Bruksanvisning
Diskmaskin
PI1545X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Program
Inställningar
2
3
5
6
7
8
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
9
10
11
13
14
17
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen
med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas
4 Progress
ut ska följande säkring användas: 13
amp ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på länge
låter du vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Service
VARNING! Farlig spänning.
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar att
du endast använder originaldelar som
reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som finns
på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
Avfallshantering
Använd
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
3
6 Progress
KONTROLLPANELEN
1
2
6
1
2
3
4
Kontrollampa för strömbrytare
Programmarkör
Kontrollampor
Fördröjd start-knapp
3
5
4
5 Start-knapp
6 Programväljare
Kontrollampor
Kontrollampa
Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen och sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för salt. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Progress 7
PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
195
1.039
11
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller
och pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
140 160
1.5 - 1.6
13 - 15
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
120 130
1.3 - 1.6
15 - 17
3)
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
• Disk 60 °C
eller 65 °C
• Sköljningar
30
0.8
9
4)
Alla
• Fördisk
14
0.1
4
2)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat
porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort
tid.
4) Använd det här programmet för att skölja disken snabbt. Detta förhindra att matrester torkar in och att disken börjar lukta illa inne i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
8 Progress
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläge och
användarläge
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Håll in Start och Delay samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Vattenavhärdare
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå efter vattnets
hårdhet.
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Ställa in programvalsläget
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i området
där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Produkten är i programvalsläget när
indikatorn för På/Av tänds och indikatorn
börjar blinka.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter innehållande
salt och ditt vattens hårdhetsgrad är lägre
än 21dH, kan du ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Progress 9
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Se till att programmarkören på vredet är
inriktad med kontrollampan för På/Av.
2. Håll in Delay för att öppna
användarläget. Vrid samtidigt vredet
motsols tills symbolen för det första
programmet är i linje med
kontrollampan för På/Av. Släpp Delay
när Start och kontrollampan för På/Av
börjar blinka.
3. Tryck på Delay.
börjar att blinka.
• Indikatorn
• Kontrollamporna Start och
kontrollampan för På/Av fortsätter att
blinka.
• Det periodiska blinkandet av
hänvisar till aktuell nivå, t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar =
nivå 5.
4. Tryck på Delay upprepade gånger för
att ändra inställning. Varje gång du
trycker på Delay ökar nummernivån.
Efter nivå 10 börjar du om från nivå 1
igen.
5. Vrid vredet till På/Av för att bekräfta
inställningen.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan
finnas kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda hartset
i vattenavhärdaren. Det ser ut som att
produkten inte fungerar. Diskfasen startar
bara när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med jämna
mellanrum.
Saltbehållaren
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast
första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
salt som är speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs för
att stänga saltbehållaren.
10 Progress
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
Fylla på spolglansfacket
B
A
4
1
3 2
1. Tryck in spärren D för att öppna locket
C.
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A) tills
vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B) mellan
läge 1 (minsta mängd) och läge
4 eller 6 (största mängd).
M AX
+
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är särskilt
avsett för diskmaskiner.
-
C
D
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Vrid vredet tills symbolen för önskat
program pekar på kontrollampan för
på/av. Ställ in och starta rätt program
för typen av disk och smutsgrad.
• Om saltbehållarens indikatorer lyser,
fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.
Använda diskmedel
A
30
B
D
1. Tryck in spärren B för att öppna locket
C.
2. Häll diskmedlet, pulver eller tabletter, i
facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
lägg en liten mängd diskmedel i
diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Använda multitabletter
När du använder tabletter som innehåller
salt och sköljmedel behöver du inte fylla på
saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta
nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
20
C
Progress 11
Ställa in och starta ett program
Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng produktens lucka.
3. Vrid vredet tills symbolen för önskat
program pekar på kontrollampan för
på/av.
• Kontrollampan för På/Av tänds.
• Startindikeringen börjar blinka.
4. Tryck på Start.
• Programmet startar .
• Kontrollampan för på/av och
startindikeringen lyser.
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay för att fördröja starten
av programmet med tre timmar.
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Tryck på Start.
Startindikeringen tänds.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan produkten
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
produkten från den punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Håll Start och Delay intryckta tills
startindikatorn börjar blinka.
2. Tryck på Start för att starta
programmet.
Avbryta programmet
Håll Start och Delay intryckta tills
startindikeringen börjar blinka.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart tänds
. Om du inte stänger av
kontrollampan
produkten inom 5 minuter släcks alla
kontrollampor. Detta minskar
energiförbrukningen.
1. Stäng av produkten genom att vrida
vredet tills programmarkören pekar mot
kontrollampan för på/av.
2. Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även för
att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj
hellre fördiskprogrammet (om tillgänglig)
vid behov eller ett program med
fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker över
varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
12 Progress
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden
med vattenhårdhet upp till 21 °dH I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och salt
användas utöver multitabletterna. I
områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan du
välja Multitab-funktionen (om tillgänglig).
Den här funktionen ökar rengörings- och
torkningsprestandan om multitabletter
används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat diskmedel,
salt och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställa in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att salt- och
spolglansbehållarna är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När diskprogrammet är klart justerar du
vattenavhärdaren efter vattenhårdheten
där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut
ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan
vatten fortfarande finnas kvar på
produktens sidor och lucka.
Progress 13
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
4. Diska filtren.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat under
de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på plats.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
14 Progress
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad
använder en särskild rengöringsprodukt
för diskmaskiner. Följ instruktionerna
noga på förpackningen.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad
se om du kan lösa problem själv med hjälp
av informationen i tabellen.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan resultera
i allvarlig risk för säkerheten för
användaren. Alla reparationer
ska utföras av kvalificerad
personal.
Vid några problem blinkar indikatorn för
program klart med jämna mellanrum och
visar en felfunktion.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
Progress 15
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Maskinen fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
• Detta är normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och energibesparingar.
Programmet varar för länge.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den
bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se
broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla
apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka
och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av
de apparater som används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
16 Progress
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten trycker
du på Start. Kontakta auktoriserad service
om problemet uppstår igen.
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om hur
man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel
för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en
högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
spolglansfacket på en högre nivå.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som
kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
• Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Progress 17
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför
inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av
dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Tråkigt, missfärgat eller naggat
porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.50
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning
användas för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
18 Progress
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
*
Progress 19
www.progress-hausgeraete.de
100014730-A-372015
Download PDF

advertising