User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDF23001WA
ZDF23001XA
SV Bruksanvisning
Diskmaskin
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
•
•
•
2
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med
spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
•
•
•
•
•
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas
igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INSTALLATION
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EEGdirektiven.
Endast för Storbritannien och Irland. Produkten
har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska följande
säkring användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
ANSLUTNING AV VATTEN
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till
rör som inte har använts på länge låter du
vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska
du kontrollera att inget läckage förekommer.
• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget
om tilloppsslangen är skadad. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
ANVÄND
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du
öppnar dörren medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
3
LÄTT START
1
2
3
6
1 Kontrollampa för strömbrytare
2 Programmarkör
5
4
5 Fördröjd start-knapp
6 Programväljare
3 Kontrollampor
4 Start-knapp
KONTROLLAMPOR
Kontrollampa när programmet är slut.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
4
PROGRAM
Förbrukningsvärden
1)
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Varaktighet
(min.)
2)
3)
4)
5)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
195
1.039
11
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
150 170
1.5 - 1.6
13 - 15
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
120 130
1.3 - 1.6
15 - 17
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
•
30
0.8
9
•
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljningar
•
Fördisk
14
0.1
4
Alla
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt
smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
4) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat
på kort tid.
5) Använd det här programmet för att skölja disken snabbt. Detta förhindra att matrester torkar in och att
disken börjar lukta illa inne i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig
information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattnet har där du bor. Om
inte, justera vattenavhärdarens nivå.
Kontakta det lokala Vattenverket för att
få information om vattnets hårdhet där du
bor.
5
2. Fyll på specialsalt för diskmaskin i
saltbehållaren.
3. Fyll på spolglans för diskmaskin i
spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan finnas
kvar i produkten. Använd inte diskmedel och fyll
inte korgarna.
VATTENHÅRDHETSTABELL
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Justera vattenavhärdaren
5x
Programmarkören måste vara inriktad med .
• Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
6
6x
•
Håll in
och vrid samtidigt vredet motsols tills programmarkören är inriktad med
•
Släpp
när Delay och
•
Tryck på
.
börjar blinka.
. Kontrollamporna
blinkande kontrollampan
, Delay och
blinkar. Aktuell inställning indikeras av den periodiskt
: t.ex. 5 periodiska blinkningar + paus + 5 periodiska blinkningar = nivå 5.
•
Tryck på
för att ändra inställningen. Varje gång du trycker på knappen ökar nivån. Efter nivå 10 börjar
det om från nivå 1 igen.
•
Vrid vredet
för att bekräfta inställningen.
TILLSÄTTA SALT
Häll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.
Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger.
För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.
TILLSÄTTA SPOLGLANS
1
43
21
2
Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps automatiskt
ut under den heta sköljfasen.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Ställ in och starta rätt program för typen av disk
och smutsgrad.
Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll
på saltbehållaren.
•
Om kontrollampan för spolglans lyser, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.
7
TILLSÄTTA DISKMEDEL
1
A
B
30
20
2
Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacketB.
TILLSÄTTA MULTITABLETTER
1
30
20
2
•
•
•
Fyll inte på saltbehållaren och spolglansfacket.
Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
PROGRAMVALSLÄGE
Produkten måste vara i programvalsläge för att kunna starta ett program. Om kontrollpanelen inte visar
detta tillstånd trycker du på Reset.
RESET
Med Reset kan du avbryta programmet som är igång eller den fördröjda starten. Produkten går tillbaka till
programvalsläget.
8
STARTA ETT PROGRAM
Öppna vattenkranen, stäng luckan, välj ett program och tryck på
.
FUNKTION DELAY
Med den här funktionen kan du fördröja starten av ett program med 3 timmar.
Ställ in programmet genom att trycka på Delay.
Tryck på
för att starta nedräkningen.
Programmet startar när nedräkningen är slut.
ÖPPNA LUCKAN MEDAN PRODUKTEN ÄR IGÅNG
Om luckan öppnas medan ett program pågår, stannar produkten. När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
9
NÄR PROGRAMMET ÄR KLART
5 min
Kontrollampan
tänds. Om du inte stänger av produkten inom 5 minuter släcks alla kontrollampor.
Detta minskar energiförbrukningen.
Vrid programväljaren till
. Stäng kranen.
RÅD OCH TIPS
ALLMÄNT
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning
vid daglig användning och även för att skydda
miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta
dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj hellre
fördiskprogrammet (om tillgänglig) vid behov
eller ett program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till att
tallrikarna nås helt av vattnet som släpps från
spolarmens munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel, spolglans
och salt separat eller så kan du använda
multitabletter (t.ex. ''3 i 1'', ''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ
anvisningarna som står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och smutsgrad.
Med ECO-programmet får du den effektivaste
användningen av vatten och energikonsumtion
för normalt smutsad porslin och bestick.
VATTENAVHÄRDARE
Vattenavhärdaren tar bort mineraler från
vattentillförseln, vilket skulle ha en skadlig effekt på
diskresultatet och produkten.
10
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är
vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren ska justeras efter vattnets
hårdhet där du bor. Information om hur hårt vattnet
är i området där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå för att få bra diskresultat.
ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH
DISKMEDEL
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel
avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter
kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden med
vattenhårdhet upp till 21 °dH. I områden som
överskrider den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel, tabletter
utan ytterligare funktioner), spolglans och salt
separat för optimal diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta
program. För att undvika diskmedelsrester på
porslinet rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
•
Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel.
Se tillverkarens anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA
ANVÄNDA MULTITABLETTER
Innan du börjar använda separat diskmedel, salt
och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in avhärdaren
efter vattenhårdheten där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
LADDA KORGARNA
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas
och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
•
•
•
•
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg små föremål i bestickkorgen.
Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan
ett program startas.
INNAN ETT PROGRAM STARTAS
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte
använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
TÖM KORGARNA
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut ur
maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre korgen,
sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan vatten
fortfarande finnas kvar på produktens
sidor och lucka.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
RENGÖRA FILTREN
B
A
11
C
•
•
•
•
Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
Sätt ihop filtren (A) och (B).
Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna
blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.
•
UTVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
•
Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester och
kalkavlagringar i produkten. För att förhindra
detta rekommenderar vi att man kör ett program
med lång varaktighet minst två gånger i
månaden.
För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad använder
en särskild rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på förpackningen.
INVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad duk.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den stannar
under användning ska du innan du kontaktar en
auktoriserad serviceverkstad se om du kan lösa
problem själv med hjälp av informationen i tabellen.
VARNING! Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i allvarlig
risk för säkerheten för användaren. Alla
reparationer ska utföras av kvalificerad
personal.
Problem och larmkod
Du kan inte sätta på produkten.
12
Vid några problem blinkar indikatorn för program
klart med jämna mellanrum och visar en felfunktion.
Majoriteten av problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Problem och larmkod
Programmet startar inte.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
•
Maskinen fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar en
gång periodiskt.
•
•
•
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är
ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar två
gånger periodiskt.
•
•
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar tre
gånger periodiskt.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
•
Detta är normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
och energibesparingar.
Programmet varar för länge.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre
foten (om tillämpligt).
•
Luckan är svår att stänga.
•
•
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
•
Apparaten löser ut brytaren.
•
•
•
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och
kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
13
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE
Problem
Dåligt diskresultat.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
Maskinen torkar disken dåligt.
•
•
•
•
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
•
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.
•
Disken är våt.
•
•
•
•
•
•
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel för
liten. Ställ in mängden sköljmedel som släpps ut till en högre
nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även i kombination med multitabletter.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån på
spolglanset till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in nivån på spolglanset till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans
tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
•
Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
•
•
Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt stål nära
varandra.
•
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
•
•
•
14
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om hur
man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte
sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
•
Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren.
•
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Matt, missfärgat eller naggat porslin.
•
•
•
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om
hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 590
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.50
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
TYPSKYLT
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig
information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
15
*
100000051-A-162015
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising