Zanussi | ZWQ6120 | User manual | ZANUSSI ZWQ6120 Používateľská príručka

ZANUSSI ZWQ6120 Používateľská príručka
Návod na
používanie
Инструкцияѝ
поѝ
эксплуатации
Automatická
práčka
ZWQ 6120
ZWQ 6100
Стиральнаяѝ
машина
Dakujeme vám, že ste si vybrali náš spotrebic
Prajeme vám, aby vám váš nový spotrebic
prinášal radost, a dúfame, že pri výbere
dalších spotrebicov opät uprednostníte našu
znacku.
Prosím, precítajte si pozorne návod na
používanie a uschovajte ho po celú dobu
životnosti spotrebica, aby ste si v nom v prípade potreby mohli vyhladat užitocné informácie. Návod na používanie odovzdajte
prípadnému novému majitelovi spotrebica.
Спасибо, что Вы выбрали наш электробытовой
прибор
Мы желаем Вам получить массу
удовольствия от Вашего нового прибора
и надеемся, что в следующий раз Вы
вновь выберете наше изделие.
Пожалуйста, внимательно прочтите это
руководство, и во время эксплуатации
прибора используйте его в качестве
справочного документа. Руководство
пользователя
должно
передаваться
каждому будущему владельцу изделия.
2
Obsah
Upozornenia............................................. 4
Popis zariadenia....................................... 6
Osobný program ...................................... 7
Tabuľka programov .................................. 8
Ako prat’ ? ................................................ 9
Návod na pranie..................................... 13
Údržba a čistenie ...................................15
V prípade chybného fungovania ............ 17
Technické vlastnosti ............................... 20
Spotreba.................................................21
Životné prostredie...................................22
Inštalácia ................................................ 23
Záruka/Servisná služba.......................... 26
3
Upozornenia
DÔLEŽITÉ !
Tieto upozornenia boli vypracované pre
bezpečnost’ vás a vášho okolia Pred
ištaláciou a použitím práčky si pozorne
prečítajte tieto upozornenia. Ďakujeme
Vám za venovanú pozornost’. Návod na
použitie starostlivo uschovajte. Ak
práčku predáte alebo dáte inej osobe,
nezabudnite, že návod je jej súčast’ou.
Nový používateľ tak dostane se informácie o používaní práčky spolu s dôležitými
upozorneniami.
Všeobecná bezpečnost’
• Nemeňte a nesnažte sa menit’ vlastnosti
tohto zariadenia. Mohlo by to byt’ pre vása
nebezpečné.
• Pred každým praním odstráňte z bielizne
mince, špendlíky, brošne, skrutky, atď. Pri
praní by mohli spôsobit’ vážne škody.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prípravku, tak ako je to napísané v
odseku “Dávkovanie pracích prípravkov”.
• Malé kúsky bielizne ako ponožky, opasky,
atď dajte do malého plátenného vrecka
alebo do návliečky na podušku.
• Po použití práčku odpojte z elektrickej
siete a zastavte kohútik na prívod vody.
• Pred čistením a údržbou práčky ju vždy
vypnite z elektrickej siete.
• V práčke neperte bielizeň s kovovými
čast’ami, textílie bez lemu alebo so strapkami.
Inštalácia
• Pri obdržaní prístroja ho okamžite rozbalte. Skontrolujte jeho všeobecný stav. V
prípade potreby napíšte jeho nedostatky
na dodací list a nechajte si kópiu.
4
• Pred
akýmkoľvek
zapojením
a
používaním treba práčku rozbalit’. Ak sa
neodstránia všetky súčasti chrániace
práčku pri preprave, môže to spôsobit’
škody na samotnej práčke alebo na zariadeniach a nábytku s ňou susediacom.
• Hydraulické práce súvisiace s inštaláciou
práčky zverte do rúk len kvalifikovanému
inštalatérovi.
• Ak kvôli zapojeniu práčky treba zmenit’
elektrickú inštaláciu vo vašom obydlí,
zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
• Po zapojení prístroja sa uistite, aby nebol
položený na prívodovom kábli.
• Ak je práčka umiestnená na moketovom
podklade, treba skontrolovat’, aby moket
nezakrýval otvory v dolnej časti práčky
slúžiacim na ventiláciu.
• Práčku treba zapojit’ do zásuvky, ktorá
svojim uzemnením zdpovedá elektrickej
norme.
• Pred zapojením práčky si pozorne prečítajte návod v kapitole “Elektrické zapojenie prístroja”.
• Výmenu prívodovej elektrickej šnúry treba
zverit’ riadnemu ponákupnému servisu.
• Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré
vzniknú nesprávnym zapojením prístroja.
Opatrenia proti mrazu
Aj je vaša práčka vystavená teplote nižšej
ako 0° C, dodržte nasledovné opatrenia :
• Zastavte kohútik a odpojte prívodnú
hadicu vody.
• Koniec prívodnej hadice vody a koniec
výtokovej hadice umiestnite do vedierka
na zemi.
• Nastavte program Vypúšt’anie a nechajte
ho prebehnút’ až do konca.
• Odstavte práčku z elektrickej siete tak, že
selektor programov nastavíte na pozíciu
“Zastavenie“.
• Odpojte práčku zo zásuvky.
• Primontujte naspät’ prívodnú hadicu na
vodu a dajte na svoje miesto aj výtokovú
hadicu.
Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v hadiciach vytečie, čím predídete vytváraniu ľadu
a poškodeniu vašej práčky.
Aby práčka znovu fungovala, treba skontrolovat’, aby v miestnosti, kde je inštalovaná
bola teplota nad 0° C.
Použitie
• Vaša práčka je určená na bežné domáce
použitie. Nepoužívajte ju na komerčné či
priemyselné účely ani na účely iné, než
pranie, plákanie a odstred’ovanie.
• V práčke perte len bielizeň vhodnú a pranie v práčke. Pomôžte si návodom na pranie nachádzajúcim sa na visačke každého
kusu bielizne.
• Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od
benzínu, alkoholu, trichlóretylénu, atď. Ak
používate odstraňovače škvŕn, počkajte,
kým sa prípravok vyparí, až potom vložte
bielizeň do bubna.
• Práčku majú používat’ dospelí. Dbajte,
aby sa jej deti nedotýkali a nepoužívali ju
ako hračku.
5
Popis zariadenia
Ovládací panel
Volič programov
Tlačidlo
Rýchlost’
odstreďovania
Tlačidlo
Voľby
Kontrolka
Tlačidlo Oneszablokovania
korený štart
veka
Displej
Tlačidlo
Spustenie/
Pauza
Volič programov
• V polohe , je práčka vypnutá.
• V inej polohe je práčka zapnutá a je zvolený program.
Tlačidlo Rýchlost’ odstreďovania
• Výber požadovanej rýchlosti odstreďovania alebo voľby Zastavit’
naplnený bubon práčky - opakovaným stláčaním tlačidla.
Tlačidlo Voľby
• Výber jednej alebo viacerých volieb opakovaným stláčaním tlačidiel.
Displej
• Označuje čas trvania zvoleného programu alebo čas trvania s
funkciou posunutého štartu.
Kontrolka zablokovania veka
• Rozsvietená kontrolka označuje zablokovanie veka.
Tlačidlo Spustenie/Pauza
• Pre štart programu alebo pre zastavenie.
Tlačidlo Oneskorený štart
• Výber oneskoreného štartu opakovaným stláčaním tlačidla.
6
Ovládací panel
Dávkovač na pracie prášky
Rúčka na otváranie poklopu
Pranie
Aviváž
(neprekročte
označenie MAX M )
Predpieranie
Nožičky na nastavenie úrovne
Osobný program
Detská poistka
Táto voľba umožňuje dva druhy ochrany :
- Ak je voľba aktivovaná po spustení cyklu,
nie je možná nijaká zmena voľby alebo programu.
Cyklus prebieha a pre nový cyklus treba
zrušit’ voľbu.
- Ak je voľba aktivovaná pred spustením
cyklu, práčka nezačne pracovat’.
Ak chcete aktivovat’ detskú poistku, zapnite
práčku do elektrinz, až potom stlačte naraz
tlačidlá “Odstred’ovanie”
a “Voľby”
kým sa na displeji
neobjaví symbol potvrdenia vašej požiadavky.
Výber voľby sa ukladá do pamäte.
Na zrušenie opatrenia pre bezpečnost’ detí
zopakujte ten istý postup.
7
Tabuľka programov
Program / Typ prádla
Náklad
Bavlna* : Biele alebo farebné, napr., pracovné oblečenie 5,5 kg
bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.
Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie, farebné tkaniny, 2,5 kg
košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.
Možné voľby
Predpieranie
Skrátit**
Ekonomická***
Jedn. žehlenie
Plákanie plus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
2,5 kg
Predpieranie
Skrátit
Plákanie plus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Ľan : Ľan, ktorý možno prat’ v práčke s visačkou «100 % 1,0 kg
ľan, praním v práčke sa nezmenší».
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Ručné pranie : Veľmi jemné prádlo s visačkou «prat’ v 1,0 kg
rukách».
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Džínsovina : Na džísové oblečenie. Voľba Plákanie plus je 3,0 kg
aktivovaná.
Predpieranie
Jedn. žehlenie
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Sport : Na velmi znecistenú bielizen zo športovania vonku. 2,5 kg
Aktivuje sa vol’ba Predpierka.
Plákanie plus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Záclony : Na pranie záclon. Je aktivovaná funkcia Predpie- 2,5 kg
ranie.
Plákanie plus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Namáčanie : Namáčanie pre veľmi špinavú bielizeň so zas- 5,5 kg
tavením s vodou v bubne.
Oneskorený štart
Plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže byt’ plákaná pri 5,5 kg
tomto programe.
Jedn. žehlenie
Plákanie plus
Zastavenie s vodou v bubne
Oneskorený štart
Jemné : Pre všetko jemné prádlo, napr. záclony.
Vypúšt’anie : odčerpá vodu z posledného plákania po zasta- 5,5 kg
vení s vodou v bubne.
Odstred’ovanie : Uskutočňuje odstred’ovanie od 500 do 5,5 kg
1200/1000**** otáčok/min po zastavení s vodou v bubne.
Oneskorený štart
* Skúšobný referenčný program podl’a normy CEI 456 (program Bavlna 60° C + voľba Ekonomická).
** Nepoužíva sa s programom Ekonomická.
*** Pre teploty pod 40 °C nie je k dispozícii.
**** Podľa modelu.
8
Ako prat’ ?
Prvé použitie
Dávkovanie pracích prípravkov
DÔLEŽITÉ !
Vaša práčka bola vyrobená tak, aby šetrila
vodou a pracími prípravkami, zredukujte
preto dávky odporúčané výrobcami pracích
prostriedkov.
Nasypte prášok do priehradky pranie a predpieranie
ak ste si vybrali program “predpieranie” . Prípadne nalejte aj škrob .
Ak máte záujem o iný typ prania, prečítajte
si odstavec “pracie prípravky a doplnky” v
návode na pranie.
• Uistite sa, či elektrické a vodoinštalačné
zapojenia zodpovedajú návodu na inštaláciu.
• Z bubna vyberte polystyrénovú výplň a
všetko ostatné.
• Prvé pranie urobte pri 90°, bez bielizne,
len s pracím práškom, aby sa očistil priestor bubna.
Každodenné použitie
Plnenie práčky bielizňou
• Otvorte príklop práčky.
• Otvorte bubon tlačením tlačidla zatvárania
A : dve časti dvierok sa automaticky otvoria.
• Vložte bielizeň, zatvorte bubon a poklop
práčky.
Voľba želaného programu
Vhodný program na jednotlivé typy bielizne
nájdete v tabuľke programov (pozri odstavec tabuľka programov).
A
POZOR !
Pred uzavretím poklopu sa presvedčte, či sú
správne zatvorené dvierka bubna :
• Dvierka bubna sa zatvoria,
• Tlačidllo zatvárania A vyskočí znovu von.
Pootočte volič programov na želaný program. Svetielko tlačidla “Spustenie/Pauza”
bliká nazeleno.
POZOR !
Ak otočíte volič programov na iný prgram
počas pracieho cyklu, práčka neberie do
úvahy nový selektovaný program. “Err” bliká
a plačidlo “Spustenie/Pauza”
niekoľko
sekúnd bliká načerveno, až potom sa ukáže
prebiehajúci cyklus.
9
Výber rýchlosti odstred’ovania
Ak chcete, aby bola bielizeň
odstred’ovaná pri inej rýchlosti
ako navrhuje práčka, stlačte
tlačidlo “Odstred’ovanie”
čím môžete menit’ rýchlost’
Odstred’ovania. Môžte si taktiež vybrat’ možnost’ “Bez odstred’ovania”*, ”Zastavenie s
vodou v bubne”
* alebo
“Nočný cyklus”*.
Maximálne rýchlosti sú :
pre Bavlna, Džínsovina : 1200
otáčok/min (ZWQ 6120), 1000
otáčok/min (ZWQ 6100),
pre Ručné pranie, Ľan : 1000 otáčok/min
(ZWQ 6100) 900 otáčok/min (ZWQ 6120),
Syntetiká, Sport : 900 otáčok/min,
pre Jemné, Záclony : 700 otáčok/min.
Na konci programu, ak ste si vybrali “Zastavenie s vodou v bubne”
alebo “Nočný
cyklus”, musíte si zvolit’ program “Odstred’ovanie”
alebo “Odčerpanie vody”
, aby sa cyklus skončil.
“Zastavenie s vodou v bubne”
Práčka nevypustí vodu z posledného plákania, čím sa bielizeň nepokrčí.
Výber voľby
“Spustenie/Pauza”
(pozri tabuľku programov).
Stlačte požadované tlačidlá; príslušné kontrolky sa rozsvietia. Po opätovnom stlačení
kontrolky zhasnú. Ak voľba nie je v súlade s
vybraným programom, odkaz “Err” bliká na
displeji a tlačidlo “Spustenie/Pauza“
svetielkuje načerveno..
Výber “Predpieranie”
Práčka robí predpieranie na max.30°C.
Predpieranie končí krátkym odstredením
pre programy bavlna, syntetiká a odčerpaním vody pri praní jemnej bielizne.
Voľba “Skrátit’”
Čas prania sa skráti v závislosti od funkcie
zvoleného programu.
Voľba “Ekonomická”
Táto funkcia umožňuje vybrat’ si program s
nižšou teplotou prania, ktorý dosahuje účinnost’ programu s vyššou teplotou.
Voľba “Jedn. žehlenie”
Táto voliteľná funkcia zabezpečuje, že bielizeň bude odstredená šetrným spôsobom,
aby sa predišlo jej pokrčeniu. Bielizeň sa tak
bude žehlit’ ľahšie.
Ak použijete túto voliteľnú funkciu s programami na pranie bavlny, maximálna rýchlost’
odstreďovania bude 900 ot./min.
Voľba “Plákanie plus”
Rôzne voľby si možno navolit’ po výbere
programu a pred pred stlačením tlačidla
*podľa modelu
10
Práčka doplní prací cyklus o jedno alebo
viac plákaní.
Túto voľbu odporúčame pre l’udí s citlivou
pokožkou a v oblastiach, kde je veľmi
mäkká voda.
Príležitostne :
Stlačte tlačidlo “Plákanie plus” . Voľba je
aktívna len pre vybraný program.
Trvale :
Stlačte tlačidlo “Ekonomická”
a “Plákanie
plus”
na niekoľko sekúnd. Voľba je aktivovaná natrvalo, aj keď práčku vypnete z
prívodu prúdu.
Na zrušenie voľby, zopakujte ten istý proces.
“Oneskorený štart”
2h
Spustenie programu
Stlačte tlačidlo “Spustenie/
Pauza”
čím odštartujete
cyklus ; príslušné kontrolné
svetlo svieti nazeleno.
Rozsvieti sa kontrolka
(dvierka zablokované).
Je normálne, že selektor programov sa
počas cyklu netočí.
Na displeji sa zobrazí údaj o dĺžke zostávajúceho času.
1.12
Táto voľba umožňuje oneskorit’ spustenie
pracích programov o 30, 60, 90 minút, 2
hodiny až 20 hodín.
Oneskorený štart môžete modifikovat’ alebo
zrušit’ v každej chvíli, vždy pred zatlačením
tlačidla “Spustenie/Pauza”
a to opätovným stlačením tlačidla “Oneskorený
štart“
(0’ označuje okamžitý štart).
Ak ste už stlačili tlačidlo “Spustenie/Pauza”
a napriek tomu si želáte pozmenit’ alebo
zrušit’ oneskorený štart, postupujte nasledovne :
• Ak chcete zrušit’ oneskorený štart a prací
cyklus spustit’ okamžite, stlačte “Spustenie/Pauza”
a potom “Oneskorený štart”
. Stlačte “Spustenie/Pauza”
aby sa
spustil cyklus.
• Ak chcete zmenit’ čas pri oneskorenom
štarte, musíte prejst’ pozíciou “Zastavenie”
a znovu naprogramovat’ prací
cyklus.
POZOR !
Poklop bude počas oneskoreného štartu
zablokovaný. Ak ho potrebujete otvorit’,
musíte dat’ práčku najprv do stavu Pauza a
to stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza” .
Po tom, ako poklop zatvoríte, stlačte tlačidlo
“Spustenie /Pauza” .
V prípade oneskoreného štartu sa na displeji vyobrazuje zostávajúci čas (hodina po
hodine, potom 90 minút a minúta po minúte
počnúc od 60 minút).
Zásah počas programu
Pridanie prádla počas prvých desiatich
minút
Keď kontrolné svetielko
svieti, máte
možnost’ pridat’ prádlo nasledovným spôsobom.
Stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza”
:
počas pauzy príslušné kontrolné svetlo bliká
nazeleno Otvorenie poklopu je možné len
asi 2 minúty po zastavení práčky. Opät’
stlačte toto tlačidlo, aby ste reaktivovali program.
Zmena programu prebieha
Pred akoukoľvek zmenou prebiehajúceho
programu treba dat’ práčku do stavu pauza
a to stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza”
. Ak nie je možné program zmenit’, na
displeji bliká „Err“ a tlačidlo “Spustenie/
Pauza”
bliká niekoľko sekúnd načerveno. Ak si napriek tomu želáte program
zmenit’, treba zrušit’ prebiehajúci program
(pozri nižšie).
11
Zrušenie programu
Ak si želáte program zrušit’, otočte voličom
programov na stav “Zastavenie” .
Koniec programu
Práčka sa automaticky zastaví, tlačidlo
“Spustenie/Pauza”
zhasne a v na displeji
bliká “0”. Poklop možno otvorit’ až cca 2
min. po zastavení práčky. Kontrolka
zhasne.
Točte ovládačom programov kým prídete na
pozíciu “Zastavenie“ .
Vyberte bielizeň.
Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte
kohútik na prívode vody.
POZOR !
Po použití práčky vám odporúčame nechat’
poklop a bubon otvorené, aby sa prací
priestor prevzdušnil.
Ochranný systém
Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou
nemanipulujete (10 minút pred alebo 10
minút po pracom cykle), zapne sa ochranný
systém. Svetlo na displeji sa zhasne a tlačidlo “Spustenie/Pauza”
pomaly bliká.
Ak chcete prerušit’ tento stav, stačí stlačit’
akékoľvek tlačidlo alebo pootočit’ programátorom.
12
Návod na pranie
DÔLEŽITÉ !
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň trieďte podľa jednotl. druhov a
podľa symbolov na etikete (pozri nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú bielizeň, ktorá
znesie pranie a riadne odstred’ovanie ;
jemné pranie na jemnú bielizeň, ktoré
treba prat’ opatrne. Pri zmiešanom praní,
bielizne pozostávajúcej z rôznych typov
vlákna vyberte program a teplotu vhodnú
pre to najjemnejšie vlákno.
• Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň,
inak sa biela bielizeň zafarbí alebo
zošedivie.
• Nové farebné oblečenie má často prebytok farby, preto ho prvý raz perte oddelene. Rešpektujte odporúčanie na etikete
“Perte oddelene” a “Perte viackrát oddelene”.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Vyberte náhradné gombíky vo vreckách,
špendlíky a papieriky. Zapnite zipsy,
zaviažte šnúrky, pásiky.
• Prevrát’te viacvrstvové textílie (spacáky,
vetrovky, atď.), farebné pletené vyrobky a
tiež ľan a textílie s dekoráciami.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky,
pančuchy, podprsenky atď perte zaviazané.
• Zvlášt’ opatrne perte záclony. Odopnite
úchytky a závesy perte zaviazané alebo
vo vrecúšku.
Plnenie bielizne podľa typu vlákna
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky. Kapacita
závisí od typu textílií. Ak je bielizeň vel’mi
špinavá alebo nasiakavého charakteru.
Nie všetky textílie majú rovnakú objemnost’
a schopnost’ sat’ vodu. Preto všeobecne
platí, že bubon možno naplnit’ :
• naplno, ale bez výrazného tlačenia bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan v kombinácii,
• do polovice, ak perieme zmiešanú bavlnu
a syntetiká,
• asi do jednej tretiny, ak perieme jemnú
bielizeň ako záclony a ľanové textílie.
Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon
dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.
Pracie prípravky a doplnky
Používajte len prípravky a doplnky
odporúčané do práčky. Berte do úvahy
odporúčania výrobcov a zároveň rešpektujte
odstavec Dávkovač pracích prípravkov a
Dávkovanie pracích prípravkov.
Neodporúčame používat’ viac prípravkov
naraz, môže to poškodit’ bielizeň.
Množstvo pracích prípravkov závisí od
množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa
zašpinenia bielizne.
Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky. Ak
je voda vápenatá (odporúčame použitie
odvápňovacieho prostriedku) alebo ak je
bielizeň vel’mi špinavá a so škvrnami, dávky
pracieho prípravku zvýšte.
Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak sa
obrátite na distribútora vody vo vašej oblasti
alebo iný kompetentný orgán.
Pracie prášky možno používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prípravky môžno používat’ len
na predpieraniene. Ak nastavíme prací
cyklus bez predpierania, možno ich naliat’
do dávkovacej nádobky, ktorú umiestníme
rovno do bubna, alebo do priehradky pranie.
13
V oboch prípadoch treba spustit’ prací
cyklus okamžite.
Pracie prípravky v tabletkách alebo v
dózach treba uložit’ do priehradky pranie v
dávkovači na pracie prípravky.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním starost-
livo sledujte odporúčanie výrobcu produktu.
Ak použijete prípravky na odstránenie škvŕn
počas pracieho cyklu, treba začat’ pranie
okamžite.
Medzinárodné symboly
PRANIE
NORMÁLNE
Pranie pri
95°C
Pranie pri
60°C
Pranie pri
40°C
Pranie pri
30°C
Jemné pranie v rukách
Neprat’
PRANIE
JEMNÉ
BIELENIE
PRÁDLA
Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena a riedeným prípravkom)
Bielenie v chlóre (lúh) zakázané
ŽEHLENIE
Vysoká teplota (max
200°C)
Stredná teplota (max
150°C)
Nízka teplota (max
100°C)
Nežehlit’
ČISTENIE
NASUCHO
Čistenie nasucho
(všetky bežné prípravky)
Čistenie nasucho
(všetky bežné prípravky okrem trichlóretylénu)
Čistenie nasucho
(výlučne prípravky
benzínové a R113)
Nečistit’ nasucho
Vysoká
teplota
Stredná
teplota
SUŠENIE
14
Suš enie prádla
predížené
Suěnie prádla
pozastavené
Suš enie na
veš iaku
Suš enie v bubne
povolené
Nesušit’ v bubne
Údržba a čistenie
POZOR !
Čistenie začínajte vždy až po odpojení
práčky z elektrickej zásuvky.
5
6
Odstraňovanie vodného kameňa
Pri odstraňovaní usadenín v práčke
používajte odporúčaný nekorozívny prípravok. Rešpektujte dávkovanie a frekvenciu
použitia odporúčané na obale prípravku.
Vonkajšia čast’ práčky
Vonkajšiu čast’ práčky čistite vlažnou vodou
a jemným čistiacim prípravkom. Práčku
nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani
nijakými prostriedkami tohto druhu.
Filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
pod bubnom práčky :
1
2
4
Dávkovač na pracie prípravky
Pri čistení dávkovača postupujte nasledovne :
1
2
3
3
4
5
15
Filtre na prívode vody
Pri ich čistení postupujte nasledovne :
1
16
V prípade chybného fungovania
Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si
Symptómy
Práčka sa
nenapĺňa :
nasledujúci odstavec predtým ako zavoláte
servisnú službu.
Príčiny
nespúšt’a
alebo
•práčka nie je dobre zapojená do elektrickej siete, elektrická
inštalácia nefunguje,
•poklop práčky a bubnové uzávery nie sú dobre zatvorené,
•spustenie programu nebolo v skutočnosti vyžiadané,
•bol zastavený prívod prúdu,
•bol zastavený prívod vody,
•vodovodný kohútik je zastavený,
•prívodové filtre vody sú špinavé,
•v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda ihneď
odteká :
•koniec vypúšt’acej hadice je príliš nízko (pozri čast’ inštaláci).
Práčka neodstred’uje alebo voda
z nej neodteká :
•Vypúšt’acia hadica je poškodená alebo príliš zahnutá,
•vývodový filter je zablokovaný,
•spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti nerovnováhe v
bubne : zlé rozmiestnenie bielizne v bubne,
•boli vybrané programy “Vypúšt’anie” alebo voľba “Nočný
cyklus”,
•výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :
•príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril množstvo peny,
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky,
•odtoková hlavica nie je dobre zavesená,
•odtokový filter nebol daný na svoje miesto,
•prítoková hadica vody nie je zapojená.
Výsledok prania nie je uspokojivý :
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky,
•v bubne je príliš veľa bielizne,
•prací program nie je vhodný,
•malé množstvo prášku.
Práčka vibruje, je horúca :
•práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec vybalenie),
•práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená,
•práčka je príliš blízko steny alebo nábytku,
•bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v bubne,
•práčka nie je dostatočne vyt’ažená.
17
Symptómy
Príčiny
Prací cyklus trvá oveľa dlhšie :
•filtre prívodu vody sú špinavé,
•bol prerušený prívod elektriny alebo vody,
•prejavila sa nedostatočná termická bezpečnost’ motora,
•teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne,
•bezpečnostný systém zachytávania peny nefunguje (príliš
veľa bielizne a práčka následne vypúšt’a penu),
•bezpečnostný systém proti nerovnováhe nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania navyše, aby sa bielizeň v bubne lepšie
rozložila.
Práčka sa počas nejakého pracieho cyklu zastaví :
•chybný prívod vody alebo elektriny,
•bolo naprogramované zastavenie kvôli plnému bubnu,
•Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci pracieho
cyklu neotvára :
•kontrolné svetlo “okamžité otvorenie“* je vypnuté,
•teplota prania je príliš vysoká,
•Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení programu*.
Kontrolné svetlo “zastavenie
bubna hore” na konci cyklu nesvieti :
•bubon kvôli pret’aženiu nedokázal nájst’ svoju polohu ; bubon
rukou otočte.
Na displeji sa objaví kód E40
označujúci chybu** a tlačidlo
“Spustenie/Pauza“ bliká načerveno*** :
•poklop nie je správne zatvorený
Na displeji sa zjaví kód E20
označujúci chybu** a tlačidlo
“Spustenie/Pauza“ bliká načerveno*** :
•odtokový filter je zanesený,
•odtoková hadica je upchatá alebo privel’mi ohnutá,
•odtoková hadica je príliš vysoko (viď «Inštalácia»),
•odtokové čerpadlo je upchaté,
•inštalačný sifón je upchatý.
Na displeji sa objaví kód E10
označujúvi chybu** a tlačidlo
“Spustenie/Pauza“ bliká načerveno*** :
•vodovodný kohútik je zastavený,
•bol pozastavený prívod vody.
Na displeji sa zjaví kód EF0
označujúci chybu** a tlačidlo
“Spustenie/Pauza“ bliká načerveno*** :
•odtokový filter je zanesený,
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je pokazené,
pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór než ju
odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
18
Symptómy
Príčiny
Odtokové čerpadlo práčky ustavične pracuje, aj keď je práčka
dizaktivovaná :
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je pokazené,
pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór než ju
odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Škrob tečie priamo do bubna,
mimo dávkovača na pracie prípravky :
•prekročili ste plnenie MAX.
* Podľa vzoru.
**Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokazit’.
*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza”, čím
spustíte prerušený program.
19
Technické vlastnosti
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
NAPATIE/ FREKVENCIA
CELKOVÝ VÝKON
TLAK VODY
Prípoj na zdroj vody
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o elektromagnetickej kompatibilite ako aj v
súlade so smernicou 2006/95/CE pre nízkonapät’ovú bezpečnost’.
20
Spotreba
Teploty
Spotreba približná**
°C
Litre
kWh
Bavlna
90
67
2,20
Bavlna*
60
62
1,30
Bavlna
40
62
0,75
Bavlna
30
62
0,55
Syntetiká
60
48
0,85
Syntetiká
40
48
0,65
Syntetiká
30
48
0,55
Jemné
40
53
0,55
Jemné
30
53
0,30
Ľan
40
48
0,45
Ľan
30
48
0,40
Ručné pranie
40
48
0,45
Ručné pranie
studená
48
0,35
Džínsovina
60
55
1,00
Sport
40
50
0,70
Záclony
40
62
0,65
Namáčanie
30
20
0,20
Plákanie
-
32
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,015
Dĺžka
Pozri displej
Program / Typ prádla
* Referenčný skúčobný program podľa CEI 456 (program Bavlna 60° C + voľba Ekonomická) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania.
Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.
21
Životné prostredie
Vyradenie práčky
Ochrana životného prostredia
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Zaneste ich do verejnéeho odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom oddelení mestského
úradu) aby sa mohli zrecyklovat’.
Keď práčku vyhadzujete, amortizujte všetky
súčasti, ktoré by mohli predstavovat’ nebezpečenstvo : odstrihnite elektrické káble čo
najbližšie pri práčke.
V záujme ochrany životného prostredia a
úspory vody a elektrickej energie sa riaďte
nasledujúcimi pokynmi :
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu
práčky, bubon však neprepĺňajte.
• Funkciu Namáčanie a Predpieranie
používajte len pri praní veľmi znečistenej
bielizne.
• Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri príslušnú
kapitolu), množstvu bielizne a stupňu jej
znečistenia.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza″ ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzda″ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických
alebo elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli
negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad
vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo
obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
22
Inštalácia
POZOR !
Vyberte ochranné prvky slúžiace na bezpečnú prepravu pred prvým použitím
práčky. Uschovajte si ich pre prípadnú
ďalšiu prepravu : preprava práčky bez
ochranných prvkov môže poškodit’ súčiastky vo vnútri práčky a následne znemožnit’
jej chod. Práčka a jej súčasti sa prudkým
nárazom môže deformovat’.
7
8
Rozmontovanie
Vybalenie
1
2
3
4
3
4
1
2
1
5
6
2
23
V prípade potreby
presuňte
prívodnú
hadicu v smere, ako
je zobrazené na
obrázku 1. Pri tomto
úkone uvoľnite kruhovú
maticu
a
prívodnú hadicu umiestnite smerom dolu, ako na nákrese na
obrázku 1. Opat’ utiahnite kruhovú maticu a
skontrolujte, či na hadici nie sú úniky.
Otvorte kohútik na prívode vody.
Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde
nemá.
Hadicu na prívod vody nemožno predížit’.
Ak je príliš krátka, kontaktujte popredajný
servis.
3
3
Vypúšt’anie
Ukončenie
vypúšt’acej hadice je
vhodné na všetky
bežné typy sifónu.
Upevnite ukončenie
na sifón pomocou
hrdielka doda-ného s
práčkou*.
- Na odtokovú hadicu
2
namontujte úchytku.
Všetko umiestnite do
odtoku (alebo do
umývadla) vo výške
od 70 do 100 cm vrátane. Pozor, aby systém nespadol.
Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice
mohol prudit’ vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.
1
Ak chcete zachovat’ líniu práčky so
susedným nábytkom postupujte nasledovne :
4
Prívod vody
1
2
*podľa vzoru
24
POZOR !
Odtoková hadica nemôže byt’ za žiadnych
okolností predížená. Ak je krátka, zavolajte
odborníka.
Elektrické zapojenie
Práčka môže byt’ zapojená len na 230 V.
Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.
Práčka nemôže byt’ zapojená cez
predlžovačku.
Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá
platným normám.
Umiestnenie
Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch
vo vetranej miestnosti. Dbajte na to, aby sa
práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.
Ak práčku dobre umiestnite, vyhnete sa
vibráciám, hluku a pohybom práčky počas
jej fungovania.
1
2
25
Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa
dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte
od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča.
Súčast’ou záručného listu je aj zoznam
zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk
26
Európska Záruka
Elektrolux ručí za výrobok v každej krajine
nachádzajúcej sa na zozname priloženého
dokladu (European Adress Services) po
dobu označenú na záručnom liste. V prípade, že doba záruky nie je vyznačená, platí
záruka vyplývajúca zo zákona. Ak sa
prest’ahujete z jednej z týchto krajín do inej
krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na
spotrebič prechádza spolu s vami :
• Záručná lehota na spotrebič začína
plynút’ dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného
predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre
pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byt’ prevedená na iného
používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v
súlade s pokynmi vydanými spoločnost’ou
Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
Оглавление
Меры предосторожности .....................28
Описание прибора................................ 30
Дополнительные настройки................. 31
Таблица программ................................ 32
Как стирать ?......................................... 33
Руководство по стирке ........................ 37
Уход и чистка ........................................ 40
В случае неисправности ...................... 42
Технические данные............................. 45
Потребление воды и энергии .............. 46
Защита окружающей среды................. 47
Установка .............................................. 48
Гарантия................................................ 51
27
Меры предосторожности
ВАЖНО !
Описанные
здесь
меры
предосторожности направлены на
обеспечение
вашей
личной
безопасности и безопасности других
людей.
Настоятельно
советуем
вам
внимательно ознакомиться с этими
указаниями до того, как приступать к
установке и пользованию вашим
прибором.
Благодарим
вас
за
внимание.
Храните эти инструкции вместе с
вашим прибором. В случае передачи
или продажи прибора другому лицу
необходимо приложить к прибору
данные инструкции. Таким образом,
новый владелец сможет ознакомиться
с принципами работы стиральной
машины и необходимыми мерами
предосторожности.
Общие
правила
безопасности
техники
• Нельзя изменять или пытаться
изменить характеристики прибора. Это
представляет опасность для вас.
• Перед каждой стиркой необходимо
удалить возможные монеты, булавки,
значки, винты и т.п. Если такие
предметы будут оставлены в белье,
они могут стать причиной порчи
изделий.
• Пользуйтесь моющим средством в тех
дозах, которые указаны в разделе
“Дозировка моющих средств”.
• Складывайте
мелкие
изделия,
например, носки, ремни и т.п. в
полотняный мешочек или в наволочку.
• По окончании пользованием прибором
28
отключите подачу напряжения на
розетку и закройте кран подачи воды.
• Перед выполнением уборки или
техобслуживания стиральной машины
необходимо всегда отключать ее от
электрической сети.
• Нельзя стирать в стиральной машине
изделия с жестким каркасом, а также
неподрубленные или порванные ткани.
Установка
• При получении прибора необходимо
сразу же распаковать его. Проверьте
общее состояние прибора. Изложите
возможные замечания в письменном
виде в талоне доставки, один из
экземпляров которого останется у вас.
• Перед
подключением
или
использованием на приборе должны
быть сняты все транспортировочные
зажимы и т.п. Неполное устранение
защитных
транспортировочных
приспособлений может привести к
повреждению прибора или стоящей
рядом мебели.
• Работы по подключению прибора к сети
водоснабжения должны выполняться
только
квалифицированным
сантехником.
• Если для подключения прибора
необходимо выполнить модификацию
электрооборудования в вашем доме,
необходимо
обратиться
к
квалифицированному электрику.
• После установки прибора необходимо
удостовериться в том, что он не
опирается на свой кабель питания.
• При установке машины на пол с
ковровым
покрытием
необходимо
проследить за тем, чтобы это покрытие
•
•
•
•
не
закрывало
вентиляционные
отверстия, расположенные в нижней
части машины.
Прибор должен подключаться к розетке
с заземлением, удовлетворяющим
существующим нормам.
Прежде чем подключать прибор к
электросети, внимательно прочтите
инструкции в разделе “Подключение к
электрической сети”.
Замена
кабеля
питания
может
выполняться только специалистами
сервисного центра.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность,
связанную
с
ущербом, который возник в результате
установки,
не
соответствующей
требованиям.
Меры
предосторожности
против замерзания
Если прибор может подвергнуться
воздействию температур ниже 0°C,
необходимо принять указанные ниже
меры предосторожности :
• Закройте кран и отключите шланг
подачи воды.
• Поместите конец этого шланга, а также
сливного шланга в емкость на полу.
• Выберите
программу
Слив
и
выполните
полный
цикл
этой
программы.
• Отключите подачу питания на прибор,
установив переключатель программ в
положение “Выкл”.
• Отсоедините прибор от электрической
сети.
• Прикрутите снова шланг подачи воды и
установите на место сливной шланг.
Таким образом, вода будет удалена из
шлангов, что устраняет опасность
образования льда и повреждения в связи
с этим прибора.
Для
того
чтобы
начать
снова
пользоваться прибором, необходимо
проследить за тем, чтобы он находился в
помещении с температурами выше 0°C.
Пользование прибором
• Данный прибор предназначен для
использования
в
быту.
Нельзя
пользоваться
этим
прибором
в
коммерческих или промышленных
целях; прибор должен использоваться
только для выполнения следующих
операций : стирка, полоскание и отжим.
• Стирайте в машине только те вещи,
которые допускают машинную стирку.
Для справки см. содержимое этикетки
по уходу на каждом изделии.
• Нельзя стирать в машине изделия со
следами
бензина,
спирта,
трихлорэтилена и т.п. Если вы
пользовались
такого
рода
пятновыводителями,
необходимо
подождать до тех пор, пока эти
средства не испарятся, и только после
этого класть изделия в машину.
• Данный прибор предназначен для
пользования взрослыми. Следите за
тем, чтобы дети не трогали прибор и не
играли с ним.
29
Описание прибора
Панель управления
Переключатель программ
Кнопка
Скорость
отжима
Кнопки
Опции
Индикатор
Кнопка
блокировки Задержка пуска
крышки
Дисплей
Кнопка
Старт/Пауза
Переключатель программ
• При положении , машина отключена от электросети.
• При других положениях машина подключена к электросети и
выбрана программа.
Кнопка Скорость отжима
• Выбор желательной скорости отжима или опции Остановка с
водой в баке путем последовательного нажатия кнопки.
Кнопки Опции
• Выбор одной или нескольких опций путем последовательных
нажатий кнопок.
Дисплей
• Указывает продолжительность выбранной программы или
время, оставшееся до отложенного пуска.
Индикатор блокировки крышки
• Светится, когда крышка заблокирована.
Кнопка Старт/Пауза
• Для запуска программы или её временной остановки.
Кнопка Задержка пуска
• Выбор отложенного пуска путем последовательных нажатий
кнопки.
30
Панель
управления
Ручка для
открывания
крышки
Регулируемые
по высоте
ножки
Отделение для моющих средств
Стирка
Кондиционер
для ткани (не
превышать отметку
MAX M )
Предварительная
стирка
Дополнительные настройки
Безопасность детей
Эта функция предусматривает два вида
блокировки :
- если она включается после пуска цикла,
изменение
программы
или
дополнительных функций становится
невозможным.
Режим выполнения цикла становится
фиксированным ; для выполнения
нового цикла необходимо отключить
данную функцию.
- если функция включается перед пуском
цикла, то включение машины становится
невозможным.
Для включения функции безопасности
детей, необходимо подать напряжение
на
прибор,
затем
одновременно
нажимать кнопки “Отжим”
и “Опции”
, пока на дисплее не появится символ
.
Выбор функции будет занесен в память.
Для отключения функции безопасности
детей повторите ту же процедуру.
31
Таблица программ
Программа / Тип белья
Загрузка
Хлопок* : белое или цветное белье, например, рабочая 5,5 кг
одежда обычной степени загрязнения, постельное белье,
столовое белье, нательное белье, салфетки.
Синтетика : синтетические ткани, нательное белье, 2,5 кг
цветные ткани, рубашки, не требующие глаженья, блузки.
Возможные дополнительные функции
Предварительная стирка
Быстрая стирка**
Короткий цикл***
Легкая глажка
Полоскание плюс
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Деликатные ткани : для непрочных тканей, например, 2,5 кг
занавесок.
Предварительная стирка
Быстрая стирка
Полоскание плюс
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Шерсть : Шерсть, допускающая машинную стирку, с 1,0 кг
указаниями на этикетке “чистая натуральная шерсть,
машинная стирка, не садится”.
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Ручная стирка : тонкое белье, требующее бережной 1,0 кг
стирки, с указанием на этикетке “ручная стирка”.
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Джинсы : стирка одежды из джинсовой ткани. 3,0 кг
Включается функция “Полоскание плюс”.
Предварительная стирка
Легкая глажка
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Спорт : Для очень грязной верхней спортивной одежды. 2,5 кг
Активирована опция Предварительная стирка.
Полоскание плюс
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Тюль : Для стирки гардин. Активирована опция 2,5 кг
Предварительная стирка.
Полоскание плюс
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Замачивание : замачивание в случае очень грязного 5,5 кг
белья с остановкой с водой в баке.
Задержка пуска
Полоскание : белье, постиранное вручную, можно 5,5 кг
прополоскать, используя эту программу.
Легкая глажка
Полоскание плюс
Остановка с водой в баке
Задержка пуска
Слив : слив после остановки с водой в баке.
5,5 кг
Отжим : отжим при скорости от 500 до 1200/1000**** об/ 5,5 кг
мин после остановки с водой в боке.
Задержка пуска
* Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI456 (программа Хлопок 60°+Опция
Короткий цикл).
** Несовместимо с программой Короткий цикл.
*** Этот режим недоступен при температурах ниже 40°.
**** B зависимости от модели.
32
Как стирать ?
Первое пользование прибором
Дозировка моющих средств
ВАЖНО !
Стиральная машина сконструирована
таким
образом,
чтобы
сделать
возможным снижение потребления воды
и моющих средств, поэтому уменьшите
дозы,
рекомендованные
производителями моющих средств.
Насыпьте нужное количество моющего
средства в отсеки стирки
и
предварительной стирки , если выбран
режим “Предварительная стирка”. Если
нужно, добавьте кондиционер для ткани в
отсек .
В случае использования моющего
средства другого типа, обратитесь к
разделу “Моющие средства и добавки”
инструкций по стирке.
• Проверьте, чтобы все подключения к
электросети и к сети водоснабжения
соответствовали
инструкциям
по
установке.
• Снимите полистироловую прокладку и
все другие детали в барабане.
• Выполните предварительную стирку
при 90°C, без белья, но с добавлением
моющего средства для того, чтобы
промыть бак.
Каждодневное пользование
Загрузка белья
• Откройте крышку машины.
• Откройте
барабан,
нажав
на
запирающую кнопку А: произойдет
автоматическое
открывание
двух
створок.
• Загрузите белье, закройте барабан и
крышку машины.
Выбор нужной программы
Описание программ для разных типов
белья приведено в таблице программ
(см. раздел с таблицей программ).
A
ВНИМАНИЕ !
Прежде чем закрывать крышку машины,
убедитесь в том, что барабан закрыт
правильно :
• створки зацеплены друг за друга,
• запирающая кнопка А освобождена.
Установите переключатель программ на
нужную программу. Индикатор кнопки
“Старт/Пауза”
начинает мигать
зеленым цветом.
33
ВНИМАНИЕ !
При установке переключателя программ
на другую программу в процессе
выполнения цикла машина игнорирует
новую выбранную программу. На
дисплее мигает сообщение об ошибке
“Err”, а кнопка “Старт/Пауза”
мигает
красным цветом в течение нескольких
секунд ; после этого на дисплее
восстанавливается
обычное
отображение хода цикла.
водой в баке”
или “Ночной режим
плюс”,
необходимо
для
полного
завершения цикла выбрать программу
Отжим
или Слив
.
“Остановка с водой в баке”
Слив воды после последнего полоскания
не производится, таким образом, белье
не сминается.
Выбор дополнительной функции
Выбор скорости отжима
Нажимайте
последовательно
кнопку
“Отжим”
, чтобы повысить
или
понизить
скорость
отжима в случае, если
необходимо
выполнить
отжим белья на скорости,
отличной от той, которая
была выбрана стиральной
машиной. Можно также
выбрать один из следующих
вариантов : “Без отжима”*,
“Остановка с водой в баке”
* или “Ночной режим плюс”*.
Предусмотренные
максимальные
скорости :
для программ Хлопок, Джинсы : 1200 об/
мин (ZWQ 6120), 1000 об/мин (ZWQ
6100),
для программ Ручная стирка, Шерсть :
1000 об/мин (ZWQ 6100), 900 об/мин
(ZWQ 6120),
для программ Синтетика, Спорт : 900 об/
мин,
для программы Деликатные ткани, Тюль :
700 об/мин.
По завершении программы, в случае
если выбрана функция “Остановка с
*в зависимости от модели
34
Дополнительные функции выбираются
после выбора программы, но до нажатия
кнопки “Старт/Пауза”
(см. таблицу
программ).
Нажмите нужную(ые) кнопку(и); зажгутся
соответствующие
индикаторы.
При
повторном нажатии индикаторы гаснут.
Если одна из этих функций окажется
несовместимой
с
выбранной
программой, то на дисплее мигает
сообщение об ошибке “Err”, а кнопка
“Старт/Пауза”
мигает красным цветом.
Опция “Предварительная стирка”
Предварительная стирка выполняется
при температуре не более 30°C.
Стадия
предварительной
стирки
завершается быстрым отжимом в случае
программ для стирки хлопка и синтетики
и сливом в случае программ стирки
деликатных тканей.
Опция “Быстрая стирка”
Время стирки будет сокращено в
зависимости от выбранной программы.
Опция “Короткий цикл”
Эта опция позволяет выбрать программу
с
более
низкой
температурой,
обеспечивающую эффективность стирки
такую же, как программа с более высокой
температурой.
Опция “Легкая глажка”
При выборе этой опции стирка и отжим
осуществляются в щадящем режиме, что
позволяет избежать сминания белья.
Белье благодаря этому легче гладить.
Если Вы выбрали эту опцию для стирки
изделий из хлопка, максимальная
скорость отжима 900 об/мин.
Опция “Полоскание плюс”
В процессе выполнения цикла будет
добавлено
одно
или
несколько
полосканий. Эту функцию удобно
использовать в случае стирки белья лиц с
чувствительной кожей и в районах с
очень мягкой водой.
Однократный выбор :
Нажмите кнопку “Полоскание плюс”
.
Функция окажется включенной только
для выбранной программы.
Постоянное включение :
Нажимайте в течение нескольких секунд
кнопки “Короткий цикл”
и “Полоскание
плюс”
. Функция окажется включенной
постоянно, даже при отключении прибора
от электросети.
Для отключения функции повторите ту же
процедуру.
“Задержка пуска”
2h
Выбрав эту функцию, можно отложить
пуск программы стирки на 30, 60, 90
минут, 2 часа и вплоть до 20 часов.
Можно в любой момент изменить время
задержки или отменить этот режим
совсем, для этого перед нажатием кнопки
“Старт/Пауза”
следует нажать снова
кнопку “Задержка пуска”
(значение 0’
указывает на немедленный пуск).
Если же кнопка “Старт/Пауза”
уже
была нажата и необходимо изменить
время задержки или отменить задержку
совсем, выполните описанные ниже
действия :
• Для отмены задержки и немедленного
пуска цикла нажмите кнопку “Старт/
Пауза”
, а затем кнопку “Задержка
пуска”
. Нажмите кнопку “Старт/
Пауза” для пуска цикла.
• Для изменения времени задержки
следует перейти в положение “Выкл”
и выполнить перенастройку цикла.
ВНИМАНИЕ !
В течение периода задержки крышка
будет блокирована. Если ее необходимо
открыть, следует перевести стиральную
машину в режим паузы, нажав кнопку
“Старт/Пауза”
.
Закрыв крышку,
нажмите кнопку “Старт/Пауза” .
Пуск программы
Для
пуска
программы
нажмите кнопку “Старт/
Пауза”
;
соответствующий индикатор
загорится зеленым цветом.
Загорается индикатор
(дверца
заблокирована)
Считается нормальным явлением тот
факт, что переключатель программ не
поворачивается во время выполнения
цикла.
35
В
окне
индикации
оставшееся время.
отображается
1.12
Отмена программы
Если необходимо отменить программу,
следует повернуть ручку переключателя
программ в положение “Выкл” .
Конец программы
При задании задержки пуска на дисплее
отображается обратный отсчет времени
(последовательно по часам, затем 90 и
поминутно начиная с 60 минут).
Вмешательство в ход выполнения
программы
Добавление белья в первые 10 минут
При включении индикатора
можно
добавить в машину белье, выполнив
описанные ниже действия
Нажмите кнопку “Старт/Пауза”
: во
время паузы соответствующий индикатор
мигает зеленым цветом. Крышка может
быть открыта только по прошествии
примерно 2 минут после остановки
стиральной машины. Нажмите снова на
эту
кнопку
для
возобновления
выполнения программы.
Изменение выполняемой программы
Прежде чем выполнять какие-либо
изменения в выполняемой программе,
необходимо
перевести
стиральную
машину в режим паузы, нажав кнопку
“Старт/Пауза”
. Если изменение
окажется невозможным, то на дисплее
мигает сообщение об ошибке “Err”, а
кнопка “Старт/Пауза”
мигает красным
цветом в течение нескольких секунд.
Если все же необходимо изменить
программу,
следует
отменить
выполнение текущей программы (см.
ниже).
36
Стиральная машина
останавливается автоматически ; кнопка
“Старт/Пауза”
гаснет, а на дисплее
мигает символ “0”. Крышка может быть
открыта только по прошествии примерно
2 минут после остановки стиральной
машины. Индикатор
гаснет.
Установите
ручку
переключателя
программ в положение “Выкл” .
Выньте белье. Отключите подачу
напряжения на розетку и закройте кран
подачи воды.
ВНИМАНИЕ !
Рекомендуется
оставлять
после
использования крышку и барабан
открытыми с целью проветривания бака.
Режим ожидания
Если на приборе, на который подается
напряжение, не выполнялось никаких
действий в течение 10 минут перед
пуском цикла или после окончания цикла,
включается режим ожидания. Подсветка
дисплея гаснет, а кнопка “Старт/Пауза”
медленно мигает.
Для прекращения режима ожидания
достаточно нажать какую-либо кнопку
или повернуть ручку переключателя.
Руководство по стирке
ВАЖНО !
Сортировка и подготовка белья
• Рассортируйте белье по типу и символу
обработки
(см.
ниже
раздел
“Международные символы”): обычная
стирка подходит для прочного белья,
которое допускает интенсивные стирку
и отжим; стирка в щадящем режиме
подходит для тонкого белья из
деликатных тканей, которое должно
обрабатываться с осторожностью. В
случае смешанной загрузки, загрузки
изделий из разного типа тканей
выбирайте программу и температуру,
соответствующую самым непрочным
волокнам.
• Цветное и белое белье стирайте
отдельно. В противном случае белое
белье
может
окраситься
или
приобрести сероватый оттенок.
• Новые цветные изделия могут иметь
избыток краски. Поэтому в первый раз
их
следует
стирать
отдельно.
Соблюдайте
указания
“Стирать
отдельно” и “Стирать неоднократно
отдельно”.
• Освободите карманы и разверните
белье.
• Удалите слабозакрепленные пуговицы,
булавки, пряжки и т.п. Застегните
застежки на молнии, свяжите шнурки и
ремешки.
• Выверните наизнанку многослойную
одежду из разных видов ткани
(спальные мешки, анораки и т.п.),
цветные трикотажные изделия, а также
изделия из шерсти и тканей с
декоративными вставками.
• Мелкие непрочные изделия (носки,
колготки, бюстгальтеры и т.п.) следует
стирать в мешке-сетке для белья.
• Занавеси следует стирать с особой
осторожностью. Снимите зажимы и
положите занавески в сетку или мешок.
Загрузка белья с учетом типа
волокон
Количества загружаемого в барабан
белья
не
должно
превышать
максимальную вместимость стиральной
машины. Эта вместимость зависит от от
типа тканей. Необходимо уменьшить
загрузку в случае махровых изделий или
слишком грязного белья.
Разные
ткани
различаются
по
занимаемому ими объему и способности
удерживать воду. Поэтому, в общем
случае, барабан заполняется следующим
образом :
• полностью, но без уплотнения, в случае
белья из хлопка, льна, смешанных
волокон,
• наполовину в случае изделий из
обработанного хлопка и синтетических
волокон,
• примерно на треть своего объема в
случае очень непрочных изделий,
например, занавесок и шерстяной/
вязаной одежды.
В случае загрузки белья разного типа
заполняйте барабан с учетом самых
непрочных тканей.
Моющие средства и добавки
Пользуйтесь только теми моющими
средствами и добавками, которые
предназначены для стиральных машин.
Следуйте инструкциям производителя с
учетом указаний, содержащихся в
разделах “Отделение для моющих
37
средств” и “Дозировка моющих средств”.
Не
рекомендуется
пользоваться
одновременно
разными
моющими
средствами, так как это может привести к
порче белья.
Количество используемого моющего
средства зависит от загрузки белья,
жесткости воды и степени загрязнения
белья.
Если вода мягкая, следует немного
уменьшить дозу моющего средства. Если
вода
жесткая
(рекомендуется
пользоваться средствами для удаления
известкового налета) или если белье
очень грязное или на нем много пятен,
немного увеличьте дозу.
Сведения о жесткости воды можно
получить,
обратившись
в
службу
водоснабжения
или
в
другую
компетентную организацию.
Cтиральные
порошки
могут
использоваться без ограничений.
38
В случае выбора предварительной
стирки нельзя использовать жидкие
моющие средства. При остальных циклах
без предварительной стирки такие
средства могут заливаться в шарикдозатор, помещаемый непосредственно
в барабан, или в отделение для моющих
средств. В обоих случаях необходимо
сразу же включать цикл стирки.
Моющие средства в таблетках или в
отдельных дозах загружаются только в
отсек основной стирки отделения для
моющих средств стиральной машины.
При обработке пятен перед стиркой
следуйте дозам и рекомендациям,
данным изготовителем. Если для
обработки пятен используется моющее
средство, необходимо сразу же включить
цикл стирки.
Международные символы
ОБЫЧНАЯ
СТИРКА
Стирка при
95°C
Стирка при
60°C
Стирка при
40°C
Стирка при
30°C
Щадящая
ручная стирка
Не стирать
ЩАДЯЩАЯ
СТИРКА
ОБРАБОТКА
ЖАВЕЛЕМ
Разрешено отбеливание хлором (жавелем),
только в холодной воде и разбавленным
раствором
Запрещено отбеливание хлором (жавелем)
ГЛАЖЕНЬЕ
Высокие температуры
(макс. 200°C)
Средние температуры
(макс. 150°C)
Низкие температуры
(макс. 100°C)
Не гладить
ХИМИЧЕСКАЯ
ЧИСТКА
Химическая чистка
(все обычные
растворители)
Химическая чистка
(все обычные
растворители, кроме
трихлорэтилена)
Химическая чистка
(только
углеводородными
растворителями и
R113)
Химическая чистка
запрещена
Haute
tempйrature
Tempйrature
moyenne
СУШКА
Сушить на
горизонтальной
поверхности
Сушить в
подвешенном
состоянии
Сушить на
плечиках
Разрешена сушка
в барабанной
сушилке
Запрещена сушка
в барабанной
сушилке
39
Уход и чистка
ВНИМАНИЕ !
Перед чисткой всегда отключайте прибор
от электросети.
5
6
Удаление
известковых
отложений в приборе
Для удаления известковых отложений
используйте
специальные,
не
вызывающие
коррозии
средства,
предназначенные
для
стиральных
машин. Соблюдайте приведенные на
упаковке указания по дозировке и
частоте пользования.
Корпус
Бачок для сбора предмето
Выполняйте регулярную очистку бачка
для сбора предметов, расположенный в
нижней части барабана :
1
2
3
4
Чистите корпус стиральной машины,
используя теплую воду с мягким моющим
средством.
Нельзя
пользоваться
спиртом,
растворителями
или
аналогичными средствами.
Отделение для моющих средств
Для чистки этого отделения выполните
действия, показанные ниже :
1
2
5
3
40
4
Фильтры на линии подачи воды
Для чистки этих фильтров выполните
действия, показанные ниже :
1
41
В случае неисправности
При изготовлении прибор прошел
множество проверок. Если все же имеет
место сбой/неисправность, ознакомьтесь
с изложенными ниже сведениями
Неисправность
Стиральная
машина
включается
или
заполняется водой :
прежде, чем обращаться в сервисный
центр.
Причины
не
не
•прибор подключен неправильно к электросети;
не
работает электрооборудование в доме,
•плохо закрыта крышка стиральной машины и створки
барабана,
•пуск программы не был в действительности осуществлен,
•сбой подачи электроэнергии,
•сбой подачи воды,
•закрыт кран подачи воды,
•засорены фильтры в линии подачи воды,
•на шланге подачи воды появился красный знак.
Стиральная
машина
заполняется водой и сразу
выполняет слив :
•загнутый конец на сливе подвешен слишком низко (см.
раздел по установке).
Стиральная
машина
не
отжимает или не выполняет
слив :
•закупорен или перегнут сливной шланг,
•засорен сливной фильтр,
•сработало устройство предотвращения дисбаланса :
плохо распределено белье в барабане,
•выбрана программа “Слив” или функция “Ночной режим
плюс”,
•неправильно выбрана высота загнутого конца слива.
Следы воды около машины :
•перелив пены из-за избыточного количества моющего
средства,
•используемое моющее средство не подходит для стирки в
стиральной машине,
•неправильно подвешен загнутый конец слива,
•не установлен на место сливной фильтр,
•шланг подачи воды закреплен негерметично.
Неудовлетворительные
результаты стирки :
•используемое моющее средство не подходит для стирки в
стиральной машине,
•в барабан загружено слишком много белья,
•выбрана неподходящая программа стирки,
•недостаточное количество моющего средства.
42
Неисправность
Причины
Машина вибрирует и издает
шум :
•не сняты все транспортировочные приспособления (см.
раздел по подготовке машины к работе),
•прибор не выставлен горизонтально и стоит недостаточно
устойчиво,
•прибор стоит слишком близко к стене или к мебели,
•белье при пуске оказалось плохо распределенным в
барабане,
•недостаточная загрузка.
Слишком
продолжительный
цикл стирки :
•засорены фильтры в линии подачи воды,
•сбой подачи воды,
•сработала система термозащиты двигателя,
•температура подаваемой воды ниже обычной,
•сработала защитная система обнаружения пены
(слишком много моющего средства), и стиральная машина
выполняет удаление пены,
•сработало устройство предотвращения дисбаланса:
добавлена дополнительная стадия с повторным пуском
при лучшем распределении белья в барабане.
Стиральная
машина
останавливается во время
выполнения цикла стирки :
•неисправность
в
системе
подачи
воды
электроэнергии,
•выбрана функция “Остановка с водой в баке”,
•открыты створки барабана.
Не открывается крышка по
завершении цикла :
•индикатор готовности к открыванию* выключен,
•слишком высокая температура в баке,
•крышка освобождается по прошествии 1-2 минут после
завершения программы*.
Не горит индикатор установки
барабана
в
верхнем
положении после завершения
цикла :
•барабан не достиг нужного положения из-за сильного
дисбаланса; проверните барабан вручную.
На дисплее выводится код
ошибки E40** , и кнопка “Старт/
Пауза”
мигает
красным
цветом*** :
•неправильно закрыта крышка.
На дисплее выводится код
ошибки E20** , и кнопка
“Старт/Пауза” мигает красным
цветом*** :
•засорен сливной фильтр,
•закупорен или перегнут сливной шланг,
•слишком высоко установлен сливной шланг (см. раздел
“Установка”),
•засорен сливной насос,
•засорен сифон.
или
43
Неисправность
Причины
На дисплее выводится код
ошибки E10**, и кнопка “Старт/
Пауза”
мигает
красным
цветом*** :
•закрыт кран подачи воды,
•сбой подачи воды в сети водоснабжения.
На дисплее выводится код
ошибки EF0**, и кнопка “Старт/
Пауза”
мигает
красным
цветом*** :
•засорен сливной фильтр,
•сработало устройство защиты от затоплений, выполните
следующие действия :
- закройте кран подачи воды,
- выполните в течение 2 минут слив воды из прибора,
прежде чем отключать его от электросети,
- обратитесь в сервисный центр.
Постоянно работает сливной
насос прибора, даже когда
стиральная
машина
выключена :
•сработало устройство защиты от затоплений, выполните
следующие действия :
- закройте кран подачи воды,
- выполните в течение 2 минут слив воды из прибора,
прежде чем отключать его от электросети,
- обратитесь в сервисный центр.
Кондиционер
для
ткани
стекает непосредственно в
барабан во время заполнения
отделения
для
моющих
средств :
•превышена отметка MAX.
* В зависимости от модели.
**В некоторых модулях может включаться звуковой сигнал.
*** После устранения возможных причин неисправности нажмите кнопку “Старт/Пауза” для
повторного пуска прерванной программы.
44
Технические данные
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Подсоединение к сети водоснабжения
850 мм
400 мм
600 мм
230 В / 50 Гц
2300 Вт
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Тип 20x27
Данный прибор соответствует требованиям директивы CEE 89-336, касающимся
ограничений радиопомех, и директивы 2006/95/CE, касающимся электробезопасности.
45
Потребление воды и энергии
Температур
а
Примерные показатели
потребления**
°C
литры
кВт
Хлопок
90
67
2,20
Хлопок*
60
62
1,30
Хлопок
40
62
0,75
Хлопок
30
62
0,55
Синтетика
60
48
0,85
Синтетика
40
48
0,65
Синтетика
30
48
0,55
Деликатные ткани
40
53
0,55
Деликатные ткани
30
53
0,30
Шерсть
40
48
0,45
Шерсть
30
48
0,40
Ручная стирка
40
48
0,45
Ручная стирка
холодная
48
0,35
Джинсы
60
55
1,00
Спорт
40
50
0,70
Тюль
40
62
0,65
Замачивание
30
20
0,20
Полоскание
-
32
0,05
Слив
-
-
0,002
Отжим
-
-
0,015
длит-сть
См. показания на дисплее
Программа / Тип белья
* Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI 456 (программа Хлопок 60° + Опция
Короткий цикл) : 49 л / 1,04 кВт / 140 мин
** Приведенные данные имеют ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от
реальных условий пользования. Указанные значения потребления соответствуют максимальной
температуре для каждой программы.
46
Защита окружающей среды
Удаление в отходы
Защита окружающей среды
Все материалы, имеющие символ
,
допускают реутилизацию. Доставьте эти
материалы в место сбора утиля (о
местонахождении этого места можно
узнать в местных службах) для их
реутилизации.
При удалении прибора на слом
приведите его в неработоспособное
состояние: полностью срежьте кабель
питания.
Для экономного расхода воды и энергии,
а также для защиты окружающей среды
рекомендуется соблюдать приведенные
ниже правила :
• Пользуйтесь
прибором
при
максимальной,
а
не
частичной
загрузке.
• Пользуйтесь
функциями
“Предварительная
стирка”
и
“Замачивание” только в случае очень
грязного белья.
• Выбирайте дозу моющего средства в
соответствии с жесткостью воды (см.
раздел “Дозировка моющих средств”), а
также с учетом загрузки и степени
загрязнения белья.
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий
пункт
приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия,
Вы поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального
ущерба,
который
возможен,
в
противном
случае,
вследствие неподобающего обращения с
подобными
отходами.
За
более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
47
Установка
ВНИМАНИЕ !
Обязательно удалите перед первым
включением прибора все защитные
детали,
установленные
для
транспортировки. Сохраните эти детали
для возможных перевозок в будущем:
перевозка прибора без соответствующих
фиксаторов
может
привести
к
повреждению внутренних узлов/деталей
и стать причиной утечек и сбоев, а также
деформаций при ударе.
7
8
Подготовка машины к работе
Распаковка
1
2
3
4
1
3
4
2
1
5
6
2
48
В
случае
необходимости
передвиньте
наливной шланг в
направлении,
показанном на рис.
1. Чтобы сделать
это,
ослабьте
зажимную гайку и расположите наливной
шланг внизу, как показано на рис. 1.
Затяните зажимную гайку и проверьте
соединение на отсутствие утечки.
Откройте кран подачи воды.
Проверьте на отсутствие утечек.
Шланг подачи воды не может быть
удлинен. Если его длина все же
недостаточна, обратитесь в сервисный
центр.
3
3
Слив
- Наконечник на
шланге подходит ко
всем
обычным
типам сифонов.
Закрепите
наконечник
на
сифоне с помощью
зажимного хомута,
прилагаемого к прибору*.
Установите
2
загнутый конец на
сливной шланг.
Поместите шланг с
загнутым концом в
сливной
трубопровод (или в
раковину) на высоте
70-100 см. Проследите, чтобы шланг не
мог упасть. Необходимо предусмотреть
отверстие для поступления воздуха на
конце сливного шланга с целью
1
Если нужно сохранить выравнивание
машины относительно стоящей рядом
мебели, выполните показанные ниже
действия :
4
Подача воды
1
2
*В зависимости от модели.
49
предотвращения
сифонирования.
эффекта
ВНИМАНИЕ !
Сливной шланг не может может ни в коем
случае удлинен. Если его длина все же
недостаточна, обратитесь к техническому
специалисту.
Подключение к электрической
сети
Данная стиральная машина может
подключаться только к однофазной сети
230 В.
Проверьте характеристики линейного
предохранителя : 10 A при 230 В.
Нельзя
подключать
прибор
с
использованием
удлинителей
или
многогнездовой розетки.
Проверьте,
чтобы
заземление
соответствовало действующим нормам.
Установка прибора в нужное
место
Устанавливайте прибор на ровный и
прочный пол в хорошо проветриваемом
помещении. Проследите за тем, чтобы
прибор не касался стены или предметов
мебели.
Точное выставление прибора по уровню
позволяет предотвратить вибрации, шум
и смещение прибора во время работы.
1
50
2
Гарантия
Сервисное обслуживание и запасные
части
В случае необходимости ремонта
прибора, или если Вы хотите приобрести
запасные части, обращайтесь в наш
ближайший авторизованный сервисный
центр (список сервисных центров
прилагается). Если у вас возникли
вопросы по использованию прибора или
Вы хотите узнать о других приборах
концерна ELECTROLUX, звоните на нашу
информационную линию по телефону
(495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.
Европейская гарантия
Гарантия компании Electrolux на данный
прибор действительна во всех странах,
перечисленных
в
прилагаемом
документе (European Address Services –
адреса сервисных центров в Европе), в
течение срока, указанного в гарантийном
сертификате
или, если таковой не
указан, в течение срока, определяемого
действующим законодательством.
В
случае Вашего перемещения из одной из
этих стран в любую другую из
нижеперечисленных стран, гарантия на
устройство переместится вместе с Вами
при условии соблюдения следующих
требований :
• Гарантия на устройство начинает
действовать с даты, в которую Вы
впервые приобрели это устройство,
подтверждением
которой
будет
служить
предъявление
действительного
удостоверяющего
покупку
документа,
выданного
продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в
течение того же срока и в пределах того
же объема работ и конструктивных
частей, какие действуют в новой стране
Вашего проживания применительно к
данной конкретной модели или серии
устройств.
• Гарантия на устройство является
персональной для первоначального
покупателя этого устройства и не может
быть передана другому пользователю.
• Устройство установлено и используется
в соответствии с инструкциями,
изданными
Electrolux,
только
в
пределах домашнего хозяйства, т.е. не
используется в коммерческих целях.
• Устройство установлено в соответствии
со всеми применимыми нормативными
документами, действующими в новой
стране вашего проживания.
Положения настоящей Европейской
Гарантии
не
нарушают
никаких
предоставленых Вам по закону прав.
51
www.electrolux.com
108 3326 03 - 10/08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising