AEG BPK742320M, BPE742320M User manual

AEG BPK742320M, BPE742320M User manual
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
BPM742320M
BPR742320B
BPR742320M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 15
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ........................................................................... 17
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................17
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................21
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................23
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................40
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 44
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 45
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 45
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Основна безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки във фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
•
•
•
•
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
•
5
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
6
www.aeg.com
•
•
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Пиролитично
почистване
Риск от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Дръжте децата далеч от уреда,
докато пиролитичното почистване
работи.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
•
7
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число бебета и хора със
здравословни проблеми.
2.6 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.8 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
8
www.aeg.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Контролен панел
Електронен програматор
Вход за вкл. на термосонда
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Мет. държач, премахваща се
Позиции на рафтовете
7
3.2 Принадлежности
Скара
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Сензор за храна
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
За измерване на температурата вътре
в храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
БЪЛГАРСКИ
9
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐
но поле
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Функция
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на уреда.
Функции Нагря‐
ване или Помощ
При Готвене
Натиснете сензорното поле, за да изберете ме‐
нюто: Помощ При Готвене или Функции Нагря‐
ване. За да включите или изключите лампичка‐
та, натиснете полето за 3 секунди. Можете съ‐
що да включите лампичката, когато уредът е
изключен.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Избор на темпе‐
ратура
За да зададете температурата или да се пока‐
же текущата температура в уреда. Натиснете
полето за 3 секунди, за да включите или изклю‐
чите функцията: Бързо нагряване.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK
Потвърждава избора или настройката.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, натиснете поле‐
то за 3 секунди.
10
www.aeg.com
Сензор‐
но поле
Функция
Бележка
Време и допъл‐
За задаване на различни функции. Когато ра‐
нителни функции боти функция за нагряване, натиснете сензор‐
ното поле, за да настроите таймера или функ‐
циите: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи. Можете също
да променяте настройките на сензора за тем‐
пература в сърцевината.
10
Таймер
11
За да настроите функцията: Таймер.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време дей‐
ства функция нагряване. Натиснете
и
едновременно, за да нули‐
рате времето.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за готве‐
не.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Индикатор За Бързо На‐ Функцията е активирана. Тази функ‐
гряване
ция намалява времето за загрява‐
не.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържа‐
не
Функцията е активирана.
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
5.2 Първо свързване
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
5.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
или
, за да
1. Натиснете
зададете стойността.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
2. Натиснете
, за да потвърдите.
Почистете уреда и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
6.1 Навигация в менютата
По всяко време можете да
се върнете в главното
1. Активирайте уреда.
меню с
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Сим‐
вол
Елемент от менюто
Приложение
Функции Нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
12
www.aeg.com
Сим‐
вол
Елемент от менюто
Приложение
Помощ При Готвене
Съдържа списък с автоматични програми.
Любими
Съдържа списък с любими програми за готве‐
не, създаден от потребителя.
Пиролиза
Пиролитично почистване.
Основни Настройки
Използва се за задаване на конфигурация.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции за
нагряване.
Подменю за: Основни Настройки
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Настройка часовото време
Настройва текущото време на часовника.
Посочване На Времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва теку‐
щото време, когато деактивирате уреда.
Бързо нагряване
Когато е ВКЛЮЧЕНА, тази функция намалява
времето за нагряване.
Настрой + Продължи
За да настройте функция и да я активирате покъсно с натискане на който и да е символ от
контролния панел.
Загряваване+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за 30 ми‐
нути, след като цикъла на готвене е приклю‐
чил.
Удължаване На Времето
Активира и деактивира функцията Удължаване
на времето.
Контраст На Екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост На Екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
Усилване На Звънеца
Настройва на степени силата на звука при на‐
тискане на бутоните и на сигналите.
Звук. Сигнал На Бутоните
Активира и деактивира звука при натискане на
сензорните полета. Не е възможно да деакти‐
вирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
Звуци На Аларм / Греш.
Активира и деактивира звуците на алармата.
БЪЛГАРСКИ
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Напомняне За Почистване
Напомня ви кога да почистите уреда.
DEMO режим
Код за активация/деактивация: 2468
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на соф‐
туера.
Фабрични Настройки
Връща всички настройки към фабричните им
стойности.
13
6.3 Функции Нагряване
Функция за нагряване
Приложение
Топъл Въздух
За печене на три позиции на скарата едновре‐
менно и за сушене на храна.Задайте темпера‐
турата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за функ‐
цията: Конвенционално готвене.
Пица Нагряване
За готвене на едно ниво на храна до по-интен‐
зивно запичане и хрупкава основа. Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за
функцията: Конвенционално готвене.
Конвенционално готве‐ За печене на тестени и месни храни на едно
не (Топлина отгоре/
ниво.
отдолу)
Дълбоко Замразени
Храни
За да станат хрупкави полуготовите храни като
пържени картофки, картофи уеджис или про‐
летни рулца.
Единичен Грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Турбо Грил
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Долно Нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
14
www.aeg.com
Функция за нагряване
Вентил.Ниска Т. Влаж‐
ност
Приложение
За печене на хляб, сладкиши и бисквити. За да
спестите енергия по време на готвене. Тази
функция трябва да се използва в съответствие
с таблицата за Печене с вентилатор и влажен
въздух, за постигане на желания резултати.
Повече информация за препоръчителните на‐
стройки може да намерите в глава Препоръки
и Съвети, Таблица за Печене с вентилатор и
влажен въздух. Тази функция бе използвана за
дефиниране класа на енергийна ефективност
съгласно EN 60350-1.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някой функции на фурната.
6.4 Специалитети
Функция за нагряване
Приложение
Поддържане На Топли‐ За поддържане на храната топла.
на
Затопляне На Чиния
За подгряване на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например кисе‐
ли краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр. ябълки,
сливи, праскови) и зеленчуци (напр. домати,
тиквички, гъби).
Втасване На Тесто
За контролирано втасване на тесто с мая
преди печене.
Вентил. На Ниска Тем‐
пер.
За приготвяне на крехки, сочни печени меса.
Xляб
За печене на хляб.
Размразяване
Тази функция може да се използва за размра‐
зяване на замразени храни, като зеленчуци и
плодове. Времето за размразяване зависи от
количеството и големината на храната.
БЪЛГАРСКИ
6.5 Активиране на функция
нагряване
6.7 Индикатор За Бързо
Нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Функции
Нагряване.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за бързо
нагряване работи.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
15
За да активирате функцията,
, за да потвърдите.
задръжте
за 3 секунди.
Индикаторът за бързо нагряване се
сменя.
6.6 Индикатор за нагряване
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.8 Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази функция не влияе вър‐
ху работата на уреда. Можете също да я
активирате, когато уредът е деактивиран.
Използвайте
, за да активирате функ‐
цията. Натиснете
дете минутите и
или
, за да зада‐
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на опе‐
рацията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на функ‐
ция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
16
www.aeg.com
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Уредът се деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
отново и отново,
2. Натискайте
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над 80
°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни Настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
Тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
за отказ.
или
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
БЪЛГАРСКИ
17
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
8.3 Помощ При Готвене с
Автоматично Тегло
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Тази функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
използвате, трябва да въведете
теглото на храната.
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ При
, за да
Готвене. Натиснете
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функцията: Автоматично
Тегло. Натиснете
потвърдите.
8.2 Помощ При Готвене с
Автоматична Рецепта
5. Докоснете
или
, за да
настроите теглото на храната.
Този уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
Натиснете
, за да потвърдите.
Автоматичната програма стартира.
6. Можете по всяко време да
промените теглото. Натиснете
или
, за да промените теглото.
7. Когато времето изтече, се чува
звуков сигнал. Натиснете
произволен символ, за да спрете
сигнала.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ При
, за да
Готвене. Натиснете
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
При някои програми,
обърнете храната след 30
минути. Екранът показва
напомняне.
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
, за да
,
Когато използвате
функцията: Ръчно, уредът
използва автоматичните
настройки. Можете да ги
промените както и другите
функции.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за храна
Сензорът за храна измерва
температурата в нея. Когато храната
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
18
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
доставеният сензор за
храна и оригиналните
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Съставките трябва да са на стайна
температура.
• Сензора за храна не може да се
използва за течни ястия.
• Сензорът за температурата в
сърцевината трябва да стои в
месото и в гнездото си по време на
готвене.
• Изплзвайте препоръчителните
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Уредът изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна, настроените
функции на фурната и
температурата.
Хранителни категории:
месо, птиче и риба
1. Активирайте уреда.
2. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на месото или
рибата, по възможност в найплътната част. Уверете се, че поне
3/4 от сензора за храна е вътре в
ястието.
3. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
или
в рамките на
4. Натиснете
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
6. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
БЪЛГАРСКИ
Хранителна категория:
касерола
1. Активирайте уреда.
2. Сложете половината от съставките
в тава за печене.
3. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на касеролата.
Сензора за храна трябва да е
стабилен на място по време на
печене. Използвайте твърда
съставка, за да го постигнете.
Използвайте ръба на тавата за
печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за храна. Върха на сензора за
храна не трябва да докосва дъното
на тавата за печене.
19
температурата в сърцевината на
храната.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
8. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
9. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
10. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
4. Покрийте сензора за храна с
останалите съставки.
5. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Тавичка за печене / Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
6. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
20
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани в уреда,
преди да затворите
вратичката на фурната.
Скара:
Скара и тава за печене / дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
21
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Активиране на програмата
Запаметяване на програма
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любими .
5. Натиснете
, за да потвърдите.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
Натиснете , за да отидете директно
в менюто: Любими . Можете също да я
използвате, когато уредът е
деактивиран.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
10.2 Използване на "Защита
за деца"
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
Когато "Защита от деца" е активна,
уреда не може да се активира
инцидентно.
7. Докоснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, докоснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Ако функцията за пиролиза
работи, вратичката се
заключва автоматично.
При натискане на даден
символ на екрана се
показва съобщение.
1. Докоснете
дисплея.
, за да активирате
2. Докоснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
22
www.aeg.com
10.3 Заключване
•
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
•
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
необходимия брой
3. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
показва символ на ключ.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. Екранът показва
съобщение. Натиснете
и след това
Заключване се включва,
когато работи
функцията за
нагряване.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично
изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура (°C)
Време за изключ‐
ване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции: Лампа,
Сензор за храна,Времетр.,
Приключв..
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
10.6 Яркост на дисплея
5. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Настрой + Продължи.
•
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
фуннцкия за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
Яркостта на дисплея има два режима:
•
Нощен – когато уредът е
деактивиран, яркостта на дисплея е
по-ниска в периода 22:00 ч. – 06:00
ч.
Дневен:
– при включването на уреда.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако уредът е изключен и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
БЪЛГАРСКИ
яркостта на дисплея се връща
на нощен режим.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
23
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
Автоматичната температура е 70 °C.
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване На Тесто
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото, и го покрийте с
мокра кърпа или найлоново фолио.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване На Тесто.
Задайте необходимото време.
11.3 Печене
•
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне На Чиния
•
•
•
•
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви уред.
Задайте обичайните настройки,
като температура, време за готвене
и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
24
www.aeg.com
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
11.4 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се е
зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е не‐ Поставете сладкиша на поправилна.
ниска скара.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде висока.
задайте малко по-ниска
температура на фурната.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Задайте по-дълго време за
печене. Не можете да на‐
малите времето за пече‐
не като зададете по-ви‐
соки температури.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Има прекалено много теч‐
ност в сместа.
Използвайте по-малко теч‐
ност. Внимавайте с време‐
ната за бъркане, особено
ако използвате универсал‐
ни миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде ниска.
задайте по-висока темпе‐
ратура на фурната.
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Сладкишът се запича не‐
равномерно.
Температурата на фурната Задайте по-ниска темпера‐
е прекалено висока и вре‐ тура и по-дълго време за
мето за печене прекалено печене.
кратко.
Сладкишът се запича не‐
равномерно.
Сместа е разстлана нерав‐ Разстелете сместа равно‐
номерно.
мерно в тавата за печене.
При следващото печене
задайте по-кратко време
на печене.
Сладкишът не е готов за
Температурата на фурната При следващото печене
посоченото време за пече‐ е твърде ниска.
задайте малко по-висока
не.
температура на фурната.
11.5 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
БЪЛГАРСКИ
25
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пясъчен слад‐
киш / плодови
сладкиши
Топъл Въздух
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Пандиш‐
пан без масло
Топъл Въздух
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Пандиш‐
пан без масло
Конвенционал‐ 160
но готвене
35 - 50
2
Блат – леко те‐
сто
Топъл Въздух
170 - 1801)
10 - 25
2
Блат – пандиш‐ Топъл Въздух
пан
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Топъл Въздух
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Конвенционал‐ 180
Ябълков пай (2 но готвене
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
70 - 90
1
Чийзкейк
60 - 90
1
Конвенционал‐ 170 - 190
но готвене
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Конвенционал‐
но готвене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Конвенционал‐
но готвене
160 - 1801)
50 - 70
2
26
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Хляб (ръжен
хляб):
1. Първа част
на процеса
за печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
Конвенционал‐
но готвене
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки / Екле‐
ри
Конвенционал‐
но готвене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено ру‐
ло
Конвенционал‐
но готвене
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото (сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
Конвенционал‐
мов кекс /
но готвене
Сладки кексове
190 - 2101)
20 - 30
3
Плодови слад‐
киши (от тесто
с мая/смес за
Топъл Въздух
150
35 - 55
3
Конвенционал‐
но готвене
170
35 - 55
3
Плодов слад‐
Топъл Въздух
киш върху леко
тесто
160 - 170
40 - 80
3
Кейк с мая и
фина заливка
(напр. извара,
сметана, крем)
160 - 1801)
40 - 80
3
пандишпан) 2)
Плодови слад‐
киши (от тесто
с мая/смес за
пандишпан) 2)
Конвенционал‐
но готвене
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
БЪЛГАРСКИ
27
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл Въздух
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Топъл Въздух
Сладкиши от
маслено тесто /
тестени ивици
140
20 - 35
3
Short bread /
Конвенционал‐
Сладкиши от
но готвене
маслено тесто /
тестени ивици
1601)
20 - 30
3
Сладки от пан‐
дишпанена
смес
Топъл Въздух
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци / це‐
лувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
Тесто с мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многолистно
тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл Въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Конвенционал‐
но готвене
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Топъл Въздух
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Конвенционал‐
Малки кексчета но готвене
(20 броя/тава)
1701)
20 - 30
3
1) Предварително загрейте фурната.
28
www.aeg.com
11.6 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Макарони на
фурна
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
Турбо Грил
160 - 170
15 - 30
1
Бегети със за‐
ливка от топе‐
но сирене
Топъл Въздух
160 - 170
15 - 30
1
Сладки суфле‐
та
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфлета Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зелен‐ Топъл Въздух
чуци
160 - 170
30 - 60
1
огретен 1)
1) Предварително загрейте фурната.
11.7 Вентил.Ниска Т. Влажност
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka (Мусака)
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne (Лазаня)
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni (Канелони)
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
Ябълков кекс, приготвен с
160 - 170
пандишпанова смес (кръгла
форма за кекс)
70 - 80
3
Бял хляб
55 - 70
3
190 - 200
11.8 Печене на няколко
нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
БЪЛГАРСКИ
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Кремки/еклери
160 - 1801)
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
Short bread /
Сладкиши от
маслено тесто/
тестени ивици
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Сладки от пан‐
дишпанена
смес
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Сладки от бел‐
тъци, целувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многолистно
тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
180
Small cakes /
1501)
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1) Предварително загрейте фурната.
29
30
www.aeg.com
11.9 Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пица (тънка)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Пица (обилно гар‐
нирана)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Запечени Яйца Със 170 - 190
Сирене
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐
тели
230 - 2501)
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елзаски 230 - 2501)
специалитет, по‐
добен на пица)
12 - 20
2
Пироги (руски ва‐
риант на калцоне)
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.10 Печене (на месо)
•
•
•
Използвайте термоустойчиви
огнеупорни кухненски съдове за
печене. Вижте инструкциите на
производителя на огнеупорни
кухненски съдове.
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене или на скарата над
дълбоката тава за печене.
Добавете малко количество течност
в дълбоката тава за печене, за да
предотвратите изгарянето на
сокове на месото или мазнина по
повърхността й.
•
•
•
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава без похлупак.
При необходимост обърнете
печивото след 1/2 до 2/3 от
времето за печене.
За да се запази месото по-сочно:
– печете чисто месо (без
тлъстини) в тавата за печене с
похлупак или използвайте
торба за печене.
– печете месо и риба нарязани на
парчета с тегло минимум 1 кг.
– докато печете големи късове
месо или птици, облейте ги
няколко пъти с пуснатите от тях
сосове.
БЪЛГАРСКИ
31
11.11 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Задушено месо 1 - 1,5 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
230
120 - 150
1
Говеждо пече‐
но или филе:
алангле
на см дебе‐
лина
Турбо Грил
190 - 2001)
5-6
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐
но или филе:
лина
средно изпече‐
но
Турбо Грил
180 - 1901)
6-8
1
Говеждо пече‐
но или филе:
добре изпече‐
но
Турбо Грил
170 - 1801)
8 - 10
1
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
на см дебе‐
лина
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количества Функция
Плешка / врат / 1 - 1,5 кг
бут
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Котлет / гърди
1 - 1,5 кг
Турбо Грил
170 - 180
60 - 90
1
Руло "Стефа‐
ни"
750 g - 1 kg
Турбо Грил
160 - 170
50 - 60
1
Свински джо‐
750 g - 1 kg
лан (предвари‐
телно сварен)
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Телешко пе‐ 1
чено
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
1.5 - 2
32
www.aeg.com
Агнешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Агнешки
бут / Агнеш‐
ко печено
1 - 1.5
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко фи‐ 1 - 1.5
ле
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
1
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Дивеч
Храна
Количества Функция
Еленско ме‐
со / заешко
бутче
до 1 кг
Конвенцио‐ 2301)
нално готве‐
не
30 - 40
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐ 210 - 220
нално готве‐
не
35 - 40
1
Еленски бут
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐ 180 - 200
нално готве‐
не
60 - 90
1
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количества Функция
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Порции пти‐
че месо
200 – 250 г
всяка част
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин пи‐
ле
400 – 500 г
всяка част
Турбо Грил
190 - 210
35 - 50
1
Пиле, млада 1 - 1,5 кг
кокошка
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
1
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
40 - 60
1
Риба (задушена)
Храна
Количество Функция
(кг)
Цяла риба
1 - 1.5
Конвенцио‐ 210 - 220
нално готве‐
не
БЪЛГАРСКИ
11.12 Единичен Грил
•
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
33
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
Единичен Грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Печено говеж‐
до
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плеш‐ 210 - 230
ка
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла, 500 210 - 230
- 1000 г.
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен Грил
Храна
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки стек 7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
филийки
1-3
1-3
5
Принцеси
6-8
-
4
11.13 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
34
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
ААмерик. пица, за‐
мразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐
мразени
180 - 200
15 - 30
2
Полуфабрикати
200 - 220
20 - 30
3
Полуфабрикати
200 - 220
25 - 35
3
Картоф С Корич. /
Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофи На Фурна
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони,
прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лазаня /
канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
190 - 210
20 - 30
2
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Пица, замразе‐
на
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Полуфабрика‐
Конвенционал‐
но готвене или
Турбо Грил
200 - 220
Бегети
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Плодови слад‐
киши
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
ти 1) (300 - 600
г)
Време (мин)
Положение на
скарата
според указа‐
3
нията на произ‐
водителя
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.14 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
БЪЛГАРСКИ
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
35
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 – 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Печено говеж‐
до
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Говеждо филе
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Телешко пече‐
но
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Стекове
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.15 Размразяване
•
•
•
Отстранете опаковката на храната
и поставете храната в чиния.
Използвайте първата позиция за
рафт отдолу нагоре.
Не я покривайте ястието с купа или
чиния, тъй като това може да
увеличи времето за размразяване.
Храна
Количе‐
ства
Време за
размразя‐
ване (мин.)
Време за
доразмра‐
зяване
(мин)
Забележки
Пиле
1 кг
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху обърна‐
та дълбока чиния върху по-голя‐
ма чиния. Обърнете по средата
на готвенето.
Месо
1 кг
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на готве‐
нето.
Месо
500 г
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на готве‐
нето.
36
www.aeg.com
Храна
Количе‐
ства
Време за
размразя‐
ване (мин.)
Време за
доразмра‐
зяване
(мин)
Забележки
Пъстър‐
ва
150 г
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300 г
30 - 40
10 - 20
-
Чисто
масло
250 г
30 - 40
10 - 15
-
Сметана 2 x 200 г
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато още
е леко замразена на места.
Гато
60
60
-
1,4 кг
11.16 Консервиране
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
•
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бурканите
започне да завира (след около 35 60 минути при еднолитрови
буркани), спрете фурната или
намалете температурата на 100 °C
(вж. таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
Ягоди / боровинки /
малини / зряло ца‐
риградско грозде
160 - 170
35 - 45
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
-
Плодове с костилки
Храна
Круши / дюли / сини 160 - 170
сливи
35 - 45
10 - 15
БЪЛГАРСКИ
37
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
Моркови1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐
пержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.17 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
60 - 70
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Ябълкови резе‐ 60 - 70
ни
6-8
3
1/4
Круши
6-9
3
1/4
60 - 70
38
www.aeg.com
11.18 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Бял Хляб
180 - 200
40 - 60
2
Багет
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
190 - 210
50 - 70
2
Черен хляб
180 - 200
50 - 70
2
Пълнозърнест хляб
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Сензор за храна таблица
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
Алангле
Средно Из‐
печено
Препечено
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Месно руло
80
83
86
Свинско
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Шунка,
Печено месо
80
84
88
Шишчета (плешка),
Пушено свинско филе,
Пушено филе задушено
75
78
82
БЪЛГАРСКИ
Телешко
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Телешко печено
75
80
85
Телешки джолан
85
88
90
Овнешко / агнешко месо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко филе
75
80
85
Агнешки бут,
Печено агнешко
65
70
75
Дивеч
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Филе от заек,
Филе от елен
65
70
75
Заешко бутче,
Цял заек,
Еленски бут
70
75
80
Птиче
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Пиле (цяло / половин / гърди)
80
83
86
Патица (цяла / половин),
Пуйка (цяло / гърди)
75
80
85
Патица (гърди)
60
65
70
Риба (сьомга, пъстърва, бяла
риба)
Риба (цяла / голяма / на пара),
Риба (цяла / голяма / печена)
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
60
64
68
39
40
www.aeg.com
Касероли - предварително
сготвени зеленчуци
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Касерола с тиквички,
Касерола с броколи,
Касерола с фенел
85
88
91
Касероли - Солени
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
Канелони,
Лазаня,
Макарони на фурна
85
88
91
Касероли - Сладки
Температура в сърцевината на храната (°C)
Касерола от бял хляб с / без
плодове,
Касерола от оризова каша с /
без плодове,
Касерола със сладки нудели
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Повече
80
85
90
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
уреда с мека кърпа, гореща вода и
препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
подходящ почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
•
•
•
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат.
Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
Подсушавайте фурната, когато
вътрешността е влажна след
употреба.
12.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
БЪЛГАРСКИ
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.3 Пиролиза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отстранете всички
приставки и подвижни
държачи за полици.
Пиролитичното
почистване не може да
започне:
•
ако не сте премахнали накрайника
на сензора за температура в
сърцевината от гнездото.
• ако не сте затворили напълно
вратата на фурната.
Отстранете най-силното замърсяване
ръчно.
41
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролиза.
Това може да причини
повреда на уреда.
1. Почистете вътрешната страна на
вратата с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
2. Включете уреда и изберете от
основното меню функцията:
Пиролиза. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Настройте времетраенето на
почистването:
Опция
Описание
Леко Замр
1 h за ниска
степен на
замърсяване
Нормално
1 h 30 min за
нормална
степен на
замърсяване
Интензив.
3 h за висока
степен на
замърсяване
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато започне
пиролитично почистване,
вратата на уреда се
заключва и лампичката не
работи.
За да спрете
пиролитичното почистване
преди да е приключило,
изключете уреда.
ВНИМАНИЕ!
След завършване на
функцията, уредът е много
горещ. Оставете го да се
охлади. Съществува
опасност от изгаряния.
42
www.aeg.com
Когато функцията
завърши, вратата остава
заключена за фазата на
охлаждане. Някои от
функциите на уреда не са
достъпни по време на
фазата на охлаждане.
12.4 Изваждане и
монтиране на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Повдигнете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
A
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При грубо манипулиране
на стъклото, особено
около ръбовете на
предния панел, може да се
счупи стъклото.
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
A
3. Затворете вратичката докато
застане под ъгъл приблизително
45°.
45°
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
БЪЛГАРСКИ
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (С, В и А) в
правилната последователност. Първо,
поставете панел С, който е обозначен
с квадрат от лявата страна и с
триъгълник от дясната. Също така ще
откриете тези символи, изобразени на
рамката на вратичката. Символът с
триъгълник на стъклото трябва да
съвпада с триъгълника на рамката на
вратичката, както и символа с квадрат
да съвпада със този на вратичката.
След това поставете другите два
стъклени панела.
ABC
43
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
12.5 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
44
www.aeg.com
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Затворете напълно вратич‐
ката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва същото съобще‐
ние за грешка, свърже‐
те се с отдела за обс‐
лужване на клиенти.
Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
13.2 Данни за обслужване
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
14.1 Технически данни
Волтаж
230 / 400 V
Честота
50 Hz
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
15.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
45
AEG
46
www.aeg.com
Идентификация на модела
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
BPM742320M
BPR742320B
BPR742320M
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+1)
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
71 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
BPE742320B
40.5 кг
BPE742320M
39.5 кг
BPK742320M
39.5 кг
BPK74232SM
40.5 кг
BPM742320M
40.5 кг
BPR742320B
40.5 кг
BPR742320M
40.5 кг
1) Забележка:Моля, имайте предвид, че консумацията на енергия на електрическа фурна от A+/A
++/A+++ клас съгласно Европейски регламент EU 65/2014 предвижда разглеждането на електри‐
ческата фурна като такава от клас А съгласно Решение № 1222 на Правителството на Руската фе‐
дерация от 31.12.2009 г.
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
15.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратата на фурната е
затворена добре, когато уредът
работи. Не отваряйте вратата твърде
често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратата чисто и се уверете, че е добре
фиксирано в позицията си.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
БЪЛГАРСКИ
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене или Край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
47
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключвайте лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Вентил.Печене при Н. Темп. и
Влажност
Функция разработена за пестене на
енергия по време на готвене. Тя
работи по начин, по който
температурата във вътрешността на
фурната се различава от
температурата, изписана на дисплея,
по време на готвене и времето за
готвене може да се различава в
сравнение с други програми.
Когато използвате функция
„Вентил.Печене при Н. Темп. и
Влажност“, лампичката автоматично
се изключва след 30 секунди. Можете
да включите лампичката отново, но
това действие ще намали очакваното
енергоспестяване.
16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867336216-A-222017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement