
Tradičné peče‐
nie
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda Tradičné peče‐
nie
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐
lový koláč/
cukrové koláče
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
Tradičné peče‐
nie
180
35 - 55
3
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutý koláč s
plnkou (napr.
tvarohovou,
smotanovou,
pudingovou)
Tradičné peče‐
nie
160 - 1801)
40 - 60
3
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Krehké/piškóto‐
vé cesto
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
15 - 25
3
Snehové pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
Sušienky
1) Rúru predhrejte.
11.20 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový ná‐ Tradičné peče‐
kyp
nie
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
25 - 40
1
Gratinovaná ze‐
Turbo gril
170 - 190
15 - 35
1
Bagety s rozto‐
peným syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Mliečna ryža
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
30 - 60
1
lenina1)
39
40
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plnená zelenina
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
11.21 Vlhký horúci vzduch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového
cesta (okrúhla forma na kolá‐
če)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.22 Viacúrovňové pečenie
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
Sušienky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého/piškótové‐
ho cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Snehové pusin‐
ky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
11.23 Chrumkavé pečenie s Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (hrubá)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč/ 170 - 190
Švajčiarska torta
45 - 55
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
210 - 2301)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Nemecký slaný koláč 210 - 2301)
Flammekuchen
15 - 25
2
Ruskí Knedle
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
180 - 2001)
41
42
www.aeg.com
11.24 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
11.25 Pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Dusené mäso
1 - 1.5
Tradičné peče‐
nie
230
120 - 150
Hovädzie pečené
alebo hovädzie file‐
ty: neprepečený
1 cm hrubé
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
Hovädzie pečené
1 cm hrubé
alebo hovädzie file‐
ty: stredne prepeče‐
ný
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
Hovädzie pečené
alebo hovädzie file‐
ty: prepečený
1 cm hrubé
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Pliecko, krkovička,
stehno
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
Kotleta/rebierka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 190
30 - 60
Fašírka
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Teľacie
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Teľacie pečené
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Teľacie koleno
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Jahňacie steh‐
no/pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Zajačí chrbát/
Noha zajaca
1
Turbo gril
180 - 2001)
35 - 55
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
60 - 90
Srnčie stehno
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
60 - 90
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Časti hydiny
0.2 - 0.25
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
Polovica kuraťa
0.4 - 0.5
Turbo gril
190 - 210
40 - 50
Kurča, vykŕme‐
né
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
Pokrm
Množstvo (kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Celá ryba do 1
kg
1 - 1.5
Turbo gril
180 - 200
30 - 50
Jahňacie
Zverina
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Ryby
11.26 Gril
Pekáč zasuňte do prvej úrovne rúry, aby
zachytával tuk.
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minúty.
43
44
www.aeg.com
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzia ro‐
štenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5 –
1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Mrazené pokrmy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
190 - 210
15 - 25
3
Hranolčeky, hrubé
190 - 210
20 - 30
3
Americké Zemiaky,
Krokety
190 - 210
20 - 40
3
Opečené Zemiakové 210 - 230
Pyré
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
180 - 200
40 - 50
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Tradičné peče‐
nie alebo Turbo
gril
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
45
1) Hranolčeky podľa potreby 2- až 3-krát obráťte.
11.28 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu.
Teplotu nastavte na 120 °C.
Pokrm
Čas
(min)
Hovädzie peče‐ 120 - 150
né, 1 – 1,5 kg
Úroveň
v rúre
1
Pokrm
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie filety,
1 – 1,5 kg
90 - 150
3
Teľacie pečené, 120 - 150
1 – 1,5 kg
1
Steaky, 0,2 –
0,3 kg
3
20 - 40
11.29 Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
46
www.aeg.com
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
Kôstkovice
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.30 Sušenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina:
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
SLOVENSKY
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
11.31 Chlieb
Predhriatie sa neodporúča.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Biely Chlieb
170 - 190
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Brioška
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Ražný Chlieb
170 - 190
50 - 70
2
Tmavý chlieb
170 - 190
50 - 70
2
Celozrnný chlieb
170 - 190
40 - 60
2
Pečivo z chlebového
cesta
190 - 210
20 - 35
2
11.32 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐
pečený
Prepečené
Hovädzie pečené
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Sekaná
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
80
83
86
47
48
www.aeg.com
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Šunka,
Pečenie mäsa
80
84
88
Kotlety (chrbát),
Údené bravčové karé,
Údené karé, pošírované
75
78
82
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Jahňacie stehno
80
85
88
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
SLOVENSKY
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Zapekacia nádoba - predvarená
zelenina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
60
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
85
88
91
Zapekacia nádoba - Slané jedlá
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
49
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
85
88
91
Zapekacia nádoba - Sladké jedlá Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Biely chlieb v zapekacej nádobe s
ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej nád‐
obe
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
80
85
90
11.33 Informácie pre
skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné pe‐
čenie
140 - 150
35 - 50
2
50
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Piškótový koláč bez
tuku
Horný/Dolný ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč (2 for‐ Teplovzdušné pe‐
my, priemer 20 cm,
čenie
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
160
60 - 90
2
Jablkový koláč (2 for‐ Horný/Dolný ohrev
my, priemer 20 cm,
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
180
70 - 90
1
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Teplovzdušné pečenie
140
25 - 40
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Horný/Dolný ohrev
1601)
20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/plech) Teplovzdušné pečenie
1501)
20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/plech) Horný/Dolný ohrev
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rúre
2
úrov‐
ne
3
úrov‐
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné pe‐
čenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné pe‐
čenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzí steak
Gril
24 - 301)
4
51
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
11.34 Informácie pre
skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
Testy pre funkciu: Vlhkosť Vysoká.
Pokrm
Nádoba
(Gastro‐
norm)
Množstvo
(g)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poznámky
Brokolica1)
1 x 2/3 s
otvormi
300
3
99
13 - 15
Plech na pe‐
čenie zasuň‐
te do prvej
úrovne v rú‐
re.
Brokolica1)
2 x 2/3 s
otvormi
2 x 300
2a4
99
13 - 15
Plech na pe‐
čenie zasuň‐
te do prvej
úrovne v rú‐
re.
Brokolica1)
1 x 2/3 s
otvormi
max.
3
99
15 - 18
Plech na pe‐
čenie zasuň‐
te do prvej
úrovne v rú‐
re.
Mrazený
hrášok
2 x 2/3 s
otvormi
2 x 1500
2a4
99
Až kým
teplota
najchlad‐
nejšieho
miesta
nedo‐
siahne
85 °C.
Plech na pe‐
čenie zasuň‐
te do prvej
úrovne v rú‐
re.
1) Rúru predhrievajte 5 minút.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
52
www.aeg.com
Na čistenie spodnej strany v prípade
usadenín vodného kameňa použite
niekoľko kvapiek octu.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
12.2 Odporúčané čistiace
prostriedky
Nepoužívajte abrazívne špongie ani
agresívne čistiace prostriedky. Môžu
spôsobiť poškodenie smaltových a
nerezových častí.
Naše produkty si môžete kúpiť na
stránke www.aeg.com/shop a v
najlepších maloobchodných predajniach.
12.3 Vyberanie zasúvacích
líšt
Pred údržbou sa uistite, že je rúra
studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte
zasúvacie lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
1
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
12.4 Parné čistenie
Odstráňte čo možno najviac nečistôt
manuálne.
Ak chcete vyčistiť bočné steny, vyberte
príslušenstvo a zasúvacie lišty.
Funkcie čistenia parou podporujú
čistenie dutiny rúry parou.
Pred začatím procesu čistenia sa uistite,
že rúra vychladla.
Počas činnosti funkcie čistenia parou je
osvetlenie vypnuté.
1. Zásuvku na vodu naplňte na
maximálnu úroveň.
2. Vyberte funkciu čistenia parou v
ponuke: Čistenie.
Parné čistenie - funkcia trvá
približne 30 minút.
a) Zapnite funkciu.
b) Keď sa program skončí, zaznie
zvukový signál.
c) Ak chcete signál vypnúť, dotknite
sa senzorového tlačidla.
Čistenie parou plus - funkcia trvá
približne 75 minút.
a) Do dutiny rúry na smaltové a
oceľové časti rovnomerne
nasprejujte vhodný čistiaci
prostriedok.
b) Zapnite funkciu.
Prvá časť programu skončí po
približne 50 minútach.
c) Stlačte tlačidlo
.
Aby ste dokončili
čistenie, postupujte
podľa hlásenia na
displeji.
d) Dutinu rúry utrite neabrazívnou
čistiacou špongiou. Môžete
použiť teplú vodu alebo čistiace
prostriedky na rúry.
e) Stlačte tlačidlo
.
Spustí sa posledná časť procesu.
Táto fáza trvá približne 25 minút.
SLOVENSKY
3. Dutinu rúry utrite neabrazívnou
špongiou. Môžete použiť teplú vodu.
4. Odstráňte zo zásuvky na vodu
zvyšnú vodu.
Po čistení ponechajte dvierka rúry
otvorené približne 1 hodinu. Počkajte,
kým nebude rúra suchá. Ak chcete
urýchliť sušenie, môžete rúru zohriať
horúcim vzduchom na teplotu 150 °C na
približne 15 minút. Maximálne účinky
funkcie čistenia dosiahnete, ak ihneď po
skončení funkcie manuálne vyčistíte
rúru.
53
2. Namontujte veko. Najprv pripojte
prednú príchytku a potom ju zatlačte
proti telu zásuvky.
MA
X
MA
X
12.5 Pripomienka čistenia
Keď sa zobrazí pripomienka, je potrebné
čistenie. Použite funkciu Čistenie parou
plus.
Funkciu môžete zapnúť/vypnúť:
Pripomienka čistenia v ponuke: Základné
nastavenia.
12.6 Čistenie zásuvky na
vodu
Vyberte z rúry zásuvku na vodu.
1. Odstráňte veko zásuvky na vodu.
Veko nadvihnite podľa výčnelku v
zadnej časti.
3. Zásuvku na vodu vložte do
spotrebiča.
4. Zásuvku na vodu zatlačte do rúry tak,
aby sa zaistila.
12.7 Systém výrobníka pary Odvápňovanie
Keď je spustený výrobník pary, vnútri sa
hromadí vodný kameň (pretože voda
obsahuje vápnik). To môže mať
negatívny vplyv na kvalitu pary, na výkon
výrobníka pary a na kvalitu potravín. Aby
ste predišli hromadeniu vodného
kameňa, vyčistite obvod tvorby pary.
Vyberte všetko príslušenstvo.
MA
X
Funkciu vyberte v ponuke: Čistenie.
Procesom vás bude sprevádzať
používateľské rozhranie.
Trvanie celého procesu je približne 2
hodiny.
2. Vyberte vlnolam. Ťahajte ho smerom
od tela zásuvky, kým počuteľne
necvakne.
3. Jednotivé časti zásuvky na vodu
ručne umyte. Použite vodu z
vodovodu a jemný saponát.
Nepoužívajte abrazívne špongie.
Zásuvku na vodu nedávajte do
umývačky.
Po vyčistení jednotlivých častí zásuvky
na vodu opäť zmontujte zásuvku na
vodu.
1. Zasuňte vlnolam, kým nezacvakne.
Zatlačte ho do tela zásuvky.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
1. Do prvej úrovne v rúre zasuňte
pekáč.
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Do zásuvky na vodu dajte 250 ml
prípravku na odstránenie vodného
kameňa.
4. Zostávajúcu časť zásuvky na vodu
naplňte vodou na maximálnu úroveň.
5. Vložte nádržku na vodu.
.
6. Stlačte
Týmto sa aktivuje prvá časť procesu:
Odvápňovanie.
54
www.aeg.com
Táto časť trvá približne 1
hodinu 40 minút.
7. Po skončení tejto časti vyprázdnite
plech na pečenie a opäť ho položte
do prvej úrovne v rúre.
Funkciu vyberte v ponuke: Čistenie.
Procesom vás bude sprevádzať
používateľské rozhranie.
8. Stlačte tlačidlo
.
9. Do zásuvky na vodu nalejte čerstvú
vodu.
Uistite sa, že vnútri zásuvky na vodu
nie sú zvyšky čistiaceho roztoku.
10. Vložte nádržku na vodu.
1. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
.
11. Stlačte
Týmto sa aktivuje druhá časť procesu:
Odvápňovanie. Opláchne sa okruh
výroby pary.
Táto časť trvá približne 35
minút.
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
Ak funkcia: Odvápňovanie
sa nevykoná správnym
spôsobom, na displeji sa
zobrazí hlásenie, aby ste ju
zopakovali.
Ak je rúra vlhká a mokrá, vytrite ju
suchou handričkou. Dvierka na rúre
nechajte otvorené, aby úplne vyschla.
12.8 Pripomienka odvápnenia
Funkcia trvá približne 30 minút.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Do zásuvky na vodu nalejte čerstvú
vodu.
4. Stlačte .
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
12.10 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne nadvihnite upínacie páky (A)
na dvoch pántoch dvierok.
A
Vykonanie funkcie vám pripomenú dve
pripomienky odvápnenia: Odvápňovanie.
Tieto pripomienky sa aktivujú pri každom
vypnutí spotrebiča.
Upozorňovacia pripomienka vám
pripomenie a odporučí vykonať cyklus
odvápnenia.
A
3. Dvierka zatvorte do uhla približne
45°.
Blokovacia pripomienka vám prikáže
odvápniť spotrebič.
Ak pri zobrazení blokovacej
pripomienky spotrebič
neodvápnite, zablokujú sa
parné funkcie.
Pripomienka odvápnenia sa
nedá deaktivovať.
12.9 Systém výrobníka pary Preplachovanie
Vyberte všetko príslušenstvo.
45°
SLOVENSKY
4. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
55
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2
B
1
UPOZORNENIE!
Pri nešetrnom zaobchádzaní
so sklom, najmä na hranách
predného panelu, môže sklo
prasknúť.
5. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
6. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
7. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
12.11 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
2. Odstráňte kovový krúžok a vyčistite
sklený kryt.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Kovový krúžok nasaďte späť na
sklenený kryt.
5. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Na odstránenie krytu použite
momentový skrutkovač veľkosti 20.
3. Odstráňte a vyčistite kovový kryt a
tesnenie.
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nainštalujte kovový rám a tesnenie.
Utiahnite skrutky.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
56
www.aeg.com
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je ak‐ Pozrite si časť „Automatické
tívne.
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo ističa v poistko‐
vej skrini vypnite rúru a
znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
57
Riešenie
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Pozrite si časť „Základné na‐
stavenia“ v kapitole „Každo‐
denné používanie“.
Zásuvka na vodu po vložení
nezostane zasunutá v spo‐
trebiči.
Nesprávne ste namontovali
veko zásuvky na vodu.
Veko zásuvky na vodu na‐
montujte správne.
Pri prenášaní alebo vkladaní Nesprávne ste namontovali
zásuvky na vodu z nej vyte‐ veko zásuvky na vodu.
ká voda.
Veko zásuvky na vodu na‐
montujte správne.
Pri prenášaní alebo vkladaní Vlnolam ste nenamontovali
zásuvky na vodu z nej vyte‐ správne.
ká voda.
Vlnolam správne namontujte
do tela zásuvky na vodu.
Po zatlačení na kryt zásuvka Nezatlačili ste úplne telo zá‐
na vodu nezostane zasunutá suvky na vodu.
v spotrebiči.
Telo zásuvky na vodu vložte
do spotrebiča zatlačením zá‐
suvky až do koncovej polo‐
hy.
Zásuvka na vodu sa ťažko
čistí.
Nevybrali ste veko a vlno‐
lam.
Pozrite si časť „Čistenie zá‐
suvky na vodu“.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po procese odvápňovania
Zásuvku na vodu ste nenapl‐ Skontrolujte, či je vnútri zá‐
nie je v hlbokom pekáči žiad‐ nili po maximálnu úroveň.
suvky na vodu odvápňovací
na voda.
prípravok/voda.
Zopakujte proces.
Po cykle odvápnenia je na
dne dutiny rúry špinavá vo‐
da.
Hlboký pekáč je na nespráv‐ Z dna rúry odstráňte zvyško‐
nej úrovni v rúre.
vú vodu a odvápňovací prí‐
pravok. Do prvej úrovne v
rúre zasuňte pekáč.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po skončení funkcie čistenia Pred spustením cyklu čiste‐
je na dne rúry príliš veľa vo‐ nia ste do spotrebiča nastrie‐
dy.
kali príliš veľké množstvo či‐
stiaceho prostriedku.
Všetky časti dutiny rúry po‐
kryte tenkou vrstvou čistia‐
ceho prostriedku. Čistiaci
prostriedok naneste rovno‐
merne.
58
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Výsledok procesu čistenia je Počiatočná teplota dutiny rú‐ Zopakujte cyklus. Spustite
neuspokojivý.
ry pri funkcii parného čiste‐
cyklus pri studenom spotre‐
nia bola príliš vysoká.
biči.
Výsledok procesu čistenia je Pred začiatkom procesu či‐
Zo spotrebiča vyberte bočné
neuspokojivý.
stenia ste nevybrali bočné
mriežky a zopakujte funkciu.
mriežky. Môžu preniesť teplo
na steny a znížiť účinok či‐
stenia.
Výsledok procesu čistenia je Pred začiatkom procesu či‐
neuspokojivý.
stenia ste zo spotrebiča ne‐
vybrali príslušenstvo. Príslu‐
šenstvo môže negatívne ov‐
plyvniť parný cyklus a znížiť
účinnosť čistenia.
13.2 Servisné údaje
Zo spotrebiča vyberte príslu‐
šenstvo a zopakujte funkciu.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BSK792320M
Index energetickej účinnosti
81.0
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.68 kWh/cyklus
SLOVENSKY
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
70 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
39.5 kg
59
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
14.2 Úspora energie
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867336235-A-292018
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement