AEG BCK556350M User manual

AEG BCK556350M User manual
BCK556350M
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................... 8
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.............................................................................. 9
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 11
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................12
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE..................................................................................... 16
10. TIPY A RADY....................................................................................................17
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 32
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................34
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................37
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
SLOVENSKY
3
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
•
•
•
5
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
6
www.aeg.com
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
14
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
3.2 Príslušenstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Plus Para
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Priehlbina dutiny
Úrovne v rúre
Pekáč na grilovanie/pečenie
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Plech na pečenie
Na meranie teploty vnútri jedla.
Na koláče a sušienky.
8
www.aeg.com
Pre rošty a plechy.
Teleskopické lišty
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačidlo
Funkcia
Funkcie
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASOME‐
RA. Podržte stlačené viac ako 3 sekundy,
aby ste zapli alebo vypli osvetlenie rúry.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
TEPLOTA
Kontrola teploty v rúre alebo teploty na‐
meranej teplotnou sondou (ak je k dispo‐
zícii). Použite iba pri zapnutej funkcii
ohrevu.
PLUS PARA
Zapnutie funkcie Teplovzdušné pečenie
PLUS.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / Teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
D. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
E. Hodiny/minúty
F. Demo režim (iba vybrané modely)
G. Časové funkcie
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
SLOVENSKY
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
9
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
6.2 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Použitie
Funkcia rúry
Dolný Ohrev
Rozmrazova‐
nie
Rúra je vypnutá.
Vlhký Horúci
Vzduch
Poloha Vypnu‐
té
Na skrátenie času zohrie‐
vania rúry.
Rýchle Zohrie‐
vanie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Nastavte teplotu o 20-40
°C nižšiu ako pre Tradič‐
né pečenie.
Teplovzdušné Na pridanie vlhkosti po‐
Pečenie / Te‐ čas pečenia. Pre správne
plovzdušné
sfarbenie a chrumkavú
pečenie PLUS kôrku počas pečenia. Za‐
braňuje vysušeniu jedla
počas opätovného zo‐
hrievania.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Použitie
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Na rozmrazenie potravín
(zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od
množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadom
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Vlhký
Horúci Vzduch. Dvierka
rúry majú byť počas pe‐
čenia zatvorené, aby ne‐
bola prerušená funkcia a
aby bola zabezpečená
prevádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použije‐
te túto funkciu, teplota v
dutine sa môže líšiť od
nastavenej teploty. Pou‐
žíva sa zvyškové tep‐
lo.Výkon ohrevu môže
byť znížený. Všeobecné
odporúčania ohľadne ús‐
pory energie nájdete v
kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie triedy
energetickej účinnosti
podľa normy EN 60350-1.
Keď použijete túto funk‐
ciu, osvetlenie sa po 30
sekundách automaticky
vypne.
10
www.aeg.com
Funkcia rúry
Gril
Turbo Gril
Katalýza
Použitie
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Umožňuje samočistenie
katalytických povrchov
rúry.
6.3 Nastavenie funkcie
ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládač funkcií ohrevu do polohy
Vyp.
6.4 Nastavenie
funkcie:Teplovzdušné
pečenie PLUS
Táto funkcia umožňuje zlepšenie vlhkosti
počas pečenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
•
1. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou
z vodovodného kohútika.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
•
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Rúru neotvárajte, keď je táto funkcia
aktívna.
Po skončení funkcie opatrne otvorte
dvierka rúry.
Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.
2. Do rúry vložte jedlo a zatvorte
dvierka rúry.
3. Nastavte funkciu:
.
4. Stlačte: Plus Para .
Funguje to iba s funkciou: Teplovzdušné
pečenie PLUS.
Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Pomocou otočného ovládača
nastavte teplotu.
6. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládač funkcií ohrevu do polohy
Vyp. a stlačte Plus Para
Ukazovateľ sa vypne.
7. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny
rúry.
VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je rúra studená.
SLOVENSKY
6.5 Rýchle Zohrievanie
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
1. Otočte ovládač funkcií rúry, aby ste
nastavili rýchle zohrievanie.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
11
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
3. Nastavte funkciu rúry.
6.6 Ukazovateľ ohrevu
Keď je zapnutá funkcia rúry, začnú
postupne pribúdať pásiky na displeji
so zvyšovaním teploty a miznúť so
znižovaní teploty.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena
denného času. Presný
čas môžete zmeniť iba
pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bu‐
de rúra pracovať. Iba ak
je nastavená funkcia
ohrevu.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má
rúra vypnúť. Iba ak je na‐
stavená funkcia ohrevu.
POSUNUTÝ
ŠTART
ČASOMER
Kombinácia funkcií TR‐
VANIE A KONIEC.
1. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili hodiny.
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
nastavili minúty.
Na displeji sa zobrazí symbol
a
nastavená hodina. "00" bliká.
3. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ denného času
.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu.
Slúži na nastavenie od‐
počítavania času. Táto
funkcia nemá vplyv na
činnosť rúry. KUCHYN‐
SKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vte‐
dy, ak je rúra vypnutá.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili minúty a natavenie
potvrďte tlačením tlačidla . Otočte
otočný ovládač teploty, aby ste
nastavili hodiny a nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla .
Po uplynutí nastaveného času funkcie
Trvanie na 2 minúty zaznie zvukový
a nastavenie
signál. Na displeji bliká
času. Rúra sa vypne automaticky.
12
www.aeg.com
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií ohrevu otočte do
polohy Vypnuté.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili hodiny a natavenie
potvrďte tlačením tlačidla . Otočte
otočný ovládač teploty, aby ste
nastavili minúty a nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla .
V nastavenom čase funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií ohrevu otočte do
polohy Vypnuté.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili minúty funkcie TRVANIE
a natavenie potvrďte tlačením tlačidla
. Otočte otočný ovládač teploty,
aby ste nastavili hodiny funkcie
TRVANIE a nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
.
Na displeji bliká symbol
.
4. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili hodiny funkcie KONIEC
a natavenie potvrďte tlačením tlačidla
. Otočte otočný ovládač teploty,
aby ste nastavili minúty funkcie
KONIEC a nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
. Na displeji sa
zobrazí
a nastavená teplota.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC.
V nastavenom čase funkcie KONIEC na
2 minúty zaznie zvukový signál. Na
a nastavenie času. Rúra
displeji bliká
sa vypne.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Ovládač funkcií ohrevu otočte do
polohy Vypnuté.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
Kuchynský časomer môžete nastaviť pri
zapnutej aj vypnutej rúre.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
,
až kým na displeji nezačnú blikať
a „00“.
2. Otočte otočný ovládač teploty, aby
ste nastavili sekundy a následne
minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
.
začne na displeji blikať symbol
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
SLOVENSKY
13
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Rúra vypočíta približnú dobu
pečenia, môže sa zmeniť.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo pokrmu, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60 °C.
, pomocou
Keď bliká symbol
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa. Na
displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
14
www.aeg.com
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej
nádoby.Teplotná sonda by mala byť
počas pečenia stabilne v jednej
polohe. Dosiahnete to použitím
pevnej prísady. Na podoprenie
silikónovej rukoväte teplotnej sondy
použite okraj zapekacej nádoby.
Špička teplotnej sondy by sa nemala
dotýkať dna zapekacej nádoby.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
uložte novú
6. Stlačením tlačidla
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
7. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Zmena teploty počas pečenia
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
:
1. Stlačte tlačidlo
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
SLOVENSKY
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
8.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
8.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Drôtený rošt:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
15
16
www.aeg.com
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
9.1 Používanie detskej
poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
2. Súčasne stlačte a na 2 sekundy
Po otočení ovládača funkcií rúry sa rúra
vypne.
Ak rúru vypnete pri zapnutej funkcii
Blokovanie ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa automaticky
prepne na funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
Detská poistka“.
a
.
podržte
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
opäť zobrazí ukazovateľ SAFE .
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Keď vypnete rúru, na displeji sa zobrazí
Blokovanie ovládania môžete zapnúť iba
pri spustenej rúre.
Keď je zapnuté blokovanie ovládania, nie
je možné náhodne zmeniť nastavenia
teploty a času zapnutej funkcie rúry.
1. Vyberte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa na
5 sekúnd opäť zobrazí ukazovateľ Loc.
Keď otočíte ovládač teploty
alebo stlačíte ľubovoľné
tlačidlo pri zapnutom
blokovaní ovládania, na
displeji sa zobrazí Loc.
9.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
ak je
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota v rúre vyššia ako 40 °C.Teplotu v
rúre skontrolujete otočením teploty
doľava alebo doprava.
9.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nezmeníte teplotu v rúre, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
SLOVENSKY
Po automatickom vypnutí rúru opäť
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
17
9.5 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
10.1 Odporúčania pre
pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Pokrm
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Sušienky, čajové peči‐
vo, croissanty
150 180
10 - 20
Focaccia
200 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Pečivo z chlebového ce‐ 200
sta
20 - 25
Chlieb
180
35 - 40
Slivkový koláč, jablkový
koláč, škoricové rožky
pečené vo forme na ko‐
láče
160 180
30 - 60
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Mrazené hotové jedlá
Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút.
10.2 Vnútorná strana dvierok
Pridajte 200 ml vody.
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
Použite druhú úroveň v rúre.
Pokrm
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min)
Pizza
200 210
10 20
10.3 Teplovzdušné pečenie
PLUS
Croissanty
170 180
15 25
Koláče/pečivo/chlieb
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Lasagne
180 200
35 50
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
Použite plech na pečenie.
Použite druhú úroveň v rúre.
Regenerácia jedla
Použite druhú úroveň v rúre.
Pridajte 150 ml vody.
Pridajte 100 ml vody.
Teplotu nastavte na 110 °C.
18
www.aeg.com
Pokrm
Čas
(min)
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Pečivo z chlebového cesta
10 - 20
Kurča
210
60 - 80
Chlieb
15 - 25
Bravčové pečené
180
65 - 80
Focaccia
15 - 25
Mäso
15 - 25
Cestoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ryža
15 - 25
Zelenina
15 - 25
10.4 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
•
Pečenie mäsa
Použite sklenený pekáč.
Použite druhú úroveň v rúre.
•
Pridajte 200 ml vody.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Hovädzia rošten‐
ka
200
50 - 60
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
10.5 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia. Čas
pečenia nie je možné skrátiť na‐
stavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa tekuti‐
ny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, predov‐
šetkým pri použití kuchynských
spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte kratší
čas pečenia.
SLOVENSKY
19
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o nie‐
čo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
10.6 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
170 - 190
60 - 90
1
Tvarohová torta/ Horný/Dolný
koláč
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Pletenec/veniec z kysnutého
cesta
Vianočka
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Horný/Dolný Ohrev 170 - 190
30 - 40
3
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný Ohrev 1. 2301)
1. Prvá časť procesu peče‐
2. 160 nia.
180
2. Druhá časť procesu peče‐
nia.
1. 20
2. 30 60
1
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný Ohrev 180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
20 - 40
3
150 - 160
20
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Ovocné koláče (z kysnutého/
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Horný/Dolný Ohrev 190 - 2101)
20 - 30
3
Teplovzdušné Pe‐
čenie
150
35 - 55
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče (z kysnutého/
Horný/Dolný Ohrev 170
35 - 55
3
40 - 80
3
40 - 80
3
piškótového cesta)2)
Ovocné koláče z krehkého ce‐ Teplovzdušné Pe‐
sta
čenie
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
160 - 170
Horný/Dolný Ohrev 160 - 1801)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z kreh‐ Teplovzdušné
kého cesta
Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐
tového cesta
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové sušien‐ Teplovzdušné
ky / pusinky
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
Funkcia
Teplovzdušné
Pečenie
SLOVENSKY
21
10.7 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový ná‐ Horný/dolný
kyp
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zelenina
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Rúru predhrejte.
10.8 Vlhký Horúci Vzduch
V záujme čo najlepších
výsledkov sa riaďte tipmi v
tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového cesta
(okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu:Teplovzdušné Pečenie.
22
www.aeg.com
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐
tového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové sušien‐ 80 - 100
ky, snehové pu‐
sinky
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
160 - 170
1) Rúru predhrejte.
10.10 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým ob‐ 180 - 200
ložením)
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
23
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
10.11 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
10.12 Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný
ohrev
230
1
120 - 150
24
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: ne‐
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie peče‐ na cm hrúb‐
né alebo hovä‐ ky
dzie filety: stred‐
ne prepečené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: pre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovič‐ 1 - 1.5
ka, stehno
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebierka 1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvarené)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pečené teľa‐
cie
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Jahňacie
stehno/peče‐
ná jahňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrb‐ 1 - 1.5
át
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jahňacie
SLOVENSKY
25
Zverina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zajačí chrbát/ do 1
Noha zajaca
Horný/Dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/Dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/Dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Časti hydiny
0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba do
1 kg
1 - 1.5
Horný/Dolný
ohrev
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
10.13 Gril
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
•
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
26
www.aeg.com
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 – 210 - 230
1 000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Mrazené Pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiakové 210 - 230
Pyré
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Rozmrazovanie
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite
na dno dutiny rúry prázdny tanier
SLOVENSKY
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
27
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
10.16 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Kôstkovice
28
www.aeg.com
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
10.17 Sušenie –
Teplovzdušné Pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
SLOVENSKY
10.18 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐
pečený
Prepečené
Hovädzie pečené
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Sekaná
80
83
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
86
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Šunka,
Pečenie mäsa
80
84
88
Kotlety (chrbát),
Údené bravčové karé,
Údené karé, pošírované
75
78
82
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Jahňacie stehno
80
85
88
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
29
30
www.aeg.com
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Zapekacia nádoba - predvarená
zelenina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
60
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
85
88
91
Zapekacia nádoba - Slané jedlá
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
Menej
Stredne Prepe‐
čený
Viac
85
88
91
SLOVENSKY
31
Zapekacia nádoba - Sladké jedlá Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Biely chlieb v zapekacej nádobe s
ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej nád‐
obe
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
80
85
90
10.19 Informácie pre
skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140 - 150
35 - 50
2
Piškótový koláč bez
tuku
Horný/Dolný Ohrev 160
35 - 50
2
160
60 - 90
2
Jablkový koláč (2 for‐ Horný/Dolný Ohrev 180
my, priemer 20 cm,
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
70 - 90
1
Jablkový koláč (2 for‐ Teplovzdušné Pe‐
my, priemer 20 cm,
čenie
rozmiestnené po uhlo‐
priečke)
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Teplovzdušné Pečenie 140
25 - 40
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Horný/Dolný Ohrev
1601)
20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/plech) Teplovzdušné Pečenie 1501)
20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/plech) Horný/Dolný Ohrev
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Teplota (°C)
1701)
Čas (min)
32
www.aeg.com
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rúre
2
úrov‐
ne
3
úrov‐
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné Pe‐
čenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Pe‐
čenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie. Na katalytické povrchy
neaplikujte čistiaci prostriedok na rúry.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
11.2 Čistenie priehlbiny
dutiny rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.
Pre funkciu: Teplovzdušné
pečenie PLUSProces
čistenia odporúčame
vykonať minimálne po
každých 5-10 cykloch
varenia.
1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
SLOVENSKY
Použite maximálne 6 % ocot bez
prídavných látok.
2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.
3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.
11.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
•
33
vnútorný sklenený panel dvierok
poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.
1. Nastavte funkciu .
Trvanie katalytického čistenia nie je
možné zmeniť. Začiatok čistenia môžete
posunúť pomocou funkcie: KONIEC.
Po skončení čistenia zaznie zvukový
signál.
2. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
3. Vypnite rúru.
Ak chcete čistenie vypnúť ešte pred jeho
dokončením, otočte ovládač funkcií
ohrevu do vypnutej polohy.
4. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou vlhkou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
fľaky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.
11.5 Pripomienka čistenia
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Po každom zapnutí a vypnutí rúry bude
10 sekúnd na displeji blikať CATA, aby
vám tak rúra pripomenula, že je potrebné
spustiť pyrolytické čistenie.
Pripomienka čistenia zhasne:
•
po dokončení funkcie Katalýza.
•
ak stlačíte zároveň tlačidlá
a
.
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
11.4 Katalytické čistenie
Dutina s katalytickou povrchovou
úpravou je samočistiaca. Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
•
•
vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné držiaky roštov.
dno rúry vyčistite vlažnou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.
11.6 Vybratie a inštalácia
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
34
www.aeg.com
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Jedno z ramien pántu
(zvyčajne pravé) sa môže
voľne pohybovať. Uistite sa,
že obe ramená pántov sú v
rovnakej polohe (približne
70° uhol).
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
11.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
2
B
Horné svetlo
1
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
35
12.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu Kata‐
lýza alebo Rozmrazovanie,
ale nevybrali ste zo zásuvky
konektor teplotnej sondy.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Konektor teplotnej sondy od‐
pojte zo zásuvky.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
36
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Pri použití nasledujúcej funk‐ Nezapli ste funkciu: Teplo‐
cie nie je účinnosť pečenia
vzdušné pečenie PLUS.
uspokojivá: Teplovzdušné
pečenie PLUS.
Riešenie
Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: Teplovzdušné peče‐
nie PLUS".
Pri použití nasledujúcej funk‐ Nezapli ste správne funkciu: Pozrite si časť „Zapnutie
cie nie je účinnosť pečenia
Stlačte tlačidlo Plus Para Te‐ funkcie: Teplovzdušné peče‐
uspokojivá: Teplovzdušné
plovzdušné pečenie PLUS.
nie PLUS".
pečenie PLUS.
Pri použití nasledujúcej funk‐ Priehlbinu dutiny rúry ste ne‐ Pozrite si časť „Zapnutie
cie nie je účinnosť pečenia
naplnili vodou.
funkcie: Teplovzdušné peče‐
uspokojivá: Teplovzdušné
nie PLUS".
pečenie PLUS.
Chcete aktivovať funkciu Te‐ Je aktívna funkcia Teplo‐
plovzdušné pečenie, ale
vzdušné pečenie PLUS.
svieti tlačidlo Plus Para.
Funkciu Teplovzdušné peče‐
nie PLUS vypnete stlačením
Chcete aktivovať funkciu či‐
stenia, ale na displeji sa zo‐
brazí "C4".
Stlačte tlačidlo Plus para
ešte raz.
Je stlačené tlačidlo Plus Pa‐
ra.
tlačidla Plus Para
.
Voda v priehlbine dutiny rúry Teplota je príliš nízka.
nevrie.
Nastavte teplotu na minimál‐
ne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Z priehlbiny dutiny rúry vyte‐
ká voda.
Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vodu
poutierajte špongiou alebo
handrou. Do reliéfu dutiny
rúry pridajte správne množ‐
stvo vody. Pozrite si konkrét‐
ny postup.
V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
37
Riešenie
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
1. Rúru vypnite.
2. Naraz stlačte a podržte
tlačidlo
.
3. Na displeji začne blikať
prvá číslica a ukazovateľ
Demo.
4. Zadajte kód 2468 otoče‐
ním otočného ovládača
teploty doprava alebo
doľava na zmenu hodnôt
a potvrďte stlačením
.
5. Začne blikať ďalšia čísli‐
ca.
6. Režim Demo sa vypne
po potvrdení poslednej
číslice, ak je kód správ‐
ny.
12.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BCK556350M
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
38
www.aeg.com
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
34.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
13.2 Úspora energie
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
SLOVENSKY
39
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867352207-A-332018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement