MARYNEN EWT13620W, EWT10620W User manual

MARYNEN EWT13620W, EWT10620W User manual
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati útmutató
Pralka automatyczna
Automatická pračka
Automata mosógép
EWT 13620 W - EWT 10620 W
We were thinking of you
when we made this product
3
Witamy w świecie Electrolux
Üdvözöljük az Electrolux világában
Dziękujemy za wybranie doskonałego
produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla
Ciebie żródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest
oferowanie klientom bogatego wyboru
wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady
znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby
optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z
pewnościa docenisz jego zalety i
wygodę użytkowania. Powodzenia !
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű
terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet
okoz majd Önnek. Az Electrolux célja,
hogy minőségi termékek széles
választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az útmutató
borítóján néhány példát is talál erre.
Kérjük, szánjon rá néhány percet, és
tanulmányozza át ezt az útmutatót,
hogy élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a
készülék könnyű kezelhetősége révén
meg fogja könnyíteni mindennapjait.
Sok szerencsét !
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu
velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl
nabízet široký sortiment výrobků, které
mohou váš život učinit pohodlnějším.
Některé z nich vidíte na obálce tohoto
návodu. Najděte si několik minut a
prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a
využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou
spokojenost, přinášející pohodu při
jeho používání. Hodně štěstí !
28 obsah
Obsah
Upozornění ..................................... 29
Popis spotřebiče ............................. 31
Osobní nastavení ........................... 32
Jak prát ? ....................................... 33
Návod k praní ................................. 38
Tabulka programů .......................... 40
Spotřeba ......................................... 41
Údržba a čištění ............................. 42
V případě poruchy ........................... 43
Technické parametry ...................... 46
Instalace ......................................... 46
Životní prostředí ............................. 49
Záruka ............................................ 50
V tomto návodu k použití se používají
následující symboly :
Důležité upozornění týkající se
vaší bezpečnosti, nebo informace bránící poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního
prostředí.
upozornění 29
Upozornění
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob.
Doporučujeme vám, abyste si před
instalací a použitím spotřebiče tato
upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost. Tento
návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se
tak bude moci seznámit s chodem
pračky i s důležitými upozorněními.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neměňte, ani se nesnažte měnit
technické údaje tohoto spotřebiče.
Je to pro vás nebezpečné.
• Před každým praním odstraňte z
prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod.
Tyto předměty by mohly vážně
pračku poškodit.
• Používejte prací prostředek v
množství doporučeném v části
“Dávkování pracích prostředků”.
• Malé kousky oděvů jako ponožky,
pásky apod. perte v malém
plátěném sáčku nebo povlaku.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Před každou údržbou nebo čištěním
vždy odpojte pračku od sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané prádlo.
Instalace
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte,
nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací
list, který dostanete při dodání spotřebiče.
• Před zapojením spotřebiče do sítě
nebo jeho použitím je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky.
Neúplné
odstranění
ochranných přepravních prvků by
mohlo poškodit spotřebič nebo
sousedící nábytek.
• Vodovodní připojení při instalaci
nechte provést kvalifikovaným instalatérem.
• Pokud je pro připojení spotřebiče
nutné provést úpravu elektrické instalace, obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
• Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
napájecím kabelu.
• Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda
koberec nezakrývá dolní otvory
pračky určené pro větrání.
• Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
• Před připojením pračky k elektrické
síti si pozorně přečtěte pokyny uvedené v části “Elektrické připojení”.
• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Výrobce odmítá odpovědnost za
jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou instalací.
30 upozornění
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám
nižším než 0°C, proveďte následující
kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní
hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí
hadice vložte do nádoby na
podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a
nechte ho proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče
programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a
vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou
v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození
pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s teplotou nad 0°C.
Použití
• Tato pračka je určená k běžnému
domácímu používání. Nepoužívejte
ji k obchodním nebo průmyslovým
účelům, nebo k jinému účelu, než
ke kterému byla zkonstruována, k
praní, máchání a ždímání.
• V pračce perte pouze oděvy určené
k praní v pračce. Řiďte se pokyny
na visačce oděvu.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod. Jestliže použijete
přípravky na odstraňování skvrn,
počkejte, až se vypaří, a teprve
potom vložte oděvy do bubnu.
• Tento spotřebič smí používat pouze
dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
popis spotřebiče / osobní nastavení 31
Popis spotřebiče
1
2
1 Ovládací panel
2 Držadlo k otevření víka
3 Dvířka filtru
4 Páka k přemístění spotřebiče
5 Vyrovnávací nožičky
3
4
5
Přihrádka na prací prostředky
Předpírka
Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M )
Ovládací panel
1 Volič programů
2 Displej
3 Tlačítka a jejich funkce
1
4 Tlačítko “Start/Pauza”
5 Tlačítka “Časový spínač”
2
3
4
5
32 popis spotřebiče / osobní nastavení
Symboly
1 Teplota
2 Rychlost odstředění
3 Odložený start
4 Funkce
5 Průběh cyklu
60
1
1200
Dětská pojistka
Time manager
Zablokování dvířek
Délka cyklu nebo odpočítávání
odloženého startu
6
7
8
9
2.00
2 3 4 5 6 7 8 9
Osobní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva typy
zablokování :
- jestliže funkci zapnete po spuštění
cyklu, není možné měnit ani funkce ani
program.
Cyklus probíhá a ke spuštení nového
cyklu je nutné funkci pojistky zrušit.
- jestliže funkci zapnete před
spuštěním cyklu, není možné pračku
spustit.
K zapnutí dětské pojistky je nutné
pračku připojit k síti, a pak stisknout
současně tlačítka “Předpírka”
a
“Máchání plus”
, až se na displeji
objeví symbol .
Dětskou pojistku
postupem.
vypnete
stejným
Zvukový signál
Zvukový signál zazní při každém stisknutí tlačítka, na konci programu nebo k
signalizaci poruchy.
K vypnutí zvukového signálu připojte
pračku k síti, pak stiskněte současně
tlačítka “Odstředění”
“Předpírka”
, až zazní potvrzující pípnutí.
Signál zůstane aktivní pouze pro případ poplachu.
Chcete-li funkci opět zapnout, opakujte
stejný postup.
Volba funkce se uloží do paměti.
jak prát 33
Jak prát ?
První použití
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou elektrické a
vodovodní přípojky v souladu s instalačními pokyny.
Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další díly.
Proveďte předběžný prací cyklus
při 90°C bez prádla, ale s mycím
prostředkem, abyste vyčistili nádrž.
Denní použití
prášků byla co nejnižší, snižte proto
dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového
pracího prostředku do komor pro praní
i pro předpírku
v případě, že jste
vybrali funkci “předpírka”. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího
prostředku, řiďte se částí
“Prací
prostředky a přísady” návodu k praní.
Volba požadovaného programu
Vhodný program pro daný druh prádla
najdete v tabulce programů (viz část
Tabulka programů).
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího
tlačítka A: protilehlé části dvířek
bubnu se automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
A
Otočte
voličem
programů
na
požadovaný
program.
Kontrolka
tlačítka “Start/Pauza” začne blikat
zeleně.
Objevují se symboly různých fází cyklu
(
Předpírka,
Praní,
Máchání,
Vypouštění,
Odstředění).
Před
zavřením
víka
pračky
zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu
správně zavřená :
• obě části dvířek jsou zaklapnuté,
• blokovací tlačítko A vystupuje.
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak,
aby vaše spotřeba vody a pracích
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude
na tento nově zvolený program reagovat. Na několik vteřin bude blikat “Err”
a tlačítko “Start/Pauza” bude blikat červeně, pak se opět objeví symbol cyklu.
34 jak prát
Volba teploty
60
Opakovaným stiskem tlačítka “Teplota”
můžete teplotu zvýšit nebo snížit,
jestliže si přejete, aby se prádlo vypralo
při jiné teplotě, než je teplota navržená
pračkou.
Symbol
odpovídá
studenému praní.
Volba rychlosti odstředění
1200
Pokud chcete prádlo odstředit při jiné
rychlosti odstředění, než nabízí pračka, stiskněte tlačítko “Odstředění”
.
Můžete také zvolit funkce “Bez odstředění” , “Zastavení s vodou v bubnu”
*
nebo “Noční klid plus” (*).
Maximální rychlosti jsou :
pro bavlnu : 1300 ot/min (EWT
13620W), 1000 ot/min (EWT 10620W),
pro džíny : 1200 ot/min (EWT
13620W), 1000 ot/min (EWT 10620W),
pro syntetické prádlo, snadné žehlení,
vlnu, ruční praní a dámské spodní
prádlo : 900 ot/min,
*podle modelu
pro jemné prádlo a hedvábí : 700 ot/
min.
Pokud jste zvolili funkci “Zastavení s
vodou v bubnu” nebo “Noční klid plus”,
je nyní nutné zvolit program
“Odstředění” nebo “Vypouštění” k
ukončení cyklu.
“Bez odstředění”
Voda se vypustí bez odstředění.
“Noční klid plus”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Tím, že se zruší všechny fáze
odstředění, bude prací cyklus velmi
tichý a můžete ho nastavit i v noci. U
programu Bavlna a Syntetické se
máchání provádí s větším množstvím
vody.
“Zastavení s vodou v bubnu”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Volba funkce
Různé funkce se volí po volbě programu a před spuštěním tlačítka “Start/
Pauza” (viz Tabulku programů).
Stiskněte
jedno
nebo
více
požadovaných tlačítek, na displeji se
objeví příslušné symboly. Další
stisknutím symboly zhasnou. Jestliže
je nějaká funkce neslučitelná se
zvoleným programem, na displeji bliká
zpráva “Err” a tlačítko “Start/Pauza”
bliká červeně.
jak prát 35
Funkce “Předpírka”
•
V pračce je možné prádlo předeprat při
maximálně 30°C. Předpírka končí
krátkým odstředěním u programů
bavlna, syntetické prádlo a vypuštěním
vody u programů pro jemné prádlo.
Stiskněte tlačítka “Odstředění”
a
“Máchání plus”
na několik vteřin.
Funkce je trvale aktivní, i když pračku
vypnete.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte
stejný postup.
Funkce “Máchání plus”
Pračka přidá během cyklu jedno nebo
dvě máchání.
Tato funkce se doporučuje pro osoby s
citlivou pokožkou nebo v oblastech s
velmi měkkou vodou.
•
Trvale :
“Odložený start”
30’
Příležitostně :
Stiskněte tlačítko “Máchání plus”
.
Funkce je aktivní pouze pro zvolený
program.
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny až 20 hodin.
Zvolený čas odložení se na několik
vteřin zobrazí na displeji.
Odložený start můžete kdykoli změnit
nebo zrušit před stisknutím tlačítka
“Start/Pauza” dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”
(0’ znamená
okamžité spuštění).
Jestliže jste už stiskli tlačítko “Start/
Pauza” a přejete si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odloženého startu a
okamžitému spuštění cyklu stiskněte
36 jak prát
tlačítko “Start/Pauza” a potom tlačítko
“Odložený start”
. Stiskněte “Start/
Pauza” ke spuštění cyklu.
• Chcete-li změnit čas odložení, je nutné postupovat přes polohu “Stop”
a
znovu naprogramovat cyklus.
Spuštění programu
Stiskněte
tlačítko
“Start/Pauza”
ke
spuštění cyklu; příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně a objeví se symbol
(zablokovaná dvířka).
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy
stisknutím tlačítka “Start/Pauza”. Po
opětovném zavření víka stiskněte
tlačítko “Start/Pauza”.
Time Manager
Pračka je z výroby nastavena
na cyklus “Normálně špinavé
prádlo”. Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí
tlačítka “Time manager”
.
Je uveden i stupeň znečištění prádla.
2.00
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Na displeji vidíte symbol odpovídající
probíhající fázi programu a zbývající
čas.
Při odloženém startu se na displeji objevuje odpočítávání (hodinu po hodině,
pak 90, a minutu po minutě od 60 min).
Ohřev
60
Velmi špinavé prádlo
Normálně špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo
Velmi málo špinavé prádlo nebo
poloviční náplň prádla
Nabídka těchto různých stupňů se liší
podle zvoleného typu programu.
Jakmile začne pračka během cyklu
hřát, aktivuje se symbol .
Přerušení programu
Přidání prádla
Jakmile se kontrolka “Přidání prádla”
rozsvítí, máte možnost přidat prádlo
podle následujícího postupu.
jak prát 37
Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”: v době
přerušení příslušná kontrolka bliká zeleně. Otevření víka je signalizováno
dvojím klapnutím blokovacího zařízení.
Symbol
zmizí. Opět stiskněte toto
tlačítko k pokračování programu.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího
programu je nutné uvést pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka “Start/Pauza”. Jestliže změna není možná, na
displeji bliká “Err” a tlačítko “Start/Pauza” bliká několik vteřin červeně. Chcete-li i přesto změnit program, je nutné
zrušit právě probíhající program (viz
níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte ukazatelem voliče programů do polohy “Stop” .
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko
“Start/Pauza” zhasne a na displeji bliká
“0”. Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího zařízení.
Symbol
zmizí.
Otočte ukazatelem voliče programů do
polohy “Stop” .
Vyjměte prádlo.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
Doporučujeme ponechat víko a buben
pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před
spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového
stavu. Displej zhasne a tlačítko “Start/
Pauza” začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte
nějaké tlačítko nebo pootočte ukazatelem programátoru.
38 návod k praní
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální
praní pro odolné prádlo, které snese
energické praní a ždímání; šetrné
praní pro jemné prádlo, které se
musí prát opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin,
zvolte program a teplotu vhodné pro
nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte
odděleně. Bílé prádlo by se mohlo
obarvit, nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští
nadbytečnou barvu. Vyperte ho
proto poprvé raději samostatně.
Dodržujte pokyny k péči o prádlo
“perte samostatně” a “vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo
rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy,
zavažte tkaničky i pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev
(větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní
oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve
speciální prací sít’ce
(ponožky,
punčochy, podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně.
Odstraňte připevňovací háčky a
záclony vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu
nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny
snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a
stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě
takto :
• plný buben bez nadměrného
stlačení v případě prádla z bavlny,
lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi
choulostivé prádlo jako záclony a
vlněné látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější
tkaniny.
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné
prostředky, které jsou vhodné pro
použití v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací
prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů
pracích prostředků nedoporučujeme,
mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku
závisí na množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte
dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či
se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního
návod k praní 39
vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít
bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí
používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď
do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do komory pro praní; v obou
případech je nutné okamžitě spustit
prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo
dávkách je nutné vložit do dávkovače
na prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím
cyklem se řiďte pokyny k použití a
dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C
Praní při 60°C
Praní při40°C
Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce
ŠETRNÉ
PRANÍ
Neprat
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za
studena a s ředěným roztokem)
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ.
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění
(všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění
(všechna rozpouštědla
mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové
sušičce
40 tabulka programů / spotřeba
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Normální bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
5,5 kg
Eco* : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné
pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo,
ubrousky.
5,5 kg
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Snadné žehlení : Snižuje zmačkání prádla a usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením
“čistá střižní vlna určená pro praní v pračce, nesráží se”.
1,0 kg
Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou “ruční
praní”.
1,0 kg
Dámské spodní prádlo : Pro velmi jemné prádlo
jako dámské spodní prádlo.
1,0 kg
Hedvábí : Látky určené pro praní v pračce při 30°C.
1,0 kg
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání
plus je aktivní.
3,0 kg
Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se
zastavením s vodou v bubnu.
5,5 kg
Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo
prané v ruce.
5,5 kg
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení s
vodou v bubnu (nebo noční klid plus).
5,5 kg
Možné funkce
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Máchání plus
Odložený start
Time manager**
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Máchání plus
Odložený start
tabulka programů / spotřeba 41
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Odstředění : Provede odstředění od 500 do 1300/
1000 ot/min*** po zastavení s vodou v bubnu (nebo
noční klid plus).
5,5 kg
Možné funkce
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program bavlna 60° E).
** Neplatí s programy Eco.
*** Podle modelu.
Spotřeba
Jsou uvedena pouze nejčastější nastavení, nikoli všechny možnosti.
Teploty
Spotřeba
orientačně**
°C
litry
kWh
studená - 90
63
2,1
40 - 90
58
1,50
Syntetické
studená - 60
45
0,80
Jemné
studená - 40
50
0,50
Snadné žehlení
studená - 60
55
0,45
Vlna
studená - 40
45
0,45
Ruční praní
studená - 40
45
0,45
Dámské spodní prádlo
40
50
0,50
Hedvábí
30
40
0,30
Džíny
40
55
0,60
Namáčení
30
20
0,20
Máchání
-
32
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,015
Normální bavlna
Eco*
Délka
Viz displej
Program
Druh prádla
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60° E) : 46 l / 0,93 kWh / 140 min
** Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
42 údržba a èištìní
Údržba a čištění
Před každým čištěním odpojte pračku
od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene
používejte speciální nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou
vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází
v dolní části pračky.
1
2
3
4
5
6
Přihrádka na prací prostředky
Při čištění přihrádky postupujte takto :
1
2
7
3
4
Filtry přívodu vody
Při čištění filtrů postupujte takto :
1
5
6
2
v případě poruchy 43
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila,
nebo se neplní vodou :
• pračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou
správně zavřená,
• nespustili jste program,
• došlo k výpadku proudu,
• došlo k výpadku přívodu vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí :
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).
Pračka
neodstřeďuje,
nebo nevypouští :
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
• vypouštěcí filtr je ucpaný.
• zareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
• zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci
“Noční provoz plus”,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
• nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu,
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce,
• vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
• nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
• přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní
uspokojivé :
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce
• v bubnu je příliš mnoho prádla,
• prací program není správně zvolený,
• málo pracího prostředku.
nejsou
44 v případě poruchy
Problémy
Příčiny
Pračka vibruje, je hlučná :
• ze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
• spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
• spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
• prádlo není v bubnu dobře rozložené,
• málo prádla.
Prací cyklus
dlouhý :
•
•
•
•
•
je
příliš
filtry přívodu vody jsou zanesené,
došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
zásah tepelné pojistky motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala vypuštěním pěny,
• zásah pojistky proti špatnému rozložení
prádla: pračka přidala další fázi k lepšímu
rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího
cyklu zastavuje :
• porucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
• naprogramovali jste zastavení s vodou v
bubnu,
• dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít :
• kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
• nadměrná teplota pracího roztoku,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.
Po ukončení
nerozsvítila
“správné
bubnu”:
• Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení
prádla; otočte buben ručně.
cyklu se
kontrolka
zastavení
Na displeji** se objevil
chybový kód E40 a tlačítko
“Start/Pauza”
bliká
červeně*** :
• víko není správně zavřené.
v případě poruchy 45
Problémy
Příčiny
Na displeji** se objevil
chybový kód E20 a tlačítko
“Start/Pauza”
bliká
červeně*** :
• vypouštěcí filtr je ucpaný,
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
• vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz “Instalace”),
• vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
• sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objevil
chybový kód E10 a tlačítko
“Start/Pauza”
bliká
červeně*** :
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Na displeji** se objevil
chybový kód
EF0 a
tlačítko
“Start/Pauza”
červeně bliká*** :
• vypouštěcí filtr je ucpaný,
• zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a
pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Vypouštěcí
čerpadlo
pračky je stále v provozu, i
když je spotřebič vypnutý :
• zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a
pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu :
• Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu
**U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke
spuštění přerušeného programu.
46 technické parametry / instalace
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Připojení k vodovodní síti
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
Instalace
Před prvním uvedením do provozu je
bezpodmínečně
nutné
odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte
si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může
poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít
za následek i deformace vzniklé nárazem.
Vybalení
1
2
3
4
5
6
7
8
technické parametry / instalace 47
Odstranění ochranných přepravních
prvků
4
4
3
5
2
1
Chcete-li
pračku
vyrovnat
se
sousedícím nábytkem, postupujte
takto :
5
1
2
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem :
1
2
3
4
3
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obrat’te se na
servisní službu.
48 technické parametry / instalace
Vypouštění
- Nástavec na kon1
ci hadice je vhodný
pro všechny běžné
typy sifonu.
Nástavec
připevněte k sifonu pomocí
upevňovacího kroužku, který
se dodává se spotřebičem*.
- Na vypouštěcí
2
hadici namontujte
oblouk ve tvaru U.
Celou
sestavu
umístěte do vypouštěcího potrubí
(nebo
do
umyvadla)
ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte na to,
aby oblouk nevypadl. Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému
sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat’te se na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k
jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky
vedení : 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí
prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
* podle modelu
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou
podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo
jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte
takto :
K
přemístění
1
pračky stačí zatáhnout za páku u dna
pračky a otočit ji
zprava doleva; tím
se pračka postaví
na kolečka. Po
přemístění pračky
na zvolené místo páku opět vrat’te do
původní polohy.
Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
2
3
ž ivotní prostředí 49
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
Likvidace
Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace
zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič
znehodnotit
odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře
vody a energie, a tím přispívají k
ochraně životního prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou
náplň prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení
používejte pouze pro velmi špinavé
prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování pracích prostředků”), náplni
prádla a stupni jeho znečištění.
50 záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na
bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to
pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze
Záruky přitom je, že :
– výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady,
včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno
uplatnit v příslušném Autorizovaném
servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce
záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen
poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od
řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je
Autorizované
servisní
středisko
povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího,
proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu
pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada
zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu,
za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li
Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je
Kupující,
povinen
nahradit
Prodávajícímu
i
Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné
záruční podmínky 51
náklady, které jim v souvislosti s tím
vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení
nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v
elektrické síti, použitím nevhodných
náplní,
nevhodnými
provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek
jakosti nebo užitné vlastnosti ( který
není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena
práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních
ustanovení
zvláštních
právních
předpisů.
Prodávající
je
povinen
předat
Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli
poté
aktuální
seznam
Autorizovaných servisních středisek v
České
republice,
včetně
jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou :
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
Evropská Záruka
Společnost
Electrolux
poskytuje
záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu
(European Address Services) a na
dobu stanovenou zárukou, popřípadě
platnými
zákony.
Jestliže
se
přestěhujete z jedné uvedené země do
jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek :
• Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které
je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného
prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah
práce a dílů, jako platí v nové zemi
Vašeho pobytu pro tento určitý
model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný
v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním
účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu
se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají
vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
www.electrolux.hu
108 1834 01 - 10/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement