AEG | BPE556320M | User manual | Aeg BPE556320M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg BPE556320M Εγχειρίδιο χρήστη
BPE556320M
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 9
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ........................................................................10
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................10
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 13
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 15
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 19
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................20
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 36
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 40
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................44
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού
(αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για
αυτή τη συσκευή.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε
κατάλληλο και ασφαλές μέρος που
πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
•
•
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
6
www.aeg.com
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
•
•
•
•
•
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην
είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία
σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το
έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην
κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου
προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
•
2.5 Πυρολυτικός καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιών / Χημικών
εκπομπών (Αναθυμιάσεων)
σε Πυρολυτική Λειτουργία.
Μην εκκινείτε την Πυρόλυση
αν το κουμπί Ατμός Plus
είναι πατημένο.
•
•
•
Πριν πραγματοποιήσετε μια
λειτουργία Πυρολυτικού
αυτοκαθαρισμού ή την Πρώτη Χρήση,
αφαιρέστε από το εσωτερικό του
φούρνου:
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον Πυρολυτικό καθαρισμό.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενόσω βρίσκεται σε
λειτουργία ο Πυρολυτικός καθαρισμός.
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από
τα μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
•
•
•
7
Ο Πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει
αναθυμιάσεις από τα υπολείμματα
μαγειρέματος και τα υλικά
κατασκευής. Για αυτό το λόγο, οι
καταναλωτές συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία Πυρολυτικού
καθαρισμού.
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη
χρήση σε μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους,
κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις
πιθανές αναθυμιάσεις που
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία
καθαρισμού κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου.
– Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή
κατά τη διάρκεια και μετά από τον
Πυρολυτικό καθαρισμό, και
χρησιμοποιήστε αρχικά τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας σε έναν
καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε Πυρολυτικού Φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες
μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών
σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν
ζημιά από τη λειτουργία του
Πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής
θερμοκρασίας κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου και μπορούν επίσης να είναι
πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων
χαμηλού επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που
απελευθερώνονται όπως περιγράφηκε
από όλους τους Πυρολυτικούς
Φούρνους / Υπολείμματα
Μαγειρέματος, δεν είναι επιβλαβείς για
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων
των βρεφών και των ατόμων με
ιατρικές παθήσεις.
8
www.aeg.com
2.6 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.8 Απόρριψη
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
2.7 Σέρβις
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
Οθόνη
Διακόπτης λειτουργίας (για τη
θερμοκρασία)
Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
Ατμός Plus
Υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Ανάγλυφο τμήμα εσωτερικού του
φούρνου
Θέσεις σχαρών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.2 Αξεσουάρ
9
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
Μεταλλική σχάρα
Αισθητήρας Φαγητού
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Ταψί ψησίματος
Για μέτρηση της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φαγητού.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Για κέικ και μπισκότα.
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Κουμπιά
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
Για ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ. Κρα‐
τήστε το πατημένο για περισσότερα από 3
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον λαμπτήρα του
φούρνου.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Για έλεγχο της θερμοκρασίας του φούρ‐
νου ή της θερμοκρασίας του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα (εάν διατίθεται).
Χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα πρόγραμ‐
μα λειτουργεί.
10
www.aeg.com
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΑΤΜΟΣ PLUS
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Θερμός Αέρας PLUS.
4.2 Οθόνη
A
G
F
E
B
D
C
A. Χρονοδιακόπτης/ Θερμοκρασία
B. Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C. Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
D. Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
E. Ώρες / λεπτά
F. Λειτουργία Demo (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
G. Λειτουργίες ρολογιού
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
5.1 Πρώτος καθαρισμός
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
6.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε τον διακόπτη. Ο διακόπτης
πετάγεται προς τα έξω.
6.2 Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβη‐
στός.
Θέση απενερ‐
γοποίησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία
φούρνου
Ταχεία Προ‐
θέρμανση
Θερμός Αέ‐
ρας / Θερμός
Αέρας PLUS
Πίτσα
Χρήση
Λειτουργία
φούρνου
Για μείωση του χρόνου
προθέρμανσης του φούρ‐
νου.
Αυτή η λειτουργία σχεδιά‐
στηκε για να εξοικονομεί‐
Υγρός Θερμός τε ενέργεια κατά το ψήσι‐
μο. Για τις οδηγίες μαγει‐
Αέρας
ρέματος ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές», Υγρός Θερ‐
μός Αέρας. Η πόρτα του
φούρνου θα πρέπει να εί‐
ναι κλειστή κατά τη διάρ‐
κεια του μαγειρέματος
έτσι ώστε η λειτουργία να
μη διακόπτεται και για να
εξασφαλιστεί ότι ο φούρ‐
νος λειτουργεί με την
υψηλότερη δυνατή ενερ‐
γειακή απόδοση. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία, η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό του
φούρνου μπορεί να δια‐
φέρει από τη ρυθμισμένη
θερμοκρασία. Χρησιμο‐
ποιείται η υπολειπόμενη
θερμότητα.Η θερμαντική
ισχύς μπορεί να μειωθεί.
Για γενικές συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ενεργειακή Απόδοση»,
Εξοικονόμηση ενέρ‐
γειας.Αυτή η λειτουργία
χρησιμοποιούνταν για
συμμόρφωση με την τάξη
ενεργειακής απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60350-1. Όταν χρησι‐
μοποιείτε αυτή τη λειτουρ‐
γία, ο λαμπτήρας απενερ‐
γοποιείται αυτόματα μετά
από 30 δευτερόλεπτα.
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών ταυ‐
τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω + Κάτω
Θέρμανση.
Για την προσθήκη υγρα‐
σίας κατά το μαγείρεμα.
Για να πετύχετε το σωστό
χρώμα και τραγανή επι‐
φάνεια κατά το ψήσιμο.
Για να το κάνετε πιο ζου‐
μερό όταν τα ξαναζεσταί‐
νετε.
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση.
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
(Πάνω/Κάτω
Θέρμανση)
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
Κάτω Θέρμαν‐ συντήρηση φαγητών.
ση
Απόψυξη
11
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
Γκριλ
Χρήση
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
12
www.aeg.com
•
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
Γκριλ Με Θερ‐ λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
μό Αέρα
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Πυρόλυση
Για ενεργοποίηση του πυ‐
ρολυτικού καθαρισμού
του φούρνου. Η λειτουρ‐
γία αυτή καίει τα στερεά
υπολείμματα που υπάρ‐
χουν μέσα στο φούρνο.
•
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου
όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία.
Ανοίγετε την πόρτα του φούρνου με
προσοχή αφού σταματήσει η
λειτουργία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
1. Γεμίστε το ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου με νερό
βρύσης.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
6.3 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας για
να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, στρέψτε τον διακόπτη
προγραμμάτων στη θέση
απενεργοποίησης.
6.4 Ρύθμιση της
λειτουργίας:Θερμός Αέρας
PLUS
Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την υγρασία
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων, καθώς και
ζημιάς στη συσκευή.
Η υγρασία που απελευθερώνεται μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα:
Η μέγιστη χωρητικότητα του
ανάγλυφου τμήματος του εσωτερικού
του φούρνου είναι 250 ml.
Γεμίζετε το ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου με νερό
μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη γεμίζετε το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού
του φούρνου με νερό
κατά τη διάρκεια
μαγειρέματος ή όταν ο
φούρνος είναι ζεστός.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο
και κλείστε την πόρτα του φούρνου.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία:
.
4. Πιέστε το κουμπί: Ατμός Plus .
Λειτουργεί μόνο με τη λειτουργία: Θερμός
Αέρας PLUS.
Ανάβει η ένδειξη.
5. Περιστρέψτε τον διακόπτη
λειτουργίας για να επιλέξετε μια
θερμοκρασία.
6. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης, πιέστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ατμός Plus
για να
απενεργοποιήσετε τον φούρνο.
Η ένδειξη σβήνει.
7. Αφαιρέστε το νερό από το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο
φούρνος έχει κρυώσει
προτού αφαιρέσετε το
υπόλοιπο νερό από το
ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του
φούρνου.
6.5 Ταχεία Προθέρμανση
Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης.
13
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να ρυθμίσετε την ταχεία
προθέρμανση.
2. Στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Μόλις ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα
σήμα.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
6.6 Ένδειξη προθέρμανσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
φούρνου, οι γραμμές στην οθόνη
εμφανίζονται μία-μία καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία του φούρνου και
εξαφανίζονται καθώς μειώνεται.
Μην τοποθετείτε φαγητό
στον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η Ταχεία
προθέρμανση.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών
ρολογιού
Λειτουργία
ρολογιού
ΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕΛΟΣ
Λειτουργία
ρολογιού
Χρήση
Για εμφάνιση ή αλλαγή
της ώρας. Μπορείτε να
αλλάξετε την ώρα μόνο
όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
Για ρύθμιση της διάρκειας
λειτουργίας του φούρνου.
Χρησιμοποιείται μόνο
όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Για να ρυθμίσετε πότε
απενεργοποιείται ο φούρ‐
νος. Χρησιμοποιείται μό‐
νο όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Συνδυασμός της λειτουρ‐
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ‐ γίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕ‐
ΘΥΣΤΕΡΗ‐ ΛΟΣ.
ΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
Χρήση
Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση αντίστροφης μέ‐
τρησης. Η λειτουργία αυ‐
τή δεν έχει καμία επίδρα‐
ση στη λειτουργία του
φούρνου. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ‐
ΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και αν ο
φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
7.2 Ρύθμιση και αλλαγή της
ώρας
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν οι ενδείξεις
και «12:00».
"Η ένδειξη «12» αναβοσβήνει.
1. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τις ώρες.
14
www.aeg.com
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση και για
να ρυθμίσετε τα λεπτά.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τα λεπτά.
4. Πιέστε το
για επιβεβαίωση αλλιώς
η ρυθμισμένη ώρα θα αποθηκευτεί
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα, μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη της
ώρας
.
7.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τα λεπτά και πιέστε το
για επιβεβαίωση. Στρέψτε τον
διακόπτη θερμοκρασίας για να
για
ορίσετε τις ώρες και πιέστε το
επιβεβαίωση.
Όταν η ρυθμισμένη Διάρκεια φθάνει στο
τέλος, ακούγεται ένα σήμα για 2 λεπτά. Η
και η ρύθμιση χρόνου
ένδειξη
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
7.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τις ώρες και πιέστε το
για επιβεβαίωση. Στρέψτε τον
διακόπτη θερμοκρασίας για να
ορίσετε τα λεπτά και πιέστε το
για
επιβεβαίωση.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει
αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
7.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τα λεπτά για τον χρόνο
της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και πιέστε το
για
επιβεβαίωση. Στρέψτε τον διακόπτη
θερμοκρασίας για να ορίσετε τις ώρες
για τον χρόνο της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και
πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει
.
η ένδειξη
4. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τις ώρες για το ΤΕΛΟΣ
για επιβεβαίωση.
και πιέστε το
Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τα λεπτά για το ΤΕΛΟΣ
και πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει.
5. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
6. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
στη θέση απενεργοποίησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
Ο Χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί
είτε όταν ο φούρνος είναι
ενεργοποιημένος είτε όταν είναι
απενεργοποιημένος.
επανειλημμένα μέχρι
1. Πιέστε το
να αρχίσει να αναβοσβήνει το
3. Ρυθμίστε την ώρα.
4. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ακούγεται το
σήμα.
5. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. "Η
ένδειξη «00:00» και το σύμβολο
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
σύμβολο
και η ένδειξη «00» στην
οθόνη.
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ορίσετε τα δευτερόλεπτα και
μετά τα λεπτά.
Όταν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει
τα 60 λεπτά, στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
15
.
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
μετράει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό
του φαγητού. Όταν το φαγητό φτάσει στη
θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει, ο
φούρνος απενεργοποιείται.
Πρέπει να ρυθμιστούν δύο θερμοκρασίες:
•
•
τη θερμοκρασία φούρνου
(τουλάχιστον 120 °C),
τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
παρεχόμενο αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα και τα
γνήσια ανταλλακτικά.
Οδηγίες για βέλτιστα αποτελέσματα:
• Τα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται σε
θερμοκρασία δωματίου.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
υγρά πιάτα.
• Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο
αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
•
πρέπει να παραμένει εντός του
σκεύους και το βύσμα στην υποδοχή.
Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας πυρήνα του
φαγητού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Κάθε φορά που τοποθετείτε
τον αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα στην υποδοχή,
πρέπει να ρυθμίζετε ξανά τη
θερμοκρασία πυρήνα. Δεν
μπορείτε να επιλέξετε τη
διάρκεια και την ώρα τέλους.
Ο φούρνος υπολογίζει τον
κατά προσέγγιση χρόνο
ψησίματος και μπορεί να
αλλάξει.
Κατηγορίες φαγητού: κρέας,
πουλερικά και ψάρι
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη
θερμοκρασία του φούρνου.
2. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα στο κέντρο
του κρέατος ή του ψαριού, στο πιο
παχύ μέρος εάν είναι δυνατό.
Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον τα 3/4
του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
είναι εντός του σκεύους.
16
www.aeg.com
3. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
στην υποδοχή που βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο της συσκευής.
η ένδειξη
. Ενεργοποιείται ένα ηχητικό
σήμα για 2 λεπτά.
5. Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή
ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
6. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα από την
υποδοχή και βγάλτε το σκεύος από
τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα θερμαίνεται. Να
είστε προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το σκεύος.
Κατηγορία φαγητού: γάστρα
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα, η προεπιλεγμένη
θερμοκρασία πυρήνα είναι 60 °C.
Ενώ αναβοσβήνει το σύμβολο
,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
διακόπτη θερμοκρασίας για να αλλάξετε
την προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα και η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
4. Πιέστε το
για να αποθηκεύσετε τη
νέα θερμοκρασία πυρήνα ή
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτεί η ρύθμιση αυτόματα.
Η νέα προεπιλεγμένη θερμοκρασία
πυρήνα εμφανίζεται κατά την επόμενη
χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Όταν το φαγητό φτάσει στη θερμοκρασία
πυρήνα που έχετε ορίσει, αναβοσβήνει η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα και
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία και τη
θερμοκρασία του φούρνου.
2. Τοποθετήστε τα μισά υλικά σε ένα
σκεύος ψησίματος.
3. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα ακριβώς στο
κέντρο της γάστρας.Ο αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα θα πρέπει να
είναι σταθεροποιημένος σε μία θέση
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Για να το πετύχετε, χρησιμοποιήστε
ένα στέρεο υλικό. Χρησιμοποιήστε το
χείλος του σκεύους ψησίματος για να
στηρίξετε τη λαβή σιλικόνης του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα. Το
άκρο του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα δεν θα πρέπει να αγγίζει τον
πυθμένα του σκεύους ψησίματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Καλύψτε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα με τα
υπόλοιπα υλικά.
5. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
στην υποδοχή που βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο της συσκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
για να αποθηκεύσετε τη
6. Πιέστε το
νέα θερμοκρασία πυρήνα ή
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να
αποθηκευτεί η ρύθμιση αυτόματα.
Η νέα προεπιλεγμένη θερμοκρασία
πυρήνα εμφανίζεται κατά την επόμενη
χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Όταν το φαγητό φτάσει στη θερμοκρασία
πυρήνα που έχετε ορίσει, αναβοσβήνει η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα και
η ένδειξη
. Ενεργοποιείται ένα ηχητικό
σήμα για 2 λεπτά.
7. Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή
ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
8. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα από την
υποδοχή και βγάλτε το σκεύος από
τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα θερμαίνεται. Να
είστε προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το σκεύος.
17
Αλλαγή της θερμοκρασίας
κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος:
:
1. Πιέστε το
• μία φορά - η οθόνη εμφανίζει
εναλλάξ ανά 10 δευτερόλεπτα
πρώτα την καθορισμένη
θερμοκρασία πυρήνα και έπειτα
την τρέχουσα θερμοκρασία
πυρήνα.
• δύο φορές - η οθόνη εμφανίζει
εναλλάξ ανά 10 δευτερόλεπτα
πρώτα την τρέχουσα θερμοκρασία
του φούρνου και έπειτα την
καθορισμένη θερμοκρασία του
φούρνου.
• τρεις φορές - η οθόνη εμφανίζει
την καθορισμένη θερμοκρασία του
φούρνου.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας για να αλλάξετε τη
θερμοκρασία.
8.2 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας .
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
18
www.aeg.com
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα:
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
Βαθύ ταψί:
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
8.3 Τηλεσκοπικοί βραχίονες τοποθέτηση των αξεσουάρ
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
9.1 Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
Όταν το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
χειριστείτε τον φούρνο ακούσια.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργιών φούρνου βρίσκεται στη
θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
και
για 2
τα κουμπιά
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζονται οι ενδείξεις SAFE και
πόρτα είναι κλειδωμένη.
.Η
Το σύμβολο
εμφανίζεται
στην οθόνη επίσης όταν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Πυρόλυσης.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, επαναλάβετε το
βήμα 2.
9.2 Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
Κλείδωμα Χειρισμού μόνο όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν το Κλείδωμα Χειρισμού είναι
ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις
θερμοκρασίας και ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας φούρνου δεν μπορούν να
αλλαχθούν ακούσια.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
2. Πιέστε παρατεταμένα τα
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc για 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc όταν στρέψετε το
διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί
όταν είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Χειρισμού.
Όταν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου, ο φούρνος απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τον φούρνο ενώ
είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα Χειρισμού
αλλάζει αυτόματα σε Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη και η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
9.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Όταν απενεργοποιείτε τον φούρνο, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας
εάν η
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C.Στρέψτε τον
διακόπτη θερμοκρασίαςαριστερά ή δεξιά
για να ελέγξετε τη θερμοκρασία φούρνου.
20
www.aeg.com
9.4 Αυτόματη
Απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και
δεν αλλάξετε τη θερμοκρασία του
φούρνου.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
1.5
Η αυτόματη απενεργοποίηση
δεν λειτουργεί με τις
λειτουργίες: αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα,
Φωτισμός Φούρνου,
Διάρκεια, Τέλος.
9.5 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί, για να
θέσετε ξανά τον φούρνο σε λειτουργία
μετά από μια αυτόματη απενεργοποίηση.
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
10.1 Συστάσεις μαγειρέματος
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές
ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο
μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
10.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
φαγητά.
10.3 Θερμός Αέρας PLUS
Κέικ / γλυκά / ψωμιά
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5
λεπτά.
Χρησιμοποιήστε το ταψί ψησίματος.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε 150 ml νερό.
Τύπος φαγητού
Θερ‐
Χρό‐
μοκρα‐ νος
σία
(min)
(°C)
Μπισκότα, βουτήματα,
κρουασάν
150 180
10 - 20
Φοκάτσια
200 210
10 - 20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
Θερ‐
Χρό‐
μοκρα‐ νος
σία
(min)
(°C)
Τύπος φαγητού
Χρόνος
(min)
Φοκάτσια
15 - 25
Πίτσα
230
10 - 20
Κρέας
15 - 25
Ψωμάκια
200
20 - 25
Ζυμαρικά
15 - 25
Ψωμί
180
35 - 40
Πίτσα
15 - 25
Τάρτα με δαμάσκηνα,
μηλόπιτα, ψωμάκια κα‐
νέλας ψημένα σε φόρμα
για κέικ
160 180
30 - 60
Ρύζι
15 - 25
Λαχανικά
15 - 25
Τύπος φαγητού
Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 10
λεπτά.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε 200 ml νερό.
Χρησιμοποιήστε 200 ml νερό.
Τύπος φαγητού
Ψήσιμο
Χρησιμοποιήστε το γυάλινο σκεύος
ψησίματος.
Θερ‐
μο‐
κρα‐
σία
(°C)
Χρό‐
νος
(min)
Πίτσα
200 210
10 20
Κρουασάν
170 180
15 25
Λαζάνια
180 200
35 50
Αναζωογόνηση φαγητού
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Ψητό βοδινό
200
50 - 60
Κοτόπουλο
210
60 - 80
Ψητό χοιρινό
180
65 - 80
10.4 Ψήσιμο
•
•
•
Χρησιμοποιήστε 100 ml νερό.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 110 °C.
Τύπος φαγητού
Χρόνος
(min)
Ψωμάκια
10 - 20
Ψωμί
15 - 25
•
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε
περισσότερες από μια θέσεις σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο. Δεν
χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση
θερμοκρασίας αν δεν υπάρχει
ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι διαφορές
εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια του
ψησίματος.
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί
να παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο.
Όταν τα ταψιά κρυώσουν και πάλι,
επιστρέφουν ξανά στο κανονικό τους
σχήμα.
22
www.aeg.com
10.5 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Το κέικ δεν έχει ροδίσει
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
σωστή.
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Αυξήστε το χρόνο ψησίματος. Οι
χρόνοι ψησίματος δεν μπορούν
να μειωθούν, επιλέγοντας υψηλό‐
τερες θερμοκρασίες.
Υπάρχουν πάρα πολλά
υγρά στο μείγμα.
Χρησιμοποιήστε λιγότερα υγρά.
Προσέχετε τους χρόνους ανάμει‐
ξης, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε μί‐
ξερ.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε τη θερμοκρασία του
φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε το χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Το μείγμα δεν έχει απλωθεί
ομοιόμορφα.
Απλώστε το μείγμα ομοιόμορφα
επάνω στο ταψί ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Το κέικ ροδίζει ανομοιό‐
μορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος.
Αντιμετώπιση
10.6 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο:
Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Κέικ Στρογγυλής Θερμός Αέρας
Φόρμας /
Μπριός
150 - 160
50 - 70
1
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
140 - 160
70 - 90
1
Θερμός Αέρας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Βάση Τάρτας ζύμη κουρού
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
10 - 25
2
Βάση Τάρτας αφράτο μείγμα
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
170 - 190
60 - 90
1
23
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Τσουρέκι / Ψωμί Μαργαρίτα
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
170 - 190
30 - 40
3
Χριστουγεννιάτικο Στόλεν
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
50 - 70
2
Ψωμί (σίκαλης):
1. Πρώτο μέρος της διαδικα‐
σίας ψησίματος.
2. Δεύτερο μέρος της διαδι‐
κασίας ψησίματος.
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 35
3
Κέικ κορμός
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180 - 2001)
10 - 20
3
Κέικ με τραγανή επικάλυψη
(ξεροψημένο)
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Κέικ αμυγδάλου βουτύρου /
Κέικ με επικάλυψη ζάχαρης
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
170
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων με ζύμη κου‐
ρού
160 - 170
40 - 80
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Θερμός Αέρας
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
Θερμός Αέρας
24
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Κέικ μαγιάς με λεπτή επικάλυ‐
ψη (π.χ. τυρί quark, σαντιγί,
κρέμα)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί ψησίματος.
Μπισκότα
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Μπισκότα Ζύμης Θερμός Αέρας
Κουρού
150 - 160
10 - 20
3
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
150 - 160
15 - 20
3
Γλυκίσματα με
Θερμός Αέρας
ασπράδι αβγού /
Μαρέγκες
80 - 100
120 - 150
3
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
3
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Σφολιατοειδή
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
20 - 30
3
Ψωμάκια
Θερμός Αέρας
1601)
10 - 25
3
Ψωμάκια
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
10 - 25
3
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Σουφλέ με ζυμα‐ Πάνω / Κάτω
ρικά
Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
1
Λαζάνια
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
1
Λαχανικά ογκ‐
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.7 Σουφλέ και ωγκρατέν
Τύπος φαγη‐
τού
ρατέν1)
Μπαγκέτες με
επικάλυψη λιω‐
μένου τυριού
Λειτουργία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Γλυκά φούρνου
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
1
Ψάρι στον
φούρνο
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
1
Γεμιστά λαχανι‐
κά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
1
25
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.8 Υγρός Θερμός Αέρας
Για καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις προτάσεις
που αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Ζυμαρικά ωγκρατέν
200 - 220
45 - 55
3
Πατάτες ωγκρατέν
180 - 200
70 - 85
3
Μουσακάς
170 - 190
70 - 95
3
Λαζάνια
180 - 200
75 - 90
3
Καννελόνια
180 - 200
70 - 85
3
Τάρτα με βάση το ψωμί
190 - 200
55 - 70
3
Ρυζόγαλο
170 - 190
45 - 60
3
Κέικ μήλου, φτιαγμένο με αφράτο
μείγμα (στρογγυλή φόρμα για κέικ)
160 - 170
70 - 80
3
Λευκό ψωμί
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:Θερμός
Αέρας.
Κέικ / γλυκά / ψωμιά σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Κορνέ / Εκλέρ
160 - 1801)
25 - 45
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
1/4
-
26
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Κέικ τριφτό, στε‐ 150 - 160
γνό
Χρόνος (min)
30 - 45
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Μπισκότα / μικρά κέικ / γλυκά / ψωμάκια
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
Μπισκότα ζύμης 150 - 160
κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Μπισκότα με
ασπράδι αυγού,
μαρέγκες
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Σφολιατοειδή
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Ψωμάκια
180
20 - 30
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.10 Πίτσα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Πίτσα (με πλούσια
υλικά)
180 - 200
20 - 30
2
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
1
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
1
Κις Λορέν
170 - 190
45 - 55
1
Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Μηλόπιτα, σκεπαστή 150 - 170
50 - 60
1
Πίτα με λαχανικά
50 - 60
1
160 - 180
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Άζυμο ψωμί
230 - 2501)
10 - 20
2
Τάρτα με σφολιάτα
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (Πί‐
τσα Αλσατίας)
230 - 2501)
12 - 20
2
Πιροσκί (η ρωσική
εκδοχή του καλτσό‐
νε)
180 - 2001)
15 - 25
2
27
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί.
10.11 Ψήσιμο
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική
σχάρα πάνω από το ταψί.
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καούν τα υγρά ή το λίπος του
κρέατος.
Το κρέας με κρούστα μπορεί να ψηθεί
στο ταψί ψησίματος χωρίς καπάκι.
Για να διατηρήσει καλύτερα το κρέας τους
χυμούς του:
• ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί
ψησίματος με το καπάκι ή
χρησιμοποιήστε σακούλα ψησίματος.
• ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα
κομμάτια (άνω του 1 kg).
• κατά τη διάρκεια του ψησίματος,
αλείφετε αρκετές φορές τα μεγάλα
κομμάτια ψητού και τα πουλερικά με
τους χυμούς τους.
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
10.12 Πίνακες ψησίματος
Βοδινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό κατσαρό‐
λας
1 - 1,5 kg
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: λίγο ψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
190 - 2001)
5-6
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: μέσος
μαγειρεμένα
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
180 - 1901)
6-8
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: καλοψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
28
www.aeg.com
Χοιρινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ωμοπλάτη / Λαι‐ 1 - 1.5
μός / Χοιρομέρι
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μπριζόλα /
Κορτεζίνες
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
170 - 180
60 - 90
1
Ρολό κιμάς
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 170
50 - 60
1
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμέ‐
νο)
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
90 - 120
1
Μοσχάρι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό μοσχά‐
ρι
1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μοσχάρι κό‐
τσι
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μπούτι αρ‐
νιού / Ψητό
αρνί
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
100 - 120
1
Σπάλα Αρ‐
νιού
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
40 - 60
1
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Σπάλα /
Μπούτι λα‐
γού
έως 1
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
2301)
30 - 40
1
Σπάλα ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
1
Μπούτι ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
1
Αρνί
Κυνήγι
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
Πουλερικά
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μερίδες που‐ 0,2 - 0,25 η
λερικών
καθεμία
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
200 - 220
30 - 50
1
Μισό κοτό‐
πουλο
0,4 - 0,5 το
καθένα
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
35 - 50
1
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
50 - 70
1
Πάπια
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
180 - 200
80 - 100
1
Χήνα
3.5 - 5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 180
1
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Γαλοπούλα
4-6
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
140 - 160
150 - 240
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
40 - 60
1
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Ψάρι ολόκλη‐ 1 - 1.5
ρο
10.13 Γκριλ
•
•
•
•
•
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείτε τη σχάρα στη
συνιστώμενη θέση σχάρας, σύμφωνα
με τον πίνακα ψησίματος στο γκριλ.
Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλογής
λίπους στην πρώτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο επίπεδα
κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό
φούρνο με τις λειτουργίες γκριλ για 5
λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με
την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Γκριλ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή πλάτη
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
30
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Μοσχαρίσιες
μπριζόλες
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνίσια πλάτη
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 210 - 230
500 - 1.000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Καταψυγμένα Τρόφιμα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμού
Αέρα.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα Σνακ, κατε‐
ψυγ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές Πατάτες,
λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. Πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες/Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash Browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνι / Καννελόνι,
κατεψ.
160 - 180
40 - 60
2
Τυρί ψημένο στον
φούρνο
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο Φτερού‐
γα
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Απόψυξη
•
•
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των
τροφίμων και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα
πιάτο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας από κάτω.
•
•
Μη σκεπάζετε το φαγητό με μπολ ή
πιάτο, καθώς αυτό μπορεί να
επιμηκύνει τον χρόνο απόψυξης.
Για μεγάλες ποσότητες φαγητού,
τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο
άδειο πιάτο στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τοποθετήστε το φαγητό μέσα σε ένα
βαθύ πιάτο και τοποθετήστε το επάνω
στο πιάτο στο εσωτερικό του
31
φούρνου. Αφαιρέστε τα στηρίγματα
σχαρών, εάν χρειάζεται.
Τύπος
Ποσότητα
φαγητού (kg)
Χρόνος
απόψυξης
(min)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
(min)
Σχόλια
Κοτόπου‐ 1
λο
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις περά‐
σει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μό‐
λις περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστρο‐
φα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράου‐
λες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι
ακόμη ελαφρώς παγωμένη σε με‐
ρικά σημεία.
Κέικ
1.4
60
60
-
10.16 Διατήρηση - Κάτω
Θέρμανση
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται
στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή
μεταλλικά δοχεία.
Χρησιμοποιήστε το πρώτο επίπεδο
σχάρας από κάτω για αυτή τη
λειτουργία.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο
ταψί ψησίματος.
•
•
•
•
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό
στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει
αρκετή υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
32
www.aeg.com
Μαλακά φρούτα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Φράουλες / Βατόμου‐ 160 - 170
ρα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
35 - 45
-
Φρούτα με κουκούτσι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Αχλάδια / Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Καρότα1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
-
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρακάς / Σπα‐ 160 - 170
ράγγια
50 - 60
15 - 20
Λαχανικά
1) Αφήστε τα να παραμείνουν στον φούρνο μετά την απενεργοποίηση.
10.17 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε
τον να κρυώσει για μια νύχτα για να
ολοκληρωθεί η ξήρανση.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε
το φούρνο μόλις περάσει ο μισός χρόνος
Λαχανικά
Για ένα ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη και την τέταρτη θέση σχάρας.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (h)
Φασόλια
60 - 70
6-8
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά για σούπα
60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (h)
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Φρούτα
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Πίνακας Αισθητήρας Φαγητού
Βοδινό
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λίγο Ψημένο
Μεσαία Ψη‐
μένο
Καλοψημένο
Ψητό βοδινό
45
60
70
Φιλέτο
45
60
70
Βοδινό
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
Ρολό κιμάς
80
83
86
Χοιρινό
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Χοιρομέρι,
Ψητό
80
84
88
Μπριζόλα (σπάλα),
Χοιρινό καπνιστό κόντρα,
Καπνιστό κόντρα ποσέ
75
78
82
Μοσχάρι
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
Ψητό μοσχάρι
75
80
85
Μοσχάρι κότσι
85
88
90
33
34
www.aeg.com
Πρόβατο / αρνί
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Αρνίσιο μπούτι
80
85
88
Αρνίσια σπάλα
75
80
85
Μπούτι αρνιού,
Ψητό αρνί
65
70
75
Κυνήγι
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Σπάλα λαγού,
Σπάλα ελαφιού
65
70
75
Μπούτι λαγού,
Ολόκληρος λαγός,
Μπούτι ελαφιού
70
75
80
Πουλερικά
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
Κοτόπουλο (ολόκληρο / μισό /
στήθος)
80
83
86
Πάπια (ολόκληρη / μισή),
Γαλοπούλα (ολόκληρη / στήθος)
75
80
85
Πάπια (στήθος)
60
65
70
Ψάρι (σολομός, πέστροφα, λα‐
βράκι ποταμίσιο)
Ψάρι (ολόκληρο / μεγάλο / στον
ατμό),
Ψάρι (ολόκληρο / μεγάλο / ψητό)
Στη γάστρα - Προμαγειρεμένα
λαχανικά
Κολοκυθάκια στη Γάστρα,
Μπρόκολο στη Γάστρα,
Μάραθος στη Γάστρα
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
60
64
68
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
85
88
91
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στη γάστρα - Αλμυρά
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Καννελόνια,
Λαζάνια,
Σουφλέ ζυμαρικών
85
88
Στη γάστρα - Γλυκά
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λευκό ψωμί στη γάστρα με / χωρίς
φρούτα,
Χυλός ρυζιού στη γάστρα με / χω‐
ρίς φρούτα,
Γλυκά νουντλ στη γάστρα
91
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
80
85
90
10.19 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN
60350-1:2013 και IEC 60350-1:2011.
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160
35 - 50
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180
70 - 90
1
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Μπισκότα
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος
(min)
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 40
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
1601)
20 - 30
35
36
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος
(min)
Μικρά κέικ (20 τεμάχια/
ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
20 - 35
Μικρά κέικ (20 τεμάχια/
ταψί)
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
1701)
20 - 30
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα. Μπισκότα
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχάρας
2 θέ‐
σεις
3 θέ‐
σεις
Μπισκότα σόρτμ‐
πρεντ / Ζύμη σε Λω‐
ρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Γκριλ
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Φρυγανισμένο ψωμί
Γκριλ
1-3
5
Βοδινή Μπριζόλα
Γκριλ
24 - 301)
4
1) Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο
απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου
μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί
του γκριλ.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από
κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό
πανί, χλιαρό νερό και κάποιο
καθαριστικό. Τα αξεσουάρ δεν πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
37
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
αξεσουάρ, μην τα καθαρίζετε με ισχυρά
καθαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο
πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
Καθαρίζετε την υγρασία από το
εσωτερικό έπειτα από κάθε χρήση.
11.2 Καθαρισμός του
ανάγλυφου τμήματος του
εσωτερικού του φούρνου
Η διαδικασία καθαρισμού αφαιρεί τα
κατάλοιπα αλάτων από το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του φούρνου μετά
το μαγείρεμα με ατμό.
Για τη λειτουργία: Θερμός
Αέρας PLUS συνιστάται να
κάνετε τον καθαρισμό
τουλάχιστον κάθε 5 - 10
κύκλους μαγειρέματος.
1. Τοποθετήστε 250 ml λευκό ξύδι στο
ανάγλυφο τμήμα του εσωτερικού του
φούρνου που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του φούρνου.
Χρησιμοποιήστε ξύδι 6% χωρίς
πρόσθετα.
2. Αφήστε το ξύδι να διαλύσει τα
κατάλοιπα αλάτων σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος για 30 λεπτά.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου
με χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί.
11.3 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
11.4 Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εκκινείτε την Πυρόλυση
αν το κουμπί Ατμού Plus
είναι πατημένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ
και τα αποσπώμενα
στηρίγματα σχαρών.
Μην αρχίσετε την Πυρόλυση
εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο φούρνος ζεσταίνεται πολύ.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
38
www.aeg.com
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν άλλες συσκευές έχουν
εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Πυρόλυσης. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
1. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου
με ένα υγρό, μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
χρήση», «Λειτουργίες φούρνου».
4. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη
,
στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη διάρκεια
πυρόλυσης:
Επιλογή
Περιγραφή
P1
Ελαφρύς
καθαρισμός.
Διάρκεια: 1
ώρα 30
λεπτά.
P2
Κανονικός
καθαρισμός.
Διάρκεια: 3
ώρες.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η
πυρόλυση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ΤΕΛΟΣ για να καθυστερήσετε
την έναρξη του καθαρισμού.
Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, ο
λαμπτήρας φούρνου παραμένει σβηστός.
5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη
διάρκεια της πυρόλυσης (P1 ή P2),
πιέστε το
για να επιλέξετε
, στη
συνέχεια στρέψτε τον διακόπτη
θερμοκρασίας.
6. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, η πόρτα
κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη
και οι ράβδοι της ένδειξης
θερμότητας μέχρι να ξεκλειδώσει η
πόρτα.
7. Όταν η πυρόλυση ολοκληρωθεί, η
οθόνη προβάλλει την ώρα της
ημέρας. Η πόρτα του φούρνου
παραμένει κλειδωμένη.
8. Όταν ο φούρνος έχει πλέον κρυώσει,
η πόρτα ξεκλειδώνει.
11.5 Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται πυρόλυση,
στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PYR
για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
φούρνου.
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση της
πυρόλυσης.
• εάν πιέσετε ταυτόχρονα
τα κουμπιά
και
ενώ στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
PYR.
,
11.6 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για καθαρισμό. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
39
σωστή σειρά. Πρώτα τοποθετήστε το
τζάμι C, το οποίο έχει τυπωμένο ένα
τετράγωνο στην αριστερή πλευρά και ένα
τρίγωνο στη δεξιά. Θα βρείτε επίσης αυτά
τα σύμβολα με ανάγλυφη μορφή στο
πλαίσιο της πόρτας. Το τριγωνικό
σύμβολο στο τζάμι πρέπει να ταιριάζει με
το τρίγωνο στο πλαίσιο της πόρτας, και
το τετράγωνο σύμβολο με το τετράγωνο.
Μετά από αυτό, τοποθετήστε τα άλλα
δύο τζάμια.
ABC
2
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
11.7 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (C, B
και A) έχουν επανατοποθετηθεί με τη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
40
www.aeg.com
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
12.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας Το βύσμα του αισθητήρα
πυρήνα δεν λειτουργεί.
θερμοκρασίας πυρήνα δεν
είναι σωστά εγκατεστημένο
στην υποδοχή.
Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα όσο το δυνατόν βα‐
θύτερα μέσα στην υποδοχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία, αν
χρειάζεται. Ακολουθήστε τις
οδηγίες του εγχειριδίου χρή‐
σης.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη
Αφαιρέστε το βύσμα του αι‐
δειξη «C2».
λειτουργία Πυρόλυσης ή τη
σθητήρα θερμοκρασίας πυ‐
λειτουργία Απόψυξης, χωρίς ρήνα από την υποδοχή.
όμως να έχετε αφαιρέσει το
βύσμα του αισθητήρα θερμο‐
κρασίας πυρήνα από την
υποδοχή.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Η λειτουργία καθαρισμού δεν Κλείστε καλά την πόρτα.
δειξη «C3».
λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει
καλά την πόρτα ή το κλείδω‐
μα πόρτας είναι ελαττωματι‐
κό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ •
δειξη «F102».
•
Δεν έχετε κλείσει καλά
•
την πόρτα.
•
Το κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
•
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐ Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
•
•
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά η ένδειξη «F102»,
επικοινωνήστε με το Τμή‐
μα Υποστήριξης Πελα‐
τών.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλμα‐
τος, επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης Πε‐
λατών.
42
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας: Θερμός Αέ‐
ρας PLUS.
Δεν ενεργοποιήσατε τη λει‐
τουργία: Θερμός Αέρας
PLUS.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας: Θερμός Αέρας PLUS".
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας: Θερμός Αέ‐
ρας PLUS.
Δεν ενεργοποιήσατε σωστά Ανατρέξτε στην ενότητα
τη λειτουργία: Θερμός Αέρας «Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
PLUSμαζί με το κουμπί
γίας: Θερμός Αέρας PLUS".
Ατμού Plus.
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας: Θερμός Αέ‐
ρας PLUS.
Δεν γεμίσατε το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του
φούρνου με νερό.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας: Θερμός Αέρας PLUS".
Επιθυμείτε να ενεργοποιήσε‐ Η λειτουργία Θερμός Αέρας
τε τη λειτουργία Θερμός Αέ‐ PLUS είναι σε λειτουργία.
ρας, αλλά η ένδειξη του κου‐
μπιού Ατμός Plus είναι αναμ‐
μένη.
Πιέστε το κουμπί Ατμός Plus
Θέλετε να ενεργοποιήσετε τη Το κουμπί Ατμού Plus είναι
λειτουργία καθαρισμού, αλλά πατημένο.
η οθόνη εμφανίζει την ένδει‐
ξη "C4".
Πιέστε το κουμπί Ατμού Plus
ξανά.
Το νερό στο ανάγλυφο τμή‐
μα του εσωτερικού του
φούρνου δεν βράζει.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
τουλάχιστον στους 110 °C.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Το νερό εξέρχεται από το
ανάγλυφο τμήμα του εσωτε‐
ρικού του φούρνου.
Υπάρχει πάρα πολύ νερό
στο ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου.
Απενεργοποιήστε τον φούρ‐
νο και βεβαιωθείτε ότι η συ‐
σκευή είναι κρύα. Σκουπίστε
το νερό με ένα σφουγγάρι ή
ένα πανί. Προσθέστε τη σω‐
στή ποσότητα νερού στο
ανάγλυφο τμήμα του εσωτε‐
ρικού του φούρνου. Ανατρέξ‐
τε στη συγκεκριμένη διαδικα‐
σία.
για να διακόψετε τη λει‐
τουργία Θερμός Αέρας
PLUS.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
43
Αντιμετώπιση
Η συσκευή ενεργοποιείται
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐ τουργία demo.
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
1. Απενεργοποιήστε τον
φούρνο.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και
παρατεταμένα τα
.
3. Το πρώτο ψηφίο στην
οθόνη και η ένδειξη
Demo αρχίζουν να ανα‐
βοσβήνουν.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό
2468 στρέφοντας τον
διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να
αλλάξετε τις τιμές και πιέ‐
στε το
για επιβεβαίω‐
ση.
5. Το επόμενο ψηφίο ξεκι‐
νά να αναβοσβήνει.
6. Η λειτουργία Demo απε‐
νεργοποιείται όταν επι‐
βεβαιώσετε το τελευταίο
ψηφίο και ο κωδικός εί‐
ναι σωστός.
12.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
44
www.aeg.com
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
13.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
BPE556320M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
1.09 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
36.5 kg
EN 60350-1 - Ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
13.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής συχνά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε
καθαρό το λάστιχο της πόρτας και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο
στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα
σε μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
της υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
45
Υγρός Θερμός Αέρας
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία,
ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να
ανάψετε τον λαμπτήρα ξανά αλλά αυτή η
ενέργεια θα μειώσει την προσδοκώμενη
εξοικονόμηση ενέργειας.
Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα
απενεργοποιημένο
Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Ανοίγετέ τον
μόνο όταν τον χρειάζεστε.
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
46
www.aeg.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
47
867352266-A-332018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising