Aeg F56322M0 Korisnički priručnik

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg F56322M0 Korisnički priručnik | Manualzz
HR
CS
NL
Upute za uporabu
Perilica posuđa
Návod k použití
Myčka nádobí
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
2
23
43
FAVORIT56322WO
FAVORIT56322MO
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA ....................................................................................7
5. PROGRAMI........................................................................................................ 8
6. POSTAVKE........................................................................................................ 9
7. OPCIJE.............................................................................................................11
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 12
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................13
10. SAVJETI......................................................................................................... 15
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................16
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................18
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 21
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima;
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smještaja.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti
između 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 13
mjesta.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za pribor
za jelo stavite vrhom okrenutim prema dolje ili u
vodoravan položaj.
Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora kako
biste spriječili pad preko njih.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i
pare.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu
pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari
komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
•
•
•
•
•
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
Samo za UK i Irsku. Uređaj ima
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač, koristite:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
Pripazite da ne oštetite crijeva za
vodu.
Prije priključivanja uređaja na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu
koristile neka voda teče sve dok ne
postane potpuno čista.
Prilikom prve upotrebe uređaja
provjerite da nema curenja.
HRVATSKI
•
Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim glavnim
vodom.
•
•
Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
2.5 Servisiranje
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasan napon.
Ako je crijevo za dovod vode
oštećeno, odmah iskopčajte utikač iz
utičnice električne mreže. Za zamjenu
crijeva za dovod vode kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.4 Koristite
•
•
•
•
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Pridržavajte se sigurnosnih
uputa na ambalaži deterdženta.
Ne pijte i ne igrajte se s vodom u
uređaju.
Ne vadite posuđe iz uređaja prije
završetka programa. Na posuđu može
ostati deterdženta.
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Preporučujemo korištenje isključivo
originalnih rezervnih dijelova.
Kada kontaktirate ovlašteni servisni
centar, provjerite imate li sljedeće
informacije, dostupne na nazivnoj
pločici.
Model:
PNC:
Serijski broj:
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
5
6
www.aeg.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
12
11 10
1
2
3
4
5
6
7
Radna površina
Gornja mlaznica
Donja mlaznica
Filtri
Nazivna pločica
Spremnik soli
Ventilacijski otvor
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spremnik sredstva za ispiranje
Spremnik za deterdžent
Košara za pribor za jelo
Donja košara
Gornja košara
HRVATSKI
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
8
1
2
3
4
5
Tipka za uključivanje/isključivanje
Tipka Program
Indikatori programa
Prikaz
Tipka Delay
3
4
7
5
6
6 Tipka Start
7 Indikatori
8 Tipka Option
4.1 Indikatori
Indikator
Zaslon
Faza pranja. Uključuje se tijekom rada faze pranja.
Faza sušenja. Uključuje se tijekom odvijanja faze sušenja.
Indikator Multitab.
Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi.
Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi.
Indikator TimeSaver.
7
8
www.aeg.com
5. PROGRAMI
Faze
1)
Stupanj zaprljanos‐ Faze programa
ti
Vrsta punjenja
Opcije
•
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
TimeSaver
Multitab
•
2)
3)
4)
•
•
•
•
•
•
Sve
•
Posuđe, pribor za •
jelo, tave i pos‐
ude
•
•
Predpranje
Pranje od 45 °C
do 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
Multitab
•
•
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i pos‐
ude
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
TimeSaver
Multitab
•
•
Lagano zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
•
Pranje 50 °C ili 55
°C
Ispiranja
•
Multitab
•
Svježe zaprljano
posuđe
Posuđe i pribor
za jelo
•
•
Multitab
•
Pranje 60 °C ili 65
°C
Ispiranja
Sve
•
Predpranje
•
5)
Normalno zaprlja‐
no
Posuđe i pribor
za jelo
•
•
1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprl‐
jano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava tem‐
peraturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
3) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom faze
ispiranja temperatura ostaje na 70 °C najmanje 10 minuta.
4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vreme‐
nu.
5) Ovim programom možete brzo ispirati posuđe kako bi se spriječilo da se ostaci hrane zalijepe na
posuđe te stvaranje mirisa u uređaju. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
5.1 Potrošnja
Program 1)
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
9.9
0.932
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
HRVATSKI
Program 1)
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
8-9
1.0 - 1.2
55 - 65
9
0.9
30
4
0.1
14
9
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu prom‐
ijeniti vrijednosti.
5.2 Informacije za ustanove
za testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju
karakteristika testiranja pošaljite poruku
elektronskom poštom:
[email protected]
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se
nalazi na nazivnoj pločici.
6. POSTAVKE
6.1 Način rada za odabir
programa i korisnički način
rada
Kad uključite uređaj, obično je u načinu
rada za odabir programa. Ipak, ako se to
ne dogodi, na sljedeći način možete
postaviti način rada za odabir programa:
Kad je uređaj u načinu rada za odabir
programa, moguće je postaviti program
te ući u korisnički način rada.
Istovremeno pritisnite i zadržite Program
i Option dok uređaj ne dođe u način
rada za odabir programa.
U korisničkom načinu rada možete
promijeniti sljedeće postavke:
• Razinu omekšivača vode u skladu s
tvrdoćom vode.
• Uključivanje ili isključivanje zvučnog
signala za završetak programa.
• Isključivanje spremnika sredstva za
ispiranje kad želite koristiti opciju
Multitab bez sredstva za ispiranje.
Te postavke biti će spremljene dok ih
ponovno ne promijenite.
Način postavljanja načina
rada za odabir programa
Uređaj je u načinu rada za odabir
programa kad je indikator programa
uključen a zaslon prikazuje
trajanje programa.
6.2 Omekšivač vode
Omekšivač vode uklanja minerale iz
vode koji bi imali štetan utjecaj na
rezultate pranja i na uređaj.
Što je više tih minerala, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim
ekvivalentnim ljestvicama.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog
vodoopskrbnog poduzeća. Važno je
postaviti ispravnu razinu omekšivača
vode kako bi se osigurali dobri rezultati
pranja.
10
www.aeg.com
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi (°dH)
Francuski
stupnjevi (°fH)
mmol/l
Clarke
stupnjevi
Razina omekšiva‐
ča vode
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tvorničke postavke.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Podešavanje razine
omekšivača vode
Sredstvo za ispiranje automatski se
otpušta tijekom faze vrućeg ispiranja.
Uređaj mora biti u načinu rada za odabir
programa.
Uporaba sredstva za
ispiranje i kombiniranih
tableta s deterdžentom
1. Za unos korisničkog načina rada,
istovremeno pritisnite i zadržite
Delay iStart dok indikatori
,
i
ne počnu
bljeskati, a zaslon je prazan.
2. Pritisnite Program.
•
Isključuju se indikatori
i
•
•
.
Indikator
nastavlja
bljeskati.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka: npr.
=
razina 5.
3. Pritišćite Program za promjenu
postavke.
4. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje za potvrdu postavke.
6.3 Spremnik sredstva za
ispiranje
Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju
posuđa bez mrlja i pruga.
Kada aktivirate opciju Multitab, spremnik
sredstva za ispiranje nastavlja ispuštati
sredstvo za ispiranje. Ipak, možete
deaktivirati spremnik sredstva za
ispiranje. U tom slučaju rezultati možda
neće biti zadovoljavajući.
S isključenim spremnikom sredstva za
ispiranje, indikator sredstva za ispiranje
uvijek je isključen.
Kako isključiti spremnik
sredstva za ispiranje
Uređaj mora biti u načinu rada za odabir
programa.
1. Za unos korisničkog načina rada,
istovremeno pritisnite i zadržite
Delay iStart dok indikatori
i
ne počnu
bljeskati, a zaslon je prazan.
2. Pritisnite Option .
,
HRVATSKI
•
Isključuju se indikatori
•
Indikator
nastavlja
bljeskati.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka.
i
.
•
–
= uključen spremnik
sredstva za ispiranje.
= isključen spremnik
sredstva za ispiranje.
3. Pritisnite Option za promjenu
postavke.
4. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje za potvrdu postavke.
–
6.4 Zvučni signali
Zvučni signali oglašavaju se kad dođe do
kvara uređaja. Zvučne signale nije
moguće isključiti.
Zvučni signal oglašava se i po završetku
programa. Po zadanim postavkama, taj
zvučni signal je isključen ali ga je
moguće uključiti.
11
1. Za unos korisničkog načina rada
istovremeno pritisnite i zadržite
Delay i Start dok indikatori
,
i
ne počnu
bljeskati a zaslon je prazan.
2. Pritisnite Delay
•
Isključuju se indikatori
i
.
•
•
nastavlja
Indikator
bljeskati.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka:
–
= Zvučni signal je
isključen.
–
= Zvučni signal je
uključen.
3. Pritisnite Delay za promjenu
postavke.
4. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje za potvrdu postavke.
Način uključivanja zvučnog
signala završetka programa
Uređaj mora biti u načinu rada za odabir
programa.
7. OPCIJE
Željene opcije moraju se
aktivirati svaki put prije
početka programa.
Nije moguće uključiti ili
isključiti opcije dok program
radi.
Nisu sve opcije međusobno
kompatibilne. Ako ste
odabrali nekompatibilne
opcije, uređaj će automatski
deaktivirati jednu ili više njih.
Ostati će uključeni samo
indikatori još uvijek
uključenih opcija.
7.1 Multitab
Tu opciju aktivirajte kad koristite
kombinirane tablete s deterdžentom koje
sadrže funkcije soli, sredstva za ispiranje
i deterdženta. Također mogu sadržavati i
druga sredstva za čišćenje ili ispiranje.
Ta opcija isključuje ispuštanje soli.
Indikator soli se ne uključuje.
Uporabom te opcije, trajanje programa
produženo je kako bi se uporabom
kombiniranih tableta s deterdžentom
poboljšali rezultati čišćenja i sušenja.
Multitab nije trajna opcija i mora se
odabrati za svaki ciklus.
Kako uključiti Multitab
Pritiščite Option dok se indikator
uključi.
ne
12
www.aeg.com
7.2 TimeSaver
Ova opcija povećava tlak i temperaturu
vode. Faze pranja i sušenja su kraće.
Ukupno trajanje programa smanjuje se
za približno 50%.
Ako opcija nije primjenjiva na program,
odgovarajući indikator se ne uključuje ili
brzo bljeska nekoliko sekundi, a zatim se
isključuje.
Na zaslonu se prikazuje ažurirano
trajanje programa.
Rezultati programa su isti kao i kod
uobičajenog trajanja programa. Rezultati
sušenja mogu se smanjiti.
Kako uključiti TimeSaver
Pritiščite Option dok se indikator
uključi.
ne
8. PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li trenutna
postavka omekšivača vode tvrdoći
vode. Ako nije, prilagodite razinu
omekšivača vode.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Pokrenite program za uklanjanje svih
zaostalih ostataka koji mogu biti u
uređaju. Ne koristite deterdžent i ne
punite košare.
Kada pokrenete program uređaju će
možda trebati 5 minuta kako bi se smola
napunila u omekšivač vode. Izgleda da
uređaj ne radi. Faza pranja započinje tek
kada se ovaj postupak dovrši. Postupak
će se povremeno ponavljati.
3. Napunite spremnik za sol solju za
perilicu posuđa.
4. Uklonite sol oko otvora spremnika za
sol.
8.1 Spremnik za sol
POZOR!
Upotrebljavajte samo sol
izričito namijenjenu za
perilice posuđa.
Sol se koristi za nadopunu smole u
omekšivač vode te kako bi se osigurali
dobri rezultati pranja u svakodnevnoj
uporabi.
Kako puniti spremnik za sol
1. Okrenite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od smjera
kazaljki na satu i skinite ga.
2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
5. Okrenite čep spremnika za sol u
smjeru kazaljke na satu kako biste ga
zatvorili.
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Opasnost od
korozije. Kako biste je
spriječili, nakon punjenja
spremnika za sol pokrenite
program.
HRVATSKI
8.2 Kako napuniti spremnik
sredstva za ispiranje
A D
B
C
B
A
4
1
3 2
+
POZOR!
Koristite isključivo sredstva
za ispiranje posebno
napravljena za perilice
posuđa.
1. Pritisnite tipku (D) za otvaranje
poklopca (C).
2. Ulijte sredstvo za ispiranje u
spremnik (A) dok tekućina ne
dosegne razinu napunjenosti 'max'.
3. Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje prevelike količine
pjene.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
Možete okrenuti birač
ispuštene količine (B)
između položaja 1 (najmanja
količina) i položaja 4 ili 6
(najveća količina).
M AX
-
C
D
9. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
'Odabir programa'.
• Ako je indikator soli uključen,
napunite spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za
ispiranje uključen, napunite
spremnik sredstva za ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent. Ako koristite
kombinirane tablete s deterdžentom,
uključite opciju Multitab.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
13
9.1 Upotreba deterdženta
D A B
30
20
C
14
www.aeg.com
A
30
B
•
D
Trajanje programa započinje se
smanjivati u koracima od 1
minute.
Pokretanje programa s
odgodom početka
20
C
1. Pritisnite tipku (B) za otvaranje
poklopca (C).
2. Stavite deterdžent u prašku ili tablete
u odjeljak (A).
3. Ako program pranja ima fazu
pretpranja, stavite malu količinu
deterdženta u spremnik (D).
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
9.2 Odabir i pokretanje
programa
Funkcija Auto Off
Ova funkcija smanjuje potrošnju energije
automatski deaktivirajući uređaj dok ne
radi.
Ta funkcije se uključuje:
• 5 minuta nakon završetka programa.
• Nakon 5 minuta ako program nije
započeo.
Pokretanje programa
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
za odabir programa.
2. Zatvorite vrata uređaja.
3. Pritiščite Program dok se ne uključi
indikator programa kojeg želite
odabrati.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Postavite odgovarajuće opcije.
5. Pritisnite Start za pokretanje
programa.
• Uključuje se indikator faze pranja.
1. Postavite program.
2. Pritišćite Delay sve dok se na
zaslonu ne prikaže vrijeme odgode
koje želite postaviti (od 1 do 24 sata).
Indikator odabranog programa bljeska.
3. Pritisnite Start.
4. Za pokretanje odbrojavanja zatvorite
vrata uređaja.
Kad je odbrojavanje završeno, program
automatski započinje i uključuje se
indikator faze pranja.
Otvaranje vrata dok uređaj
radi
Ako otvorite vrata dok je program u
tijeku, uređaj se zaustavlja. Kada
zatvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od
točke u kojoj je prekinuo rad.
Ako se vrata otvore dulje od
30 sekundi tijekom faze
sušenja, program u tijeku će
se prekinuti.
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Kada poništite odgodu početka, morate
ponovno postaviti program i opcije.
Istovremeno pritisnite i zadržite Program
i Option dok uređaj ne dođe u način
rada za odabir programa.
Otkazivanje programa
Istovremeno pritisnite i zadržite Program
i Option dok uređaj ne dođe u način
rada za odabir programa.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent u
spremniku za deterdžent.
HRVATSKI
Završetak programa
Kada je program završen, na zaslonu se
prikazuje 0:00. Indikatori faze su
isključeni.
Sve tipke, osim tipke za uključivanje i
isključivanje, su neaktivne.
15
1. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje ili pričekajte dok funkcija
Auto Off automatski ne isključi
uređaj.
Ako otvorite vrata prije aktivacije
Auto Off, uređaj se automatski
isključuje.
2. Zatvorite slavinu.
10. SAVJETI
10.1 Općenito
Sljedeći savjeti omogućit će optimalne
rezultate pranja i sušenja u
svakodnevnoj upotrebi te pomoći u
očuvanju okoliša.
•
•
•
•
•
•
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Ne ispirite posuđe ručno prije
stavljanja u perilicu. Kada je to
potrebno, uključite program
predpranja (ako je dostupan) ili
odaberite program s fazom
predpranja.
Uvijek upotrijebite cijeli prostor
košara.
Kada punite uređaj pazite da voda iz
mlaznica može potpuno dohvatiti i
oprati posuđe. Pazite da se predmeti
međusobno ne dodiruju ili ne
prekrivaju.
Možete odvojeno upotrebljavati
deterdžent za perilice posuđa,
sredstvo za ispiranje i sol za perilice
posuđa ili možete upotrebljavati
kombinirane tablete (npr. "3 u 1", "4 u
1", "Sve u 1"). Poštujte upute na
pakiranju.
Postavite program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja. Pomoću
programa ECO možete najučinkovitije
iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za
uobičajeno zaprljano posuđe i pribor
za jelo.
10.2 Upotreba soli, sredstva
za ispiranje i deterdženta
•
•
Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent za perilice
posuđa. Ostali proizvodi mogu
prouzročiti oštećenja na uređaju.
Kombinirane tablete obično su
prikladne za područja gdje je tvrdoća
•
•
•
vode do 21 °dH. U područjima gdje je
ta granica premašena potrebno je uz
kombinirane tablete koristiti sredstvo
za ispiranje i sol za perilice posuđa.
Ipak, u područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučujemo uporabu samo
deterdženta (u prašku, gelu,
tabletama bez dodatnih funkcija),
sredstva za ispiranje i soli za perilice
posuđa odvojeno, za optimalne
rezultate pranja i sušenja.
Ako upotrebljavate kombinirane
tablete, možete odabrati opciju
Multitab (ako je dostupna). Ta opcija
poboljšava rezultate čišćenja i
sušenja kod upotrebe kombiniranih
tableta.
Deterdžent u tabletama ne otapa se
do kraja prilikom korištenja kratkih
programa. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu
preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže
programe pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
deterdženta. Pogledajte upute na
pakiranju deterdženta.
16
www.aeg.com
10.3 Što treba napraviti kada
prestanete upotrebljavati
kombinirane tablete s
deterdžentom
Prije nego što započnete odvojeno
upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo
za ispiranje napravite sljedeće:
1. Postavite najvišu razinu omekšivača
vode.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i
spremnik sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja. Ne dodajite deterdžent i ne
punite košare.
4. Kada program završi, podesite
omekšivač vode prema tvrdoći vode
u vašem području.
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
•
•
•
10.5 Prije pokretanja
programa
Provjerite sljedeće:
•
•
•
•
•
10.4 Punjenje košara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj koristite isključivo za pranje
predmeta namijenjenih za pranje u
perilici.
U uređaj ne stavljajte predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
Nemojte u uređaj stavljati predmete
koji mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Smekšajte preostalu zagorenu hranu
na predmetima.
Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
Stakleni predmeti ne smiju se
međusobno dodirivati.
Pribor za jelo i male predmete stavite
u košaru za pribor za jelo.
Lagano posuđe stavite u gornju
košaru. Pazite da se posuđe ne miče.
Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
Poklopac spremnika za sol je čvrsto
zatvoren.
Mlaznice nisu začepljene.
U uređaju ima soli za perilicu posuđa i
sredstava za ispiranje (osim ako ne
upotrebljavate kombinirane tablete s
deterdžentom).
Položaj predmeta u košarama je
ispravan.
Program odgovara vrsti i zaprljanosti
punjenja.
Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
10.6 Pražnjenje košara
1. Ostavite posuđe da se ohladi prije
nego ga izvadite iz uređaja. Vrući
predmeti mogu se lako oštetiti.
2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru.
Po završetku programa voda
se još uvijek može zadržati
na bokovima i na vratima
uređaja.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Prije održavanja, uređaj
isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
Nečisti filtri i začepljene
mlaznice smanjuju rezultate
pranja. Redovno ih
provjeravajte i ako je
potrebno očistite ih.
11.1 Čišćenje filtara
Sustav filtra sastoji se od 3 dijela.
HRVATSKI
17
C
B
A
1. Okrenite filtar (B) u smjeru
suprotnom od smjera kazaljki na satu
i skinite ga.
2. Izvadite filtar (C) iz filtra (B).
3. Skinite plosnati filtar (A).
5. Provjerite da u ili oko ruba dna nema
ostataka hrane ili prljavštine.
6. Vratite plosnati filtar na mjesto (A).
Osigurajte da je pravilno postavljen
ispod 2 vodilice.
7. Sastavite filtre (B) i (C).
8. Vratite filtar (B) u plosnati filtar (A).
Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
4. Operite filtre.
POZOR!
Neispravan položaj filtara
može uzrokovati slabe
rezultate pranja i oštećenje
uređaja.
18
www.aeg.com
11.2 Čišćenje mlaznica
•
Ne uklanjajte mlaznice. Ako se otvori u
mlaznicama začepe, uklonite ostatke
zaprljanja tankim oštrim predmetom.
11.3 Vanjsko čišćenje
•
•
•
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom.
Koristite isključivo neutralni
deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili
otapala.
•
Ako redovito upotrebljavate program
kratkog trajanja, može doći do
taloženja masnoća i kamenca unutar
uređaja. Kako bi se to spriječilo,
preporučujemo da najmanje 2 puta
mjesečno pokrenete program s dugim
trajanjem.
Za održavanje najboljih značajki
vašeg uređaja preporučujemo da
jednom mjesečno koristite posebno
sredstvo za čišćenje perilica posuđa.
Pažljivo slijedite upute na pakiranju
proizvoda.
11.4 Unutrašnje čišćenje
•
Mekom i vlažnom krpom pažljivo
očistite uređaj uključujući i gumenu
brtvu na vratima.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako se uređaj ne pokreće ili se
zaustavlja tijekom rada. Prije nego
kontaktirate ovlašteni servis, provjerite
možete li problem riješiti sami, pomoću
informacija u tablici.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje
šifru alarma.
Većina problema koji se mogu pojaviti
može se riješiti bez potrebe za
kontaktiranjem ovlaštenog servisa.
UPOZORENJE!
Nepravilno obavljeni
popravci mogu rezultirati
ozbiljnim rizikom za
sigurnost korisnika. Sve
popravke mora obaviti
obučeno osoblje.
Problem i šifra alarma
Mogući uzrok i rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
•
•
Program ne započinje s ra‐
dom.
•
•
•
•
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utični‐
cu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Pritisnite Start.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili
pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj je započeo postupak regeneracije u omekšivaču
vode. Postupak traje približno 5 minuta.
HRVATSKI
Problem i šifra alarma
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se ne puni vodom.
Na zaslonu se prikazuje
•
•
.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Na zaslonu se prikazuje
•
•
•
19
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu infor‐
maciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili savije‐
no.
•
•
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da filtar u odvodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da unutarnji sustav filtra nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili savije‐
no.
•
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Uređaj se tijekom rada više
puta zaustavlja i pokreće.
•
To je normalno. Pruža optimalne rezultate čišćenja i uš‐
tedu energije.
Program predugo traje.
•
Odaberite opciju za uštedu vremena kako biste skratili
trajanje programa (ako je primjenjivo).
Ako je postavljena opcija odgode početka, poništite odg‐
odu ili pričekajte završetak odbrojavanja.
.
Uključen je uređaj za zaštitu
od poplave.
Na zaslonu se prikazuje
.
•
Preostalo vrijeme na zaslo‐
nu povećava se i preskače
gotovo na kraj vremena pro‐
grama.
•
To nije kvar. Uređaj ispravno radi.
Malo curenje iz vrata
uređaja.
•
Uređaj nije niveliran. Olabavite ili zategnite prilagodivu
nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja nisu centrirana na bubanj. Prilagodite
stražnju nogu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja se teško zat‐
varaju.
•
Iz unutrašnjosti uređaja čuje
se zveckanje/kuckanje.
•
Uređaj aktivira osigurač.
•
•
•
•
•
Uređaj nije niveliran. Olabavite ili zategnite prilagodivu
nožicu (ako je primjenjivo).
Dijelovi pribora za jelo vire iz košara.
Pribor za jelo nije pravilno složen u košare. Pogledajte
letak o punjenju košara.
Provjerite mogu li se mlaznice slobodno okretati.
Snaga električne energije izražena u amperima je nedo‐
voljna za istovremeno napajanje svih uređaja u uporabi.
Provjerite snagu električne ebergije u utičnici i kapacitet
brojila ili isključite jedan od uređaja u uporabi.
Unutarnji električni kvar uređaja. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
20
www.aeg.com
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba", ili "Savjeti i
preporuke".
Za šifre alarma koje nisu opisane u
tablici, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa
ponovno uključite. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
12.1 Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Slabi rezultati pranja.
•
•
•
Slabi rezultati sušenja.
•
•
•
Bijele crte i mrlje ili plavičasti
slojevi na čašama i posuđu.
•
•
Na čašama i posuđu ostaju
mrlje i osušene kapljice vode.
•
Posuđe je mokro.
•
•
•
•
•
Pogledajte "Svakodnevna uporaba", "Savjeti" i le‐
tak za punjenje košare.
Koristite intenzivnije programe pranja.
Ako koristite višenamjenske tablete, uključite opciju
Multitab.
Pribor za jelo predugo je ostavljen u zatvorenom
uređaju.
Nema sredstva za ispiranje ili doziranje sredstva za is‐
piranje nije dovoljno. Postavite spremnik sredstva za
ispiranje na višu razinu.
Plastične predmete možda će trebati osušiti ubrusom.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika.
Postavite birač sredstva za ispiranje u niži položaj.
Količina deterdženta bila je prevelika.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna.
Postavite birač sredstva za ispiranje u viši položaj.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s nis‐
kom temperaturom.
Prazan je spremnik sredstva za ispiranje.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deterdženta u
tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte sprem‐
nik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za ispir‐
anje zajedno s kombiniranim deterdžentom u tableta‐
ma.
Unutrašnjost uređaja je mokra. •
To nije kvar uređaja. Uzrokovano je vlagom u zraku
koja se koncenzira na stijenkama.
Neuobičajena pjena tijekom
pranja.
Koristite isključivo deterdžent za perilice posuđa.
Curenje u spremniku sredstva za ispiranje. Kontaktir‐
ajte ovlašteni servisni centar.
•
•
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Tragovi hrđe na priboru.
•
•
Na kraju programa u spremni‐
ku postoje ostaci deterdženta.
•
•
•
21
U vodi za pranje je previše soli. Pogledajte poglavlje
"Podešavanje omekšivača vode".
Srebreni i predmeti od nehrđajućeg čelika stavljeni su
zajedno. Izbjegavajte stavljanje srebrenih i predmeta
od nehrđajućeg čelika blizu i zajedno.
Tableta s deterdžentom zapela je u spremniku i zbog
toga se nije potpuno isprala vodom.
Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Prov‐
jerite da mlaznica nije blokirana ili začepljena.
Osigurajte da predmeti u košari ne sprječavaju otvar‐
anje poklopca spremnika za deterdžent.
Neugodni mirisi unutar
uređaja.
•
Pogledajte "Unutarnje čišćenje".
Naslage kamenca na priboru,
na bubnju i na unutarnjoj stra‐
ni vrata.
•
Pogledajte poglavlje "Podešavanje omekšivača
vode".
Mutni, okrhnuti ili pribor koji je
izgubio boju.
•
Osigurajte da se u uređaju peru samo predmeti koji su
sigurni za pranje u perilici posuđa.
Pažljivo napunite i ispraznite košaru. Pogledajte letak
za punjenje košare.
Osjetljivo posuđe stavite u gornju košaru.
•
•
Za ostale moguće uzroke,
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili "Savjeti".
13. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / visina / dubina (mm) 600 / 850 / 625
Spajanje na električnu mre‐
Napon (V)
200 - 240
žu 1)
Frekvencija (Hz)
50 / 60
Tlak dovoda vode
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dovod vode
Hladna ili topla voda 2)
maks. 60 °C
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
13
Potrošnja energije
Način rada "Left On" (W)
0.99
Potrošnja energije
Način rada "Off" (W)
0.10
1) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti.
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr. solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite
toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
22
www.aeg.com
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
23
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 24
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................................25
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................27
4. OVLÁDACÍ PANEL ..........................................................................................28
5. PROGRAMY.....................................................................................................29
6. NASTAVENÍ..................................................................................................... 30
7. FUNKCE........................................................................................................... 32
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................33
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 34
10. TIPY A RADY................................................................................................. 36
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 37
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 39
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 42
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
24
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).
Dodržujte maximální počet 13 jídelních souprav.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
25
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do
košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.
Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru,
aby na ně nikdo nespadl.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte pojistku: 13
amp ASTA (BS 1362).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
26
www.aeg.com
•
•
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
•
•
•
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí mohou být zbytky mycího
prostředku.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
2.5 Obsluha
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.4 Použití spotřebiče
•
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení mycího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Pro opravu spotřebiče kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Doporučujeme používat pouze
originální náhradní díly.
Když budete kontaktovat autorizované
servisní středisko, ujistěte se, že máte
poznamenané následující informace,
které lze nalézt na typovém štítku.
Model:
Výrobní číslo (PNC):
Sériové číslo:
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11 10
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dávkovač leštidla
Dávkovač mycího prostředku
Košíček na příbory
Dolní koš
Horní koš
27
28
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítko Program
Kontrolky programů
Displej
Tlačítko Delay
3
4
7
5
6
6 Tlačítko Start
7 Kontrolky
8 Tlačítko Option
4.1 Kontrolky
Kontrolka
Popis
Fáze mytí. Rozsvítí se během fáze mytí.
Fáze sušení. Rozsvítí se během fáze sušení.
Kontrolka Multitab.
Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka TimeSaver.
ČESKY
29
5. PROGRAMY
Program
1)
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze programu
Funkce
•
Normálně zašpi‐
něné
Nádobí a příbory
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeSaver
Multitab
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
Multitab
•
•
Předmytí
Mytí od 45 °C do
70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
Velmi zašpiněné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeSaver
Multitab
•
•
Lehce zašpiněné
Nádobí a příbory
•
Mytí 50 °C nebo
55 °C
Oplachy
•
Multitab
•
•
Multitab
•
Mytí 60 °C nebo
65 °C
Oplachy
•
•
Čerstvě zašpi‐
něné
Nádobí a příbory
•
Vše
•
Předmytí
•
2)
3)
4)
5)
•
•
•
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a
příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a
množství vody, spotřebu energie a délku programu.
3) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygienické výsledky.
Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu nejméně 10 minut.
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě zašpiněné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí
při krátké délce programu.
5) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků jídla na nádo‐
bí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program nepoužívejte mycí
prostředek.
5.1 Údaje o spotřebě
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
9.9
0.932
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
30
www.aeg.com
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
8-9
1.0 - 1.2
55 - 65
9
0.9
30
4
0.1
14
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvole‐
ných funkcích a na množství nádobí.
5.2 Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně
testu výkonnosti zašlete e-mail na:
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC)
uvedené na typovém štítku.
[email protected]
6. NASTAVENÍ
6.1 Režim volby programu a
uživatelský režim
Když se spotřebič nachází v režimu volby
programu, je možné nastavit program a
přejít do uživatelského režimu.
V uživatelském režimu lze změnit
následující nastavení:
• Stupeň změkčovače vody v závislosti
na tvrdosti vody.
• Zapnutí či vypnutí zvukové
signalizace na konci programu.
• Vypnutí dávkovače leštidla, když
chcete použít funkci Multitab bez
leštidla.
Tato nastavení se uloží, dokud je opět
nezměníte.
Jak nastavit režim volby
programu
Spotřebič se nachází v režimu volby
programu, když svítí kontrolka programu
a na displeji se zobrazuje délka
programu.
Když zapnete spotřebiče, obvykle se
přepne do režimu volby programu.
Nicméně, pokud se tak nestane, můžete
režim volby programu aktivovat
následujícím způsobem:
Současně stiskněte a podržte Program
a Option, dokud se spotřebič nepřepne
do režimu volby programu.
6.2 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Tvrdost vody
Německé
stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
ČESKY
31
Německé
stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Jak nastavit stupeň
změkčovače vody
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
Delay a Start, dokud nezačnou blikat
,
kontrolky
s prázdným displejem.
2. Stiskněte Program.
a
•
Kontrolky
zhasnou.
a
•
•
dále bliká.
Kontrolka
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení: např.
= stupeň 5.
3. Opětovným stisknutím Program
změňte nastavení.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn.
Leštidlo je uvolňováno automaticky
během fáze horkého oplachu.
Použití leštidla spolu s
kombinovanými mycími
tabletami
Když zapnete funkci Multitab, dávkovač
leštidla dále uvolňuje leštidlo. Tento
dávkovač leštidla však můžete vypnout.
V takovém případě nemusí být výsledky
sušení uspokojivé.
S vypnutým dávkovačem leštidla
kontrolka leštidla nikdy nesvítí.
Jak vypnout dávkovač
leštidla
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
Delay a Start, dokud nezačnou blikat
,
kontrolky
s prázdným displejem.
2. Stiskněte Option.
a
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
Kontrolka
dále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
a
32
www.aeg.com
–
= dávkovač leštidla je
zapnutý.
–
= dávkovač leštidla je
vypnutý.
3. Stisknutím Option změňte nastavení.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
6.4 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když dojde k
poruše spotřebiče. Tyto zvukové signály
nelze vypnout.
Další zvuková signalizace se také spustí
po dokončení programu. Tato zvuková
signalizace je ve výchozím nastavení
vypnutá, ale je možné ji zapnout.
Jak zapnout zvukovou
signalizaci na konci
programu
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
Delay a Start, dokud nezačnou blikat
kontrolky
,
s prázdným displejem.
2. Stiskněte Delay
a
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
dále bliká.
Kontrolka
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení:
–
a
= Zvuková signalizace
vypnuta.
–
= Zvuková signalizace
zapnuta.
3. Stisknutím Delay změňte nastavení.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
7. FUNKCE
Před spuštěním programu je
nutné pokaždé navolit
požadované funkce.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce vypnout či zapnout.
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Pokud
zvolíte neslučitelné funkce,
spotřebič automaticky jednu
nebo více z nich vypne.
Zůstanou svítit pouze
ukazatele těch funkcí, které
jsou stále zapnuty.
7.1 Multitab
Tuto funkci zapněte, když používáte
kombinované mycí tablety, které
obsahují sůl, leštidlo a mycí prostředek.
Mohou také obsahovat další čisticí nebo
oplachovací prostředky.
Tato funkce vypne dávkování soli.
Kontrolka soli se nerozsvítí.
Při použití této funkce se délka programu
prodlouží s cílem zlepšit při použití
kombinovaných tablet výsledky mytí a
sušení.
Funkce Multitab není pojata jako trvalá a
je nutné ji zvolit při každém cyklu.
Jak zapnout Multitab
Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí
kontrolka
.
7.2 TimeSaver
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší.
Celková délka programu se sníží o
přibližně 50 %.
Výsledky mytí jsou stejné jako u normální
délky programu. Výsledky sušení se
mohou snížit.
Jak zapnout TimeSaver
Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí
kontrolka
.
ČESKY
Pokud tuto funkci nelze s daným
programem použít, příslušná kontrolka
se nerozsvítí nebo bude několik sekund
rychle blikat a poté zhasne.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Při spuštění programu může spotřebiči
trvat až pět minut, než se zregeneruje
pryskyřice ve změkčovači vody. Během
této chvíle spotřebič vypadá, že
nepracuje. Mycí fáze se spustí až po
dokončení této procedury. Tato
procedura se pravidelně opakuje.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
8.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte pouze sůl pro
myčky nádobí.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník na sůl solí do
myčky.
5. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Nebezpečí
koroze. Po naplnění
zásobníku na sůl jí zabráníte
spuštěním programu.
33
34
www.aeg.com
8.2 Jak plnit dávkovač
leštidla
A D
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
B
C
Voličem můžete nastavit
dávkované množství (B)
jeho otočením do polohy 1
(nejmenší množství) až 4
nebo 6 (největší množství).
B
A
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a
otevřete víko (C).
2. Nalijte leštidlo (A), dokud kapalina
nedosáhne hladiny „max“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že se
uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
volby programu.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla
svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek. Pokud
používáte kombinované mycí tablety,
zapněte funkci Multitab.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
9.1 Použití mycího
prostředku
D A B
30
20
C
ČESKY
A
30
B
35
Spuštění programu s
odloženým startem
D
20
C
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (A).
3. Pokud program zahrnuje fázi
předmytí, přidejte trochu mycího
prostředku do komory (D).
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že se
uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
9.2 Nastavení a spuštění
programu
Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
• Po pěti minutách po dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
Spuštění programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu volby programu.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Několikrát stiskněte tlačítko
Program, dokud se nerozsvítí
kontrolka vámi požadovaného
programu.
Na displeji se zobrazí délka programu.
4. Zvolte použitelné funkce.
5. Stiskněte Start ke spuštění
programu.
• Rozsvítí se kontrolka mycí fáze.
• Délka programu se začne
snižovat v krocích po jedné
minutě.
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud
se na displeji nezobrazí čas
odloženého startu, který chcete
nastavit (1 – 24 hodin).
Kontrolka zvoleného programu bliká.
3. Stiskněte Start.
4. Odpočet spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Po dokončení odpočtu se program spustí
a rozsvítí se kontrolka mycí fáze.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Když dvířka opět
zavřete, bude spotřebič pokračovat od
okamžiku přerušení.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí.
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.
Současně stiskněte a podržte Program
a Option, dokud se spotřebič nepřepne
do režimu volby programu.
Zrušení programu
Současně stiskněte a podržte Program
a Option, dokud se spotřebič nepřepne
do režimu volby programu.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Konec programu
Po dokončení mycího programu se na
displeji zobrazí 0:00. Kontrolky fází
nesvítí.
36
www.aeg.com
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo
vyčkejte, až funkce Auto Off
automaticky vypne spotřebič.
Pokud jste otevřeli dvířka před
zapnutím Auto Off, spotřebič se
automaticky vypne.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby použijte program předmytí (jeli dostupný) nebo zvolte program s
fází předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na
nádobí všude dosáhne voda
vycházející z trysek ostřikovacího
ramene. Ujistěte se, že se kusy
nádobí nedotýkají nebo nepřekrývají.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„3 v 1“, „4 v 1“, „Vše v 1“). Řiďte se
pokyny na balení.
Nastavte a program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
ECO nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie při mytí normálně
znečištěného nádobí a příborů.
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
Kombinované tablety jsou obvykle
vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti
do 21 °dH. V oblastech přesahujících
tento limit je nutné použít kromě
kombinovaných tablet také leštidlo a
sůl. V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou však doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
•
•
•
doplňujících funkcí), leštidlo a sůl
odděleně.
Pokud používáte kombinované
tablety, můžete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupná). Tato funkce zlepšuje
při použití kombinovaných tablet
výsledky mytí a sušení.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující postup.
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
10.4 Plnění košů
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v
myčce.
Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
Připálené zbytky jídel na nádobí
nechte změknout.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
košíčku na příbory.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně otáčet.
10.5 Před spuštěním
programu
•
•
•
•
•
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované
mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň znečištění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Zkontrolujte, zda:
•
•
Na konci programu může být
na stěnách a dvířkách
spotřebiče voda.
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
C
Znečištěné filtry a ucpaná
ostřikovací ramena snižují
výsledky mytí. Pravidelně je
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
B
11.1 Čištění filtrů
37
A
Systém filtru se skládá ze tří částí.
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
38
www.aeg.com
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
2. Vyndejte filtr (C) ze sestavy filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
4. Filtry omyjte.
11.2 Čištění ostřikovacích
ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže
se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým
špičatým předmětem.
11.3 Čištění vnějších ploch
•
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
•
•
11.4 Čištění vnitřního
prostoru
•
•
•
7. Sestavte filtry (B) a (C).
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
doporučujeme nejméně dvakrát
měsíčně spustit dlouhý program.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče doporučujeme každý
měsíc použít speciální čisticí
ČESKY
39
prostředek pro myčky nádobí. Řiďte
se pečlivě pokyny na balení výrobku.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud spotřebič nezačne pracovat nebo
se během provozu zastavuje. Než se
obrátíte na autorizované servisní
středisko, ověřte si, zda dokážete
problém vyřešit sami pomocí informací
uvedených v tabulce.
U některých poruch se na displeji
zobrazí výstražný kód.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ!
Nesprávně provedené
opravy mohou mít za
následek vážné ohrožení
bezpečnosti uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Stiskněte Start.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčk‐
ejte do konce odpočítávání.
Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčovači
vody. Délka této procedury je přibližně pět minut.
•
Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí
.
•
•
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu.
Na displeji se zobrazí
.
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí
.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Oh‐
ledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský
podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskříp‐
nutá.
•
•
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizo‐
vané servisní středisko.
40
www.aeg.com
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Spotřebič se během chodu
vícekrát zastaví a spustí.
•
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí
a úspora energie.
Program probíhá příliš dlou‐
ho.
•
Ke zkrácení délky programu zvolte funkci úspory času
(je-li k dispozici).
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte
nastavenou prodlevu nebo vyčkejte do konce odpočítá‐
vání.
•
Na displeji se zvýší zbývající •
čas a přeskočí téměř na ko‐
nec programu.
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřidi‐
telné nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně
spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
•
•
Dvířka spotřebiče se obtížně •
zavírají.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřidi‐
telné nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
Z vnitřku spotřebiče vychází
zvuky rachocení či klepání.
•
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o
plnění košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otá‐
čet.
Spotřebič vyhodí pojistky.
•
•
•
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech
používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u
zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných
spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte au‐
torizované servisní středisko.
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
ČESKY
41
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.
•
•
•
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý potah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kapky.
•
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění
košů.
Používejte intenzivnější mycí programy.
Pokud používáte kombinované mycí tablety, vždy zap‐
něte funkci Multitab.
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného
spotřebiče.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování lešti‐
dla. Nastavte dávkování leštidla na vyšší stupeň.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
volič leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte vol‐
ič leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje pouze
sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste jinou
značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte leš‐
tidlo spolu s mycími tabletami.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Způsobuje to vlhkost
vzduchu, který kondenzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nad‐
měrnému pěnění.
•
•
Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte au‐
torizované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.
•
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohro‐
mady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezových
příborů blízko sebe.
•
Po dokončení programu jsou v •
dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači, a proto nebyla
plně rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokované či
ucpané.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače
mycího prostředku v otevření.
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
42
www.aeg.com
Problém
Možná příčina a řešení
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
Matné, zbarvené či naštípnuté •
nádobí.
•
•
Viz „Nastavení změkčovače vody“.
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí,
které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
13. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka
(mm)
600 / 850 / 625
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
200 - 240
Frekvence (Hz)
50 / 60
Tlak přívodu vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Přívod vody
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Kapacita
Jídelní soupravy
13
Příkon
Režim zapnuto (W)
0.99
Příkon
Režim vypnuto (W)
0.10
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte
tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
NEDERLANDS
43
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....................................................................................44
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN............................................................................ 45
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................... 47
4. BEDIENINGSPANEEL ............................................................................................ 48
5. PROGRAMMA’S...................................................................................................... 49
6. INSTELLINGEN........................................................................................................50
7. OPTIES..................................................................................................................... 52
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT................. 53
9. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 54
10. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................... 56
11. ONDERHOUD EN REINIGING............................................................................ 57
12. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................... 59
13. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 63
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
44
1.
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
45
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale
positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over
struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen
niet opnieuw worden gebruikt.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
• Alleen voor VK en Ierland. Het
apparaat heeft een stekker van 13
ampère. Als de zekering van de
stekker verwisseld moet worden,
gebruik dan zekering: 13 amp ASTA
(BS 1362).
46
www.aeg.com
2.3 Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die
lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel
met een hoofdkabel aan de
binnenkant.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is
voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de
borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent
terwijl er een programma wordt
uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
2.5 Servicedienst
• Contact opnemen met de
klantenservice voor reparatie van het
apparaat. Wij raden uitsluitend het
gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
2.4 Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de
verpakking van het vaatwasmiddel op.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
NEDERLANDS
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11 10
1
2
3
4
5
6
7
Bovenblad
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
47
48
www.aeg.com
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Aan/uit-toets
Program-toets
Programma-indicatielampjes
Weergave
Delay-toets
4
7
5
6
6 Start-toets
7 Indicatielampjes
8 Option-toets
4.1 Indicatielampjes
Aanduiding
Omschrijving
Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase loopt.
Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Multitab-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in
werking is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
TimeSaver-indicatielampje.
NEDERLANDS
49
5. PROGRAMMA’S
Programma
1)
2)
3)
4)
5)
Mate van vervuiling Programmafasen
Type wasgoed
Opties
• Normaal bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• TimeSaver
• Multitab
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
• Alle
• Voorspoelen
• Serviesgoed, bes- • Wassen van 45 °C
tek en pannen
tot 70 °C
• Spoelgangen
• Drogen
• Multitab
• Sterk bevuild
• Voorspoelen
• Serviesgoed, bes- • Wassen 70 °C
tek en pannen
• Spoelgangen
• Drogen
• TimeSaver
• Multitab
• Licht bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 50 °C of
55 °C
• Spoelgangen
• Multitab
• Pas bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 60 °C of
65 °C
• Spoelgangen
• Multitab
• Alle
• Voorspoelen
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
4) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken
en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
5.1 Verbruikswaarden
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Programmaduur
(min.)
9.9
0.932
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
50
www.aeg.com
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Programmaduur
(min.)
8-9
1.0 - 1.2
55 - 65
9
0.9
30
4
0.1
14
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid
vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
5.2 Aanwijzingen voor
testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie
over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat
u op het typeplaatje vindt.
6. INSTELLINGEN
6.1 Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van
het geluidsignaal voor het
programma-einde.
• De deactivering van het
glansspoelmiddel als u de optie
Multitab wilt gebruiken zonder
glansmiddel.
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als de
aan is en
programma-indicator
op het display de programmaduur staat.
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
6.2 De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
uit van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden
afgesteld op de hardheid van het water
in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf
kan u informeren over de hardheid van
het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen voor
goede wasresultaten.
NEDERLANDS
51
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Het waterontharderniveau
instellen
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
Gebruik van glansmiddel en
multitabletten
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Program.
• De indicatielampjes
en
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
instelling: bijv.
= niveau 5.
3. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.3 Het
glansmiddeldoseerbakje
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Als u de optie Multitab activeert, blijft
het glansmiddeldoseerbakje
glansmiddel afgeven. Maar u kunt de
glansmiddeldosering uitschakelen. In dat
geval is het mogelijk dat de
droogresultaten niet goed zijn.
Als het glansmiddeldoseerbakje is
uitgeschakeld, is het indicatielampje
altijd uit.
Het uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Option.
52
www.aeg.com
• De indicatielampjes
en
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
instelling.
–
= Glansmiddeldosering
geactiveerd.
= Glansmiddeldosering
gedeactiveerd.
3. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
–
6.4 Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard
uitgeschakeld, maar kan worden
geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Delay
en
• De indicatielampjes
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
instelling:
–
= Geluidssignaal uit.
–
= Geluidssignaal aan.
3. Druk op Delay om de instelling te
wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
7. OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een
programma start worden
geactiveerd.
De opties kunnen niet
worden in- of uitgeschakeld
als een programma in
werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden
gecombineerd. Als u opties
hebt geselecteerd die niet
met elkaar te combineren
zijn, dan schakelt het
apparaat automatisch één of
meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties blijven aan.
7.1 Multitab
Activeer deze optie als u multitabletten
gebruikt met zout, glansmiddel en
wasmiddel in één tablet. Ze bevatten
ook andere schoonmaakmiddelen of
spoelmiddelen.
Deze optie schakelt de afgifte van zout
uit. Het zoutindicatielampje gaat niet
branden.
Met deze optie wordt de
programmaduur verlengd om de
schoonmaak- en droogresultaten te
verbeteren met het gebruik van
multitabletten.
Multitab is geen permanente optie en
moet elke cyclus geselecteerd worden.
Multitab activeren
Druk op Option totdat het
indicatielampje aan gaat.
-
NEDERLANDS
7.2 TimeSaver
Met deze optie verhoogt u de druk en
de temperatuur van het water. De wasen droogfasen zijn korter.
De totale duur van het programma
neemt met ongeveer 50% af.
53
Als de optie niet van toepassing is op
het programma, dan gaat het
bijbehorende indicatielampje niet
branden of het knippert even en gaat
dan uit.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de
normale programmaduur. De
droogresultaten nemen mogelijk iets af.
TimeSaver activeren
Druk op Option totdat het
indicatielampje aan gaat.
-
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist
is voor de waterhardheid in uw
omgeving. U kunt het niveau van
de waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven.
Gebruik geen afwasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure
wordt periodiek herhaald.
8.1 Het zoutreservoir
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
4. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
LET OP!
Gebruik uitsluitend zout dat
specifiek is bedoeld voor
gebruik in vaatwassers.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor
goede wasresultaten voor dagelijks
gebruik.
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
54
www.aeg.com
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u
het bijvult. Gevaar voor
roest. Start om dit te
voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir
heeft bijgevuld.
8.2 Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A D
B
C
LET OP!
Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
afwasautomaten.
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het
doseervakje (A) tot de vloeistof het
niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de
vrij te geven hoeveelheid (B)
instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en
stand 4 of 6 (hoogste
hoeveelheid).
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
9. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe. Activeer de
optie Multitab als u multitabletten
gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
NEDERLANDS
9.1 Vaatwasmiddel gebruiken
30
20
C
30
B
Een programma starten
1. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
2. Sluit de deur van het apparaat.
3. Blijf op Program drukken tot de
aanduiding van het programma dat u
wilt instellen verschijnt.
Het display geeft de programmaduur
weer.
4. Stel de bruikbare opties in.
5. Druk op Start om het programma te
starten.
• Het wasfase-indicatielampje gaat
branden.
• De programmaduur neemt af in
stappen van 1 minuut.
D A B
A
55
D
20
Een programma starten met
een uitgestelde start
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder
in het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan
een kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
9.2 Een programma instellen
en starten
De Auto Off-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
1. Stel een programma in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt
instellen (van 1 tot 24 uur).
Het indicatielampje van het
geselecteerde programma knippert.
3. Druk op Start.
4. Sluit de deur van het apparaat om
het aftellen te starten.
Als het aftellen klaar is, start het
programma en gaat het wasfaseindicatielampje branden.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een
programma loopt, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van
onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend,
stopt het lopende
programma.
56
www.aeg.com
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert,
moet u het programma en de opties
opnieuw instellen.
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, wordt op
het display 0:00 weergegeven. De faseindicatielampjes gaan uit.
Alle knoppen zijn inactief behalve de
aan/uit knop.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht
totdat de Auto Off-functie het
apparaat automatisch heeft
uitgeschakeld.
Als u de deur opent voor de
activering van Auto Off, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
10.1 Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het
apparaat voor dat de vaat helemaal
kan worden bereikt en gewassen door
het water uit de sproeiarmen. Zorg
ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of
overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de
mate van vervuiling. Het programma
ECO biedt het meest efficiënte wateren energieverbruik voor normaal
vervuild serviesgoed en bestek.
10.2 Gebruik van zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans
geschikt voor een waterhardheid tot
21 °dH. Bij een hogere waterhardheid
moet zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel worden gebruikt naast
het gebruik van multitabletten. Maar
in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra functies),
glansmiddel en zout apart voor
optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Als u multitabletten gebruikt kunt u
de optie Multitab selecteren (indien
van toepassing). Deze optie vergroot
de schoonmaak- en droogresultaten
met het gebruik van multitabletten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij
korte programma's niet geheel op.
Om te voorkomen dat
vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om
tabletten enkel bij lange programma's
te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
NEDERLANDS
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
10.3 Wat moet u doen als u
wilt stoppen met het gebruik
van multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel
toe en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid,
wijzigt u de waterontharder in de
waterhardheid van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
10.4 De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het
apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen
absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het
bovenrek. Zorg ervoor dat de
voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
10.5 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
10.6 De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van
het apparaat achterblijven.
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en
trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
57
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen
de wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.
58
www.aeg.com
11.1 De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en
verwijder het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten
of vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
4. Was de filters.
NEDERLANDS
LET OP!
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
11.2 De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een
smal en puntig voorwerp.
11.3 Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
59
11.4 De binnenkant van de
machine reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van
de deur, met een zachte, vochtige
doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan
iedere maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg
de instructies op de verpakking van
de producten zorgvuldig op.
12. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking. Kijk voordat u contact opneemt
met de klantenservice of u het probleem
zelf kunt oplossen met behulp van de
informatie in de tabel.
WAARSCHUWING!
Niet juist uitgevoerde
reparaties kunnen de
veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen.
Alle reparaties moeten
worden uitgevoerd door
bevoegd personeel.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode
weergegeven.
Het merendeel van de voorkomende
problemen kan worden opgelost
zonder contact op te hoeven nemen
met een erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Druk op Start.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van
de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
60
www.aeg.com
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat neemt geen
water.
Op het display verschijnt
• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo
nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
.
Het apparaat pompt geen
water weg.
Op het display verschijnt
.
•
•
•
•
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.
Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbevei- • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
liging is aan.
klantenservice.
Op het display verschijnt
.
Het apparaat stopt en start
meerdere keren tijdens de
werking.
• Dat is normaal. Dit geeft optimale schoonmaakresultaten en bespaart energie.
Het programma duurt te
lang.
• Kies de tijdsbesparende optie om de programmaduur
te verkorten (indien van toepassing).
• Als de optie voor uitgstelde start is ingesteld, annuleert
u deze uitstelinstelling of wacht u tot het aftellen is
beëindigd.
De resterende duur in het
display wordt verlengd en
schakelt bijna naar het eind
van de programmaduur.
• Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.
Weinig lekkage uit de deur
van het apparaat.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de
kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
De deur van het apparaat
sluit moeilijk.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Ratelende / kloppende geluiden vanuit het apparaat.
• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt.
Raadpleeg de folder over het laden van de korven.
• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij rond kunnen
draaien.
NEDERLANDS
61
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat maakt kortsluiting.
• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werkende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de
stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op
de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten
uit.
• Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met een servicecentrum.
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere
mogelijke oorzaken.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
klantenservice.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
• Schakel altijd de optie Multitab in als u multitabletten
gebruikt.
Slechte droogresultaten.
• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat
gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel
is niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op een hogere stand.
• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek
worden afgedroogd.
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog.
Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere
stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere
stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
62
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het serviesgoed is nat.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met
de multitabletten.
De binnenkant van het apparaat is nat.
• Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht die tegen de
wanden condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
• Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met een servicecentrum.
Roestresten op bestek.
• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst.
Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij
elkaar.
Er bevinden zich aan het einde • De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldovan het programma resten van
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld
vaatwasmiddel in het vaatwasdoor het water.
middeldoseerbakje.
• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen
belemmeren.
Geuren in het apparaat.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het serviesgoed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
• Zie 'De waterontharder instellen'.
Dof, ontkleurd of afgeschilverd serviesgoed.
• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.
• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
laden van de korf.
• Leg tere voorwerpen in het bovenrek.
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik" of "Aanwijzingen
en tips" voor mogelijke
andere oorzaken.
NEDERLANDS
63
13. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
600 / 850 / 625
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
200 - 240
Frequentie (Hz)
50 / 60
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm water2) max. 60 °C
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
0.99
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.10
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
100000441-B-112015
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement