AEG | F95533VI0 | User manual | Aeg F95533VI0 Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg F95533VI0 Пайдаланушы нұсқаулығы
KK
RU
Қолдану туралы нұсқаулары
Ыдыс жуғыш машина
Инструкция по эксплуатации
Посудомоечная машина
2
21
FAVORIT 95533 VI0
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.................................................................................................9
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................12
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 13
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 15
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 17
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................18
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................20
ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету
үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін
функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету
үшін арнайы жасадық. Құрылғының мүмкіндіктерін барынша толық
пайдалану үшін бірнеше минут уақытыңызды бөліп оқып шығыңыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.aeg.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registeraeg.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 13 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының
ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен
қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып
қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
•
•
•
2.2 Электртоғына қосу
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
ҚАЗАҚ
•
•
•
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін
уәкілітті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
2.4 Пайдалану
2.3 Суға қосу
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
5
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қатерлі кернеу.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.aeg.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
2
1
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
Ауа саңылауы
5
7
8
9
10
11
4
3
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Ас құралдарының қорапшасы
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1
2
3
4
5
Қосу/Өшіру түймешігі
Бейнебет
Delay түймешігі
Бағдарлама түймешігі (жоғары)
Бағдарлама түймешігі (төмен)
2
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
Multitab түймешігі
TimeSaver түймешігі
Reset түймешігі
Индикатор шамдары
9
ҚАЗАҚ
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп
тұрады.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Ыдысты салу
түрі
Бағдарлама циклдары
Параметрлер
P1
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
TimeSaver
Multitab
Барлығы
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
Multitab
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 45 °C бастап 70
°C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
TimeSaver
Multitab
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
60 °C бастап 65 °C
дейін
Шаю циклдары
•
Multitab
1)
P2
•
•
•
2)
P3
•
3)
P4
•
•
4)
•
•
7
8
www.aeg.com
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Ыдысты салу
түрі
Бағдарлама циклдары
P5
•
•
Барлығы
Параметрлер
Алғашқы жуу
5)
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдарын жуғанда,
су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ мекемелеріне арналған стандартты
бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын анықтай
алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат мөлшері мен бағдарлама
уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада шаю циклы бар.
Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста тұрады.
4) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт ішінде жақсы
нәтиже береді.
5) Осы бағдарламаның көмегімен тағам қалдықтары ыдыстарға жабысып, құрылғы ішінде иіс
пайда бола бастамау үшін ыдыстарды жылдам шаюға болады. Бұл бағдарламаны қолданғанда,
жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама 1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
P1
9.9
0.932
195
P2
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
P4
9
0.9
30
P5
4
0.1
14
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы, параметрлер және
ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
ҚАЗАҚ
9
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
• Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
• Бағдарлама соңында естілетін
дыбыстық сигналды қосуға немесе
сөндіруге.
• Multitab функциясын шайғыш
затсыз пайдаланғыңыз келгенде
шайғыш зат үлестіргішін сөндіру
үшін.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Дисплейде P1 бағдарлама нөмірі
көрсетілгенде, құрылғы бағдарламаны
таңдау режимінде тұрады.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
Су кермектігі
Неміс градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
10
www.aeg.com
Неміс градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Су жұмсартқыштың
деңгейін орнату
болады. Бұл жағдайда кептіру
нәтижелері қанағаттанарлық болмауы
мүмкін.
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
түймешігін басыңыз.
2.
•
•
•
және
сөнеді.
индикаторлары
Шайғыш зат үлестіргіші өшіріліп
тұрғанда, шайғыш зат индикаторы да
сөніп тұрады.
Шайғыш зат үлестіргішін
қалай сөндіру керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
көрсетіледі: мысалы,
деңгей.
= 5-ші
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
•
және
сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Бейнебетте ағымдық параметр
көрсетіледі.
•
индикаторлары
–
= шайғыш зат
үлестіргіші белсенді күйде.
–
= шайғыш зат
үлестіргіші ажыратылған.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Шайғыш зат және жуғыш
таблетканы қатар
пайдалану
6.4 Дыбыстық сигналдар
Multitab функциясын қосқан кезде,
шайғыш зат үлестіргішінен шайғыш
заттың шығуы жалғасады. Дегенмен,
шайғыш зат үлестіргішін сөндіруге
Дыбыстық сигналдар құрылғыда ақау
пайда болған кезде естіледі. Бұл
дыбыстық сигналдарды өшіріп қоюға
болады.
ҚАЗАҚ
Бағдарлама аяқталған кезде де
дыбыстық сигнал қосылады. Әдетте
дыбыстық сигнал сөндірулі тұрады,
бірақ оны қосуға болады.
Бағдарлама аяқталған
кезде естілетін дыбыстық
сигналды қалай қосуға
болады
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
2.
11
түймешігін басыңыз.
•
және
сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
көрсетіледі:
•
индикаторлары
–
= Дыбыстық сигнал
сөндірулі.
–
= Дыбыстық сигнал
қосулы.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
7.1 Multitab
Бұл функцияны тұз, шайғыш зат және
жуғыш заттардан тұратын жуғыш
таблеткаларды қолданған кезде
пайдаланыңыз. Олардың құрамында
басқа да жуғыш немесе шайғыш
заттар болуы мүмкін.
Бұл функция тұздың қосылуын
тоқтатады. Тұз индикаторы жанбайды.
Осы функцияны пайдаланғанда,
жуғыш таблеткаларды қолданған
кезде жуу және кептіру нәтижелері
жақсы болу үшін бағдарлама уақыты
ұзарады.
Multitab тұрақты таңдалып тұрмайтын
параметр және әр цикл сайын таңдап
отыру керек.
Қалай қосу керек Multitab
түймешігін басыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.2 TimeSaver
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек TimeSaver
TimeSaver түймешігін басыңыз, тиісті
индикатор жанады.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
12
www.aeg.com
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Егер сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған кезде, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Бұл әрекет ара-тұра
қайталанып тұрады.
8.1 Тұз сауыты
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі
бар. Бұндай жағдайға жол
бермеу үшін тұз сауытын
толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
ҚАЗАҚ
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A D
B
C
B
A
4
1
3 2
1. (D) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Шайғыш затты (A) бөлігіне "max"
деңгейіне жеткенше салыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
Үлестіру мөлшерін реттеу
тетігін (B) 1 (ең аз мөлшер)
және 4 немесе 6 (ең көп
мөлшер) аралығына қоюға
болады.
M AX
+
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
-
C
D
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз. Егер
жуғыш таблеткаларды
қолдансаңыз, Multitab функциясын
қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
D A B
30
20
C
13
14
www.aeg.com
A
30
B
содан кейін бағдарламаның
ұзақтығы көрсетіледі.
4. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
D
20
C
Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
1. (B) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (A) бөлігіне
салыңыз.
3. Егер бағдарламаның алдын ала
жуу циклі бар болса, (D) бөлігіне
жуғыш заттан аздап салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
AUTO OFF функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғының есігін ашып қойыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Дисплейде іске қосқыңыз келген
бағдарламаның нөмірі
немесе
көрсетілгенше
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
Бағдарлама нөмірі дисплейде
шамамен 3 секунд көрсетіледі,
2.
түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
Кешіктіріп бастау индикаторы жанады.
3. Кері санақты бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
Кері санақ жұмыс істеп тұрғанда
кешіктіру уақытын, таңдалған
бағдарлама мен параметрлерді
өзгертпей көбейтуге болады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
Құрылғы жұмыс істеп
тұрған кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды.
Есікті жапқаннан кейін, құрылғы
тоқтаған жерінен бастап жұмыс
істейді.
Кептіру циклы барысында
есік 30 секундтан ұзақ
ашық тұрса, жұмыс істеп
тұрған бағдарлама
аяқталады.
Кері санақ жұмыс істеп
тұрған кезде кешіктіріп
бастау функциясын
біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
ҚАЗАҚ
Бағдарламаны біржола
тоқтату
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
15
Бағдарламаның аяқталуы
Бағдарлама аяқталған кезде
бейнебетте 0:00 .
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе AUTO OFF функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
•
•
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
•
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Аралас таблеткалар судың
кермектігі 21 °dH болатын аймақтар
үшін жарамды. Осы шектен асатын
аймақтарда шайғыш зат пен тұзды
аралас таблеткалармен бірге
пайдалану керек. Дегенмен суы
кермек және өте кермек аймақтарда
жуу және кептіру нәтижесі барынша
жақсы болуы үшін жеке жуғыш,
(қосымша функциялары жоқ
ұнтақты, гельді, таблеткаларды)
шайғыш затты және тұзды жекежеке пайдаланыңыз.
Егер аралас таблетканы
пайдалансаңыз, Multitab параметрін
(егер бар болса) таңдаңыз. Бұл
функция аралас таблетканы
пайдаланғанда, жуу және кептіру
сапасын жақсартады.
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
16
www.aeg.com
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Заттарға жабысқан тағам
қалдықтарын алыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Ас құралдары мен ыдыс-аяқты
араласып кетпейтін етіп салыңыз.
Қасықтарды басқа ас
құралдарымен араластырып
салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
•
•
•
Кішкене заттарды ас құралдары
себетіне салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
•
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларындағы және
есігіндегі су ыстық болып
тұруы мүмкін.
ҚАЗАҚ
17
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
4. Сүзгілерді жуыңыз.
11.1 Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
C
B
A
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
18
www.aeg.com
қалса, қалдықтарды жіңішке
шырпымен тазалаңыз.
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
11.4 Ішін тазалау
•
•
11.2 Бүріккіш түтіктерді
тазалау
Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз.
Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
есіктің резеңке тығыздағышын
жұмсақ, дымқыл шүберекпен
сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе қақ жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамаса немесе
жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласу алдында, кестеде
көрсетілген ақпаратты қолданып,
ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Ақау және ескерту коды
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай
тұр.
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша
күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды қайта
толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл үдерістің
ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
ҚАЗАҚ
Ақау және ескерту коды
Ықтимал шешімі
Ыдыс жуғыш машинаға су
құйылмай тұр.
•
•
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
•
19
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте
көрсетіледі.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлық емес
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Стакандарға және
ыдыстарда ақ жолақтар
немесе көк дақтар түскен.
•
•
Стакандар мен ыдыстарда
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Ыдыс-аяқ кеппеген.
•
•
•
•
•
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылып тұр.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін ең төменгі
деңгейге қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін ең жоғары
деңгейге қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы
мүмкін.
Бағдарламаның кептіру циклы жоқ немесе кептіру
циклының температурасы өте төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы
мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына байланысты
болуы мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз немесе
шайғыш зат үлестіргішті қосып, шайғыш зат пен
жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз.
20
www.aeg.com
Басқа ықтимал себептерді
"Ақыл-кеңес" тарауынан
қараңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі
(мм)
596 / 818-898 / 555
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
220 - 240
Жиілік (Гц)
50
Құйылатын судың қысымы
Ең аз / ең көп (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық су2) ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
13
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
0.99
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.10
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты) алынса, тұтыну
қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
РУССКИЙ
21
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................22
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 24
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 25
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 26
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 26
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................28
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 30
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................31
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 33
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................34
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 36
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................38
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 40
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного изделия AEG. Оно будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь
инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют
функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратьте несколько
минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registeraeg.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
22
1.
www.aeg.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все средства для стирки вне
досягаемости детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не изменяйте параметры данного прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 13
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
24
www.aeg.com
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Убедитесь, что мебель над
прибором и рядом с ним надежно
закреплена.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
•
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить шланги для воды.
Перед подключением прибора к
новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.
Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
2.4 Эксплуатация
•
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
РУССКИЙ
•
•
•
•
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся
материалы или изделия,
пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
Вентиляционное отверстие
25
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Корзина для столовых приборов
Нижняя корзина
Верхняя корзина
26
www.aeg.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
2
1
Кнопка «Вкл/Выкл»
Дисплей
Кнопка Delay
Кнопка выбора программ (шаг
вверх)
5 Кнопка выбора программ (шаг
вниз)
1
2
3
4
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
Кнопка Multitab
Кнопка TimeSaver
Кнопка Reset
Индикаторы
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы программы
данный индикатор всегда погашен.
5. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень
загрязненности
Тип загрузки
Этапы программы
Режимы
P1
•
Обычная
загрязненность
Посуда и
столовые
приборы
•
Предварительная
мойка
Мойка 50°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeSaver
Multitab
Все
Посуда,
столовые
приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
•
Multitab
1)
P2
2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
РУССКИЙ
Программа
Степень
загрязненности
Тип загрузки
Этапы программы
Режимы
P3
•
Высокая
загрязненность
Посуда,
столовые
приборы,
кастрюли и
сковороды
•
•
•
•
Предварительная
мойка
Мойка 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeSaver
Multitab
•
•
Мойка 60°C или 65°C
Ополаскивания
•
Multitab
•
Свежее
загрязнение
Посуда и
столовые
приборы
•
Все
•
Предварительная
мойка
3)
P4
•
•
4)
P5
5)
27
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и электроэнергии
при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная
программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах.
Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотребление и
продолжительность программы.
3) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения повышенной
гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C на период не менее 10
минут.
4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа
обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предотвратить
прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов. Не используйте
моющее средство с этой программой.
5.1 Показатели потребления
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотреблени Продолжительнос
е
ть
(кВт·ч)
(мин)
P1
9.9
0.932
195
P2
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
28
www.aeg.com
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотреблени Продолжительнос
е
ть
(кВт·ч)
(мин)
P4
9
0.9
30
P5
4
0.1
14
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды,
напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора
программы и
пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключения
звукового сигнала по окончании
работы программы.
• Выключение дозатора
ополаскивателя, если требуется
использования режима Multitab без
ополаскивателя.
Данные установки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если на дисплее
отображается номер программы P1.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды минералы,
которые в противном случае могли бы
оказать вредное влияние на
результаты мойки и на сам прибор.
Чем больше в воде содержится таких
минералов, тем выше жесткость воды.
Жесткость воды измеряется в
соответствующих единицах.
Устройство для смягчения воды
необходимо настроить в соответствии
РУССКИЙ
с уровнем жесткости воды,
используемой в Вашем регионе.
Информацию о жесткости воды в
Вашем районе можно получить в
местной службе водоснабжения. Для
29
получения хороших результатов мойки
важно правильно выбрать уровень
настройки смягчителя для воды.
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по
немецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французскому
стандарту
(°fH);
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень
смягчителя для
воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводские установки
2) Не используйте соль при таком уровне.
Установка смягчителя для
воды
3. Для изменения установки нажмите
на
нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
6.3 Дозатор ополаскивателя
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
и
удерживайте
, пока
индикаторы
,
и
не начнут
мигать, а дисплей не погаснет.
2. Нажмите на
.
•
Индикаторы
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
и
погаснут.
текущая настройка: напр.,
уровень 5.
=
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
30
www.aeg.com
Использование
ополаскивателя с
таблетированным моющим
средством.
При включении режима Multitab,
дозатор ополаскивателя продолжает
выдачу ополаскивателя. Тем не
менее, имеется возможность
отключения дозатора ополаскивателя.
В данном случае результаты сушки
могут быть неудовлетворительными.
Когда дозатор ополаскивателя
выключен, индикатор дозатора
ополаскивателя всегда погашен.
Выключение дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
и
удерживайте
, пока
индикаторы
,
и
не начнут
мигать, а дисплей не погаснет.
2. Нажмите на
.
•
Индикаторы
•
продолжит
Индикатор
мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка.
•
–
и
погаснут.
= дозатор
ополаскивателя включен.
–
= дозатор
ополаскивателя выключен.
3. Для изменения установки нажмите
на
.
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Звуковая сигнализация
В случае возникновения
неисправности прибором выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые
сигналы отключить невозможно.
По окончании программы также
выдается звуковой сигнал. По
умолчанию выдача звукового сигнала
отключена, но ее можно включить.
Включение звукового
сигнала по окончании
работы программы
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
индикаторы
,
и
не начнут
мигать, а дисплей не погаснет.
2. Нажмите на
.
и
погаснут.
•
Индикаторы
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка:
•
–
= Звуковая
сигнализация выключена.
–
= Звуковая сигнализация
включена.
3. Для изменения установки нажмите
на
.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
РУССКИЙ
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 Multitab
Выбирайте этот режим при
использовании таблетированного
моющего средства, включающего в
себя соль, ополаскиватель и моющее
средство. Таблетированное средство
также может содержать другие
добавки для мытья или ополаскивания
посуды.
Данная функция отключает выдачу
соли. Индикатор отсутствия соли не
загорается.
При использовании данного режима
продолжительность программы
увеличивается для улучшения
результатов мойки и сушки при
использовании таблетированного
моющего средства.
31
Включение Multitab
Нажмите на .
Загорится соответствующий
индикатор.
7.2 TimeSaver
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Включение TimeSaver
Нажмите на TimeSaver; загорится
соответствующий индикатор.
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
Режим Multitab не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте корзины.
При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.
8.1 Емкость для соли
ОСТОРОЖНО!
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
www.aeg.com
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A D
B
Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
C
B
A
M AX
+
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.
1
3 2
4
32
-
C
D
ОСТОРОЖНО!
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(D), чтобы открыть крышку (C).
2. Налейте ополаскиватель в дозатор
(A) так, чтобы уровень жидкости
достиг отметки «Макс».
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
РУССКИЙ
33
Селектор количества
выдаваемого
ополаскивателя (B)
позволяет выбрать
значения от 1
(минимальное количество)
до 4 или 6 (максимальное
количество).
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство. В
случае использования
таблетированного моющего
средства включите функцию
Multitab.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование
моющего средства
D A B
A
30
B
D
20
C
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(B), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (A)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. Если в программе мойки
предусмотрен этап
предварительной мойки, добавьте
немного моющего средства в
отделение дозатора для
предварительной мойки (D).
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
9.2 Настройка и запуск
программы
30
Функция AUTO OFF
20
C
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
34
www.aeg.com
Запуск программы
1. Приоткройте дверцу прибора.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.
3. Повторно нажимайте на
остановке работы прибора. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
В случае открывания
дверцы более, чем на 30
секунд во время этапа
сушки, текущая программа
будет завершена.
или на
до тех пор, пока на дисплее не
отобразится номер программы,
которую требуется запустить.
Номер программы будет
отображаться на дисплее
приблизительно 3 секунды, после
чего отобразятся данные о
продолжительности программы.
4. Выберите применимые режимы.
5. Закройте дверцу прибора для
запуска программы.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
Загорится индикатор отсрочки пуска.
3. Закройте дверцу прибора для
запуска обратного отсчета.
В ходе обратного отсчета можно
увеличить отсрочку, но изменить
выбранную программу или функцию
невозможно.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
Открывание дверцы во
время работы прибора
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Отмена программы
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
Завершение программы
По окончании программы загорается
индикатор окончания работы, а
дисплее отображается 0:00 .
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция AUTO OFF не
выключит прибор автоматически.
2. Закройте водопроводный вентиль.
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
•
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
РУССКИЙ
•
•
•
•
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и и очень жесткой водой
для достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
•
•
•
35
В случае использования
таблетированного моющего
средства можно воспользоваться
функцией Multitab (если она
имеется). Данная функция
улучшает результаты мойки и
сушки при использовании
таблетированного моющего
средства.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
10.4 Загрузка корзин
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
36
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Удалите остатки пищи с посуды.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
ложки вперемежку с другими
столовыми приборами.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом.
Загружайте мелкие предметы в
корзину для столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватель
может свободно вращаться.
10.5 Перед запуском
программы
•
•
•
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
Убедитесь, что:
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры и
засоренность
разбрызгивателей
приводят к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров состоит из 3
деталей.
РУССКИЙ
37
C
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
4. Вымойте фильтры.
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений.
6. Установите обратно на место
плоский фильтр (A) Убедитесь, что
он установлен правильно – под
двумя направляющими.
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
38
www.aeg.com
ОСТОРОЖНО!
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка
разбрызгивателей
•
11.3 Очистка наружных
поверхностей
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
11.4 Чистка внутренних
частей
•
Не снимайте разбрызгиватели. Если
отверстия разбрызгивателей
засорились, удалите частицы грязи с
помощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).
•
•
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Неисправность и код
неисправности
Возможное решение
Прибор не включается.
•
•
Программа не запускается. •
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее
или дождитесь окончания обратного отсчета.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
Возможное решение
В прибор не поступает
вода.
На дисплее отображается
•
•
.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не
засорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
•
•
•
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображается
•
•
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
•
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
.
Сработала система
защиты от перелива.
На дисплее отображается
39
.
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможное решение
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и
тарелках.
•
Имеются пятна и потеки на
стекле и посуде.
•
•
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого
ополаскивателя. Увеличьте уровень дозатора
ополаскивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой температуре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетированного
моющего средства. Попробуйте таблетки другого
производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.
40
www.aeg.com
Другие возможные
причины приведены в
Главе «Указания и
рекомендации».
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глубина
(мм)
596 / 818-898 / 555
Подключение к
Напряжение (В)
220 - 240
электросети 1)
Частота (Гц)
50
Давление в водопроводной
сети
Мин. / макс. бар (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Водоснабжение
Холодная или горячая
макс. 60°C
вода 2)
Вместимость
Комплектов посуды
13
Потребляемая мощность
При оставлении во
включенном состоянии
(Вт)
0.99
Потребляемая мощность
В отключенном состоянии
(Вт)
0.10
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии
(например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к водопроводу горячей
воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Поланд Сполка з О.О.
улица Фабричная, 4, PL-58-130 Заров
Польша
*
41
42
www.aeg.com
РУССКИЙ
43
100005020-A-472014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising