LAGAN
FI
SE
IS
SUOMI
SVENSKA
ÍSLENSKA
4
22
40
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ohjelmat
Asetukset
Käyttöönotto
4
5
7
7
8
8
10
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
11
13
14
16
18
18
19
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
kodinomaiset käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana
välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (Mpa)
Noudata astiaston maksimimäärää 12.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan
asentoon.
SUOMI
•
•
•
•
•
5
Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei
kompastuta.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton
peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana
toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin,
kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Turvallisuusohjeet
Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää
tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
6
SUOMI
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutetuttu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen,
käytä sulaketta: 13 amp ASTA (BS 1362).
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai
putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se on
puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili, joka
estää letkun löystymisen. Letku voidaan
irrottaa painamalla vipua (B) ja
kääntämällä kiinnitintä (A)
• Vedenottoletkussa on ulkoinen
läpinäkyvä vaippa. Jos letku on
vaurioitunut, letkussa olevasta vedestä
tulee tummaa.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla
pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Huolto
• Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi.
Suosittelemme vain alkuperäisten
varaosien käyttöä.
• Kun otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, pidä seuraavat
arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
A
B
myötäpäivään.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
7
Laitteen kuvaus
8
7
1
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Suolasäiliö
Ylempi suihkuvarsi
Yläkori
3
4
Käyttöpaneeli
2
1
3
4
1 Virtapainike
2 Ohjelman merkkivalot
3 Merkkivalot
4 Ohjelmanvalintapainike
Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
SUOMI
8
Ohjelmat
Ohjelma
Likaisuusaste Ohjelman vaiheet
Pestävät astiat
Kulutusarvot
1)
Kestoaika
(min)
2)
3)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
140 - 160
1.3 - 1.5
13 - 15
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuvälineet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuvälineet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
195
1.020
15
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden
määrän mukaisesti.
2) Ohjelma sisältää pitemmän huuhtelun korkeassa lämpötilassa erittäin hygienista pesua varten. Ihanteellinen maitopulloja ja sairasta perheenjäsentä varten.
3) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella.
(Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy
arvokilvestä.
info.test@dishwasher-production.com
Asetukset
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
Käyttäjätilassa voidaan säätää seuraavia
asetuksia:
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat niitä
uudelleen.
Ohjelman valintatila ja käyttäjätila
SUOMI
9
Ohjelman valintatilan asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa, kun kaikki
ohjelmien merkkivalot palavat.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin ei
kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla ohjelmapainiketta,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden
mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot
paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää
asettaa oikea vedenpehmentimen taso
hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia
pesutulokseen ja laitteeseen.
Veden kovuus
Saksalainen jär- Ranskalainen
jestelmä (°dH) järjestelmä (°fH)
mmol/l
Clarken jär- Vedenpehmentimen
jestelmä.
asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmentimen tason asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
1. Siirry käyttäjätilaan painamalla ja
pitämällä alhaalla ohjelmapainiketta,
kunnes merkkivalo
alkaa vilkkua ja
merkkivaloon
syttyy pysyvä valo.
sammuu
2. Odota, kunnes merkkivalo
ja
-merkkivalo alkaa vilkkua.
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
-
SUOMI
merkkivalon jaksottainen vilkkuminen
ilmaisee asetetun tason.
• Esim. Valo vilkkuu 5 kertaa, tauko,
valo vilkkuu 5 kertaa = taso 5.
3. Muuta asetusta painamalla toistuvasti
ohjelmapainiketta. Tasonumero nousee
yhden ylöspäin jokaisella
ohjelmapainikkeen painalluksella. Tason
10 jälkeen palaat tasolle 1.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa on jokin
toimintahäiriö eikä niitä voida kytkeä pois.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena äänimerkki
on käytössä, mutta se voidaan poistaa
käytöstä.
Ohjelman päättymisestä ilmoittavan
äänimerkin käytöstä poistaminen
10
1. Siirry käyttäjätilaan painamalla ja
pitämällä alhaalla ohjelmapainiketta,
kunnes merkkivalo
alkaa vilkkua ja
merkkivaloon
syttyy pysyvä valo.
2. Paina välittömästi
ohjelmanvalintapainiketta.
syttyy pysyvä valo.
• Merkkivaloon
• Merkkivalo
alkaa vilkkua.
3. Odota, kunnes merkkivalo
sammuu.
vilkkuu edelleen.
Merkkivalo
• Ohjelman loppu -merkkivalo osoittaa
nykyisen asetuksen: Ohjelman loppu
-merkkivalo palaa = Äänimerkki
päällä.
4. Voit muuttaa asetusta painamalla
ohjelmanvalintapainiketta.
• Ohjelman loppu -merkkivalo
sammunut = Äänimerkki pois päältä.
5. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon
veden kovuutta. Säädä muussa
tapauksessa vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten koneen
sisällä olevien valmistusjäämien
poistamiseksi. Älä käytä pesuainetta tai
täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen
yhteydessä vedenpehmentimen
hartsin lataus voi kestää jopa 5
minuuttia. Näyttää, ettei laite
toimisi. Pesuvaihe käynnistyy
vasta tämän toiminnon jälkeen.
Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
Suolasäiliö
HUOMIO! Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettua
suolaa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
SUOMI
11
Suolasäiliön täyttäminen
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1
2
1
2
3
4
3
4
M
AX
-
+
5
6
M A2 X
+
4
-
Täytä
huuhtelukirkasteloke
ro, kun linssi (A) on
läpinäkyvä.
HUOMIO! Vettä ja suolaa voi
tulla ulos suolasäiliöstä, kun
täytät sen. Korroosion vaara.
Estä tämä täytön jälkeen
käynnistämällä ohjelma.
1
A
MAX
+
3
-
Kaada suolasäiliöön Lisää 1 kg suolaa
1 litra vettä (vain
suolasäiliöön.
ensimmäisellä
käyttökerralla).
5
Säädä annosteltua
huuhtelukirkasteen
määrää
kääntämällä valitsin
asetuksen 1
(alhaisin määrä) ja
asetuksen 4 (suurin
määrä) välille.
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
12
SUOMI
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Varmista, että
huuhtelukirkastelokerossa on
huuhtelukirkastetta.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
Pesuaineen käyttäminen
1
2
5
Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta
sisältäviä pesuainetabletteja, suolasäiliön ja
huuhtelukirkastelokeron täyttäminen ei ole
tarpeen.
• Aseta vedenpehmennin alhaisimpaan
asetukseen.
• Aseta huuhtelukirkastelokero
alhaisimpaan asentoon.
Yhdistelmäpesuainetablettien käytön
lopettaminen
3
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa ja
huuhtelukirkastetta.
4
B
A
Laita konetiskiaine
tai pesuainetabletti
lokeroon (A).
Jos ohjelmassa on
esipesuvaihe, laita
pieni määrä
konetiskiainetta
pesuainelokeroon
(B).
1. Aseta vedenpehmentimen korkein taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi veden
kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
SUOMI
13
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Ohjelman peruuttaminen
Ohjelman käynnistys
Paina ja pidä alhaalla ohjelmapainiketta,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina ohjelmapainiketta toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman merkkivalo
syttyy.
4. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Luukun avaaminen laitteen ollessa
toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Kun
suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy
uudelleen keskeytyskohdasta.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt,
palaa.
-merkkivalo
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla
virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.
Jos laitetta ei kytketä pois päältä
5 minuutin kuluessa, kaikki
merkkivalot sammuvat. Tämä
vähentää energiankulutusta.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset päivittäisessä
käytössä ja ne auttavat suojelemaan
ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät astioista
roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren suuttimista
tuleva vesi kattaa ja pesee kaikki astiat
kokonaan. Varmista, että astiat eivät
kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (esim.
''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-ohjelma
pesee normaalilikaiset astiat ja
ruokailuvälineet tehokkaimmalla vedenja energiankulutuksella.
Suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta
ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen
huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sopivat
yleensä alueille, joiden veden kovuus on
korkeintaan 21 °dH. Jos alueen veden
kovuus on tätä suurempi,
yhdistelmäpesuainetablettien lisäksi on
käytettävä huuhtelukirkastetta ja suolaa.
Jos alueen veden kovuus on on kuitenkin
kovaa tai erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään konetiskiainetta (jauhe,
SUOMI
geeli, tabletit ilman lisätoimintoja),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä voit valita Multitablisätoiminnon (jos saatavilla). Kyseinen
lisätoiminto parantaa puhdistus- ja
kuivaustuloksia
yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi
pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien
ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien
täytöstä laitteen mukana
toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä,
jotka imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Liota vedessä astioita, joissa on
ruokajäämiä.
14
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat
muihin ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarsi pyörii esteettä.
Ennen ohjelman käynnistämistä
Varmista, että:
•
•
•
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on astianpesukoneen suolaa
ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori
Vettä voi jäädä laitteen sivuille ja
luukkuun ohjelman päätyttyä.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ennen kuin aloitat
hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja puhdista ne
tarvittaessa.
SUOMI
15
Sihtien puhdistaminen
1
6
5
2
D
C
B
A
Varmista, ettei
asennusaukon
reunassa tai sen
ympärillä ole
ruokajäämiä tai
epäpuhtauksia.
3
Asenna sihdit (B) ja
(C) paikoilleen.
Aseta ne paikoilleen
sihtiin (A). Käännä
kahvaa
myötäpäivään,
kunnes se lukittuu
paikoilleen.
Sihtien virheellinen asento voi
aiheuttaa heikkoja pesutuloksia
ja vaurioittaa laitetta.
Aseta tasosihti (A)
takaisin paikoilleen.
Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2
ohjaimen (D)
alapuolella.
4
Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen
1
Poista sihdit (B) ja
(C) kääntämällä
kahvaa
vastapäivään ja
irrottamalla ne.
Vedä sihti (B) ja (C)
irti. Pese sihdit
vedellä.
Irrota sihti (A). Pese
sihti vedellä.
2
A
Sulje vesihana.
B
Irrota letku. Paina
vipua B ja käännä
kiinnitintä A
myötäpäivään.
SUOMI
16
Ulkopintojen puhdistaminen
4
3
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
Sisätilan puhdistaminen
• Puhdista laite, oven kumitiiviste mukaan
lukien, huolellisesti pehmeällä ja
kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä ohjelmia,
laitteeseen voi jäädä rasva- ja
kalkkijäämiä. Jotta tämä vältettäisiin,
suosittelemme pitkän ohjelman
valitsemista vähintään 2 kertaa
kuukaudessa.
Puhdista
vedenottoletkun
sihti.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien
reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
Vianmääritys
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana, tarkista ennen valtuutetun
huoltopalvelun puoleen kääntymistä,
pystytkö ratkaisemaan ongelman itse
taulukon ohjeita noudattaen.
Ongelma ja virhekoodi
Joidenkin ongelmien kohdalla vilkkuva
Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu
ilmoittaen häiriöstä.
Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.
• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen
hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
SUOMI
17
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen ratkaisu
Laitteeseen ei tule vettä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu
1 kerran jaksottain.
• Äänimerkki kuuluu 1 kerran jaksottain.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa. Puhdista sihti.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Koneeseen jää vettä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu
2 kertaa jaksottain.
• Äänimerkki kuuluu 2 kertaa jaksottain.
• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
• Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Ylivuotosuoja on käytössä.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu
3 kertaa jaksottain.
• Äänimerkki kuuluu 3 kertaa jaksottain.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Suolan merkkivalo palaa edelleen
suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
• Jos suolan merkkivalo palaa edelleen 3 tai 4
ohjelman jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Näin voi tapahtua käyttäessä suolaa, jonka
liukenemisaika on pitempi.
Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite pois
päältä ja päälle. Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Laseissa ja muissa astioissa on • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen säädin alhaisempaan asentoon.
vaaleita raitoja tai sinertävä
• Konetiskiainetta on liian paljon.
pinta.
Laseissa ja astioissa on tahro- • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
ja ja kuivia vesipisaroita.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
SUOMI
18
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
Katso mahdolliset muut syyt
kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Tekniset tiedot
Tuotteen nimi
Täysin integroitu astianpesukone
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
596 / 818-898 / 555
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
220 - 240
Taajuus (Hz)
50
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 12
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.50
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
19
SUOMI
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
20
SUOMI
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
SUOMI
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
21
22
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Inställningar
Innan maskinen används första gången
22
23
25
25
26
26
28
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
30
32
33
34
36
37
37
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 12-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen
med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
SVENSKA
•
•
•
•
•
23
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
24
SVENSKA
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas ut
ska följande säkring användas: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Vatteninloppsslangen har en
säkerhetsventil som förhindrar att
slangen lossnar. Koppla från slangen
genom att trycka på spaken (B) och
vrida fästet (A) medurs.
A
B
• Vatteninloppsslangen har en extern
genomskinlig hylsa. Om slangen är
skadad blir vattnet i slangen mörkt.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Service
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som finns
på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
SVENSKA
25
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
Produktbeskrivning
8
7
1
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Saltbehållare
Övre spolarmen
Överkorg
3
4
Kontrollpanel
2
1
3
4
1 Strömbrytare
2 Programindikatorer
3 Kontrollampor
4 Programvalsknapp
Kontrollampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
SVENSKA
26
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa för salt. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Program
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
2)
3)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
140 - 160
1.3 - 1.5
13 - 15
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
195
1.020
15
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, tillvalsfunktioner samt mängden disk kan ändra värdena.
2) Program med förlängd sköljtid i hög temperatur för extrahygienisk disk. Perfekt för nappflaskor eller när en familjemedlem är sjuk.
3) Med detta program får du mest effektiva användning av vatten och energikonsumtion för normalt smutsad porslin
och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
Inställningar
Programvalsläge och användarläge
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå efter vattnets
hårdhet.
SVENSKA
27
• Aktiveringen eller inaktiveringen av
ljudsignalen för avslutat program.
inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Dessa inställningar sparas tills du ändrar
dem igen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Ställa in programvalsläget
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Produkten är i programvalsläge när alla
programlampor lyser.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
Håll in programknappen tills produkten är i
programvalsläge.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
SVENSKA
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla
programknappen intryckt tills
kontrollampan
börjar blinka och
kontrollampan
tänds och lyser med
fast sken.
släcks och
2. Vänta tills kontrollampan
kontrollampan
börjar blinka.
Kontrollampan
fortsätter att blinka.
Återkommande blinkningar av
kontrollampan
hänvisar till inställd
nivå.
• T.ex. 5 blinkningar + paus + 5
blinkningar = nivå 5.
3. Tryck på programknappen flera gånger
för att ändra inställningen. Varje gång
du trycker på programknappen ökar
nummernivån. Efter nivå 10 börjar du
om från nivå 1 igen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignalerna fungerar när det är fel på
produkten och det inte går att avaktivera
dem.
28
som standard aktiverad men det går att
avaktivera den.
Avaktivera ljudsignalen för avslutat
program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla
programknappen intryckt tills
kontrollampan
börjar blinka och
tänds och lyser med
kontrollampan
fast sken.
2. Tryck genast på programknappen.
• Kontrollampan
tänds och lyser
med ett fast sken.
börjar att
• Kontrollampan för
blinka.
3. Vänta tills kontrollampan
släcks.
Kontrollampan
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan för Program klart
visar aktuell inställning:
Slutindikatorn på = Ljudsignal på.
4. Tryck på programknappen för att ändra
inställningen.
• Slutindikatorn av = Ljudsignal av.
5. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Denna ljudsignal är
Innan maskinen används första gången
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer
med den hårdhet vattnet har där du
bor. Om inte, kan du justera
vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna eller
bearbeta rester som kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel och
fyll inte korgarna.
SVENSKA
29
När du startar ett program kan
det ta upp till 5 minuter för
produkten att ladda hartset i
vattenavhärdaren. Det ser ut som
att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den
här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med
jämna mellanrum.
5
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Vatten och
avhärdningssalt kan rinna ut ur
saltbehållaren när du fyller på
den. Risk för korrosion föreligger.
För att förhindra detta ska du
starta ett program när du fyllt på
den.
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
salt som är speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla på saltbehållaren
1
2
3
4
Fylla spolglansfacket
1
2
3
4
M
+
Häll 1 liter vatten i
saltbehållaren
(endast första
gången).
Häll 1 kg salt i
saltbehållaren.
AX
-
SVENSKA
30
6
5
M A2 X
1
A
MAX
+
3
-
+
4
-
Fyll spolglansfacket
när lampglaset (A)
är transparent.
Mängden spolglans
som doseras kan
justeras genom att
väljaren vrids till ett
läge mellan 1
(minsta mängd) och
4 (största mängd).
Daglig användning
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Kontrollera att det finns spolglans i
spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
1
2
3
4
B
A
Häll diskmedlet eller Om
multitabletten i
diskprogrammet har
facket märkt (A).
en fördiskfas, lägg
en liten mängd
diskmedel i
diskmedelsfacket
(B).
SVENSKA
5
31
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är
i programvalsläge.
3. Tryck på programknappen flera gånger
tills kontrollampan för det program du
vill ställa in tänds.
4. Stäng luckan till produkten för att starta
programmet.
Öppna luckan medan produkten är igång
När du använder multitabletter som
innehåller salt och spolglans behöver du
inte fylla på saltbehållaren eller
spolglansfacket.
• Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta
nivån.
• Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
Vad du ska göra om du vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda diskmedel, salt
och spolglans separat ska du göra enligt
nedan.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansdoseringen är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
spolglansen efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
Ställa in och starta ett program
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
Om du öppnar luckan under ett pågående
program, stannar produkten. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den punkt
där den avbröts.
Avbryta programmet
Håll in programknappen tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart tänds
kontrollampan
.
1. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Om du inte stänger av produkten
inom 5 minuter släcks alla
kontrollampor. Detta minskar
energiförbrukningen.
32
SVENSKA
Råd och tips
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även
för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett program
med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker
över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Multitabletter passar vanligen i områden
med vattenhårdhet upp till 21 °dH I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och salt
användas utöver multitabletterna. I
områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan du
välja Multitab-funktionen (om
tillgänglig). Den här funktionen förbättrar
rengörings- och torkningsprestanda om
multitabletter används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med
exempel på hur du laddar
korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg föremål som har kvar inbrända
matrester.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
SVENSKA
33
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan
vatten fortfarande finnas kvar på
produktens sidor och lucka.
Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut
ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
Skötsel och rengöring
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
3
4
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
Rengöra filtren
1
2
C
B
A
Kontrollera så att
det inte finns några
matrester eller smuts
kvar i eller runt
kanten på sumpen.
Vrid handtaget
moturs för att ta
bort filtren (B) och
(C). Dra isär filtret
(B) och (C). Rengör
filtren med vatten.
Avlägsna filtret (A).
Rengör filtret med
vatten.
SVENSKA
34
6
5
3
4
D
Sätt ihop filtren (B)
Sätt tillbaka det
och (C). Sätt tillbaka
platta filtret (A).
dem i filtret (A). Vrid
Kontrollera att det
är rätt placerat
handtaget medurs
under de två
tills det låses på
plats.
skenorna (D).
En felaktig placering av filtren
kan orsaka dåliga diskresultat
och skada produkten
2
A
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Rengöra filtret i inloppsslangen
1
Rengör filtret i
inloppsslangen.
B
Stäng vattenkranen. Koppla från
slangen. Tryck på
spaken B och vrid
fästanordningen A
medurs.
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
Felsökning
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad
se om du kan lösa problem själv med hjälp
av informationen i tabellen.
Vid några problem blinkar indikatorn för
program klart med jämna mellanrum och
visar en felfunktion.
SVENSKA
35
Problem och larmkod
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring
i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att produktens lucka är stängd.
• Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar en gång periodiskt.
• Ljudsignalen hörs en gång med
jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är
för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt. Rengör filtret.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar två gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs två gånger med
jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar tre gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs tre gånger med
jämna mellanrum.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Saltindikatorn fortsätter att lysa efter
att saltbehållaren fyllts på.
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om
saltindikatorn fortsätter lysa efter 3 eller 4 program.
Detta kan inträffa när du använder salt som
tar längre tid att lösas upp.
Det finns ingen oönskad effekt på produktens
funktioner i övrigt.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
36
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Möjlig lösning
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
spolglansfacket på en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in spolglansfacket på en högre nivå.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Se "Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
Teknisk information
Produktnamn
Helt inbyggd diskmaskin
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 555
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
12
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
37
SVENSKA
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
38
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
SVENSKA
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
39
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
40
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Vörulýsing
Stjórnborð
Þurrkkerfi
Stillingar
Fyrir fyrstu notkun
40
41
43
43
44
44
46
Dagleg notkun
Góð ráð
Meðferð og þrif
Bilanaleit
Tæknilegar upplýsingar
UMHVERFISMÁL
IKEA-ÁBYRGÐ
47
49
50
52
53
54
54
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu tækisins og notkun þess, skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur
líkamstjóni eða skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar
með heimilistækinu til síðari notkunar.
Almennt öryggi
•
•
•
•
•
•
Heimilistækið er ætlað til notkunar innan heimilisins og við
svipaðar aðstæður eins og:
– Á bóndabýlum; starfsmannaeldhúsum í verslun, á
skrifstofum og á öðrum vinnustöðum
– Af viðskiptavinum á hótelum, mótelum, gistiheimilum og á
öðrum íbúðarstöðum.
Ekki breyta tæknilýsingu fyrir þetta heimilistæki.
Vatnsþrýstingurinn á tækinu (hámark og lágmark) verður að
vera á milli 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Fylgja skal hámarksfjölda 12 eininga.
Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja frá
framleiðanda, þjónustuaðila hans eða svipuðum hæfum aðila
til þess að koma í veg fyrir hættu.
Setjið hnífa og hnífapör með oddhvössum brúnum í
hnífaparakörfuna með oddinn niður eða í lárétta stöðu.
ÍSLENSKA
•
•
•
•
•
41
Ekki hafa hurð heimilistækisins opna án eftirlits, til að koma í
veg fyrir að einhver detti á hana.
Áður en viðhald fer fram á tækinu skal slökkva á því og
aftengja aðalklóna frá rafmagnsinnstungunni.
Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
Lofttúðurnar undir tækinu (ef við á) mega ekki vera lokaðar
vegna teppis.
Heimilistækið skal tengja við vatn með nýju slöngunum sem
fylgja með því. Ekki skal endurnýta gamlar slöngur.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
•
Þetta tæki mega börn nota frá 8 ára aldri og einnig aðilar
með skerta líkamlega hæfni, skynjun eða geðslag eða sem
skortir reynslu eða þekkingu ef viðkomandi hafa fengið
kennslu eða leiðbeiningar um hvernig nota skal tækið á
öruggan hátt og skilja þær hættur sem fylgja notkun þess.
Börn mega ekki leika sér með tækið.
Öllum þvottaefnum skal halda fjarri börnum.
Halda skal börnum og gæludýrum fjarri hurð tækisins þegar
hún er opin.
Börn mega ekki hreinsa eða framkvæma viðhald á tækinu án
þess að vera undir eftirliti.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
• Fjarlægja skal allar umbúðir.
• Ekki setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Ekki koma heimilistækinu fyrir þar sem
hitastigið er lægra en 0 °C.
• Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningum
sem fylgja með tækinu.
• Gætið þess að heimilistækinu sé komið
fyrir undir og við hliðina á traustum og
stöðugum hlutum.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Eldhætta og hætta á
raflosti.
• Heimilistækið þarf að vera jarðtengt.
• Gætið þess að rafmagnsupplýsingarnar
á tegundarspjaldinu passi við aflgjafann.
Ef ekki, skal hafa samband við rafvirkja.
• Alltaf nota rétt uppsetta innstungu sem
gefur ekki raflost.
• Ekki nota fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
42
ÍSLENSKA
• Gætið þess að rafmagnsklóin og snúran
verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf
um rafmagnssnúru verður viðurkennt
þjónustuver okkar að sjá um það.
• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gætið þess að
rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Takið alltaf um klóna.
• Þetta heimilistæki samræmist EBEtilskipunum.
• Einungis fyrir Bretland og Írland. Tækið
er með 13 ampera rafmagnskló. Ef
nauðsynlegt er að skipta um öryggi í
rafmagnsklónni skaltu nota öryggi: 13
amp ASTA (BS 1362).
Tenging við vatn
• Passið að vatnsslöngurnar verði ekki fyrir
skemmdum.
• Áður en heimilistækið er tengt við nýjar
lagnir eða pípulagnir sem hafa ekki verið
notaðar í langan tíma, skal láta vatnið
renna þangað til það er hreint.
• Í fyrsta skipti sem heimilistækið er notað,
skal tryggja að enginn leki eigi sér stað.
• Innslangan er með öryggisloka sem
kemur í veg fyrir að slangan losni. Til að
aftengja slönguna, skal ýta á stöngina
(B) og snúa festingunni (A) réttsælis.
við viðurkenndan þjónustuaðila til að fá
nýja innslöngu.
Notkun
• Ekki sitja eða standa á hurðinni þegar
dyrnar eru opnar.
• Þvottaefni fyrir uppþvottavélar eru
hættuleg. Farið eftir
öryggisleiðbeiningunum á umbúðum
þvottaefnisins.
• Ekki skal drekka, eða leika sér með
vatnið í heimilistækinu.
• Ekki fjarlægja leirtauið úr heimilistækinu
fyrr en þvottakerfið klárast. Leifar af
uppþvottaefni geta verið til staðar á
diskunum.
• Heit gufa getur sloppið út úr
heimilistækinu ef hurðin er opnuð meðan
þvottakerfi er í gangi.
• Ekki skal setja eldfimar vörur eða hluti
sem eru blautir af eldfimum vökva ofan á
eða nálægt heimilistækinu.
Viðgerðir
• Hafið samband við viðurkenndan
þjónustuaðila til að láta gera við
heimilistækið. Við mælum með því að
nota aðeins upprunalega varahluti.
• Þegar þú hefur samband við
viðurkenndan þjónustuaðila, skaltu vera
með eftirfarandi upplýsingar sem finna
má á tegundarspjaldinu.
Módel:
Vörunúmer (PNC) :
Raðnúmer :
Förgun
A
B
• Innslangan er með ytra byrði sem sést í
gegnum. Ef slangan er skemmd, verður
vatnið í slöngunni dökkt.
• Ef innslangan eða öryggislokinn
skemmist skal strax aftengja klóna frá
rafmangsinnstungunni. Hafðu samband
AÐVÖRUN! Hætta á líkamstjóni
eða köfnun.
• Aftengja skal tækið frá
rafmagnsgjafanum.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygja
henni.
• Fjarlægið dyraklemmuna til að koma í
veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni
í tækinu.
ÍSLENSKA
43
Vörulýsing
8
7
1
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Neðri sprautuarmur
Síur
Tegundarspjald
Gljáahólf
Þvottaefnishólf
Salthólf
Efri sprautuarmur
Efri karfa
3
4
Stjórnborð
2
1
3
4
1 Kveikt/slökkt-hnappurinn
2 Kerfisgaumljós
3 Vísar
4 Kerfishnappur
Vísar
Gaumljós
Lýsing
Endaljós.
Saltgaumljós. Alltaf er slökkt á þessu gaumljósi á meðan þvottakerfið er í
gangi.
ÍSLENSKA
44
Þurrkkerfi
Kerfi
Óhreinindastig
Gerð hluta
Kerfisfasar
Upplýsingar um orkuneyslu
1)
Keyrslutími
(mín)
2)
3)
Orka
(kWh)
Vatn
(l)
Mikil óhreinindi
Borðbúnaður,
áhöld, pottar
og pönnur
•
•
•
•
Forþvottur
Þvær 70 °C
Skolar
Þurrkun
140 - 160
1.3 - 1.5
13 - 15
Venjuleg óhreinindi
Borðbúnaður
og hnífapör
•
•
•
•
Forþvottur
Þvær 65 °C
Skolar
Þurrkun
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Venjuleg óhreinindi
Borðbúnaður
og hnífapör
•
•
•
•
Forþvottur
Þvær 50 °C
Skolar
Þurrkun
195
1.020
15
1) Þrýstingur og hitastig vatnsins, breytileiki á rafmagnsinntaki, aukaval og magn borðbúnaðar getur breytt gildum
kerfisins.
2) Þvottakerfi með lengri skolunartíma á háu hitastigi fyrir sérstaklega hreinan þvott. Frábært fyrir pela eða þegar
einhver í fjölskyldunni er veikur.
3) Með þessu kerfi nýtist vatnið og orkan best fyrir borðbúnað og hnífapör með venjulegum óhreinindum. (Þetta er
staðalkerfið sem prófunarstofnanir nota).
Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir
Til að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um
prófanir skal senda tölvupóst til:
Skrifaðu niður framleiðslunúmer tækisins
(PNC) sem er á málmplötunni.
info.test@dishwasher-production.com
Stillingar
Kerfisval-stilling og notenda-stilling.
Þegar tækið er stillt á kerfisval-stillingu er
hægt að setja á þvottakerfi og slá inn
notenda-stillingu.
Í notenda-stillingu er hægt að skipta um
eftirfarandi stillingar:
• Stigið á mýkingarefninu í samræmi við
herslustig vatnsins.
• Virkjun eða afvirkjun á hljóðmerkinu í lok
þvottakerfisins.
Þessar stillingar eru vistaðar þar til þú
breytir þeim aftur.
Hvernig stilla á kerfisval-stillingu.
Tækið er í notendaham þegar kveikt er á
öllum kerfisljósum.
Þegar þú virkjar tækið er það yfirleitt still á
kerfisval-stillingu. Ef þetta hinsvegar gerist
ÍSLENSKA
45
ekki er hægt að still á kerfisval-stillingu með
eftirfarandi hætti:
Vatnsmýkingartækið á að stilla eftir því
hversu hart vatnið er þar sem þú býrð.
Vatnsveitan á staðnum getur veitt þér
upplýsingar um hversu hart vatnið er þar
sem þú býrð. Það er mikilvægt að stilla rétt
magn vatnsmýkingarefnis til að tryggja
góðar niðurstöður í þvottinum.
Þrýstið kerfistakkanum og haldið honum
niðri þar til tækið er í kerfisval-stillingu.
Vatnsmýkingarefni
Mýkingarefnið fjarlægir steinefni úr vatninu
sem annars myndu hafa neikvæð áhrif á
þvottinn og tækið.
Því meira sem vatnið inniheldur af þessum
steinefnum, því harðara er vatnið. Herslustig
vatns er mælt eftir jafngildum kvörðum.
Herslustig vatns
Þýskar gráður Franskar gráður
(°dH)
(°fH)
mmól/l
Clarkegráður
Stig mýkingarefnis
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Upphafleg stilling.
2) Ekki nota salt á þessari stillingu.
Hvernig á að stilla mýkingarefnistigið
Heimilistækið verður að vera kerfisvalstillingu.
1. Til að slá inn notenda stillingu ýtið
ítrekað á kerfishnappinn þar til það
kviknar á gaumljósinu
og gaumljósi
lýsir stöðugt.
2. Biðið þangað til slokknar á ljósi
og
ljósið
byrjar að blikka. Gaumljósið
( ) heldur áfram að blikka. Blikkandi
ljós við og við vísar til
núverandi
stillingar.
• Þ.e. 5 blikk + hlé + 5 blikk = 5. stig.
3. Ýttu ítrekað á kerfishnappinn til að
breyta stillingunni. Í hvert skipti sem þú
ÍSLENSKA
ýtir á kerfishnappinn þá hækkar
stigsnúmerið um eitt stig. Eftir þrep 10
geturðu byrjað aftur frá þrepi 1.
4. Ýtið á kveikja/slökkva-hnappinn til að
staðfesta stillinguna.
Hljóðmerki
Hljóðmerkin heyrast þegar tækið er bilað
og það er ekki hægt að slökkva á þeim.
Einnig er til staðar hljóðmerki sem fer af
stað þegar þvottakerfi er lokið. Sjálfgefið
gildi er að kveikt er á hljóðmerkinu, en það
er hægt að gera það óvirkt.
Hvernig skal slökkva á hljóðmerki við lok
þvottakerfis
Heimilistækið verður að vera kerfisvalstillingu.
46
1. Til að slá inn notenda stillingu ýtið
ítrekað á kerfishnappinn þar til það
kviknar á gaumljósinu
og gaumljósi
lýsir stöðugt.
2. Ýttu strax á kerfishnappinn.
• Ljósið ( ) kviknar með stöðugu ljósi.
• Ljósið ( ) byrjar að blikka.
3. Biðið þangað til slokknar á ljósi ( ).
Gaumljósið ( ) heldur áfram að blikka.
• Endaljósið sýnir eftirfarandi stillingu:
Endaljósið á = Hljóðmerki á.
4. Ýttu á kerfishnappinn til að breyta
stillingunni.
• Endaljósið af = Hljóðmerki af.
5. Ýtið á kveikja/slökkva-hnappinn til að
staðfesta stillinguna.
Fyrir fyrstu notkun
1. Gætið þess að núverandi staða
mýkingarefnisins sé í samræmi við
herslustig vatnsins. Ef ekki, skal stilla
vatnsmýkingarbúnaðinn.
2. Fylltu salthólfið.
3. Setjið gljáa í gljáahólfið.
4. Skrúfið frá vatnskrananum.
5. Ræsa skal kerfið til að fjarlægja allar
leifar sem enn geta verið inni í tækinu.
Ekki nota þvottaefni og ekki hlaða neinu
í körfurnar.
Þegar þú ræsir kerfi, getur það
tekið tækið allt upp í 5 mínútur til
að endurhlaða kvoðuna í
mýkingarefninu. Það virðist sem
tækið virki ekki. Þvottafasinn
byrjar einungis eftir að þessu ferli
er lokið. Þetta ferli er endurtekið
með reglulegu millibili.
Salthólfið
VARÚÐ! Notið aðeins salt sem er
sérstaklega ætlað til notkunar í
uppþvottavélum.
Saltið er notað til endurhlaða kvoðuna í
mýkingarefninu og tryggja að vélin þvoi vel
daglega.
Salt sett í salthólfið
1
2
ÍSLENSKA
47
4
3
3
4
M
AX
-
+
5
6
M A2 X
+
4
-
Fylltu á gljáahólfið
þegar linsan (A) er
gegnsæ.
VARÚÐ! Vatn og salt geta runnið
út úr salthólfinu þegar þú fyllir á
það. Hætta á tæringu. Til að
fyrirbyggja þetta, skal setja kerfi
af stað eftir áfyllingu salts.
Gljái settur í gljáahólfið
1
2
Dagleg notkun
1. Skrúfið frá vatnskrananum.
1
A
MAX
+
3
-
Settu 1 lítra af vatni Settu 1 kg af salti í
í salthólfið (einungis salthólfið.
í fyrsta skipti sem þú
notar vélina).
5
Til að stilla losað
magn gljáa, skal
snúa valskífunni á
milli stöðu 1
(minnsta magn) og
stöðu 4 (mesta
magn).
48
ÍSLENSKA
2. Ýttu á hnappinn kveikja/slökkva til að
virkja heimilistækið.
Gættu þess að heimilistækið sé á kerfisvalstillingu.
• Ef gaumljósið fyrir salt er kveikt á að
setja salt í salthólfið.
• Gættu þess að það sé gljái í
gljáahólfinu.
3. Raðið í körfurnar.
4. Setjið þvottaefnið í.
5. Stilltu á rétt þvottakerfi eftir því hvað er í
vélinni og hversu óhreint það er.
Notkun þvottaefnis
1
2
5
Þegar notaðar eru þvottaefnistöflur sem
innihalda salt og gljáa er ekki nauðsynlegt
að fylla á salthólfið og gljáahólfið.
• Stilltu magn mýkingarefnis á lægsta stig.
• Stilltu gljáahólfið á lægsta stig magns.
Hvað á að gera ef þú villt hætta að nota
samsettar þvottaefnistöflur
Áður en þú notar þvottaefnin, salt eða gljáa
út af fyrir sig skaltu fylgja eftirfarandi
leiðbeiningum.
3
4
B
A
Settu þvottefni eða Ef þvottakerfið er
samsetta þvottatöflu með forþvotti, skal
í hólf (A).
setja lítið magn af
þvottaefni í hólf (B).
1. Stillið vatnsmýkingartækið á hæsta
herslustig.
2. Gættu þess að salthólfið og
hreinsiefnahólfið séu bæði full.
3. Ræsa skal stysta kerfið með
skolunarfasa. Ekki bæta við þvottaefni
og ekki hlaða neinu í körfurnar.
4. Þegar kerfinu er lokið, stilltu þá
vatnsmýkingarbúnaðinn á herslustig í
samræmi við vatnið þar sem þú býrð.
5. Stilltu losað magn gljáa.
Velja og hefja þvottakerfi
Hefja þurrkkerfi
1. Halda skal hurðinni á tækinu hálfopinni.
2. Ýttu á hnappinn kveikja/slökkva til að
virkja heimilistækið. Gættu þess að
heimilistækið sé á kerfisval-stillingu.
3. Ýtið ítrekað á kerfishnappinn þar til það
kviknar á gaumljósinu fyrir þvottaferilinn
sem þú ætlar að stilla á.
4. Lokið dyrum uppþvottavélarinnar, til að
hefja kerfið.
49
ÍSLENSKA
Hurðin opnuð á meðan heimilistækið er í
gangi
Lok þvottakerfis
Ef þú opnar dyrnar á meðan kerfið er í
gangi stoppar tækið. Þegar hurðinni er
lokað heldur heimilistækið áfram frá þeim
tímapunkti þar sem truflunin varð.
ljósinu.
Þvottakerfi afturkallað
Þrýstið kerfistakkanum og haldið honum
niðri þar til tækið er í kerfisval-stillingu.
Gætið þess að það sé þvottaefni í
þvottaefnishólfinu áður en nýtt þvottakerfi
er sett í gang.
Þegar þvottaferlinum er lokið er kveikt á
1. Ýtið á hnappinn kveikja/slökkva til að
slökkva á heimilistækinu.
2. Skrúfið fyrir kranann.
Ef þú slekkur ekki á tækinu innan
5 mínútna þá slokknar á öllum
gaumljósum. Þetta minnkar
orkunotkun.
Góð ráð
Almennt
Notkun salts, gljáa og þvottaefnis
Eftirfarandi ráðleggingar tryggja bestu þrif
og hreinsun í daglegri notkun og hjálpa við
að vernda umhverfið.
• Einungis skal nota salt, gljáa og
þvottaefni sem er ætlað fyrir
uppþvottavélar. Önnur efni geta valdið
skemmdum á heimilistækinu.
• Gljáinn aðstoðar á meðan á síðasta
skolunarfasa stendur, við að þurrka
diskana án bletta eða ráka.
• Samsettar þvottaefnistöflunar eru yfirleitt
ætlaðar til notkunar þar sem harka vatns
er allt að 21 °dH. Á svæðum þar sem
farið er fram yfir þessi mörk verður að
nota gljáa og salt auk
þvottaefnistaflnanna. Hinsvegar er mælt
með að nota þvottaefni (duft, gel, töflur á
aukalegra verkana), gljáa og salt
sérstaklega til að ná sem bestum árangri
með hreinsun og þurrkun.
• Ef notaðar eru samsettar
þvottaefnistöflur skal velja Multitab
möguleikann (ef til staðar). Þessi
valmöguleiki bætir hreinsun og þurrkun
með samsettum þvottaefnistöflum.
• Þvottaefnistöflur leysast ekki að fullu upp
ef þvottakerfið er mjög stutt. Til að koma
í veg fyrir leifar þvottaefnis á leirtaui,
mælum við með því að töflurnar séu
einungis notaður með lengri
þvottakerfum.
• Fjarlægja skal matarleifar af diskunum
og kasta í ruslið.
• Ekki skal for-hreinsa diskana handvirkt.
Ef með þarf skal nota for-þvotta kerfi (ef
til staðar) eða velja kerfi með
forþvottafasa.
• Ávallt skal nota allt rýmið í körfunum.
• Þegar verið er að fylla í tækið skal
tryggja að vatnið í sprautuörmunum nái
alveg að diskunum og geti þvegið þá
almennilega. Tryggið að hlutirnir snertist
ekki eða liggi yfir hvor öðrum.
• Hægt er að nota þvottaefni fyrir
uppþvottavélar, gljáa og salt út af fyrir
sig eða hægt er að nota samsettar
þvottaefnistöflur (t.d. ''3 í 1'', ''4 í 1'', ''Allt
í 1''). Fylgið leiðbeiningunum sem standa
á pakkningunni.
• Stillið á þvottakerfi eftir því hvað er í
vélinni og hversu óhreint það er. Með
ECO kerfinu nýtist vatnið og orkan best
fyrir borðbúnað og hnífapör með
venjulegum óhreinindum.
ÍSLENSKA
• Ekki skal nota meira en rétt magn af
þvottaefni. Farið eftir leiðbeiningunum á
umbúðum þvottaefnisins.
Að raða í körfurnar.
Sjá meðfylgjandi bækling sem
sýnir dæmi um hvernig skal raða
í körfur.
• Notaðu uppþvottavélina einungis til að
þvo hluti sem þvo má í slíkri vél.
• Ekki skal setja í vélinu hluti sem eru gerðir
úr tré, honri, áli, pjátri og kopar.
• Ekki setja hluti í tækið sem geta tekið í sig
vatn (svampa, viskustykki).
• Fjarlægja skal matarleifar af hlutunum.
• Rennbleytið þá hluti sem eru með
brenndum matarleifum í vatni.
• Raðið hlutum sem eru holir að innan
(þ.e.. bollum, glösum og pottum) í vélina
þannig að opið vísi niður.
• Passaðu að hnífapör og leirtau festist
ekki saman. Setið skeiðar með öðrum
hnífapörum.
• Passið að glös snerti ekki önnur glös.
• Leggið smáa hluti í hnífaparakörfuna.
50
• Setjið létta hluti í efri körfuna. Passið að
hlutirnir hreyfist ekki til.
• Gætið þess að vatnsarmarnir geti hreyfst
óhindrað áður en kerfi er sett í gang.
Áður en kerfi er sett af stað
Gangið úr skugga um að:
•
•
•
•
Síurnar eru hreinar og rétt uppsettar.
Lokið á salthólfinu þarf að vera þétt.
Vatnsarmarnir eru ekki stíflaðir.
Það sé salt og gljái til staðar (nema þú
notir samsettar þvottaefnistöflur).
• Staða hluta í körfunum sé rétt.
• Kerfið eigi við um þá tegund hleðslu og
þau óhreinindi sem í hlut eiga.
• Verið sé að nota rétt magn þvottaefnis.
Að taka úr körfurnum.
1. Látið diska kólna áður en þeir eru teknir
úr heimilistækinu. Heitt leirtau er
brothætt.
2. Tæmið neðri körfuna fyrst og svo þá efri.
Í lok kerfisins getur ennþá verið
vatn eftir í hliðum og í hurðinni á
tækinu.
Meðferð og þrif
AÐVÖRUN! Áður en viðhald fer
fram á tækinu skal slökkva á því
og aftengja aðalklóna frá
rafmagnsinnstungunni.
Hreinsun á síum
1
2
C
Óhreinar síur og stíflaðir
vatnsarmar draga úr árangri
þvottakerfisins. Athugaðu þær
reglulega og hreinsaðu ef þörf
krefur.
B
A
Gæta verður þess
að engar
matarleifar eða
óhreinindi séu skilin
eftir.
51
ÍSLENSKA
3
4
Að hreinsa síu innslöngunnar
1
2
A
Til að fjarlægja síur
(B) og (C) skal snúa
handfanginu
rangsælis og
fjarlægja. Takið
síuna í sundur (B) og
(C). Þvoið síurnar
með vatni.
5
Fjarlægðu síu (A).
Þvoðu síuna með
vatni.
Skrúfið fyrir
kranann.
3
B
Aftengdu
innslönguna. Ýttu á
arminn B og snúðu
festingunni A
réttsælis.
4
6
D
Setjið flötu síuna (A) Samsetning sía (B)
aftur á sinn stað.
og (C). Settu þær í
Gangið í skugga um rétta stöðu í síu (A).
að hún rétt staðsett Snúðu handfanginu
undir merkingunum réttsælis þangað til
2 (D).
það læsist.
Röng staðsetning sía getur leitt til
lélegrar frammistöðu við þvotta
og valdið tjóni á heimilistækinu.
Að hreinsa síu
innslöngunnar.
Hreinsun vatnsarma
Ekki fjarlægja vatnsarmana. Ef
óhreinindaagnir hafa stíflað götin á
vatnsörmunum skal fjarlægja óhreinindin
með þunnum oddhvössum hlut.
Þrif að utan
• Þvoðu tækið með rökum og mjúkum klút.
• Notið aðeins mild þvottaefni.
• Ekki nota rispandi efni, stálull eða
leysiefni.
Þrif á innra byrði
• Þrífa skal búnaðinn varlega, þar á meðal
gúmmíkantinn á hurðinni, með mjúkum,
rökum klút.
ÍSLENSKA
52
• Ef þú notar stutt þvottakerfi reglulega,
geta þau skilið eftir lag af fitu og kalki
innan í tækinu. Til að koma í veg fyrir
þetta mælum við með því að löng
þvottakerfi séu keyrð a.m.k. 2 sinnum í
mánuði.
Bilanaleit
Ef búnaðurinn fer ekki í gang eða hættir
vinnslu á meðan á notkun stendur, skal
athuga hvort hægt sé að laga bilunina með
aðstoð þeirra leiðbeininga sem eru í
töflunni áður en hafa samband við
viðurkenndan þjónustuaðila.
Vandamál og viðvörunarkóði
Hjá sumum vandamálum blikkar ljósið á
endanum við og við til að gefa til kynna
bilun.
Möguleg lausn
Þú getur ekki kveikt á heimilistækinu.
• Gætið þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.
• Gangið úr skugga um að engin ónýt öryggi séu
í öryggjaboxinu.
Kerfið fer ekki í gang.
• Gætið þess að hurð heimilistækisins sé lokuð.
• Tækið er byrjað að endurhlaða jónaskiptakvoðu inn í mýkingarefninu. Þetta ferli stendur
yfir í u.þ.b. 5 mínútur.
• Gætið þess að skrúfað sé frá vatnskrananum.
Heimilistækið fyllist ekki af vatni.
• Endaljósið blikkar 1 sinni við og við. • Gangið úr skugga um að vatnsþrýstingurinn á
kerfinu sé ekki of lágur. Til að fá þær upplýsin• Hljóðmerki heyrist 1 sinni við og
gar skal hafa samband við vatnsveituna.
við.
• Gangið úr skugga um að vatnskraninn sé ekki
stíflaður.
• Gangið úr skugga um að sían í innslöngunni sé
ekki stífluð. Hreinsið síuna.
• Gangið úr skugga um að engar beyglur eða
sveigjur séu á innslöngunni.
Uppþvottavélin tæmist ekki af vatni.
• Endaljósið blikkar 2var við og við.
• Hljóðmerki heyrist 2var við og við.
• Gangið úr skugga um að vatnslásinn sé ekki
stíflaður.
• Gangið úr skugga um að engar beyglur eða
sveigjur séu á útslöngunni.
Flæðivörnin er í gangi.
• Endaljósið blikkar 3var við og við.
• Hljóðmerki heyrist 3var við og við.
• Skrúfið fyrir vatnskranann og hafið samband
við viðurkenndan þjónustuaðila.
ÍSLENSKA
53
Vandamál og viðvörunarkóði
Saltgaumljósið heldur áfram að loga
eftir að fyllt hefur verið á salthólfið.
Möguleg lausn
• Ef eftir keyrslu 3 eða 4 kerfa, saltgaumljósið
logar ennþá, skaltu hafa samband við viðurkenndan þjónustunaðila.
Þetta getur gerst ef þú notar salt sem þarf lengri tíma til að leysast upp.
Það verða engin óæskileg áhrif á frammistöðu
heimilistækisins.
Þegar þú hefur skoða tækið skal slökkva og
kveikja á því aftur. Ef vandamálið kemur
aftur upp skaltu hafa samband við
viðurkenndan þjónustunaðila.
Til að fá upplýsingar varðandi
viðvörunarkóða sem ekki eru í töflunni skal
hafa samband við viðurkenndan
þjónustunaðila.
Vélin þvær og þurrkar illa
Vandamál
Möguleg lausn
Hvítar rákir og bláleit lög eru
á glösum og diskum.
• Losað magn af gljáa er of mikið. Stilltu gljáaskammtarann á lægri stillingu.
• Magn þvottaefnis er of mikið.
Blettir og þurrir vatnsdropar á
glösum og diskum.
• Losað magn af gljáa er ekki nægilega mikið. Stilltu
gljáaskammtarann á hærri stillingu.
• Gæðum gljáans getur verið um að kenna.
Diskarnir eru blautir.
• Kerfið er ekki með þurrkunarferli eða er með þurrkunarferli með lágu hitastigi.
• Gljáahólfið er tómt.
• Gæðum gljáans getur verið um að kenna.
Sjá "Góð ráð" til að sjá aðrar
mögulegar orsakir.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn vöru
Að fullu samþætt uppþvottavél
Mál
Breidd / hæð / dýpt (mm)
596 / 818-898 / 555
Tenging við rafmagn 1)
Rafspenna (V)
220 - 240
Tíðni (Hz)
50
Lágm. / hám. bör (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vatnsþrýstingur
ÍSLENSKA
54
Vatnsaðföng
Kalt eða heitt vatn 2)
hám. 60°C
Rúmtak
Matarstell
12
Aflnotkun
Í biðstöðu (W)
5.0
Aflnotkun
Slökkt (W)
0.50
1) Sjá merkiplötu vegna annarra gilda.
2) Ef heita vatnið kemur frá öðrum orkugjöfum, (t.d. sólarrafhlöðu, vindorku) skal nota hitaveitu til að minnka orkunotkunina.
UMHVERFISMÁL
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá
upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns
hjá IKEA, nema heimilistækið nefnist
LAGAN, en þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár.
Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni
til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við
heimilistækið á meðan það er í ábyrgð,
framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára
ábyrgð hjá IKEA?
Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og
öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst
2007.
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
55
ÍSLENSKA
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
56
ÍSLENSKA
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 stafa talnarunu)
fyrir heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
57
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
58
59
100001760-A-292015
© Inter IKEA Systems B.V. 2015
21552
AA-1402644-2
Download PDF

advertising