AEG | BSE782320M | User manual | Aeg BSE782320M Uživatelský manuál

BSE782320B
BSE782320M
BSK782320M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Parní trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 10
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................20
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 21
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................21
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 24
11. TIPY A RADY....................................................................................................26
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................45
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 49
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................52
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
•
•
•
•
•
•
•
5
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
6
www.aeg.com
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče
opatrní. Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
•
•
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Ovládací panel
Displej
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy polic
1
2
3
4
5
6
7
8
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
Pro rošty a plechy na pečení.
Hluboký pekáč / plech
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí Funkce ne‐ Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pe‐
bo Podporované
čicí funkce nebo nabídky: Podporované Vaření.
Vaření
Dalším stisknutím senzorového tlačítka přepnete
mezi nabídkami: Pečicí Funkce, Podporované
Vaření. Chcete-li zapnout nebo vypnout osvětlení,
stiskněte tlačítko na tři sekundy. Osvětlení lze za‐
pnout i u vypnuté trouby.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených pro‐
gramů.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stiskněte tlačítko na tři sekundy,
chcete-li zapnout nebo vypnout funkci: Rychlé
Zahřátí.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Tlačítko Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobraze‐
ní hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
5
6
7
8
9
Poznámka
ČESKY
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
Poznámka
Časové a do‐
plňkové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuště‐
na pečicí funkce, stisknutím příslušného senzoro‐
vého tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blo‐
kování Tlačítek, Oblíbené, Ohřev A Uchování Te‐
ploty, Nastavit A Spustit. Také můžete změnit na‐
stavení pečicí sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
10
11
4.2 Displej
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Výpočet
Trouba vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Kontrolka Rychlého
Ohřevu
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
10
www.aeg.com
Symbol
Funkce
Automatická Váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo
že lze hmotnost změnit.
Ohřev A Uchování Teplo‐
ty
Funkce je zapnutá.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
1. Použijte
hodnot.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
nebo
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
5.3 Nastavení stupně tvrdosti
vody
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
5.2 První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční
proužek dodaný spolu se sadou pro
vaření v parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy
proužku do vody na přibližně jednu
sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou
vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se
budou dále měnit. Nekontrolujte
tvrdost vody později než jednu
minutu po provedení zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka:
Základní Nastavení.
ČESKY
Zkušební proužek
Tvrdost vody
Zkušební proužek
11
Tvrdost vody
3
1
4
2
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce:
Základní Nastavení / Tvrdost vody.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
6.1 Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
možnosti nabídky.
nastavte
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Použití
Pečicí Funkce
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Recepty
Obsahuje seznam au‐
tomatických programů.
Oblíbené
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Čištění
Obsahuje seznam či‐
sticích programů.
Asistent Čištění
Obsahuje seznam či‐
sticích programů.
Základní Nasta‐
vení
Speciality
Použití
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
Podnabídka pro: Základní Nastavení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Popis
Nastavení aktuálního
Nastavení denní‐ času na hodinách.
ho času
Časové Údaje
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuální
čas.
Rychlé Zahřátí
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje do‐
bu rozehřátí.
Nastavit A Spu‐
stit
K nastavení funkce a
jejímu pozdějšímu
spuštění stisknutím li‐
bovolného symbolu na
ovládacím panelu.
Slouží k udržení teplo‐
Ohřev A Uchová‐ ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
ní Teploty
dokončení přípravy.
12
www.aeg.com
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Popis
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Prodloužení Do‐
by Pečení
Zapne a vypne funkci
prodloužení doby pe‐
čení.
Alarm/Chybový
Tón
Displej Kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Tvrdost vody
Displej Jas
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení Jazy‐
ka
Hlasitost Zvuk.
Signalizace
Tóny Tlačítek
Nastavení jazyka na
displeji.
Připomínka Či‐
štění
Obsluha
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Popis
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Nastavuje stupeň
tvrdosti vody (1 - 4).
Upozorní vás na to,
kdy spotřebič vyčistit.
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nastave‐
Tovární Nastave‐ ní na výchozí tovární
nastavení.
ní
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
6.3 Podnabídka pro: Čištění
Symbol
Položka nabídky
Popis
Vyprázdnění Zásobníku
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
Čistění Párou Plus
Program k odstranění odolné nečistoty po‐
mocí prostředku k čištění trouby.
Čistění Párou
Program k vyčištění spotřebiče, když je leh‐
ce znečištěný a nikoliv několikrát připálený.
Odstraňování Vod. Kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru pá‐
ry od usazeného vodního kamene.
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu
generátoru páry po častém používání pa‐
rních funkcí.
ČESKY
6.4 Pečicí Funkce
Pečicí funkce
Vaření V Páře
Pečicí funkce
Použití
K přípravě zeleniny,
ryb, brambor, rýže, tě‐
stovin nebo speciál‐
ních příloh.
K přípravě pokrmů s
vysokým obsahem
Horká Pára Inter‐ vlhkosti a pro vaření
ryb, pudinku do polév‐
val Plus
ky a terin ve vodě.
Pravý Horký
Vzduch
Příprava Pizzy
K pečení chleba, vel‐
kých kusů masa nebo
Horká Pára Inter‐ k ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
val
Vlhký horko‐
vzduch
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Další informace
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Horký vzduch s
párou. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby ne‐
došlo k přerušení funk‐
ce a aby trouba fungo‐
vala co nejúsporněji.
Při použití této funkce
se teplota ve vnitřku
trouby může lišit od
nastavené teploty.
Vzhledem k využití
zbytkového tepla může
být tepelný výkon ni‐
žší. Obecná doporuče‐
ní ohledně úspory
energie viz kapitola
„Energetická účinnost“,
Úspora energie.Tato
funkce byla použita ke
splnění energetické
třídy dle normy EN
60350-1.
13
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.Na‐
stavte teplotu o 20 - 40
°C nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
K pečení jídel, která
vyžadují propečenější
a křupavý spodek, na
jedné úrovni. Nastavte
teplotu o 20 - 40 °C ni‐
žší než při použití funk‐
ce: Horní/spodní
ohřev.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní Pe‐
čení
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní Ohřev)
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě polotovarů
do křupava, jako např.
Mražené Potravi‐ hranolek, amerických
brambor nebo jarních
ny
závitků.
Turbo Gril
Gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
Také k zapékání a pe‐
čení dozlatova.
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání
chleba.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Teplé
14
www.aeg.com
Pečicí funkce
Rozmrazování
Použití
Tuto funkci lze použít k
rozmrazování zmraže‐
ných potravin jako je
zelenina a ovoce. Do‐
ba rozmrazování závisí
na množství a velikosti
zmražených potravin.
Spodní Ohřev
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Kynutí Těsta
Ke kontrolovanému ky‐
nutí těsta před peče‐
ním.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.5 Speciality
Pečicí funkce
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Teplé
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev Talířů
K pečení chleba.
Zavařování
Pečení Chleba
K přípravě pokrmů ja‐
ko lasagne nebo zapé‐
Gratinované Po‐ kané brambory. Také k
zapékání a vytvoření
krmy
zlatohnědé barvy jídla.
Zavařování
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin jako
např. nakládané zele‐
niny.
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev Talířů
Regenerace
Opakovaný ohřev v
páře brání vysychání
povrchu jídel. Teplo je
rozváděno šetrně a
rovnoměrně, což umo‐
žňuje obnovení chuti a
vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu
jídel přímo na talíři.
Najednou lze ohřát ně‐
kolik talířů umístěných
na různých polohách
roštů.
Použití
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin jako
např. nakládané zele‐
niny.
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Sušení
Kynutí Těsta
Zvlhčování párou zle‐
pšuje a urychluje kynu‐
tí těsta, brání vysychá‐
ní jeho povrchu a
udržuje jeho pružnost.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní Pe‐
čení
Regenerace
Opakovaný ohřev v
páře brání vysychání
povrchu jídel. Teplo je
rozváděno šetrně a
rovnoměrně, což umo‐
žňuje obnovení chuti a
vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu
jídel přímo na talíři.
Najednou lze ohřát ně‐
kolik talířů umístěných
na různých polohách
roštů.
ČESKY
15
Druh jídla: Drůbež
Pečicí funkce
Rozmrazování
Použití
Jídlo
Tuto funkci lze použít k
rozmrazování zmraže‐
ných potravin jako je
zelenina a ovoce. Do‐
ba rozmrazování závisí
na množství a velikosti
zmražených potravin.
Drůbež Bez Kostí
-
Drůbež Bez Kostí
-
K přípravě pokrmů ja‐
ko lasagne nebo zapé‐
Gratinované Po‐ kané brambory. Také k
zapékání a vytvoření
krmy
zlatohnědé barvy jídla.
6.6 Podnabídka pro:
Podporované Vaření
Kuřecí křídla, čer‐
stvá
Kuřecí křídla, mra‐
žená
Kuřecí stehna, čer‐
stvá
Kuře
Pošírovaná kuřecí
prsa
Druh jídla: Ryby/Mořské Plody
Kuře, dvě půlky
Jídlo
Ryby
Ryba, pečená
Rybí Prsty
Rybí filé, tenké
Rybí filé, silné
Mražené rybí filé
Celá menší ryba
Celá ryba, dušená v
páře
Celá menší ryba,
grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Pstruh
Losos
Filet z lososa
Celý Losos
Krevety
Krevety, čerstvé
Krevety, mražené
Slávky
Kuřecí stehna, mra‐
žená
-
Celé kuře
Celá kachna
-
Celá husa
-
Celá krůta
-
Druh jídla: Maso
Jídlo
Kvalitní Vařené Ho‐
vězí
Hovězí
Dušené maso
Sekaná
16
www.aeg.com
Jídlo
Jídlo
Nepropečený
Jehněčí kýta
Nepropečený
Jehněčí pečeně
Středně Propečené
Hovězí Pečeně
Středně Propečené
Jehněčí
střední
Dobře Propečené
Zajíc
• Zaječí kýta
• Zaječí hřbet
Nepropečený
•
Středně Propečené
Dobře Propečené
Zvěřina
Klobásy Chipolatas
Vepřová kýta
Vepřové
Vepřová kýta, uze‐
ná
Vepřová kýta, poší‐
rovaná
Krkovice
Vepřové Plecko
Vepřová pečeně
Vařená Šunka
Telecí Koleno
Telecí
Telecí kýta
Telecí pečeně
Srnčí/Jelení
• Kýta z vysoké
zvěře
• Hřbet z vysoké
zvěře
Zadní pečeně ze
Vepř. koleno,
předvařené
Vepřová kýta
Zaječí hřbet
Pečená zvěřina
Vepřová Žebírka
Vepřová Pečeně
Jehněčí pečeně,
střední
Jehněčí pečeně,
Dobře Propečené
Hovězí Na Skandi‐
návský Zp.
Jehněčí hřbet
zvěřiny
Druh jídla: Jídlo Z Trouby
Jídlo
Lasagne
-
Mražené lasagne/
cannelloni
-
Těstoviny
-
Zapečené Brambo‐
ry
-
Zapékaná zelenina
-
Sladké Pokrmy
-
ČESKY
17
Druh jídla: Pizza/Slané Koláče
Jídlo
Jídlo
Pizza, tenká
Pizza, extra náplň
Mražená pizza
Pizza
Americká mražená
pizza
Chlazená pizza
Mražená pizza
snack
Zapékané bagety
-
Flambovaný Dort
-
Krém. Zákusky Z
List. Těsta
-
Malé Listové Pečivo Banánky
-
Makronky
-
Sušenky Z
Křehkého Těsta
-
Vánoční Štola
-
Mražený jablečný
závin
Piškotové Těsto
Švýcarský koláč, pi‐ kantní
Koláč na plechu
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
-
Tvarohový Koláč,
Plech
Slaný Koláč
-
Brownies - Čok. Su‐ šenky
Druh jídla: Koláče/Sušenky
Jídlo
Kynuté Těsto
-
Roláda
-
Kynutý Koláč
-
Koláč S Drobenkou
-
Cukrový Koláč
-
Kulatý Koláč
-
Koláč s jablečnou
vrstvou
-
Piškotový Koláč
-
Jablečný Koláč
-
Tvarohový Koláč,
Forma
-
Briošky
-
Linecký Koláč
-
Ovocný Piškotový
Koláč
Ovocný Koláč
-
Kynuté Těsto
Švýcarský koláč,
sladký
-
Mandlový Koláč
-
Muffin
-
Sladké Pečivo
-
Proužky Těsta
-
Křehké Těsto
Dortový Korpus
Piškotový Korpus
Na Koláč
Křehký Ovocný Ko‐
láč
Ovocný Koláč
Druh jídla: Bagety/Kaiserky
Jídlo
Pečivo
Pečivo
Pečivo, předpečené
Pečivo, mražené
18
www.aeg.com
Jídlo
Ciabatta
Bageta
Chléb
Jídlo
-
Lilek
-
Bagety, předpečené
Fenykl
-
Bagety, mražené
Artyčoky
-
Věnec
Červená Řepa
-
Bílý Chléb
Černý Kořen
-
Vánočka
Kedluben, Proužky
-
Hnědý Chléb
Bílé Fazole
-
Žitný Chléb
Kapusta, Kadeřavá
-
Celozrnný Chléb
Druh jídla: Krémy A Paštiky
Nekvašený Chléb
Jídlo
Mražené bagety/
kaiserky
Vaječný Krém
-
Karamelový Koláč
-
Paštiky Terrine
-
Druh jídla: Zelenina
Jídlo
Brokolice, Růžičky
-
Brokolice, celá
-
Květák, Růžičky
-
Květák, celý
-
Mrkev
-
Cukety, Plátky
-
Chřest, zelený
-
Chřest, bílý
-
Papriky, Proužky
-
Špenát, čerstvý
-
Pórek, Kroužky
-
Zelené Fazolky
-
Houby, Plátky
-
Loupaná Rajčata
-
Růžičková Kapusta
-
Celer, kostičky
-
Hrášek
-
Vejce, naměkko
Vejce
Vejce, na hniličku
Vejce, natvrdo
Zapečená vejce
Druh jídla: Přílohy
Jídlo
Hranolky, tenké
-
Hranolky, silné
-
Hranolky, mražené
-
Krokety
-
Americké Brambory Opečená Brambo‐
rová Kaše
-
Vařené brambory,
čtvrtky
-
Vařené Brambory
-
Brambory ve slupce -
ČESKY
Jídlo
3.
Bramborové Knedlí‐ ky
Houskový Knedlík
-
Kynuté knedlíky,
slané
-
Kynuté knedlíky,
sladké
-
Rýže
-
Těstoviny tagliatel‐
le, čerstvé
-
Polenta
-
4.
5.
6.
Je-li třeba změnit hmotnost
nebo teplotu středu jídla, k
nastavení nových hodnot
použijte
nebo
.
6.7 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu.
2. Potvrďte stisknutím
3. Nastavte teplotu.
.
4. Potvrďte stisknutím
.
6.8 Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.Nepřekračujte maximální
19
objem zásobníku na vodu. Hrozí
nebezpečí úniku vody, přetečení a
poškození nábytku.
Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
Zapněte troubu.
Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení
.
Pára se objeví přibližně za dvě
minuty. Jakmile trouba dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový
signál.
Když v zásobníku na vodu dochází
voda, zazní zvukový signál. Abyste
mohli pokračovat ve vaření v páře,
do zásobníku je nutné doplnit vodu
dle výše uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
Zásobníku.
POZOR!
Trouba je horká. Hrozí
nebezpečí popálení.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete
urychlit zavřením dvířek a předehřátím
trouby pomocí funkce Pravý Horký
Vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
6.9 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté
se přestane zobrazovat.
6.10 Kontrolka Rychlého
Ohřevu
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
20
www.aeg.com
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
6.11 Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
7.2 Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a
teplotu. Trouba se vypne
automaticky.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
troubu ve stanovenou dobu
automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte
pečicí sondu.
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny 30
minut). Tato funkce ne‐
má žádný vliv na provoz
trouby. Tuto funkci lze
zapnout i u vypnuté
trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nastave‐
ní minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
Trvání
Ukončení
.
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby (max.
23 hodin 59 minut).
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne trouba topné články
po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
nebo
3. Použijte
potřebného času.
k nastavení
4. Potvrďte stisknutím
.
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
7.3 Ohřev A Uchování Teploty
Podmínky pro funkci:
•
•
Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev A Uchování Teploty
udržuje připravené jídlo teplé při teplotě
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokončení pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní Nastavení.
ČESKY
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Ohřev A
Uchování Teploty.
5. Potvrďte stisknutím
.
Po dokončení funkce zazní zvukový
signál.
Pokud změníte pečicí funkci, zůstane
tato funkce zapnutá.
7.4 Prodloužení Doby Pečení
21
Nelze použít u pečicích
funkcí s pečicí sondou.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
2. Stisknutím
funkci zapnete nebo
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
Funkce: Prodloužení Doby Pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.2 Recepty s Automatický
Recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
.
stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
22
www.aeg.com
•
Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Spotřebič vypočítá přibližný
čas konce pečení. Ten
závisí na množství pokrmu,
nastavené funkcí trouby a
teplotě.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
4. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
5. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
6. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
7. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Zapněte spotřebič.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
ČESKY
23
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
6. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
7. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
8. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
9. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
24
www.aeg.com
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
písmeno.
nebo
změníte
.
8. Stiskněte
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
ČESKY
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
volná pozice paměti, stiskněte
a stisknutím
program.
nebo
přepište stávající
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit Název Programu..
Spuštění programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
.
3. Potvrďte stisknutím
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
10.3 Blokování Tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Blokování
Tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
stiskněte
10.4 Nastavit A Spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Nastavit A
Spustit.
.
6. Potvrďte stisknutím
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
) spustíte funkci: Nastavit A Spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po dokončení pečicí funkce zazní
zvukový signál.
•
•
zapněte displej.
a , dokud
2. Současně stiskněte
se na displeji nezobrazí zpráva.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne
se i funkce.
25
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
Tlačítek.
Nabídka: Základní
Nastavení umožňuje
zapnutí a vypnutí funkce
Nastavit A Spustit.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi:
Osvětlení, Pečicí
sonda,Trvání, Ukončení.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
26
www.aeg.com
•
•
Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
– pokud je trouba vypnutá a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
11.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
11.3 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
Uchovat Teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev Talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře
a nádobí před podáváním jídla. Teplota
je nastavena automaticky na 70 °C.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Kynutí Těsta
Tato funkce vám umožňuje nechat
vykynout těsto. Těsto vložte do velké
nádoby. Použijte první polohu roštu.
Nastavte funkci Kynutí Těsta a dobu
pečení.
Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu
roštu.
11.4 Vaření V Páře
VAROVÁNÍ!
Je-li funkce zapnutá, buďte
při otevírání dvířek trouby
opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Sterilizace
Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
ČESKY
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na 40
minut.
Vaření
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo
spařování zeleniny, masa, ryb, těstovin,
rýže, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit najednou.
Připravujte společně pokrmy s podobnou
dobou přípravy. Když připravujete
pokrmy najednou, použijte největší
potřebné množství vody.
Použijte druhou polohu roštu.
Pokud v tabulce níže není doporučeno
jiné nastavení, nastavte teplotu na 99 °C.
Zelenina
Jídlo
Čas (min)
Hrách velkoplodý
20 - 30
Sladké brambory
20 - 30
Chřest, bílý
25 - 35
Růžičková kapusta
25 - 35
Mrkev
25 - 35
Květák, růžičky
25 - 35
Fenykl
25 - 35
Kedluben, proužky
25 - 35
Bílé fazole
25 - 35
Brokolice, celá
30 - 40
Kukuřičný klas
30 - 40
Černý kořen
35 - 45
Květák, celý
35 - 45
Zelené fazolky
35 - 45
Bílé nebo červené zelí,
proužky
40 - 45
Artyčoky
50 - 60
Jídlo
Čas (min)
Loupaná rajčata
10
Brokolice, růžičky1)
13 - 15
Zelenina, spařená
15
Houby, plátky
15 - 20
Papriky, proužky
15 - 20
Sušené fazole, namoče‐ 55 - 65
né (poměr vody k fazo‐
lím 2:1)
Špenát, čerstvý
15 - 20
Kyselé zelí
60 - 90
Chřest, zelený
15 - 25
Červená Řepa
70 - 90
Lilek
15 - 25
1) Předehřejte troubu po dobu pěti minut.
Cukety, plátky
15 - 25
Přílohy
Dýně, kostičky
15 - 25
Rajčata
15 - 25
Fazole, spařené
20 - 25
Polníček, listy
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 25
Celer, kostičky
20 - 30
Pórek, kroužky
20 - 30
Hrášek
20 - 30
27
Jídlo
Čas (min)
Kuskus (poměr vody ke ku‐
skusu 1:1)
15 - 20
Těstoviny tagliatelle, čerstvé
15 - 25
Krupicový pudink (poměr mlé‐ 20 - 25
ka ke krupici 3,5:1)
Červená čočka (poměr vody k 20 - 30
čočce 1:1)
Špecle
25 - 30
28
www.aeg.com
Jídlo
Čas (min)
Bulgur (poměr vody k bulguru 25 - 35
1:1)
Kynuté knedlíky
25 - 35
Jídlo
Čas (min)
Neloupané brambory, střední
45 - 55
Hnědá a zelená čočka (po‐
měr vody k čočce 2:1)
55 - 60
Aromatická rýže (poměr vody 30 - 35
k rýži 1:1)
1) Poměr vody k rýži může být odlišný v závislosti
Vařené brambory, čtvrtky
35 - 45
Ovoce
Houskový knedlík
35 - 45
Jídlo
Čas (min)
Bramborové knedlíky
35 - 45
Jablečné plátky
10 - 15
Rýže (poměr vody k rýži
35 - 45
Horké bobulovité plody
10 - 15
Rozpouštění čokolády
10 - 20
Ovocný kompot
20 - 25
na typu rýže.
1:1)1)
Polenta (poměr vody 3:1)
40 - 50
Rýžový pudink (poměr mléka
k rýži 2,5:1)
40 - 55
Ryby
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Plochý plátek ryby
80
15
Krevety, čerstvé
85
20 - 25
Slávky
99
20 - 30
Losos, filety
85
20 - 30
Pstruh, 0,25 kg
85
20 - 30
Krevety, mražené
85
30 - 40
Pstruh, cca 1 kg
85
40 - 45
Maso
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Klobásy Chipolatas
80
15 - 20
Bavorská klobása (bílá klobása)
80
20 - 30
Vídeňské párky
80
20 - 30
Kuřecí prsa, pošírovaná
90
25 - 35
Vařená šunka 1 kg
99
55 - 65
Kuře, pošírované, 1 - 1,2 kg
99
60 - 70
Uzené maso (vepřová kýta), pošírova‐
né
90
70 - 90
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Telecí / vepřová kýta, 0,8 - 1 kg
90
80 - 90
Hovězí tafelspitz (kvalitní vařené maso) 99
110 - 120
•
Vejce
Jídlo
Čas (min)
Vejce, naměkko
10 - 11
Vejce, na hniličku
12 - 13
Vejce, natvrdo
18 - 21
29
•
•
•
11.5 Kombinace funkcí Turbo
Gril a Vaření V Páře
Nastavte funkci: Turbo Gril k pečení
masa.
Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
Snižte teplotu trouby na přibližně 90
°C. Můžete otevřít dvířka trouby do
první polohy na přibližně 15 minut.
Nastavte funkci: Vaření V Páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
Jídlo
Turbo Gril (první krok: připravte
maso)
Teplota
(°C)
Vaření V Páře (druhý krok: přidejte
zeleninu)
Čas (min)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pe‐ 180
čeně 1 kg
Růžičková
kapusta,
polenta
60 - 70
maso: 1
99
40 - 50
maso: 1
zelenina: 3
Vepřová
pečeně 1
kg,
Brambory,
zelenina,
omáčka
180
60 - 70
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina: 3
Telecí pe‐ 180
čeně 1 kg,
Rýže, zele‐
nina
50 - 60
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina: 3
11.6 Horká Pára Interval Plus
Použijte druhou polohu roštu.
30
www.aeg.com
Jídlo
Te‐ Čas
plo‐ (min
ta
)
(°C)
Jídlo
Te‐ Čas
plo‐ (min
ta
)
(°C)
Pudinkový krém / koláč v
malých miskách
90
35 45
Malá ryba do 0,35 kg
90
20 30
Zapečená vejce
90 110
15 30
Celá ryba do 1 kg
90
30 40
Paštiky Terrine
90
40 50
Knedlíky
40 50
Tenký plátek ryby
85
15 25
120
130
Silný plátek ryby
90
25 35
11.7 Horká Pára Interval
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřová pečeně 1
000 g
160 - 180
90 - 100
2
Hovězí pečeně 1 000 180 - 200
g
60 - 90
2
Telecí pečeně 1 000
g
180
80 - 90
2
Sekaná pečeně, sy‐
rová, 500 g
180
30 - 40
2
Uzená vepřová kýta
600 - 1 000 g (dvě
hodiny namáčet)
160 - 180
60 - 70
2
Kuře 1 000 g
180 - 210
50 - 60
2
Kachna 1 500 - 2
000 g
180
70 - 90
2
Husa 3 000 g
170
130 - 170
1
Zapečené brambory
160 - 170
50 - 60
2
Zapečené těstoviny
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Různé druhy chleba
500 - 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Bagety/kaiserky
180 - 210
25 - 35
2
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Housky či rohlíky k
pečení
200
15 - 20
2
Bagety k pečení 40 50 g
200
15 - 20
2
Bagety k pečení 40 50 g, zmrazené
200
25 - 35
2
31
11.8 Regenerace
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jídla na jeden
talíř
110
10 - 15
2
Těstoviny
110
10 - 15
2
Rýže
110
10 - 15
2
Knedlíky
110
15 - 25
2
11.9 Pečení moučných jídel
•
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Je-
•
li zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
11.10 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Při příštím pečení nastavte o ně‐
ká.
co nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐ Použijte méně tekutiny. Dodržujte
kutin.
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
32
www.aeg.com
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Směs je nerovnoměrně roz‐ Směs rovnoměrně rozložte na
ložena.
plech na pečení.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
11.11 Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus - Pravý Horký
křehké těsto
Vzduch
150 - 1601)
20 - 30
2
Dortový korpus - Pravý Horký
piškotové těsto Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový koláč Horní/spodní
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
chléb):
1. Prvních 20
minut:
2. Poté snižte
na:
Horní/spodní
ohřev
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zákusky z listo‐ Horní/spodní
vého těsta s kré‐ ohřev
mem / banánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
Horní/spodní
dlový koláč / cu‐ ohřev
krové koláčky
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
Horní/spodní
ohřev
180
35 - 55
3
Kynutý koláč s
náplní (např.
tvaroh, smeta‐
na, pudink)
Horní/spodní
ohřev
160 - 1801)
40 - 60
3
1) Předehřejte troubu.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Křehké těsto /
piškotové těsto
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 25
3
Pusinky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý Horký
tého těsta
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Horní/spodní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
180 - 200
45 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
11.12 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Zapečené těsto‐ Horní/spodní
viny
ohřev
33
34
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Lasagne
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo Gril
170 - 190
15 - 35
1
Bagety s rozta‐
veným sýrem
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
15 - 30
1
Mléčná rýže
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Předehřejte troubu.
11.13 Vlhký horkovzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového
těsta (kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
11.14 Pečení na více
úrovních
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
ČESKY
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
Čas (min)
Poloha roštu
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky
Jídlo
Teplota (°C)
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta /
piškotového tě‐
sta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Malé listové pe‐
čivo
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
11.15 Pečení křupavého těsta pomocí funkce Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (tlustá)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
170 - 190
láč / Švýcarský koláč
45 - 55
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
50 - 60
1
160 - 180
35
36
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Nekvašený chléb
210 - 2301)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
210 - 2301)
15 - 25
2
Pirohy
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.16 Pečení masa
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení vystřikující masové šťávy
nebo tuku.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
11.17 Pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Dušené hovězí
1 - 1.5
Horní/spodní
ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně ne‐
bo filet: nepropeče‐
ný
1 cm tlustý
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
Hovězí pečeně ne‐ 1 cm tlustý
bo filet: středně pro‐
pečené
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
Hovězí pečeně ne‐
bo filet: dobře pro‐
pečené
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
1 cm tlustý
ČESKY
Vepřové
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Plec / Krkovice /
Kýta v celku
1 - 1.5
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Žebírka
1 - 1.5
Turbo Gril
170 - 190
30 - 60
Sekaná
0.75 - 1
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
0.75 - 1
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
Telecí
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Telecí pečeně
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1.5 - 2
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně
1 - 1.5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1.5
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Zaječí hřbet /
kýta
1
Turbo Gril
180 - 2001)
35 - 55
Hřbet z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
Kýta z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
Jehněčí
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Kusy drůbeže
0.2 - 0.25
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0.4 - 0.5
Turbo Gril
190 - 210
40 - 50
Kuře, brojler
1 - 1.5
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
Kachna
1.5 - 2
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
Husa
3.5 - 5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
Krůta
2.5 - 3.5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
37
38
www.aeg.com
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Krůta
4-6
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
Jídlo
Množství (kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Celá ryba
1 - 1.5
Turbo Gril
180 - 200
30 - 50
Ryby
11.18 Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu
pěti minut.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky
7 - 10
6-8
4
Topinky s oblohou
6-8
-
4
11.19 Mražené Potraviny
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
190 - 210
15 - 25
3
Hranolky, silné
190 - 210
20 - 30
3
Amer. Brambory,
Krokety
190 - 210
20 - 40
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
180 - 200
40 - 50
2
39
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Hranolky1) (300
- 600 g)
Horní/spodní
ohřev nebo Tur‐
bo Gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.20 Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
40
www.aeg.com
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní Pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
středu pokrmu.
Nastavte teplotu 120 °C.
Jídlo
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně, 120 - 150
1 - 1,5 kg
1
Hovězí plátek, 1 90 - 150
- 1,5 kg
3
Telecí pečeně,
1 - 1,5 kg
120 - 150
1
Steaky, 0,2 0,3 kg
20 - 40
3
11.21 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Peckoviny
Zelenina
ČESKY
41
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.22 Sušení
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
11.23 Pečení Chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
42
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý Chléb
170 - 190
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Briošky
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Žitný Chléb
170 - 190
50 - 70
2
Tmavý chléb
170 - 190
50 - 70
2
Celozrnný chléb
170 - 190
40 - 60
2
Bagety/kaiserky
190 - 210
20 - 35
2
11.24 Tabulka Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený
Středně Pro‐
pečené
Dobře propečené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Sekaná
80
83
Vepřové
Teplota středu pokrmu (°C)
86
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Šunka,
Pečeně
80
84
88
Kotleta (hřbet),
Uzená vepřová kýta,
Uzená kýta, pošírovaná
75
78
82
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
ČESKY
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí kýta,
Jehněčí pečeně,
65
70
75
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet,
Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta,
Celý zajíc,
Kýta z vysoké zvěře
70
75
80
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Kuře (celé / půlka / prsa)
80
83
86
Kachna (celá / půlka),
Krůta (celá / prsa)
75
80
85
Kachna (prsa)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Ryba (celá / velká / dušená),
Ryba (celá / velká / pečená)
Dušená jídla - Předvařená zele‐
nina
Dušená cuketa,
Dušená brokolice,
Dušený fenykl
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
85
88
91
43
44
www.aeg.com
Dušená jídla - Slaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Cannelloni,
Lasagne,
Zapečené těstoviny
85
88
91
Dušená jídla - Sladká
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo s rýžovou kaší, s ovo‐ 80
cem / bez ovoce,
Dušené jídlo se sladkými nudlemi
85
90
11.25 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
polo‐
hy
Tři
polo‐
hy
Máslové sušenky /
Proužky těsta
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčky (20 kou‐
sků na plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Topinky
Gril
max
1-3
5
Hovězí steak
Gril
max
24 - 301)
4
1) V polovině doby obraťte.
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
ČESKY
Jídlo
Čas (min)
45
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
4
Topinky
1-3
1-3
4
11.26 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Testy pro funkci: Horká Pára Interval
Plus.
Jídlo
Nádoba
(Gastro‐
norm)
Množství
(g)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poznámky
Brokolice1)
1 x 1/2 per‐
forovaná
300
3
99
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Brokolice1)
2 x 1/2 per‐
forovaná
2 x 300
2a4
99
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Brokolice1)
1 x 1/2 per‐
forovaná
max.
3
99
15 - 18
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Mražený
hrášek
2 x 1/2 per‐
forovaná
2 x 1 300
2a4
99
Dokud
teplota v
nejchlad‐
nějším
místě ne‐
dosáhne
85 °C.
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
46
www.aeg.com
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku trouby párou.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Před spuštěním čisticí funkce se ujistěte,
že je trouba chladná.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Když probíhá funkce čištění párou,
osvětlení je vypnuté.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
12.2 Doporučené čisticí
prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou
poškodit smalt či součásti z nerezové
oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na
www.aeg.com/shop a u těch nejlepších
maloobchodních prodejců.
12.3 Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
12.4 Čistění Párou
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
2. Z nabídky zvolte funkci čištění párou:
Čištění.
Čistění Párou - tato funkce trvá
přibližně 30 minut.
a) Zapněte funkci.
b) Po skončení programu zazní
zvukový signál.
c) Signál vypnete stisknutím
některého senzorového tlačítka.
Čistění Párou Plus - tato funkce trvá
přibližně 75 minut.
a) Rovnoměrně po celém vnitřku
trouby nastříkejte jak na
smaltované tak ocelové části
vhodný čisticí prostředek.
b) Zapněte funkci.
První část programu se dokončí
po asi 50 minutách.
c) Stiskněte
.
Čištění dokončete
podle pokynů na
displeji.
d) Otřete vnitřek trouby neabrazivní
měkkou houbičkou. Můžete
použít vlažnou vodu nebo čisticí
prostředky na trouby.
.
e) Stiskněte
Spustí se poslední část
programu. Tato fáze trvá
přibližně 25 minut.
3. Otřete vnitřek trouby neabrazivní
houbičkou. Můžete použít teplou
vodu.
Po vyčištění nechte dvířka trouby
přibližně jednu hodinu otevřená.
Počkejte, dokud trouba nevyschne.
Sušení můžete urychlit předehřátím
trouby horkým vzduchem o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
troubu vyčistíte ručně.
ČESKY
12.5 Připomínka Čištění
Když se zobrazí připomínka, je nutné
provést čištění. Proveďte funkci Čistění
Párou Plus.
Zapnout / vypnout lze funkci: Připomínka
Čištění v nabídce: Základní Nastavení.
12.6 Systém tvoření páry Odstraňování Vod. Kamene
Když systém tvoření páry pracuje,
dochází v něm k usazování vodního
kamene (z důvodu přítomnosti vápníku
ve vodě). To může mít negativní vliv na
kvalitu páry, výkon generátoru páry či
kvalitu jídla. Abyste tomu zabránili, okruh
tvoření páry čistěte.
47
11. Stiskněte
.
Zapnete tím druhou část postupu:
Odstraňování Vod. Kamene. Ta
propláchne okruh tvoření páry.
Tato část trvá přibližně 35
minut.
Na konci postupu vyjměte hluboký
pekáč / plech.
Pokud se funkce:
Odstraňování Vod. Kamene
neprovede správným
způsobem, na displeji se
zobrazí výzva k jejímu
zopakování.
Vyjměte veškeré příslušenství.
Pokud je trouba vlhká či mokrá, vytřete ji
dosucha utěrkou. Nechte troubu zcela
vyschnout s otevřenými dvířky.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
12.7 Připomínka odstranění
vodního kamene
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování Vod. Kamene. Tyto
připomínky se aktivují pokaždé, když
vypnete spotřebič.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný.
.
2. Stiskněte
3. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
.
4. Stiskněte
5. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
6. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
7. Stiskněte
.
Zapnete tím první část postupu:
Odstraňování Vod. Kamene.
Tato část trvá přibližně 1
hodinu 40 minut.
8. Na konci první části vyprázdněte
hluboký pekáč / plech a vložte jej
opět na první polohu roštu.
.
9. Stiskněte
10. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže provést
odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní
kámen ze spotřebiče, když
se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci
používat parní funkce.
Připomínku odstranění
vodního kamene nelze
vypnout.
12.8 Systém tvoření páry Proplachování
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
48
www.aeg.com
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Stiskněte
.
3. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
4. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
45°
12.9 Vyprázdnění Zásobníku
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu
ze zásobníku. Funkci použijte po vaření
v páře.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2
2. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
B
12.10 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Zdvihněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
1
POZOR!
Hrubé zacházení se
skleněnými panely,
obzvláště kolem okrajů
předního panelu, může
způsobit prasknutí skla.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
A
A
3. Přivírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 45°.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
ČESKY
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.11 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
49
2. Odmontujte kovový kroužek a
očistěte skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí šroubováku (Torx 20)
odšroubujte kryt.
3. Odmontujte a vyčistěte kovový kryt a
těsnění.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Namontujte kovový kryt a těsnění.
Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
50
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
Řešení
•
•
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Postup odstranění vodního
Došlo k přerušení dodávky
kamene je přerušen před do‐ elektrického proudu.
končením.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
Funkce byla uživatelem za‐
kamene je přerušen před do‐ stavena.
končením.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐ Zkontrolujte, zda je v zásob‐
plnili na maximální úroveň.
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
ČESKY
51
Problém
Možná příčina
Řešení
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
Před spuštěním čisticího
je na dně vnitřku trouby příliš programu jste do spotřebiče
mnoho vody.
nastříkali příliš mnoho čisticí‐
ho prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐ Vyjměte příslušenství ze
štění jste ze spotřebiče ne‐
spotřebiče a zopakujte funk‐
odstranili příslušenství. Mů‐ ci.
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost čiště‐
ní.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
52
www.aeg.com
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BSE782320B
BSE782320M
BSK782320M
Index energetické účinnosti
81.0
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.68 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
70 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
BSE782320B
39.5 kg
BSE782320M
40.0 kg
BSK782320M
39.5 kg
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
ČESKY
53
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pokud používáte funkci Vlhký
horkovzduch, osvětlení se vypne po 30
sekundách. Osvětlení můžete znovu
zapnout, ale omezíte tím
předpokládanou úsporu energie.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
54
www.aeg.com
ČESKY
55
867336119-C-522017
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising