Electrolux | ESL9531LO | User manual | Electrolux ESL9531LO Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ESL9531LO Пайдаланушы нұсқаулығы
ESL9531LO
KK
RU
UK
Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина
Посудомийна машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
24
47
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.................................................................................................8
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................11
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 13
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 14
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 16
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................18
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................22
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан
балалар мен физикалық мүмкіндіктері шектеулі
адамдар, құрылғыны қауіпсіз пайдалану және одан
келетін ықтимал қауіп-қатер туралы нұсқау алса
және/немесе қадағалау үстінде болса пайдалана
алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 13 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының
ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен
қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып
қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
•
5
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін
уәкілітті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
2.4 Пайдалану
•
•
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
Ауа саңылауы
6
5
7
8
9
10
11
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor - құрылғы есігінің
астыңғы жағындағы еденнен көрінетін
жарық.
•
•
4
3
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Ас құралдарының қорапшасы
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
Бағдарлама аяқталған кезде,
жасыл жарық жанады.
Құрылғыда ақаулық пайда болған
кезде, қызыл жарық
жыпылықтайды.
Бағдарлама жұмыс істей бастаған
кезде, қызыл жарық пайда болады
да, бағдарламаның соңына дейін
жанып тұрады.
Құрылғыны сөндірген
кезде Beam-on-Floor
сөнеді.
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1 Қосу/Өшіру түймешігі
2
3
2 Бейнебет
4
5
ҚАЗАҚ
3 Delay түймешігі
4 Бағдарлама түймешіктері
5 Индикатор шамдары
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
XtraDry индикаторы.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл
үнемі сөніп тұрады.
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
1)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
Барлығы
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
XtraDry
•
•
Алғашқы жуу
•
Жуу 45 °C бастап 70
°C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
60 °C бастап 65 °C
дейін
Шаю циклдары
•
XtraDry
•
2)
3)
•
•
•
•
4)
•
•
•
7
8
www.electrolux.com
Бағдарлама
5)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
•
•
Барлығы
Опциялар
Алғашқы жуу
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ
мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат
мөлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада
шаю циклы бар. Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста
тұрады.
4) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт
ішінде жақсы нәтиже береді.
5) Осы бағдарламаның көмегімен тағам қалдықтары ыдыстарға жабысып, құрылғы
ішінде иіс пайда бола бастамау үшін ыдыстарды жылдам шаюға болады. Бұл
бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама 1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
11
1.050
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
13 - 15
1.5 - 1.6
150 - 170
9
0.8
30
4
0.1
14
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
ҚАЗАҚ
•
•
•
Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
Бағдарлама соңында естілетін
дыбыстық сигналды қосуға немесе
сөндіруге.
Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу немесе ажырату.
9
және
түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Бағдарлама индикаторы
қалпына келгенде, құрылғы
бағдарламаны таңдау режимінде
тұрады және дисплейде
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Судың кермектігі
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Құрамында тұзы бар
мультитаблетканы қолдансаңыз және
судың кермектігі 21°dH мәнінен төмен
болса, су жұмсартқышты ең төменгі
10
www.electrolux.com
деңгейге қоюға болады. Бұл тұзды
толтыру индикаторын сөндіреді.
Егер стандартты жуғыш затты
немесе тұзы жоқ мультитаблетканы
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Су жұмсартқыштың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қалай сөндіру
керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі: мысалы,
деңгей.
= 5-ші
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Егер
шайғыш құралы бар көп таблетканы
пайдалансаңыз және кептіру
нәтижесіне қанағаттансаңыз, шайғыш
зат үлестіргіші бос екенін ескерту
индикаторын сөндіруге болады.
Дегенмен, кептіру нәтижесін жақсарту
үшін әрқашан шайғыш затты
пайдалануды ұсынамыз.
Егер шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
түймешігін басыңыз.
2.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Бейнебетте ағымдық параметр
көрсетіледі.
•
–
= шайғыш зат
үлестіргіші бос индикаторы
белсенді күйде.
–
= шайғыш зат
үлестіргіші бос индикаторы
сөндірулі.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.4 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар құрылғыда ақау
пайда болған кезде естіледі. Бұл
дыбыстық сигналдарды өшіріп қоюға
болады.
Бағдарлама аяқталған кезде де
дыбыстық сигнал қосылады. Әдетте
дыбыстық сигнал сөндірулі тұрады,
бірақ оны қосуға болады.
ҚАЗАҚ
Бағдарлама аяқталған кезде
естілетін дыбыстық сигналды
қалай қосуға болады
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
•
және
сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
көрсетіледі:
•
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
11
индикаторлары
–
= Дыбыстық сигнал
сөндірулі.
–
= Дыбыстық сигнал
қосулы.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
7.1 XtraDry
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. Осы опцияны
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақыттарына,
пайдаланылатын судың мөлшеріне
және соңғы шаю циклының
температурасына әсер етеді.
XtraDry опциясы тұрақты таңдалып
тұрмайды және оны әр цикл үшін
таңдау керек.
XtraDry функциясын қалай
қосуға болады
және
түймешіктерін
индикаторы қосылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Егер параметр бағдарламада
қолданылмаса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты пайда болады.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Егер сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
www.electrolux.com
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған кезде, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Бұл әрекет ара-тұра
қайталанып тұрады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі
бар. Бұндай жағдайға жол
бермеу үшін тұз сауытын
толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A D
B
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
C
B
A
M AX
+
1
3 2
4
12
-
C
D
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
13
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
Үлестіру мөлшерін реттеу
тетігін (B) 1 (ең аз мөлшер)
және 4 немесе 6 (ең көп
мөлшер) аралығына қоюға
болады.
1. (D) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Шайғыш затты (A) бөлігіне "max"
деңгейіне жеткенше салыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
D A B
30
20
C
A
30
B
D
20
C
1. (B) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (A) бөлігіне
салыңыз.
3. Егер бағдарламаның алдын ала
жуу циклі бар болса, (D) бөлігіне
жуғыш заттан аздап салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
14
www.electrolux.com
•
•
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғының есігін ашып қойыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Іске қосқыңыз келген
бағдарламаның түймешігін
басыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
Кешіктіріп бастау индикаторы жанады.
3. Кері санақты бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
Кері санақ жұмыс істеп тұрғанда
кешіктіру уақытын, таңдалған
бағдарлама мен параметрлерді
өзгертпей көбейтуге болады.
2.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалану мен бағдарлама
уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті
жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған
жерінен бастап жұмыс істейді.
Кептіру циклы барысында
есік 30 секундтан ұзақ
ашық тұрса, жұмыс істеп
тұрған бағдарлама
аяқталады.
Кері санақ жұмыс істеп тұрған
кезде кешіктіріп бастау
функциясын біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
және
түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
және
түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаның аяқталуы
Бағдарлама аяқталған кезде
бейнебетте 0:00 .
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе Auto Off функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Аралас таблеткалар судың
кермектігі 21 °dH болатын аймақтар
үшін жарамды. Осы шектен асатын
аймақтарда шайғыш зат пен тұзды
аралас таблеткалармен бірге
пайдалану керек. Дегенмен суы
кермек және өте кермек аймақтарда
жуу және кептіру нәтижесі барынша
жақсы болуы үшін жеке жуғыш,
(қосымша функциялары жоқ
ұнтақты, гельді, таблеткаларды)
шайғыш затты және тұзды жекежеке пайдаланыңыз.
•
•
15
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргішін белсенді
күйге көшіріңіз.
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Заттарға жабысқан тағам
қалдықтарын алыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Ас құралдары мен ыдыс-аяқты
араласып кетпейтін етіп салыңыз.
Қасықтарды басқа ас
құралдарымен араластырып
салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Кішкене заттарды ас құралдары
себетіне салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
•
•
•
•
•
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Мынаны ескеріңіз:
•
•
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
C
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
B
11.1 Сүзгілерді тазалау
A
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
ҚАЗАҚ
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
17
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
4. Сүзгілерді жуыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
11.2 Бүріккіш түтіктерді
тазалау
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз.
Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп
қалса, қалдықтарды жіңішке
шырпымен тазалаңыз.
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
18
www.electrolux.com
11.4 Ішін тазалау
•
•
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
•
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты ай сайын
қолдануды ұсынамыз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды мұқият
орындаңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамаса немесе
жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласу алдында, кестеде
көрсетілген ақпаратты қолданып,
ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама
басталмайды.
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ
аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл
үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
ҚАЗАҚ
19
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Ыдыс жуғыш машинаға
су құйылмай тұр.
•
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының
өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл
ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне
хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
•
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске
қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе
кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып
тұр.
20
www.electrolux.com
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған.
Себеттерді толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
•
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған
құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті
емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің
мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып
тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
•
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлық емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
21
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Стакандар мен ыдыстарда •
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған.
Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Стакандар мен ыдыстарда •
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Ыдыс-аяқ кеппеген.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына
байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін
қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды
бірге пайдаланыңыз.
Ыдыстарды алмай тұрып ыдыс жуғыш
машинаның есігін біраз уақыт ашып қойыңыз.
•
•
•
•
•
•
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
Жуған кезде әдеттегіден
тыс көпіршік пайда
болады.
•
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
Ас құралдарын тот басқан. •
•
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған
ас үй құралдарын бірге салмаңыз.
22
www.electrolux.com
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Бағдарлама соңында
жуғыш зат үлестіргіште
жуғыш заттың қалдықтары
қалады.
•
•
•
Құрылғының ішінде иіс
бар.
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка
кептеліп қалған, сондықтан оны су толығымен
шайып кетіре алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
•
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
Ыдыстарға, науаға және
•
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
"Су жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Ыдыстардың түстері
көмескі, өңдері кеткен.
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
•
•
•
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі
(мм)
596 / 818 - 898 / 555
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
220 - 240
Жиілік (Гц)
50
Құйылатын судың
қысымы
Ең аз / ең көп (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық
су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
13
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
ҚАЗАҚ
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
23
0.10
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
24
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................25
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 27
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 28
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 29
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 29
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................31
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 34
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................34
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 36
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................37
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 39
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................41
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 46
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
25
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за какие-либо травмы или ущерб,
возникшие вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и выше и лицами с ограниченными
физическими способностями только в случае
присмотра или получения инструкций,
позволяющих им безопасно эксплуатировать
прибор и дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
26
www.electrolux.com
для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не изменяйте параметры данного прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 13
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
РУССКИЙ
27
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Убедитесь, что мебель над
прибором и рядом с ним надежно
закреплена.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что указанные на
табличке с техническими данными
параметры электропитания
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
обратитесь к электрику.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
•
•
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
28
www.electrolux.com
2.4 Эксплуатация
•
•
•
•
•
•
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
Вентиляционное отверстие
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Корзина для столовых приборов
Нижняя корзина
Верхняя корзина
РУССКИЙ
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor – это индикация,
которая появляется на полу кухни под
дверцей прибора.
•
•
29
По завершению программы
загорается зеленый световой луч.
В случае неисправности прибора
красный световой луч мигает.
Beam-on-Floor гаснет при
выключении прибора.
При запуске программы появляется
красный световой луч, который
горит на протяжении всего времени
работы программы.
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
2 Дисплей
3 Кнопка Delay
3
5
4
4 Кнопки выбора программ
5 Индикаторы
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Индикатор XtraDry.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы про‐
граммы данный индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
5. ПРОГРАММЫ
Программа
1)
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
Режимы
•
•
•
•
Обычная за‐
грязненность
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
•
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
XtraDry
30
www.electrolux.com
Программа
2)
3)
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
5)
Режимы
•
•
Все
•
Посуда, столо‐
вые приборы, •
кастрюли и
сковороды
•
•
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
•
Высокая за‐
грязненность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
•
Мойка 60°C или
65°C
Ополаскивания
•
XtraDry
•
Свежее за‐
грязнение
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
Все
•
•
4)
Этапы программы
•
•
•
•
•
Предварительная
мойка
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и элек‐
троэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.
(Это стандартная программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотре‐
бление и продолжительность программы.
3) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C
на период не менее 10 минут.
4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Програм‐
ма обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предот‐
вратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.
5.1 Показатели потребления
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолжитель‐
ность
(мин)
11
1.050
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
РУССКИЙ
Программа 1)
31
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолжитель‐
ность
(мин)
13 - 15
1.5 - 1.6
150 - 170
9
0.8
30
4
0.1
14
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключения
звукового сигнала по окончании
работы программы.
• Включение или выключение
уведомления о том, что дозатор
ополаскивателя пуст.
Данные установки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если индикатор программ
включен, а на дисплее
отображается продолжительность
программы.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
32
www.electrolux.com
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по не‐
мецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французско‐
му стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводские установки.
2) Не используйте соль при таком уровне.
В случае использования
таблетированного моющего средства,
содержащего соль, в регионах, где
уровень жесткости воды ниже 21°dH,
можно установить самый низкий
уровень для смягчителя для воды. Это
отключает индикатор наличия соли.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
При использовании стандартного
таблетированного моющего
средства, которое не содержит
соли, задайте требуемый уровень
жесткости: в этом случае индикатор
наличия соли не будет отключен.
2. Нажмите на
Установка смягчителя для
воды
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
3. Для изменения установки нажмите
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
на
нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
удерживайте
и
пока индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а
дисплей не погаснет.
.
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
РУССКИЙ
6.3 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов
сушки при использовании
таблетированного моющего средства,
содержащего ополаскиватель,
уведомление о необходимости
добавления ополаскивателя можно
отключить. Тем не менее,
рекомендуется всегда использовать
ополаскиватель для достижения
оптимальных результатов сушки.
При использовании стандартного
таблетированного моющего средства,
которое не содержит ополаскивателя,
включите уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя.
–
33
= уведомление о том,
что дозатор ополаскивателя
пуст, включено.
–
= уведомление о том,
что дозатор ополаскивателя
пуст, выключено.
3. Для изменения установки нажмите
.
на
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Звуковая сигнализация
В случае возникновения
неисправности прибором выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые
сигналы отключить невозможно.
По окончании программы также
выдается звуковой сигнал. По
умолчанию выдача звукового сигнала
отключена, но ее можно включить.
Включение звукового сигнала
по окончании работы
программы
Выключение оповещения о
том, что дозатор
ополаскивателя пуст
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
пока индикаторы
и
,
,
и
не начнут мигать, а
дисплей не погаснет.
2. Нажмите на
.
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка.
•
удерживайте
пока индикаторы
и
,
,
и
не начнут мигать, а
дисплей не погаснет.
2. Нажмите на
.
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка:
•
–
= Звуковая
сигнализация выключена.
–
= Звуковая сигнализация
включена.
34
www.electrolux.com
3. Для изменения установки нажмите
на
.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данным режимом,
если требуется повысить
эффективность сушки. Использование
данного режима может повлиять на
продолжительность ряда программ,
потребление воды и температуру
последнего ополаскивания.
Режим XtraDry не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.
Включение XtraDry
Одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока не
.
загорится индикатор
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте посуду в корзины.
При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.
8.1 Емкость для соли
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
РУССКИЙ
Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
35
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A D
B
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
C
D
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(D), чтобы открыть крышку (C).
2. Налейте ополаскиватель в дозатор
(A) так, чтобы уровень жидкости
достиг отметки «Макс».
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
36
www.electrolux.com
Селектор количества
выдаваемого
ополаскивателя (B)
позволяет выбрать
значения от 1
(минимальное количество)
до 4 или 6 (максимальное
количество).
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование моющего
средства
D A B
30
A
30
B
D
20
C
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(B), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (A)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. Если в программе мойки
предусмотрен этап
предварительной мойки, добавьте
немного моющего средства в
отделение дозатора для
предварительной мойки (D).
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
20
9.2 Настройка и запуск
программы
C
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
РУССКИЙ
Запуск программы
1. Приоткройте дверцу прибора.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.
3. Нажмите на кнопку,
соответствующую программе,
которую требуется запустить.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
4. Выберите применимые режимы.
5. Закройте дверцу прибора для
запуска программы.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
Загорится индикатор отсрочки пуска.
3. Закройте дверцу прибора для
запуска обратного отсчета.
В ходе обратного отсчета можно
увеличить отсрочку, но изменить
выбранную программу или функцию
невозможно.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
В случае открывания
дверца более чем на 30
секунд во время этапа
сушки, то текущая
программа будет
завершена.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Одновременно нажмите и
и
, пока
удерживайте
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Отмена программы
Одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
Завершение программы
По окончании программы загорается
индикатор окончания работы, а
дисплее отображается 0:00 .
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
2. Закройте водопроводный вентиль.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
37
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
позволят защитить окружающую
среду.
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и очень жесткой водой для
достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
•
•
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите дозатор ополаскивателя.
10.4 Загрузка корзин
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Удалите остатки пищи с посуды.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
ложки вперемежку с другими
столовыми приборами.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом.
Загружайте мелкие предметы в
корзину для столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватель
может свободно вращаться.
•
•
•
•
•
•
•
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
39
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров состоит из 3
деталей.
C
B
A
40
www.electrolux.com
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
4. Вымойте фильтры.
11.2 Чистка
разбрызгивателей
Не снимайте разбрызгиватели. Если
отверстия разбрызгивателей
засорились, удалите частицы грязи с
помощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений.
6. Установите обратно на место
плоский фильтр (A) Убедитесь, что
он установлен правильно – под
двумя направляющими.
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
•
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
РУССКИЙ
•
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
11.4 Чистка внутренних
частей
•
•
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
41
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не включается.
•
•
Программа не запускает‐ •
ся.
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмени‐
те ее или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
42
www.electrolux.com
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
В прибор не поступает
вода.
На дисплее отображает‐
•
•
ся
.
•
•
•
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
•
•
•
Сработала система за‐
щиты от перелива.
На дисплее отображает‐
ся
•
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не за‐
сорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации
не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
.
Во время выполнения
•
цикла прибор останавли‐
вает и возобновляет ра‐
боту чаще обычного.
Это нормально. Так обеспечиваются оптималь‐
ные результаты мойки и экономия электроэнер‐
гии.
Программа выполняется
слишком долго.
Если выбран режим «Отсрочка пуска», отмените
его или дождитесь окончания обратного отсчета.
•
Значение оставшегося
•
до окончания цикла вре‐
мени увеличивается, а
затем резко уменьшается
перед самым окончанием
программы.
Это не является неисправностью. Прибор рабо‐
тает надлежащим образом.
Имеется небольшая
утечка со стороны двер‐
цы прибора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Дверца прибора находится не по центру внутрен‐
ней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если
подобная регулировка доступна).
Дверца прибора закры‐
вается с трудом.
•
•
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Столовые приборы частично выступают за пред‐
елы корзин.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Изнутри прибора доно‐
сится дребезжание или
стук.
•
Работа прибора приво‐
дит к срабатыванию
электропредохранителя.
•
43
Столовые приборы размещены в корзинах ненад‐
лежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, опи‐
сывающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вра‐
щаются.
•
Создаваемая одновременной работой ряда при‐
боров нагрузка превышает допустимую. Проверь‐
те значение разрешенной нагрузки розетки и мак‐
симальную нагрузку счетчика, или выключите
один из работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри при‐
бора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты мойки.
•
•
•
См. Главы «Ежедневное использование»,
«Указания и рекомендации» и брошюру, опи‐
сывающую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной
мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и фильт‐
ра. См. Главу «Уход и очистка».
44
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты сушки.
•
•
•
•
•
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и та‐
релках.
•
•
Имеются пятна и потеки на •
стекле и посуде.
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
•
Внутри прибора имеется
влага.
•
Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите бо‐
лее высокую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
Рекомендуется постоянно использовать опола‐
скиватель – даже в сочетании с таблетирован‐
ным моющим средством.
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого опола‐
скивателя. Повысьте уровень дозатора опола‐
скивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой темпера‐
туре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетирован‐
ного моющего средства. Попробуйте таблетки
другого производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.
Откройте дверцу машины, оставьте ее приот‐
крытой и подождите некоторое время, прежде
чем доставать столовую посуду.
Это не является неисправностью. Данное явле‐
ние вызвано содержащейся в воздухе влагой,
которая конденсируется на стенках.
РУССКИЙ
45
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.
•
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
•
По окончании программы в •
дозаторе находятся остат‐
ки моющего средства.
•
•
Используйте только моющие средства для посу‐
домоечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
В воде, используемой для мойки, слишком вы‐
соко содержание солей. См. Главу «Смягчи‐
тель для воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегай‐
те ситуаций, в которых изделия из серебра и не‐
ржавеющей стали могли бы оказаться рядом
друг с другом.
Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.
Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.
•
См. «Чистка внутренних частей».
На столовых приборах,
внутренней камере и внут‐
ренней стороне дверцы
имеется известковый на‐
лет.
•
См. Главу «Смягчитель для воды».
Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.
•
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описываю‐
щей загрузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
•
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
46
www.electrolux.com
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глуби‐
на (мм)
596 / 818 - 898 / 555
Подключение к электросе‐ Напряжение (В)
ти 1)
Частота (Гц)
220 - 240
Давление в водопровод‐
ной сети
Мин. / макс. бар (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Водоснабжение
Холодная или горячая
вода 2)
макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
13
Потребляемая мощность
При оставлении во вклю‐ 5.0
ченном состоянии (Вт)
Потребляемая мощность
В отключенном состоя‐
нии (Вт)
50
0.10
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о,
ул. Фабричная, 4, 58-130 Заров,
Польша
УКРАЇНСЬКА
47
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....................................................................48
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 49
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 51
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 51
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................52
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................54
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 56
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 57
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................58
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 60
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ................................................................................... 62
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................63
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ............................................................................... 67
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
48
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладом слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
Цей прилад може використовуватися дітьми віком
від 8 років, а також особами з обмеженими
можливостями за умови, що під час використання
за ними здійснюватиметься нагляд та/або їм було
надано інструкції з безпечної експлуатації приладу
і вони розуміють потенційні ризики.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)
має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
49
Дотримуйтеся максимального значення кількості
комплектів посуду 13 .
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до
кошика для столових приборів гострим кінцем
донизу або горизонтально.
Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не
залишайте їх відкритими без нагляду.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
Не використовуйте воду з пульверизатора з
високим тиском або пару для чищення приладу.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали.
Не встановлюйте і не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0°C.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлений
прилад, є стійкими й безпечними.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
•
Не допускайте пошкодження
шлангів.
Перед тим, як пі’єднати прилад до
нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.
Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.
Наливний шланг оснащено
запобіжним клапаном та каналом із
кабелем живлення.
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.
У разі пошкодження наливного
шланга негайно вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни наливного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.
2.4 Користування
•
•
•
•
•
•
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Миючі засоби для посудомийної
машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.
Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. На посуді
може залишатися миючий засіб.
Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.
Не кладіть усередину пристрою,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Середній розпилювач
Нижній розпилювач
Фільтри
Табличка з технічними даними
Контейнер для солі
Вентиляційний отвір
6
5
7
8
9
10
11
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor – це функція, яка
проектує світло на підлогу під
приладом.
•
•
4
3
Дозатор ополіскувача
Дозатор миючого засобу
Кошик для столових приборів
Нижній кошик
Верхній кошик
Коли виконання програми
завершено, з’являється зелене
світло.
У разі несправності приладу
червоне світло починає мигтіти.
Після запуску програми з’являється
червоне світло, яке продовжує
світитися протягом усього часу її
виконання.
Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
2
3
2 Дисплей
4
5
51
52
www.electrolux.com
3 Кнопка Delay
4 Кнопки програм
5 Індикатори
4.1 Індикатори
Індикатор
Опис
Індикатор XtraDry.
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індика‐
тор не світиться.
Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.
5. ПРОГРАМИ
Програма
1)
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
•
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 50 °C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 45–70 °C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 70 °C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
Миття при темпера‐
турі 60 °C або 65 °C
Ополіскування
•
XtraDry
•
2)
3)
•
•
•
•
4)
•
•
Середній сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд і столові
прибори
•
•
Усе
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
Високий сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
•
•
•
•
Свіже забруд‐ •
нення
Посуд і столові •
прибори
УКРАЇНСЬКА
Програма
5)
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
•
Усе
•
53
Функції
Попереднє миття
1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії під час
миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна
програма для дослідницьких установ.)
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру й об’єм води, споживання електроенергії та
тривалість програми.
3) З міркувань гігієни полоскання під час цієї програми здійснюється при високій тем‐
пературі. Під час фази полоскання температура підтримується на рівні 70 °C упродовж
принаймні 10 хвилин.
4) За допомогою цієї програми можна мити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забез‐
печує ефективні результати миття за короткий час.
5) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду, щоб уникнути
прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху у приладі. Не ви‐
користовуйте миючий засіб під час виконання цієї програми.
5.1 Показники споживання
Програма 1)
Споживання во‐
ди
(л)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Тривалість
(хв.)
11
1.050
195
7 - 12
0.6 - 1.4
40 - 150
13 - 15
1.5 - 1.6
150 - 170
9
0.8
30
4
0.1
14
1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електроме‐
режі, вибраних функцій і кількості посуду.
5.2 Інформація для
дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
54
www.electrolux.com
6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Зазвичай при ввімкненні приладу він
знаходиться в режимі вибору програм.
В іншому разі можливо встановити
режим вибору програм таким чином.
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
Одночасно натисніть і утримуйте
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води
відповідно до жорсткості води;
• активація та деактивація звукового
сигналу після завершення
програми;
• увімкнення або вимкнення
повідомлення про порожній дозатор
ополіскувача;
Налаштування збережуться до
наступного внесення вами змін.
Встановлення режиму вибору
програм
Прилад знаходиться в режимі вибору
програм, якщо горить програмний
і на дисплеї
індикатор
відображається тривалість програми.
кнопки
і
, доки
прилад не перейде в режим вибору
програм.
6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вищий вміст мінеральних
речовин, тим жорсткіша вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пристрій для пом'якшення води
необхідно настроїти відповідно до
жорсткості води у вашому регіоні. Щоб
дізнатися про рівень жорсткості води у
своєму регіоні, зверніться до місцевого
органу водопостачання. Важливо
налаштувати правильний рівень
пом’якшувача води, щоб забезпечити
якісні результати миття.
Жорсткість води
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
УКРАЇНСЬКА
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
55
1) Заводські налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Якщо ви застосовуєте комбіновані
таблетовані миючі засоби, що містять
сіль, та жорсткість вашої води менше
ніж 21°dH, ви можете встановити
найнижчий рівень пом’якшувача води.
Він деактивує індикатор додавання
солі.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або комбінований
таблетований миючий засіб без
солі, встановіть належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
додавання солі залишався
активним.
Встановлення рівня пристрою
для пом’якшення води
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
і
кнопки
, доки
індикатори
,
і
не почнуть блимати, а дисплей не
стане пустим.
2. Натисніть
.
•
Індикатори
згаснуть.
•
продовжує
Індикатор
блимати.
На дисплеї відобразиться
поточне налаштування:
•
напр.,
і
= рівень 5.
знов і знов, щоб
3. Натискайте
змінити налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.3 Повідомлення про низький
рівень ополіскувача
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо ви використовуєте
багатофункціональний таблетований
мийний засіб, що містить речовини для
ополіскування, а ефективність сушіння
є задовільною, ви можете вимкнути
повідомлення про необхідність
поповнення ополіскувача. Однак для
підвищення ефективності сушіння
рекомендується завжди
використовувати ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.
Вимкнення повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки
,
і
індикатори
не почнуть блимати, а дисплей не
стане пустим.
2. Натисніть
•
Індикатори
згаснуть.
.
і
56
www.electrolux.com
•
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
–
= повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача ввімкнено.
–
= повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача вимкнено.
3. Натисніть
, щоб змінити
налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.4 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у
роботі приладу. Ці звукові сигнали не
можна деактивувати.
Звуковий сигнал також лунає, коли
завершується виконання програми. За
промовчанням цей звуковий сигнал
вимкнений, проте його можна
ввімкнути.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки
індикатори
,
і
не почнуть блимати, а дисплей не
стане пустим.
2. Натисніть
.
і
згаснуть.
•
Індикатори
•
продовжує
Індикатор
блимати.
На дисплеї відобразиться
поточне налаштування:
•
–
= звуковий сигнал
вимкнено;
–
= звуковий сигнал
увімкнено.
3. Натисніть
, щоб змінити
налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
Активація звукового сигналу
після завершення програми
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.
Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.
7.1 XtraDry
Увімкніть цю функцію для того, щоб
підвищити ефективність сушіння.
Використання цієї функції може
вплинути на тривалість деяких
програм, рівень споживання води й
останню температуру ополіскування.
Функція XtraDry не є постійною та
повинна бути активована при кожному
циклі.
УКРАЇНСЬКА
Активація XtraDry
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки не загориться
індикатор
.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
57
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень
пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень приладу для
пом’якшення води.
2. Покладіть сіль у контейнер для
солі.
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Запустіть програму, щоб видалити
будь-які залишки обробки, які все
ще можуть залишатися в приладі.
Не застосовуйте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
При запуску програми може
знадобитися до 5 хвилин для
перезарядження смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури. Така
процедура періодично
повторюватиметься.
Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера
для солі проти годинникової
стрілки і зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).
3. Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.
4. Приберіть сіль із поверхні навколо
отвору контейнера для солі.
8.1 Контейнер для солі
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.
Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.
5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.
Вода й сіль можуть
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Існує ризик
корозії. Щоб запобігти
цьому, запустіть програму
після наповнення
контейнера для солі.
58
www.electrolux.com
8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача
A D
УВАГА
Застосовуйте лише
спеціальні ополіскувачі для
посудомийних машин.
B
C
1. Натисніть кнопку розблокування
(D), щоб відкрити кришку (C).
2. Залийте ополіскувач у дозатор (A),
не перевищуючи позначки «макс.».
3. Якщо ополіскувач розлився,
витріть його ганчіркою, що добре
вбирає рідину. Це дасть змогу
уникнути утворення надмірної піни.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
B
A
Ви можете повернути
регулятор дозування (B) у
положення між 1
(найменша кількість) і
положенням 4 або 6
(набільша кількість).
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору програми.
• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.
• Якщо індикатор ополіскувача
світиться, наповніть дозатор
ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
9.1 Користування миючим
засобом
D A B
30
20
C
УКРАЇНСЬКА
A
30
B
59
На дисплеї відображається тривалість
програми.
4. Налаштуйте відповідні функції.
5. Зачиніть дверцята приладу, щоб
запустити програму.
D
20
C
1. Натисніть кнопку розблокування
(B), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (A).
3. Якщо програма включає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
у відділення (D).
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
9.2 Встановлення і запуск
програми
Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення
програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не
запустилася.
Запуск програми
1. Тримайте дверцята приладу
відчиненими.
2. Для того щоб увімкнути прилад,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення. Переконайтеся, що
прилад переведено в режим
вибору програми.
3. Натисніть кнопку потрібної
програми.
Запуск програми з
відкладеним запуском
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку
, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).
Увімкнеться індикатор відкладеного
запуску.
3. Закрийте дверцята приладу, щоб
почати зворотний відлік.
Під час роботи зворотного відліку
можна збільшити час відкладеного
запуску, але змінити вибрану програму
та функції неможливо.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад
зупиняється. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії та
тривалість програми. Після закриття
дверцят прилад поновить роботу
програми з того моменту, коли її було
перервано.
Поточна програма
завершиться, якщо
дверцята відкриті більше,
ніж 30 секунд під час фази
сушіння.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й функції.
60
www.electrolux.com
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки
прилад не перейде в режим вибору
програм.
Скасування програми
Одночасно натисніть і утримуйте
і
, доки
кнопки
прилад не перейде в режим вибору
програми.
Перш ніж нова програма запуститься,
переконайтеся в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.
Завершення програми
Після закінчення програми на дисплеї
відображається 0:00 .
1. Натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.
2. Закрийте водопровідний кран.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
•
•
•
•
•
•
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Не потрібно попередньо
ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)
або виберіть програму з фазою
попереднього миття.
Завжди використовуйте весь
простір кошиків.
При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.
Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.
Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.
10.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого
засобу
•
•
•
•
Використовуйте сіль, ополіскувач і
миючий засіб, призначені лише для
посудомийних машин. Інші засоби
можуть пошкодити прилад.
Багатофункціональний
таблетований миючий засіб
зазвичай підходить для місцевостей
із значенням жорсткості води до
21 °dH. У місцевостях із жорсткістю
води, що перевищує цей рівень,
ополіскувач і сіль повинні
використовуватися як додаток до
багатофункціональних
таблетованих миючих засобів.
Однак, у місцевостях із жорсткою та
дуже жорсткою водою для
оптимальних результатів чищення
та сушіння рекомендується
застосовувати простий миючий
засіб (порошок, гель, таблетований
миючий засіб без додаткових
функцій), ополіскувач і сіль окремо.
Таблетований миючий засіб не
розчинюється повністю, якщо
використовуються короткі програми.
Щоб запобігти утворенню залишків
миючого засобу на столовому
посуді, рекомендується
використовувати таблетовані
засоби для тривалих програм.
Використовуйте мінімально
необхідну кількість миючого засобу.
Див. інструкції на упаковці миючого
засобу.
УКРАЇНСЬКА
10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
•
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
•
1. Установіть найвищий рівень
пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що
контейнер для солі та дозатор
ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою ополіскування. Не
додавайте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.
6. Увімкніть дозатор ополіскувача.
10.4 Завантаження посуду в
кошики
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено лише для миття
посуду, що підходить для
посудомийних машин.
Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
Видаліть із посуду рештки їжі.
Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
•
•
•
61
Подбайте, щоб столові прибори і
посуд не злипалися. Кладіть ложки
серед інших гострих приборів.
Подбайте про те, щоб склянки не
стикалися з іншими склянками.
Маленькі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.
Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.
10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
•
•
•
•
•
•
•
Фільтри очищені та правильно
встановлені.
Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
Розпилювачі не забиті.
Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).
Посуд у кошиках розташований
правильно.
Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.
Використовується правильна
кількість миючого засобу.
10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.
Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.
62
www.electrolux.com
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.
Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.
2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).
11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.
C
4. Промийте фільтри.
B
A
1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або на його краях
немає залишків їжі або
забруднення.
6. Поставте назад плаский фільтр
(A). Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.
УКРАЇНСЬКА
63
11.2 Чищення розпилювачів
Не знімайте розпилювачі. Якщо отвори
розпилювачів забилися, видаліть
рештки бруду за допомогою
загостреного предмета.
11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
•
7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский
фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.
•
•
Очищуйте прилад м’якою вологою
тканиною.
Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні
продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
11.4 Чищення всередині
•
•
УВАГА
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.
•
М’якою вологою ганчіркою
обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.
Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується
принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.
Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи. Перш ніж
звертатися до уповноваженого
сервісного центру, ознайомтесь з
інформацією в таблиці та спробуйте
вирішити проблему самостійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт повинен
здійснюватись
кваліфікованими
спеціалістами.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
64
www.electrolux.com
Більшість проблем, що виникають,
можуть бути вирішені без
необхідності звернення в
авторизований сервісний центр.
Проблема або код по‐
передження
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Прилад не вмикається.
•
•
Переконайтеся, що вилку вставлено в розетку.
Переконайтеся, що всі запобіжники справні.
Програма не запускаєть‐
ся.
•
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.
Розпочалося заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Ця процедура триває приблиз‐
но 5 хвилин.
•
•
Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється
•
•
.
•
•
•
Вода не зливається з
пристрою.
На дисплеї з’являється
.
•
•
•
•
Працює пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низь‐
ким. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до
місцевої водопровідної служби.
Переконайтеся, що водопровідний кран не засмі‐
чений.
Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води
не засмічений.
Переконайтеся, що шланг подачі води не має пе‐
регинів.
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
Переконайтеся, що фільтр у зливному шлангу не
засмічено.
Переконайтеся, що внутрішню систему фільтрації
не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐
ретиснутий і не перекручений.
•
Закрийте водопровідний кран і зверніться до упо‐
вноваженого сервісного центру.
•
Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати миття та заощаджує електроенергію.
Програма триває занадто •
довго.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.
.
Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.
УКРАЇНСЬКА
65
Проблема або код по‐
передження
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.
•
Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Невелике протікання з
дверцят приладу.
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задні ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу важко
закривати.
•
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).
Частини посуду виступають з кошиків.
•
Звуки стуку/ударів з сере‐ •
дини приладу.
Посуд не розміщено належним чином в кошиках.
Зверніться до буклету щодо завантаження коши‐
ків.
Переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно
обертатися.
•
Прилад викликає спраць‐ •
овування автоматичного
запобіжника.
Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.
Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до сервісного центру.
•
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
12.1 Результати миття та сушіння незадовільні
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Незадовільні результати
миття.
•
•
•
Див. розділи «Щоденне користування», Пора‐
ди і рекомендації та буклет щодо завантажен‐
ня кошиків.
Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.
Очистіть насадки розпилювача та фільтр.
Див. розділ «Догляд і очищення».
66
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Незадовільні результати
сушіння.
•
•
•
•
•
Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.
Закінчився ополіскувач або встановлено недо‐
статнє дозування ополіскувача. Встановіть ви‐
щий рівень дозатора ополіскувача.
Вироби з пластику, можливо, потрібно буде ви‐
терти рушником.
Для покращення ефективності сушіння активуй‐
те функцію XtraDry.
Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть у поєднанні з комбінованими та‐
блетованими миючими засобами.
На склянках та іншому пос‐ •
уді наявні смуги білуватого
кольору або синюватий на‐ •
літ.
Надто велике дозування ополіскувача. Зменште
рівень ополіскувача.
Надто багато миючого засобу.
Плями та сліди від води на •
склянках і іншому посуді.
•
Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште
рівень ополіскувача.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Посуд вологий.
Для покращення ефективності сушіння активуй‐
те функцію XtraDry.
Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.
Дозатор ополіскувача порожній.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Проблема може бути спричинена якістю комбі‐
нованого таблетованого миючого засобу. Спро‐
буйте використати засіб іншого виробника або
активуйте дозатор ополіскувача, так щоб ополі‐
скувач використовувався разом із комбінованим
таблетованим миючим засобом.
Залишіть дверцята прочиненими на кілька хви‐
лин, перш ніж виймати посуд.
•
•
•
•
•
•
Всередині приладу є вол‐
ога.
•
Незвичайне утворення піни •
під час миття.
•
Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.
Користуйтеся лише миючими засобами для пос‐
удомийних машин.
Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до сервісного центру.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Сліди іржі на столових при‐ •
ладах.
•
Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди миючого засобу.
67
•
•
•
У воді, що використовується для миття, занадто
багато солі. Див. розділ «Пристрій для пом’як‐
шення води».
Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
були розміщені разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби і предмети з нержавіючої сталі.
Таблетка миючого засобу застрягла в дозаторі і
тому не була повністю змита водою.
Вода не може змити миючий засіб з дозатора.
Переконайтеся, що розпилювач не засмічений,
а також, що ніщо не заважає йому вільно обер‐
татися.
Переконайтеся, що посуд в кошиках не заважає
відкриватися кришці дозатора миючого засобу.
Запахи всередині приладу. •
Див. розділ «Чищення всередині».
Вапняні відкладення на
посуді, на баку і на внут‐
рішній стороні дверцят.
Див. розділ «Пристрій для пом’якшення во‐
ди».
•
Посуд тьмяний, знебарвле‐ •
ний або надколотий.
•
•
Переконайтеся, що ви миєте в приладі лише
посуд, який можна мити в посудомийній машині.
Завантажуйте та розвантажуйте кошики обереж‐
но. Зверніться до буклету щодо завантаження
кошиків.
Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина
(мм)
596 / 818 - 898 / 555
Підключення до електро‐
мережі 1)
Напруга (В)
220 - 240
Частота (Гц)
50
Тиск у мережі водопоста‐
чання
Мін./макс. тиск (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
68
www.electrolux.com
Водопостачання
Холодна або гаряча во‐
да 2)
макс. 60 °C
Ємність
Кількість комплектів пос‐ 13
уду
Споживання енергії
Режим «Залишити
ввімк.» (Вт)
5.0
Споживання енергії
Режим «Вимк.» (Вт)
0.10
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
69
70
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
71
100004572-A-482016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising