AEG BPK556320M User manual

AEG BPK556320M User manual
BPK556320M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................... 9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................9
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................11
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................13
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE...................................................................................... 17
10. TIPY A RADY....................................................................................................18
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................33
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 36
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
6
www.aeg.com
•
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ!
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, malé děti
nebo osoby se zdravotními problémy.
ČESKY
2.6 Vnitřní osvětlení
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
14
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
S párou
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby
Polohy polic
7
8
www.aeg.com
3.2 Příslušenství
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Tvarovaný rošt
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
Pro rošty a plechy na pečení.
Hluboký pekáč / plech
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačít‐ Funkce
ko
Popis
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce MINUTKY.
Podržením tlačítka déle než tři sekundy
zapnete či vypnete osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Použijte pouze v případě, že je spuštěná
pečicí funkce.
PLUS STEAM
Slouží k zapnutí funkce Pravý horký
vzduch PLUS.
ČESKY
9
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / teplota
B. Ukazatel zahřívání a zbytkového
tepla
C. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
D. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
E. Hodiny / minuty
F. Režim Demo (pouze u vybraných
modelů)
G. Funkce hodin
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Trouba je vypnutá.
Poloha Vypnu‐
to
Ke zkrácení doby
rozehřátí.
Rychlé Zahřátí
Funkce trou‐
by
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
Pravý Horký použití funkce Horní/
Vzduch / Pra‐ spodní ohřev.
K dodání vlhkosti během
vý horký
vzduch PLUS přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky
při pečení. K zajištění vě‐
tší šťavnatosti při ohřevu.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
Příprava Pizzy zlatova a dosažení
křupavého spodku.
10
www.aeg.com
Funkce trou‐
by
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní Ohřev)
Použití
Funkce trou‐
by
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Turbo Gril
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní Ohřev zavařování potravin.
Pyrolýza
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
Rozmrazování rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Vlhký horko‐
vzduch
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie.Tato funkce byla pou‐
žita ke splnění energetic‐
ké třídy dle normy EN
60350-1. Pokud používá‐
te tuto funkci, osvětlení
se automaticky vypne po
30 sekundách.
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Použití
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
Ke spuštění pyrolytického
čištění trouby. Tato funk‐
ce spálí zbytky nečistot v
troubě.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
6.4 Nastavení funkce:Pravý
horký vzduch PLUS
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
•
•
Když je funkce spuštěná, neotvírejte
dvířka trouby.
Po ukončení funkce otvírejte dvířka
trouby opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
ČESKY
11
polohy vypnuto, stiskněte S párou
.
Kontrolka zhasne.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je trouba
vychladlá.
6.5 Rychlé Zahřátí
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
2. Vložte jídlo do trouby a zavřete
dvířka trouby.
3. Nastavte funkci:
.
4. Stiskněte: S párou .
Funkce je kompatibilní pouze s funkcí:
Pravý horký vzduch PLUS.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem a zvolte
požadovanou teplotu.
6. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
1. Otočením ovladače funkcí trouby
nastavte funkci rychlého zahřátí.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když trouba dosáhne nastavené teploty,
zazní zvukový signál.
3. Nastavte funkci trouby.
6.6 Ukazatel ohřevu
Když je zapnuta funkce trouby, stavové
se postupně
čárky na displeji
zobrazují podle toho, jak teplota v troubě
stoupá, a přestávají se zobrazovat, když
teplota klesá.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin Použití
Funkce hodin Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo
změně denního času.
Čas můžete změnit po‐
uze tehdy, když je trouba
vypnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky
provozu trouby. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy
se trouba vypne. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
12
www.aeg.com
Funkce hodin Použití
ODLOŽENÝ
START
MINUTKA
Spojení funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ.
Slouží k nastavení odpo‐
čítávání času. Tato funk‐
ce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Funkci MI‐
NUTKA můžete zapnout
kdykoliv; i u vypnuté trou‐
by.
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Nastavte hodiny otočením ovladače
teploty.
a nastavte
Na displeji se zobrazí
a nastavená
hodina. "00“ bliká.
3. Nastavte aktuální minuty otočením
ovladače teploty.
nastavení potvrďte
4. Stisknutím
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
.
1. Nastavte pečicí funkci.
, dokud
.
nezačne blikat
3. Nastavte hodiny otočením ovladače
teploty a volbu potvrďte stisknutím
potvrďte stisknutím tlačítka .
Po nastavené době Ukončení zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
, dokud
.
nezačne blikat
3. Nastavte minuty doby TRVÁNÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nastavte hodiny doby TRVÁNÍ
otočením ovladače teploty a volbu
.
potvrďte stisknutím tlačítka
, dokud
nezačne blikat
.
3. Nastavte minuty otočením ovladače
teploty a volbu potvrďte stisknutím
tlačítka . Nastavte hodiny
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Po uplynutí nastaveného doby Trvání zní
dvě minuty signál. Na displeji bliká
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
2. Opakovaně stiskněte
2. Opakovaně stiskněte
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
2. Opakovaně stiskněte
1. Nastavte pečicí funkci.
1. Nastavte pečicí funkci.
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
tlačítka . Nastavte minuty
otočením ovladače teploty a volbu
7.2 Nastavení a změna času
2. Potvrďte stisknutím
minuty.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
a
Na displeji bliká
.
4. Nastavte hodiny doby UKONČENÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nastavte minuty doby UKONČENÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka
displeji se zobrazuje
nastavená teplota.
. Na
a
ČESKY
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po nastavené době UKONČENÍ zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
5. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
6. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.6 Nastavení funkce
MINUTKA
Funkci minutky lze nastavit se zapnutou i
vypnutou troubou.
1. Opakovaně stiskněte
13
, dokud
na displeji nezačne blikat
a „00“.
2. Nastavte sekundy a poté minuty
otočením ovladače teploty.
Je-li nastavený čas delší než 60
.
minut, na displeji začne blikat
3. Nastavte hodiny.
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. "Na displeji bliká
„00:00“ a . Chcete-li signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je
zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit
trvání ani ukončení.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se
může změnit.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
14
www.aeg.com
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy.Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
, můžete použít
Zatímco bliká
ovladač teploty ke změně výchozí teploty
středu masa. Na displeji se zobrazí
symbol pečicí sondy a výchozí teplota
středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když teplota středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, začne výchozí teplota
středu pokrmu a
blikat. Na dvě
minuty zazní zvukový signál.
5. Zvukový signál vypnete otevřením
dvířek trouby nebo stisknutím
jakéhokoliv tlačítka.
6. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
ČESKY
15
•
dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
uložte novou teplotu
6. Pomocí
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když teplota středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, začne výchozí teplota
středu pokrmu a
blikat. Na dvě
minuty zazní zvukový signál.
7. Zvukový signál vypnete otevřením
dvířek trouby nebo stisknutím
jakéhokoliv tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Změna teploty během
přípravy jídla
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
:
1. Stiskněte
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
16
www.aeg.com
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
8.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
ČESKY
17
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a
.
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE a
zablokovaná.
. Dvířka jsou
Symbol
na displeji se
zobrazí také tehdy, když
probíhá funkce pyrolýzy.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
9.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je trouba v
provozu.
Když je funkce blokování tlačítek
zapnutá, nastavení teploty a času nelze
u probíhající funkce trouby nedopatřením
změnit.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál. Na displeji se na
pět sekund zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko při zapnuté
funkci blokování tlačítek, na
displeji se zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem funkcí trouby,
trouba se vypne.
Když troubu vypnete, zatímco je zapnutá
funkce blokování tlačítek, tato funkce se
automaticky přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz „Použití
dětské bezpečnostní pojistky“.
Pokud probíhá funkce
pyrolýzy, dvířka se zablokují
a na displeji se zobrazí
.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazatel zbytkového
tepla
Když troubu vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C.Otočením ovladačem teploty doleva či
doprava můžete zkontrolovat teplotu
trouby.
9.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte teplotu v troubě,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Po automatickém vypnutí troubu opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
9.5 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
18
www.aeg.com
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Jídlo
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
Švestkový koláč, jableč‐ 160 ný koláč, skořicové rolky 180
pečené v koláčové for‐
mě
10.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
30 - 60
Mražená hotová jídla
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 10
minut.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 200 ml vody.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Jídlo
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min)
10.2 Vnitřní strana dvířek
Pizza
200 210
10 20
Croissanty
170 180
15 25
Lasagne
180 200
35 50
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
10.3 Pravý horký vzduch
PLUS
Koláče / sladké pečivo / chléb
Předehřejte prázdnou troubu po dobu
pěti minut.
Sklenice postavte na plech.
Ohřev jídla
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 100 ml vody.
Nastavte teplotu 110 °C.
Jídlo
Čas
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Chléb
15 - 25
Italský chléb Focaccia
15 - 25
Maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 150 ml vody.
Jídlo
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Sušenky, čajové koláč‐
ky, croissanty
150 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
200 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Rýže
15 - 25
Bagety/kaiserky
200
20 - 25
Zelenina
15 - 25
Chléb
180
35 - 40
Pečení masa
Použijte skleněnou zapékací mísu.
ČESKY
•
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 200 ml vody.
Jídlo
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Hovězí pečeně
200
50 - 60
Kuře
210
60 - 80
Vepřová pečeně
180
65 - 80
•
•
19
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
10.4 Pečení moučných jídel
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
10.5 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Při příštím pečení nastavte o ně‐
ká.
co nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐ Použijte méně tekutiny. Dodržujte
kutin.
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Směs je nerovnoměrně roz‐ Směs rovnoměrně rozložte na
ložena.
plech na pečení.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
20
www.aeg.com
10.6 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus - Pravý Horký
křehké těsto
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus - Pravý Horký
piškotové těsto Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový koláč Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný chléb):
1. První část procesu peče‐
ní.
2. Druhá část procesu peče‐
ní.
Horní/Spodní
Ohřev
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Zákusky z listového těsta s
krémem / banánky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/Spodní
Ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový koláč / cu‐
krové koláčky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (kynuté těsto /
Pravý Horký
Vzduch
150
35 - 55
3
Horní/Spodní
Ohřev
170
35 - 55
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté těsto /
piškotové těsto)2)
ČESKY
21
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Ovocné koláče z křehkého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s jemnou náplní
(např. tvaroh, smetana, pu‐
dink)
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Sušenky z pi‐
škotového těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐
ky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý Horký
tého těsta
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/Dolní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
1) Předehřejte troubu.
10.7 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
nina1)
Funkce
22
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztaveným vzduch
sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
10.8 Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
doporučenou dobou pečení
v tabulce níže.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového těsta
(kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Pečení na více úrovních
Použijte funkci:Pravý Horký Vzduch.
ČESKY
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo z 80 - 100
vaječného bílku,
sněhové pusin‐
ky
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Malé listové pe‐
čivo
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
10.10 Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
23
24
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
10.11 Pečení masa
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení vystřikující masové šťávy
nebo tuku.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
10.12 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/Spod‐
ní Ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečený
na cm
tloušťky
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
ČESKY
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovice / 1 - 1,5
Kýta v celku
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5
Turbo Gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: dobře tloušťky
propečené
Poloha ro‐
štu
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Telecí koleno 1,5 - 2
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí hřbet 1 - 1,5
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zvěřina
Jídlo
Množství
(kg)
Zaječí hřbet / až 1
kýta
Horní/Spodní 2301)
Ohřev
30 - 40
1
Hřbet z vyso‐ 1,5 - 2
ké zvěře
Horní/Spodní 210 - 220
Ohřev
35 - 40
1
25
26
www.aeg.com
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Kýta z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Horní/Spodní 180 - 200
Ohřev
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25 g
každý
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g
každá
Turbo Gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spodní 210 - 220
Ohřev
40 - 60
1
Ryby (dušené)
10.13 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
27
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Mražené Potraviny
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
•
Připravujete-li velké porce jídla, na
dno vnitřku trouby položte obrácený
prázdný talíř. Jídlo vložte do
hlubokého talíře nebo nádoby a
položte je na obrácený talíř. V případě
potřeby vyjměte drážky na rošty.
28
www.aeg.com
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
Poznámky
rozmrazová‐
ní (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobený
dort
1,4
60
60
-
10.16 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Peckoviny
ČESKY
29
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
10.17 Sušení - Pravý Horký
Vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Zelenina
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí polohu roštu.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Zelenina do polévky
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
30
www.aeg.com
10.18 Tabulka Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený
Středně Pro‐
pečené
Dobře propečené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Sekaná
80
83
Vepřové
Teplota středu pokrmu (°C)
86
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Šunka,
Pečeně
80
84
88
Kotleta (hřbet),
Uzená vepřová kýta,
Uzená kýta, pošírovaná
75
78
82
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí kýta,
Jehněčí pečeně,
65
70
75
ČESKY
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet,
Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta,
Celý zajíc,
Kýta z vysoké zvěře
70
75
80
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Kuře (celé / půlka / prsa)
80
83
86
Kachna (celá / půlka),
Krůta (celá / prsa)
75
80
85
Kachna (prsa)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Ryba (celá / velká / dušená),
Ryba (celá / velká / pečená)
Dušená jídla - Předvařená zele‐
nina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
Dušená cuketa,
Dušená brokolice,
Dušený fenykl
85
88
91
Dušená jídla - Slaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Cannelloni,
Lasagne,
Zapečené těstoviny
Méně
Středně Prope‐
čené
Více
85
88
91
31
32
www.aeg.com
Dušená jídla - Sladká
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo s rýžovou kaší, s ovo‐ 80
cem / bez ovoce,
Dušené jídlo se sladkými nudlemi
85
90
10.19 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/Spodní
Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Horní/Spodní
Ohřev
180
70 - 90
1
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Máslové sušenky / Prouž‐
ky těsta
Pravý Horký Vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Prouž‐
ky těsta
Horní/Spodní Ohřev
1601)
20 - 30
Malé koláčky (20 kousků
na plech)
Pravý Horký Vzduch
1501)
20 - 35
Malé koláčky (20 kousků
na plech)
Horní/Spodní Ohřev
1701)
20 - 30
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
33
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
Malé koláčky (20 kou‐ Pravý Horký
sků na plech)
Vzduch
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
polo‐
hy
Tři
polo‐
hy
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 5 minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Funkce
Čas (min)
Poloha roštu
Topinky
Gril
1-3
5
Hovězí steak
Gril
24 - 301)
4
1) V polovině doby obraťte.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
11.2 Čištění vlisu vnitřku
trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup
alespoň každých 5 - 10
programů přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
34
www.aeg.com
11.3 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud jste plně nezavřeli
dvířka trouby. U některých
modelů se v případě této
chyby na displeji zobrazí
„C3“.
VAROVÁNÍ!
Trouba se zahřeje na velmi
vysokou teplotu. Hrozí
nebezpečí popálení.
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí pyrolýzy.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
1. Vnitřek trouby vytřete měkkým
hadříkem.
2. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
3. Nastavte funkci pyrolýzy. Viz část
„Denní používání“, „Funkce trouby“.
, otočením ovladače
4. Když bliká
teploty nastavte délku pyrolýzy:
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
11.4 Pyrolýza
POZOR!
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
POZOR!
Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Funkce
Popis
P1
Lehké čištění.
Délka: 1 h 30
min.
P2
Normální čiš‐
tění. Délka: 3
h.
Po dvou sekundách se spustí pyrolýza.
Pro odložení spuštění procesu čištění
můžete použít funkci UKONČENÍ.
Během probíhající funkce pyrolýzy
osvětlení nesvítí.
5. Výchozí délku pyrolýzy (P1 nebo P2)
změníte stisknutím
, kdy nastavíte
, a poté otočte voličem teploty.
6. Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, dvířka se zablokují. Na
displeji se zobrazí
a stavové čárky
ukazatele tepla, dokud se dvířka
neodblokují.
ČESKY
7. Po dokončení funkce pyrolýzy se na
displeji zobrazí denní čas. Dvířka
trouby zůstanou zamčená.
8. Jakmile se trouba ochladí, dvířka se
automaticky odemknou.
11.5 Připomínka čištění
Jako připomínka potřebné pyrolýzy bliká
na displeji po každém zapnutí a vypnutí
trouby na 10 sekund PYR.
Připomínka čištění
přestane blikat:
• po ukončení pyrolýzy.
• pokud současně
35
2
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
stisknete
a
,
zatímco na displeji bliká
PYR.
11.6 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(C, B a A) nasadili zpět ve správném
pořadí. Nejprve vložte panel C, který má
vytištěn čtverec na levé straně a
trojúhelník na pravé straně. Tyto symboly
také naleznete vyražené na rámu dvířek.
Symbol trojúhelníku na skle musí
odpovídat trojúhelníku na rámu dvířek a
čtvercový symbol musí odpovídat
příslušnému čtverci. Poté vložte zbylé
dva skleněné panely.
36
www.aeg.com
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
ABC
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
11.7 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
ČESKY
37
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci pyroly‐ Odpojte zástrčku pečicí son‐
tického čištění nebo rozmra‐ dy ze zásuvky.
zování, ale neodpojili jste zá‐
strčku pečicí sondy ze zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazí „C3“.
Čisticí funkce nefunguje.
Zcela dvířka zavřete.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vadný.
Na displeji se zobrazuje
„F102“.
•
•
Nezavřeli jste plně
dvířka.
Zámek dvířek je vadný.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
•
•
•
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Zcela dvířka zavřete.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se „F102“ na dis‐
pleji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
38
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Pečení pomocí funkce Pravý Nezapnuli jste funkci Pravý
horký vzduch PLUS nevede horký vzduch PLUS.
k dobrému výsledku.
Řešení
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Pečení pomocí funkce Pravý Funkci Pravý horký vzduch
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS nevede PLUS jste nezapnuli správně horký vzduch PLUS“.
k dobrému výsledku.
pomocí tlačítka S párou.
Pečení pomocí funkce Pravý Vlis vnitřku trouby jste nena‐
horký vzduch PLUS nevede plnili vodou.
k dobrému výsledku.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý Probíhá funkce Pravý horký
horký vzduch, ale svítí kon‐ vzduch PLUS.
trolka tlačítka S párou.
Funkci Pravý horký vzduch
PLUS vypnete stisknutím tla‐
čítka S párou
.
Chcete zapnout čisticí funk‐ Je stisknuto tlačítko S párou. Stiskněte tlačítko S párou
ci, ale na displeji se zobrazu‐
znovu.
je "C4".
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
1. Vypněte troubu.
2. Současně stiskněte a
podržte
.
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Zadejte kód 2468 otoče‐
ním ovladače teploty do‐
prava nebo doleva a po‐
tvrďte stisknutím
.
5. Začne blikat následující
číslice.
6. Režim Demo se vypne,
když potvrdíte poslední
číslici a kód je správný.
ČESKY
12.2 Servisní údaje
39
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BPK556320M
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
36.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
13.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
40
www.aeg.com
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
41
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867352219-A-322018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement