Aeg BCE556350M Lietotāja rokasgrāmata

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg BCE556350M Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
BCE556350B
BCE556350M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 6
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 7
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.............................................................. 8
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....................................................................................8
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................11
8. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 12
9. PAPILDFUNKCIJAS........................................................................................... 16
10. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................17
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 33
12. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................35
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 38
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
LATVIEŠU
•
•
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nebalstieties uz atvērtām
cepeškrāsns durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
•
•
•
•
•
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām.
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
5
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
6
www.aeg.com
•
•
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vadības panelis
Karsēšanas funkciju regulators
Elektroapgādes lampa/simbols
Displejs
Vadības regulators (temperatūras)
Temperatūras indikators/simbols
Papildu tvaiks
Cepeša iekšējās temperatūras
sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Iekšienes izcilnis
Cepšanas līmeņi
LATVIEŠU
3.2 Piederumi
7
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Restots plaukts
Temperatūras sensors
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Cepamā paplāte
Teleskopiskās vadotnes
Kūkām un cepumiem.
Plauktiem un paplātēm.
Grils-/ Cepamā panna
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Taustiņi
Sensora lauks/taustiņš
Funkcija
Apraksts
LAIKA ATGĀDI‐ Lai iestatītu LAIKA ATGĀDINĀJUMU. Tu‐
NĀJUMS
riet to nospiestu vairāk nekā 3 sekundes,
lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsns lam‐
pu.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
TEMPERATŪ‐
RA
Lai pārbaudītu cepeškrāsns temperatūru
vai temperatūras sensora temperatūru (ja
ierīce ar to aprīkota). Izmantot tikai karsē‐
šanas funkcijas darbības laikā.
PAPILDU
TVAIKS
Lai ieslēgtu Ventilatora karsēšanas PLUS
funkciju.
8
www.aeg.com
4.2 Displejs
A
G
F
E
B
D
C
A. Taimeris / Temperatūra
B. Uzsilšanas un atlikušā siltuma
indikators
C. Temperatūras sensors (tikai
atsevišķiem modeļiem)
D. Elektroniska durvju bloķēšana (tikai
atsevišķiem modeļiem)
E. Stundas/minūtes
F. Demo režīms (tikai atsevišķiem
modeļiem)
G. Pulksteņa funkcijas
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
5.1 Pirmā tīrīšana
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no
cepeškrāsns.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Cepeškrāsns
funkcija
6.1 Iegremdējamie regulatori
Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru.
Regulators izvirzās uz āru.
6.2 Karsēšanas funkcijas
Cepeškrāsns
funkcija
Pielietojums
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Izslēgta pozīci‐
ja
Pielietojums
Tā samazina sakarsēša‐
nas laiku.
Ātrā uzsilšana
LATVIEŠU
Cepeškrāsns
funkcija
Pielietojums
Ēdiena vienlaicīgai gata‐
vošanai trīs plaukta pozī‐
cijās un ēdiena žāvēša‐
nai.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
Ventilatora
karsēšana / sēšana.
Papildu venti‐ Lai gatavošanas laikā
latora karsēša‐ pievienotu mitrumu. Lai
cepšanas laikā iegūtu pa‐
na
reizo krāsu un kraukšķīgo
virskārtu. Lai uzsildīšanas
laikā piešķirtu ēdienam
sulīgumu.
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
Picas uzstādī‐ kraukšķīgu apakšu.
jumi
Augš./Apakš‐
karsēšana
(Augš./Apakš‐
karsēšana)
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
Apakšējā kar‐ garozu un lai konservētu
pārtiku.
sēšana
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Cepeškrāsns
funkcija
9
Pielietojums
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
Ventil. kars. ar tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
mitrumu
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi", Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funkci‐
ja netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus enerģijas taupī‐
šanas ieteikumus skatiet
sadaļā “Energoefektivitā‐
te", Enerģijas taupīša‐
na.Šī funkcija tika izman‐
tota, lai noteiktu energoe‐
fektivitātes klasi saskaņā
ar EN 60350-1. Izmanto‐
jot šo funkciju, lampa au‐
tomātiski izslēdzas pēc
30 sekundēm.
Grilēšana
Infratermiskā
grilēšana
Katalīze
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lai palīdzētu pašattīroša‐
jam katalītiskajam cepeš‐
krāsns segumam.
10
www.aeg.com
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.3 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas
funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai
izvēlētos temperatūru.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
regulatorus izslēgtā stāvoklī.
6.4 Iestatiet funkciju:Papildu
ventilatora karsēšana
Šī funkcija ļauj palielināt mitrumu
gatavošanas laikā.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
Izplūstošais mitrums var izraisīt
apdegumus:
•
•
Neveriet cepeškrāsns durvis laikā,
kad darbojas funkcija.
Pēc funkcijas darbības izbeigšanas
piesardzīgi atveriet cepeškrāsns
durvis.
Skatiet sadaļu "Noderīgi
ieteikumi un padomi".
1. Piepildiet cepeškrāsns tilpnes tvertni
ar krāna ūdeni.
Tilpnes tvertnes maksimālā ietilpība ir
250 ml.
Piepildiet tilpnes tvertni ar ūdeni tikai,
kad cepeškrāsns ir auksta.
UZMANĪBU!
Neuzpildiet tilpnes tvertni
ar ūdeni gatavošanas
laikā vai kamēr
cepeškrāsns ir karsta.
2. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un
aizveriet durvis.
3. Iestatiet funkciju:
.
4. Nospiediet papildu tvaika taustiņu .
Papildu Tvaika taustiņš darbojas tikai
ar šo funkciju.
Iedegsies indikators.
5. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai iestatītu temperatūru.
6. Lai izslēgtu cepeškrāsni, nospiediet
Papildu tvaika taustiņu , pagrieziet
pārslēgus izslēgtā stāvoklī.
Nodzisīs papildu tvaika taustiņa
indikators.
7. Izlejiet ūdeni no tilpnes tvertnes.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
cepeškrāsns ir atdzisusi,
pirms izliet atlikušo ūdeni
no tilpnes tvertnes.
6.5 Ātrā uzsilšana
Ātrā sakarsēšana samazina
sakarsēšanas laiku.
LATVIEŠU
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrā
uzsilšana.
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai ātri uzsildītu.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai iestatītu temperatūru.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, atskan skaņas signāls.
11
3. Iestatiet cepeškrāsns funkciju.
6.6 Karsēšanas indikators
Kad darbojas cepeškrāsns funkcija,
joslas displejā
parādās viena pēc
otras, temperatūrai cepeškrāsnī
palielinoties, un pazūd, temperatūrai
samazinoties.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
DIENNAKTS
LAIKS
Lietojums
Lai parādītu vai mainītu
diennakts laiku. Dien‐
nakts laiku var mainīt ti‐
kai, ja cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Lai iestatītu, cik ilgi ce‐
DARB. LAIKS peškrāsnij jādarbojas. Iz‐
mantojiet tikai tad, kad ir
iestatīta karsēšanas funk‐
cija.
BEIGAS
Lai iestatītu cepeškrāsns
izslēgšanās laiku. Izman‐
tojiet tikai tad, kad ir ies‐
tatīta karsēšanas funkci‐
ja.
Lai apvienotu funkcijas
LAIKA AIZKA‐ DARB. LAIKS un BEI‐
GAS.
VE
Izmantojiet, lai iestatītu
LAIKA ATGĀ‐ atskaitīšanas laiku. Šī
DINĀJUMS funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību. Jūs
varat iestatīt LAIKA AT‐
GĀDINĀJUMU jebkurā
laikā, arī ja cepeškrāsns
ir izslēgta.
7.2 Diennakts laika
iestatīšana un mainīšana
Pēc pirmās pieslēgšanas elektrotīklam,
pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts
un "12:00". "12" mirgo.
1. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu stundas.
2. Piespiediet , lai apstiprinātu un
iestatītu minūtes.
un iestatīto laiku.
Displejs rāda
"00" mirgo.
3. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu pareizas minūtes.
4. Piespiediet , lai apstiprinātu vai
iestatītu diennakts laiku, kas tiks
automātiski saglabāts pēc 5
sekundēm.
Displejā redzams jaunais laiks.
Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas
reizes spiediet
, kamēr displejā sāk
mirgot diennakts laika
simbols.
7.3 Funkcijas DARBĪBAS
LAIKS iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
, līdz sāk
mirgot
.
3. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu minūtes, un apstipriniet ar
. Pagrieziet temperatūras
pārslēgu, lai iestatītu stundas, un
apstipriniet ar .
Kad iestatītais darbības laiks beidzies, 2
minūtes skanēs skaņas signāls.
un
12
www.aeg.com
laika iestatījums mirgos displejā.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet regulatoru līdz izslēgtam
stāvoklim.
7.4 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
, līdz sāk
.
mirgot
3. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu stundas, un apstipriniet ar
. Pagrieziet temperatūras
pārslēgu, lai iestatītu minūtes, un
apstipriniet ar .
Kad iestatītais Beigu laiks beidzies, 2
minūtes skanēs skaņas signāls.
un
laika iestatījums mirgos displejā.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet regulatoru līdz izslēgtam
stāvoklim.
7.5 LAIKA AIZKAVES
funkcijas iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
, līdz sāk
.
mirgot
3. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu minūtes funkcijai
DARB.ILGUMS, un apstipriniet ar .
Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu stundas funkcijai DARBĪBAS
ILGUMS, un apstipriniet ar
.
Displejā mirgojot tiks parādīts
.
4. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu stundas funkcijai
8. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
DARB.ILGUMS, un apstipriniet ar .
Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu minūtes BEIGU laikam, un
apstipriniet ar
. Displejs rāda
un iestatīto temperatūru.
Cepeškrāsns vēlāk automātiski
ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB.
LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU
laika.
Kad iestatītais BEIGU laiks beidzies, 2
un
minūtes skanēs skaņas signāls.
laika iestatījums mirgos displejā.
Cepeškrāsns izslēdzas.
5. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
6. Pagrieziet regulatoru līdz izslēgtam
stāvoklim.
7.6 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Laika atgādinājumu var iestatīt gan tad,
kad cepeškrāsns ir ieslēgta, gan izslēgta.
1. Vairākkārt spiediet
, kamēr
displejā mirgo
un "00".
2. Pagrieziet temperatūras pārslēgu, lai
iestatītu sekundes un pēc tam
minūtes.
Ja iestatāt laiku, kas ir ilgāks par 60
minūtēm, uz displeja parādās
.
simbols
3. Iestatiet stundu.
4. LAIKA ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad pagājuši 90% no iestatītā laika,
atskan skaņas signāls.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
Displejā mirgo "00:00" un .
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
LATVIEŠU
8.1 Cepeša iekšējās
temperatūras sensors
Temperatūra sensors mēra temperatūru
produkta iekšpusē. Kad ēdiens
sasniedzis iestatīto temperatūru,
cepeškrāsns izslēdzas.
13
3. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšējā rāmī.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
•
•
cepeškrāsns temperatūru (minimālā
120 °C),
pārtikas sensora temperatūru.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai
komplektācijā esošo
temperatūras sensoru vai
oriģinālas rezerves daļas.
Norādījumi, lai gūtu labākos rezultātus:
• sastāvdaļām jābūt istabas
temperatūrā;
• Temperatūras sensoru nevar izmantot
šķidriem ēdieniem.
• Gatavošanas laikā temperatūras
sensoram ir jāpaliek traukā un
iespraustam kontaktligzdā.
• Lietojiet ieteiktos pārtikas sensora
temperatūras iestatījumus. Skatiet
sadaļu "Padomi un ieteikumi".
Katru reizi, ievietojot
temperatūras sensoru
ligzdā, nepieciešams atkal
iestatīt cepeša iekšējo
temperatūru. Jūs nevarat
izvēlēties darb. laiku un
beigu laiku.
Cepeškrāsns aprēķina
aptuveno gatavošanas laiku,
tas var mainīties.
Pārtikas kategorijas: gaļa,
mājputnu gaļa un zivis
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Ievietojiet produkta iekšējās
temperatūras sensora galu gaļas
gabala vai zivs vidū, ja iespējams,
biezākajā daļā. Pārliecinieties, ka
vismaz 3/4 no temperatūras sensora
ir trauka iekšpusē.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
Izmantojot temperatūras sensoru
pirmoreiz, noklusējuma iekšējā
temperatūra ir 60 °C.
Kad
mirgo, jūs varat izmantot
temperatūras regulatoru, lai izmainītu
noklusējuma cepeša iekšējo
temperatūru. Displejā redzams
temperatūras sensora simbols un
noklusējuma cepeša iekšējā
temperatūra.
4. Piespiediet , lai saglabātu jauno
cepeša iekšējo temperatūru, vai
nogaidiet 10 sekundes un iestatījumi
tiks saglabāti automātiski.
Jaunā produkta iekšējā temperatūra pēc
noklusējuma redzama, kad nākošo reizi
lietosiet temperatūras sensoru.
Kad ēdiens sasniedzis iestatīto cepeša
iekšējo temperatūru, mirgo cepeša
iekšējā temperatūra un
. Divas
minūtes skan skaņas signāls.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
14
www.aeg.com
6. Izņemiet produkta iekšējās
temperatūras sensoru no ligzdas un
izņemiet gaļu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdeguma risks, jo
temperatūras sensors
sakarst. Uzmanieties to
atvienojot un izņemot no
trauka.
Pārtikas kategorija:
sautējums
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Novietojiet pusi no sastāvdaļām
cepamajā traukā.
3. Ievietojiet temperatūras sensora galu
tieši sautējuma vidū. Temperatūras
sensors cepšanas laikā būtu
jāstabilizē vienā vietā. Izmantojiet
stabilas sastāvdaļas, lai to panāktu.
Temperatūras sensora silikona
roktura atbalstīšanai Izmantojiet
cepšanas trauka malu. Temperatūras
sensora gals nedrīkst pieskarties
cepšanas trauka apakšai.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
6. Piespiediet , lai saglabātu jauno
cepeša iekšējo temperatūru, vai
nogaidiet 10 sekundes un iestatījumi
tiks saglabāti automātiski.
Jaunā produkta iekšējā temperatūra pēc
noklusējuma redzama, kad nākošo reizi
lietosiet temperatūras sensoru.
Kad ēdiens sasniedzis iestatīto cepeša
iekšējo temperatūru, mirgo cepeša
iekšējā temperatūra un
. Divas
minūtes skan skaņas signāls.
7. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Izņemiet produkta iekšējās
temperatūras sensoru no ligzdas un
izņemiet gaļu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdeguma risks, jo
temperatūras sensors
sakarst. Uzmanieties to
atvienojot un izņemot no
trauka.
Temperatūras mainīšana
gatavošanas procesa laikā
4. Pārklājiet temperatūras sensoru ar
atlikušajām sastāvdaļām.
5. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšējā rāmī.
Temperatūru var mainīt jebkurā brīdī
vārīšanas laikā:
:
1. Nospiediet
• vienu reizi – displejā redzama
iestatītā iekšējā temperatūra, kas
mainās katras 10 sekundes, rādot
pašreizējo cepeša iekšējo
temperatūru.
• divas reizes – displejā redzama
pašreizējā cepeškrāsns
temperatūra, kas mainās katras
LATVIEŠU
15
10 sekundes, rādot iestatīto
cepeškrāsns temperatūru.
• trīs reizes – displejā redzama
iestatītā cepeškrāsns
temperatūra.
2. Lai mainītu temperatūru, pagrieziet
temperatūras regulatoru.
8.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
8.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
Cepamā paplāte/ cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restots plaukts:
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā panna kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
16
www.aeg.com
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
9. PAPILDFUNKCIJAS
9.1 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Kad ir aktivizēta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar nejauši ieslēgt.
1. Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
funkciju pārslēgs ir izslēgšanas
pozīcijā.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2 sekundes.
Atskan skaņas signāls. SAFE parādās
displejā.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
9.2 Funkciju bloķēšanas
lietošana
Funkciju bloķēšanu var ieslēgt tikai tad,
kad cepeškrāsns darbojas.
Kad aktivizēta funkciju bloķēšana,
darbojošās cepeškrāsns funkcijas
temperatūras un laika iestatījumus nevar
nejauši nomainīt.
1. Izvēlieties cepeškrāsns funkciju un
iestatiet to pēc savām vēlmēm.
2. Turiet nospiestu
un
vienlaicīgi
divas sekundes.
Atskan skaņas signāls. Loc parādās
displejā 5 sekundes.
Loc parādās displejā, kad
pagrieziet temperatūras
regulatoru vai nospiežat
kādu no taustiņiem, kamēr ir
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Pagriežot cepeškrāsns funkciju
regulatoru, cepeškrāsns darbība
apstājas.
Izslēdzot cepeškrāsni, kamēr aktivizēta
Funkciju bloķēšana, tā automātiski
pārslēdzas uz Bērnu drošības funkciju.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošības funkcijas
lietošana".
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
LATVIEŠU
9.3 Atlikušā siltuma
indikators
Izslēdzot cepeškrāsni, displejā redzams
atlikušā siltuma indikators , ja
temperatūra cepeškrāsnī ir virs 40
°C.Pagrieziet temperatūras regulatorupa
kreisi vai pa labi, lai pārbaudītu
cepeškrāsns temperatūru.
9.4 Automātiskā izslēgšanās
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks
(h)
200 - 245
5,5
250 – maksimāli
1,5
Pēc automātiskās izslēgšanās,
nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal
iedarbinātu cepeškrāsni.
Automātiskā izslēgšanās
nedarbojas ar šādām
funkcijām: produkta iekšējās
temperatūras sensors,
apgaismojums, ilgums,
beigas.
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdza pēc kāda laika, ja
karsēšanas funkcija ir aktīva un jūs
nemaināt cepeškrāsns temperatūru.
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
17
9.5 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
10. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
10.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tabulā zemāk ir norādīti
standarta iestatījumi attiecībā uz
temperatūru, gatavošanas laiku un
plaukta līmeni.
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par cepeškrāsns
funkcijām, noteiktiem ēdieniem
ieteiktajiem plauktu līmeņiem un
ēdienu temperatūrām;
10.3 Papildu ventilatora
karsēšana
Kūkas/smalkmaizītes/maize
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5
minūtes.
Izmantojiet pannu.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet 150 ml ūdens.
Ēdiens
Tem‐
Laiks
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Cepumi, plāceņi, krua‐
sāni
150 180
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
10.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
10 - 20
18
www.aeg.com
Ēdiens
Laiks
(min.)
Maize
15 - 25
Focaccia
15 - 25
10 - 20
Gaļa
15 - 25
200
20 - 25
Makaroni
15 - 25
180
35 - 40
Pica
15 - 25
30 - 60
Rīsi
15 - 25
Dārzeņi
15 - 25
Ēdiens
Tem‐
Laiks
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Focaccia
200 210
10 - 20
Pica
230
Maize/bulciņas
Maize
Plūmju kūka, ābolu kū‐
160 ka, kanēļmaizītes, kas
180
tiek ceptas kūku veidnē.
Saldēti gatavi ēdieni
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10
minūtes.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet 200 ml ūdens.
Ēdiens
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Laik
s
(min.
)
Pica
200 210
10 20
Kruasāni
170 180
15 25
Lazanja
180 200
35 50
Pārtikas atjaunošana
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Cepeša cepšana
Izmantojiet stikla cepamo trauku.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet 200 ml ūdens.
Ēdiens
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks
(min.)
Liellopu cepetis
200
50 - 60
Vista
210
60 - 80
Cūkas cepetis
180
65 - 80
10.4 Cepšana
•
•
•
Izmantojiet 100 ml ūdens.
Iestatiet temperatūru uz 110 °C.
Ēdiens
Laiks
(min.)
Maize/bulciņas
10 - 20
•
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10 –
15 minūtēm, cepot kūkas vairākos
plauktu līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams
mainīt temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī
var deformēties. Kad paplātes
atdzisīs, tās atgūs sākotnējo formu.
10.5 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami brūna.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
LATVIEŠU
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
19
Risinājums
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Kad nākošo reizi cepat, iestatiet
sies, ir kunkuļaina, no‐
pārāk augsta.
nedaudz zemāku cepeškrāsns
slāņojusies.
temperatūru.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka apbrūninājusies
nevienmērīgi.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Palieliniet cepšanas laiku. Cepša‐
nas laiku nevar samazināt, iesta‐
tot augstāku temperatūru.
Maisījumā ir pārāk daudz
ūdens.
Lietojiet mazāk šķidruma. Rūpīgi
ievērojiet jaukšanai atvēlēto laiku,
it īpaši, ja izmantojat mikseri.
Cepeškrāsns temperatūra ir Kad nākošo reizi cepat, iestatiet
pārāk zema.
augstāku cepeškrāsns temperatū‐
ru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Kad nākošo reizi cepat, iestatiet
īsāku cepšanas laiku.
Temperatūra krāsnī ir pārāk
augsta un cepšanas laiks
pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Mīkla nav izklāta vienmērīgi. Izklājiet mīklu cepšanas formā
vienmērīgi.
Kūka nav gatava noteik‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Kad nākošo reizi cepat, iestatiet
tajā laikā.
pārāk zema.
nedaudz augstāku cepeškrāsns
temperatūru.
10.6 Cepšana vienā līmenī:
Cepšana formās
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Kēkss/brioši
Ventilatora Kar‐
sēšana
150 - 160
50 - 70
1
Ar citronu un
Ventilatora Kar‐
Madeiras vīnu
sēšana
piesūcināts
kēkss / augļu pī‐
rāgs
140 - 160
70 - 90
1
Pīrāga pamatne
- smilšu mīkla
170 - 1801)
10 - 25
2
150 - 170
20 - 25
2
Ventilatora Kar‐
sēšana
Pamatnes bis‐
Ventilatora Kar‐
kvīts — no bis‐
sēšana
kvītkūkas mīklas
20
www.aeg.com
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Siera torte
Augš./Apakš‐
karsēšana
170 - 190
60 - 90
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Kūkas / konditorejas izstrādājumi / maizes uz cepamās plātes
Ēdiens
Funkcija
Pītā maize/kliņģeris
Laiks
(min.)
Plaukta
pozīcija
Augš./Apakškarsē‐ 170 - 190
šana
30 - 40
3
Ziemassvētku pīrāgs
Augš./Apakškarsē‐ 160 - 1801)
šana
50 - 70
2
Maize (rudzu maize):
1. Cepšanas procesa pirmā
daļa.
2. Cepšanas procesa otrā
daļa.
Augš./Apakškarsē‐ 1. 2301)
šana
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Krēmkūkas / eklēri
Augš./Apakškarsē‐ 190 - 2101)
šana
20 - 35
3
Rulete
Augš./Apakškarsē‐ 180 - 2001)
šana
10 - 20
3
Drumstalu maize (sausa)
Ventilatora Karsē‐
šana
20 - 40
3
Sviesta mandeļu kūka / cuku‐
ra kūkas
Augš./Apakškarsē‐ 190 - 2101)
šana
20 - 30
3
Vaļējie augļu pīrāgi (no rauga/
Ventilatora Karsē‐
šana
150
35 - 55
3
Augš./Apakškarsē‐ 170
šana
35 - 55
3
biskvītkūkas mīklas)2)
Vaļējie augļu pīrāgi no smilšu
mīklas
Ventilatora Karsē‐
šana
40 - 80
3
40 - 80
3
biskvītkūkas mīklas)2)
Vaļējie augļu pīrāgi (no rauga/
Temperatū‐
ra (°C)
150 - 160
160 - 170
Rauga mīklas kūkas ar smalku Augš./Apakškarsē‐ 160 - 1801)
garnējumu (piem., biezpienu, šana
krēmu, olu vaniļas krēmu)
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
2) Lietojiet cepamo pannu.
LATVIEŠU
21
Cepumi
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Smilšu mīklas
cepumi
Ventilatora Kar‐
sēšana
150 - 160
10 - 20
3
No biskvītkūkas
mīklas gatavoti
cepumi
Ventilatora Kar‐
sēšana
150 - 160
15 - 20
3
Kūciņas ar olu
baltumu, bezē
Ventilatora Kar‐
sēšana
80 - 100
120 - 150
3
Mandeļcepumi
Ventilatora Kar‐
sēšana
100 - 120
30 - 50
3
Cepumi no rau‐
ga mīklas
Ventilatora Kar‐
sēšana
150 - 160
20 - 40
3
Kārtainās mīklas Ventilatora Kar‐
maizītes
sēšana
170 - 1801)
20 - 30
3
Maizīte
Ventilatora Kar‐
sēšana
1601)
10 - 25
3
Maizīte
Augš./Apakškar‐ 190 - 2101)
sēšana
10 - 25
3
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Makaronu sace‐ Augš./Apakškar‐ 180 - 200
pums
sēšana
45 - 60
1
Lazanja
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
25 - 40
1
Dārzeņu sace‐
Turbo grilēšana
160 - 170
15 - 30
1
Bagetes pārklā‐
tas ar kausētu
sieru
Ventilatora kar‐
sēšana
160 - 170
15 - 30
1
Saldi sacepumi
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
40 - 60
1
Zivju sacepumi
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
30 - 60
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
10.7 Sacepumi
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
pums1)
22
www.aeg.com
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīci‐
ja
Pildīti dārzeņi
Ventilatora kar‐
sēšana
160 - 170
30 - 60
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
10.8 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai
ievērojiet laikus, kas
uzskaitīti tabulā.
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozī‐
cija
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
3
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
3
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
3
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu
(apaļais kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
3
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Cepšana daudzos
līmeņos
Izmantojiet funkciju:Ventilatora
karsēšana.
Kūkas / konditorejas izstrādājumi / maize uz cepamās paplātes
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Krēmkūkas /
eklēri
160 - 1801)
Sausa Streusel
kūka
150 - 160
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Plaukta pozīcija
2 stāvokļi
3 stāvokļi
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
LATVIEŠU
Cepumi / mazas kūkas / smalkmaizītes / maizītes
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
No biskvītkūkas
mīklas gatavoti
cepumi
Plaukta pozīcija
2 stāvokļi
3 stāvokļi
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Cepumi ar olu
baltumu, bezē
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandeļcepumi
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Kārtainās mīklas 170 - 1801)
maizītes
30 - 50
1/4
-
Maizīte
20 - 30
1/4
-
180
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
10.10 Picas uzstādījumi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pica (plāna garoza)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pica (ar bagātīgu
garnējumu)
180 - 200
20 - 30
2
Tortes
180 - 200
40 - 55
1
Atvērtais spinātu pī‐
rāgs no smilšu mī‐
klas
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Šveices ābolu pīrāgs 170 - 190
45 - 55
1
Siera torte
140 - 160
60 - 90
1
Ābolu kūka, pārklāta
150 - 170
50 - 60
1
Dārzeņu pīrāgs
160 - 180
50 - 60
1
Neraudzēta maize
230 - 2501)
10 - 20
2
Atvērtais kārtainās
mīklas pīrāgs
160 - 1801)
45 - 55
2
23
24
www.aeg.com
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pīrāgs ar sieru un
230 - 2501)
šķiņķi vai šokolādi un
ogām (picai līdzīgs
ēdiens no Elzasas)
12 - 20
2
Pīrādziņi (pārlocītās
picas krievu versija)
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.
2) Lietojiet cepamo pannu.
10.11 Cepeša cepšana
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Lielus cepeša gabalus cepiet
cepešpannā vai uz restotā plaukta, kas
novietots virs cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens cepešpannā, lai
gaļas sula vai tauki neaizdegtos.
Lai gaļa būtu sulīga:
• cepiet liesus gaļas gabalus cepamajā
traukā zem vāka vai izmantojiet maisu
cepšanai.
• cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1
kg vai vairāk).
• Cepšanas laikā vairākas reizes
aplaistiet lielus cepeša gabalus un
putnu gaļas gabalus ar cepeša sulām.
Lai iegūtu gaļu ar kraukšķīgu garozu,
cepiet to cepamajā traukā bez vāka.
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
10.12 Gaļas cepšanas tabulas
Liellopu gaļa
Ēdiens
Daudzums
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laiks (min.) Plaukta po‐
zīcija
Sautēts cepetis
1 – 1,5 kg
Augš./
Apakškarsē‐
šana
230
120 - 150
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 190 - 2001)
cepetis vai fileja: cm
Grilēšana
pusjēls
5-6
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 180 - 1901)
cepetis vai fileja: cm
Grilēšana
vidēji
6-8
1
Liellopu gaļas
pēc biezuma Infratermiskā 170 - 1801)
cepetis vai fileja: cm
Grilēšana
labi izcepts
8 - 10
1
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
LATVIEŠU
25
Cūkgaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Pleca/kakla/
šķiņķa gabals
1 - 1.5
Temperatū‐
ra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta po‐
zīcija
Infratermiskā 160 - 180
Grilēšana
90 - 120
1
Karbonādes ga‐ 1 - 1.5
bals/cūkgaļas ri‐
biņas
Infratermiskā 170 - 180
Grilēšana
60 - 90
1
Gaļas rulete
0.75 - 1
Infratermiskā 160 - 170
Grilēšana
50 - 60
1
Cūkas stilbs (ie‐ 0.75 - 1
priekš novārīts)
Infratermiskā 150 - 170
Grilēšana
90 - 120
1
Teļa gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
Teļa cepetis
1
Infratermiskā
Grilēšana
160 - 180
90 - 120
1
Teļa locītava
1.5 - 2
Infratermiskā
Grilēšana
160 - 180
120 - 150
1
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
Jēra kāja/jēra 1 - 1.5
cepetis
Infratermiskā
Grilēšana
150 - 170
100 - 120
1
Jēra mugura
1 - 1.5
Infratermiskā
Grilēšana
160 - 180
40 - 60
1
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Zaķa mugu‐
ra/stilbs
līdz 1
Augš./Apakš‐ 2301)
karsēšana
30 - 40
1
Brieža mugu‐ 1.5 - 2
ra
Augš./Apakš‐ 210 - 220
karsēšana
35 - 40
1
Brieža gurns
Augš./Apakš‐ 180 - 200
karsēšana
60 - 90
1
Jēra gaļa
Ēdiens
Medījums
1.5 - 2
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Plaukta po‐
zīcija
26
www.aeg.com
Putnu gaļa
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Putnu gaļas
gabali
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Plaukta po‐
zīcija
0,2 - 0,25 ka‐ Infratermiskā
tra
Grilēšana
200 - 220
30 - 50
1
Puse vistas
0,4 - 0,5 ka‐
tra
Infratermiskā
Grilēšana
190 - 210
35 - 50
1
Vista, broile‐
ris
1 - 1.5
Infratermiskā
Grilēšana
190 - 210
50 - 70
1
Pīle
1.5 - 2
Infratermiskā
Grilēšana
180 - 200
80 - 100
1
Zoss
3.5 - 5
Infratermiskā
Grilēšana
160 - 180
120 - 180
1
Tītars
2.5 - 3.5
Infratermiskā
Grilēšana
160 - 180
120 - 150
1
Tītars
4-6
Infratermiskā
Grilēšana
140 - 160
150 - 240
1
Ēdiens
Daudzums
(kg)
Funkcija
Temperatūra Laiks (min.)
(°C)
Vesela zivs
1 - 1.5
Augš./Apakš‐ 210 - 220
karsēšana
Zivs (tvaicēta)
10.13 Grilēšana
•
•
•
•
•
Grilējiet, izmantojot maksimālo
temperatūras iestatījumu.
Ievietojiet plauktu pozīcijā, kas ieteikta
grilēšanas tabulā.
Vienmēr novietojiet pannu tauku
savākšanai pirmajā plaukta pozīcijā.
Grilējiet tikai plakanus gaļas vai zivs
gabalus.
40 - 60
Plaukta po‐
zīcija
1
Lietojot grilēšanas funkciju, vienmēr
no sākuma uzsildiet tukšu
cepeškrāsni 5 minūtes.
UZMANĪBU!
Grilēšanas laikā krāsns
durvīm jābūt aizvērtām.
Grilēšana
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Viena puse
Otra puse
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu gaļas fi‐ 230
leja
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu cepetis
Plaukta pozīci‐
ja
LATVIEŠU
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (min.)
Viena puse
Otra puse
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Veselas zivis,
500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
27
Plaukta pozīci‐
ja
10.14 Saldēta pārtika
Izmantojiet funkciju Ventilatora
karsēšana.
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Pica American, sal‐
dēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, sal‐
dētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
200 - 220
20 - 30
3
Kartupeļi frī, biezi
200 - 220
25 - 35
3
Kroketes
220 - 230
20 - 35
3
Kartupeļu Pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja/Kannelloni,
svaigi
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja/Cannelloni,
saldēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepeškrāsnī cepts
siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistas Spārniņi
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Atkausēšana
•
•
•
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet
pārtiku uz šķīvja.
Izmantojiet pirmo plaukta pozīciju no
apakšas.
Nepārklājiet pārtiku ar bļodu vai šķīvi,
jo tas var pagarināt atkausēšanas
laiku.
•
Lielām ēdiena porcijām ievietojiet
apgāzta tukšu šķīvi cepeškrāsns
iekšpuses apakšā. Lieciet ēdienu uz
dziļas plātnes vai trauka un uzlieciet
to uz plātnes cepeškrāsns iekšpusē.
Ja nepieciešams, noņemiet plaukta
balstus.
28
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums Atkausēša‐
(kg)
nas laiks
(min.)
Papildu at‐
kausēšanas
laiks (min.)
Komentāri
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz apgrieztas
apakštases lielā šķīvī. Cepšanas
laikā apgrieziet.
Gaļa
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes 0.3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu, kad tas vietām
vēl nedaudz sasalis.
Torte
1.4
60
60
-
10.16 Konservēšana Apakškarsēšana
•
•
•
•
•
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu
vāku un bajonetnoslēgu vai skārda
kārbas.
Izmantojot šo funkciju, lietojiet pirmo
plauktu no apakšas.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne
vairāk kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet
ar skavu.
•
•
•
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens
cepamā paplātē, lai cepeškrāsnī būtu
pietiekami daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena
litra burku gadījumā), izslēdziet
cepeškrāsni vai samaziniet
temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Mīksti augļi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Zemenes/mellenes/
avenes/gatavas
ērkšķogas
160 - 170
35 - 45
-
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Bumbieri, cidonijas,
plūmes
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Augļi ar kauliņiem
LATVIEŠU
29
Dārzeņi
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļo‐
šana (min)
Jāturpina vārīt pie
100° C (min.)
Burkāni1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurķi
160 - 170
50 - 60
-
Jaukti marinēti dār‐
zeņi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolrābji/zirņi/sparģeļi 160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Atstājiet cepeškrāsnī, kad tā izslēgta.
10.17 Žāvēšana - Ventilatora
karsēšana
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
Dārzeņi
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto plaukta līmeni.
Ēdiens
Temperatūra (°C)
Laiks (st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi skābēšanai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Augļi
Ēdiens
Temperatūra
(°C)
Laiks (st.)
Plūmes
60 - 70
Aprikozes
Plaukta pozīcija
1 stāvoklis
2 stāvokļi
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ābolu šķēles
60 - 70
6-8
3
1/4
Bumbieri
60 - 70
6-9
3
1/4
30
www.aeg.com
10.18 Temperatūras sensors tabula
Liellopa Gaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Pusjēls
Vidēji
Labi pagatavots
Liellopu cepetis
45
60
70
Fileja
45
60
70
Liellopa Gaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Gaļas rulete
80
83
86
Cūkgaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Šķiņķis,
Cepetis
80
84
88
Karbonāde (mugura),
Kūpināta cūkgaļas fileja,
Kūpināta fileja, vārīta
75
78
82
Teļa Gaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Teļa cepetis
75
80
85
Teļa locītava
85
88
90
Aitas / jēra gaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Aitas stilbiņš
80
85
88
Auna muguras gabals
75
80
85
Jēra kāja,
Jēra cepetis
65
70
75
Medījums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Zaķa mugura,
Brieža mugura
65
70
75
Zaķa kāja,
Vesels zaķis,
Brieža kāja
70
75
80
LATVIEŠU
Putnu Gaļa
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Vista (vesela / puse / krūts)
80
83
86
Pīle (vesela / puse),
Tītars (vesels / krūts)
75
80
85
Pīle (krūts)
60
65
70
Zivis (lasis, forele, zandarts)
Zivs (vesela / liela / tvaicēta),
Zivs (vesela / liela / cepta)
Sautējumi - termiski apstrādāti
dārzeņi
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
60
64
68
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Cukīni sautējums,
Brokoļu sautējums,
Fenheļa sautējums
85
88
91
Sautējumi - Pikanti
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
Kanneloni,
Lazanja,
Makaronu sacepums
85
88
91
Sautējumi - Saldi
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Baltmaizes sautējums ar / bez
augļiem,
Rīsu putras sautējums ar / bez
augļiem,
Saldais nūdeļu sautējums
Mazāk
Vidēji
Sīkāk
80
85
90
10.19 Informācija pārbaudes
iestādēm
Testi saskaņā ar EN 60350-1:2013 un
IEC 60350-1:2011.
31
32
www.aeg.com
Cepšana vienā līmenī. Cepšana formās
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks
(min.)
Plaukta pozī‐
cija
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Ventilatora karsē‐
šana
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./Apakškarsē‐ 160
šana
35 - 50
2
Ābolu pīrāgs (2 trauki
Ø20 cm, diagonāli iz‐
vietoti)
Ventilatora karsē‐
šana
160
60 - 90
2
Ābolu pīrāgs (2 trauki
Ø20 cm, diagonāli iz‐
vietoti)
Augš./Apakškarsē‐ 180
šana
70 - 90
1
Cepšana vienā līmenī. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laiks (min.)
Smilšu mīklas / Konditore‐
jas izstrādājumi
Ventilatora karsēšana
140
25 - 40
Smilšu mīklas / Konditore‐
jas izstrādājumi
Augš./Apakškarsēšana 1601)
20 - 30
Mazie plācenīši (20 gabali/
plāts)
Ventilatora karsēšana
1501)
20 - 35
Mazie plācenīši (20 gabali/
plāts)
Augš./Apakškarsēšana 1701)
20 - 30
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Cepšana daudzos līmeņos. Cepumi
Ēdiens
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laiks
(min.)
Plaukta pozī‐
cija
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
Smilšu mīklas/kondi‐
torejas izstrādājumi
Ventilatora karsē‐
šana
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Mazie plācenīši (20
gabali/plāts)
Ventilatora karsē‐
šana
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsni.
Grilēšana
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
LATVIEŠU
Ēdiens
Funkcija
Laiks (min.)
Plaukta pozīcija
Grauzdiņš
Grilēšana
1-3
5
Liellopa gaļas steiks
Grilēšana
24 - 301)
4
33
1) Cepšanas laikā apgrieziet.
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas
palieku uzkrāšanās var izraisīt
ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
Notīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā
ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
Nemazgājiet papildpiederumus trauku
mazgājamajā mašīnā.
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
Neklājiet cepeškrāsns tīrītāju uz
katalītiskā virsmām.
piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt
piedegumdrošo pārklājumu.
Funkcijai: Papildu ventilatora
karsēšana mēs iesakām
veikt tīrīšanas procedūru
vismaz ik pēc 5-10 cepšanas
cikliem.
1. Ielejiet 250 ml baltā etiķa
cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā, kas atrodas
cepeškrāsns pamatnē.
Lietojiet etiķi bez piedevām, kas nav
stiprāks par 6 %.
2. Ļaujiet etiķim izšķīdināt atlikušo
kaļķakmeni istabas temperatūrā 30
minūtes.
3. Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
11.3 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
Pēc katras lietošanas notīriet mitrumu
iekšpusē.
11.2 Cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājuma tīrīšana
Tīrīšanas procedūra likvidē kaļķakmens
atliekas cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā pēc gatavošanas ar tvaiku.
2. Pavelciet plauktu atbalstu
aizmugurējo daļu nost no sānu
sienas un izņemiet to.
34
www.aeg.com
1
•
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
ja vienlaikus nospiežat
un
.
11.6 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Durvis un iekšējo stikla paneli var
noņemt, lai tos notīrītu. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
11.4 Katalītiskā tīrīšana
Iekšiene ar katalītisko pārklājumu ir
pašattīroša. Tas absorbē taukus.
Pirms katalītiskās tīrīšanas ieslēgšanas:
•
•
•
izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes.
notīriet cepeškrāsns grīdu ar siltu
ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
notīriet durvju iekšējo stiklu ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
1. Iestatiet funkciju .
Nevar mainīt katalītiskās tīrīšanas ilgumu.
Var aizkavēt tīrīšanas sākumu,
izmantojot funkciju: BEIGAS.
Signāls atskan tīrīšanas laika beigās.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
3. Izslēdziet cepeškrāsni.
Lai pārtrauktu tīrīšanu pirms tās beigām,
pagrieziet karsēšanas funkciju pārslēgu
izslēgšanas pozīcijā.
4. Kad cepeškrāsns atdziest, notīriet
iekšieni ar mitru mīkstu drāniņu.
Traipi vai krāsas maiņa uz katalītiskā
pārklājuma neietekmē katalītiskās
tīrīšanas īpašības.
11.5 Tīrīšanas atgādinājums
Lai atgādinātu Jums, ka ir nepieciešama
pirolītiskā tīrīšana, 10 sekundes pēc
katras cepeškrāsns ieslēgšanas un
izslēgšanas mirgo simbols CATA.
Tīrīšanas atgādinājums nodziest:
•
pēc katalīzes funkcijas beigām.
A
A
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā (aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
2
B
1
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
LATVIEŠU
35
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
Augšējā lampa
9. Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni.
Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
Viena no eņģēm (parasti
labās puses) brīvi kustās.
Pārliecinieties, ka abas
eņģes ir vienādā pozīcijā
(apmēram 70° leņķī).
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
11.7 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
36
www.aeg.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts\i ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Nedarbojas cepeša iekšējās
temperatūras sensors.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejā ir redzams kods
"C2".
Jūs vēlaties ieslēgt Atkausē‐ Izņemiet no kontaktligzdas
šanas vai katalītisko funkciju, cepeša iekšējās temperatū‐
bet neizņēmāt termozondes ras sensora spraudni.
spraudni no ligzdas.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Izmantojot funkciju, gatavo‐
šanas rezultāti nav labi. Pa‐
pildu ventilatora karsēšana.
Funkcija nav ieslēgta: Papil‐
du ventilatora karsēšana.
Skatiet sadaļu "Funkcijas ie‐
slēgšana: Papildu ventilatora
karsēšana".
Izmantojot funkciju, gatavo‐
šanas rezultāti nav labi. Pa‐
pildu ventilatora karsēšana.
Funkcija nav pareizi ieslēgta: Skatiet sadaļu "Funkcijas ie‐
Papildu ventilatora karsēša‐ slēgšana: Papildu ventilatora
naar papildu tvaika taustiņu. karsēšana".
LATVIEŠU
37
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Izmantojot funkciju, gatavo‐
šanas rezultāti nav labi. Pa‐
pildu ventilatora karsēšana.
Jūs neiepildījāt ūdeni tilpnes
tvertnē.
Skatiet sadaļu "Funkcijas ie‐
slēgšana: Papildu ventilatora
karsēšana".
Jūs vēlaties aktivizēt ventila‐ darbojas ventilatora karsēša‐ Nospiediet Papildu tvaika
tora karsēšanas funkciju, bet nas PLUS funkcija.
taustiņu
, lai apturētu ven‐
deg Papildu tvaika taustiņš.
tilatora karsēšanas PLUS
funkciju.
Jūs vēlaties aktivizēt tīrīša‐
nas funkciju, bet displejā re‐
dzams "C4".
Papildu tvaika taustiņš ir no‐
spiests.
Nospiediet papildu tvaika
taustiņu .
Ūdens tilpnes tvertnē nevā‐
rās.
Temperatūra ir pārāk zema.
Iestatiet temperatūru uz vis‐
maz 110 °C.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
No tilpnes tvertnes tek
ūdens.
Tilpnes tvertnē ir pārāk
daudz ūdens.
Deaktivizējiet cepeškrāsni
un pārliecinieties, ka ierīce ir
auksta. Noslaukiet ūdeni ar
sūkli vai drānu. Pievienojiet
pareizu ūdens daudzumu
tilpnes tvertnē. Skatiet speci‐
fisko procedūru.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
2. Vienlaicīgi nospiediet un
turiet nospiestu taustiņu
.
3. Pirmais cipars displejā
un Demo indikators sāk
mirgot.
4. Ievadiet kodu 2468, pa‐
griežot temperatūras re‐
gulatoru pa labi vai pa
kreisi, lai izmainītu vērtī‐
, lai
bu, un nospiediet
apstiprinātu.
5. Nākamais cipars sāk
mirgot.
6. Demo režīms izslēdzas,
kad apstiprināt pēdējo
ciparu un kods ir pa‐
reizs.
38
www.aeg.com
12.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Produkta marķējums un informācija atbilstoši ES
65-66/2014
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa noteikšana
BC3003001M
BC3303001M
Energoefektivitātes indekss
81.2
Elektroenerģijas patēriņa klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais
režīms
1.09 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ven‐
tilācijas režīms
0.69 kWh/ciklā
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
71 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
BC3003001M
34.0 kg
BC3303001M
34.0 kg
13.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas gatavojot
ikdienā, ļauj taupīt enerģiju.
LATVIEŠU
39
Vispārēji padomi
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams
neuzkarsēt cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika
un gatavošanas ilguma. Atlikušais
siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot
ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas
ar ventilatoru.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
867352268-A-342018
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement