AEG BCE556350B User manual

AEG BCE556350B User manual
BCE556350B
BCE556350M
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Pećnica
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 7
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................... 8
6. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 8
7. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 11
8. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 12
9. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 16
10. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................. 17
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 32
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 34
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................37
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
HRVATSKI
3
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
•
5
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
2.6 Servisiranje
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
2.5 Unutarnja rasvjeta
•
•
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Upravljačka ploča
Prekidač za funkcije pećnice
Žaruljica/simbol napajanja
Zaslon
Regulator (za temperaturu)
Indikator temperature/simbol
Para plus
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilica police, uklonjiva
Udubljenje u unutražnjosti
Položaji police
HRVATSKI
3.2 Pribor
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Žičana polica
Senzor za hranu
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Pekač za pecivo
Sklopive vodilice
Za torte i biskvite.
Za police i plitice.
Duboka plitica
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
ZVUČNI
ALARM
za postavljanje ZVUČNOG ALARMA. Dr‐
žite više od 3 sekunde za uključivanje ili
isključivanje svjetla pećnice.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
TEMPERATU‐
RA
Za provjeru temperature pećnice ili
temperature sonde za pečenje mesa (ako
je primjenjivo). Koristite samo dok radi
funkcija pećnice.
PLUS PARA
Za uključivanje funkcije Vrući zrak PLUS.
7
8
www.aeg.com
4.2 Zaslon
A
G
F
E
B
D
C
A. Tajmer / Temperatura
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
D. Brava na vratima (samo odabrani
modeli)
E. Sati/minute
F. Demo način rada (samo odabrani
modeli)
G. Funkcije sata
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Funkcije peć‐ Upotreba
nice
Za skraćivanje vremena
zagrijavanja.
6.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
6.2 Funkcije zagrijavanja
Funkcije peć‐ Upotreba
nice
Pećnica je isključena.
Položaj
Isključeno
Brzo
zagrijavanje
pećnice
HRVATSKI
Funkcije peć‐ Upotreba
nice
Vrući zrak /
Vrući zrak
PLUS
Za pečenje na 3 položaja
polica istovremeno i
sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego
zaUobičajeno kuhanje.
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
Funkcije peć‐ Upotreba
nice
Vlažni vrući
zrak
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
Pizza program hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju police.
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/donji
grijač)
Donji grijač
Odmrzavanje
9
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrća i voća). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
Mali roštilj
Turbo roštilj
Katalitičko
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te u vezi kuhanja
pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke"
Vlažni vrući zrak. Vrata
pećnice moraju biti zatvo‐
rena tijekom pečenja tako
da se funkcija ne ometa i
da se osigura da pećnica
radi s nejvišom mogućom
energetskom učinkovitoš‐
ću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u
unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene
temperature. Koristi se
preostala toplina.Snaga
grijanja može biti
smanjena. Za općenite
savjete o uštedi energije
pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovi‐
tost", Ušteda energije.Ta
funkcija korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju,
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pečenje većih komada
mesa ili peradi s kostima
na jednom položaju
police. Za pripremu zape‐
čenih jela i tamnjenje.
Za pomoć samočišćenju
katalitičke obloge pećni‐
ce.
10
www.aeg.com
Lampica se automatski
isključi na temperaturama
ispod 60 °C tijekom
određenih funkcija pećnica.
6.3 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice, okrenite
regulatore u položaj "isključeno".
6.4 Postavljanje
funkcije:Kuhanje s vrućim
zrakom PLUS
Ta funkcija omogućuje povećanje
vlažnosti tijekom pečenja.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati
opekline:
•
•
Ne otvarajte vrata pećnice kada je
funkcija u radu.
Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
prestanka rada funkcije.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ!
Tijekom kuhanja ili dok
je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu
u unutrašnjosti vodom.
2. U uređaj stavite hranu i zatvorite
vrata pećnice.
3. Postavite funkciju:
.
4. Pritisnite tipku Plus para .
Tipka Plus para radi samo s tom
funkcijom.
Indikator se uključuje.
5. Regulator okrenite na željenu
temperaturu..
6. Za isključivanje pećnice, pritisnite
tipku Plus para , okrenite sklopke
za funkcije pećnice i temperaturu u
položaj "Isključeno".
Kontrolna žarulja funkcije Para plus
isključuje se.
7. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE!
Pazite da je prije
uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj
hladan.
HRVATSKI
6.5 Brzo zagrijavanje pećnice
Brzim zagrijavanjem skraćuje se vrijeme
zagrijavanja.
Tijekom korištenja funkcije
brzog zagrijavanja u pećnicu
ne stavljajte hranu.
1. Kako biste postavili brzo
zagrijavanje, okrenite gumb za
funkcije pećnice.
2. Kako biste postavili temperaturu,
okrenite gumb za funkcije pećnice.
11
Kada se postigne postavljena
temperatura u pećnici, oglasit će se
zvuk.
3. Postavite funkciju pećnice.
6.6 Indikator zagrijavanja
Kada pećnica radi, trake na zaslonu
prikazuju se jedna po jedna kako se
temperatura u pećnici povećava te
nestaju sa zaslona kada se temperatura
smanjuje.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata Upotreba
Za prikaz ili promjenu sa‐
NAMJEŠTA‐ ta. Vrijeme možete
NJE VREME‐ promijeniti samo ako je
pećnica isključena.
NA
TRAJANJE
KRAJ
ODGODA
VREMENA
ZVUČNI
ALARM
Za postavljanje duljine ra‐
da pećnice. Koristite
samo kada je postavljena
funkcija pećnice.
Za postavljanje vremena
isključivanja pećnice. Ko‐
ristite samo kada je po‐
stavljena funkcija pećni‐
ce.
Kombiniranje funkcija
TRAJANJE i KRAJ.
Koristite za podešavanje
odbrojavanja. Ova
funkcija nema utjecaja na
rad pećnice. ZVUČNI
ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i kad je
pećnica isključena.
7.2 Postavljanje i
promjenavremena
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
i "12:00". "12“ bljeska.
1. Okrenite regulator temperature za
postavanje sati.
2. Pritisnite
minute.
za potvrdu i postavite
i
Na zaslonu se prikazuje
postavljeni sat. "00“ bljeska.
3. Okrenite regulator temperature za
postavljanje trenutačnih minuta.
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski
spremiti nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
indikator vremena
počne bljeskati.
dok
na zaslonu ne
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje minuta pa pritisnite
za potvrdu. Okrenite tipku
temperature za postavljanje sati pa
pritisnite
za potvrdu.
12
www.aeg.com
Nakon postavljenog vremena trajanja,
zvučni signal oglašava se na dvije
4. Okrenite tipku temperature za
postavljanje sati ZAVRŠETKA pa
minute. Na zaslonu bljeska
i
postavka vremena. Pećnica se
automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
7.4 Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
za
postavljanje sati pa pritisnite
potvrdu. Okrenite tipku temperatrure
za postavljanje minuta pa pritisnite
za potvrdu.
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Pećnica
bljeska
se automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
7.5 Namještanje funkcije
VRIJEME ODGODE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Okrenite tipku temperature za
postavljanje minuta TRAJANJA pa
za potvrdu. Okrenite
pritisnite
tipku temperature za postavljanje sati
TRAJANJA pa pritisnite
potvrdu.
za
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
pritisnite
za potvrdu. Okrenite
tipku temperature za postavljanje
minuta ZAVRŠETKA pa pritisnite
za potvrdu. Na zaslonu se prikazuje
i postavljena temperatura.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom ZAVRŠETAK.
U vrijeme završetka (END), zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i postavka vremena. Pećnica
bljeska
se isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
6. Okrenite regulatore u položaj "isklj.".
7.6 Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Nadglednik minuta može se postavljati
bez obzira je li pećnica uključena ili nije.
1. Pritišćite
sve dok na zaslonu ne
zatreperi
i "00".
2. Okrenite regulator temperature za
postavljanje sekundi a zatim minuta.
Kada je vrijeme koje postavite dulje
od 60 minuta, na zaslonu bljeska
.
3. Postavite sate.
4. ZVUČNI ALARM započinje
automatski nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% postavljenog
vremena oglašava se zvučni signal.
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju
od 2 minute. "00:00" i
trepere na
zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu unutar hrane. Kad hrana
postigne postavljenu temperaturu,
pećnica se isključuje.
HRVATSKI
13
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa i
originalne zamjenske
dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Sonda za pečenje mesa ne može se
koristiti za tekuća jela.
• Tijekom kuhanja, sonda za pečenje
mesa mora ostati u jelu i uključena u
utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane. Pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke".
Svaki put kad uključite
sondu za pečenje u utičnicu
morate ponovno postaviti
vrijeme za temperaturu
mesa. Ne možete odabrati
vrijeme trajanja i završetka.
Pećnica izračunava približno
vrijeme kuhanja, može se
promijeniti.
Kategorije hrane: meso,
perad i riba
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Umetnite vrh sonde za pečenje mesa
u sredinu mesa ili ribe, ako je
moguće na najdebljem dijelu.
Osigurajte da se najmanje 3/4 sonde
za pečenje mesa nalazi unutar jela.
3. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
Kad prvi put koristite sondu za pečenje
mesa, osnovna temperatura je 60 °C.
trepće, možete koristiti tipku
Dok
temperature za promjenu osnovne
temperature mesa. Zaslon prikazuje
simbol sonde za pečenje mesa i osnovnu
temperaturu mesa.
4. Pritisnite
za pohranu nove
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde
prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe
sonde za pečenje mesa.
Kad meso dostigne postavljenu
temperaturu jezgre, bljeska osnovna
temperatura jezgre i
. Na dvije minute
se oglašava zvučni signal.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
6. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
14
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
Kategorija hrane: složenac
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
3. Vrh sonde za pečenje mesa umetnite
točno u sredinu složenca.Sonda za
pečenje mesa trebala bi tijekom
pečenja biti stabilno na mjestu. Kako
biste to postigli, koristite čvrsti
sastojak. Koristite rub posude za
pečenje kako biste naslonili
silikonsku dršku sonde za pečenje
mesa. Vrh sonde za pečenje mesa
ne smije dodirivati dno posude za
pečenje.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
za pohranu nove
6. Pritisnite
temperature mesa ili pričekajte 10
sekundi da se postavka automatski
pohrani.
Nova zadana temperatura sonde
prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe
sonde za pečenje mesa.
Kad meso dostigne postavljenu
temperaturu jezgre, bljeska osnovna
temperatura jezgre i
. Na dvije minute
se oglašava zvučni signal.
7. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
8. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
4. Sondu za pečenje mesa prekrijte
ostatkom sastojaka.
5. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Promjena temperature
tijekom pečenja
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu:
:
1. Pritisnite
• jedan put - zaslon prikazuje
postavljenu temperaturu jezgre
koja se svakih 10 sekundi mijenja
u postavljenu temperaturu jezgre.
• dva puta - na zaslonu se prikazuje
trenutna temperatura pećnice koja
se svakih 10 sekundi mijenja u
postavljenu temperaturu pećnice.
• tri puta - na zaslonu se prikazuje
postavljena temperatura pećnice.
HRVATSKI
2. Okrenite regulator temperature za
promjenu temperature.
8.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
15
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
8.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
16
www.aeg.com
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Uporaba roditeljske
zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita,
vrata su zaključana i pećnica se ne može
slučajno uključiti.
1. Pazite da je regulator funkcija
pećnice u položaju isključeno.
i
2. Istovremeno pritisnite i držite
na 2 sekunde.
Oglašava se signal. SAFE se pojavljuje
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije Roditeljske
zaštite ponovite 2. korak.
9.2 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Kad je uključena funkcija Blokiranje tipki,
postavke temperature i vremena funkcije
pećnice u tijeku ne mogu se slučajno
promijeniti.
1. Odaberite funkciju pećnice i postavite
je u skladu s vašim željama.
i
2. Dodirnite i istovremeno držite
2 sekunde.
Oglašava se signal. Loc se pojavljuje na
zaslonu na 5 sekundi.
Loc se pojavljuje na zaslonu
kad okrenete tipku
temperature ili pritisnete bilo
koju tipku dok je uključena
funkcija Blokiranje tipki.
Kada okrenete tipku funkcije pećnice,
pećnica se isključuje.
Kad isključite pećnicu dok je blokada
tipki uključena, blokada tipki automatski
se prebacuje na "Roditeljsku zaštitu".
Pogledajte poglavlje "Korištenje
roditeljske zaštite".
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 2. korak.
9.3 Prikaz ostatka topline
Kad isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje indikator preostale topline
ako je temperatura u pećnici viša od 40
°C. Okrenite temperaturelijevo ili desno
kako biste provjerili temperaturu u
pećnici.
9.4 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi, a vi
ne promijenite temperaturu pećnice.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
HRVATSKI
Nakon automatskog isključivanja za
ponovni rad pećnice pritisnite bilo koju
tipku.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama: sonda za
pečenje mesa, Svjetlo,
Trajanje, Kraj.
17
9.5 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Jelo
Tempe Vrijem
ratura e
(°C)
(min)
Keksi, pogačice, crois‐
santi
150 180
10 - 20
Focaccia
200 210
10 - 20
10.1 Preporuke za kuhanje
Pizza
230
10 - 20
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Peciva
200
20 - 25
Kruh
180
35 - 40
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
10.2 Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
10.3 Vrući zrak PLUS
Torte / kolači / kruh
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5
minute.
Torta od šljiva, pita od
160 jabuka, rolice s cimetom 180
pečeni u kalupu za
kolače
Zamrznuta gotova jela
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 10
minute.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 200 ml vode.
Jelo
Temp Vrije
eratu‐ me
ra
(min)
(°C)
Pizza
200 210
10 20
Kroasani
170 180
15 25
Lasagna
180 200
35 50
Koristite pliticu za pečenje.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
30 - 60
Dodajte 150 ml vode.
Regeneracija hrane
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 100 ml vode.
18
www.aeg.com
Postavite temperaturu na 110 °C .
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Pile
210
60 - 80
Svinjsko pečenje
180
65 - 80
Jelo
Vrijeme
(min)
Peciva
10 - 20
Kruh
15 - 25
Focaccia
15 - 25
10.4 Pečenje kruha i peciva
Meso
15 - 25
Tjestenina
15 - 25
•
•
Pizza
15 - 25
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
Pečenje
Koristite stakleno posuđe.
•
•
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 200 ml vode.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Goveđe pečenje
200
50 - 60
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja.
Razlike se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi
ohlade, vratit će se u prvotni oblik.
10.5 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno
pečeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili
trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐ Pri sljedećem pečenju malo snizi‐
visoka.
te temperaturu pećnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne možete
skratiti postavljanjem viših tempe‐
ratura.
Previše tekućine u
mješavini.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena
miješanja, osobito ako za to kori‐
stite automatski mikser.
HRVATSKI
19
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je pre‐ Pri sljedećem pečenju malo povi‐
niska.
site temperaturu pećnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Pri sljedećem pečenju postavite
kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno
tamni.
Temperatura pećnice je pre‐ Postavite nižu temperaturu pećni‐
visoka, a vrijeme pečenja je ce i produžite vrijeme pečenja.
prekratko.
Smjesa je neravnomjerno
raspoređena.
Kolač nije gotov za
određeno vrijeme
pečenja.
Ravnomjerno rasporedite smjesu
po pekaču za pecivo.
Temperatura pećnice je pre‐ Pri sljedećem pečenju postavite
niska.
malo višu temperaturu pećnice.
10.6 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
150 - 160
50 - 70
1
Madeira torta /
Voćni kolači
Vrući zrak
140 - 160
70 - 90
1
Pite i kolači od
lisnatog tijesta
Vrući zrak
170 - 1801)
10 - 25
2
Tijesta za voćne Vrući zrak
tortice – biskvit‐
ne smjese
150 - 170
20 - 25
2
Kolač od sira
170 - 190
60 - 90
1
Gornji/Donji
grijač
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pletenica / Vijenac od kruha
Gornji/Donji grijač
170 - 190
30 - 40
3
Božićni kolač (Stolle)
Gornji/Donji grijač
160 - 1801)
50 - 70
2
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Kruh (raženi):
Gornji/Donji grijač
1. Prvi dio postupka pečenja.
2. Drugi dio postupka
pečenja.
20
www.aeg.com
Jelo
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Princes–krafne/ekleri
Gornji/Donji grijač
190 - 2101)
20 - 35
3
Rolada
Gornji/Donji grijač
180 - 2001)
10 - 20
3
Posuti kolač (suhi)
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Torta od badema / Slatki
kolači
Gornji/Donji grijač
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
Kolač s voćem na vrhu (tijesto Vrući zrak
s kvascem / mješavina) 2)
Kolač s voćem na vrhu (tijesto Gornji/Donji grijač
s kvascem / mješavina) 2)
Voćne torte s prhkim tijestom
Vrući zrak
160 - 170
40 - 80
3
Kolači od dizanog tijesta s
premazom (npr. kravlji sir,
krema, glazura)
Gornji/Donji grijač
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
10 - 20
3
Keksi od
miješanog
tijesta
Vrući zrak
150 - 160
15 - 20
3
Slastice od
bjelanjka /
Poljupci
Vrući zrak
80 - 100
120 - 150
3
Kolačići s ba‐
demima
Vrući zrak
100 - 120
30 - 50
3
Rolada od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Uštipci
Vrući zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Pecivo-kiflice
Vrući zrak
1601)
10 - 25
3
Pecivo-kiflice
Gornji/Donji
grijač
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
HRVATSKI
21
10.7 Pečena i zapečena jela
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Zapečena
tjestenina
Gornji/donji
grijač
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Gornji/donji
grijač
180 - 200
25 - 40
1
Zapečeno povr‐
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
1
Baguette s
topljenim sirom
Vrući zrak
160 - 170
15 - 30
1
Slatki nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
40 - 60
1
Riblji nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
30 - 60
1
Punjeno povrće
Vrući zrak
160 - 170
30 - 60
1
će1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
10.8 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite
preporuke navedene u tablici
ispod.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
3
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Caneloni
180 - 200
70 - 85
3
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
3
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
3
Torta od jabuka, od miješanog
biskvita (okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
3
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Pečenje na više razina
Koristite funkciju:Vrući zrak.
22
www.aeg.com
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Princes-krafne /
Ekleri
160 - 1801)
Suhi drobljenac
150 - 160
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Biskviti/sitni kolači/lisnata tijesta/peciva-kiflice
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
Keksi od
miješanog
tijesta
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Slastice od
bjelanjaka,
puslice
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Rolada od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Uštipci
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
10.10 Pizza program
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza (tanka kora)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bogatim
nadjevom)
180 - 200
20 - 30
2
Tartovi
180 - 200
40 - 55
1
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
1
HRVATSKI
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pita od jabuka, pokri‐ 150 - 170
vena
50 - 60
1
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
1
Beskvasni kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Uštipci
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jelo
slično pizzi iz Alsa‐
cea)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirogi (ruska verzija
pizze calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
23
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
10.11 Pečenje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Velike komade pecite izravno na pladnju
ili na žičanoj polici postavljenoj iznad
pladnja.
Stavite nešto vode u pladanj da biste
spriječili zagorijevanje sokova od mesa.
Za održavanje mesa sočnijim:
• tanke komade mesa pecite u posudi
za pečenje s poklopcem ili koristite
vrećicu za pečenje.
• pecite meso i ribu u velikim komadima
(1 kg ili više).
• velike pečenke i perad prelijte
njihovim sokovima nekoliko puta
tijekom pečenja.
Meso s čvarcima može se peći u posudi
za pečenje bez poklopca.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
10.12 Tablice za pečenje
Govedina
Jelo
Količina
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u po‐
sudi
1 - 1,5 kg
Gornji/donji
grijač
230
120 - 150
1
Goveđe pečenje po cm
ili filet: slabo pe‐ debljine
čeno
Turbo roštilj
190 - 2001)
5-6
1
Goveđe pečenje po cm
ili filet: srednje
debljine
pečeno
Turbo roštilj
180 - 1901)
6-8
1
24
www.aeg.com
Jelo
Količina
Goveđe pečenje po cm
ili filet: dobro pe‐ debljine
čeno
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Turbo roštilj
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐
ra (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Plećka / vrat /
but
1 - 1.5
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / rebra
1 - 1.5
Turbo roštilj
170 - 180
60 - 90
1
Mesna štruca
0.75 - 1
Turbo roštilj
160 - 170
50 - 60
1
Buncek (pret‐
hodno kuhan)
0.75 - 1
Turbo roštilj
150 - 170
90 - 120
1
Teletina
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Teleće
pečenje
1
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Teleća
koljenica
1.5 - 2
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Janjetina
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but /
janjeće
pečenje
1 - 1.5
Turbo roštilj
150 - 170
100 - 120
1
Janjeći hrbat
1 - 1.5
Turbo roštilj
160 - 180
40 - 60
1
Divljač
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Zečji hrbat /
Zečji but
do 1
Gornji/donji
grijač
2301)
30 - 40
1
Srneći hrbat
1.5 - 2
Gornji/donji
grijač
210 - 220
35 - 40
1
HRVATSKI
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Srneći but
1.5 - 2
180 - 200
1
Gornji/donji
grijač
60 - 90
25
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Perad u
komadima
0,2 - 0,25
svaki komad
Turbo roštilj
200 - 220
30 - 50
1
Pola pileta
0,4 - 0,5
svaki komad
Turbo roštilj
190 - 210
35 - 50
1
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
Turbo roštilj
190 - 210
50 - 70
1
Patka
1.5 - 2
Turbo roštilj
180 - 200
80 - 100
1
Guska
3.5 - 5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 180
1
Puretina
2.5 - 3.5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Puretina
4-6
Turbo roštilj
140 - 160
150 - 240
1
Riba, cijela (na pari)
Jelo
Količina (kg) Funkce
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
1
Gornji/donji
grijač
10.13 Mali roštilj
•
•
•
•
•
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Policu postavite u položaj koji je
preporučen u tablici roštiljanja.
Pliticu uvijek postavite na prvi položaj
police kako biste sakupili masnoću.
Na roštilju pecite samo ravne komade
mesa ili ribe.
40 - 60
Uvijek prethodno zagrijte praznu
pećnicu s uključenom funkcijom
roštilja najmanje 5 minuta.
OPREZ!
Roštiljajte uvijek sa
zatvorenim vratima pećnice.
Mali roštilj
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Goveđe pečenje 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi file
20 - 30
20 - 30
3
230
26
www.aeg.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Svinjska rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeća rebra
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 500 - 1000 210 - 230
g
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Odmrzavanje hrane
Koristite funkciju Vrući zrak.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
Američka pizza,
smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack,
smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debelo nare‐ 200 - 220
zan
25 - 35
3
Krumpir izrezan na
četvrtine / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/caneloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/caneloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Sir pečen u pećnici
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Odmrzavanje
•
•
•
Uklonite ambalažu s hrane i zatim
hranu stavite na tanjur.
Za konzerviranje koristite prvi položaj
odozdo.
Ne pokrivajte hranu zdjelom ili
tanjurom jer to može produljiti vrijeme
odmrzavanja.
•
Za velike porcije hrane stavite
naopako okrenuti tanjur na dno
unutrašnjosti pećnice. Stavite hranu
na duboki tanjur ili pladanj i stavite je
na tanjur unutar pećnice. Ako je
potrebno izvadite nosače polica.
HRVATSKI
Jelo
Količina
(kg)
Vrijeme
odmrzavanj
a (min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanj
a (min)
Napomene
Piletina
1
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau
torta
1.4
60
60
-
10.16 Konzerviranje - Donji
grijač
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
•
•
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Jagode / Borovnice / 160 - 170
Maline / Zreli ogrozdi
27
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
35 - 45
-
Koštunjavo voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
28
www.aeg.com
Povrće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za
kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
10.17 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Povrće
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i četvrte police.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Ukiseljeno povrće
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Voće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Šljive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Jabuke izrezane 60 - 70
na ploške
6-8
3
1/4
Kruške
6-9
3
1/4
60 - 70
HRVATSKI
10.18 Senzor za hranutablica
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno
Srednje pe‐
čeno
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Pečenica
45
60
70
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Mesna štruca
80
83
86
Svinjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Šunka,
Pečenje
80
84
88
Odresci (hrbat),
Dimljena svinjska rebra,
Dimljena rebra, poširana
75
78
82
Teletina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
Ovčetina / janjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
Janjeći but,
Janjeće pečenje
65
70
75
Divljač
Temperatura jezgre hrane (°C)
Zečji hrbat,
Srneći hrbat
Manje
Srednje pečeno Više
65
70
75
29
30
www.aeg.com
Divljač
Zečji but,
Cijeli zec,
Srneći but
Perad
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
70
75
80
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Pile (cijelo/polovica/prsa)
80
83
86
Patka (cijela/polovica),
Purica (cijela/prsa)
75
80
85
Patka (prsa)
60
65
70
Riba (losos, pastrva, smuđ)
Riba (cijela/velika/na pari),
Riba (cijela/velika/pečena)
Složenci - Prethodno kuhano
povrće
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
60
64
68
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje pečeno Više
Složenac s tikvicama,
Složenac s brokulom,
Složenac s koromačem
85
88
Složenci - Pikantni
Temperatura jezgre hrane (°C)
91
Manje
Srednje pečeno Više
Kaneloni,
Lazanje,
Zapečena tjestenina
85
88
Složenci - Slatki
Temperatura jezgre hrane (°C)
Složenac s bijelim kruhom sa/bez
povrća,
Složenac s rižinom kašom sa/bez
povrća,
Slatki složenac s rezancima
91
Manje
Srednje peče‐
no
Više
80
85
90
HRVATSKI
31
10.19 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60350-1:2013 i
IEC 60350-1:2011.
Pečenje na jednoj razini. Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Biskvit bez masnoće
Vrući zrak
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Gornji/donji grijač
160
35 - 50
2
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Vrući zrak
160
60 - 90
2
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Gornji/donji grijač
180
70 - 90
1
Pečenje na jednoj razini. Biskviti
Koristite treći položaj police u pećnici.
Jelo
Funkce
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Prhko tijesto / Prutići
Vrući zrak
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići
Gornji/donji grijač
1601)
20 - 30
Sitni kolači (po 20 na pliti‐
ci)
Vrući zrak
1501)
20 - 35
Sitni kolači (po 20 na pliti‐
ci)
Gornji/donji grijač
1701)
20 - 30
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Pečenje na više razina. Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
2
polož
aja
3
polož
aja
Prhko tijesto/prutići
Vrući zrak
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Sitni kolači (po 20 na
plitici)
Vrući zrak
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
32
www.aeg.com
Mali roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
Jelo
Funkce
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Tost
Mali roštilj
1-3
5
Goveđi odrezak
Mali roštilj
24 - 301)
4
1) Preokrenuti kada prođe pola vremena.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica. Ne
koristite sredtsvo za čišćenje pećnice na
katalitičkim površinama.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz
pećnice.
11.2 Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 10 ciklusa kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage
kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
11.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
HRVATSKI
33
Mrlje ili promjena boje katalitičke obloge
ne utječe na značajke katalitičkog
čišćenja.
11.5 Podsjetnik za čišćenje
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
Kao podsjetnik da je katalitičko čišćenje
potrebno CATA bljeska na zaslonu
tijekom 10 sekundi nakon svakog
uključivanja i isključivanja pećnice.
Podsjetnik čišćenja se isključuje:
•
nakon završetka funkcije Katalitičko
čišćenje.
•
ako istovremeno pritisnete
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
11.4 Katalitičko čišćenje
Stranice s katalitičkom oblogom same se
čiste. One apsorbiraju masnoću.
i
.
11.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj
staklenih ploča različit je za različite
modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
Prije nego uključite katalitičko čišćenje:
•
•
•
izvadite sav pribor i uklonjive nosače
polica.
očistite dno pećnice toplom vodom i
blagim deterdžentom.
očistite unutarnje staklo vrata pećnice
mlakom vodom i mekom krpom.
1. Postavite funkciju .
Ne možete promijeniti trajanje
katalitičkog čišćenja. Možete odgoditi
početak čišćenja funkcijom:
ZAVRŠETAK.
Na kraju čišćenja oglašava se zvučni
signal.
2. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
3. Isključite pećnicu.
Za prekid čišćenja prije završetka,
prekidač funkcija pećnice okrenite u
isključeni položaj.
4. Kad se pećnica ohladi, očistite
unutrašnjost mekanom mokrom
krpom.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
34
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
2
B
11.7 Zamjena žarulje
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
Jedna šarka (obično desna)
slobodno se pomiče. Uvjerite
se da su obje šarke u istom
položaju (otprilike pod kutom
od 70°)
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Sonda za pečenje mesa ne
radi.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umetnut
u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz pri‐
ručnika za upotrebu.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju
katalitičkog čišćenja ili
funkciju, ali niste izvadili
utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice.
Isključite utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
Značajke kuhanja nisu dobre Niste uključili funkciju: Vrući
prilikom uporabe funkcije:
zrak PLUS.
Vrući zrak PLUS.
35
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
36
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Značajke kuhanja nisu dobre Niste ispravno uključili
prilikom uporabe funkcije:
funkciju: Vrući zrak PLUSs
Vrući zrak PLUS.
tipkom Plus para.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Značajke kuhanja nisu dobre Udubljenje u uhutrašnjosti
prilikom uporabe funkcije:
niste napunili vodom.
Vrući zrak PLUS.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Pritisnite tipku "Plus para"
Funkcija "Vrući zrak PLUS"
radi.
za zaustavljanje funkcije
"Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
Pritisnuta je tipka Para plus.
čišćenja, ali zaslon prikazuje
"C4".
Ponovno pritisnite tipku Para
plus.
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku za Isključite pećnicu i pazite da
vodu.
je uređaj hladan. Vodu obri‐
šite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu vo‐
de u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
1. Isključite pećnicu.
2. Istodobno pritisnite i
zadržite
.
3. Prva znamenka na
zaslonu i indikator Demo
počinju bljeskati.
4. Okretanjem regulatora
temperature u desno ili u
lijevo da biste promijenili
vrijednosti unesite šifru
2468, a zatim za potvrdu
pritisnite
.
5. Sljedeća znamenka
počinje bljeskati.
6. Demo način rada
isključuje se kad potvrdi‐
te zadnju znamenku i
kad je šifra točna.
HRVATSKI
12.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST
13.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s
EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BC3003001M
BC3303001M
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
BC3003001M
34.0 kg
BC3303001M
34.0 kg
13.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
37
38
www.aeg.com
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
39
867352274-A-342018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement