Gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation
Benutzerinformation
Wasautomaat
Lave-linge
Waschautomat
EWT 13420 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Willkommen bei Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een
eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven. Het is
de ambitie van Electrolux om het
huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed
assortiment kwaliteitsapparatuur. U
vindt enkele voorbeelden hiervan op de
voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem
de
tijd
om
deze
gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat
u kunt profiteren van de voordelen van
uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een
superieure gebruikerservaring en dus
meer gemoedsrust. Veel succes !
Wir möchten uns bedanken, dass Sie
sich für ein erstklassiges Produkt von
Electrolux entschieden haben, welches
Ihnen sicherlich viel Freude bereiten
wird. Es ist unser Bestreben, eine breite
Vielfalt von Qualitätsprodukten anzubieten, die helfen, Ihr Leben etwas komfortabler zu machen. Sie finden einige
Beispiele auf der vorletzten Seite in diesem Heft. Bitte nehmen Sie sich einige
Minuten, diese Benutzerinformation zu
lesen, um voll von den Vorteilen Ihres
neuen Gerätes profitieren zu können.
Wir sind sicher, dass wird Ihr Leben
zukünftig etwas leichter machen. Wir
wünschen eine gute Zeit.
Bienvenue dans le monde
d'Electrolux
Nous vous remercions de la confiance
que vous nous témoignez en
choisissant un appareil Electrolux qui,
nous espérons vous accompagnera
agréablement au fil du temps. Au travers
d'une large gamme de produits de
qualité, la volonté d'Electrolux est de
vous rendre la vie plus agréable. Vous
pouvez en voir quelques exemples sur la
couverture de cette notice. Nous vous
invitons à prendre quelques minutes
pour découvrir ce guide qui vous
permettra de profiter au mieux de tous
les avantages de votre nouvel appareil.
Nous vous assurons que son utilisation
vous offrira jour après jour satisfaction et
sérénité. A bientôt.
4 inhoud
Inhoud
Waarschuwingen ............................... 5
Beschrijving van het apparaat ............ 7
Aanpassing aan uw eigen wensen ..... 8
Hoe een was te doen ? ..................... 9
Wasgids .......................................... 14
Programmatabel ............................. 16
Verbruik ........................................... 17
Onderhoud en reiniging ................... 18
In geval van een storing ................... 19
Technische kenmerken ................... 22
Installatie ......................................... 22
Milieu .............................................. 25
Garantie .......................................... 26
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt :
Belangrijke informatie met betrekking tot uw veiligheid en informatie die u in staat stelt schade
aan het apparaat te voorkomen.
Algemene informatie.
Informatie over het milieu.
waarschuwingen 5
Waarschuwingen
verricht.
• Was geen kledingstukken met baleinen, ongezoomde of gescheurde
lappen stof in de wasmachine.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld
voor uw veiligheid en die van anderen.
Wij verzoeken u deze aandachtig te
lezen voordat u uw apparaat installeert en in gebruik neemt. Wij danken u voor uw aandacht.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij
uw apparaat. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat
blijft als u het aan iemand verkoopt
of geeft. De nieuwe gebruiker is dan
ook op de hoogte van de werking
van de wasmachine en van de hierbij horende waarschuwingen.
Installatie
• Pak het apparaat onmiddellijk uit, of
laat het uitpakken zodra u het heeft
ontvangen. Controleer het apparaat
helemaal. Maak eventueel aantekeningen op de afleverbon en behoud
hiervan een kopie voor uzelf.
• Het apparaat moet helemaal uitgepakt zijn voordat het wordt aangesloten of in gebruik genomen.
Onvolledige verwijdering van transportbeveiligingen kan schade aan het
apparaat en meubels die er naast
staan veroorzaken.
• Laat werkzaamheden met betrekking
tot de aansluiting op de waterleiding
uitsluitend verrichten door een
gekwalificeerde loodgieter.
• Als de elektrische installatie in uw
woning moet worden aangepast om
de wasmachine aan te kunnen sluiten, laat dit dan doen door een
gekwalificeerde elektricien.
• Controleer of het apparaat, nadat het
geïnstalleerd is, niet op de voedingskabel staat.
• Als de machine geïnstalleerd is op
vloerbedekking, moet u controleren
of het tapijt de ventilatieopeningen,
aan de onderkant van de machine,
niet blokkeert.
• Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Lees, voordat u overgaat tot de
aansluiting van uw machine, eerst
aandachtig de instructies in hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.
Algemene veiligheid
• Breng geen wijzigingen aan de kenmerken van dit apparaat aan. Dit kan
een gevaar voor u opleveren.
• Verwijder munten, veiligheidsspelden, broches, spijkers, enz. voor elke
was. Deze kunnen ernstige schade
toebrengen als zij in het wasgoed blijven zitten.
• Gebruik de in de paragraaf “Dosering
van wasmiddelen” aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
• Stop kleine artikelen, zoals sokken,
ceintuurs, enz. in een waszakje of
een kussensloop.
• Haal na gebruik van het apparaat de
stekker uit het stopcontact en draai
de waterkraan dicht.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de wasmachine
schoonmaakt of er onderhoud aan
6 waarschuwingen
• De voedingskabel mag uitsluitend
vervangen worden door de Klantenservice.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die het
gevolg is van een onjuiste installatie.
Voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing
Als uw apparaat wordt blootgesteld aan
een temperatuur onder de 0°C, neem
dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• Draai de kraan dicht en koppel de
wateraanvoerslang los.
• Plaats het uiteinde van deze slang en
dat van de waterafvoerslang in een
bak op de grond.
• Selecteer het programma Water
afvoeren en laat het helemaal aflopen.
• Schakel het apparaat uit door de
programmakeuzeknop op de stand
“Stop” te zetten.
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Sluit de wateraanvoerslang weer aan
en zet de waterafvoerslang terug op
zijn plaats.
Op die manier zal het in de slangen resterende water worden afgevoerd en
wordt beschadiging van uw machine
door bevriezing voorkomen.
Controleer, voordat u de machine weer
laat werken, of de temperatuur in de ruimte waar hij geïnstalleerd is boven de
0°C ligt.
Gebruik
• Uw apparaat is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik
hem niet voor commerciële of industriële toepassingen of andere doe-
leinden dan waarvoor de machine
ontworpen is: wassen, spoelen en
centrifugeren.
• Was alleen artikelen in de machine
die daar geschikt voor zijn. Lees de
aanwijzingen op de etiketten in de
kledingstukken.
• Stop geen artikelen in de wasmachine die bewerkt zijn met benzine,
alcohol, of trichloorethyleen, e.d. Als
u gebruik maakt van dergelijke vlekkenverwijderaars, wacht dan tot deze
verdampt zijn voordat u de artikelen
in de trommel legt.
• Uw machine is ontworpen voor
gebruik door volwassenen. Zorg
ervoor dat kinderen het apparaat niet
aanraken of ermee gaan spelen.
beschrijving van het apparaat / aanpassing aan uw eigen wensen 7
Beschrijving van het apparaat
1
2
1 Bedieningspaneel
2 Handgreep om het deksel te openen
3 Deurtje van het filter
4 Hefboom voor de verplaatsing van
het apparaat
5 Verstelbare pootjes
3
4
5
Wasmiddelbakje
Voorwas
Hoofdwas
Wasverzachter (het MAX-teken
niet overschrijden M )
Het bedieningspaneel
1 Programmakeuzeknop
2 Toetsen en hun functies
3 Display
1
4 Toets “Start/Pauze”
5 Toetsen “Time Manager”
2
3 4 5
8 beschrijving van het apparaat / aanpassing aan uw eigen wensen
De symbolen
1 Time manager
2 Temperatuur
3 Kinderbeveiliging
4 Verloop van de cyclus
5 Duur van de cyclus of aftelling
uitgestelde start
8.88
1 2
3
4
5
Aanpassing aan uw eigen wensen
Kinderbeveiliging
Deze optie maakt twee soorten
vergrendeling mogelijk :
- als deze optie ná de start van de cyclus
is gekozen, kunnen de opties of het
programma niet meer gewijzigd worden.
De cyclus wordt afgemaakt en u moet
de optie uitschakelen om een nieuwe
cyclus te kunnen starten.
- als de optie vóór de start van de cyclus
is gekozen, kan de machine niet gestart
worden.
Om de kinderbeveiliging in te schakelen,
moet de machine voorzien zijn van
stroom en dient u de toetsen “Voorwas”
en “Extra spoelen”
tegelijkertijd in
te drukken tot de bevestiging door het
symbool
op het display verschijnt.
De keuze van de optie is opgeslagen in
het geheugen.
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen, dezelfde handeling herhalen.
Geluidssignaal
Een geluidssignaal klinkt elke keer als
een toets wordt ingedrukt, aan het einde
van het programma of om aan te geven
dat er een storing is opgetreden.
Om het signaal uit te schakelen, de machine van stroom voorzien en tegelijkertijd de toetsen “Centrifugeren”
en
“Voorwas”
indrukken tot de uitschakeling bevestigd wordt door een hoorbare piep.
Het signaal blijft alleen actief als er sprake is van een alarmsituatie.
Om het signaal weer in te schakelen,
dezelfde handeling herhalen.
hoe een was te doen 9
Hoe een was te doen ?
Eerste gebruik
• Verzeker u ervan dat alle elektrische
en wateraansluitingen in overeenstemming zijn met de installatie-instructies.
• Verwijder de blokje van polystyreen
en alle andere elementen uit de
trommel.
• Laat een voorbereidende was
draaien op 90°C, zonder wasgoed
maar met wasmiddel, om de kuip te
reinigen.
Dagelijks gebruik
Dosering van wasmiddelen
Uw wasmachine is zodanig ontworpen
dat u minder water en wasmiddelen
hoeft te gebruiken, verminder dus de
door de wasmiddelenfabrikanten aanbevolen hoeveelheden.
Strooi de dosis waspoeder in de vakjes
hoofdwas
en voorwas als u de optie “voorwassen” gekozen heeft. Giet
eventueel wasverzachter in het vakje .
Als u een ander soort wasmiddel gebruikt, raadpleeg dan de paragraaf
“wasmiddelen en aanvullende producten” van de wasgids.
Keuze van het gewenste programma
U vindt het geschikte programma voor
het soort wasgoed in de programmatabel (zie paragraaf Programmatabel).
Het laden van het wasgoed
• Doe het deksel van de machine open.
• Maak de trommel open door op de
vergrendelingsknop A te drukken: de
twee klepjes gaan automatisch open.
• Leg het wasgoed in de trommel, doe
de trommel dicht en sluit het deksel
van de wasmachine.
A
Voordat u het deksel van de machine
sluit, controleren of de deur van de
trommel goed gesloten is :
• de twee klepjes vergrendeld zijn,
• de vergendelingsknop A weer naar
boven staat.
Draai de programmakeuzeknop op het
gewenste programma. Het groene lampje van de toets “Start/Pauze” knippert.
De symbolen van de verschillende cycli
worden weergegeven (
Hoofdwas,
Spoelen,
Water afvoeren,
Centrifugeren).
Als u de programmakeuzeknop op een
ander programma draait als er een cyclus bezig is, zal de wasmachine het
nieuw gekozen prgramma negeren.
10 hoe een was te doen
“Err” knippert en het rode lampje van de
toets “Start/Pauze” knippert gedurende
enkele seconden waarna de lopende
cyclus weer wordt weergegeven.
Keuze van de temperatuur
Druk meermaals op de toets
“Temperatuur”
om de
temperatuur te verhogen of
te verlagen, als u wilt dat uw
wasgoed op een andere
temperatuur
gewassen
wordt dan de door de wasmachine voorgestelde temperatuur. Het symbool
komt overeen met koud wassen.
Keuze van de centrifugesnelheid
Druk op de toets “Centrifugeren”
om de centrifugesnelheid te wijzigen, als u
wilt dat uw wasgoed op een
andere snelheid gecentrifugeerd wordt dan de door de
wasmachine voorgestelde
snelheid. U kunt ook de optie “Zonder centrifugeren”*
kiezen, “Spoelstop”* of “Nacht Extra Stil”
*.
De maximale snelheden zijn :
voor Katoen : 1300 toeren/min,
voor Jeans : 1100 toeren/min,
voor Kreukvrij, Synthethische stoffen,
Wol, Handwas en Lingerie : 900 toeren/
min,
voor Fijne was en Zijde : 700 toeren/min.
Na afloop van het programma, als u
gekozen heeft voor de optie “Spoelstop”
of “Nacht Extra Stil” , moet u wel een
*afhankelijk van het model
prgramma “Centrifugeren” of “Water
afvoeren” kiezen om de cyclus te beëindigen.
“Nacht Extra Stil”
De wasmachine voert het water na de
laatste spoelgang niet af, zodoende
raakt het wasgoed niet gekreukt. Aangezien alle centrifugefasen onderdrukt
worden, zal de wascyclus erg weinig
lawaai maken en daarom is deze optie
heel geschikt voor de nacht. Bij de programma’s Katoen en Synthetische stoffen worden de spoelgangen met meer
water uitgevoerd.
Keuze van de optie
U kunt de verschillende opties kiezen
nadat u het programma geselecteerd
heeft en voordat u de toets “Start/Pauze” indrukt (zie de programmatabel).
Druk op de gewenste toets(en), de bijbehorende lampjes gaan branden. Als u
de toets(en) nogmaals indrukt, gaan de
lampjes uit. Als een van de opties niet
compatibel is met het gekozen programma gaat de melding “Err” op het
display knipperen en het rode lampje
van de “Start/Pauze” knippert.
Optie “Voorwassen”
De wasmachine voert een voorwas uit
op maximaal 30°C. De voorwas eindigt
met een korte centrifugegang bij de programma’s Katoen en Synthetische stoffen, bij de programma’s voor fijne was
wordt het water alleen afgevoerd.
hoe een was te doen 11
Optie “Spoel plus”
De wasmachine voegt na afloop van de
cyclus een of meer spoelrondes toe.
Deze optie wordt aanbevolen voor mensen met een gevoelige huid en in streken
waar het water heel zacht is.
• Incidenteel :
Druk op de toets “Spoel plus”
. De
optie is alleen actief voor het gekozen
programma.
• Permanente :
Druk enkele seconden op de toetsen
“Centrifugeren”
en “Spoel plus”
.
De optie blijft permanent actief zelfs als
u de stroomtoevoer naar de machine
onderbreekt.
Om de optie uit te schakelen, dezelfde
handeling herhalen.
“Uitgestelde start”
30’
Met deze optie kunt u de start van een
wasprogramma met 30, 60, 90 minuten,
2 uur tot 20 uur uitstellen.
De tijd die u gekozen heeft wordt gedurende enkele seconden weergegeven
op het display.*.
U kunt de uitgestelde start te allen tijde
wijzigen of annuleren, voordat u de toets
“Start/Pauze” ingedrukt hebt, door opnieuw op de toets “Uitgestelde start”
te drukken (0’ betekent dat de machine
onmiddellijk start).
Als u al op de toets “Start/Pauze” gedrukt heeft en u de uitgestelde start toch
wilt wijzigen of annuleren, ga dan als
volgt te werk :
• Om de uitgestelde start te annuleren
en de cyclus onmiddellijk te laten beginnen, drukt u op de toets “Start/Pauze”
en meteen daarna op de toets “Uitgestelde start”
. Druk op “Start/Pauze”
om de cyclus te starten.
• Om de uitgestelde start te wijzigen,
moet u eerst de toets “Stop”
indrukken en de cyclus opnieuw programmeren.
Het deksel zal vergrendeld blijven tijdens
de duur van de uitgestelde start. Als u
het deksel toch wilt openen, moet u de
wasmachine eerst op Pauze zetten door
op de toets “Start/Pauze” te drukken.
Nadat u het deksel weer gesloten heeft,
op de toets “Start/Pauze” drukken.
*Het lampje gaat niet branden.
12 hoe een was te doen
Bij een uitgestelde start, wordt de aftelling op het display weergegeven (per
uur, vervolgens 90 minuten en vanaf 60
minuten, per minuut).
Time Manager
Temperatuurinstelling
De wasmachine is standaard ingesteld
op de cyclus “Normaal bevuild wasgoed”. De cyclus kan verlengd of verkort
worden met behulp van de toets “Time
Manager”
. Er is ook een vervuilingsgraad van het wasgoed aangegeven.
Erg vervuild wasgoed
Normaal vervuild wasgoed
Weinig vervuild wasgoed
Heel weinig vervuild wasgoed of
halve lading
De beschikbaarheid van deze verschillende niveaus hangt af van het soort
programma dat u gekozen heeft.
Programma starten
Druk op de toets “Start/
Pauze” om de cyclus te
starten ; het bijbehorende groene lampje gaat branden.
2.00
Het is normaal dat de programmakeuzeknop tijdens de cyclus niet meedraait.
Het symbool dat bij de lopende fase
hoort zal zichtbaar zijn op het display,
evenals de resterende tijd.
2H
Tijdens de cyclus gaat het symbool
bewegen wanneer de machine begint
met opwarmen.
Ingreep tijdens de loop van een programma
Wasgoed toevoegen
Wanneer het lampje “Wasgoed toevoegen”
brandt, kunt u wasgoed
toevoegen, ga hiervoor als volgt te werk.
Druk op de toets “Start/Pauze”. het bijbehorende groene lampje knippert zolang de pauze duurt. Het moment dat
het deksel geopend kan worden wordt
aangegeven door een hoorbare dubbele
“klik” van de vergrendeling. Druk nogmaals op deze toets om het programma
voort te zetten.
Wijziging van een lopend programma
Voordat u een wijziging aan kunt brengen in een lopend programma, moet u
eerst de wasmachine op pauze zetten
door op de toets “Start/Pauze” te drukken. Als het niet mogelijk is om iets te wijzigen zal “Err” op het diplay gaan
knipperen en het rode lampje van de
toets “Start/Pauze” knippert een paar
seconden. Als u het programma toch
wilt wijzigen, dan moet u het lopende
programma annuleren (zie hieronder).
hoe een was te doen 13
Een programma annuleren
Als u een programma wilt annuleren, de
programmakeuzeknop op de stand
“Stop”
draaien.
Einde van het programma
De wasmachine stopt automatisch; het
lampje van de toets “Start/Pauze” gaat
uit en op het display knippert “0”. Het
moment dat het deksel geopend kan
worden wordt aangegeven door een
hoorbare dubbele “klik” van de vergrendeling.
Draai de programmakeuzeknop op de
stand “Stop” .
Haal het wasgoed uit de trommel.
Trek de stekker uit het stopcontact en
draai de waterkraan dicht.
Wij adviseren u het deksel en de trommel na gebruik open te laten staan om
de kuip te laten luchten.
Waakstand
Als het apparaat van stroom is voorzien
en er 10 minuten niets gebeurt voor de
start van een cyclus of na afloop van een
cyclus, dan treedt er een waakstand in
werking. De verlichting van het display
gaat uit en het lampje van de toets
“Start/Pauze” knippert langzaam.
Om dit te onderbreken hoeft u alleen
maar een toets in te drukken of aan de
programmakeuzeknop te draaien.
14 wasgids
Wasgids
Het wasgoed scheiden en voorbereiden
• Verdeel het wasgoed naar soort en
onderhoudssymbool (zie hoofdstuk
Internationale symbolen, hierna) :
normaal wassen voor wasgoed dat
bestendig is tegen krachtig wassen
en centrifugeren; behoedzaam wassen voor fijne was die voorzichtig
behandeld moet worden. Voor
gemengde ladingen, ladingen die uit
verschillende soorten artikelen en
stoffen bestaan, kunt het best een
programma en temperatuur kiezen
die geschikt is voor het meest kwetsbare weefsel.
• Was witte was en bont wasgoed
gescheiden. Anders kan uw witte
was verkleuren of grauw worden.
• Nieuwe gekleurde kledingstukken
bevatten vaak extra veel kleurstof.
Was dergelijke stukken liever de
eerste keer apart. Houd u aan de
onderhoudsaanwijzingen “apart wassen” en “meermaals apart wassen”.
• Maak de zakken leeg en schud het
wasgoed uit.
• Verwijder loszittende knopen, spelden en haakjes. Doe ritssluitingen
dicht, maak veters en riemen vast.
• Draai kledingstukken en stoffen met
meerdere textiellagen (slaapzakken,
anoraks, e.d.) binnenstebuiten, evenals gekleurde gebreide, geweven of
wollen kledingstukken en stoffen met
applicaties.
• Was kleine, kwetsbare stukken (kousen, panties, BH’s, e.d.) in een waszakje.
• Neem speciale voorzorgsmaatrege-
len bij gordijnen. Verwijder de gordijnhaken en stop vitrage in een waszak
of kussensloop.
Ladingen wasgoed naar type weefsel
De hoeveelheid wasgoed in de trommel
mag de maximale capaciteit van de
wasmachine niet overschrijden. Die capaciteit hangt af van het soort textiel.
Verminder de hoeveelheid wasgoed als
dit erg vervuild is of als de stof veel water
opneemt.
Verschillende textielsoorten hebben niet
hetzelfde volume of hetzelfde vermogen
om water vast te houden. Daarom kan,
in het algemeen gesproken, de trommel
als volgt worden gevuld :
• helemaal, maar zonder katoen, linnen
of gemengd wasgoed aan te drukken,
• voor de helft voor behandelde katoenen kleding en synthetische stoffen,
• voor een derde voor erg kwetsbare
artikelen zoals vitrage en wollen kledingstukken.
Voor een gemengde lading, de trommel
vullen rekening houdend met de meest
kwetsbare vezels.
Wasmiddelen en aanvullende producten
Gebruik alleen wasmiddelen en aanvullende producten die geschikt zijn voor
gebruik in een wasmachine. Raadpleeg
de aanwijzingen van de fabrikant en
houd u aan de paragrafen De wasmiddellade en Dosering van wasmiddelen.
Wij raden u af tegelijkertijd verschillende
wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed
kan hierdoor beschadigd raken.
De hoeveelheid te gebruiken wasmiddel
hangt af van de hoeveelheid wasgoed
die u wilt wassen, de hardheid van het
wasgids 15
water en de vervuilingsgraad van het
wasgoed.
Als het water zacht is, gebruik dan iets
minder wasmiddel. Als het water kalkrijk
is (het gebruik van een ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen) of als het wasgoed erg vuil is of veel vlekken heeft,
verhoog de dosering dan enigszins.
U kunt de waterhardheidsgraad te weten komen door contact op te nemen
met uw regionale waterleidingbedrijf of
met elke andere deskundige instantie.
Wasmiddelen in poedervorm kunnen
zonder voorbehoud gebruikt worden.
Vloeibare wasmiddelen niet gebruiken
als u een voorwasprogramma heeft
gekozen. Voor alle cycli zonder
voorwas, kan het wasmiddel òf in een
wasbol gegoten worden en direct in de
trommel geplaatst worden, of in de wasmiddellade, in beide gevallen moet u de
wascyclus wel onmiddellijk starten.
Wasmiddelen in tabletten of in doseringen moeten in het hoofdwasmiddelvakje
van de wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden.
Voor de behandeling van vlekken voordat u de wascyclus start, dient u zich te
houden aan de aanbevelingen van de
fabrikant van het betreffende product.
Als u een wasproduct gebruikt om vlekken te verwijderen, moet u de wascyclus
onmiddellijk starten.
Internationale symbolen
HOOFDWAS
NORMAAL
Wassen op
95°C
Wassen op
60°C
Wassen op
40°C
Wassen op
30°C
FIJNE
WAS
BLEKEN
Bleken met chloor (bleekwater) toegestaan
(alleen koud en met een verdunde oplossing)
Behoedzaam
met de hand
wassen
Niet wassen
Bleken met chloor (bleekmiddel) verboden
STRIJKEN
Hoge temperatuur
(max 200°C)
Gemiddelde temperatuur
(max 150°C)
Lage temperatuur
(max 100°C)
Niet strijken
CHEMISCH
REINIGEN
Chemisch reinigen (alle
gebruikelijke oplosmiddelen)
Chemisch reinigen (alle
oplosmiddelen behalve
trichloorethyleen)
Chemisch reinigen (uitsluitend oplosmiddelen op
basis van aardolie en
R113)
Niet chemisch reinigen
Hoge
temperatuur
Gemiddelde
temperatuur
DROGEN
Vlakliggend
drogen
Opgehangen
drogen
Drogen op
kleerhanger
Drogen in droogtrommel toegestaan
Niet in de droogtrommel drogen
16 programmatabel / verbruik
Programmatabel
Programma / Soort wasgoed
Lading
Katoen (normal) : Wit of bont, bijv., normaal bevuilde werkkleding, beddengoed, tafelkleden, ondergoed,
handdoeken.
5,5 kg
Eco* : Wit of bont, bijv., normaal bevuilde werkkleding, beddengoed, tafelkleden, ondergoed, handdoeken.
5,5 kg
Synthetische stoffen (synthetics) : Synthetische
stoffen, ondergoed, gekleurde stoffen, strijkvrije overhemden, blouses.
2,5 kg
Fijne was (delicates) : Voor alle fijne was, bijvoorbeeld, gordijnen.
2,5 kg
Kreukvrij (easy iron) : Beperkt het kreuken van het
wasgoed en maakt het strijken makkelijker.
1,0 kg
Wol (wool) : In de machine wasbare wol, voorzien
van het merk «zuiver scheerwol, machine wasbaar,
krimpvrij».
1,0 kg
Handwas (handwash) : Heel tere weefsels met het
label «handwas».
1,0 kg
Lingerie : Voor hele fijne was zoals lingerie.
Mogelijke opties
Nacht Extra Stil
Voorwassen
Spoel plus
Uitgestelde start
Time manager**
Nacht Extra Stil
Voorwassen
Spoel plus
Uitgestelde start
Nacht Extra Stil
Uitgestelde start
1,0 kg
Zijde (soie) : In de machine wasbare stoffen op
30°C.
1,0 kg
Jeans : Voor het wassen van kleding van spijkerstof
(denim). De optie Extra spoelen is geactiveerd.
3,0 kg
Inweken (soak) : Inweken voor erg vervuild wasgoed met spoelstop.
5,5 kg
Spoelen (rinses) : Wasgoed dat met de hand is
gewassen kan met dit programma worden uitgespoeld.
5,5 kg
Waterafvoer (drain) : Het water afvoeren na een
spoelstop (of Nacht Extra Stil).
5,5 kg
Nacht Extra Stil
Voorwassen
Uitgestelde start
Nacht Extra Stil
Spoel plus
Uitgestelde start
programmatabel / verbruik 17
Programma / Soort wasgoed
Lading
Centrifugeren (spin) : Centrifugeren op 700 tot
1300 toeren/min na een spoelstop (of Nacht Extra Stil).
5,5 kg
Mogelijke opties
* Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°).
** Niet geldig bij de Eco-programma’s.
Verbruik
Temperatuur
Verbruik
bij benadering**
°C
Liter
kWh
koud - 90
63
2,10
40 - 90
63
1,80
Synthetische stoffen
koud - 60
45
0,80
Fijne was
koud - 40
50
0,50
Kreukvrij
koud - 60
55
0,45
Wol
koud - 40
45
0,45
Handwas
koud - 40
45
0,45
Lingerie
40
50
0,50
Zijde
30
40
0,30
Jeans
40
55
0,60
Inweken
30
20
0,20
Spoelen
-
32
0,05
Waterafvoer
-
-
0,002
Centrifugeren
-
-
0,015
Katoen
Eco*
Duur
Zie display
Programma
Soort wasgoed
* Referentieprogramma voor tests volgens de CEI 456 norm (Ecoprogramma 60°) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
** Gegevens bij benadering die kunnen variëren op basis van de gebruiksomstandigheden. Het aangegeven verbruik komt overeen met de maximumtemperatuur voor
elk programma.
18 onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Maak de machine pas schoon nadat u de
stekker uit het stopcontact heeft getrokken.
Ontkalking van het apparaat
Voor het verwijderen van kalkaanslag een
speciaal, niet bijtend product gebruiken
dat geschikt is voor wasmachines. Houd
u aan de dosering en frequentie zoals
aangegeven op de verpakking.
De behuizing
Maak de behuizing van de wasmachine
schoon met lauw water en een zacht reinigingsmiddel. Gebruik nooit alcohol,
oplosmiddelen of soortgelijke producten.
Het filter van de afvoer
Maak het filter dat zich onderaan het apparaat bevindt regelmatig schoon :
1
2
3
4
5
6
Wasmiddelbakje
Ga voor het reinigen van het wasmiddelbakje als volgt te werk :
1
2
7
3
4
De filters van de watertoevoer
Ga voor het reinigen als volgt te werk :
1
5
6
2
in geval van een storing 19
In geval van een storing
Bij de fabricage van uw apparaat is het grondig gecontroleerd. Indien u echter een
storing constateert, raadpleeg dan eerst de onderstaande paragrafen voordat u de
klantenservice belt.
Probleem
Oorzaken
De wasmachine start niet • het apparaat is niet goed aangesloten, de elektrisof wordt niet met water
che aansluiting werkt niet,
gevuld :
• het deksel van uw wasmachine en de kleppen van
de trommel zijn niet goed gesloten,
• de start van het programma is niet goed aangegeven,
• er is een stroomonderbreking,
• er is een onderbreking in de watertoevoer,
• de kraan is dicht,
• de watertoevoerfilters zijn vervuild,
• er verschijnt een rode stip op de watertoevoerleiding.
De wasmachine wordt wel • het gebogen uiteinde van de afvoerslang is te laag
gevuld met water, maar
aangesloten (zie paragraaf “Installatie”).
loopt meteen leeg :
De
wasmachine • de afvoerslang is verstopt of geknikt,
centrifugeert niet of het • het afvoerfilter is verstopt,
water loopt niet weg :
• de waterstopvoorziening is in werking getreden:
het wasgoed is niet goed in de trommel verdeeld,
• het programma “Water afvoeren” of de optie
“Nacht Extra Stil” is geselecteerd,
• het gebogen uiteinde van de afvoerslang hangt
niet op de goede hoogte.
Er ligt water op de grond • een teveel aan wasmiddel heeft schuim doen
rond de wasmachine :
overlopen,
• het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een
wasmachine,
• het gebogen uiteinde van de waterafvoerslang is
niet correct opgehangen,
• het filter van de waterafvoer is niet op zijn plaats
teruggezet,
• de watertoevoerleiding is niet waterdicht.
20 in geval van een storing
Probleem
Oorzaken
De wasresultaten zijn niet • het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een
bevredigend :
wasmachine,
• er zit te veel wasgoed in de trommel,
• het gekozen wasprogramma is niet geschikt,
• er is te weinig wasmiddel gebruikt.
De machine trilt, maakt • de verpakking van het apparaat is niet volledig
lawaai :
verwijderd (zie paragraaf uitpakken),
• het apparaat staat niet waterpas en is niet goed
bevestigd,
• het apparaat staat te dicht bij de muur of andere
meubels,
• het wasgoed is niet goed verdeeld in de trommel,
• er zit niet genoeg was in de trommel.
De wascyclus duurt veel te • de watertoevoerfilters zijn vervuild,
lang :
• er is een onderbreking in de stroom- of watertoevoer,
• de thermische beveiliging van de motor is in werking gesteld,
• de temperatuur van het aanvoerwater is lager dan
normaal,
• het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is in
werking getreden (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het
schuim,
• de waterstopvoorziening is in werking getreden:
er is een extra fase toegevoegd om het wasgoed
beter in de trommel te verdelen.
De wasmachine stopt • de water- of stroomtoevoer is defect,
tijdens een wascyclus :
• er is een spoelstop geprogrammeerd,
• de kleppen van de trommel staan open.
Het deksel gaat niet open • het lampje “deksel vrijgegeven”* is uit,
na afloop van de cyclus :
• de temperatuur van het water voor inweken is veel
te hoog,
• het deksel wordt 1 à 2 minuten na afloop van het
programma ontgrendeld*.
in geval van een storing 21
Probleem
Oorzaken
Het waarschuwingslampje • de trommel is er niet in geslaagd de juiste stand te
“trommel in verkeerde
gaan staan vanwege een voortdurende onbalans;
stand gestopt” is na afloop
draai de trommel met de hand.
van de cyclus niet gaan
branden :
De foutcode E40 verschijnt • het deksel is niet goed gesloten.
op het display** en het rode
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
De foutcode E20 verschijnt
op het display** en het rode
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
•
•
•
•
•
het filter van de afvoer is verstopt,
de afvoerslang is verstopt of geknikt,
de afvoerslang zit te hoog (zie “Installatie”),
de afvoerpomp is verstopt,
de installatiesifon is verstopt.
De foutcode E10 verschijnt • de kraan is dicht,
op het display** en het rode • er is een onderbreking in de waterleiding,
lampje van de toets “Start/
Pauze” knippert*** :
De foutcode EF0 verschijnt • de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in
op het display** en het rode
werking getreden, ga als volgt te werk:
lampje van de toets “Start/
- sluit de kraan van de watertoevoer,
Pauze” knippert*** :
- laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt,
- bel de Klantenservice.
De waterafvoerpomp van • de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in
de
wasmachine
blijft
werking getreden, ga als volgt te werk:
werken, ook als het
- sluit de kraan van de watertoevoer,
apparaat uitgeschakeld is :
- laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt,
- bel de Klantenservice.
De wasverzachter loopt di- • het MAX-streepje is overschreden.
rect in de trommel zodra
het bakje gevuld wordt :
* Afhankelijk van het model.
**Bij bepaalde modellen kunnen er geluidssignalen in werking treden.
*** Nadat u de eventuele oorzaken van de storing heeft opgelost, op de toets “Start/Pauze”
drukken om het onderbroken programma opnieuw te starten.
22 technische kenmerken / installatie
Technische kenmerken
AFMETINGEN
Hoogte
Breedte
Diepte
SPANNING / FREQUENTIE
TOTAAL VERMOGEN
WATERDRUK
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Aansluiting op de waterleiding
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Dit apparaat is in overeenstemming met de Richtlijn EEG 89-336 met betrekking tot de beperking van radio-elektrische storingen en de richtlijn
EEG 73-23 met betrekking tot de elektrische veiligheid.
Installatie
Verwijder alle onderdelen die bedoeld
zijn om de machine tijdens het transport
te beschermen, voordat u de machine
voor de eerste keer in gebruik neemt.
Bewaar deze onderdelen voor eventueel
toekomstig transport: het vervoeren van
een apparaat zonder transportbeveiligingen kan de interne componenten
beschadigen en lekkages en storingen
veroorzaken, bovendien kunnen er vervormingen optreden door schokken.
Uitpakken
1
2
3
4
5
6
technische kenmerken / installatie 23
Transportbeveiligingen verwijderen
4
4
3
5
2
1
Als u uw wasmachine op één lijn wilt
houden met aangrenzend meubilair, ga
dan als volgt te werk :
5
1
2
Watertoevoer
Ga als volgt te werk om de bij het apparaat geleverde watertoevoerleiding aan
te sluiten op de achterkant van uw wasmachine :
1
2
3
4
3
Draai de kraan van de watertoevoer open.
Controleer of er ergens een lekkage is.
De watertoevoerleiding kan niet verlengd
worden. Als de leiding te kort is, neem
dan contact op met de Klantenservice.
24 technische kenmerken / installatie
Waterafvoer
- Het dopje op het
1
uiteinde van de
flexibele slang past
op alle gangbare
soorten sifons.
Maak het dopje
vast aan de sifon
met behulp van de
bij het apparaat geleverde klembeugel*.
- Monteer het ge2
bogen uiteinde op
de afvoerslang.
Plaats het geheel in
een afvoerpijp (of in
een wastafel) op
een hoogte tussen
70 en 100 cm. Let
er op dat de slang er niet uit kan vallen.
Het is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor luchttoevoer aan het uiteinde
van de afvoerslang, om eventueel overlopen te voorkomen.
In geen geval de afvoerslang verlengen.
Als de afvoerslang te kort is, raadpleeg
dan een technicus.
Elektrische aansluiting
Deze wasmachine mag uitsluitend worden aangesloten op 230 V monofase.
Controleer het vermogen van de zekering : 10 A en 230 V.
Het apparaat mag niet aangesloten worden met behulp van een verlengsnoer of
een verdeelstekker.
Controleer of de aarding in overeenstemming is met de geldende voorschriften.
* afhankelijk van het model
Plaatsing
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond in een geventileerde ruimte.
Controleer of het apparaat niet tegen de
muur of andere meubels in de ruimte
staat.
Als u het apparaat wilt verplaatsen, ga
dan als volgt te werk :
Om uw wasmachi1
ne te verplaatsen,
hoeft u hem alleen
maar op de wieltjes
te zetten door de
hendel aan de onderkant van het apparaat
helemaal
van rechts naar links te draaien. Als het
apparaat eenmaal op zijn plaats staat,
de hendel weer in zijn oorspronkelijke
stand zetten.
Door het apparaat goed waterpas te
zetten voorkomt u dat het gaat trillen,
lawaai gaat maken en tijdens de werking
van zijn plaats komt.
2
3
milieu 25
Milieu
Bescherming van het milieu
Afdanken
Alle materialen voorzien van het symbool
kunnen gerecycled worden.
Breng ze naar een afvalinzamelpunt (informeer bij de reinigingsdienst van uw
gemeente) zodat ze teruggewonnen en
gerecycled kunnen worden.
Maak, voordat u het apparaat afdankt,
alle onderdelen die gevaar op zouden
kunnen leveren onbruikbaar: snijd de
voedingskabel zo dicht mogelijk bij het
apparaat af.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven
bij een verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Teneinde water en energie te kunnen
besparen en dus bij te dragen aan de
bescherming van het milieu, raden wij u
aan de volgende aanwijzingen op te volgen :
• Gebruik het apparaat zo veel mogelijk met volledige lading in plaats van
gedeeltelijke ladingen.
• Gebruik de functie Voorwas of Inweken alleen voor erg vervuild wasgoed.
• Pas de hoeveelheid wasmiddel aan,
niet alleen aan de hardheid van het
water (zie paragraaf “Dosering van
de wasmiddelen”) maar ook aan de
hoeveelheid en de vervuilingsgraad
van het wasgoed.
26 garantie
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er
een defect optreedt. Onze klantendienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden
zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/
EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg
volgens onderstaande voorwaarden :
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet
van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het
toestel kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld
worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient
het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking
op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking
op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor
schade veroorzaakt door :
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen
– voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
– contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking
op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die
niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen
worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30
garantie 27
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de
herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten
disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor
om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft
geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor
zover een aansprakelijkheid niet wettelijk
is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden
voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar
het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (
o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor
in het buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de waarborg, en kun-
nen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn
staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
Telefon 02/363.04.44
Telefax 02/363.04.00 02/363.04.60
E-mail:
consumer.services@electrolux.be
Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
Telefon 00 352 42 431-1
Telefax 00 352 42 431-360
E-mail:
consumer-service.luxembourg@electrolux.lu
Europese Garantie
Voor dit apparaat geldt een garantie van
Electrolux in elk van de landen in het hierbij gevoegde document (European Address Services) voor de aangegeven
garantieperiode of, standaard, volgens
de geldende wetgeving. Als u van een
van deze landen verhuist naar een ander
van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing: :
• De garantie op het apparaat begint op
de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van
28 garantie
een geldig, door de verkoper van het
apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt
voor dezelfde periode en in dezelfde
mate voor arbeidsloon en onderdelen
als van toepassing in uw nieuwe land
van vestiging op dit specifieke model
of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en kan
niet worden overgedragen op een
andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies
en wordt alleen in huis gebruikt, dat
wil zeggen, het apparaat wordt niet
gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in
overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land
van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com
www.electrolux.be
108 2061 00 - 09/06
Download PDF

advertising