Zanker KDT11003FK Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Zanker KDT11003FK Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
EL
Οδηγίες
Χρήσης
Πλυντήριο
πιάτων
KDT11003FK
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Πίνακας χειριστηρίων
Προγραμματα
Ρυθμίσεις
Πριν από την πρώτη χρήση
2
3
4
5
6
8
Καθημερινή χρήση
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τεχνικα στοιχεια
9
10
12
13
17
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή
ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική
αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την
πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
2
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Η πίεση λειτουργίας του νερού (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει
να είναι μεταξύ 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 13 σερβίτσιων.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
Τα μαχαιροπίρουνα και λοιπά αντικείμενα με αιχμηρά άκρα
πρέπει να τοποθετούνται με τη μύτη προς τα κάτω ή σε
οριζόντια θέση στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα.
Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς
επιτήρηση καθώς μπορεί να πέσετε επάνω της.
Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.
Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να παρεμποδίζονται
από τυχόν ύπαρξη χαλιού.
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού,
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την
συνοδεύουν. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση
παλιών σετ σωλήνων.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία
χαμηλότερη από 0 °C.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω από τις
οποίες ή δίπλα στις οποίες εγκαθίσταται η
συσκευή είναι ασφαλείς.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με
το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών συμφωνούν με την
παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν,
επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
3
•
•
•
•
•
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Σε
περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί
το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα
το φις τροφοδοσίας.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Μόνο για το Η.Β. και την Ιρλανδία. Η
συσκευή διαθέτει φις τροφοδοσίας 13 amp.
Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την
ασφάλεια στο φις τροφοδοσίας,
χρησιμοποιήστε ασφάλεια: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του
σωλήνα παροχής νερού.
Χρήση
•
•
•
•
•
•
Σύνδεση νερού
•
•
•
•
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους
σωλήνες νερού.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε σωλήνες
που είναι καινούριοι ή δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το
νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει
βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με
εσωτερικό καλώδιο ρεύματος.
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων
πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις
οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό στη
συσκευή.
Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή
πριν από την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Ενδέχεται να υπάρχει
απορρυπαντικό στα πιάτα.
Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται σε
εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα, μπορεί να
διαφύγει καυτός ατμός από τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Σέρβις
•
•
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις για την επισκευή της
συσκευής. Συνιστάται η χρήση μόνο
γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις, φροντίστε ναι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία που
βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Μοντέλο:
Κωδικός προϊόντος (PNC):
Αριθμός σειράς (S.N.):
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επικίνδυνη τάση.
Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί
ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Πίνακας χειριστηρίων
4
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε
το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να
αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων
μέσα στη συσκευή.
1
2
5
3
4
1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2 Ενδείξεις προγραμμάτων
3 Ενδείξεις
4 Κουμπί επιλογής προγράμματος
5 Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
Ενδείξεις
Φάση πλύσης. Ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία η φάση πλύσης.
Ένδειξη τέλους.
Ένδειξη αλατιού. Είναι πάντα σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
προγράμματος.
Προγραμματα
Πρόγραμμα
2)
Βαθμός
λερώματος
Τύπος
φορτίου
Φάσεις
προγράμματος
Τιμές κατανάλωσης
1)
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπίρουν
α
•
•
•
•
Πρόπλυση
Πλύση 50 °C
Ξεβγάλματα
Στέγνωμα
195
1.039
11
Πολύ
λερωμένα
Πιάτα,
μαχαιροπίρουν
α, μαγειρικά
σκεύη
•
•
•
•
Πρόπλυση
Πλύση 70 °C
Ξεβγάλματα
Στέγνωμα
140 - 160
1.5 - 1.6
13 - 15
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπίρουν
α
•
•
•
•
Πρόπλυση
Πλύση 65 °C
Ξεβγάλματα
Στέγνωμα
120 - 130
1.3 - 1.6
15 - 17
Διάρκεια
(λεπτά)
Κατανάλ
ωση
(kWh)
Νερό
(l)
5
Πρόγραμμα
3)
4)
Βαθμός
λερώματος
Τύπος
φορτίου
Φάσεις
προγράμματος
Φρεσκολερωμέ
να
Πιάτα και
μαχαιροπίρουν
α
•
Κάθε τύπος
Τιμές κατανάλωσης
1)
Διάρκεια
(λεπτά)
Κατανάλ
ωση
(kWh)
Νερό
(l)
30
0.8
9
•
Πλύση 60 °C
ή 65 °C
Ξεβγάλματα
•
Πρόπλυση
14
0.1
4
1) Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις
διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των πιάτων.
2) Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωση ενέργειας για
κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. (Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για τα ινστιτούτα
δοκιμών.)
3) Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πλύνετε ένα φρεσκολερωμένο φορτίο. Παρέχει καλά
αποτελέσματα πλύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
4) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για ένα σύντομο ξέβγαλμα των πιάτων. Αποτρέπει να
κολλήσουν τα υπολείμματα τροφών στα πιάτα και να αναδύονται δυσάρεστες οσμές από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.
Ρυθμίσεις
Λειτουργία επιλογής προγράμματος
Η συσκευή είναι σε λειτουργία επιλογής προγράμματος, όταν όλες οι ενδείξεις προγραμμάτων
είναι αναμμένες.
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος ,είναι δυνατό να ρυθμίσετε ένα
πρόγραμμα και να μεταβείτε στη λειτουργία χρήστη.
Αν στο χειριστήριο δεν εμφανιστεί αυτή η κατάσταση, εκτελέστε τη λειτουργία Reset.
Λειτουργία χρήστη
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος:
1.
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής προγράμματος έως ότου η ένδειξη
αναβοσβήνει και η ένδειξη
ανάψει.
Στη λειτουργία χρήστη μπορεί να αλλάξει:
6
αρχίσει να
•
•
Το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού.
Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος για την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
Αυτές οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.
Λειτουργία Reset
Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος μέχρι να ανάψουν όλες οι ενδείξεις προγραμμάτων
(Λειτουργία επιλογής προγράμματος).
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα ή την καθυστέρηση
έναρξης.
Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού
1.
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία χρήστη, περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη
και να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
2.
3.
. Η τρέχουσα ρύθμιση υποδεικνύεται από τον
αριθμό των αναλαμπών της ένδειξης
( π.χ. 5 αναλαμπές + παύση + 5 αναλαμπές =
επίπεδο 5).
Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Κάθε φορά που
πιέζετε το κουμπί, το επίπεδο αυξάνεται. Μετά από το επίπεδο 10, ξεκινάτε πάλι από το
επίπεδο 1.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Πίνακας σκληρότητας νερού
Γερμανικοί
βαθμοί
(°dH)
Γαλλικοί βαθμοί
(°fH)
mmol/l
Αγγλικοί
βαθμοί (Clarke)
Επίπεδο
αποσκληρυντή
νερού
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Εργοστασιακή ρύθμιση
2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο.
Ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος για το τέλος του προγράμματος
Βάσει προεπιλογής, αυτό το ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο, αλλά μπορείτε να το
ενεργοποιήσετε.
7
1.
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία χρήστη, εντός 5 δευτερολέπτων πιέστε το κουμπί
επιλογής προγράμματος: η ένδειξη
αναβοσβήνει.
είναι αναμμένη και η ένδειξη
2.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη
απενεργοποιημένο.
3.
είναι
Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη
αναμμένη. Το ηχητικό σήμα είναι ενεργοποιημένο.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4.
. Η ένδειξη
αρχίζει να
είναι σβηστή. Το ηχητικό σήμα είναι
Πριν από την πρώτη χρήση
1.
2.
3.
4.
5.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του
επιπέδου του αποσκληρυντή νερού
αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού
της παροχής σας. Σε αντίθετη
περίπτωση, ρυθμίσετε το επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού.
Γεμίστε τη θήκη αλατιού.
Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα
κατεργασίας που ενδέχεται να βρίσκονται
ακόμα μέσα στη συσκευή. Μη
χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και μη
φορτώσετε τα καλάθια.
Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα, η συσκευή
μπορεί να χρειαστεί έως και 5 λεπτά μέχρι να
αναπληρώσει τη ρητίνη στον αποσκληρυντή
νερού. Δίνει την εντύπωση ότι η συσκευή δεν
λειτουργεί. Η φάση πλύσης ξεκινά μόνο μετά
την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η
διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κατά
περιόδους.
Προσθήκη αλατιού
Πριν από την πρώτη χρήση βάλτε ένα λίτρο νερό στη θήκη αλατιού.
Κατά την πλήρωση της θήκης αλατιού μπορεί να παρουσιαστεί υπερχείλιση νερού και αλατιού.
Κίνδυνος διάβρωσης. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο, αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού, ξεκινήστε
ένα πρόγραμμα.
Προσθήκη λαμπρυντικού
1
43
21
A
2
8
Το λαμπρυντικό βοηθά στο στέγνωμα των πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια. Απελευθερώνεται
αυτόματα κατά τη ζεστή φάση ξεβγάλματος. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού όταν ο φακός (A)
είναι διάφανος.
Καθημερινή χρήση
Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επιλογής προγράμματος.
• Αν η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη,
γεμίστε τη θήκη αλατιού.
1.
2.
3.
4.
5.
Φορτώστε τα καλάθια.
Προσθέστε το απορρυπαντικό.
Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό
πρόγραμμα για τον τύπο φορτίου και το
βαθμό λερώματος.
Προσθήκη απορρυπαντικού
1
A
B
30
20
2
Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση πρόπλυσης, βάλτε επίσης μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού στη θήκη B.
Προσθήκη ταμπλετών πολλαπλών δράσεων
1
30
20
2
•
•
•
Μη γεμίζετε τη θήκη αλατιού και τη θήκη λαμπρυντικού.
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο χαμηλότερο επίπεδο.
Ρυθμίστε τη θήκη λαμπρυντικού στη χαμηλότερη θέση.
Ρύθμιση και έναρξη ενός προγράμματος
Έναρξη ενός προγράμματος
1.
2.
3.
4.
Αφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.
Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος μέχρι να ανάψει η ένδειξη του προγράμματος που
θέλετε να επιλέξετε.
Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
9
Επιλογή καθυστέρησης έναρξης
Επιλέξτε το πρόγραμμα.
Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης έναρξης για να καθυστερήσετε την έναρξη του
προγράμματος κατά 3 ώρες. Ανάβει η ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
1.
2.
Άνοιγμα της πόρτας ενώ λειτουργεί η συσκευή
Εάν ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ένα πρόγραμμα, η συσκευή σταματά. Όταν
κλείσετε την πόρτα, η συσκευή συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Τέλος του προγράμματος
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανάβει η ένδειξη
1.
2.
.
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Εάν δεν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μερικά λεπτά μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος σβήνουν όλες οι ενδείξεις. Αυτό συμβάλλει στη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Υποδείξεις και συμβουλές
Γενικά
Οι ακόλουθες υποδείξεις διασφαλίζουν τα
βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος σε καθημερινή χρήση και επίσης
βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
•
•
•
•
•
•
10
Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα υπολείμματα
τροφών από τα πιάτα στον κάδο
απορριμμάτων.
Μην ξεβγάζετε τα πιάτα στο χέρι. Όταν
είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμα πρόπλυσης (εάν είναι
διαθέσιμο) ή επιλέξτε ένα πρόγραμμα με
φάση πρόπλυσης.
Χρησιμοποιείτε πάντα ολόκληρο το χώρο
των καλαθιών.
Όταν φορτώνετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι το νερό που απελευθερώνεται από τα
στόμια των εκτοξευτήρων νερού μπορεί να
φτάσει και να πλύνει τα πιάτα εντελώς.
Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν
ακουμπούν ή καλύπτονται μεταξύ τους.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι για
πλυντήρια πιάτων ξεχωριστά ή μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις ταμπλέτες πολλαπλών
δράσεων (π.χ. «3 σε 1», «4 σε 1», «Όλα
σε 1»). Ακολουθείτε τις οδηγίες που
αναγράφονται στη συσκευασία.
Επιλέξετε το πρόγραμμα σύμφωνα με τον
τύπο του φορτίου και το βαθμό λερώματος.
Με το πρόγραμμα ECO, έχετε την πλέον
αποτελεσματική χρήση νερού και
κατανάλωση ενέργειας για κανονικά
λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα.
Ο αποσκληρυντής νερού
Ο αποσκληρυντής νερού αφαιρεί τα μεταλλικά
στοιχεία από την παροχή νερού, τα οποία θα
είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα
πλύσης και στη συσκευή.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών
των μεταλλικών στοιχείων, τόσο σκληρότερο
είναι το νερό. Η σκληρότητα του νερού
μετράται σε ισοδύναμες κλίμακες.
Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί
σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νερού
στην περιοχή σας. Ο τοπικός οργανισμός
ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει
σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην
περιοχή σας. Είναι σημαντική η ρύθμιση του
σωστού επιπέδου του αποσκληρυντή νερού
για τη διασφάλιση καλών αποτελεσμάτων
πλύσης.
Χρήση αλατιού, λαμπρυντικού και
απορρυπαντικού
•
Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντικό
και απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων.
•
•
•
Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν
βλάβη στη συσκευή.
Οι ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων είναι
συνήθως κατάλληλες για περιοχές με
σκληρότητα νερού έως και 21 °dH. Σε
περιοχές που ξεπερνούν αυτό το όριο,
πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα με
τις ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων
λαμπρυντικό και αλάτι. Παρ' όλα αυτά, σε
περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό
συνιστάται η χρήση ξεχωριστού
απορρυπαντικού (σε σκόνη, τζελ,
ταμπλέτες χωρίς πρόσθετες δράσεις),
λαμπρυντικού και αλατιού ξεχωριστά για
βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και
στεγνώματος.
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν
διαλύονται πλήρως με τα σύντομα
προγράμματα. Για να αποτρέψετε να
παραμένουν υπολείμματα στα σερβίτσια
σας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα
προγράμματα.
Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα
απορρυπαντικού από την απαιτούμενη.
Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία του
απορρυπαντικού.
Φόρτωμα των καλαθιών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τι να κάνετε αν θέλετε να σταματήσετε
τη χρήση των ταμπλετών πολλαπλών
δράσεων
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό
απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο του
αποσκληρυντή νερού.
Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες αλατιού και
λαμπρυντικού είναι γεμάτες.
Ξεκινήστε το πιο σύντομο πρόγραμμα με
μια φάση ξεβγάλματος. Μην προσθέσετε
απορρυπαντικό και μη φορτώσετε τα
καλάθια.
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της
περιοχής σας.
Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού
που αποδεσμεύεται.
Ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντικού.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για
πλύσιμο αντικειμένων που είναι κατάλληλα
για πλυντήρια πιάτων.
Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα
από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο, κασσίτερο
και χαλκό.
Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα
που μπορεί να απορροφήσουν νερό
(σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα υπολείμματα
τροφών από τα πιάτα στον κάδο
απορριμμάτων.
Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα αντικείμενα.
Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα
(φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το
άνοιγμα προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχονται σε
επαφή με άλλα ποτήρια.
Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα
μικρά αντικείμενα στο καλάθι για
μαχαιροπίρουνα.
Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο
επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα
αντικείμενα δεν μετακινούνται.
Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν
προχωρήσετε στην έναρξη ενός
προγράμματος.
Πριν από την έναρξη ενός
προγράμματος
Βεβαιωθείτε ότι:
•
•
•
•
•
•
•
Τα φίλτρα είναι καθαρά και ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Έχετε σφίξει το καπάκι της θήκης αλατιού.
Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι φραγμένοι.
Υπάρχει αλάτι πλυντηρίου πιάτων και
λαμπρυντικό (εκτός αν χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων).
Η τοποθέτηση των αντικειμένων στα
καλάθια είναι σωστή.
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον
τύπο φορτίου και για το βαθμό λερώματος.
Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού.
Άδειασμα των καλαθιών
1.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα
σερβίτσια πριν τα αφαιρέσετε από τη
11
2.
συσκευή. Τα ζεστά αντικείμενα μπορούν
εύκολα να υποστούν ζημιά.
Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά
το επάνω.
Στο τέλος του προγράμματος
μπορεί να υπάρχει νερό στα
πλαϊνά και στην πόρτα της
συσκευής.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την
πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
Τα βρόμικα φίλτρα και οι
φραγμένοι εκτοξευτήρες νερού
μειώνουν τα αποτελέσματα της
πλύσης. Ελέγχετέ τα τακτικά και,
αν χρειάζεται, καθαρίζετέ τα.
Καθαρισμός των φίλτρων
B
A
C
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ή βρωμιά μέσα ή στα άκρα της λεκάνης
αποστράγγισης.
Επανατοποθετήστε το επίπεδο φίλτρο (C). Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο κάτω
από τους 2 οδηγούς.
Επανασυναρμολογήστε τα φίλτρα (Α) και (Β).
Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο (Α) στο επίπεδο φίλτρο (C). Στρέψτε το προς τα δεξιά μέχρι να
ασφαλίσει.
Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης των φίλτρων, τα αποτελέσματα της πλύσης
μπορεί να μην είναι ικανοποιητικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή
Καθάρισμα των εκτοξευτήρων νερού
•
Μην αφαιρείτε τους εκτοξευτήρες νερού. Αν
έχουν βουλώσει οι τρύπες στους εκτοξευτήρες
νερού, αφαιρέστε τα υπολείμματα της βρομιάς
με ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο.
•
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξωτερικό καθάρισμα
•
•
12
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν ή διαλύτες.
Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή,
συμπεριλαμβανομένου του λάστιχου της
πόρτας, με ένα μαλακό, υγρό πανί.
•
•
Αν χρησιμοποιείτε τακτικά προγράμματα
σύντομης διάρκειας, μπορεί να μένουν
επικαθίσεις λίπους και αλάτων στο
εσωτερικό της συσκευής. Για να αποτραπεί
κάτι τέτοιο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
προγράμματα μεγάλης διάρκειας
τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
Για να διατηρήσετε την απόδοση της
συσκευής σας στο υψηλότερο επίπεδο,
συνιστάται η χρήση ενός προϊόντος
καθαρισμού για πλυντήρια πιάτων σε
μηνιαία βάση. Ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία
του προϊόντος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία, προτού επικοινωνήσετε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, ελέγξτε αν
μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας με
τη βοήθεια των πληροφοριών στον πίνακα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επισκευές
που δεν πραγματοποιήθηκαν
σωστά ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο για
την ασφάλεια του χρήστη. Οι
οποιεσδήποτε επισκευές πρέπει
να πραγματοποιούνται από
εξειδικευμένο προσωπικό.
Πρόβλημα και κωδικός βλάβης
Με ορισμένα προβλήματα, η ένδειξη τέλους
αναβοσβήνει διακοπτόμενα υποδεικνύοντας
κάποια δυσλειτουργία.
Η πλειοψηφία των προβλημάτων που
μπορούν να συμβούν μπορούν να λυθούν
χωρίς την ανάγκη για επικοινωνία με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
•
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί
στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια
στον πίνακα ασφαλειών.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι
κλειστή.
Εάν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης,
ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος
της αντίστροφης μέτρησης.
Η συσκευή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία
αναπλήρωσης της ρητίνης μέσα στον
αποσκληρυντή νερού. Η διαδικασία διαρκεί
περίπου 5 λεπτά.
13
Πρόβλημα και κωδικός βλάβης
Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.
• Η ένδειξη τέλους αναβοσβήνει 1
φορά διακοπτόμενα.
• Το ηχητικό σήμα ηχεί 1 φορά
διακοπτόμενα.
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
•
•
•
•
•
14
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι
ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν
είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή,
επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι
φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής
δεν είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει
συστραφεί ή τσακίσει.
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
• Η ένδειξη τέλους αναβοσβήνει 2
φορές διακοπτόμενα.
• Το ηχητικό σήμα ηχεί 2 φορές
διακοπτόμενα.
•
Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη
προστασίας από υπερχείλιση.
• Η ένδειξη τέλους αναβοσβήνει 3
φορές διακοπτόμενα.
• Το ηχητικό σήμα ηχεί 3 φορές
διακοπτόμενα.
•
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Η συσκευή σταματά και ξεκινά
περισσότερες φορές κατά τη λειτουργία.
•
Αυτό είναι φυσιολογικό. Σας παρέχει βέλτιστα
αποτελέσματα καθαρισμού και εξοικονόμηση
ενέργειας.
Το πρόγραμμα διαρκεί πάρα πολύ.
•
Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης,
ακυρώστε τη ρύθμιση καθυστέρησης ή περιμένετε
μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.
Υπάρχει μικρή διαρροή από την πόρτα
της συσκευής.
•
Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).
Η πόρτα της συσκευής δεν είναι κεντραρισμένη
στον κάδο. Ρυθμίστε το πίσω πόδι (αν διατίθεται).
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει με
ευκολία.
•
Ήχοι κροταλίσματος/χτυπήματος
ακούγονται από το εσωτερικό της
συσκευής.
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη απορροής του νεροχύτη
δεν είναι φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει
συστραφεί ή τσακίσει.
Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή
σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).
Εξέχουν μέρη των σερβίτσιων από τα καλάθια.
Τα σερβίτσια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στα
καλάθια. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο φόρτωσης
καλαθιών.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού μπορεί να
περιστρέφεται ελεύθερα.
Πρόβλημα και κωδικός βλάβης
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
•
Η συσκευή ρίχνει την ασφάλεια.
•
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι
αρκετή για να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις
συσκευές που χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε την
ένταση ηλεκτρικού ρεύματος της πρίζας και τη
χωρητικότητα του μετρητή ή απενεργοποιήστε μια
από τις συσκευές σε χρήση.
Εσωτερικό ηλεκτρικό σφάλμα της συσκευής.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με
ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ανατρέξτε στις ενότητες «Πριν
από την πρώτη χρήση»,
«Καθημερινή χρήση» ή
«Υποδείξεις και συμβουλές»
για άλλες πιθανές αιτίες.
Για κωδικούς βλάβης που δεν περιγράφονται
στον πίνακα, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αφού ελέγξετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το
Τα αποτελέσματα της πλύσης και στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
Πρόβλημα
Μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα πλύσης.
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
•
•
Μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα στεγνώματος.
•
•
•
•
Υπάρχουν υπόλευκες γραμμές
ή ελαφρώς γαλάζιες
επιστρώσεις στα ποτήρια και τα
πιάτα.
•
Υπάρχουν λεκέδες και σταγόνες
νερού που στέγνωσαν επάνω
στα ποτήρια και τα πιάτα.
•
•
•
Ανατρέξτε στις ενότητες «Καθημερινή χρήση»,
«Υποδείξεις και συμβουλές» και στο φυλλάδιο
φόρτωσης καλαθιών.
Χρησιμοποιήστε πιο εντατικά προγράμματα πλύσης.
Τα σερβίτσια έχουν αφεθεί για μεγάλο διάστημα μέσα σε
κλειστή συσκευή.
Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση του λαμπρυντικού δεν
είναι αρκετή. Ρυθμίστε τη θήκη λαμπρυντικού σε
υψηλότερο επίπεδο.
Τα πλαστικά αντικείμενα ενδέχεται να χρειαστούν
στέγνωμα με πετσέτα.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό, ακόμα
και σε συνδυασμό με ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων.
Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού.
Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού σε χαμηλότερο
επίπεδο.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερβολική.
Η ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται είναι πολύ
μικρή. Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού σε υψηλότερο
επίπεδο.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα του
λαμπρυντικού.
15
Πρόβλημα
Τα πιάτα είναι υγρά.
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
•
•
•
•
Το εσωτερικό της συσκευής
είναι βρεγμένο.
•
Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής. προκαλείται
από την υγρασία του αέρα που συμπυκνώνεται στα
τοιχώματα.
Ασυνήθιστος αφρός κατά τη
διάρκεια της πλύσης.
•
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για πλυντήρια
πιάτων μόνο.
Υπάρχει διαρροή στη θήκη λαμπρυντικού. Επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ίχνη σκουριάς στα
μαχαιροπίρουνα.
•
•
•
Υπάρχουν κατάλοιπα
απορρυπαντικού στη θήκη στο
τέλος του προγράμματος.
•
•
•
Υπάρχει πολύ αλάτι στο νερό που χρησιμοποιείται για
πλύση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο αποσκληρυντής
νερού».
Τοποθετήθηκαν μαζί ασημένια και ανοξείδωτα
μαχαιροπίρουνα. Αποφεύγετε να βάζετε ασημένια και
ανοξείδωτα αντικείμενα κοντά μεταξύ τους.
Η ταμπλέτα απορρυπαντικού κόλλησε στη θήκη με
αποτέλεσμα να μην ξεπλυθεί εντελώς από το νερό.
Το νερό δεν μπορεί να ξεπλύνει το απορρυπαντικό από τη
θήκη. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού δεν είναι
φραγμένος ή μπλοκαρισμένος.
Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα καλάθια δεν
παρεμποδίζουν το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης
απορρυπαντικού.
Οσμές εντός της συσκευής.
•
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εσωτερικός καθαρισμός».
Κατάλοιπα αλάτων στα
σερβίτσια, στο εσωτερικό και
στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας.
•
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ο αποσκληρυντής νερού».
Θαμπά, αποχρωματισμένα ή
χτυπημένα σερβίτσια.
•
Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή πλένονται μόνο αντικείμενα
που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
Φορτώστε και αδειάστε το καλάθι με προσοχή. Ανατρέξτε
στο φυλλάδιο φόρτωσης καλαθιών.
Τοποθετείτε τα ευαίσθητα αντικείμενα στο επάνω καλάθι.
•
•
Ανατρέξτε στις ενότητες «Πριν
από την πρώτη χρήση»,
«Καθημερινή χρήση» ή
«Υποδείξεις και συμβουλές»
για άλλες πιθανές αιτίες.
16
Το πρόγραμμα δεν έχει φάση στεγνώματος ή έχει φάση
στεγνώματος με χαμηλή θερμοκρασία.
Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα του
λαμπρυντικού.
Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα των
ταμπλετών πολλαπλών δράσεων. Δοκιμάστε μια
διαφορετική μάρκα ή ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντικού
και χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό μαζί με τις ταμπλέτες
πολλαπλών δράσεων.
Τεχνικα στοιχεια
Διαστάσεις
Πλάτος / ύψος / βάθος (mm)
596 / 818 - 898 / 555
Ηλεκτρική σύνδεση 1)
Τάση (V)
220 - 240
Συχνότητα (Hz)
50
Πίεση παροχής νερού
Ελάχ. / μέγ. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Παροχή νερού
Κρύο ή ζεστό νερό 2)
μέγ. 60 °C
Χωρητικότητα
Σερβίτσια
13
Κατανάλωση ισχύος
Κατάσταση παραμονής εν
ενεργεία (W)
0.50
Κατανάλωση ισχύος
Κατάσταση
απενεργοποίησης (W)
0.50
1) Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών για άλλες τιμές.
2) Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς συλλέκτες, αιολική
ενέργεια), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με τη δοκιμή απόδοσης, αποστείλετε ένα
email στη διεύθυνση:
[email protected]
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Καταγράψτε τον κωδικό προϊόντος (PNC) που
βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με
τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
17
*
18
19
www.electrolux.com/shop
100011960-A-202015

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement