AEG BSE782320M, BSE782320B, BSK782320M User manual

AEG BSE782320M, BSE782320B, BSK782320M User manual
BSE782320B
BSE782320M
BSK782320M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна на пара
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................7
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 8
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................10
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 22
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ........................................................................... 23
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................24
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................27
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................29
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................51
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 55
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 58
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
3
4
www.aeg.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
•
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
•
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.6 Вътрешно осветление
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.8 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
5
6
7
8
9
10
Контролен панел
Екран
Водосъдържател
Гнездо за сензора за
температурата
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Извежащата тръба за почистен
котлен камък
Опора на скарата, демонтируема
Позиции на рафтовете
7
8
www.aeg.com
3.2 Принадлежности
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Скара
Термосонда
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
За измерване на температурата вътре
в храната.
Tава за печене
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
БЪЛГАРСКИ
9
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐
но поле
1
2
-
Функция
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Функции Нагря‐
ване или Помощ
При Готвене
Натиснете веднъж сензорното поле, за да из‐
берете функция за нагряване или менюто: По‐
мощ При Готвене. Натиснете отново сензорно‐
то поле, за да превключвате между менютата:
Функции Нагряване, Помощ При Готвене. За да
включите или изключите лампичката, натисне‐
те полето за 3 секунди. Можете също да вклю‐
чите лампичката, когато фурната е изключена.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Избор на темпе‐
ратура
За да зададете температурата или да се пока‐
же текущата температура във фурната. Натис‐
нете полето за 3 секунди, за да включите или
изключите функцията: Бързо Нагряване.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK (OK)
Потвърждава избора или настройката.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, натиснете поле‐
то за 3 секунди.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Време и допъл‐
За задаване на различни функции. Когато ра‐
нителни функции боти функция за нагряване, натиснете сензор‐
ното поле, за да настроите таймера или функ‐
циите: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи. Можете също
да променяте настройките на сензора за тем‐
пература в сърцевината.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
10
www.aeg.com
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция за нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време ра‐
боти функция нагряване. Натиснете
и
едновременно, за да нули‐
рате времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата
във фурната.
Индикатор За Бързо На‐ Функцията е включена. Тази функ‐
гряване
ция намалява времето за загрява‐
не.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържа‐
не
Функцията е включена.
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
БЪЛГАРСКИ
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите
преди първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
Твърдост на водата
11
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Настройка за
твърдостта на водата
Таблицата, по-долу, показва
диапазона на твърдостта на водата в
съответтвие с отлагането на калций
(ммол/л) и качеството на водата.
Калциево олагане
(ммол/л)
Калциево отлага‐
не (мг/л)
Класифика‐
ция на во‐
дата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Средно
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много твър‐
да
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони
на лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата под течаща
вода.
3. Изтръскайте лентата, за да
премахнете останалата вода.
4. Изчакайте 1 минута и проверете
твърдостта на водата с таблицата
по-долу.
Цветовете на реакционните зони
продължават да се променят. Не
проверявайте твърдостта на
водата по-късно от 1 минута след
теста.
5. Изберете твърдостта на водата:
меню: Основни Настройки.
Тест лента (лак‐
мус)
Твърдост на во‐
дата
1
2
3
4
Може да промените твърдостта на
водата в менюто: Основни Настройки /
Твърдост на водата.
12
www.aeg.com
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
6.2 Преглед на менюта
Символ / Еле‐
мент от меню‐
то
Специалитети
Приложение
Съдържа списък с
Функции Нагря‐ функции за нагрява‐
не.
ване
Готварска Ре‐
цепта
Любими
Почистване
Съдържа списък с ав‐
томатични програми.
Съдържа списък с
любими програми за
готвене, създаден от
потребителя.
Съдържа списък с
програми за почи‐
стване.
Съдържа списък с
Помощ При По‐ програми за почи‐
стване.
чистване
Основни На‐
стройки
Използва се за зада‐
ване на конфигура‐
ция.
Съдържа списък с
допълнителни функ‐
ции за нагряване.
Подменю за: Основни Настройки
Символ / Еле‐
мент от меню‐
то
Описание
Настройва текущото
Настройка часо‐ време на часовника.
вото време
Основно меню
Символ / Еле‐
мент от меню‐
то
Приложение
Посочване На
Времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
дисплеят показва те‐
кущото време, когато
деактивирате уреда.
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
Бързо Нагрява‐ тази функция нама‐
лява времето за на‐
не
гряване.
Настрой + Про‐
дължи
Загряваване
+Задържане
За да настройте
функция и да я акти‐
вирате по-късно с на‐
тискане на който и да
е символ от контрол‐
ния панел.
Поддържа приготве‐
ната храна топла за
30 минути, след като
цикъла на готвене е
приключил.
Активира и деактиви‐
Удължаване На ра функцията Удъл‐
жаване на времето.
Времето
Настройва контраста
Контраст На Ек‐ на екрана на степе‐
ни.
рана
БЪЛГАРСКИ
Символ / Еле‐
мент от меню‐
то
Описание
Настройва яркостта
Яркост На Екра‐ на дисплея на степе‐
ни.
на
Задава езика на дис‐
плея.
Език
Сила на звук.
сигнал
Настройва на степе‐
ни силата на звука
при натискане на бу‐
тоните и на сигнали‐
те.
Активира и деактиви‐
Звук на бутони‐ ра звука при натиска‐
не на сензорните по‐
те
лета. Не е възможно
да деактивирате тона
на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Символ / Еле‐
мент от меню‐
то
13
Описание
Активира и деактиви‐
Тонове Аларма/ ра звуците на алар‐
мата.
Грешка
За задаване ниво на
Твърдост на во‐ твърдост на водата
(1 - 4).
дата
Напомняне За
Почистване
Сервиз
Фабрични На‐
стройки
Напомня ви кога да
почистите уреда.
Показва конфигура‐
цията и версията на
софтуера.
Връща всички на‐
стройки към фабрич‐
ните им стойности.
6.3 Подменю за: Почистване
Символ
Елемент от менюто
Описание
Изпразване На Резервоар
Процедура за отстраняване на остатъч‐
ната вода от водосъдържателя след из‐
ползване на някои функции за пара.
Почистване С Пара Plus
Процедура за почистване на упорити за‐
мърсявания с помощта на почистващ
препарат за фурна.
Почистване С Пара
Процедура за почистване на уреда, кога‐
то по него има леки замърсявания и ако
липсват чести изгаряния.
Отстр. на котл. камък
Процедура за почистване на веригата на
парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване
Процедура за изплакване и почистване
на веригата на парогенератора след че‐
ста употреба на функциите за готвене на
пара.
14
www.aeg.com
6.4 Функции Нагряване
Функция за на‐
гряване
Само пара
Интензив. На‐
гряв. С Пара
Нагряване С
Пара
Приложение
За зеленчуци, риба,
картофи, ориз, мака‐
ронени изделия или
специални гарнитури.
За ястия с високо
влагосъдържание
или задушаване на
риба, ястия на водна
баня и терини.
За печене на хляб,
големи парчета месо
или за затопляне на
охладени и замразе‐
ни ястия.
Функция за на‐
гряване
Приложение
Функция е разработе‐
на за пестене на
Вентил. печене енергия по време на
готвене. За повече
с влажн.
информация вижте
глава "Съвети и ука‐
зания", Вентилация
на влага. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на
готвене, така че
функцията да не се
прекъсва и да се га‐
рантира, че фурната
работи с възможно
най-висока енергийна
ефективност. Когато
използвате тази
функция, температу‐
рата във вътреш‐
ността може да се
различава от зададе‐
ната температура.
Поради използването
на остатъчната то‐
плина - може да се
намали отоплителна‐
та мощност. За общи
препоръки за енер‐
госпестяване вижте:
Глава "Енергийна
ефективност", Енер‐
госпестяване. Тази
функция е използва‐
на за постигане на
съответствие с класа
за енергийна ефек‐
тивност съгласно EN
60350-1.
БЪЛГАРСКИ
Функция за на‐
гряване
Топъл Въздух
Приложение
За печене на три по‐
зиции на скарата ед‐
новременно и за су‐
шене на храна.За‐
дайте температурата
20 - 40 °C по-ниско
отколкото за функ‐
цията: Традиционно
печене.
За готвене на едно
ниво на храна до поПица Нагряване интензивно запичане
и хрупкава основа.
Задайте температу‐
рата 20 - 40 °C по-ни‐
ско отколкото за
функцията: Тради‐
ционно печене.
За приготвяне на
крехки, сочни печени
Вентил. На Нис‐ меса.
ка Темпер.
Традиционно
печене (Топли‐
на отгоре/отдо‐
лу)
За печене на тестени
и месни храни на ед‐
но ниво.
За да станат хрупка‐
ви полуготовите хра‐
Дълбоко Замра‐ ни като пържени кар‐
тофки, картофи уе‐
зени Храни
джис или пролетни
рулца.
Турбо Грил
Grill
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с кости на едно
ниво. Също и за гра‐
тини и запеканки.
За запичане на плос‐
ка храна или препи‐
чане на хляб.
Функция за на‐
гряване
15
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Поддържане На
Топлина
Размразяване
Тази функция може
да се използва за
размразяване на за‐
мразени храни, като
зеленчуци и плодове.
Времето за размра‐
зяване зависи от ко‐
личеството и големи‐
ната на храната.
За печене на кексове
с хрупкава основа и
Долно Нагрява‐ за консервиране на
храна.
не
За контролирано
втасване на тесто с
Втасване на те‐ мая преди печене.
сто
За печене на хляб.
Xляб
Огретен
Консервиране
За ястия като лазаня
или запечени карто‐
фи. Също гратиране
и запичане.
За консервиране на
зеленчуци, например
кисели краставички.
За подгряване на чи‐
нии преди сервиране.
Затопляне На
Чиния
16
www.aeg.com
Функция за на‐
гряване
Приложение
Претопляне на храна
с пара предотвратява
Възстановяване изсушаването и. То‐
плината се разпреде‐
ля по нежен и равно‐
мерен начин, който
позволява да се въз‐
становят вкуса и аро‐
мата на храната като
на току-що приготве‐
на. Тази функция мо‐
же да се използва за
претопляне на храна
директно в чиния.
Може да претопляте
повече от една по‐
рция по едно и също
време, използвайки
различните нива.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
6.5 Специалитети
Функция за на‐
гряване
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Функция за на‐
гряване
Влажната среда
влияе за подобрява‐
Втасване на те‐ не и ускоряване на
втасването, предот‐
сто
вратява изсушаване‐
то на повърхността и
запазва еластичност‐
та на тестото .
За приготвяне на
крехки, сочни печени
Вентил. На Нис‐ меса.
ка Темпер.
Претопляне на храна
с пара предотвратява
Възстановяване изсушаването и. То‐
плината се разпреде‐
ля по нежен и равно‐
мерен начин, който
позволява да се въз‐
становят вкуса и аро‐
мата на храната като
на току-що приготве‐
на. Тази функция мо‐
же да се използва за
претопляне на храна
директно в чиния.
Може да претопляте
повече от една по‐
рция по едно и също
време, използвайки
различните нива.
Поддържане На
Топлина
За подгряване на чи‐
нии преди сервиране.
Размразяване
Затопляне На
Чиния
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на резен‐
чета плодове, зелен‐
чуци и гъби
Приложение
Огретен
Тази функция може
да се използва за
размразяване на за‐
мразени храни, като
зеленчуци и плодове.
Времето за размра‐
зяване зависи от ко‐
личеството и големи‐
ната на храната.
За ястия като лазаня
или запечени карто‐
фи. Също гратиране
и запичане.
БЪЛГАРСКИ
6.6 Подменю за: Помощ При
Готвене
Продукти
Пилешки крилца,
пресни
Категория храна: Риба/Морска Храна
Продукти
Риба
Пил.крил.,замр.
Риба, печена
Пилешки бутчета,
пресни
Рибни Пръчици
Тънки филета
Пиле
Дебели филета
Сьомга
Малка риба, цяла
Пиле, две поло‐
винки
Риба на пара, цяла
Пиле, цяло
Малка риба на
грил, цяла
Патица, цяла
-
Риба на грил, цяла
Гъска, цяла
-
Риба на грил, цяла
Пуйка, цяла
-
Сьомга Филета
Цяло Сьомга
Скариди
Скариди, пресни
Категория храна: Месо
Продукти
Варено
Говеждо
Алангле
-
Алангле
Категория храна: Птиче
Продукти
Птиче С Кост
-
Птиче С Кост
-
Задушено месо
Руло "Стефани"
Скариди, замразе‐
ни
Миди
Пил.бут.,замр.
Задушени пилешки
гърди
Замразено филе
от риба
Пъстърва
17
Средно Изпечено
Говежда Печено
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Добре Изпечено
18
www.aeg.com
Продукти
Продукти
Див Заек
• Заешки бут
• Филе от див за‐
ек
• Филе от див за‐
Алангле
Средно Изпечено
Сканд. говеждо
Добре Изпечено
Наденички
ек
Дивеч
Свински Ребра
Джолан, предвар.
Опечен
Жарен дивеч
Свински Бут
веч
Свинско филе
Свинско
Медальони от ди‐
Категория храна: Ястие На Фурна
Свинско филе
Продукти
Свинско филе, пу‐
шено
Лазаня
-
Замразена лаза‐
ня / канелони
-
Паста
-
Свинско филе, по‐
ширано
Свински Врат
Свинска Плешка
Печено свинско
Варена Шунка
Телешки Джолан
Телешко
Филе
Запечени Картофи Зеленчуков огре‐
тен
-
Cладки Ястия
-
Категория храна: Пица/Киш
Продукти
Пица, тънък блат
Печено говеждо
Пица, доп. топинг
Агнешко бутче
Печено агнешко
Агнешко
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Агнешко филе
Замразена пица
Пица
Охладена пица
Агн. плешка сред.
изпеч.
Пица снаксове, за‐
мразени
Агн. плешка сред.
изпеч.
ААмерик. пица, за‐
мразена
Багета с топено
сирене
-
БЪЛГАРСКИ
19
Продукти
Продукти
Тарт Фламбе
-
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Запечени Яйца
Със Сирене
-
Пикантна Торта
-
Категория храна: Кекс/Бисквитки
Продукти
Торта в тава
Кексово Тесто
Тесто С Мая
Чийз Кейк, Tабла
-
Брауни
-
Бисквитено Руло
-
Кейк С Мая
-
Сладк.,Тест.Трохи
-
Сладък Кекс
-
Кръгъл Кекс
-
Ябълков сладкиш,
покрит
-
Пандишпан
-
Ябълков Пай
-
Чийз Кейк, Tава
-
Бриош
-
Смес За Пандишп.
Флан
Сладкиш Мадейра
-
Тесто С Мая
Тарте
-
Млечен тарт, сла‐
дък
-
Бадемов Кекс
-
Мъфини
-
Cладки
-
Леко Тесто
Блат
Пандишп. Блат За
Флан
Плодов Флан С Те‐
сто
Плодов Сладкиш
Категория храна: Хляб / Франзела
Продукти
Pула
Pула
Франзели, полуиз‐
печени
Ролца, замразени
Сладкиши На Пръ‐ чици
Чабата
-
Кремки
-
Багета
Багета, полуизпе‐
чени
Бутер тесто
-
Еклери
-
Сладки,Ядки/
Брашно
-
Дребни бисквити
-
Коледен Кейк
-
Замр. Ябълков
Щрудел
-
Багета, замразени
20
www.aeg.com
Продукти
Продукти
Хляб
Погача
Грах
-
Бял Хляб
Патладжан
-
Погача С Мая
Копър
-
Кафяв Хляб
Артишок
-
Ръжен Хляб
Червено Цвекло
-
Пълнозърнест
Хляб
Черен Овесен Ко‐
рен
-
Хляб Без Набухва‐
тели
Алабаш лентички
-
Бял Боб
-
Савойско Зеле
-
Хляб/Франз., за‐
мразени
Категория храна: Зеленчуци
Категория храна: Кремове И Парфета
Продукти
Продукти
Броколи, на розич‐ ки
Яйца Рояле
-
-
Карамелена Пло‐
дова Пита
-
Броколи, цели
Карфиол, На Ро‐
зички
-
Глинени Съдове
-
Карфиол, цял
-
Моркови
-
Тиквички, Наряза‐
ни
-
Аспержи, зелени
-
Аспержи, бели
-
Пипер Лентички
-
Спанак, пресен
-
Праз пръстени
-
Зелен Фасул
-
Нарязани Гъби
-
Белени Домати
-
Брюкселско Зеле
-
Целина, на кубче‐
та
-
Рохки
Яйца
Яйца, средно сва‐
рени
Твърдо сварени
Печени яйца
Категория храна: Гарнитури
Продукти
Полуфабрикати
-
Полуфабрикати
-
Полуфабр.,замр.
-
Крокети
-
Картоф С Корич.
-
Картофи На Фурна Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
-
БЪЛГАРСКИ
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното
ниво (около 950 мл), докато
прозвучи сигнал или на дисплея се
покаже съобщение. Водата е
достатъчна за приблизително 50
минути. Не пълнете
водосъдържателя над
максималната му вместимост.
Съществува опасност от изтичане
на вода, преливане и щети по
мебелите.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
Продукти
Варени Картофи
-
Картофи с кожичка Картофени Кнедли Хлебни Кнедли
-
Кнедли с мая, со‐
лени
-
Кнедли с мая,
сладки
-
Ориз
-
Пресни талиателе
-
функцията: Времетр.
Полента (Качамак) -
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да нагласите новите
стойности.
, за
6.7 Задаване на функция за
нагряване
1. Включете фурната.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
3. Задайте температурата.
4. Натиснете
21
, за да потвърдите.
6.8 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
или:
Приключв.
.
Парата се появява след около 2
минути. Когато фурната достигне
настроената температура, се чува
сигнал.
Когато водата във
водосъдържателя започва да
привършва, прозвучава сигнал,
което означава, че трябва да го
напълните отново, за да
продължите с готвенето на пара,
както е описано по-горе.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
Вижте функцията за почистване:
Изпразване На Резервоар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност
от изгаряния.
9. След готвене на пара, парата
може да кондензира по дъното на
вътрешността на уреда. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на фурната, след
като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно
с отворена вратичка. За да ускорите
изсъхването, можете да затворите
вратата и да загреете фурната с
функцията: Топъл Въздух при
22
www.aeg.com
температура 150 °C за около 15
минути.
6.9 Индикатор за нагряване
Когато включите функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.10 Индикатор За Бързо
Нагряване
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за Бързо
нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
6.11 Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
Таймер
Приложение
За настройка на от‐
брояване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази
функция не влияе вър‐
ху работата на фурна‐
та. Можете да я вклю‐
чите и когато фурната
е изключена.
Използвайте , за да
активирате функция‐
та. Натиснете
или
, за да зададете
минутите и
стартиране.
Времетр.
Приключв.
за
За да настроите колко
дълго да работи фур‐
ната (макс. 23 ч. и 59
мин.).
Тук се задава час за
изключване на функ‐
ция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., фурната
изключва нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време.
Фурната използва
остатъчната топлина, за да
продължи процеса на
готвене до изтичане на
времето (3 - 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Фурната се изключва
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да включите или
изключите фурната в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
Зададената температура е над 80
°C.
•
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
включва след приключване на процеса
за изпичане.
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни
Настройки.
1. Включете фурната.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да включите или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
23
.
24
www.aeg.com
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична Рецепта
Тзи уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за храна
Сензорът за храна измерва
температурата в нея. Когато храната
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
доставеният сензор за
храна и оригиналните
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Съставките трябва да са на стайна
температура.
• Сензора за храна не може да се
използва за течни ястия.
• Сензорът за температурата в
сърцевината трябва да стои в
месото и в гнездото си по време на
готвене.
• Изплзвайте препоръчителните
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Уредът изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна, настроените
функции на фурната и
температурата.
Хранителни категории:
месо, птиче и риба
1. Активирайте уреда.
2. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на месото или
рибата, по възможност в найплътната част. Уверете се, че поне
3/4 от сензора за храна е вътре в
ястието.
3. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
БЪЛГАРСКИ
25
Хранителна категория:
касерола
1. Активирайте уреда.
2. Сложете половината от съставките
в тава за печене.
3. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на касеролата.
Сензора за храна трябва да е
стабилен на място по време на
печене. Използвайте твърда
съставка, за да го постигнете.
Използвайте ръба на тавата за
печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за храна. Върха на сензора за
храна не трябва да докосва дъното
на тавата за печене.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
4. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
6. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
4. Покрийте сензора за храна с
останалите съставки.
5. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
26
www.aeg.com
6. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
8. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
9. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
10. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
27
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
Дълбока тава:
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Първата буква мига.
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
7. Натиснете
или
промените буквата.
, за да
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
Запаметяване на програма
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
паметта, натиснете
или
и
28
www.aeg.com
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Любими .
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
10.2 Използване на
функцията Защита за деца
, за да потвърдите.
6. Натиснете
Натиснете произволен символ (освен
Когато "Защита от деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
функция за нагряване стартира.
1. Натиснете
дисплея.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
, за да включите
и
едновременно,
2. Натиснете
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да изключите функцията "Защита
за деца", повторете стъпка 2.
•
•
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да включите
функцията само когато фурната
работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да изключите функция, натиснете
. Екранът показва съобщение.
и след това
Натиснете
потвърдите.
, за да
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
10.5 Автоматично
изключване
Поради мерки за сигурност, фурната
се изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура (°C)
Време за изключ‐
ване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции:
Осветление,
Термосонда,Времетр.,
Приключв..
10.6 Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
БЪЛГАРСКИ
•
•
Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е
по-малка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако фурната е изключена и
зададете функцията: Таймер.
29
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
11.2 Вътрешна страна на
вратата
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
•
•
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
11.3 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Тази функция ви позволява да
запазите храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне На Чиния
Тази функция ви позволява да
затопляте чинии и съдове преди
сервиране. Температурата се
саморегулира автоматично до 70 °C.
Поставете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната. След половината от времето
за загряване разменете местата им.
Втасване на тесто
Тази функция ви позвоява да втасвате
тесто с мая. Поставете тестото в
голяма чиния. Използвайте първото
ниво на фурната. Задайте функция:
Втасване на тесто и времето за
готвене.
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не
покривайте храната, понеже това
30
www.aeg.com
можи да удължи времето за
размразяване. Използвайте първото
ниво на фурната.
Храна
Време (мин)
Нарязани гъби
15 - 20
Чушки, на лентички
15 - 20
Спанак, пресен
15 - 20
Аспержи, зелени
15 - 25
Патладжани
15 - 25
Тиквички, нарязани
15 - 25
Тиква, на кубчета
15 - 25
Домати
15 - 25
Боб, бланширан
20 - 25
Маруля, цветчета
20 - 25
Савойско зеле
20 - 25
Целина, на кубчета
20 - 30
Праз, на кръгчета
20 - 30
Грах
20 - 30
Зелен боб (кайзер чу‐
шки)
20 - 30
Сладки картофи
20 - 30
Аспержи, бели
25 - 35
Можете да сготвите цялостно меню
наведнъж. Гответе заедно ястия с
подобни времена за готвене.
Използвайте най-голямо необходимо
количество вода, когато готвите ястия
наведнъж.
Брюкселско зеле
25 - 35
Моркови
25 - 35
Карфиол, на розички
25 - 35
Копър
25 - 35
Използвайте второто ниво на фурната.
Алабаш, на лентички
25 - 35
Бял боб
25 - 35
Броколи, цели
30 - 40
11.4 Само пара
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на
фурната, докато
функцията е включена.
Може да излезе пара.
Стерилизация
Тази функция позволява да
стерилизирате контейнери (напр.
бебешки шишета).
Поставете чистите шишета наобратно
по средата на рафта на първото ниво.
Напълнете съдържателя с
максималното количество вода и
изберете продължителност от 40
минути.
Готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте всички видове храни,
пресни или замразени. Можете да я
използвате за готвене, затопляне,
размразяване, поширане или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, грис и яйца.
Задайте температурата на 99 °С,
освен ако в долната таблица не се
препоръчва различна настройка.
Зеленчуци
Време (мин)
Сладка царевица на
кочан
30 - 40
Храна
Белени домати
10
Черен овесен корен
35 - 45
Броколи, на розички1)
13 - 15
Карфиол, цял
35 - 45
Зелен фасул
35 - 45
Зеленчуци, бланшира‐ 15
ни
БЪЛГАРСКИ
Храна
Време (мин)
Бяло и червено зеле,
на лентички
40 - 45
Артишок
50 - 60
Сушени варива, накис‐ 55 - 65
нати (съотношение во‐
да/варива 2:1)
Кисело зеле
60 - 90
Червено Цвекло
70 - 90
1) Загрейте фурната предварително за 5 мину‐
ти.
Гарнитури
Храна
Време
(мин)
Варени картофи, нарязани
на четвъртинки
35 - 45
Хлебни кнедли
35 - 45
Картофени кнедли
35 - 45
Ориз (съотношение вода/
35 - 45
31
ориз 1:1)1)
Полента (качамак) (съотно‐
шение на течност 3:1)
40 - 50
Оризов пудинг (съотноше‐
ние мляко/ориз 2,5:1)
40 - 55
45 - 55
Храна
Време
(мин)
Небелени картофи, средно
изпечени
Кускус (съотношение вода/
кускус 1:1)
15 - 20
Леща, кафява и зелена (съ‐ 55 - 60
отношение вода/леща 2:1)
Пресни талиателе
15 - 25
Пудинг от грис (съотноше‐
ние мляко/грис 3,5:1)
20 - 25
Леща, червена (съотноше‐
ние вода/леща 1:1)
20 - 30
Храна
Време
(мин)
Шпецле
25 - 30
Ябълкови резени
10 - 15
Булгур (съотношение вода/
булгур 1:1)
25 - 35
Горещи плодове
10 - 15
Течен шоколад
10 - 20
Кнедли с мая
25 - 35
Плодов компот
20 - 25
Ароматен ориз (съотноше‐
ние вода/ориз 1:1)
30 - 35
1) Съотношението вода-ориз, може да се про‐
мени в зависимост от вида ориз.
Плодове
Риба
Храна
Температура (°C) Време (мин)
Филе от плоска риба
80
15
Скариди, пресни
85
20 - 25
Миди
99
20 - 30
Филета от сьомга
85
20 - 30
Пъстърва 0.25 кг
85
20 - 30
Скариди, замразени
85
30 - 40
32
www.aeg.com
Храна
Температура (°C) Време (мин)
Дъгова пъстърва 1 кг
85
40 - 45
Месо
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Наденички
80
15 - 20
Баварска телешка наденица (бяла
наденица)
80
20 - 30
Виенска наденица
80
20 - 30
Задушени пилешки гърди
90
25 - 35
Варена шунка 1 кг
99
55 - 65
Пиле, задушено 1 - 1,2 kg
99
60 - 70
Каселер (пушено свинско филе), за‐
душен
90
70 - 90
Телешко / свинско филе 0.8 - 1 кг
90
80 - 90
Тафелшпиц (варено телешко)
99
110 - 120
Яйца
Храна
•
Време (мин)
Яйца, рохко сваре‐ 10 - 11
ни
Яйца, средно сва‐
рени
12 - 13
Яйца, твърдо сва‐
рени
18 - 21
11.5 Заедно Турбо Грил и
Само пара
Можете да комбинирате тези функции
за готвене на месо, зеленчуци и
гарнитури наведнъж.
•
•
•
Задайте функцията: Турбо Грил, за
да печете месо.
Добавете приготвените зеленчуци и
гарнитури.
Оставете фурната да се охлади до
температура от 90 °C. Можете да
отворите вратичката на първа
позиция за приблизително 15
минути.
Задайте функцията: Само пара.
Гответе всички ястия заедно,
докато станат готови.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Турбо Грил (първа стъпка: при‐
готвяне на месо)
Само пара (втора стъпка: доба‐
вете зеленчуци)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Печено те‐ 180
лешко 1 кг
Брюксел‐
ско зеле,
полента
(качамак)
60 - 70
месо: 1
99
40 - 50
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Свинско
печено 1
кг,
Картофи,
зеленчу‐
ци, сос
180
60 - 70
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Телешко
печено 1
кг,
Ориз, зе‐
ленчуци
180
50 - 60
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
11.6 Интензив. Нагряв. С
Пара
Храна
Тем
пе‐
ра‐
ту‐
ра
(°C)
Вре‐
ме
(мин
)
Дебело филе от риба
90
25 35
Малка цяла риба до 0,35 кг 90
20 30
Цяла риба до 1 кг
90
30 40
Кнедли на фурна
120
130
40 50
Използвайте второто ниво на фурната.
Храна
Тем
пе‐
ра‐
ту‐
ра
(°C)
Вре‐
ме
(мин
)
Пудинг / Флан на малки по‐ 90
рции в купички
35 45
Печени яйца
90 110
15 30
Глинени Съдове
90
40 50
Тънко филе от риба
85
15 25
33
34
www.aeg.com
11.7 Нагряване С Пара
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Свинско печено
1000 г
160 - 180
90 - 100
2
Говежда печено
1000 г
180 - 200
60 - 90
2
Телешко печено
1000 г
180
80 - 90
2
Парче месо, сурово 180
500 г
30 - 40
2
Пушено свинско
филе 600-1000 г
(накиснато за 2 ча‐
са)
160 - 180
60 - 70
2
Пиле 1000 г
180 - 210
50 - 60
2
Патица 1500 – 2000 180
г
70 - 90
2
Гъска 3000 г
170
130 - 170
1
Запечени картофи
160 - 170
50 - 60
2
Макарони на фурна 170 - 190
40 - 50
2
Лазаня
170 - 180
45 - 55
2
Различни видове
хляб 500 – 1000 г
180 - 190
45 - 60
2
Погачи
180 - 210
25 - 35
2
Готови за печене
рола
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г, за‐
мразени
200
25 - 35
2
11.8 Възстановяване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Ястия в един
съд
110
10 - 15
2
БЪЛГАРСКИ
35
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Паста
110
10 - 15
2
Ориз
110
10 - 15
2
Кнедли
110
15 - 25
2
11.9 Печене
•
•
•
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини невинаги се запичат
равномерно. Не е необходимо да
•
се променя температурната
настройка ако се получи
неравномерно изсъхване.
Разликите се изравняват по време
на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
11.10 Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не
се е зачервила доста‐
тъчно.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав, недопе‐
чен или с воднисти
ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
При следващото печене задай‐
те малко по-ниска температура
на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Задайте по-дълго време за пе‐
чене. Не можете да намалите
времето за печене като зададе‐
те по-високи температури.
Има прекалено много теч‐
ност в сместа.
Използвайте по-малко течност.
Внимавайте с времената за
бъркане, особено ако използва‐
те универсални миксери.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
При следващото печене задай‐
те по-висока температура на
фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
При следващото печене задай‐
те по-кратко време на печене.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
36
www.aeg.com
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът се запича
неравномерно.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Сместа е разстлана не‐
равномерно.
Разстелете сместа равномерно
в тавата за печене.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
При следващото печене задай‐
те малко по-висока температу‐
ра на фурната.
Сладкишът не е готов
за посоченото време
за печене.
11.11 Печене върху едно ниво
Печене в плитка тава
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐
киш / плодови
сладкиши
Топъл Въздух
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко те‐
сто
Топъл Въздух
150 - 1601)
20 - 30
2
Блат – пандиш‐ Топъл Въздух
пан
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
170 - 190
60 - 90
1
Традиционно
печене
1) предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Традиционно
печене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Традиционно
печене
160 - 1801)
50 - 70
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
37
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Хляб (ръжен
Традиционно
хляб):
печене
1. Първите 20
минути:
2. След това
намали на:
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки / Екле‐
ри
Традиционно
печене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено ру‐
ло
Традиционно
печене
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото (сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
Традиционно
мов кекс /
печене
Сладки кексове
190 - 2101)
20 - 30
3
Плодови слад‐
киши
180
35 - 55
3
160 - 1801)
40 - 60
3
Традиционно
печене
Кейк с мая и за‐ Традиционно
ливка (напр. из‐ печене
вара, сметана,
крем)
1) предварително загрейте фурната.
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Леко тесто /
пандишпанова
смес
Топъл Въздух
150 - 160
15 - 25
3
Целувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Бисквитки с
мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
170 - 1801)
20 - 30
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многолистно
тесто
38
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Pула
Традиционно
печене
190 - 2101)
10 - 25
3
1) предварително загрейте фурната.
11.12 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Макарони на
фурна
Традиционно
печене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Традиционно
печене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
Турбо Грил
170 - 190
15 - 35
1
Багети с топе‐
но сирене
Топъл Въздух
160 - 170
15 - 30
1
Мляко с ориз
Традиционно
печене
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфлета Традиционно
печене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зелен‐ Топъл Въздух
чуци
160 - 170
30 - 60
1
огретен 1)
1) предварително загрейте фурната.
11.13 Вентил. печене с влажн.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Мусака
170 - 190
70 - 95
3
Лазаня
180 - 200
75 - 90
3
Канелони
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Ябълков кекс, приготвен с
160 - 170
пандишпанова смес (кръгла
форма за кекс)
70 - 80
3
Бял хляб
55 - 70
3
190 - 200
11.14 Печене на няколко
нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Кремки/еклери
160 - 1801)
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
Малки сладки /
комбинация от
меки бисквити
150 - 160
Целувки
1) предварително загрейте фурната.
Бисквити
Храна
2 позиции
3 позиции
20 - 40
1/4
1/3/5
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,Ядки/
Брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Бисквити с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многолистно
тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
180
1) предварително загрейте фурната.
39
40
www.aeg.com
11.15 Изпичане до хрупкаво с Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пица (тънък блат)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Пица (дебел блат)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Киш лорен / Швей‐
царски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐
тели
210 - 2301)
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен
210 - 2301)
15 - 25
2
Пирожките
180 - 2001)
15 - 25
2
1) предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.16 Печене (на месо)
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Поставете малко вода в тавичката, за
да предотвратите изгарянето на
сокове и мазнините на месото.
Месото със сланина може да се пече в
тавичката за печете без капак.
Обърнете печивото след 1/2 - 2/3 от
времето за печене.
За да се запази месото по-сочно:
• печете чисто месо (без тлъстини) в
тавата за печене с похлупак или
използвайте торба за печене.
• печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 кг или повече).
• докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове.
11.17 Печене (на месо)
Говеждо
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Задушено месо
1 - 1.5
Традиционно
печене
230
120 - 150
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Говеждо печено
дебело 1 см
или филе: алангле
Турбо Грил
190 - 2001)
5-6
Говеждо печено
или филе: средно
изпечено
дебело 1 см
Турбо Грил
180 - 1901)
6-8
Говеждо печено
или филе: добре
изпечено
дебело 1 см
Турбо Грил
170 - 1801)
8 - 10
1) предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Плешка / врат /
бут
1 - 1.5
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
Котлет / гърди
1 - 1.5
Турбо Грил
170 - 190
30 - 60
Руло "Стефани"
0.75 - 1
Турбо Грил
160 - 170
50 - 60
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
Телешко
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Телешко пече‐
но
1
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
Телешки джо‐
лан
1.5 - 2
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Агнешки бут /
Агнешко пече‐
но
1 - 1.5
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
Агнешко филе
1 - 1.5
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
Агнешко
41
42
www.aeg.com
Дивеч
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Еленско месо /
заешко бутче
1
Турбо Грил
180 - 2001)
35 - 55
Филе от елен
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
Еленски бут
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
1) предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Порции птиче
месо
0.2 - 0.25
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
Половин пиле
0.4 - 0.5
Турбо Грил
190 - 210
40 - 50
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
Патица
1.5 - 2
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
Гъска
3.5 - 5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2.5 - 3.5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4-6
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Цяла риба
1 - 1.5
Турбо Грил
180 - 200
30 - 50
Риба
11.18 Grill
Загрейте празната фурната
предварително за 5 минути.
Поставете тавата за мазнина на
първата позиция за скара.
Grill
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
1st side
2-ра страна
Печено говеж‐
до
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
43
Положение на
скарата
1st side
2-ра страна
Телешка плеш‐ 210 - 230
ка
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла, 0,5
- 1 кг.
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен Грил
Загрейте празната фурната предварително за 3 минути.
Грил с максимална температурна настройка.
Храна
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
1st side
2-ра страна
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки стек 7 - 10
6-8
4
Принцеси
-
4
6-8
11.19 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
ААмерик. пица, за‐
мразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐
мразени
180 - 200
15 - 30
2
Полуфабрикати
190 - 210
15 - 25
3
Полуфабрикати
190 - 210
20 - 30
3
Картоф С Корич. /
Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картофи На Фурна
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони,
прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лазаня /
канелони
160 - 180
40 - 60
2
44
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
180 - 200
40 - 50
2
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Пица, замразе‐
на
Традиционно
печене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Полуфабрика‐
Традиционно
печене или
Турбо Грил
200 - 220
Бегети
Традиционно
печене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Плодови слад‐
киши
Традиционно
печене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
ти 1) (300 - 600
г)
Време (мин)
Положение на
скарата
според указа‐
3
нията на произ‐
водителя
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.20 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
готв. плот при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Настройте температурата на 120 °C.
Храна
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
Говеждо пече‐
но, 1-1,5 кг
120 - 150
1
Говеждо филе, 90 - 150
1-1,5 кг
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
Телешко пече‐
но, 1-1,5 кг
120 - 150
1
Пържоли, 0,2 0,3 кг
20 - 40
3
11.21 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
45
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
За тази функция използвайте първата
скара от дъното.
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
Ягоди / боровинки /
малини / зряло ца‐
риградско грозде
160 - 170
35 - 45
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
-
Плодове с костилки
Храна
Круши / дюли / сини 160 - 170
сливи
35 - 45
10 - 15
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
46
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
Алабаш / грах / ас‐
пержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.22 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
60 - 70
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Ябълкови резе‐ 60 - 70
ни
6-8
3
1/4
Круши
6-9
3
1/4
60 - 70
11.23 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
БЪЛГАРСКИ
47
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Бял Хляб
170 - 190
40 - 60
2
Багета
200 - 220
35 - 45
2
Бриош
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
170 - 190
50 - 70
2
черен хляб
170 - 190
50 - 70
2
Пълнозърнест хляб
170 - 190
40 - 60
2
Погачи
190 - 210
20 - 35
2
11.24 Термосонда таблица
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
Алангле
Средно Из‐
печено
Добре Изпечено
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Месно руло
80
83
86
Свинско
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Шунка,
Печено месо
80
84
88
Котлети (плешка),
Пушено свинско филе,
Пушено филе задушено
75
78
82
Телешко
Температура в сърцевината на храната (°C)
Телешко печено
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
75
80
85
48
www.aeg.com
Телешко
Телешки джолан
Овнешко / агнешко месо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
85
88
90
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко филе
75
80
85
Агнешки бут,
Печено агнешко
65
70
75
Дивеч
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Филе от заек,
Филе от елен
65
70
75
Заешко бутче,
Цял заек,
Еленски бут
70
75
80
Птиче
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Пиле (цяло / половин / гърди)
80
83
86
Патица (цяла / половин),
Пуйка (цяло / гърди)
75
80
85
Патица (гърди)
60
65
70
Риба (сьомга, пъстърва, бяла
риба)
Риба (цяла / голяма / на пара),
Риба (цяла / голяма / печена)
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
60
64
68
БЪЛГАРСКИ
Касероли - предварително
сготвени зеленчуци
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Касерола с тиквички,
Касерола с броколи,
Касерола с фенел
85
88
91
Касероли - Солени
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Канелони,
Лазаня,
Макарони на фурна
85
88
91
Касероли - Сладки
Температура в сърцевината на храната (°C)
Касерола от бял хляб с / без
плодове,
Касерола от оризова каша с /
без плодове,
Касерола със сладки нудели
49
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
80
85
90
11.25 Информация за
изпитателни лаборатории
Изпитвания съгласно EN 60350-1:2013
и IEC 60350-1:2011.
Печене на няколко нива. Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
2 по‐ 3 по‐
зиции зи‐
ции
Сладкиши от масле‐
но тесто / тестени
ивици
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Малки кексчета (20
броя/тава)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) предварително загрейте фурната.
Grill
Загрейте празната фурната предварително за 5 минути.
50
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Препечени филийки Grill
макс
1-3
5
Телешка пържола
макс
24 - 301)
4
Grill
1) Обърнете по средата на готвенето.
Двоен Грил
Загрейте празната фурната предварително за 3 минути.
Грил с максимална температурна настройка.
Храна
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
1st side
2-ра страна
Бургери
8 - 10
6-8
4
Препечени филий‐
ки
1-3
1-3
4
11.26 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове според IEC 60350-1.
Тестове за функцията: Интензив.
Нагряв. С Пара.
Храна
Контейнер Количе‐
(Gastronor ство (г)
m)
Положе‐
ние на
скарата
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Забележки
Броколи1)
1 х 1/2 пер‐ 300
форирано
3
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
Броколи1)
2 х 1/2 пер‐ 2 x 300
форирано
2и4
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
Броколи1)
1 х 1/2 пер‐ макс.
форирано
3
99
15 - 18
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
БЪЛГАРСКИ
51
Храна
Контейнер Количе‐
(Gastronor ство (г)
m)
Положе‐
ние на
скарата
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Забележки
Замразен
грах
2 х 1/2 пер‐ 2 x 1300
форирано
2и4
99
Докато
темпе‐
ратура‐
та в найстудена‐
та точка
достигне
85 °C.
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да доведат
до пожар. Рискът е по-голям за тавата
на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри предмети
или в съдомиялна машина. Това може
да повреди незалепващото покритие.
Почиствайте влагата от вътрешността
след всяка употреба.
12.2 Препоръчителни
почистващи продукти
Не използвайте абразивни гъбички
или агресивни препарати. Може да
причини щети към емайлираните и от
неръждаема стомана части.
Може да закупите нашите продукти в
www.aeg.com/shop и в по-добрите
магазини.
12.3 Сваляне на носачите
на скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите фурната,
отстранете носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
52
www.aeg.com
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
12.4 Почистване С Пара
Почистете на ръка, колкото е
възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
вътрешността на фурната.
Преди да започнете процедура по
почистване, уверете се че фурната е
студена.
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното ниво
(около 950 мл вода), докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
2. Изберете функцията Почистване
на пара от менюто: Почистване.
Почистване С Пара времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
a) Включете функцията.
b) Когато програмата приключи,
прозвучава звуков сигнал.
c) Натиснете някое сензорно
поле, за да изключите сигнала.
Почистване С Пара Plus времетраенето на тази функция е
около 75 минути.
a) Напръскайте с подходящ
препарат по еднакъв начин във
вътрешността на фурната
върху емайлираните и метални
части.
b) Включете функцията.
Първата част на програмата
приключва след около 50
минути.
c) Натиснете
.
Следвайте
съобщението на
дисплея за да
завършите
почистването.
d) Почистете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да
използвате топла вода или
почистващи препарати за
фурна.
e) Натиснете
.
Финалната част на
процедурата започва.
Времетраенето на този етап е
около 25 минути.
3. Избършете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да използвате
топла вода.
След почистване, дръжте вратичката
на фурната отворена в продължение
на около 1 час. Изчакайте, докато
фурната изсъхне. За да увеличите
скоростта на изсушаване, можете да
загреете фурната с горещ въздух на
150 °C за около 15 минути. Ще
получите максимален ефект от
почистващата функция, ако почистите
фурната на ръка, веднага след
приключване на функцията.
12.5 Напомняне За
Почистване
Когато се появи напомняне, е
необходимо почистване. Изпълнете
функцията Почистване С Пара Plus.
Можете да активирате / деактивирате
функцията: Напомняне За Почистване
в менюто: Основни Настройки.
12.6 Система на
парогенератор - Отстр. на
котл. камък
Когато работи прогенератора, в него
се образува варовик (заради
съдържанието на калций във водата).
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на
парогенератора и качеството на
храната. За да предотвратите
натрупването на варовик, почистете
парогенериращата верига.
Премахнете всички принадлежности.
БЪЛГАРСКИ
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на пълната процедура
е около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
53
Ако функцията: Отстр. на
котл. камък не е
извършена по правилният
начин, дисплеят ще
покаже съобщение, за да я
повторите.
1. Уверете се, че водосъдържателят
е празен.
Ако фурната е влажна или мокра,
забършете я със сух парцал. Оставете
фурната да изсъхне напълно с
отворена вратичка.
2. Натиснете
.
3. Поставете съда за печене/грил (на
месо) на първата позиция на
скарата.
12.7 Напомняне за
отстраняване на котлен
камък
.
4. Натиснете
5. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
6. Напълнете останалата част от
водосъдържателя с вода до
максималното ниво, докато
прозвучи сигнал или на дисплея се
покаже съобщение.
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. на котл.
камък. Тези напомняния се активират
при всяко изключване на уреда.
7. Натиснете
.
Това активира първата част от
процедурата: Отстр. на котл. камък.
Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък.
Времетраенето на тази
част е около 1 част и 40
минути.
8. В края на първата част изпразнете
съда за печене/грил (на месо) и го
сложете отново на позицията на
първия рафт.
.
9. Натиснете
10. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи сигнал или
на дисплея се покаже съобщение.
11. Натиснете
.
Това активира втората част от
процедурата: Отстр. на котл. камък. То
ще изплакне веригата на
парогенератора.
Времетраенето на тази
част е около 35 минути.
Премахнете съда за печене/грил (на
месо) след края на процедурата.
Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът за
отстраняване на котлен камък.
Ако не отстраните
котления камък от уредът,
когато силното напомняне
е включени, не можете да
използвате функциите за
пара.
Не можете да изключите
напомнянето за
отстраняване на котлен
камък.
12.8 Система на
парогенератор - Изплакване
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
54
www.aeg.com
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
A
2. Натиснете
.
3. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи звуков
сигнал или на дисплея се покаже
съобщение.
4. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
A
3. Затворете вратичката докато
застане под ъгъл приблизително
45°.
12.9 Изпразване На
Резервоар
Премахнете всички принадлежности.
Функцията за почистване отстранява
остатъчната вода от
водосъдържателя. Използвайте
функцията след функцията за готвене
на пара.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 6 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
2. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.10 Изваждане и
монтиране на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Повдигнете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
45°
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
фурната под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При грубо манипулиране
на стъклото, особено
около ръбовете на
предния панел, може да се
счупи стъклото.
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
БЪЛГАРСКИ
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
55
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
12.11 Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте отвертка тип "звезда
20", за да свалите капака.
3. Свалете и почистете металната
рамка и уплътнението.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
5. Поставете металната рамка и
уплътнението. Затегнете
винтовете.
6. Поставете левия носач на скарата.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
56
www.aeg.com
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключва‐
не е включено.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Затворете напълно вратич‐
ката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.
Изключете фурната по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото и след това
го включете отново
Ако екранът отново по‐
казва същото съобще‐
ние за грешка, свърже‐
те се с отдела за обс‐
лужване на клиенти.
Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
57
Отстраняване
Премахването на котления Имало е спиране на тока.
камък е прекъснато преди
края.
Повторете процеса.
Премахването на котления Функцията беше спряна от
камък е прекъснато преди потребителя.
края.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пече‐ Не сте напълнили водосъ‐ Проверете дали има нали‐
не/грил след премахването държателя до максимално‐ чен препарат за премахва‐
на котления камък.
то ниво.
не на котления камък / во‐
дата в корпуса на водосъ‐
държателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
Съдът за печене/грил е по‐
лната част на вътрешност‐ зициониран грешно в ска‐
та след премахване на кот‐ рата.
ления камък .
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фурна‐
та. Поставете съда за пе‐
чене/грил (на месо) на
първата позиция на скара‐
та.
Функцията за почистване е Имало е спиране на тока.
прекъсната преди края.
Повторете процеса.
Функцията за почистване е Функцията беше спряна от
прекъсната преди края.
потребителя.
Повторете процеса.
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на функ‐
цията за почистване.
Напръскахте уредът с
твърде много от препарата
преди активирането на ци‐
къла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък слой
от препарата. Напръскайте
по равно с препарата.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Първоначалната темпера‐ Повторете цикъла. Старти‐
тура на функцията за почи‐ райте цикъла, когато уреда
стване с пара е била пре‐
е студен.
калено висока.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали стра‐
Премахнете страничните
ничните мрежи преди стар‐ мрежи от уреда и повторе‐
тирането на процеса на по‐ те функцията.
чистване. Те могат да пре‐
хвърлят топлина към сте‐
ните и да намалят произ‐
водителността.
58
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали при‐
надлежностите от уреда
преди стартирането на
процеса на почистване. Те
могат да изложат на риск
цикъла на парата и да на‐
малят производителност‐
та.
Премахнете принадлежно‐
стите от уреда и повторете
функцията.
13.2 Данни за обслужване
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на фурната.
Не отстранявайте табелката с данни
от вътрешността на фурната.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BSE782320B
BSE782320M
BSK782320M
Индекс на енергийна ефективност
81.0
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
1.09 КВч/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.68 КВч/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
70 л
БЪЛГАРСКИ
Тип на фурната
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
14.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
59
Фурна за вграждане
BSE782320B
39.5 кг
BSE782320M
40.0 кг
BSK782320M
39.5 кг
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене или Край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Вентил. печене с влажн.
Функция разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате Вентил. печене с
влажн., лампата автоматично се
изключва след 30 секунди. Може да
включите лампичката отново, но това
действие ще намали очакваното
енергоспестяване.
60
www.aeg.com
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
61
62
www.aeg.com
БЪЛГАРСКИ
63
867336127-C-012018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement