AEG | BPS552220W | User manual | Aeg BPK552220B Användarmanual

Aeg BPK552220B Användarmanual
BPK552220B
BPK552220W
BPS552220W
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................8
5. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 8
6. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 11
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 13
8. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................15
9. TRICKS OCH TIPS......................................................................................................17
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 33
11. FELSÖKNING.......................................................................................................... 36
12. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 39
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
SVENSKA
3
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
SVENSKA
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
5
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
6
www.aeg.com
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
•
•
•
•
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
•
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid pyrolytisk rengöring och kan även
släppa ut skadliga ångor i små
mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
SVENSKA
2.7 Kassering
2.8 Underhåll
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
13
2 3
5
4
3
2
1
4
5 6
7
8
9
10
11
12
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollampa/symbol för ström
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
Bakplåt
Galler
För kakor och småkakor.
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
8
www.aeg.com
Långpanna
Matlagningstermometer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
För mätning av temperaturen inuti
maten.
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
SVENSKA
9
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än
för under-/övervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in
temperaturen 20-40 °C lägre än för under-/övervärme.
Över-undervärme För bakning och stekning på en ugnsnivå.
(Över-/Undervärme)
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror
på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Varmluft Med
Fukt
För att baka bröd, kakor och cookies. För att spara
energi under tillagningen. Den här funktionen måste
användas i enlighet med tillagningstabellerna för Varmluft + Ånga för att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se kapitlet
Tips och tabellen Varmluft + Ånga. Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än
för under-/övervärme.
Varmluft PLUS
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För att få
den rätta färgen och krispigheten under gräddning. För
att få rätten saftigare under uppvärmning.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluftsgrillning För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller
fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
10
www.aeg.com
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
5.4 Aktivera Varmluft PLUSfunktionen
Den här funktionen ger bättre fuktighet
under tillagning.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
6. För att stänga av produkten, vrid
vredet för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
• Öppna inte luckan när Varmluft PLUSfunktionen är igång, gäller inte
förvärmning.
• Öppna ugnsluckan försiktigt när
Varmluft PLUS-funktionen har varit på.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Öppna ugnsluckan.
2. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
3. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
4. Ställ in Varmluft PLUS-funktionen:
.
5. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
5.5 Funktionen Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Ställ in
snabbuppvärmningsfunktionen. Se
tabellen över ugnsfunktioner.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste
inaktivera funktionen manuellt.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
5.6 Display
A
G
F
B
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
SVENSKA
11
5.7 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta
på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
5.8 Kontrollampa för
uppvärmning
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om klockan när produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion, övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur länge
produkten har varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningstermometer.
12
www.aeg.com
6.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
eller
timmarna.
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och gå
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
6.3 Ställa in KOKTID
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
eller
för att ställa in
5. Tryck på
timmar och minuter för SLUTTID.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När den
inställda tiden har gått avges en
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och timmar för KOKTID.
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
6.6 Ställa in SIGNALUR
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
timmar och minuter för SLUTTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
1. Tryck på
.
och "00" blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och
därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
SVENSKA
13
6.7 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är i kötteller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för mat i flytande form eller
vätskor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
uttaget behöver du ställa in
innertemperaturtiden på
nytt. Du kan inte välja
varaktighet och sluttid.
Produkten beräknar
ungefärlig tillagningstid,
vilken kan ändras.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
När man använder
matlagningstermometern första gången
är standardkärntemperaturen 60 °C.
När
blinkar kan du vrida på
temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen. Displayen
14
www.aeg.com
visar matlagningstermometerns symbol
och den förinställda innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När den inställda innertemperaturen har
uppnåtts, blinkar innertemperaturen och
. En ljudsignal hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maträtten.
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Matkategori: gryta
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Se till att matlagningstermometerns
spets sitter exakt i mitten av
grytan.Matlagningstermometern ska
sitta stabilt under tillagning. Se till att
den sitter i något stabilt. Använd
kanten på den ugnsfasta formen som
stöd för matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
för att spara den nya
6. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När den inställda innertemperaturen har
uppnåtts, blinkar innertemperaturen och
. En ljudsignal hörs i två minuter.
7. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
SVENSKA
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maträtten.
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Ändra temperaturen under
tillagning
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på
:
• en tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
7.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
15
16
www.aeg.com
Luckan är stängd,
symbolerna SAFE och
tänds på displayerna också
när Pyrolys-funktionen är
igång. Det kan kontrolleras
på vredet.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
8.3 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa
ugnstemperaturen.
8.4 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
8.2 Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera Knapplåset när
produkten är påslagen.
Knapplåset förhindrar att temperaturoch tidsinställningar för en pågående
ugnsfunktion oavsiktligt ändras.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. Loc visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Knapplåset.
Om Pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och
visas på displayen.
Loc tänds på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp.
Produkten stängs av när du
vrider vredet för
ugnsfunktionerna.
När du stänger av produkten
medan Knapplåset är på
ändras Knapplåset
automatiskt till Barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
8.5 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.6 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
SVENSKA
17
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska
låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
8.8 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
2
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det
elektroniska lucklåset när du
stänger produktens lucka.
8.7 Använda det mekaniska
lucklåset
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
18
www.aeg.com
9.2 Varmluft PLUS
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUSfunktionen"
Innan du sätter på
förvärmning och när ugnen
är kall, fyll på vatten.
Bagerivaror
Livsmedel
Vatten i utrymmets
upphöjning
(ml)
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Bröd
150
180
35 - 40
2
Använd bakplåt.1)
Franskbullar
150
200
20 - 25
2
Använd bakplåt.1)
Hemgjord
pizza
150
230
10 - 20
2
Använd bakplåt.1)
Focaccia
150
200 - 210
10 - 20
2
Använd bakplåt.1)
Cookies,
scones,
croissant
150
150 - 180
10 - 20
2
Använd bakplåt.1)
Plommonka- 150
ka, äppelpaj,
kanelbullar
160 - 180
30 - 60
2
Använd kakform.1)
1) Förvärm i en tom ugn i 5 minuter före tillagning.
Tillaga mat direkt från frysen
Livsmedel
Vatten i utrymmets upphöjning
(ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200
200 - 210
10 - 20
21)
Fryst lasagne
200
180 - 200
35 - 50
21)
Fryst croissant
200
170 - 180
15 - 25
21)
1) Förvärm i en tom ugn i 10 minuter före tillagning.
Sous-vide-tillagning
Livsmedel
Vatten i utrymmets upphöjning
(ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bröd
100
110
15 - 25
2
Franskbullar
100
110
10 - 20
2
SVENSKA
Livsmedel
Vatten i utrymmets upphöjning
(ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hemgjord pizza
100
110
15 - 25
2
Focaccia
100
110
15 - 25
2
Grönsaker
100
110
15 - 25
2
Ris
100
110
15 - 25
2
Makaronpudding 100
110
15 - 25
2
Kött
110
15 - 25
2
100
19
Stekning
Livsmedel
Vatten i utrymmets
upphöjning
(ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Fläskstek
200
180
65 - 80
2
Ugnsform i glas
Engelsk
rostbiff
200
200
50 - 60
2
Ugnsform i glas
Kyckling
200
210
60 - 80
2
Ugnsform i glas
9.3 Bakning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar
som temperatur, koktid och
hyllposition till värdena i tabellerna.
• Använd den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett visst recept kanske du kan
använda inställningarna för ett
liknande recept.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
9.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
20
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
9.5 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-/Undervär- 170 - 190
me
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Vetefläta/krans
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Över-/Undervärme 170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-/Undervärme 160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av gräddningen.
2. Andra delen av gräddningen.
Över-/Undervärme 1.
2.
Petit-chouer/bakelser
Över-/Undervärme 190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Undervärme 180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med strössel
Varmluft
20 - 40
3
Smörkakor/sockerkringlor
Över-/Undervärme 190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på jästdeg/socker-
Varmluft
150
35 - 55
3
Över-/Undervärme 170
35 - 55
3
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
40 - 80
3
Jästkaka med känslig fyllning
(t.ex. kvarg, grädde, kräm)
Över-/Undervärme 160 - 1801)
40 - 80
3
1.
2301)
160 - 180 2.
150 - 160
20
30 60
1
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
160 - 170
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
Varmluft
äggvita/maränger
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
21
22
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Undervär- 190 - 2101)
me
10 - 25
3
Tid (min)
Falsnivå
1) Förvärm ugnen.
9.6 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Makaronipudding
Över-/Undervär- 180 - 200
me
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervär- 180 - 200
me
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervär- 180 - 200
me
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervär- 180 - 200
me
30 - 60
1
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
Temperatur
(°C)
160 - 170
1) Förvärm ugnen.
9.7 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa baktiderna som listas i
tabellen nedan.
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rispudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med sockerkakssmet (rund kakform)
160 - 170
70 - 80
3
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
3
9.8 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Småkakor av
sockerkaksdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
23
24
www.aeg.com
9.9 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
9.10 Stekning
• Använd värmebeständiga kärl under
ugnsbakning. Se tillverkarens
anvisningar.
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan eller på gallret
ovanför den djupa långpannan.
• Häll lite vätska i långpannan för att
förhindra att köttsaft bränner fast på
ytan.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3
av stektiden.
• För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med
lock eller i en stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger
minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med
deras egen saft flera gånger
under stekningen.
SVENSKA
9.11 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
Undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: Rosa
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad 0.75 - 1
i förväg)
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lamm
25
26
www.aeg.com
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1
Över-/Under- 2301)
värme
30 - 40
1
Rådjurssadel, 1.5 - 2
hjortsadel
Över-/Under- 210 - 220
värme
35 - 40
1
Bog
Över-/Under- 180 - 200
värme
60 - 90
1
Vilt
1.5 - 2
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
40 - 60
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/Under- 210 - 220
värme
SVENSKA
9.12 Min grill
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Falsnivå
9.13 Fryst Mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock 200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
20 - 30
3
170 - 190
27
28
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
9.14 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
• Om du lagar större portioner ska en
tom tallrik placeras upp och ner på
botten av ugnen. Placera maten i en
djup tallrik eller form och ställ den
ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta bort
hyllstöden om det behövs.
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 0.3
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
9.15 Konservering Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
SVENSKA
29
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C (min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.16 Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
30
www.aeg.com
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
9.17 Matlagningstermometer tabell
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Röd
Mellan
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
Nötkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Köttfärslimpa
80
83
86
Fläsk
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Skinka
Stek
80
84
88
Kotlett (sadel)
Fläskkarré, rökt
Fläskkarré, kokt
75
78
82
Kalvkött
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Fårbog
80
85
88
Fårsadel
75
80
85
SVENSKA
Får/lamm
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Lammbog
Lammstek
65
70
75
Lekar
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Harsadel
Rådjurssadel, hjortsadel
65
70
75
Harbog
Hel hare
Rådjurs-/hjortbog
70
75
80
Fågel
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Kyckling (hel/halv/filé)
80
83
86
Anka (hel/halv)
Kalkon (hel/filé)
75
80
85
Anka (filé)
60
65
70
Fisk (lax/forell/gös)
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Fisk (hel/stor/ångkokt)
Fisk (hel/stor/grillad)
60
64
68
Grytor - förkokta grönsaker
Innertemperatur (°C)
Mindre
Mellan
Mer
Squashgryta
Broccoligryta
Fänkålsgryta
85
88
91
Grytor - kryddstark
Innertemperatur (°C)
Cannelloni
Lasagne
Makaronipudding
Mindre
Mellan
Mer
85
88
91
31
32
www.aeg.com
Grytor - söta
Innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt
Risgrynsgryta med eller utan frukt
Söt nudelgryta
Mindre
Mellan
Mer
80
85
90
9.18 Information till
provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fatless sponge cake/
lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake/
lätt sockerkaka utan
fett
Över-/Undervärme 160
35 - 50
2
Apple pie / äppelpaj
(2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Apple pie / äppelpaj
(2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Över-/Undervärme 180
70 - 90
1
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
140
25 - 40
3
Short bread/mördeg- Över-/Undervärme 1601)
skaka/mördegsremsor
20 - 30
3
Small cakes / Muffins
(20 stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes / Muffins
(20 stycken/plåt)
Över-/Undervärme 1701)
20 - 30
3
Bakning på en nivå. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Short bread/mördeg- Varmluft
skaka/mördegsremsor
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
33
Bakning på flera nivåer. Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min) Falsnivå
2 positioner
3 positioner
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft.
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes / Muffins
(20 stycken/plåt)
Varmluft.
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Min Grill
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Toast / rostat bröd
Min Grill
högst
1 - 31)
5
Beef Steak / Nötstek
Min Grill
högst
24 - 301)2)
4
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
2) Vänd efter halva tiden.
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkbeläggningar från botten efter en
ångkokning.
Vi rekommenderar att du
rengör ugnen när du har
använt Varmluft PLUSfunktionen 5-10 gånger.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan örter.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
10.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
34
www.aeg.com
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att välja lämplig procedur:
Tillval
Beskrivning
P1
Om ugnen
inte är mycket
smutsig. Tid
för proceduren: 1 tim 30
min.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen.
Tid för proceduren: 3 tim.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som Pyrolys-funktionen. Det
kan skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
Proceduren startar efter 2 sekunder.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden hos
den valda proceduren (P1 eller P2),
tryck på
för att ställa in
, och
tryck sedan på
eller
för att
ange längden för
rengöringsproceduren.
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
7. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
8. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
10.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen
i 10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
SVENSKA
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
10.6 Demontering och
montering av luckan
35
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Lyft upp klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
FÖRSIKTIGHET!
Glaset kan gå sönder vid
oförsiktig hantering, särskilt
runt kanterna.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
A
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
45°
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (C,B och A) i rätt ordning.
Sätt först in glasruta C, som har en
fyrkant tryckt på vänster sida och en
triangel på höger sida. Du ser också de
här symbolerna präglade på luckans list.
Triangeln på glaset måste matcha
triangeln på lucklisten, och
kvadratsymbolen måste matcha
36
www.aeg.com
kvadraten. För därefter in de andra två
glasrutorna.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
ABC
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
10.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
SVENSKA
37
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Det fungerar inte som det
ska när du använder Varmluft PLUS-funktionen.
Du aktiverade inte Varmluft
PLUS-funktionen.
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUS-funktionen".
38
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det fungerar inte som det
ska när du använder Varmluft PLUS-funktionen.
Du fyllde inte på bottenskålen med vatten.
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUS-funktionen".
Vattnet i bottenskålen kokar
inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åtminstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bottenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till att
den är helt kall. Ta bort vattnet med en svamp eller en
disktrasa. Tillsätt rätt mängd
vatten i bottenskålen. Se
den specifika proceduren.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
Den första siffran på displayen och Demo-indikatorn börjar blinka.
Ange koden 2468 genom att trycka in knap-
4.
parna
eller
för att
ändra värdena och tryck
5.
6.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
på
för att bekräfta.
Nästa siffra börjar blinka.
Demo-läget avaktiveras
när du bekräftar den sista siffran och koden är
korrekt.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
39
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BPK552220B
BPK552220W
BPS552220W
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
BPK552220B
40.0 kg
BPK552220W
36.5 kg
BPS552220W
40.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
12.2 Energibesparing
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
40
www.aeg.com
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft + ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.aeg.com
SVENSKA
43
867336615-C-312017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising