Bruksanvisning
Diskmaskin
PV3570
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Inställningar
Funktioner
2
3
5
5
6
7
9
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
10
11
13
14
16
19
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
Progress 3
av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen
med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
4 Progress
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas
ut ska följande säkring användas: 13
amp ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på länge
låter du vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Service
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar att
du endast använder originaldelar som
reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som finns
på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
Avfallshantering
VARNING! Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
3
KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2
3
2 Programvalsknappar
4
6 Progress
3 Delay-knapp
4 Kontrollampor
Indikatorer
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Multitab-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Program
1)
2)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av tvätt
Programfaser
Funktioner
• Normalt smutsad
disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
• Multitab
• Hårt smutsad
disk
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• Multitab
• Normalt eller lätt
smutsad disk
• Finporslin och
glas
• Disk 45 °C
• Sköljning
• Torkning
• Multitab
• Nyligen nedsmutsad
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C eller
65 °C
• Sköljning
• Multitab
• Allt
• Fördisk
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
3) Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort tid.
4) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
Progress 7
Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
9.9
0.932
195
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
13 - 14
0.7 - 0.9
70 - 80
9
0.9
30
4
0.1
14
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, tillvalsfunktioner samt mängden disk kan ändra värdena.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläget och
användarläget
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
och
samtidigt tills produkten
Håll in
är i programvalsläge.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Avaktiveringen av spolglansfacket när du
vill använda Multitab-funktionen utan
spolglans.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när endast
programlampan
lyser.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i området
där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
8 Progress
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter innehållande
salt och ditt vattens hårdhetsgrad är lägre
än 21° dH, kan du ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
– T.ex. 5 blinkningar + paus + 5
blinkningar = nivå 5.
flera gånger för att
3. Tryck på
ändra inställningen. Varje gång du
trycker på
ökar nummernivån.
Efter nivå 10 börjar du om från nivå 1
igen.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Inställning av vattenhårdhet
Spolglansfacket
Produkten måste vara i programvalsläge:
Spolglans bidrar till att torka disken utan att
det blir ränder eller fläckar.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
,
och
kontrollamporna
börjar blinka.
2. Tryck på
.
och
släcks.
• Kontrollamporna
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• Kontrollampan för
börjar att
blinka. Antalet blinkningar visar den
inställda nivån.
Spolglans dispenseras automatiskt under
den varma sköljfasen.
Användning av spolglans och
multitabletter
När du aktiverar funktionen Multitab
fortsätter spolglansfacket att släppa ut
spolglans. Du kan inaktivera
spolglansdoseringen. I detta fall kanske
torkresultatet inte blir tillfredsställande.
Spolglanslampan är alltid släckt när
spolglansfacket är inaktiverat.
Progress 9
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på .
• Kontrollamporna
och
slocknar.
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• Kontrollampan för Program klart
visar aktuell inställning:
Kontrollampan för Program klart
lyser = spolglansfacket aktiverat.
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
Kontrollampan för Program klart är
släckt = spolglansfacket avaktiverat.
Kontrollampan för spolglansfacket släcks.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera dessa
ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
.
och
• Kontrollamporna
släcks.
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• Kontrollampan
är släckt.
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
• Kontrollampan
tänds.
Ljudsignalen för "Program klart"
aktiveras.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte heller
kompatibla med varandra. Om
du har valt icke-kompatibla
funktioner stänger produkten
automatiskt av en eller flera av
dem. Endast kontrollamporna
för funktionerna som fortfarande
är aktiva förblir tända.
Multitab
Aktivera den här tillvalsfunktionen när du
använder multitabletter som integrerar salt-,
spolglans- och diskfunktioner. De kan
också innehålla andra disk- eller
spolglansmedel.
Den här funktionen gör så att salt inte
släpps ut. Temperaturindikatorn tänds inte.
Vid användning av denna tillvalsfunktion
förlängs programlängden för att förbättra
disk- och torkningsresultatet vid
användning av multitabletter.
Multitab är inte en permanent funktion utan
måste väljas vid varje program.
10 Progress
Aktivering av Multitab
Håll in
och
kontrollampan
samtidigt tills
tänds.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan
finnas kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda hartset
i vattenavhärdaren. Det ser ut som att
produkten inte fungerar. Diskfasen startar
bara när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med jämna
mellanrum.
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
salt som är speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast
första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs för
att stänga saltbehållaren.
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
Progress 11
Fylla på spolglansfacket
A D
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är särskilt
avsett för diskmaskiner.
B
C
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B) mellan
läge 1 (minsta mängd) och läge
4 eller 6 (största mängd).
B
A
1. Tryck in spärren (D) för att öppna locket
(C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A) tills
vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet. Om du använder
multitabletter, aktivera Multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
D A B
30
20
C
12 Progress
A
30
B
Starta ett program med fördröjd
start
D
20
C
1. Tryck in spärren (B) för att öppna locket
(C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
lägg en liten mängd diskmedel i
diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Ställa in och starta ett program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera produkten
när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
1. Låta dörren stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Motsvarande programlampa tänds.
4. Stäng luckan till produkten för att starta
programmet.
1. Ställ in program.
2. Tryck på
flera gånger tills lampan för
det antal timmar du vill ställa in tänds (3
eller 6).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden men inte ändra
programvalet.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan produkten
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
produkten från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna igen.
och
samtidigt tills produkten
Håll in
är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Progress 13
Program klart
kontrollampor. Detta minskar
energiförbrukningen.
När programmet är klart tänds
kontrollampan
. Om du inte stänger av
produkten inom 5 minuter släcks alla
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills
Auto Off-funktionen automatiskt stänger
av produkten.
2. Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även för
att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj
hellre fördiskprogrammet (om tillgänglig)
vid behov eller ett program med
fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker över
varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden
med vattenhårdhet upp till 21 °dH. I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och salt
användas utöver multitabletterna. I
områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan du
välja Multitab-funktionen (om tillgänglig).
Den här funktionen ökar rengörings- och
torkningsprestandan om multitabletter
används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat diskmedel,
salt och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivera spolglansdoseringen.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
14 Progress
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut
ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan
vatten fortfarande finnas kvar på
produktens sidor och lucka.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
Progress 15
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på plats.
4. Diska filtren.
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat under
de två skenorna.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
16 Progress
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad
använder en särskild rengöringsprodukt
för diskmaskiner. Följ instruktionerna
noga på förpackningen.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad
se om du kan lösa problem själv med hjälp
av informationen i tabellen.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan resultera
i allvarlig risk för säkerheten för
användaren. Alla reparationer
ska utföras av kvalificerad
personal.
Vid några problem blinkar indikatorn för
program klart med jämna mellanrum och
visar en felfunktion.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Maskinen fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Ljudsignalen hörs en gång med jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs två gånger med
jämna mellanrum.
• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Progress 17
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs tre gånger med
jämna mellanrum.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
• Detta är normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och energibesparingar.
Programmet varar för länge.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den
bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se
broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla
apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka
och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av
de apparater som används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om hur
man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Om du använder multitabletter, aktivera alltid Multitabfunktionen.
18 Progress
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel
för liten. Ställ in mängden sköljmedel som släpps ut till en
högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån
på spolglanset till en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
nivån på spolglanset till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett
annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd
spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som
kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
• Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför
inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av
dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Progress 19
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Matt, missfärgat eller naggat
porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 555
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning
användas för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
100012350-A-292015
Download PDF

advertising