AEG BCE556350B User manual

AEG BCE556350B User manual
BCE556350B
BCE556350M
USER
MANUAL
SL
Navodila za uporabo
Pečica
2
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.............................................................................. 2
2. VARNOSTNA NAVODILA.....................................................................................4
3. OPIS IZDELKA......................................................................................................6
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA..................................................................................... 7
5. PRED PRVO UPORABO...................................................................................... 8
6. VSAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 8
7. ČASOVNE FUNKCIJE........................................................................................ 11
8. UPORABA DODATNE OPREME....................................................................... 12
9. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 15
10. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 16
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.........................................................................31
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 34
13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 36
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
SLOVENŠČINA
3
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso),
priporočljivo za to napravo.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko
so vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
SLOVENŠČINA
•
•
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Uporaba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
•
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
•
5
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
6
www.aeg.com
•
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Notranja osvetlitev
•
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
2.6 Servis
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Prikazovalnik
Upravljalni gumb (za nastavitev
temperature)
Prikazovalnik/simbol temperature
Plus para
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Vboklina pečice
Položaji rešetk
SLOVENŠČINA
3.2 Pripomočki
7
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Mreža za pečenje
Sonda za meso
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za merjenje temperature v hrani.
Teleskopska vodila
Za kolače in piškote.
Za rešetke in pladnje.
Posoda za žar/pekač
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Tipke
Senzorsko polje/Tipka
Funkcija
Opis
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev ODŠTEVALNE URE. Držite
več kot tri sekunde za vklop ali izklop luči
v pečici.
URA
Za nastavitev časovne funkcije.
TEMPERATU‐
RA
Za preverjanje temperature pečice ali
temperature sonde za meso (če obstaja).
Uporabljajte samo med izvajanjem funkci‐
je pečice.
PLUS PARA
Za vklop funkcije Vroči zrak PLUS.
8
www.aeg.com
4.2 Prikazovalnik
A
G
F
E
B
D
C
A. Programska ura/Temperatura
B. Indikator segrevanja in akumulirane
toplote
C. Sonda za meso (le izbrani modeli)
D. Zapora vrat (le izbrani modeli)
E. Ure/minute
F. Predstavitveni način (le izbrani
modeli)
G. Časovne funkcije
5. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije
«.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
5.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Gumbi, ki jih lahko
potisnete nazaj
Za uporabo naprave pritisnite gumb.
Gumb izskoči.
Funkcija pe‐
čice
Za skrajšanje časa se‐
grevanja.
Hitro Segreva‐
nje Pečice
6.2 Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Uporaba
Pečica je izklopljena.
Položaj za iz‐
klop
Uporaba
Vroči Zrak /
Vroči zrak
PLUS
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Gretje zgoraj/
spodaj.
Za dodajanje vlage med
pripravo hrane. Za dose‐
ganje prave barve in
hrustljave skorje med pe‐
ko. Za večjo sočnost med
segrevanjem.
SLOVENŠČINA
Funkcija pe‐
čice
Program Za
Pizzo
Uporaba
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
dno.
Funkcija pe‐
čice
Vlažni Vroči
Zrak
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/
spodaj (Gretje
Zgoraj/Spodaj)
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hra‐
Gretje Spodaj ne.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje živil (ze‐
lenjave in sadja). Čas od‐
taljevanja je odvisen od
količine in velikosti za‐
mrznjenih živil.
Mali Žar
Infra Pečenje
Katalitično
9
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana
za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navo‐
dila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in na‐
sveti«, Vlažni Vroči Zrak.
Med pečenjem morajo bi‐
ti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da
se zagotovi delovanje pe‐
čice z največjo energijsko
učinkovitostjo. Ko upo‐
rabljate to funkcijo, se
lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavlje‐
ne. Uporabljena je aku‐
mulirana toplota.Moč se‐
grevanja se lahko zmanj‐
ša. Za splošna priporočila
za varčevanje z energijo
si oglejte poglavje »Ener‐
gijska učinkovitost«, Var‐
čevanje z energijo.Ta
funkcija je bila uporablje‐
na za skladnost z razre‐
dom energijske učinkovi‐
tosti v skladu z EN
60350-1. Ko uporabljate
to funkcijo, luč po 30 se‐
kundah samodejno ugas‐
ne.
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje kru‐
ha.
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s kost‐
mi na eni višini. Za grati‐
niranje in dodatno zape‐
čenost.
Za pomoč pri samodej‐
nem čiščenju katalitične
obloge pečice.
Luč lahko med nekaterimi
funkcijami pečice pri nižji
temperaturi od 60 °C
samodejno ugasne.
10
www.aeg.com
6.3 Nastavitev funkcije pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite upravljalni gumb za izbiro
temperature.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
3. Za izklop pečice obrnite gumbe v
položaj za izklop.
6.4 Nastavitev funkcije:Vroči
zrak PLUS
S to funkcijo lahko povečate vlažnost
med kuhanjem.
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin in
poškodb naprave.
Sproščena vlaga lahko povzroči
opekline:
•
•
Ne odpirajte vrat pečice med
izvajanjem funkcije.
Po koncu izvajanja funkcije vrata
pečice previdno odprite.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
1. Vboklino pečice napolnite z vodo iz
pipe.
POZOR!
Vbokline pečice ne
polnite ponovno z vodo
med peko ali ko je
pečica vroča.
2. Hrano položite v pečico in zaprite
vrata.
3. Nastavite funkcijo:
.
4. Pritisnite tipko Plus para .
Tipka Plus para deluje samo s to
funkcijo.
Zasveti indikator.
5. Z upravljalnim gumbom izberite
želeno temperaturo.
6. Če želite izklopiti pečico, pritisnite
tipko Plus para
ter obrnite gumba
v položaj za izklop.
Indikator tipke Plus para ugasne.
7. Odstranite vodo iz vbokline pečice.
OPOZORILO!
Preden odstranite
preostalo vodo iz
vbokline pečice, se
prepričajte, da je pečica
hladna.
6.5 Hitro Segrevanje Pečice
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Med izvajanjem funkcije
hitrega segrevanja v pečico
ne postavljajte hrane.
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
nastavite funkcijo hitrega segrevanja.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da nastavite
temperaturo.
Ko pečica doseže nastavljeno
temperaturo, se oglasi zvočni signal.
3. Nastavite funkcijo pečice.
6.6 Indikator segrevanja
V vboklino pečice lahko natočite
največ 250 ml.
Vboklino pečice napolnite z vodo
samo, ko je pečica hladna.
Ko deluje funkcija pečice, se na
prikazovalniku ena za drugo prikažejo
črtice , ko temperatura v pečici
naraste, in izginejo, ko pade.
SLOVENŠČINA
11
7. ČASOVNE FUNKCIJE
7.1 Razpredelnica časovnih
funkcij
Časovna
funkcija
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
dokler na prikazovalniku ne začne
utripati indikator za čas
Uporaba
ČAS
Za prikaz ali spremembo
časa. Čas lahko spremi‐
njate samo, ko je pečica
izklopljena.
TRAJANJE
Za nastavitev trajanja de‐
lovanja pečice. Uporab‐
ljajte le, ko je nastavljena
funkcija pečice.
KONEC
Za nastavitev časa izklo‐
pa pečice. Uporabljajte
le, ko je nastavljena funk‐
cija pečice.
Kombinacija funkcij TRA‐
ZAMIK VKLO‐ JANJE in KONEC.
PA
ODŠTEVAL‐
NA URA
Uporabite jo za nastavi‐
tev odštevanja časa. Ta
funkcija ne vpliva na de‐
lovanje pečice. ODŠTE‐
VALNO URO lahko na‐
stavite kadarkoli, tudi ko
je pečica izklopljena.
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte
, dokler ne začne
utripati
.
3. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev minut,
nato pa pritisnite
za potrditev.
Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev ure, nato
za potrditev.
pa pritisnite
Po pretečeni nastavljeni funkciji
TRAJANJE se za dve minuti oglasi
zvočni signal. Na prikazovalniku utripata
in čas. Pečica se samodejno izklopi.
4. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
5. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
2. Pritiskajte
, dokler ne začne
.
utripati
3. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev ure, nato
in »12:00«. "12« utripa.
1. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev ure.
za potrditev in nastavitev
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. "00« utripa.
3. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev minut.
7.3 Nastavitev funkcije
TRAJANJE
1. Nastavite funkcijo pečice.
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
2. Pritisnite
minut.
.
7.4 Nastavitev funkcije
KONEC
7.2 Nastavitev in
spreminjanje časa
prikažeta
,
in
za potrditev ali po se bo
4. Pritisnite
nastavljen čas samodejno shranil po
petih sekundah.
pa pritisnite
za potrditev. Obrnite
gumb za nastavitev temperature za
nastavitev minut, nato pa pritisnite
za potrditev.
Po pretečenem nastavljenem času konca
se za dve minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripata
in čas. Pečica
se samodejno izklopi.
4. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
5. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
7.5 Nastavitev funkcije ZAMIK
VKLOPA
1. Nastavite funkcijo pečice.
12
www.aeg.com
2. Pritiskajte
, dokler ne začne
utripati
.
3. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev minut za
funkcijo TRAJANJE, nato pa pritisnite
za potrditev. Obrnite gumb za
nastavitev temperature za nastavitev
ure za funkcijo TRAJANJE, nato pa
pritisnite
7.6 Nastavljanje
ODŠTEVALNE URE
Odštevalno uro lahko nastavite ob
vklopljeni in izklopljeni pečici.
za potrditev.
.
Na prikazovalniku utripa
4. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev ure za
funkcijo KONEC, nato pa pritisnite
za potrditev. Obrnite gumb za
nastavitev temperature za nastavitev
minut za funkcijo KONEC, nato pa
pritisnite
5. Pritisnite katerokoli tipko ali odprite
vrata pečice, da izklopite signal.
6. Obrnite gumbe v položaj za izklop.
za potrditev. Na
prikazovalniku se prikažeta
in
nastavljena temperatura.
Pečica se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen
čas za funkcijo TRAJANJE, in se nato
izklopi ob času, ki je nastavljen za
funkcijo KONEC.
Po pretečenem nastavljenem času konca
se za dve minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripata
se izklopi.
1. Pritiskajte
, dokler na
prikazovalniku ne začneta utripati
in »00«.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature za nastavitev sekund in
nato minut.
Ko je čas, ki ga nastavite, daljši od
60 minut, na prikazovalniku utripa
.
3. Nastavite ure.
4. ODŠTEVALNA URA se samodejno
zažene po petih sekundah.
Po pretečenih 90 % nastavljenega
časa se oglasi zvočni signal.
5. Ko se nastavljen čas konča, se za
dve minuti oglasi zvočni signal. "Na
prikazovalniku utripata 00:00« in
Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
in čas. Pečica
.
8. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo hrane.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se pečica izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
•
•
temperaturo pečice (najmanj 120 °C),
temperaturo jedra.
POZOR!
Uporabite le priloženo sondo
za meso ali originalne
nadomestne dele.
Navodila za najboljše rezultate:
•
•
•
•
Sestavine morajo imeti sobno
temperaturo.
Sonde za meso ne morete uporabiti
za tekoče jedi.
Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v jedi in vtič v vtičnici.
Uporabite priporočene nastavitve
sonde za meso. Oglejte si poglavje »
Namigi in nasveti«.
Ob vsaki vstavitvi vtiča
sonde za meso v vtičnico
morate ponovno nastaviti
čas sonde za meso. Trajanja
in konca ne morete izbrati.
Pečica izračuna približen
čas pečenja, ki se lahko
spremeni.
SLOVENŠČINA
Kategorije hrane: meso,
perutnina in ribe
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa ali ribe, če je možno, v
najdebelejši del. Poskrbite, da bo v
jedi vsaj 3/4 sonde za meso.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
13
Ko temperatura jedra jedi doseže
nastavljeno temperaturo, utripata
privzeta temperatura jedra in
. Za dve
minuti se oglasi zvočni signal.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Kategorija hrane: zloženka
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Polovico sestavin dajte v posodo za
pečenje.
3. Konico sonde za meso vstavite točno
v sredino zloženke.Sonda za meso
mora biti med pečenjem trdno na
enem mestu. Za to uporabite trdno
sestavino. Z robom posode za
pečenje podprite silikonski ročaj
sonde za meso. Konica sonde za
meso se ne sme dotakniti dna
posode za pečenje.
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
Pri prvi uporabi sonde za meso je
privzeta temperatura jedra 60 °C.
Med utripanjem simbola
lahko z
gumbom za temperaturo spremenite
privzeto temperaturo jedra. Na
prikazovalniku se prikažeta simbol sonde
za meso in privzeta temperatura jedra.
4. Pritisnite , da shranite novo
temperaturo jedra, ali počakajte 10
sekund, da se nastavitev samodejno
shrani.
Nova privzeta temperatura jedra se
prikaže med naslednjo uporabo sonde za
meso.
4. Sondo za meso pokrijte s preostalimi
sestavinami.
5. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
14
www.aeg.com
preklopi na nastavljeno
temperaturo pečice.
• Trikrat - na prikazovalniku se
prikaže nastavljena temperatura
pečice.
2. Z gumbom za temperaturo
spremenite temperaturo.
8.2 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca
rešetk .
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
6. Pritisnite , da shranite novo
temperaturo jedra, ali počakajte 10
sekund, da se nastavitev samodejno
shrani.
Nova privzeta temperatura jedra se
prikaže med naslednjo uporabo sonde za
meso.
Ko temperatura jedra jedi doseže
nastavljeno temperaturo, utripata
privzeta temperatura jedra in
. Za dve
minuti se oglasi zvočni signal.
7. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo /globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Spreminjanje temperature
med pečenjem
Temperaturo lahko med pečenjem
kadarkoli spremenite:
:
1. Pritisnite
• Enkrat - na prikazovalniku se
prikaže nastavljena temperatura
jedra, ki se vsakih 10 sekund
preklopi na trenutno temperaturo
jedra.
• Dvakrat - na prikazovalniku se
prikaže trenutna temperatura
pečice, ki se vsakih 10 sekund
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
SLOVENŠČINA
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
15
Globok pekač:
Globok pekač postavite na teleskopski
vodili.
8.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
Mreža za pečenje in globok pekač
skupaj:
Mrežo za pečenje in globok pekač
postavite skupaj na teleskopski vodili.
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Mreža za pečenje:
Mrežo za pečenje postavite na
teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi
navzdol.
Visok rob okoli mreže za
pečenje je poseben element,
ki preprečuje zdrs posode.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Uporaba varovala za
otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke,
pečice ni mogoče nenamerno vklopiti.
1. Poskrbite, da bo gumb za funkcije
pečice obrnjen v položaj za izklop.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi
držite
in
.
Oglasi se zvočni signal. Na
prikazovalniku se prikaže SAFE .
Za izklop varovala za otroke ponovite 2.
korak.
16
www.aeg.com
9.2 Uporaba funkcije
zaklepanja tipk
če je temperatura v pečici višja od 40
°C.Obrnite gumb za nastavitev
temperature levo ali desno, da preverite
temperaturo pečice.
Funkcijo zaklepanja tipk lahko vklopite
samo takrat, ko pečica deluje.
Ko je funkcija zaklepanja tipk vklopljena,
temperature in nastavitev časa delujoče
funkcije pečice ni mogoče spremeniti
nenamerno.
1. Izberite funkcijo pečice in jo nastavite
glede na svoje želje.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi
in
.
držite
Oglasi se zvočni signal. Na
prikazovalniku se za pet sekund prikaže
Loc.
9.4 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
temperature pečice.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
1.5
Loc se prikaže na
prikazovalniku, ko obrnete
gumb za nastavitev
temperature ali pritisnete
poljubno tipko, ko je funkcija
zaklepanja tipk vklopljena.
Ko obrnete gumb za funkcije pečice, se
pečica izklopi.
Za vklop pečice po samodejnem izklopu
pritisnite katerokoli tipko.
Ko pečico izklopite, medtem ko je
vklopljena funkcija zaklepanja tipk, se
funkcija zaklepanja tipk samodejno
preklopi na varovalo za otroke. Oglejte
si »Uporaba varovala za otroke«.
9.5 Ventilator za hlajenje
Samodejni izklop ne deluje
pri naslednjih funkcijah:
Sonda za meso, Osvetlitev,
Trajanje, Konec.
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk
ponovite 2. korak.
9.3 Indikator akumulirane
toplote
Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže indikator akumulirane toplote
,
10. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
10.1 Priporočila za pečenje
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V
razpredelnicah spodaj se nahajajo
standardne nastavitve za temperaturo,
čas pečenja in položaj rešetk.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
SLOVENŠČINA
10.2 Notranja stran vrat
Na notranji strani vrat se nahajajo:
•
•
številke položajev rešetk.
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za jedi.
10.3 Vroči zrak PLUS
Torte/pecivo/kruhki
Prazno pečico pet minut predhodno
segrevajte.
Jed
Tem‐
pera‐
tura
(°C)
Čas
(min.
)
Pizza
200 210
10 20
Rogljički
170 180
15 25
Lazanja
180 200
35 50
Uporabite pekač.
Uporabite drugi položaj rešetk.
Regeneracija živil
Uporabite drugi položaj rešetk.
Dodajte 150 ml vode.
Jed
Dodajte 100 ml vode.
Tem‐
Čas
peratu‐ (min.)
ra (°C)
Piškoti, čajni kolački,
rogljički
150 180
10 - 20
Fokača
200 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Žemlje
200
20 - 25
Kruh
180
35 - 40
Češpljev kolač, jabolčna 160 pita, cimetovi zvitki, pe‐ 180
čeni v tortnem modelu
30 - 60
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Prazno pečico 10 minut predhodno
segrevajte.
Uporabite drugi položaj rešetk.
Dodajte 200 ml vode.
17
Nastavite temperaturo na 110 °C.
Jed
Čas
(min.)
Žemlje
10 - 20
Kruh
15 - 25
Fokača
15 - 25
Meso
15 - 25
Testenine
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riž
15 - 25
Zelenjava
15 - 25
Pečenje mesa
Uporabite stekleno posodo za peko.
Uporabite drugi položaj rešetk.
Dodajte 200 ml vode.
Jed
Tempera‐
tura (°C)
Čas
(min.)
Goveja pečenka
200
50 - 60
Piščanec
210
60 - 80
Pečena svinjina
180
65 - 80
10.4 Pečenje kruha in peciva
•
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
18
www.aeg.com
•
•
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 –
15 minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
Torte in peciva, ki jih pečete na
različnih višinah, ne bodo
enakomerno zapečeni. Če pride do
•
neenakomernega porjavenja, ni treba
spreminjati nastavitve temperature.
Razlike se med pečenjem izenačijo.
Pekači v pečici se med pečenjem
lahko zvijejo. Ko se ponovno ohladijo,
se zravnajo.
10.5 Nasveti za peko
Rezultati peke
Mogoči vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj
zapečen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je Temperatura pečice je pre‐
vlažen, grudast ali ne‐
visoka.
enakomerne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite nekoli‐
ko nižjo temperaturo.
Podaljšajte čas pečenja. Časa pe‐
čenja ne morete skrajšati z nasta‐
vitvijo višjih temperatur.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine. Bodite
previdni glede časa mešanja,
predvsem pri uporabi mešalnika.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Pri naslednji peki nastavite višjo
temperaturo.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite krajši
čas pečenja.
Temperatura pečice je pre‐
visoka in čas pečenja pre‐
kratek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomerno po
pekaču.
Kolač ni pečen v predvi‐ Temperatura pečice je pre‐
denem času pečenja.
nizka.
Pri naslednji peki nastavite nekoli‐
ko višjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Kolač ni enakomerno
porjavel.
10.6 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Šarkelj/brioche
Vroči Zrak
150 - 160
50 - 70
1
Peščeni kolač/
sadni kolač
Vroči Zrak
140 - 160
70 - 90
1
170 - 1801)
10 - 25
2
Kolač iz krhkega Vroči Zrak
testa
SLOVENŠČINA
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči Zrak
150 - 170
20 - 25
2
Skutna pogača
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170 - 190
60 - 90
1
19
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Jed
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Pletenica/pleten kolač
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170 - 190
30 - 40
3
Božični kolač
Gretje Zgoraj/
Spodaj
160 - 1801)
50 - 70
2
Kruh (rženi kruh):
1. Prvi del peke.
2. Drugi del peke.
Gretje Zgoraj/
Spodaj
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Princeskini krofi/Ėclair
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulada
Gretje Zgoraj/
Spodaj
180 - 2001)
10 - 20
3
Kolač z drobljencem
Vroči Zrak
150 - 160
20 - 40
3
Maslen kolač z mandlji/sladko
pecivo
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
20 - 30
3
Sadni kolač (iz kvašenega/
Vroči Zrak
150
35 - 55
3
Gretje Zgoraj/
Spodaj
170
35 - 55
3
umešanega testa)2)
Sadni kolač iz krhkega testa
Vroči Zrak
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
umešanega testa)2)
Sadni kolač (iz kvašenega/
Pecivo iz kvašenega testa z
Gretje Zgoraj/
občutljivimi nadevi (npr. skuto, Spodaj
smetano, jajčno kremo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
20
www.aeg.com
Drobno pecivo
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Piškoti iz krh. te‐ Vroči Zrak
sta
150 - 160
10 - 20
3
Piškoti iz ume‐
šanega testa
Vroči Zrak
150 - 160
15 - 20
3
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči Zrak
80 - 100
120 - 150
3
Makroni
Vroči Zrak
100 - 120
30 - 50
3
Piškoti iz kvaše‐ Vroči Zrak
nega testa
150 - 160
20 - 40
3
Pecivo iz listna‐
tega testa
Vroči Zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Kruhki/Žemlje
Vroči Zrak
1601)
10 - 25
3
Kruhki/Žemlje
Gretje Zgoraj/
Spodaj
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Pečico predhodno ogrejte.
10.7 Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Narastek s te‐
steninami
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
25 - 40
1
Gratinirana zele‐ Infra pečenje
160 - 170
15 - 30
1
njava1)
Francoske
štručke s stop‐
ljenim sirom
Vroči zrak
160 - 170
15 - 30
1
Sladki narastki
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
40 - 60
1
Ribji narastek
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
30 - 60
1
Polnjena zele‐
njava
Vroči zrak
160 - 170
30 - 60
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
10.8 Vlažni Vroči Zrak
Za najboljše rezultate
upoštevajte priporočila,
navedena v spodnji
razpredelnici.
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Gratinirane testenine
200 - 220
45 - 55
3
Gratiniran krompir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Kruhov narastek
190 - 200
55 - 70
3
Rižev puding
170 - 190
45 - 60
3
Jabolčni kolač iz umešanega testa
(okrogel tortni model)
160 - 170
70 - 80
3
Bel kruh
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo:Vroči Zrak.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2. položaj
3. položaj
Princeskini krofi/ 160 - 1801)
Ėclair
25 - 45
1/4
-
Drobljenec
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Pečico predhodno segrejte.
Piškoti/drobno pecivo/pecivo/rulade
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa
150 - 160
Piškoti iz ume‐
šanega testa
160 - 170
Položaj rešetk
2. položaj
3. položaj
20 - 40
1/4
1/3/5
25 - 40
1/4
-
21
22
www.aeg.com
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2. položaj
3. položaj
Beljakovi piškoti, 80 - 100
poljubčki
130 - 170
1/4
-
Makroni
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Piškoti iz kvaše‐ 160 - 170
nega testa
30 - 60
1/4
-
Pecivo iz listna‐
tega testa
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Kruhki/Žemlje
180
20 - 30
1/4
-
1) Pečico predhodno segrejte.
10.10 Program Za Pizzo
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza (tanka)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (zelo oblože‐
na)
180 - 200
20 - 30
2
Tarti
180 - 200
40 - 55
1
Špinačni narastek
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Švicarska pita
170 - 190
45 - 55
1
Skutna pogača
140 - 160
60 - 90
1
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
150 - 170
50 - 60
1
Zelenjavna pita
160 - 180
50 - 60
1
Nevzhajan kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Pecivo iz listnatega
testa
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alza‐
cije)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroge (ruska različi‐
ca prepognjenke)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
SLOVENŠČINA
10.11 Pečenje mesa
Uporabite posodo, ki je odporna na
toploto.
Velike kose mesa pecite neposredno v
pekaču ali na rešetki nad pekačem.
V pekač dajte nekaj vode, da se mesni
sok ali mast ne prižge.
Meso s skorjo lahko pečete v pekaču
brez pokrova.
Da bo meso bolj sočno:
• Pusto meso pecite v posodi s
pokrovom ali uporabite vrečko za
pečenje.
• Meso in ribe pecite v večjih kosih (s
težo najmanj 1 kg).
• Velike pečenke in perutnino med
pečenjem večkrat polijte z lastnim
sokom.
Meso po 1/2 do 2/3 časa peke obrnite.
10.12 Razpredelnice za pečenje mesa
Govedina
Jed
Količina
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje Zgo‐
raj/Spodaj
230
120 - 150
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra Peče‐
ali file: manj pe‐ line
nje
čen
190 - 2001)
5-6
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra Peče‐
ali file: srednje
line
nje
pečeno
180 - 1901)
6-8
1
Goveja pečenka na cm debe‐ Infra Peče‐
ali file: dobro
line
nje
pečen
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Jed
Količina
(kg)
Funkcija
Temperatu‐
ra (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pleče/vrat/
šunka
1 - 1,5
Infra Peče‐
nje
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet/rebrca
1 - 1,5
Infra Peče‐
nje
170 - 180
60 - 90
1
Mesna štruca
0,75 - 1
Infra Peče‐
nje
160 - 170
50 - 60
1
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
0,75 - 1
Infra Peče‐
nje
150 - 170
90 - 120
1
23
24
www.aeg.com
Teletina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Telečja pe‐
čenka
1
Telečja krača 1,5 - 2
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Infra Pečenje 160 - 180
90 - 120
1
Infra Pečenje 160 - 180
120 - 150
1
Jagnjetina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1,5
Infra Pečenje 150 - 170
100 - 120
1
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5
Infra Pečenje 160 - 180
40 - 60
1
Divjačina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Zajčji hrbet/
do 1
zajčje stegno
Gretje Zgo‐
raj/Spodaj
2301)
30 - 40
1
Srnin/jelenov
hrbet
1,5 - 2
Gretje Zgo‐
raj/Spodaj
210 - 220
35 - 40
1
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2
Gretje Zgo‐
raj/Spodaj
180 - 200
60 - 90
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Jed
Količina (kg) Funkcija
Porcije perut‐ 0,2 - 0,25
nine
vsaka
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Infra Pečenje 200 - 220
30 - 50
1
Pol piščanca
0,4 - 0,5 vsa‐ Infra Pečenje 190 - 210
ka
35 - 50
1
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1,5
Infra Pečenje 190 - 210
50 - 70
1
Raca
1,5 - 2
Infra Pečenje 180 - 200
80 - 100
1
Gos
3,5 - 5
Infra Pečenje 160 - 180
120 - 180
1
Puran
2,5 - 3,5
Infra Pečenje 160 - 180
120 - 150
1
Puran
4-6
Infra Pečenje 140 - 160
150 - 240
1
SLOVENŠČINA
25
Riba (dušena)
Jed
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Čas (min.)
(°C)
Položaj re‐
šetk
Cela riba
1 - 1,5
210 - 220
1
Gretje Zgo‐
raj/Spodaj
10.13 Mali Žar
•
•
•
Na žaru vedno pecite z najvišjo
temperaturno nastavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je
priporočeno v razpredelnici za
pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno
vstavite na prvo višino.
•
•
40 - 60
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara
vedno predhodno ogrevajte pet minut.
POZOR!
Ko pečete na žaru, imejte
vrata pečice vedno zaprta.
Mali Žar
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
Goveja pečenka 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Pljučna pečenka 230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska zarebr‐ 210 - 230
nica
30 - 40
30 - 40
2
Telečja zarebr‐
nica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječja za‐
rebrnica
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Zamrznjene Jedi
Uporabite funkcijo Vroči zrak.
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debela-zamrz‐ 190 - 210
njena
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze, zamrz‐
njeni
180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, tanek 200 - 220
20 - 30
3
26
www.aeg.com
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Ocvrti krompir, debel 200 - 220
25 - 35
3
Pečeni Krompir/
Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Praženi Krompir-Rö‐
sti
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja/Kaneloni,
sveži
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja/Kaneloni,
zamrz.
160 - 180
40 - 60
2
V pečici pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje Perutnice
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Odtaljevanje
•
•
•
•
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Uporabite prvi položaj rešetk od
spodaj.
Živila ne pokrivajte s posodo ali
krožnikom, ker se lahko zaradi tega
podaljša čas odtaljevanja.
Jed
Količina
(kg)
Pri večjih porcijah hrane na dno
pečice postavite obrnjen prazen
krožnik. Hrano položite v globok
krožnik ali posodo, to pa postavite na
krožnik v pečici. Po potrebi odstranite
nosilce rešetk.
Čas odtalje‐ Dodatni čas
vanja (min.) odtaljevanja
(min.)
Opombe
Piščanec 1
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obrnjen krož‐
nik, postavljen na velik krožnik.
Obrnite po polovici časa priprave.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa priprave.
Postrv
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetano stepajte, ko še vedno
vsebuje zmrznjene delce.
Torta
1,4
60
60
-
10.16 Sterilizacija - Gretje
spodaj
•
•
•
Uporabite le kozarce za vlaganje
enakih velikosti.
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim
in bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko
od spodaj.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
Kozarci se ne smejo dotikati med
seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode,
da bo v pečici zagotovljena zadostna
vlaga.
•
27
Ko začne tekočina v kozarcih počasi
vreti (pri litrskih kozarcih po približno
35 - 60 minutah), izklopite pečico ali
zmanjšajte temperaturo na 100 °C
(glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Jagode / borovnice /
maline / zrele ko‐
smulje
160 - 170
35 - 45
-
Pečkato in koščičasto sadje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Hruške / kutine / sli‐
ve
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Korenje1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica / grah /
beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenjava
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
10.17 Sušenje - Vroči Zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
Zelenjava
Za en pekač uporabite tretji položaj rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti položaj rešetk.
Jed
Temperatura (°C)
Čas (h)
Fižol
60 - 70
6-8
28
www.aeg.com
Jed
Temperatura (°C)
Čas (h)
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Sadje
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Slive
60 - 70
Marelice
Položaj rešetk
1. položaj
2. položaj
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabolčni krhlji
60 - 70
6-8
3
1/4
Hruške
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Razpredelnica za Sonda za meso
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj Pečen
Srednje Pe‐
čeno
Dobro pečeno
Goveja pečenka
45
60
70
Ledvena pečenka
45
60
70
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Mesna štruca
80
83
86
Svinjina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
80
84
88
Kotlet (hrbet),
Prekajena svinjska ledvena pečen‐
ka,
75
Prekajena ledvena pečenka, poši‐
rana
78
82
Šunka
Pečenka
SLOVENŠČINA
Teletina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Telečja pečenka
75
80
85
Telečja krača
85
88
90
Ovčetina/jagnjetina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Ovčje stegno
80
85
88
Ovčji hrbet
75
80
85
Jagnje-stegno,
Pečena jagnjetina
65
70
75
Divjačina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Zajčji hrbet,
Srnin/jelenov hrbet
65
70
75
Zajčje stegno,
Cel zajec,
Srnino/jelenovo stegno
70
75
80
Perutnina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Piščanec (cel/polovica/prsi)
80
83
86
Raca (cela/polovica),
Puran (cel/prsi)
75
80
85
Raca (prsi)
60
65
70
Riba (losos, postrv, smuč)
Riba (cela/velika/dušena),
Riba (cela/velika/pečena),
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
60
64
68
29
30
www.aeg.com
Zloženke - Predhodno kuhana
zelenjava
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Pečeno Več
Zloženka iz bučk,
Brokolijeva zloženka
Koromačeva zloženka
85
88
Zloženke - Pikantne
Temperatura jedra živila (°C)
91
Manj
Srednje Pečeno Več
Kaneloni,
Lazanja,
Narastek s testen.
85
88
Zloženke - Sladke
Temperatura jedra živila (°C)
Zloženka iz belega kruha s sa‐
djem/brez sadja,
Zloženka iz riževe kaše s sadjem/
brez sadja,
Sladka zloženka iz rezancev
91
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
80
85
90
10.19 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z EN 60350-1:2013 in
IEC 60350-1:2011.
Peka na enem nivoju. Peka v modelih
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
Biskvit brez maščob
Vroči Zrak
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit brez maščob
Gretje Zgoraj/
Spodaj
160
35 - 50
2
Jabolčna pita (2 mo‐
dela Ø 20 cm, diago‐
nalno zamaknjena)
Vroči Zrak
160
60 - 90
2
Jabolčna pita (2 mo‐
dela Ø 20 cm, diago‐
nalno zamaknjena)
Gretje Zgoraj/
Spodaj
180
70 - 90
1
Peka na enem nivoju. Drobno pecivo
Uporabite tretji položaj rešetk.
SLOVENŠČINA
Jed
Funkcija
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Masleni piškoti/pecivo iz
krhkega testa
Vroči Zrak
140
25 - 40
Masleni piškoti/pecivo iz
krhkega testa
Gretje Zgoraj/Spodaj
1601)
20 - 30
Drobno pecivo (20 kosov/
pekač)
Vroči Zrak
1501)
20 - 35
Drobno pecivo (20 kosov/
pekač)
Gretje Zgoraj/Spodaj
1701)
20 - 30
31
1) Pečico predhodno segrejte.
Peka na več nivojih. Drobno pecivo
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj re‐
šetk
2. po‐
ložaj
3. po‐
ložaj
Masleni piškoti/pecivo Vroči Zrak
iz krhkega testa
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Drobno pecivo (20
kosov/pekač)
1501)
23 - 40
1/4
-
Vroči Zrak
1) Pečico predhodno segrejte.
Mali Žar
Prazno pečico 5 minut predhodno segrevajte.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
Jed
Funkcija
Čas (min.)
Položaj rešetk
Popečen kruh
Mali Žar
1-3
5
Goveji zrezek
Mali Žar
24 - 301)
4
1) Obrnite po polovici časa priprave.
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko
krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki
uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo. Pri ponvi
za žar je nevarnost večja.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
Opreme ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
32
www.aeg.com
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice. Na
katalitične površine ne nanašajte čistil za
pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
11.2 Čiščenje vbokline pečice
Pri čiščenju se odstranijo ostanki
apnenca s spodnjega dela pečice po
peki s paro.
Za funkcijo: Vroči zrak PLUS
priporočamo čiščenje vsaj
na pet do deset ciklov peke.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 250
ml belega kisa.
Uporabite največ 6-odstotni kis brez
dodatkov.
2. Kis naj 30 minut pri temperaturi
okolja raztaplja ostanke apnenca.
3. Notranjost pečice očistite s toplo
vodo in mehko krpo.
11.3 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
11.4 Katalitično čiščenje
Notranjost pečice s katalitičnim
premazom je samočistilna. Vsrka
maščobo.
Pred vklopom katalitičnega čiščenja:
•
•
•
Odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Dno pečice očistite s toplo vodo in
blagim čistilnim sredstvom.
Notranje steklo vrat očistite s toplo
vodo in mehko krpo.
1. Nastavite funkcijo .
Trajanja katalitičnega čiščenja ne morete
spremeniti. Vklop čiščenja lahko
zamaknete s funkcijo: KONEC.
Ob koncu čiščenja se oglasi zvočni
signal.
2. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
3. Izklopite pečico.
Če želite čiščenje ustaviti, preden se
konča, obrnite gumb za funkcije pečice v
položaj za izklop.
4. Ko se pečica ohladi, notranjost
očistite z mokro mehko krpo.
Madeži in sprememba barve
katalitičnega premaza ne vplivajo na
katalitično čiščenje.
11.5 Opomnik za čiščenje
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
Kot opomin na potrebno katalitično
čiščenje na prikazovalniku 10 sekund po
vsakem vklopu in izklopu pečice utripa
CATA.
Opomnik za čiščenje ugasne:
SLOVENŠČINA
•
Po koncu funkcije katalitičnega
čiščenja.
•
Če sočasno pritisnete
in
33
.
11.6 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko snamete vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
OPOZORILO!
Vrata so težka.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od pečice
pod kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
Ena od rok tečaja (običajno
desna) se prosto premika.
Poskrbite, da bosta obe roki
tečaja v enakem položaju
(kot približno 70°).
OPOZORILO!
Poskrbite, da boste steklene
plošče vstavili pravilno,
drugače se lahko površina
vrat pregreje.
11.7 Zamenjava žarnice
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč na vrhu
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
2. Očistite steklen pokrov.
34
www.aeg.com
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti ali
je uporabljati.
Pečica ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je pečica pravil‐
no priključena na napajanje
(oglejte si vezalno shemo,
če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐ Prepričajte se, da so nasta‐
stavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varova‐
la za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pravil‐ Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tempe‐
raturo. Upoštevajte navodila
za uporabo.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15 20 minut.
Na prikazovalniku se prikaže Želite vklopiti funkcijo katali‐
»C2«.
tičnega čiščenja ali odtalje‐
vanja, vendar iz vtičnice ni‐
ste iztaknili vtiča sonde za
meso.
Iztaknite vtič sonde za meso
iz vtičnice.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Na prikazovalniku se prikaže Elektronska okvara.
koda napake, ki je ni v raz‐
predelnici.
35
Rešitev
•
•
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na od‐
delek za pomoč stran‐
kam.
Pečenje ni učinkovito s funk‐ Niste vklopili funkcije: Vroči
cijo: Vroči zrak PLUS.
zrak PLUS.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
Vroči zrak PLUS".
Pečenje ni učinkovito s funk‐ Niste pravilno vklopili funkci‐
cijo: Vroči zrak PLUS.
je: Vroči zrak PLUS s tipko
Plus para.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
Vroči zrak PLUS".
Pečenje ni učinkovito s funk‐ Vbokline pečice niste napol‐
cijo: Vroči zrak PLUS.
nili z vodo.
Oglejte si »Vklop funkcije«:
Vroči zrak PLUS".
Vklopiti želite funkcijo Vroči
zrak, a sveti indikator tipke
Plus para.
Izvaja se funkcija Vroči zrak
PLUS.
Pritisnite tipko Plus para
za zaustavitev funkcije Vroči
zrak PLUS.
Želite vklopiti funkcijo čišče‐
nja, a prikazovalnik kaže
"C4".
Pritisnjena je tipka Plus pa‐
ra.
Ponovno pritisnite tipko Plus
para.
Voda v vboklini pečice ne
vre.
Temperatura je prenizka.
Temperaturo nastavite vsaj
na 110 °C.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
Voda izteka iz vbokline peči‐ V vboklini pečice je preveč
ce.
vode.
Izklopite pečico in se prepri‐
čajte, da je naprava hladna.
Vodo obrišite s krpo ali go‐
bo. V vboklino pečice dodaj‐
te pravo količino vode. Upo‐
števajte določen postopek.
36
www.aeg.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je vklopljena in se
ne segreje. Ventilator ne de‐
luje. Na prikazovalniku se
prikaže "Demo".
Vklopljen je predstavitveni
način.
1. Izklopite pečico.
2. Sočasno pritisnite in
držite
.
3. Utripati začneta prva
števka na prikazovalniku
in indikator Demo.
4. Vnesite kodo 2468, tako
da obrnete gumb za na‐
stavitev temperature
desno ali levo, da spre‐
menite vrednosti, in pri‐
za potrditev.
tisnite
5. Utripati začne naslednja
števka.
6. Način Demo se izklopi,
ko potrdite zadnjo števko
in je koda prava.
12.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
13.1 Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
AEG
Identifikacija modela
BC3003001M
BC3303001M
Indeks energijske učinkovitosti
81,2
Razred energijske učinkovitosti
A+
SLOVENŠČINA
37
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐ 1,09 kWh/cikel
nem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu
z ventilatorjem
0,69 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
13.2 Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte,
preden vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo, odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
BC3003001M
34.0 kg
BC3303001M
34.0 kg
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
Vlažni Vroči Zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
38
www.aeg.com
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom
, ne odstranjujte z
*
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
39
867352275-A-342018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement