Progress | PI1325X | User manual | Progress PI1325X Brugermanual

Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Opvaskemaskine
Afwasautomaat
Dishwasher
PI1325X
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Betjeningspanel
Programmer
Indstillinger
2
3
5
6
7
7
Før ibrugtagning
Daglig brug
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
9
10
11
13
14
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
lugen er åben.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med
spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå,
at nogen falder over den.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke
tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de
nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke
genbruges.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
•
•
•
•
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
•
•
•
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på du ikke beskadiger netstikket og
kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres
af vores autoriserede servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
4 Progress
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger
vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i lang
tid, skal du lade vandet løbe, indtil det
bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen
utætheder, første gang du bruger
apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og
en kappe med et indvendigt elkabel.
ADVARSEL! Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontakten.
Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud af
apparatet, hvis du åbner lågen, mens
programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få apparatet repareret. Vi anbefaler
kun at anvende originale reservedele.
• Når du kontakter det autoriserede
servicecenter, skal du sørge for at have
følgende oplysninger klar, som står på
typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
3
6 Progress
BETJENINGSPANEL
1
6
1
2
3
4
2
3
5
Tænd-/sluk-lampe
Programmærke
Lamper
Knap til senere start
4
5 Startknap
6 Programvælger
Kontrollamper
Kontrollampe
Beskrivelse
Vaskeprogram. Tændes, når vaske- og skylleprogrammet er i gang.
Tørreprogram. Tændes, når tørreprogrammet er i gang.
Kontrollampe for endt program.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Progress 7
PROGRAMMER
Program
2)
3)
Grad af snavs
Type af vask
Programtrin
Forbrugsværdier
1)
Varighed
(min)
Energi
(kWt)
Vand
(l)
Normalt snavset
Service og
bestik
• Forskyl
• Opvask 50
°C
• Skylninger
• Affugtning
195
1.039
11
Normalt snavset
Service og
bestik
• Forskyl
• Opvask 65
°C
• Skylninger
• Affugtning
120 130
1.3 - 1.6
15 - 17
Frisk snavset
Service og
bestik
• Opvask 60
°C eller 65 °C
• Skylninger
30
0.8
9
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
2) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
info.test@dishwasher-production.com
INDSTILLINGER
Tilstand for programvalg og
brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.
Sådan indstiller du tilstanden for
programvalg
Apparatet er i tilstanden for programvalg,
når tænd/sluk-lampen tændes, og startlampen begynder at blinke.
Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg. Hvis
dette dog ikke skulle være tilfældet, kan du
8 Progress
indstille tilstanden for programvalg på
følgende måde:
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Tryk, og hold samtidigt på Start og Delay,
indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne og
på apparatet.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge det
rette niveau for blødgøringsanlægget for at
sikre gode vaskeresultater.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske grader (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsanlæggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Hvis du bruger multitabs, som indeholder
salt, og dit vand har en hårdhedsgrad på
under 21dH, kan du indstille det laveste
niveau af blødgøringsanlægget. Det
deaktiverer saltpåfyldningslampen.
Hvis du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs uden
salt, bør du indstille den rette
vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Apparatet skal være i programvalgstilstand.
1. Sørg for, at programmærket på
knappen står ud for tænd-/sluk-lampen.
2. Tryk på Delay og hold den nede for at
aktivere brugertilstanden. Drej samtidigt
programknappen mod uret, indtil
symbolet for det første program er ud
for tænd-/sluk-lampen. Slip Delay, når
Start-lampen og tænd/sluk-lampen
begynder at blinke.
3. Tryk på Delay.
Progress 9
• Lampen
begynder at blinke.
• Start-lampen og tænd/sluk-lampen
bliver ved med at blinke.
• Antallet af blink fra
viser det
aktuelt indstillede niveau, f.eks. er 5
blink + pause + 5 blink = niveau 5.
4. Tryk på Delay gentagne gange for at
ændre indstillingen. Hver gang du
trykker på Delay, øges
niveaunummeret. Efter niveau 10 starter
du forfra fra niveau 1.
5. Drej knappen til tænd/sluk-position for
at bekræfte indstillingen.
FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt. rester
fra fabrikationen, der stadigvæk kan
befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
Når du starter et program, kan det tage op
til 5 minutter før blødgøringsanlægget er
klar til drift. Det ser ud til, at maskinen ikke
virker. Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.
Saltbeholderen
PAS PÅ! Brug kun salt beregnet
til opvaskemaskiner.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den daglige
brug.
Sådan fylder du saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod uret
og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Drej hætten på saltbeholderen med uret
for at lukke saltbeholderen.
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start
et program efter at have fyldt
saltbeholderen for at undgå
dette.
10 Progress
Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
1. Tryk på udløserknappen (D) for at åbne
låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i beholderen
(A), indtil væsken når niveauet 'max' for
påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes for
meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at udløserknappen
låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
eller 6 (største mængde).
PAS PÅ! Brug kun
afspændingsmiddel beregnet til
opvaskemaskiner.
DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Drej knappen, indtil symbolet for det
program, du vil indstille, er ud for
tænd-/sluk-lampen. Vælg det rigtige
program efter opvaskens art og graden
af snavs.
• Fyld saltbeholderen, hvis
saltlamperne er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen for
afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Start programmet.
Brug af opvaskemiddel
A
30
B
1. Tryk på udløserknappen (B) for at åbne
låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver eller
tabletter i rummet til opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
4. Luk lågen. Sørg for, at udløserknappen
låses på plads.
Brug af multitabs
Når du bruger tabletter med salt og
afspændingsmiddel, må du ikke fylde
saltbeholderen og beholderen til
afspændingsmiddel.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det
laveste niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel
til laveste position.
D
20
C
Progress 11
Indstilling og start af et program
Starte et program
1. Åbn vandhanen.
2. Luk apparatets luge.
3. Drej knappen, indtil symbolet for det
program, du vil indstille, er ud for
tænd-/sluk-lampen.
• Tænd-/sluk-lampen tændes.
• Startlampen begynder at blinke.
4. Tryk på Start.
• Programmet starter, .
• Tænd-/sluk-lampen og startlampen
lyser.
Start af et program med senere
start
1. Indstil programmet.
2. Tryk på Delay for at udskyde starten af
programmet med 3 timer.
Lampen for senere start begynder at lyse.
3. Tryk på Start.
Startlampen tændes.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Det kan påvirke
energiforbruget og programmets varighed.
Når lågen lukkes igen, fortsætter maskinen
fra det sted, hvor den blev afbrudt.
Annullering af den senere start,
mens nedtællingen er i gang
1. Tryk på Start og Delay, og hold dem
nede, indtil startlampen begynder at
blinke.
2. Tryk på Start for at starte programmet.
Annullering af program
Tryk på Start og Delay, og hold dem nede,
indtil startlampen begynder at blinke.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Programslut
Når programmet er slut, tændes
lampen. Hvis du ikke slukker for apparatet
inden for 5 minutter, slukkes alle
kontrollamper. Dette hjælper med at
reducere energiforbruget.
1. Sluk for apparatet ved at dreje
programknappen, indtil programmærket
er ud for tænd-/sluk-lampen.
2. Luk for vandhanen.
RÅD OG TIP
Generel
Følgende tips vil sikre optimale rengøringsog tørreresultater i den daglige brug samt
hjælpe med at beskytte miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet sammen
med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det er
nødvendigt, kan du bruge programmet
til forskyl (hvis tilgængeligt) eller vælge et
program med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat, eller
du kan bruge multitabs (f.eks. ''3-i-1'',
''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg vejledningen på
pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug til
service og bestik med normalt snavs.
12 Progress
Brug af salt, afspændingsmiddel
og opvaskemiddel
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• Multitabs egner sig som regel til
områder, hvor vandet har en hårdhed på
op til 21 °dH. I områder, der overskrider
denne grænse, skal der anvendes
afspændingsmiddel og salt ud over
multitabs. I områder med hårdt og
meget hårdt vand anbefaler vi dog at
bruge opvaskemiddel alene (pulver, gelé,
tabletter uden ekstra funktioner),
afspændingsmiddel og salt separat for at
opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Hvis du bruger multitabs, kan du vælge
tilvalget Multitab (hvis tilgængeligt). Dette
tilvalg giver bedre rengørings- og
tørreresultater, når der bruges multitabs.
• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at du
benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
Fyldning af kurvene
Gør følgende, hvis du ønsker at
holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Bortskaf madrester fra servicet sammen
med køkkenaffaldet.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg bestik og små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
Før programmet startes
Kontroller, at:
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens
art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det ud
af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
I slutningen af programmet kan
der stadigvæk være vand
tilbage på siderne af apparatet
og på lågen.
Progress 13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Sluk for apparatet,
og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede
spulearme forringer
vaskeresultaterne. Kontrollér
dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
4. Skyl filtrene.
Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de 2
skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade filter
(A). Drej det med uret, indtil det klikker
på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
14 Progress
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
Indvendig rengøring
• Rengør apparatet omhyggeligt, herunder
dørens gummipakning, med en blød og
fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om måneden.
Følg anvisningerne på produktets
emballage omhyggeligt.
PAS PÅ! Hvis filtrene sidder
forkert, kan det give dårlige
opvaskeresultater og beskadige
apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
FEJLFINDING
Inden du kontakter et autoriseret
servicecenter, bør du kontrollere, om du
kan løse problemet selv ved hjælp af
informationen i tabellen, hvis apparatet ikke
starter, eller hvis det stopper under drift.
ADVARSEL! Reparationer, der
ikke udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed. Eventuelle
reparationer skal udføres af
kvalificeret personale.
Ved visse problemer blinker slutlampen
med mellemrum og angiver hermed en
funktionsfejl.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.
• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.
Progress 15
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Programmet starter ikke.
• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
• Tryk på Start.
• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen
er færdig.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget
klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med vand.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt
dit lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
Apparatet stopper og starter flere gange
under drift.
• Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
• Hvis tilvalget for udskudt start er indstillet, kan du
annullere indstillingen for udskydelse eller vente
på, at nedtællingen er færdig.
Lille lækage fra apparatets låge.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare ben (hvis relevant).
• Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil
det bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at lukke.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare ben (hvis relevant).
• Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Raslende/bankende lyde fra apparatets
inderside.
• Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se
brochuren til fyldning af kurvene.
• Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
16 Progress
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Apparatet udløser afbryderen.
• Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle
anvendte apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrømstyrken og målerens kapacitet eller sluk
for et af de anvendte apparater.
• Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd" for
andre mulige årsager.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
trykke på Start. Kontakt et autoriseret
servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
• Se "Daglig brug", "Nyttige tips og råd" og brochuren
til fyldning af kurv.
• Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Dårlig tørring.
• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket apparat.
• Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau.
• Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med et
viskestykke.
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt vælgerknappen
for afspændingsmiddel i en lavere position.
• Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt vælgerknappen for
afspændingsmiddel i en højere position.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Opvasken er våd.
• Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase
med lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Apparatets inderside er våd.
• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i
luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.
• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
• Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Progress 17
Problem
Mulig årsag og løsning
Spor af rust på bestik.
• Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask. Se
"Blødgøringsanlægget".
• Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Undgå
at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærheden af
hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i
beholderen i slutningen af programmet.
• Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev derfor ikke
vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen.
Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på
beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
• Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice,
på karret og på lugens inderside.
• Se "Blødgøringsanlægget".
Sløvt, affarvet eller krakeleret
bordservice.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af
kurv.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Nyttige
tips og råd" for andre mulige
årsager.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
0.50
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand
for at spare på energien.
18 Progress
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 19
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
19
Veiligheidsvoorschriften
20
Beschrijving van het product
22
Bedieningspaneel
23
programma’s
24
Instellingen
24
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
26
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
27
28
30
32
35
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
20 Progress
door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de
0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Progress 21
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
• Alleen voor VK en Ierland. Het apparaat
heeft een stekker van 13 ampère. Als de
zekering van de stekker verwisseld moet
worden, gebruik dan zekering: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat
als het programma is voltooid. Er kan
vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij
raden uitsluitend het gebruik van
originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
22 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
3
Progress 23
BEDIENINGSPANEEL
1
2
6
1
2
3
4
Controlelampje Aan/uit
Programmawijzer
Indicatielampjes
Toets startuitstel
3
5
4
5 Starttoets
6 Programmaknop
Indicatielampjes
Aanduiding
Omschrijving
Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase en de spoelfases in werking zijn.
Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Einde-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking
is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in
werking is.
24 Progress
PROGRAMMA’S
Programma
2)
3)
Mate van vervuiling
Type belading
Programmafasen
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
Verbruiksgegevens
1)
Programmaduur
(min)
Energie(kWh)
Water
(l)
• Voorspoelen
• Wassen 50
°C
• Spoelgangen
• Drogen
195
1.039
11
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
• Voorspoelen
• Wassen 65
°C
• Spoelgangen
• Drogen
120 130
1.3 - 1.6
15 - 17
Pas bevuild
Serviesgoed
en bestek
• Wassen 60
°C of 65 °C
• Spoelgangen
30
0.8
9
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
info.test@dishwasher-production.com
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
De programmakeuzemodus
instellen
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als het
indicatielampje aan/uit gaat branden en het
startlampje gaat knipperen.
Progress 25
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen,
des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
Houd tegelijkertijd Start en Delay ingedrukt
tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen uit
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en het
apparaat.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van multitabletten
die zout bevatten en de waterhardheid
lager is dan 21dH, kunt u het laagste
wateronthardingsniveau instellen. Het
deactiveert de aanduiding voor het bijvullen
van zout.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten zonder
zout, stel dan het waterhardheidniveau
juist in om de aanduiding voor het
bijvullen van zout actief te laten.
Het waterontharderniveau
instellen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Zorg ervoor dat de programmaaanwijzer op de knop op één lijn staat
met het lampje aan/uit.
2. Houd om naar de gebruikersmodus te
gaan Delay ingedrukt. Draai
tegelijkertijd de schakelaar linksom
26 Progress
totdat het symbool van het eerste
programma is uitgelijnd met het aan-/
uit-indicatielampje. Laat Delay los als
de indicatielampjes Start en aan/uit
gaan knipperen.
3. Druk op Delay.
knippert.
• Het indicatielampje
• De indicatielampjes Start en aan/uit
blijven knipperen.
• Het knipperen van
duidt op het
huidig ingestelde niveau, bijv. 5
knipperingen + pauze + 5
knipperingen = niveau 5.
4. Druk herhaaldelijk op Delay om de
instelling te wijzigen. Telkens als u op
Delay drukt gaat het niveaunummer
omhoog. Na niveau 10 begint u weer bij
niveau 1.
5. Draai de knop naar de stand aan/uit om
de instelling te bevestigen.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
U kunt het niveau van de
waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te herladen.
Het lijkt alsof het apparaat niet werkt. De
wasfase start pas nadat deze procedure
voltooid is. De procedure wordt periodiek
herhaald.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
zout dat specifiek is bedoeld
voor gebruik in vaatwassers.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een
programma nadat u het
zoutreservoir heeft bijgevuld.
Progress 27
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de
deksel te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het doseervakje
(A) tot de vloeistof het niveau 'max'
heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste
hoeveelheid) en stand 4 of 6
(hoogste hoeveelheid).
C
D
LET OP! Gebruik alleen
glansmiddel voor
afwasautomaten.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Draai de programmaschakelaar totdat
het symbool van het programma dat u
wilt instellen is uitgelijnd met het lampje
aan/uit. U dient het juiste programma in
te stellen voor het type lading en de
mate van vervuiling.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. Het programma starten.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
30
B
D
20
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan een
kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje
(D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
28 Progress
Gebruik van multitabletten
Als u tabletten gebruikt die zout en
glansmiddel bevatten, is het niet nodig om
de doseerbakjes voor zout en glansmiddel
te vullen.
1. Stel de waterontharder op het laagste
niveau in.
2. Stel de dosering van het glansmiddel in
op de laagste stand.
Een programma instellen en
starten
Een programma starten
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Dit kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat
het apparaat verder vanaf het punt van
onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
1. Draai de waterkraan open.
2. Sluit de deur van het apparaat.
3. Draai de programmaschakelaar totdat
het symbool van het programma dat u
wilt instellen is uitgelijnd met het lampje
aan/uit.
• Het controlelampje aan/uit gaat
branden.
• Het indicatielampje start begint te
knipperen.
4. Druk op Start.
• Het programma start .
• Het indicatielampje aan/uit en het
indicatielampje start gaan aan.
1. Houd Start en Delay ingedrukt tot het
startlampje gaat knipperen.
2. Druk op Start om het programma te
starten.
Een programma starten met een
uitgestelde start
Als het programma is voltooid, gaat lampje
branden. Als u het apparaat niet binnen
5 minuten uitschakelt, gaan alle
indicatielampjes uit. Dit helpt het
energieverbruik te verminderen.
1. Stel het programma in.
2. Druk op Delay om de start van het
programma met drie uur uit te stellen.
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Druk op Start.
Het indicatielampje gaat branden.
Het programma annuleren
Houd Start en Delay ingedrukt tot het
startlampje gaat knipperen.
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
1. Draai om het apparaat uit te schakelen
de programmaschakelaar totdat de
programmamarkering overeenkomt met
de aan-/uit-stand.
2. Draai de waterkraan dicht.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en helpen
ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
Progress 29
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de vaat
elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of kiezen
voor het gebruik van multitabletten (bijv.
''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Volg de
aanwijzing op de verpakking.
• U dient het juiste programma in te stellen
voor het type lading en de mate van
vervuiling. Het programma ECO biedt
het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het apparaat
beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans geschikt
voor een waterhardheid tot 21 °dH. Bij
een hogere waterhardheid moet zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel worden
gebruikt naast het gebruik van
multitabletten. Maar in gebieden met
hard en erg hard water raden we het
gebruik aan van enkelvoudig
vaatwasmiddel (poeder, gel, tabletten
zonder extra functies), glansmiddel en
zout apart voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Als u multitabletten gebruikt kunt u de
optie Multitab selecteren (indien van
toepassing). Deze optie vergroot de
schoonmaak- en droogresultaten met
het gebruik van multitabletten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten op
het servies achterblijven, raden we u aan
om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met het
gebruiken van apart wasmiddel, zout en
glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op de
voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
30 Progress
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed dicht
zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit
Aan het einde van het
programma kan er water aan de
zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
C
B
4. Was de filters.
A
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
Progress 31
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig
voorwerp.
Buitenkant reinigen
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
De binnenkant van de machine
reinigen
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter
(A). Rechtsom draaien tot het vastzit.
• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief
de rubberen afdichting van de deur, met
een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan iedere
maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg de
instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
32 Progress
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is
doorgebrand.
Het programma start niet.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Druk op Start.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u
deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat neemt geen water.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Progress 33
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de klantenservice.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
• Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Weinig lekkage uit de deur van het apparaat.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden van de
korven.
• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Het apparaat maakt kortsluiting.
• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk
werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
• Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen en
tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Druk als u het apparaat gecontroleerd heeft
op Start . Als het probleem opnieuw
optreedt, neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
klantenservice.
34 Progress
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Slechte droogresultaten.
• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op
een hogere stand.
• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden afgedroogd.
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de
dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de
dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De binnenkant van het apparaat is nat.
• Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
• Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met
een servicecentrum.
Roestresten op bestek.
• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.
Er bevinden zich aan het einde
van het programma resten van
vaatwasmiddel in het vaatwasmiddeldoseerbakje.
• De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldoseerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste
sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen belemmeren.
Geuren in het apparaat.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Progress 35
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Kalkresten op het serviesgoed,
op de kuip en aan de binnenkant van de deur.
• Zie 'De waterontharder instellen'.
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in
het apparaat worden gewassen.
• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder laden van de korf.
• Leg tere voorwerpen in het bovenrek.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips" voor
mogelijke andere oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm water2)
max. 60 °C
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
0.50
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen
en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
36 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Settings
36
37
39
40
41
41
Before first use
Daily use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical information
43
44
45
47
48
51
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door when
it is open.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
Progress 37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum)
must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery basket
with the points down or in a horizontal position.
Do not keep the appliance door open without supervision to
prevent to fall on it.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
The ventilation openings in the base (if applicable) must not
be obstructed by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance where
the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by our
Authorised Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
• Only for UK and Ireland. The appliance
has a 13 amp mains plug. If it is
necessary to change the fuse in the
38 Progress
mains plug, use fuse: 13 amp ASTA (BS
1362).
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent on
the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Service
• Contact the Authorised Service Centre
to repair the appliance. We recommend
only the use of original spare parts.
• When you contact the Authorised
Service Centre, ensure that you have the
following information that is available on
the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
WARNING! Dangerous
voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact the
Authorised Service Centre to replace the
water inlet hose.
Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
Progress 39
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
9
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
3
40 Progress
CONTROL PANEL
1
6
1
2
3
4
On/off indicator
Programme marker
Indicators
Delay button
2
3
5
4
5 Start button
6 Programme knob
Indicators
Indicator
Description
Washing phase. It comes on when the washing phase and the rinsing phases
operate.
Drying phase. It comes on when the drying phase operates.
End indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
Progress 41
PROGRAMMES
Programme
2)
3)
Degree of
soil
Type of load
Programme
phases
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Fresh soil
Crockery and
cutlery
• Wash 60 °C
or 65 °C
• Rinses
Consumption values
1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
195
1.039
11
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
120 130
1.3 - 1.6
15 - 17
30
0.8
9
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of
dishes can change the values.
2) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
Information for test institutes
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
Write down the product number (PNC) that
is on the rating plate.
info.test@dishwasher-production.com
SETTINGS
Programme selection mode and
user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
In user mode, the following settings
can be changed:
• The level of the water softener according
to the water hardness.
These settings will be saved until you
change them again.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when the on/off indicator comes on
and start indicator starts to flash.
When you activate the appliance, usually it
is in programme selection mode. However,
if this does not happen, you can set the
programme selection mode in the following
way:
Press and hold simultaneously Start and
Delay until the appliance is in programme
selection mode.
42 Progress
The water softener
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a
detrimental effect on the washing results
and on the appliance.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness is
measured in equivalent scales.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good
washing results.
Water hardness
German degrees (°dH)
French degrees (°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener
level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
If you use multi-tablets containing salt and
the hardness of your water is lower than
21dH, you can set the lowest water
softener level. It deactivates the salt refill
indicator.
If you use standard detergent or multitablets without salt, set the proper
water hardness level to keep the salt
refill indicator active.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. Make sure that the programme marker
on the knob is aligned with the indicator
on/off .
2. To enter the user mode, press and hold
Delay. At the same time turn the knob
counterclockwise until the symbol of the
first programme is aligned with the
on/off indicator. Release Delay when
the indicators Start and on/off start to
flash.
3. Press Delay.
starts to flash.
• The indicator
• The indicators Start and on/off
continues to flash.
Progress 43
• The intermittent flashing of
refers to the current set level, e.g. 5
flashes + pause + 5 flashes = level 5.
4. Press Delay again and again to change
the setting. Each time you press Delay
the level number increases. After level
10 you will start again from level 1.
5. Turn knob to on/off position to confirm
the setting.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the baskets.
When you start a programme, the
appliance can take up to 5 minutes to
recharge the resin in the water softener. It
seems that the appliance is not working.
The washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure will
be repeated periodically.
The salt container
CAUTION! Only use salt
specifically designed for
dishwashers.
The salt is used to recharge the resin in the
water softener and to assure good washing
results in the daily use.
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(Only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion. To
prevent it, after you fill the salt
container, start a programme.
44 Progress
How to fill the rinse aid
dispenser
1. Press the release button (D) to open the
lid (C).
2. Pour the rinse aid in the dispenser (A)
until the liquid reaches the fill level
'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release
button locks into position.
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 or 6 (highest quantity).
CAUTION! Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Turn the knob until the symbol of the
programme you want to set is aligned
with the on/off indicator. Set the correct
programme for the type of load and the
degree of soil.
• If the salt indicators is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Start the programme.
Using the detergent
A
30
B
1. Press the release button (B) to open the
lid (C).
2. Put the detergent, in powder or tablets,
in the compartment (A).
3. If the programme has a prewash phase,
put a small quantity of detergent in the
compartment (D).
4. Close the lid. Make sure that the release
button locks into position.
Using the multi-tablets
When you use tablets, that contain salt and
rinse aid, do not fill the salt container and
the rinse aid dispenser.
1. Adjust the water softener to the lowest
level.
2. Set the rinse aid dispenser to the lowest
position.
D
20
C
Progress 45
Setting and starting a
programme
Starting a programme
1. Open the water tap.
2. Close the appliance door.
3. Turn the knob until the symbol of a
programme you want to set is aligned
with the on/off indicator.
• On/off indicator comes on.
• Start indicator starts to flash.
4. Press Start.
• The programme starts .
• On/off indicator and start indicator
are on.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme.
2. Press Delay to delay the start of the
programme of 3 hours.
The delay indicator comes on.
3. Press Start.
Start indicator comes on.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
the energy consumption and the
programme duration. When you close the
door, the appliance continues from the
point of interruption.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
1. Press and hold Start and Delay until
the start indicator starts to flash.
2. Press Start to start the programme.
Cancelling the programme
Press and hold Start and Delay until the
start indicator starts to flash.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a new
programme.
End of the programme
When the programme is completed the
indicator is on. If you do not deactivate the
appliance within 5 minutes all indicators
goes off. This helps to decrease energy
consumption.
1. To deactivate the appliance, turn the
knob until the programme marker is
aligned with the on/off indicator.
2. Close the water tap.
If you open the door while a programme is
running, the appliance stops. It may affect
HINTS AND TIPS
General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use and
also help to protect the environment.
• Remove larger residues of food from the
dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When
needed, use the prewash programme (if
available) or select a programme with a
prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• When loading the appliance, make sure
that the dishes can be completely
reached and washed by the water
released from the spray arm nozzles.
Make sure that items do not touch or
cover each other.
• You can use dishwasher detergent, rinse
aid and salt separately or you can use
the multi-tablets (e.g. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Follow the instructions written
on the packaging.
• Select the programme according to the
type of load and degree of soil. With the
ECO programme you have the most
46 Progress
efficient use of water and energy
consumption for crockery and cutlery
with normal soil.
Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause
damage to the appliance.
• Multi-tablets are usually suitable in areas
with a water hardness up to 21 °dH. In
areas exceeding this limit, rinse aid and
salt must be used in addition to the
multi-tablets. However, in areas with
hard and very hard water we
recommend to use solo-detergent
(powder, gel, tablets without additional
functions), rinse aid and salt separately
for optimal cleaning and drying results.
• If you use multi-tablets you can select
the Multitab option (if available). This
option increases the cleaning and drying
results with the use of multi-tablets.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware, we
recommend that you use the tablets with
long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent packaging.
What to do if you want to stop
using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse aid.
Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove larger residues of food from the
dishes into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food on
the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put cutlery and small items in the cutlery
basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a
programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
• The position of the items in the baskets
is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before you
remove it from the appliance. Hot items
can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
Progress 47
At the end of the programme
water can still remain on the
sides and on the door of the
appliance.
CARE AND CLEANING
WARNING! Before
maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the
mains plug from the main
socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing
results. Make a check regularly
and, if necessary, clean them.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
3. Remove the flat filter (A).
Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
C
4. Wash the filters.
B
A
1. Turn the filter (B) counterclockwise and
remove it.
5. Make sure that there are no residues of
food or soil in or around the edge of the
sump.
6. Put back in place the flat filter (A). Make
sure that it is correctly positioned under
the 2 guides.
48 Progress
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms. If the holes
in the spray arms are clogged, remove
remaining parts of soil with a thin pointed
object.
External cleaning
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter (A).
Turn it clockwise until it locks.
CAUTION! An incorrect position
of the filters can cause bad
washing results and damage to
the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents.
Internal cleaning
• Carefully clean the appliance, including
the rubber gasket of the door, with a soft
damp cloth.
• If you regularly use short duration
programmes, these can leave deposits
of grease and limescale inside the
appliance. To prevent this, we
recommend to run long duration
programmes at least 2 times per month.
• To maintain the performance of your
appliance at its best, we recommend to
use monthly a specific cleaning product
for dishwashers. Follow carefully the
instructions on the packaging of the
product.
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation, before you contact an
Authorised Service Centre, check if you can
solve the problem by yourself with the help
of the information in the table.
WARNING! Repairs not
properly done may result in
serious risk to the safety of the
user. Any repairs must be
performed by qualified
personnel.
With some problems the end indicator
flashes intermittently indicating a
malfunction.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
Progress 49
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
• Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
• Make sure that there is no damaged fuse in the
fuse box.
The programme does not start.
• Make sure that the appliance door is closed.
• Press Start.
• If the delay start is set, cancel the setting or wait
for the end of the countdown.
• The appliance has started the procedure to recharge the resin inside the water softener. The
duration of the procedure is approximately 5 minutes.
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
• The Start indicator flashes continuously.
• Make sure that the water tap is open.
• Make sure that the pressure of the water supply
is not too low. For this information, contact your
local water authority.
• Make sure that the water tap is not clogged.
• Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
• Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain the water.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
• The Start indicator flashes continuously.
• Make sure that the sink spigot is not clogged.
• Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
• The Start indicator flashes continuously.
• Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
The appliance stops and starts more
times during operation.
• It is normal. It provides optimal cleaning results
and energy savings.
The program lasts too long.
• If the delayed start option is set, cancel the delay
setting or wait for the end of the countdown.
Small leak from the appliance door.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the
adjustable feet (if applicable).
• The appliance door is not centred on the tub. Adjust the rear foot (if applicable).
The appliance door is difficult to close.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the
adjustable feet (if applicable).
• Parts of the tableware are protruding from the
baskets.
50 Progress
Problem and alarm code
Possible cause and solution
Rattling/knocking sounds from inside
the appliance.
• The tableware is not properly arranged in the
baskets. Refer to basket loading leaflet.
• Make sure that the spray arms can rotate freely.
The appliance trips the circuit-beaker.
• The amperage is insufficient to supply simultaneously all the appliances in use. Check the socket
amperage and the capacity of the meter or turn
off one of the appliances in use.
• Internal electrical fault of the appliance. Contact
an Authorised Service Centre.
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible causes.
For alarm codes not described in the table,
contact an Authorised Service Centre.
Once you have checked the appliance,
press Start. If the problem occurs again,
contact an Authorised Service Centre.
The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
• Refer to "Daily use", "Hints and tips" and basket loading leaflet.
• Use more intensive washing programs.
Poor drying results.
• Tableware has been left for too long inside a closed appliance.
• There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level.
• Plastic items may need to be towel dried.
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
• The release quantity of rinse aid is too much. Adjust the
rinse aid selector to a lower position.
• The quantity of detergent is too much.
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust
the rinse aid selector to a higher position.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
The dishes are wet.
• The programme does not have a drying phase or has a
drying phase with low temperature.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
The interior of the appliance is
wet.
• This is not a defect of the appliance. it is caused by the
humidity in the air that condenses on the walls.
Progress 51
Problem
Possible cause and solution
Unusual foam during washing.
• Use the detergent for dishwashers only.
• There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
• There is too much salt in the water used for washing. Refer to "The water softener".
• Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid to put silver and stainless steel items close together.
There are residues of detergent
in the dispenser at the end of
the program.
• The detergent tablet got stuck in the dispenser and therefore was not completely washed away by water.
• Water cannot wash away the detergent from the dispenser. Make sure that the spray arm is not blocked or clogged.
• Make sure that items in the baskets do not impede the lid
of the detergent dispenser from opening.
Odours inside the appliance.
• Refer to "Internal cleaning".
Limescale deposits on the tableware, on the tub and on the
inside of the door.
• Refer to "The water softener".
Dull, discoloured or chipped tableware.
• Make sure that only dishwasher-safe items are washed in
the appliance.
• Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
• Place delicate items in the upper basket.
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
Water supply pressure
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
0.50
52 Progress
Power consumption
Off-mode (W)
0.50
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
*
Progress 53
54 Progress
Progress 55
www.progress-hausgeraete.de
100009910-A-142015
Download PDF

advertising