Electrolux EWT12420W User manual

Electrolux EWT12420W User manual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Vaskemaskine
Vaskemaskin
EWT 12420 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Velkommen i Electrolux’ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses
produkt, som du forhåbentlig får stor
glæde af fremover. Vores ambition er at
tilbyde en bred vifte af produkter, som
forenkler dit liv. Du kan se nogle
eksempler på forsiden af denne
brugsanvisning. Vi håber, du vil bruge
nogle minutter på at læse denne
vejledning igennem, så du kan udnytte
de fordele, som din nyerhvervelse byder
på. Til gengæld kan vi love dig et
produkt, der er særdeles brugervenligt
og giver tryghed i hverdagen. God
fornøjelse !
Velkommen til Electrolux verden
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt
fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye
glede i årene som kommer. Electrolux
ambisjon er å tilby et bredt og variert
utvalg av kvalitetsprodukter som gjør
livet mer behagelig. På forsiden av
denne bruksanvisningen finner du noen
eksempler på hva du kan velge i. Ta deg
noen minutter til å lese gjennom
innholdet i denne bruksanvisningen, slik
at du kan dra nytte av alle fordelene med
den nye maskinen din. Vi lover at den vil
gi deg en enestående brukeropplevelse
og gjøre hverdagen din litt enklere.
Lykke til !
4 indhold
Indhold
Vigtige oplysninger ............................ 5
Beskrivelse af maskinen .................... 7
Tilpasning .......................................... 8
Fremgangsmåde ved vask ................ 9
Vaskevejledninger ............................ 14
Oversigt over programmer ............... 16
Forbrugsværdier .............................. 17
Vedligeholdelse og rengøring ........... 18
I tilfælde af driftsforstyrrelser ............ 19
Tekniske specifikationer .................. 22
Installation ....................................... 22
Miljøtips ........................................... 25
Garanti ............................................ 26
Følgende symboler bruges i denne vejledning :
Vigtig oplysning vedrørende personlig sikkerhed og om, hvordan
skader på maskinen undgås.
Generelle oplysninger.
Miljøoplysninger.
vigtige oplysninger 5
Vigtige oplysninger
Disse oplysninger er udarbejdet af
hensyn til Deres egen og andres sikkerhed. De bør læses grundigt igennem, inden maskinen installeres og
tages i brug. På forhånd tak for ulejligheden.
Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med maskinen. Hvis
maskinen sælges eller overlades til
andre, er det vigtigt, at brugsanvisningen følger med maskinen. Så har
den nye bruger mulighed for at sætte sig ind i maskinens funktioner
samt de relevante oplysninger om
sikkerhed.
Generelt om sikkerhed
• Forsøg ikke at ændre denne maskines specifikationer. Sådanne ændringer kan bringe brugeren i fare.
• Inden vask skal lommer mv. altid
tømmes for mønter, sikkerhedsnåle,
brocher, skruer osv. Hvis de bliver
liggende i tøjet, kan de resultere i
betydelige skader.
• Brug altid den mængde vaskemiddel, der er angivet i afsnittet om
dosering af vaskemiddel.
• Saml småt vasketøj som sokker,
bælter osv. i en lille linnedspose eller
et pudebetræk.
• Efter brugen skal stikket tages ud af
kontakten, og der lukkes for vandtilførslen på vandhanen.
• Inden rengøring og vedligeholdelse
skal maskinens netstik altid tages ud
af kontakten.
• Maskinvask aldrig tøj med stivere,
eller stoffer, der ikke er sømmet op
eller er gået i stykker.
Installation
• Efter modtagelsen skal maskinen
straks pakkes ud. Efterse maskinen
for transportskader, og kontroller, at
der ikke mangler dele. Hvis der er
bemærkninger til leveringen : Skriv
dem på følgesedlen, og behold selv
det ene eksemplar.
• Før der udføres nogen form for tilslutninger skal maskinen klargøres
(transportsikringer). Hvis transportsikringerne ikke fjernes korrekt, kan
det resultere i skader på maskinen
eller tilstødende møbler.
• Tilslutning til vand må kun udføres af
en autoriseret VVS-installatør.
• Hvis installationen af maskinen gør
det nødvendigt at ændre på el-installationen, skal arbejdet udføres af en
autoriseret elektriker.
• Når maskinen er opstillet: Se efter, at
den ikke står på netledningen.
• Hvis maskinen opstilles på et tæppe
med luv : Sørg for, at luven ikke kan
blokere
udluftningsåbningerne
nederst på maskinen.
• Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
• Læs afsnittet om elektrisk tilslutning
grundigt, inden tilslutning til lysnettet
påbegyndes.
• Netledningen må kun udskiftes af
vores kundeservice.
• Ved skade som følge af ikke-fagmæssig installation kan der ikke rejses nogen krav mod producenten.
6 vigtige oplysninger
Forholdsregler mod frost
Hvis maskinen udsættes for temperaturer under 0°C, skal der tages følgende
forholdsregler :
• Luk for hanen, og kobl slangen til
vandforsyningen fra.
• Før enden af denne slange og afløbsslangen ned i en spand på gulvet.
• Vælg programmet Pumpe, og lad det
løbe helt ud.
• Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på «Stop».
• Kobl maskinen fra lysnettet.
• Skru tilløbsslangen på igen, og sæt
afløbsslangen på plads.
Hvis der er vand tilbage i slangerne, bliver det tømt af, så der ikke dannes is,
med fare for skader på maskinen.
Når maskinen tages i brug igen, skal den
være opstillet i et rum, hvor temperaturen er over 0°C.
Anvendelse
• Maskinen er beregnet til normal brug
i husholdninger. Den må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål, eller til andet end dens
tiltænkte formål : at vaske, skylle og
centrifugere.
• Brug kun maskinen til vask af ting,
der tåler denne behandling. Se altid
efter, hvilke plejesymboler der står på
mærkerne i tøjet.
• Læg ikke tøj i maskinen efter pletaftagning med benzin, sprit, triklorætylen
og lignende. Efter pletfjerning med
sådanne stoffer skal midlet være helt
fordampet, inden tøjet lægges i
tromlen.
• Maskinen er beregnet til at blive
betjent af voksne. Sørg derfor for, at
børn ikke rører maskinen, og at de
ikke leger med den.
beskrivelse af maskinen / tilpasning 7
Beskrivelse af maskinen
1
2
1 Betjeningspanel
2 Knap til åbning af låg
3 Luge til filter
4 Greb til flytning af maskine
5 Justeringsfødder
3
4
5
Doseringsautomat
Forvask
Vask
Skyllemiddel (må ikke påfyldes
over MAKS.-mærket M )
Betjeningspanelet
1 Programvælger
2 Knapper og deres funktioner
3 Display
1
4 «Start/Pause»-knapper
5 «Time Manager»-knapper
2
3 4 5
8 beskrivelse af maskinen / tilpasning
Symboler
1 Time manager
2 Temperatur
3 Børnesikring
4 Indikator for programforløb
5 Resttid eller nedtælling til senere
start
8.88
1 2
3
4
5
Tilpasning
Børnesikring
Dette programtilvalg giver mulighed for
to slags låsning :
- Hvis det slås til, når programmet er
startet, er det ikke muligt at ændre evt.
andre programtilvalg eller program.
Programmet udføres, og hvis der skal
vælges et andet program, skal
funktionen først slås fra.
- Hvis programtilvalget slås til inden
programstart, kan maskinen ikke
startes.
Aktivering af børnesikring: Tænd for
maskinen ved at trykke samtidig på
knapperne «Forvask»
og «Skylning+»
, til valget bekræftes med symbolet
i displayet..
Børnesikringen slås fra ved at gentage
proceduren.
Tonesignal
Der udsendes en tone for hvert tryk på
en knap, når programmet er slut, eller
ved fejlfunktion.
Fravalg af funktionen: Tænd for maskinen ved at trykke samtidig på knapperne «Centrifugering»
og «Forvask» ,
til valget bekræftes med en bip-lyd.
Signalet udsendes nu kun ved alarm.
Funktionen slås til igen ved at gentage
proceduren.
Programtilvalget gemmes i hukommelsen.
fremgangsmåde ved vask 9
Fremgangsmåde ved vask
Ibrugtagning
• Sørg for, at tilslutning af el og vand
er i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Fjern flamingoindsatsen og alle
andre dele i tromlen.
• Rens vaskekarret ved at starte en
første vask ved 90°C, uden tøj, men
med vaskemiddel.
middelpakningen reduceres lidt.
Vaskepulver hældes i rummet til klarvask
og forvask , hvis programtilvalget
»Forvask« også er valgt. Hæld eventuelt
skyllemiddel i rummet .
Hvis der bruges en anden type vaskemiddel : Læs afsnittet om »vaske- og
plejemidler« under vaskevejledninger.
Valg af program
Det rette program til den pågældende
type vasketøj kan findes i oversigten
over programmer (se afsnittet Oversigt
over programmer).
Daglig brug
Ilægning af vasketøj
• Åbn maskinens låg.
• Åbn tromlen ved at trykke på låseknap A : De to luger åbnes automatisk.
• Læg tøjet i, luk tromlen, og læg låget
på maskinen.
A
Før låget lægges på maskinen: Se efter,
at lugerne til tromleåbningen er rigtigt
låst:
• De to luger i indgreb,
• låseknap A i høj stilling.
Dosering af vaskemiddel
Maskinen er designet med henblik på lavest muligt vand- og elforbrug. Derfor
skal doseringsangivelserne på vaske-
Drej programvælgeren hen på det
ønskede program. Kontrollampen i
Start-/pause-knappen blinker grønt.
Symbolerne
for
de
forskellige
programtrin bliver vist (
Klarvask,
Skylning,
Pumpe,
Centrifugering).
Hvis programvælgeren drejes hen på et
andet program, når et program allerede
er startet, ignorerer maskinen det sidst
valgte program. »Err« blinker, og Start-/
pause-knappen blinker rødt i nogle
sekunder. Derefter vises igen symbolet
for det igangværende program.
10 fremgangsmåde ved vask
Valg af temperatur
Tryk en eller flere gange på
knappen «Temperatur» for
at øge eller mindske temperaturen, hvis tøjet skal vaskes
ved
en
anden
temperatur end den, som
maskinen foreslår. Symbolet
står for kold vask.
Valg af omdrejningstal ved centrifugering
Tryk på knappen «Centrifugering»
for at ændre
omdrejningstallet, hvis tøjet
skal centrifugeres ved en anden hastighed end den, som
maskinen foreslår. Som tilvalg kan vælges «Uden slutcentrifugering»*, «Skyllesto»*
eller «Nat ekstra»
*.
Maks. antal omdrejninger er :
for Bomuld og Denim : 1200 o/min.,
for Strygelet, Kort strygelet, Uld,
Håndvask og Lingeri : 900 o/min.,
for Finvask og Silke : 700 o/min.
Hvis der er valgt «Skyllestop» eller «Nat
ekstra»
, skal der enten vælges
«Centrifugering» eller «Pumpe» for at
afslutte programmet.
«Nat ekstra»
Sidste hold skyllevand bliver i maskinen,
så tøjet ikke bliver krøllet. Da alle
centrifugeringstrin springes over, støjer
vaskeprogrammet meget lidt og kan
derfor bruges om natten. Ved
programmerne Bomuld og Strygelet
*afhængig af model
bliver tøjet skyllet i mere vand.
Valg af programtilvalg
De forskellige programtilvalg skal vælges, efter at der er valgt program, men
inden der trykkes på Start-/pause-knappen (se oversigt over programmer).
Tryk på det/de ønskede programknapper. De tilhørende kontrollamper lyser.
Når der trykkes en gang til, slukkes lamperne. Hvis et programtilvalg ikke kan
bruges sammen med det valgte program, blinker »Err« i displayet, og Start-/
pauseknappen blinker rødt.
Programtilvalget «Forvask»
Forvasken gennemføres ved højst 30°C.
Forvasken slutter med en kort centrifugering (programmerne Bomuld, Strygelet)
eller
med
tømning
(finvaskeprogrammer).
Programtilvalget «Skylning+»
Maskinen tilføjer en eller flere skylninger i
løbet af programmet.
Dette programtilvalg anbefales ved sart
hud og i egne med meget blødt vand.
• Efter behov :
Tryk på knappen «Skylning+»
. Tilvalget gælder kun for det valgte program.
fremgangsmåde ved vask 11
• Tryk på Start-/pause-knappen og derefter på «Senere start»
for at starte
programmet straks. Tryk på Start-/pauseknappen for at starte programmet.
• Hvis tidspunktet for senere start skal
ændres, drejes programknappen forbi
«Sluk» -stilling, og programmet programmeres om.
• Permanent :
Tryk på knapperne «Centrifugering»
og «Skylning+»
i nogle sekunder.
Programtilvalget er permanent tilvalgt,
også selv om der slukkes for maskinen.
Tilvalget slås fra ved at gentage proceduren.
«Senere start»
30’
Med dette tilvalg kan programmets start
udsættes med 30, 60, 90 minutter, samt
fra 2 til 20 timer.
Efter nogle sekunder viser displayet den
valgte tid til start*.
Et indstillet starttidspunkt kan når som
helst annulleres, så længe der ikke er
trykket på Start-/pauseknappen. Det
gøres ved igen at trykke på «Senere
start»
(0’ betyder, at programmet
straks starter).
Gør følgende, hvis der allerede er trykket
på Start-/pause-knappen, og den senere start skal ændres eller annulleres :
*Kontrollampen tændes ikke.
Under nedtællingen til senere start er
låget låst. Hvis det er nødvendigt at
åbne maskinen, skal pausefunktionen
først vælges ved at trykke på Start-/pauseknappen. Når låget atter er lukket,
trykkes der igen på Start-/pause-knappen.
Time Manager
Som standard foreslår maskinen programmet «Normalt snavset tøj». Programmet kan forlænges eller afkortes
med knappen «Time Manager»
. Desuden vises der en angivelse af tøjets tilsmudsningsgrad.
Meget snavset tøj
Normalt snavset tøj
Mindre snavset tøj
Meget lidt snavset tøj eller halv
portion
Antallet af valgmuligheder afhænger af
det valgte program.
12 fremgangsmåde ved vask
Start af program
Tryk på Start-/pauseknappen for at starte
programmet. Den tilhørende kontrollampe
lyser grønt.
2.00
Det er normalt, at programvælgeren ikke
drejer under programmet.
Symbolet for det igangværende
programtrin vises i displayet, sammen
med resttiden.
2H
Ved senere start vises nedtællingen i
displayet (time for time, derefter 90, og
minutvis efter 60 min).
Indstilling af temperatur
Under programmet lyser symbolet
når varmelegemet er i gang.
,
Indgreb under et program
Tilføjelse af vasketøj
Når meddelelsen «Ilæg tøj»
lyser, kan
der lægges mere tøj i på følgende måde.
Tryk på Start-/pause-knappen: Den tilhørende kontrollampe blinker grønt under pausen. Åbning af låg signaleres
med en dobbelt »klak«-lyd fra låsemeka-
nismen. Tryk atter på denne knap for at
fortsætte programmet.
Ændring i program efter start
Hvis der skal ændres i et program efter
start, skal pausefunktionen først vælges
ved at trykke på Start-/pause-knappen.
Hvis ændringen ikke er mulig, blinker
meddelelsen »Err« i displayet, og Start-/
pause-knappen blinker rødt i nogle
sekunder. Hvis programmet alligevel
skal ændres, skal det igangværende
program først annulleres (se det følgende).
Annullering af program
Hvis et program skal annulleres, drejes
programvælgerknappen
til
»Sluk«stilling .
Program slut
Maskinen stopper automatisk. Start-/
pause-knappen slukkes, og i displayet
blinker «0». Åbning af låg signaleres med
en
dobbelt
«klak»-lyd
fra
låsemekanismen.
Drej programvælgerknappen til «Sluk»stilling .
Tag tøjet ud.
Tag stikket ud af kontakten, og luk for
vandhanen.
Det anbefales at lade låg og tromle stå
åbne efter brug, så vaskekarret bliver
luftet ud.
fremgangsmåde ved vask 13
Dvalefunktion
Hvis maskinen står tændt inden
programstart eller efter programslut, går
den automatisk i dvaletilstand, når der
ikke er rørt ved den i 10 minutter.
Displaybelysningen slukkes, og Start-/
slukknappen blinker langsomt.
Dvalefunktionen afbrydes ved at trykke
på
en
knap
eller
dreje
programvælgerknappen.
14 vaskevejledninger
Vaskevejledninger
Sortering og klargøring af vasketøj
• Vasketøjet sorteres efter art og plejesymbol (se flg. afsnit om internationale plejesymboler) : normal vask til
vasketøj af robuste materialer, der
tåler vask og kraftig centrifugering ;
finvask vask til sart tøj, der skal
behandles skånsomt. Hvis vasketøjet
er blandet eller består af forskellige
typer fibre, vælges det program, der
passer til de sarteste fibre.
• Vask hvidt og kulørt vasketøj hver for
sig. Ellers kan det hvide vasketøj blive
misfarvet eller gråligt.
• Nyt kulørt tøj indeholder ofte overskudsfarve. Vask altid nyt kulørt tøj for
sig selv første gang. Overhold plejesymbolerne for «Separat vask» og
«Separat vask flere gange».
• Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
• Fjern løse knapper, nåle og hægter.
Luk lynlåse, bind bændler og bånd.
• Tøj og genstande bestående af flere
lag (soveposer, vindjakker osv.),
samt tøj af kulørt strikstof, uld og
stoffer med applikationer skal vendes
på vrangen.
• Vask små, sarte ting (sokker, strømper, bh’er osv.) i en vaskepose.
• Pas særligt på ved vask af gardiner.
Fjern hægterne, og læg gardiner af
tyndt stof i et net eller en pose.
Påfyldningsmængden afhænger af
fibrenes art.
Den påfyldte mængde må ikke overstige
maskinens maksimale kapacitet. Kapaciteten kan variere efter stoffernes art.
Hvis tøjet er meget snavset eller har
skumbelægning, skal tøjmængden sættes ned.
Stoffer fylder ikke lige meget, og de optager ikke lige meget vand. Men som
tommelfingerregel gælder, at tromlen
kan fyldes :
• helt, men uden at trykke tøjet sammen - ved bomuld, hør, blandingsfibre,
• halvdelen af tromlen - ved strygefri/
strygelet bomuld og syntetiske fibre,
• cirka en tredjedel af tromlen - ved
meget sarte ting, f.eks. gennemsigtige stoffer og uld.
Ved vask af en blandet portion fyldes
tromlen som for de sarteste af stofferne.
Vaske- og plejemidler
Brug kun vaske- og plejemidler, der er
beregnet til brug i vaskemaskine. Læs
producentens angivelser, og følg anvisningerne i afsnittene om oplysninger på
pakken samt dosering af vaskemiddel.
Det frarådes at bruge flere typer vaskemiddel samtidig. Det kan skade tøjet.
Mængden af vaskemiddel afhænger af
tøjmængden, vandets hårdhedsgrad og
tøjets tilsmudsningsgrad.
Sæt doseringen lidt ned, hvis vandet er
blødt. Sæt doseringen lidt op, hvis tøjet
er meget snavset/plettet, eller vandet er
hårdt (det tilrådes at bruge kalkfjerningsmiddel).
Oplysninger om vandets hårdhedsgrad
fås hos det lokale vandværk eller kommunens tekniske forvaltning.
Vaskepulver kan bruges uden begrænsninger.
Flydende vaskemidler må ikke bruges,
når der er valgt forvask. Ved alle programmer uden forvask kan de hældes i
vaskevejledninger 15
en doseringsbold, der lægges direkte i
tromlen, eller de kan hældes i sæbeautomaten. I begge tilfælde er det
meget vigtigt, at programmet straks
startes.
Vaskemidler i tabletform (‘tabs’) eller doseringsbreve skal altid lægges i dose-
ringsautomatens rum til vaskemiddel.
Hvis tøjet skal pletbehandles inden vaskeprogrammet, skal producentens vejledning på emballagen følges, inkl. den
opgivne dosering. Hvis der bruges et
vaskemiddel med pletfjerner, skal vaskeprogrammet startes straks.
Internationale symboler
VASK
NORMAL
Vask ved
95°C
Vask ved
60°C
Vask ved
40°C
Vask ved
30°C
VASK
SKÅNSOM
BLEGNING
Klorblegning tilladt
(kun koldt, og med fortyndet middel)
Skånsom vask
i hånden
Må ikke vaskes
Klorblegning forbudt
STRYGNING
Stærk varme
(maks. 200°C)
Middel varme
(maks. 150°C)
Svag varme
(maks. 100°C)
Må ikke stryges
KEMISK
RENSNING
Kemisk rensning (alle
almindelige
rensemidler)
Kemisk rensning
(alle rensemidler
undtagen triklorætylen)
Kemisk rensning
(undtagen kulbrintebaserede midler og R113)
Må ikke kemisk renses
Høj
temperatur
Middel
temperatur
TØRRING
Liggetørring
Dryptørring
Hængetørring
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
16 oversigt over programmer / forbrugsværdier
Oversigt over programmer
Program / Tøjtype
Fyldningsgrad
Normal bomuld (Normal) : Hvidt eller kulørt, f.eks.
almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj,
servietter.
5,5 kg
Energispare* (Eco) : Hvidt eller kulørt, f.eks. almindeligt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge, undertøj, servietter.
5,5 kg
Strygelet (Synthetics) : Syntetiske stoffer, undertøj, kulørt stof, strygefri skjorter, bluser.
2,5 kg
Finvask (Delicates) : Til alle sarte stoffer, f.eks. gardiner.
2,5 kg
Kort strygelet (Easy iron) : Mindsker krølning og
letter strygning.
1,0 kg
Uld (Wool) : Til uld, der tåler maskinvask (mærket
«ren ny uld, tåler maskinvask, krymper ikke»).
1,0 kg
Håndvask (Handwash) : Meget sart tøj, mærket
«Håndvask».
1,0 kg
Lingeri (Lingerie) : Til meget sart vasketøj, f.eks.
dameundertøj.
1,0 kg
Silke (Silk) : Stof, der tåler maskinvask ved 30°C.
1,0 kg
Denim (Jeans) : Til at vaske denimtøj. Funktionen
Skylning Plus er aktiveret.
3,0 kg
Iblødlægning (Soak) : Til at lægge meget snavset
tøj i blød med skyllestop.
5,5 kg
Skylninger (Rinses) : Håndvasket tøj kan skylles
med dette program.
5,5 kg
Pumpe (Drain) : Starter tømning efter et skyllestop
(eller natprogram).
5,5 kg
Mulige
programtilvalg
Nat ekstra
Forvask
Skylning+
Senere start
Time manager**
Nat ekstra
Senere start
Nat ekstra
Forvask
Nat ekstra
Skylning+
Senere start
oversigt over programmer / forbrugsværdier 17
Program / Tøjtype
Fyldningsgrad
Centrifugering (Spin) : Centrifugerer ved 500 til
1200 o/min. efter skyllestop (eller natprogram).
5,5 kg
Mulige
programtilvalg
* Referenceprogrammer til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (bomuldsprogram, 60° E).
** Gælder ikke for Spar-programmer.
Forbrugsværdier
Herunder er ikke nævnt alle mulighederne, men blot indstillingerne for de mest almindelige.
Temperatur
Forbrugsværdier
(vejledende**
°C
Liter
kWh
kold - 90
63
2,10
40 - 90
58
1,50
Strygelet
kold - 60
45
0,80
Finvask
kold - 40
50
0,50
Kort strygelet
kold - 60
55
0,45
Uld
kold - 40
45
0,45
Håndvask
kold - 40
45
0,45
Lingeri
40
50
0,50
Silke
30
40
0,30
Denim
40
55
0,60
Iblødlægning
30
20
0,20
Skylninger
-
32
0,05
Pumpe
-
-
0,002
Centrifugering
-
-
0,015
Normal bomuld
Energispare*
* Referenceprogram til afprøvning i h.t. CEI-standard 456 (program Energispare 60° E) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
** I praksis kan værdierne afvige fra de opgivne som følge af forhold under brugen.
De angivne forbrugsværdier svarer til maks. temperaturen for hvert program.
Tid
Se displayet
Program
Tøjtype
18 vedligeholdelse og rengøring
Vedligeholdelse og rengøring
Filter i afløb
Rens jævnligt det filter, der sidder i maskinens sokkel :
1
2
3
4
5
6
Kobl altid maskinen fra lysnettet inden
rengøring.
Afkalkning
Til afkalkning skal anvendes et ikke-ætsende middel, beregnet til vaskemaskiner. Overhold den dosering og
hyppighed, der er angivet på pakken.
Kabinettet
Maskinens kabinet rengøres med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel.
Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller
lignende.
Doseringsautomaten
Rengøres således :
1
2
7
3
4
Filtre i vandindtag
Rengøres således :
1
5
6
2
i tilfælde af driftsforstyrrelser 19
I tilfælde af driftsforstyrrelser
Fra fabrik er der udført en række kontroller på maskinen. Hvis der alligevel skulle
optræde en driftsforstyrrelse, er det derfor en god idé at gennemgå rådene i
følgende liste, inden kundeservice kontaktes.
Symptomer
Årsager
Maskinen starter ikke eller
tager ikke vand ind :
• Maskinen er ikke korrekt tilsluttet, eller den
elektriske installation virker ikke.
• Maskinens låg og lugerne til tromleåbningen er
ikke rigtigt lukket.
• Programmet er ikke blevet startet korrekt.
• Der er strømafbrydelse.
• Der tilføres ikke vand.
• Der er lukket for vandhanen.
• Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
• Der ses en rød prik på studsen til tilløbsslangen.
Maskinen tager vand ind,
men det pumpes straks ud:
• Afløbsrørets bøjning er placeret for lavt (se afsnittet om installation).
Maskinen centrifugerer ikke
eller tømmes ikke :
• Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
• Filteret i afløbet er tilstoppet.
• Den elektroniske balancekontrol er blevet aktiveret : Tøjet er dårligt fordelt i tromlen.
• Programmet «Pumpe» eller programtilvalget
«Nat ekstra» er valgt.
• Bøjningen på afløbsrøret placeret i forkert
højde.
Der er vand
maskinen :
• Der er tilsat for meget vaskemiddel, så skummet er løbet over.
• Vaskemidlet egner sig ikke til maskinvask.
• Bøjningen på afløbsrøret er ikke sat rigtigt fast.
• Filteret i afløbet er ikke sat i.
• Tilløbsslangen er ikke tæt.
Utilfredsstillende
vaskeresultater :
omkring
•
•
•
•
Vaskemidlet er ikke beregnet til maskinvask.
Der er for meget tøj i tromlen.
Der er valgt et uegnet program.
Der tilsat for lidt vaskemiddel.
20 i tilfælde af driftsforstyrrelser
Symptomer
Årsager
Maskinen ryster og støjer :
• Maskinen er ikke korrekt klargjort inden ibrugtagning (se afsnittet om klargøring).
• Maskinen er ikke i vater og korrekt afbalanceret.
• Maskinen står for tæt op ad væg eller møbler.
• Tøjet er ikke rigtigt fordelt i tromlen.
• Der er ikke tøj nok i maskinen.
Vaskeprogrammet varer alt
for længe :
• Filtrene i vandindtaget er tilstoppede.
• Der har været slukket for strømmen eller lukket
for vandet.
• Motorens overophedningssikring har været
udløst.
• Det påfyldte vand har været koldere end normalt.
• Systemet til registrering af skum har været
udløst (for meget vaskemiddel), så maskinen
gik over til udtømning af skum.
• Den elektroniske balancekontrol er blevet
udløst: Der blev tilføjet et ekstra programtrin for
at fordele tøjet bedre i tromlen.
Maskinen standser under
et vaskeprogram :
• Fejl i vand- eller strømforsyning.
• Der er valgt skyllestop.
• Lugerne til tromleåbningen er åbne.
Låget kan ikke åbnes, når
programmet er slute :
• Displayet «Låg åbnes»* er slukket.
• Temperaturen i vaskekarret er for høj.
• Lågets lås slås fra 1 til 2 minutter efter at programmet er slut*.
Displayet
»Tromlestop«
lyser ikke, når programmet
er slut :
• Tromlen er ikke drejet på plads efter en vedvarende rysten pga. ubalance. Drej tromlen op
manuelt.
Displayet viser fejlkode
E40**, og «Start-/pause»
blinker rødt*** :
• Låget er ikke helt lukket.
i tilfælde af driftsforstyrrelser 21
Symptomer
Årsager
Displayet viser
E20**,
og
pauseknappen
rødt*** :
fejlkode
Start-/
blinker
• Filteret i afløbet er tilstoppet.
• Afløbsslangen er tilstoppet eller bøjet.
• Afløbsrøret er monteret for højt (se afsnittet om
installation).
• Pumpen er tilstoppet.
• Vandlåsen i installationen er tilstoppet.
Displayet viser
E10**,
og
pauseknappen
rødt*** :
fejlkode
Start-/
blinker
• Der er lukket for vandhanen.
• Der er lukket for vandtilførslen.
Displayet viser
EF0**,
og
pauseknappen
rødt*** :
fejlkode
Start-/
blinker
• Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles
fra lysnettet,
- kontakt kundeservice.
La pompe de vidange du
lave-linge fonctionne en
permanence,
même
lorsque
l’appareil
est
désactivé
• Overløbsbeskyttelsen er blevet udløst. Gør følgende :
- Luk for vandindtag på vandhanen,
- tøm maskinen i 2 minutter inden den kobles
fra lysnettet,
- kontakt kundeservice.
Skyllemidlet løber direkte
ind i tromlen, når det hældes i doseringsautomaten :
• Der er påfyldt skyllemiddel over MAKS.-mærket
* Afhænger af model.
**Nogle modeller giver tonesignaler.
***Fjern eventuelle årsager til fejl, og genstart så det afbrudte program med et tryk på «Start/
Pause».
22 tekniske specifikationer / installation
Tekniske specifikationer
MÅL
Højde
Bredde
Dybde
SPÆNDING / FREKVENS
SAMLET EFFEKT
VANDTRYK
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Mindst
Højst
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Type 20x27
Tilslutning til vandledning
Denne maskine opfylder direktiv EØF 89-336 vedr. begrænsning af radiostøj og direktiv EØF 73-23 vedr. el-sikkerhed.
Installation
Det er meget vigtigt, at alle transportsikringer fjernes, inden maskinen startes
for første gang. Gem for en sikkerheds
skyld transportsikringerne til evt. senere
transport: Hvis en maskine flyttes uden
transportsikringer, kan de indvendige
komponenter tage skade, der kan opstå
utæthed og fejlfunktioner, og dele kan
blive deformeret af rystelser.
Udpakning
1
2
3
4
5
6
tekniske specifikationer / installation 23
Klargøring
4
4
3
5
2
1
Gør følgende, hvis maskinen skal flugte
med tilstødende møbler :
5
1
Vandtilførsel
Tilløbsslangen fra vandledning tilsluttes
bag på maskinen :
2
1
2
3
3
4
Åbn for vandtilførslen på vandhanen.
Kontroller, at forbindelsen er tæt.
Tilløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt kundeservice, hvis tilløbsslangen er
for kort.
24 tekniske specifikationer / installation
Afløb
- Studsen i enden
1
af bøjningen kan tilpasses alle gængse typer vandlåse.
Monter studsen på
vandlåsen med det
medfølgende slangebånd*.
- Monter rørbøjnin2
gen på afløbsrøret.
Før begge dele ned
i et vaskeafløb (eller
et wc) i en samlet
højde på mellem 70
og 100 cm. Pas på,
at afløbsrør og slange ikke kan vælte eller falde ned. Det
er meget vigtigt at sørge for, at der kommer luft ind i enden af afløbsslangen, så
der ikke er risiko for hævertvirkning.
Afløbsslangen må under ingen omstændigheder forlænges. Kontakt en fagmand, hvis den er for kort.
Tilslutning til lysnet
Vaskemaskinen må kun tilsluttes 230 V
enkeltfaset.
Kontroller sikringerne til den pågældende kreds : 10 A ved 230 V.
Maskinen må ikke tilsluttes med forlængerledning eller multistik.
Kontroller, at jordforbindelsen overholder gældende regler.
* afhængig af model
Opstilling
Maskinen skal placeres i et rum med
god udluftning, og på et hårdt, plant underlag. Pas på, at maskinen ikke rører
væggen eller andre møbler/elementer i
rummet.
Gør følgende, hvis maskinen skal flyttes :
Hvis maskinen skal
1
flyttes, sættes den
op på hjulene ved
at trække grebet i
maskinens underkant fra højre mod
venstre, så langt
det kan komme.
Når maskinen står det rigtige sted, drejes håndtaget tilbage i udgangsstillingen.
Det er vigtigt, at maskinen står helt i vater. Det forebygger, at maskinen støjer,
ryster eller flytter sig, når den er i gang.
2
3
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
www.electrolux.no
108 1812 00 - 08/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement