Aeg-Electrolux L47030 User manual

Aeg-Electrolux L47030 User manual
LAVAMAT 47330 - 47030
Használati útmutató
Návod na používanie
Mosógép
Práčka
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Használat
Fagyás elleni óvintézkedések
A készülék leírása
Adagolódoboz
Kezelőpanel
Kijelző
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Hangjelzés
Egy mosási ciklus lefuttatása
A mosnivaló betöltése
A mosószerek adagolása
Programválasztás
A hőmérséklet beállítása
A centrifugálási sebesség
kiválasztása
Opciók kiválasztása
Késleltetett indítás kiválasztása
A program kezdete
Programsorrend
Mosnivaló hozzáadása az első 10
perc alatt
A folyamatban lévő program
módosítása
Program törlése
A program vége
Készenléti mód
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és
előkészítése
3
3
3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
A ruhákat az anyagok típusától
függően mossa.
Mosószerek és adalékanyagok
Nemzetközi jelölések
Programtáblázat
Consumption
Műszaki jellemzők
Ápolás és tisztítás
A készülék vízkőmentesítése
A készülék külseje
Adagolódoboz
Lefolyócső szűrő
Befolyócső szűrői
Működési problémák
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Kibontás
Vízellátás
Vízleeresztés
Elektromos csatlakoztatás
Elhelyezés
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
Környezetvédelem
JÓTÁLLÁS
Európai Jótállás
13
13
14
14
16
17
17
17
18
18
20
22
23
25
25
25
26
28
30
31
32
32
34
34
34
34
38
A változtatások jogát fenntartjuk
Figyelmeztetések
3
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében. Ha a készüléket eladja
vagy odaadja egy másik személynek, ne felejtse el ezt a használati utasítást
is a készülékkel együtt átadni. Ily módon az új felhasználónak rendelkezésére
állnak majd a vonatkozó használati utasítások és figyelmeztetések.
A figyelmeztetések az Ön és az Önt körülvevők biztonságát szolgálják. Kérjük,
a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ez‐
eket a pontokat. Köszönjük a figyelmét.
Használat
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg va‐
lakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék
külseje bármilyen módon. Minden esetleges reklamációját rögzítse írásban
az átvételi elismervény saját példányán.
• A készüléket felnőttek használatra tervezték. Ügyeljen rá, hogy gyermekek
ne érjenek a készülékhez, illetve ne játszanak vele.
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszé‐
lyes lehet az Ön számára.
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a ké‐
szüléket kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra, mint
amire azt kifejlesztették: mosás, öblítés és centrifugálás.
• Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Csak az ilyen kezelésre alkalmas darabokat mosson ki. Nézze meg minden
ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befe‐
jezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénz‐
érmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mos‐
nivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy
triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók
használata esetén várjon, amíg a termék elpárolog, mielőtt ezeket a ruha‐
darabokat a dobba tenné.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.) tegye egy kis vászonzsákba
vagy párnahuzatba.
• Használjon a "Megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz‐
ban ajánlott mennyiségű mosószert.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elekt‐
romos hálózatról.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézke‐
déseket meg kell tenni:
4
A készülék leírása
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edény‐
be.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
ál‐
• Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop"
lásba forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és cserélje ki a lefolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a
készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan terü‐
leten helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.
A készülék leírása
1
2
3
4
5
6
Kezelőpanel
Fedél
Fedélfogantyú
Szűrőfedél
A készülék mozgatására szolgáló kar
Szabályozható szintezőlábak
1
2
3
4
5
6
A készülék leírása
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
Kezelőpanel
1
2
4
1
2
3
4
5
Programkapcsoló
Kijelző
Késleltetett indítás gomb
Nyomógombok és funkcióik
Start/Szünet gomb
3
5
5
6
Személyre szabás
Kijelző
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
7
6
Futó ciklus
Túladagolás
Gyermekbiztonság
Időmegtakarítás
Késleltetett indítás
Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás visszaszámlálása
Nyitva a fedél
Opciók
Centrifugálási sebesség
Hőmérséklet
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust futtasson le.
- ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék
nem indítható el.
A gyermekbiztonsági zár bekapcsolásá‐
hoz:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja le egyszerre a OPCIÓ és a OK
gombot, amíg a kijelzőablakban a meg‐
erősítés a szimbólummal meg nem
jelenik.
A készülék a memóriában tárolja az opció
kiválasztását.
Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
7
Hangjelzés
A program végét és a működési rendellenességeket sípoló hangjelzés jelzi.
Ha ki kívánja kapcsolni ezeket a hangjelzéseket, kérjük, tegye a következőket:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Addig nyomja a Centrifugálás és a OP‐
CIÓ gombot, amíg a megerősítést egy
hangjelzés nem jelzi.
3. A hangjelzés kikapcsolása megtörtént.
A jelzés csak figyelmeztető hangjelzé‐
seknél aktív.
Ha újra be kívánja kapcsolni ezeket a
hangjelzést, kérjük, hajtsa végre ugyanezt
az eljárást.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Azt javasoljuk, hogy a mosógéppel történő legelső mosás előtt futtasson le egy
95°C-os előzetes mosást mosószerrel, de ruha nélkül. Ez megtisztítja a dobot.
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb megnyomásával
nyissa ki a dobot: A két ajtószárny au‐
tomatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a do‐
bot és a mosógép fedelét.
Fontos: Mielőtt lezárná a mosógép fed‐
elét, győződjön meg arról, hogy a dob jó
be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• Az A kioldógomb kiugrik.
A
A mosószerek adagolása
A mosógépet csökkentett víz- és a mosószer felhasználásra tervezték. Ezért
csökkentheti a mosószergyártó által javasolt mennyiségeket.
mosási rekeszbe, valamint az
előmosási re‐
Öntse a mosóporadagot a
keszbe, ha előmosást is végző programot választott. Töltse az öblítőszert a
rekeszbe, ha szükséges.
Ha másfajta mosószert használ, olvassa el a mosási útmutatóban a "mosó‐
szerek és adalékanyagok" című fejezetet.
8
Egy mosási ciklus lefuttatása
Programválasztás
A programkapcsoló tárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt mosási programot, még‐
pedig a ruha fajtájától és szennyezettsé‐
gének mértékétől függően (lásd a Prog‐
ramtáblázatot). A START/SZÜNET
gomb jelzőfénye pirosan villog. A progra‐
mot alkotó fázisoknak megfelelő és szim‐
bólumok, valamint a kiválasztott program
időtartama megjelenik a kijelzőn.
állás kiválasztása kikapcsolja a mosógépet (az összes többi ál‐
A STOP
lásban bekapcsolt állapotban van). A programkapcsoló tárcsa jobbra és balra
egyaránt elfordítható.
VIGYÁZAT
Ha a programkapcsoló tárcsát akkor fordítják el, amikor a mosógép éppen egy
mosási ciklust futtat le, az "Err" hibakód jelenik meg a kijelzőablakban, a
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. A prog‐
START/SZÜNET
ram ezután folytatódik anélkül, hogy mosógép a tárcsa új helyzetét figyelembe
vette volna. A problémát a tárcsának az eredeti állásba forgatásával lehet or‐
vosolni. A fázisokra bontott ciklus ismételten megjelenik a kijelzőablakban.
A hőmérséklet beállítása
Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET gombot,
amíg a kívánt hőmérséklet meg nem jele‐
nik. (Az egyes programoknál rendelkezés‐
re álló hőmérsékletértékeket a Program‐
jel hideg mo‐
táblázat tartalmazza.) A
sást jelent.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg addig a Centrifugálás gom‐
bot, amíg a kívánt centrifugálási sebesség‐
hez tartozó jelzőfény ki nem gyullad. Kivá‐
laszthatja a CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL,
vagy Éjszakai program opci‐
Öblítőstop
1)
ót is.
A maximális sebességek:
Pamut, Higiénia, 40-60 vegyes, Öko ese‐
tén: 1300 fordulat/perc (L47330), 1000 for‐
dulat/perc (L47030), Farmer, Műszálas, Vasaláskönnyítés, Kímélő, Viszkóz,
Len, Fehérneműk, Selyem, Sport, 20 perc, Intenzív esetén: 1200 fordulat/perc
(L47330), 1000 fordulat/perc (L47030), Széldzsekik esetén: 800 fordulat/perc.
1) A modelltől függően
Egy mosási ciklus lefuttatása
9
A program végén, ha a Öblítőstop
vagy Éjszakai program
opciót válasz‐
totta, ki kell választania egy Centrifugálás vagy Vízleeresztés programot
a ciklus befejezéséhez.
CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL
"0" centrifugálási sebességnek felel meg. Az utolsó öblítővizet a mosógép a
program végén leengedi, de a mosott ruhát nem centrifugálja ki.
Öblítőstop
Az utolsó öblítővizet a mosógép a kiválasztott program végén nem engedi le,
nehogy a ruha összegyűrődjön, ha nem veszik azonnal a dobból.
Éjszakai program
Az utolsó öblítővizet a mosógép a kiválasztott program végén nem engedi le.
Az utolsó centrifugálás törlésre került. A program nagyon halk, így a mosást
éjszaka is végezheti. A ciklus hosszabb, és több vizet használ.
Opciók kiválasztása
A már kiválasztott mosási programhoz kü‐
lönböző opciók adhatók. Nyomja meg a
OPCIÓ gombot. A kijelzőablakban meg‐
jelennek az opciók szimbólumai.
gombot,
1. Nyomja addig a OPCIÓ
amíg a jel villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot. A szimbó‐
lum abbahagyja a villogást. Egy fekete
vonal jelenik meg a szimbólum alatt. Az
adott opció érvénytelenítéséhez ismételje meg ugyanezt a lépést.
Előmosás
30°C körüli előmosást végez a fő mosási ciklust megelőzően, amely aztán
automatikusan elindul.
Foltmosás
Nagyon szennyezett vagy foltos mosnivalóhoz. A termékadagoló előmosás‐
rekeszébe lehet a folteltávolító szert önteni.
hoz tartozó
Érzékeny
Egy kiegészítő öblítési ciklussal megnövelt, de ugyanakkor a dob mérsékelt
mozgásával kísért öblítés (textilvédelem). Ideális gyakori mosások, például
rendkívül érzékeny bőr esetében (nem kompatibilis az Öblítés plusz opcióval).
Öblítés plusz
Ez az opció azt jelenti, hogy egy vagy több öblítéssel kiegészíthetők az alábbi
programok: Pamut, Műszál és Kímélő (nem kompatibilis az Érzékeny opció‐
val).
• Ideiglenesen:
Az opció csak a kiválasztott programnál aktív, ha a kiválasztása a OPCIÓ
gombbal történt.
• Állandó:
gombot, amíg a
Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET és a Centrifugálás
kijelzőablakban a megerősítés a szimbólummal meg nem jelenik. Az opció
bekapcsolva marad még akkor is, ha közben feszültségmentesíti a mosó‐
gépet. Az állandó jellegű törléshez ismételje meg ugyanezt a műveletet.
10
Egy mosási ciklus lefuttatása
Azonban arra van lehetősége, hogy ezt az opciót csak egy program erejéig
törölje:
gombot, amíg a
jel villogni nem kezd.
1. Nyomja addig a OPCIÓ
2. Nyomja meg a OK gombot. A fekete vonal megjelenik a szimbólum alatt.
Az opció kikapcsolva van.
3. Az opció a következő ciklus újra aktiválni fogja.
Csak azok az opciók jelennek meg, amelyek a már kiválasztott programmal
kombinálhatók.
Késleltetett indítás kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási
program indítását 30, 60, 90 perccel, illetve
2-20 órával késleltesse.
Nyomja meg addig a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőablakban meg
nem jelenik az az időtartam, amelynek letelte után szeretné elindítani a prog‐
ramot (0' azonnali indítást jelent).
gomb megnyomása előtt bármikor módosíthatja vagy
A START/SZÜNET
gomb meg‐
törölheti a késleltetett indítás időpontját a Késleltetett indítás
nyomásával.
gombot, de szeretné módosítani
Ha már megnyomta a START/SZÜNET
vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja
, majd pedig a Késleltetett indítás
gombot.
meg a START/SZÜNET
gombot a ciklus elindításához.
Nyomja meg a START/SZÜNET
• A késleltetési időszak módosításához STOP
állásba kell lépnie, majd újra
kell programoznia a ciklust.
VIGYÁZAT
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva van. Ha ki kell nyitnia a
fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a START/SZÜNET
gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
gombot.
START/SZÜNET
VIGYÁZAT
Ha késleltetett indításnál folyékony mosószert használ egy mosási ciklushoz,
használjon adagológolyót, és helyezze közvetlenül a dobba, majd válasszon
ki egy előmosás nélküli programot. Ha késleltetett mosás alkalmával szeretne
előmosást is végezni, kérjük, használjon mosóport.
Időnyerés
Egy mosási ciklus lefuttatása
11
Ez a funkció azt jelenti, hogy a program tí‐
pusától függően a ciklus időtartama csök‐
kenthető.
Rövid: olyan mosnivalóhoz, ami nem pisz‐
kos.
Extra rövid: olyan mosnivalóhoz, ami nem
nagyon piszkos, illetve féltöltet esetén.
gomb megnyomásával vá‐
A Időnyerés
szimbólum
lassza ki a kívánt szintet. A
megjelenik.
A kiválasztott programtól függ, hogy a felsorolt kategóriák melyike jelenik meg.
A program kezdete
1. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a víz‐
csap.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. Az ennek megfelelő jelzőfény
szimbólum meg‐
pirosan világít. A
jelenik (ajtó bezárva).
Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el. Késlel‐
tetett mosás kiválasztása esetén a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn
(először óránként, majd 90 perc látható, végül 60 perctől lefelé percenként).
Programsorrend
A kijelzőablakban egy vonal villog a végre‐
hajtás alatt lévő fázishoz tartozó szimbó‐
lum alatt, és a hátralévő idő látható a kijel‐
zőn.
: Előmosás
: Mosás
: Öblítés
: Vízleeresztés
: Centrifugálás
TÚLADAGOLÁS
Ha a TÚLADAGOLÁS szimbólum megjelenik, ez azt jelzi, hogy túl sok mosó‐
szer került felhasználásra az éppen lefuttatott mosási program során. A kö‐
vetkező mosás elvégzésekor tartsa be a mosószer gyártójának utasításait és
az adagolási mennyiséget.
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc alatt
1. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő jelzőfény piro‐
san villog.
2. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt.
szimbólum eltűnik.
A
3. Tegye be a mosnivalót, és zárja le a fedelet.
4. A szárítási ciklus folytatásához nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot.
12
Mosogatási útmutató
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a START/
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha
SZÜNET
nem lehet módosítani, az "Err" hibajelzés villog a kijelzőablakban, a START/
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. Ha mégis úgy
SZÜNET
dönt, hogy módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd
lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a STOP
lásba.
ál‐
A program vége
A mosógép automatikusan leáll; a START/SZÜNET
gomb kialszik, és a
kijelzőn a "0" villog. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy
szimbólum eltűnik.
a mosógép leállt. A
1. Forgassa a programkapcsoló tárcsát a STOP
állásba: a mosógép ki van
kapcsolva.
2. Szedje ki a ruhát.
3. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.
4. Ellenőrizze, hogy tényleg üres-e a dob: ha bármilyen anyag bennmarad, a
következő mosás alkalmával tönkre mehet (összemehet), vagy engedheti
a színét, és összefoghatja a többi ruhát.
VIGYÁZAT
Javasoljuk, használat után hagyja nyitva a fedelet és a dobot, hogy a víztartály
szellőzni tudjon.
Készenléti mód
Ha a készülék be van kapcsolva, de semmilyen parancsot nem választanak ki
10 perccel egy ciklus előtt vagy után, a készülék készenléti módba lép. A kép‐
lassan villog.
ernyő-világítás kialszik, és START/SZÜNET
A készenléti módból való kilépéshez csak nyomjon meg egy gombot, vagy
forgassa el a programkapcsolót.
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és előkészítése
• A válogatást fajtánként és a kezelési utasítás szerint végezze (lásd alább a
Nemzetközi jelölések c. szakaszt): normál mosás olyan durva anyagok szá‐
mára, amelyek bírják az erős mosási és centrifugálási ciklusokat; kímélő
mosás a kényes anyagok számára, amelyekkel óvatosan kell bánni. Vegyes
töltetek, tehát különböző típusú anyagok esetén válassza a legkényesebb
anyaghoz illő programot és hőmérsékletet.
• A fehér és a színes anyagokat külön mossa: Ellenkező esetben a fehér
anyagok elszíneződnek vagy beszürkülnek.
Mosogatási útmutató
13
• Az új színes ruhák gyakran tartalmaznak többlet festékanyagot. Ajánlatos a
legelső alkalommal külön mosni ezeket a darabokat. Tartsa be a "külön mo‐
sandó" és a "többször külön mosandó" utasításokat.
• Ürítse ki a zsebeket, és rázza ki a ruhákat.
• Vegye le a meglazult gombokat, csatokat és rögzítőket. Húzza össze a cip‐
zárakat, kösse meg a zsinórokat és az öveket.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat (hálózsákokat, anorákokat stb.), színes
sapkákat, gyapjú ruhadarabokat és nyomot mintájú anyagokat.
• A kisebb kényes dolgokat (zoknikat, harisnyanadrágokat, melltartókat stb.)
tüllzsákban mossa ki.
• A függönyöket különös gondossággal kezelje. Vegye le az akasztókat, a
csipke függönyöket pedig tegye hálóba vagy zsákba.
A ruhákat az anyagok típusától függően mossa.
A dobba behelyezett ruhák mennyisége nem haladhatja meg a mosógép ma‐
ximális kapacitását. Ez a kapacitás az anyagok típusától függően változó lehet.
Csökkentse a mennyiséget, ha a mosott ruhák erősen szennyezettek vagy
nedvszívó anyagból készültek.
Nem minden textília jelent ugyanolyan tömeget a dobon belül, illetve nem egy‐
forma a vízfelszívó szintjük. Általában véve a dobot az alábbiak szerint kell
megtölteni:
• a dob teljes kapacitásáig, de kerülni kell a pamut, lenvászon és vegyes pa‐
mut/lenvászon töltetet érő túlzott nyomást,
• a dob kapacitásának feléig a feldolgozott pamut és műszálas anyagok ese‐
tében.
• a dob kapacitásának harmadáig a nagyon kényes darabok, például csipke‐
függönyök és gyapjú ruhaneműk esetében.
Vegyes töltetek esetében a legkényesebb anyagoktól függően töltse meg a
dobot.
Mosószerek és adalékanyagok
Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló mosószert és adalékany‐
agot használjon. Olvassa el a gyártó ajánlásait, valamint az Adagolódoboz és
A megfelelő mennyiségű mosószer használata című szakaszokat.
Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ru‐
haneműn.
A mosószer mennyisége a töltet nagyságától, a víz keménységétől, valamint
attól függ, hogy mennyire szennyezett a mosásra váró ruha.
Ha a víz lágy, ennek megfelelően csökkentse a mennyiséget. Ha a víz vízkö‐
ves (vízkőmentesítő használata ajánlott), vagy ha a mosott ruha erősen szen‐
nyezett vagy foltos, kissé növelje meg a mosószer mennyiségét.
A területén érvényes vízkeménységi szintről tájékoztatást kérhet a helyi víz‐
műtársaságtól vagy más illetékes forrástól.
Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében.
A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az előmosás ki van vá‐
lasztva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazá‐
sával kell hozzáadni.
14
Programtáblázat
A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosó‐
szerrekeszébe kell helyezni.
Ha a foltokat még a mosás előtt el kívánja távolítani, kérjük, alkalmazza a
gyártó által ajánlott mennyiségeket és utasításokat. Ha mosószert használ a
foltok eltávolítására, a mosási ciklust azonnal el kell indítani.
Nemzetközi jelölések
NORMÁL
MOSÁS
Mosás
95°C-on
Mosás
60°C-on
Mosás
40°C-on
Mosás
30°C-on
Kézi mo‐
sás
Ne mossa
KÍMÉLŐ
MOSÁS
FEHÉRÍTÉS
VASALÁS
Fehérítés megengedett
(csak hideg vízben és híg
oldatban)
Magas hőmér‐
séklet (max.
200°C)
VEGYTISZTÍ‐
TÁS
Közepes hő‐
mérséklet
(max. 150°C)
Fehérítés nem megenge‐
dett
Alacsony hő‐
mérséklet
(max. 100°C)
Ne vasalja
Vegytisztítás
Vegytisztítás
Vegytisztítás Vegytisztítás ti‐
(minden általá‐ (minden általá‐ (csak olajalapú
los
nos oldószer‐
nos oldószer‐
oldószerekkel
rel)
rel, kivéve a
és R113-mal)
triklóretilént)
Magas hő‐
mérséklet
Közepes
hőmérsék‐
let
SZÁRÍ‐
TÁS
Kiterítve
szárítsa
Függesz‐
tve szárít‐
sa
Vállfán
szárítsa
Szárítógép használa‐
ta megengedett
Gépben
nem szá‐
rítható
Programtáblázat
A lista nem tartalmazza az összes lehetőséget, csak a gyakorlatban szokásos
és megfelelő beállításokat.
Programtáblázat
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
15
Lehetséges opciók
Pamut : Fehér vagy színes, például 6,0 kg
normál mértékben szennyezett mun‐
karuha, ágynemű, terítő, alsónemű, tö‐
rölközők.
Előmosás, Foltmosás1), Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Időnyerés,
Öblítőstop, Éjszakai program,
Késleltetett indítás
Higiénia : A mikroorganizmusok el‐ 6,0 kg
távolítását elősegítő ciklus. Az Öblítés
plus opció aktiválva van.
Előmosás, Foltmosás1) , Öblítő‐
stop, Késleltetett indítás
6,0 kg
40-60 vegyes : Ez a program
40°C-nál adja a legjobb mosási ered‐
ményeket, akár csak a Pamut 60°Cnál, a pamut és műszálas ruhák keve‐
rése esetén.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Éjszakai program, Késleltetett
indítás
Farmer : Pamutvászon ruhák mo‐ 3,0 kg
sásához. Az Öblítés plus opció aktivál‐
va van.
Előmosás, Öblítőstop, Éjszakai
program, Késleltetett indítás
Műszálas : Műszálas szövetek, 2,5 kg
alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalható ingek, blúzok.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Időnyerés,
Öblítőstop, Éjszakai program,
Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítés : Pamuthoz és
műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
Előmosás, Öblítés plusz, Öblí‐
tőstop, Késleltetett indítás
1,0 kg
Kímélő : Mindenféle kényes anyag‐ 2,5 kg
hoz, például függönyökhöz.
Előmosás, Foltmosás1) , Öblítés
plusz, Időnyerés, Öblítőstop, Éj‐
szakai program, Késleltetett in‐
dítás
Viszkóz : Viszkózból készült ruha‐ 2,5 kg
neműhöz.
Előmosás, Foltmosás1) , Öblítés
plusz, Öblítőstop, Éjszakai
program, Késleltetett indítás
Kímélő öblítés : Ez a program kéz‐ 6,0 kg
zel mosott ruhadarabok öblítéséhez
használható.
Öblítés plusz, Öblítőstop, Éjsza‐
kai program, Késleltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust fut‐ 6,0 kg
tat le Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus)
után.
Centrifugálás : Centrifugálási ciklus 6,0 kg
400 és 1300/1000 fordulat/perc közötti
sebességgel 2) fordulat/perc Öblítő‐
stop (vagy Halk ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
Kímélő centrifugálás : Kímélő cent‐ 2,5 kg
rifugálást hajt végre Öblítőstop (vagy
Halk ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
16
Consumption
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Len : Gépben mosható gyapjú ru‐ 1,0 kg
haneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll:
"Tiszta új gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze".
Öblítőstop, Éjszakai program,
Késleltetett indítás
1,0 kg
Öblítőstop, Éjszakai program,
Késleltetett indítás
Selyem : 30°C-on géppel mosható 1,0 kg
szövetekhez.
Öblítőstop, Éjszakai program,
Késleltetett indítás
Fehérneműk : Nagyon kényes da‐
rabokhoz, például fehérneműhöz.
Széldzsekik : Sportruházathoz.
3,0 kg
Öblítés plusz, Öblítőstop, Kés‐
leltetett indítás
Sport : Nagyon piszkos szabadtéri 2,5 kg
sportruházathoz. Az előmosás opció
aktiválva van.
Öblítés plusz, Öblítőstop, Éjsza‐
kai program, Késleltetett indítás
20 perc : Ideális a csak frissítésre
szoruló ruhák esetén.
3,0 kg
Késleltetett indítás
Intenzív : Olyan, csökkentett men‐
nyiségű mosnivalóhoz ideális, ami
nem nagyon piszkos.
2,5 kg
Öblítés plusz, Öblítőstop, Kés‐
leltetett indítás
Öko3) : Fehér vagy színes, pél‐
dául normál mértékben szennyezett
munkaruha, ágynemű, terítő, alsóne‐
mű, törölközők.
6,0 kg
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Éjszakai program, Késleltetett
indítás
1) A 40°C-os vagy annál magasabb mosási hőmérsékletű programoknál nem használható.
2) A modelltől függően
3) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez:
Consumption
Program
Hőmérséklet
Vízfelhaszná‐
lás (liter)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Pamut
hideg - 95
58
2,00
Higiénia
60
65
1,45
40-60 vegyes
40
45
0,85
Farmer
hideg - 60
55
0,90
Műszálas
hideg - 60
44
0,85
Vasaláskönnyítés
hideg - 60
55
0,50
Kímélő
hideg - 40
46
0,45
Viszkóz
hideg - 40
50
0,50
Kímélő öblítés
-
42
0,05
Időtartam
(perc)
Lásd a kijel‐
zőt
Műszaki jellemzők
Program
Hőmérséklet
Vízfelhaszná‐
lás (liter)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízleeresztés
-
-
0,002
Centrifugálás
-
-
0,02
Kímélő centrifugá‐ lás
-
0,015
Len
hideg - 40
50
0,45
Fehérneműk
hideg - 40
50
0,50
Selyem
hideg - 30
40
0,30
Széldzsekik
hideg - 40
55
0,60
Sport
hideg - 40
50
0,65
20 perc
30
35
0,20
Intenzív
40 - 60
45
0,95
Öko1)
60
45
1,02
17
Időtartam
(perc)
1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Öko 60° program): 45 l /
1,02 kWh / 150 perc
Az átlagos adatok a használat feltételeitől függően eltérőek lehetnek. A fo‐
gyasztás minden program esetében a legmagasabb hőmérsékleten értendő.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREK‐
VENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
Csatlakoztatás a vízhálózatra
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.
A készülék vízkőmentesítése
Általában nem kell vízkövet eltávolítani a készülékből, ha az alkalmazott mo‐
sószert megfelelő mennyiségben adagolja. Ha szükségessé válik a vízkő el‐
távolítása, használjon a kereskedelemben kapható különleges, nem korrozív
terméket, amelyet kifejezetten mosógépekhez fejlesztettek ki. Kövesse az
18
Ápolás és tisztítás
adagolási utasításokat, és tartsa be a csomagoláson feltüntetett használati
gyakoriságot.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet.
Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Időnként tisztítsa ki a mosószer-adagolót, hogy eltávolítsa a mosószerek ma‐
radványait, és megelőzze az esetleges működési rendellenességeket.
1. Emelje ki a mosószer-adagolót.
2. Válassza külön a mosószer-adago‐
ló két részét.
Ápolás és tisztítás
3. Tisztítsa meg folyó víz alatt a mosó‐
szer-adagoló két részét.
4. Szerelje újra össze a mosószeradagoló két részét.
19
20
Ápolás és tisztítás
5. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
Lefolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alapzatán található szűrőt:
1. Nyissa ki az ajtót, például egy csa‐
varhúzó segítségével.
2. Tegyen alá egy tálat. Csavarja ki a
dugót az óramutató járásával ellen‐
kező irányban, amíg függőlegesen
nem áll, majd engedje ki a maradék
vizet.
Ápolás és tisztítás
3. Csavarja ki teljesen a dugót, és ve‐
gye ki.
4. Óvatosan tisztítsa meg folyó víz
alatt.
5. Tegye vissza.
21
22
Ápolás és tisztítás
6. Csavarja be a dugót.
7. Zárja be ismét az ajtót.
Befolyócső szűrői
Csavarja ki a befolyócső két végét, és tisztítsa meg szűrőket.
Működési problémák
23
Működési problémák
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a
gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az
alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Probléma
A mosógép nem in‐
dul el, vagy nem tölt
be vizet:
Okok
• a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az
elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól be‐
zárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
A készülék vizet
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az
vesz fel, de rögtön ki
üzembe helyezésről szóló szakaszt).
is üríti:
A mosógép nem öb‐ • a kifolyócső eldugult vagy megtört,
lít, vagy nem üríti ki a • eldugult a kifolyó szűrője,
vizet:
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló
egyenetlenül oszlik el a dobban,
• az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öb‐
lítőstop" opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép
körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőt nem tették vissza a helyére,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye • a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
nem kielégítő:
• túl sok mosnivaló van a dobban,
• a mosási ciklus nem megfelelő,
• nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és
zajos:
• a készüléket oldották ki rendesen (lásd a kioldásról szóló
fejezetet),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
24
Működési problémák
Probléma
Okok
túl hosszú a mosási
ciklus:
•
•
•
•
•
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mo‐
sószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis
került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben ke‐
rüljön eloszlásra a dobban.
A mosógép leáll egy
mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható • az "azonnali nyitás" 1) jelzőfény nem világít,
a ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1) .
Az E40 hibakód jele‐ • a fedél nincs jól lezárva.
nik meg a kijelzőn, 2)
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az E20 hibakód jele‐
nik meg a kijelzőn 2)
a START/SZÜNET
nyomógomb pedig
sárgán villog 3)
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe he‐
lyezés" c. szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• eldugult a felszállócső.
Az E10 hibakód jele‐ • a vízcsap el van zárva,
nik meg a kijelzőn, 2) • a vízellátás szünetel.
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az EF0 hibakód jele‐ • eldugult a kifolyó szűrője,
nik meg a kijelzőn, 2) • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a kö‐
vetkezők szerint járjon el:
és a START/SZÜ‐
- zárja el a vízcsapot,
NET gomb sárgán
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás
villog 3) :
előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az vízleeresztő sziv‐ • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a kö‐
attyú folyamatosan
vetkezők szerint járjon el:
működik még akkor
- zárja el a vízcsapot,
is, amikor a készülék
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás
tétlen:
előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Figyelmeztetések
Probléma
25
Okok
Az öblítőszer közvet‐ • túllépte a MAX jelzést.
lenül a dobba folyik
az adagolódoboz fel‐
töltésekor:
1) A modelltől függően
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható.
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a
START/SZÜNET gombot.
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• A készülékből használat előtt ki kell venni a szállítási rögzítőcsavarokat. Ha
nem távolítják el a szállításhoz használt összes védőeszközt, azok kárt
okozhatnak a készülékben, illetve a mellette álló szekrényekben vagy bú‐
torokban. A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása közben a készülék háló‐
zati vezetéke ne legyen bedugva a konnektorba.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat ki‐
zárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt hálózati csatlakozódugas‐
szal kell felszerelni.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkal‐
massá kell tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégez‐
nie.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen ol‐
vassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a hálózati tápkábel ne szo‐
ruljon be a készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyi‐
két sem.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből
fakadó esetleges károkért.
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védő‐
csomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített ké‐
szülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgá‐
sokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is
megsérülhet.
26
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
1. Döntse meg hátrafelé a készüléket.
2. Fordítsa el az egyik sarkán egy ne‐
gyed fordulatot, hogy ki lehessen
venni alóla a szállításhoz használt
alapkeretet.
3. Nyissa ki a készülék fedelét, és ve‐
gye ki a piros blokkot.
Üzembe helyezés
4. Távolítsa el a műanyag fóliát.
5. Emelje ki a mosószer-adagolót.
6. Szedje ki a dobot rögzítő blokkot.
27
28
Üzembe helyezés
7. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
Kibontás
4
3
5
1
2
A részleteket lásd az alábbi ábrákon.
Üzembe helyezés
1
2
3
29
30
Üzembe helyezés
4
1
1
2
Ha a mosógépet ugyanolyan magasságban kívánja beszerelni, mint a többi
bútort, az alábbiak szerint járjon el:
5
Vízellátás
Szerelje fel a mellékelt befolyócsövet a mosógép hátuljára a következőképpen
eljárva (Ne használja a régi csövet):
Üzembe helyezés
31
90°
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ve‐
vőszolgáltatóval.
Vízleeresztés
A rugalmas tömlő végén található csatlakozó minden általánosan alkalmazott
lefolyóvezetékhez csatlakoztatható.
32
Üzembe helyezés
2. Szerelje fel az U-darabot a kifolyó‐
csőre. Tegyen mindent a leeresztési
pontra (vagy egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen
arra, hogy biztonságosan legyen
rögzítve.
A szivornyahatás kockázatának elkerü‐
lése érdekében a levegőnek be kell tud‐
ni lépnie a cső végén.
VIGYÁZAT
A kifolyócsövön soha nem lehetnek tö‐
rések. Ha túl rövid, vegye fel a kapcso‐
latot egy kereskedővel.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
1. Csatlakoztassa a csatlakozót a le‐
folyóvezetékhez a készülékhez
mellékelt tömlőszorítóval 2)
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni.
Ellenőrizze a biztosítékot: 10 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbító‐
hoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van,
és hogy megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni.
Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi
berendezéshez.
A készülék mozgatásához a következők szerint járjon el:
2) A modelltől függően.
Üzembe helyezés
1. A készülék mozgatásához helyezze
azt a görgőire olymódon, hogy a ké‐
szülék alapzatán található kart erő‐
sen jobbról balra húzza. Amint a ké‐
szülék a kívánt pozícióban van,
nyomja a kart vissza az eredeti hely‐
zetébe.
2. A pontos vízszintbe állítás megelőzi
a vibrációt, a zajt és a készülék el‐
mozdulását az üzemelés alatt. Szin‐
tezze be a készüléket a legrövidebb
láb beállításával. Csavarja ki az
egész lábat és a karimát (szükség
esetén emelje fel a készüléket).
3. Ha a készülék stabilan áll, tartsa
meg a lábat a padlón, a karimát pe‐
dig emelje meg, amennyire csak le‐
het.
33
34
Környezet
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre
és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdek‐
lődjön a helyi önkormányzatnál).
A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt,
amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alap‐
zatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a ter‐
mék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállí‐
tani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtele‐
pére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése
megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő
hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vo‐
natkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulla‐
dékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vá‐
sárolta.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és ke‐
rülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az
áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségé‐
nek figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon (lásd
"A megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz).
HU
JÓTÁLLÁS
MAGYARORSZÁG
Az Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény, Fémnyomó u. 1.) mint a jelen jó‐
tállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülék gyártója vagy im‐
portõre, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
1. A jótállási idõ: a 151/2003 (IX. 22.) sz. korm. rendeletben a fogyasztói
szerzõdés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezõen elõírt, a
vásárlás napjától számított 12 hónap. A hûtõszekrények, fagyasztók, klí‐
maberendezések, gáztûzhelyek, gáz-elektromos kombinált tûzhelyek és
gázüzemû vízmelegítõk esetében az Electrolux Lehel Kft 24 hónap jótállást
vállal.
JÓTÁLLÁS
35
2. Valamennyi gázenergiával mûködõ készülék, valamint a több fázisra kö‐
tendõ berendezések esetében a jótállási igény csak akkor érvényesíthetô,
ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz (ld. a
mellékelt szervizlistán) elvégezte, és a jótállási jegyen ezt igazolta. Az
üzembe helyezés elofeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gázés kéménybekötési lehetõség rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a
jótállás az üzembe helyezés napjától kezdõdik. A nem megfelelõ üzembe
helyezésbõl adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve,
hogy fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevé‐
kenység körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy – Ptk. 685.§ d)
pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését iga‐
zoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdeké‐
ben kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy õrizzék meg a fizetési bizonylatot is,
amelyet a fogyasztói szerzõdés igazolásához kérhet a szerelõ.
4. A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítõ szerv által az összes szel‐
vényen hitelesített jótállási jegy szükséges.
A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:
– a készülék típusát és gyártási számát,
– az eladás keltét,
– a kereskedelmi cég (kereskedõ) bélyegzõjét.
ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HIT‐
ELT ÉRDEMLÕ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzõvel ellátott számla)
ESETÉN PÓTOLUNK.
5. Nem érvényesíthetõ a jótállási igény, ha:
– a hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a keze-lési tá‐
jékoztatóban foglaltaktól eltérõ használat, szakszerûtlen szállítás vagy
tárolás eredménye,
– a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség vagy gáz-nyomás meg‐
engedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) kö‐
vetkezménye,
– a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelõ adatokat tartalmaz,
– a készüléket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más
már javította,
– a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítõ vagy a
szerviz mûködési körén kívül álló okból (pl. ha a fogyasztó a szükséges
javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza; ha a készüléket
olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival
nem közelíthetõ meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetsé‐
ges; ha a szabadon álló készüléket házilagosan olyan helyre építették
be, amely a készülék javításához szükséges mozgást lehetetlenné te‐
szi).
ÉRVÉNYESÍTHETõ IGÉNYEK
1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsõsorban – választása szerint – kija‐
vítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott jótállási igény tel‐
jesítés lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény
36
JÓTÁLLÁS
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõ‐
désszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényel‐
metlenséget.
JAVÍTÁS
Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy
ha a szerviz a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezett‐
ségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendelteté‐
sére figyelemmel megfelelõ határidõn belül, a fogyasztónak okozott jelen‐
tõs kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint –
megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelenték‐
telen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt
köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a
kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idõ alatt, vagy érték‐
csökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sér‐
tené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a szerviz a termék kijavítását megfelelõ határidõre nem vállalja, vagy
nem végzi el, a fogyasztó a hibát az Electrolux Lehel Kft. költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (Az Electrolux Lehel Kft. ezen jótál‐
lási igény alkalmazását a javítás speciális feltételeire tekintettel és bale‐
setvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!)
A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ szavatossági jogait nem érinti.
Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a mellékelt címlistán feltüntetett
szervizek vehetõk igénybe.
A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétõl számított
15 munkanapon belül a javítást elvégezze.
Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történõ áta‐
dástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétõl – kezdve azzal az
idõvel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerûen nem hasz‐
nálható.
A készülék jelentõs részének (fõdarabjának) kicserélése ese-tén a jelentõs
rész tekintetében a jótállás újra kezdõdik. Az egyes készülékek fõdarab‐
jegyzéke a következõ oldalon található.
Rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési
eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés he‐
lyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemelte-tés helyén nem végezhetõ
el, a le- és felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz
gondoskodik.
A jótállási idõben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelõje a soron
következõ „Jótállási javítási szelvény”-t és annak tõpéldányát kitölti, és a
szelvényt leválasztja a tõpéldányról. A jótállási jegyen a jótálláson alapuló
javítás esetén a szerviznek fel kell tüntetnie:
– a javítási igény bejelentésének és a termék átvételének idõpontját, to‐
vábbá a javított terméknek a vevõ részére történõ visszaadása idõpont‐
ját,
JÓTÁLLÁS
37
– a hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás idõ‐
pontját, valamint a munkalap számát,
– a jótállás új határidejét,
– jelentõs rész cseréjét és az arra vonatkozó új jótállási idõt.
KÉSZÜLÉKCSERE
1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól szá‐
mított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerû használatot akadályozó mó‐
don meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvénye‐
síteni. A kereskedõ a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellen‐
õrizheti.
2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejûleg új, ugyanolyan
típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vé‐
telárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett
más típusú terméket kell részére kiadni.
3. Készülékcserét akkor is lehet kérni, ha a fogyasztó a korábban választott
javítási vagy más igényrõl áttér a csere iránti igényre.
FÕDARABOK JEGYZÉKE
GÁZTÛZHELY: A csapokkal szerelt fõelosztócsõ a hozzá tartozó termoele‐
mekkel, a sütõtermosztát hõelemmel
VILLANYTÛZHELY: A fõzõlapok
KOMBINÁLT TÛZHELY: A csapokkal szerelt fõelosztócsõ a hozzá tartozó ter‐
moelemekkel
HÛTÕGÉP ÉS KLÍMABERENDEZÉS: Motorkompresszor
PORSZÍVÓ: Motor
MOSÓGÉP: Dobmeghajtó motor, programvezérlõ elektronika
MOSOGATÓGÉP: Komplett keringetõ szivattyú, programvezérlõ elektronika
MIKROHULLÁMÚ SÜTÕ: Magnetron
KONYHAI SZAGELSZÍVÓ: Motor
EGYÉB HÁZTARTÁSI KISGÉPEK: Motor
ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTÕ: Fûtõelem, víztartály
GÁZÜZEMÛ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTÕ, FÛTÕKÉSZÜLÉK: Hõcserélõ
FONTOS TUDNIVALÓK
1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezett‐
ségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM sz. rendelet, va‐
lamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. sz. rendelet tartalmazza.
2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedõhöz vagy a
szervizhez intézheti, akinek egy jegyzõkönyvet kell errõl felvennie a
49/2003 GKM sz. rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedõ‐
höz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szerviz‐
hálózata bevonásával ellenõriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
3. A javítással kapcsolatos reklamációval a szerviz vezetõjéhez lehet fordulni.
Ha a panasz így nem rendezõdne, az Electrolux Lehel Kft. Vevõszolgála‐
tához lehet fordulni (cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87., tel.:
252-1773).
4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árle‐
szállítás mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett
jogszabályban az erre feljogosított minõségvizsgáló szerv (pl. Fogyasztó‐
védelmi Fõfelügyelõség) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a köte‐
38
Európai Jótállás
lezett ezen kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is fordulhat a mi‐
nõségvizsgáló intézethez.
AEG, AEG-ELECTROLUX, ELECTROLUX, ZANUSSI, PROGRESS VEVÕ‐
SZOLGÁLAT
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel.: 252-1773 Fax: 251-0533
EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK,
TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA
ELECTROLUX Alkatrészbolt
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel.: 467-3248
ill. a mellékelt listában szereplõ szervizekben
ORCZY Alkatrész Áruház, 1089 Budapest, Baross u. 127. www.orczy.com
Tel.: 334-0124, 333-0302, Fax: 313-2293
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok
mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben
megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban
felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi köve‐
telmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttele‐
píthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kez‐
dődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást
igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan
mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakó‐
helye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben
lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik fel‐
használóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott uta‐
sításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, ke‐
reskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jog‐
okat nem érintik.
Obsah
39
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných
výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča,
prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám
dokonale a efektívne orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do
návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to budete potrebovať, odporúčame
vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím, odovzdajte ho aj
prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
Obsah
Prevádzkové pokyny
Varovania
Použitie
Opatrenia proti nízkej teplote
Popis spotrebiča
Zásobník
Ovládací panel
Displej
Osobné nastavenia
Detská poistka
Zvukové signály
Ako spustiť cyklus prania
Vložte bielizeň
Dávkovanie pracích prostriedkov
40
40
40
40
41
42
42
43
43
43
44
44
44
44
Nastavenie programu
45
Nastavenie teploty
45
Výber otáčok odstreďovania
45
Výber voliteľných funkcií
46
Voľba odloženého štartu
47
Štart programu
48
Postup programu
48
Pridávanie bielizne počas prvých 10
minút
48
Zmeny počas prebiehajúceho
programu
48
Zrušenie programu
48
Koniec programu
48
Pohotovostný režim
49
Príručka prania
49
Triedenie a príprava bielizne
49
Náplň práčky v závislosti od
materiálu
49
Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
Medzinárodné symboly
Prehľad programov
Spotreba
Technické charakteristiky
Starostlivosť a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
Vonkajší povrch
Zásobník
Výpustný filter
Filtre prítoku vody
Problémy počas prevádzky
Pokyny na inštaláciu
Varovania
inštalácia
Rozbalenie
Príprava na prevádzku
Prítok vody
Vypustenie vody
Elektrické zapojenie
Umiestnenie
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Ochrana životného prostredia
Záruka/Servisná služba
Európska Záruka
50
50
51
53
54
54
54
54
54
56
59
59
61
61
62
62
65
67
68
68
68
70
70
70
70
70
40
Varovania
Zmeny vyhradené
Prevádzkové pokyny
Varovania
Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča. Ak spotrebič predáte
alebo odovzdáte inej osobe, uistite sa, že dostane aj návod na používanie.
Takto sa nový používateľ bude môcť oboznámiť s dôležitými pokynmi na ob‐
sluhu a varovaniami.
Tieto varovania uvádzame v záujme vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostat‐
ných osôb. Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spo‐
trebiča do prevádzky. Ďakujeme vám za pozornosť.
Použitie
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď po doručení. Skontrolujte,
či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. Ak zistíte nejaké nedostatky, za‐
píšte ich na vašu kópiu dodacieho listu.
• Váš spotrebič je určený na používanie dospelými osobami. Dávajte pozor,
aby sa deti spotrebiča nedotýkali a aby sa s ním nehrali.
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepouží‐
vajte na obchodné ani priemyselné použitie, okrem účelov, na ktoré bol na‐
vrhnutý: pranie, plákanie a odstreďovanie.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
• Perte iba bielizeň vhodnú na pranie v práčke. Postupujte podľa pokynov na
visačke o ošetrovaní bielizne.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatvá‐
racie špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania
mohli vážne poškodiť spotrebič.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal
benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali ta‐
kéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom vložte bielizeň do
bubna.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky
alebo do obliečky od vankúša, aby sa vyprali pohromade.
• Použite množstvo pracieho prostriedku odporúčané v odseku "Použitie
správneho množstva pracieho prostriedku".
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť tieto opatrenia :
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
Popis spotrebiča
41
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrického napájania otočením programátora do po‐
.
lohy "Stop"
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Opäť naskrutkujte prívodnú hadicu a pripojte odtokovú hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol
spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je umiestnený v oblasti,
kde teplota neklesá pod bod mrazu.
Popis spotrebiča
1
2
3
4
5
6
Ovládací panel
Veko
Rukoväť veka
Kryt prístupu k filtru
Páka na presúvanie spotrebiča
Nastaviteľné nožičky
1
2
3
4
5
6
42
Popis spotrebiča
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny ne‐
smie presahovať symbol MAX M )
Ovládací panel
1
2
4
1
2
3
4
5
Volič programu
Displej
Tlačidlo Odložený štart
Tlačidlá a ich funkcie
Tlačidlo Štart/Pauza
3
5
Osobné nastavenia
43
Displej
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
7
6
Prebieha prací cyklus
Nadmerné množstvo pracieho prostriedku
Detská poistka
Úspora času
Odloženie zapnutia
Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
Otvorené veko
Voliteľné funkcie
Rýchlosť odstreďovania
Teploty
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia :
- ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voli‐
teľné funkcie ani program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné
spustiť nový cyklus.
- ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť
spotrebič.
Pri aktivácii detskej poistky postupujte ta‐
kto :
1. Zapnite spotrebič.
2. Súčasne stlačte tlačidlá VOĽBA a OK ,
kým sa funkcia nepotvrdí zobrazením
symbolu na displeji.
Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti.
Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
44
Ako spustiť cyklus prania
Zvukové signály
Koniec programu a chyby pri prevádzke sú indikované zvukovými signálmi. Ak
chcete zvukové signály zrušiť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov :
1. Zapnite spotrebič.
2. Podržte stlačené tlačidlá Odstred’ova‐
nie a VOĽBA, kým nezaznie zvukový
signál ako potvrdenie.
3. Zvukový signál je zrušený.
Signál je aktívny len v prípade alarmu.
Ak budete chcieť zvukový signál znovu ak‐
tivovať, zopakujte predchádzajúci postup.
Ako spustiť cyklus prania
Pred prvým praním bielizne vám odporúčame vykonať jeden cyklus prania pri
95°C, s pracím prostriedkom, ale bez bielizne. Vyčistí sa tým bubon.
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon stlačením blokovacie‐
ho tlačidla A : Automaticky sa otvoria
dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky.
Dôležité upozornenie : Pred zavretím ve‐
ka práčky sa uistite, že bubon je riadne
zavretý :
• poistky sú zatvorené a
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
A
Dávkovanie pracích prostriedkov
Vaša práčka bola navrhnutá tak, aby šetrila spotrebu vody a pracieho pro‐
striedku. Preto môžte znížiť dávky odporúčané výrobcami pracích prostried‐
kov.
a
Odmerajte potrebnú dávku pracieho prostriedku do priehradky na pranie
, ak ste zvolili program prania s predpraním. Podľa potreby na‐
predpranie
lejte avivážny prípravok do priehradky .
Pri použití iného druhu pracieho prostriedku si pozrite pokyny v časti "pracie a
prídavné prostriedky" v príručke prania.
Ako spustiť cyklus prania
45
Nastavenie programu
Otočte programátor do polohy želaného
pracieho programu, v závislosti od druhu
bielizne a stupňa jej zašpinenia (pozrite
Programovú tabuľku). Kontrolka tlačidla
bude blikať čer‐
SPUSTENIE/PAUZA
veným svetlom. Zobrazia sa symboly zod‐
povedajúce vykonávaným fázam progra‐
mu a čas trvania programu.
,
Ak je programátor v polohe STOP
práčka sa vypne (ak je v ľubovoľnej inej polohe, práčka je zapnutá). Progra‐
mátor sa dá otáčať vpravo alebo vľavo.
VAROVANIE
Ak programátor otočíte, kým práčka vykonáva prací program, na displeji sa
bude niekoľko
zobrazí kód "Err" (chyba) a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
sekúnd blikať žltým svetlom. Potom bude program pokračovať bez ohľadu na
novú polohu programátora. Aby ste problém odstránili, otočte programátor do
pôvodnej polohy. Na displeji sa opäť zobrazí cyklus fáz.
Nastavenie teploty
Stláčajte tlačidlo TEPLOTA , kým sa ne‐
zobrazí želaná teplota. (Teploty, ktoré sú k
dispozícii s jednotlivými programami, náj‐
dete v tabuľke programov). Symbol zod‐
povedá praniu v studenej vode.
Výber otáčok odstreďovania
Stláčajte tlačidlo Odstred’ovanie
, kým
sa nerozsvieti kontrolka želanej rýchlosti
odstreďovania. Môžete zvoliť aj BEZ OD‐
STRED’OVANIA, Zastavenie s vodou v
3)
alebo Nočný cyklus
bubne
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre Bavlna, Hygiena, 40-60 Mix, Eko : 1300
ot./min. (L47330), 1000 ot./min. (L47030),
pre Džínsovina, Syntetiká, Ľahké žehlenie,
Jemné, Viskóza, Vlna, Spodná bielizeň, Hodváb, Šport, 20 min, Intenzív : 1200
ot./min. (L47330), 1000 ot./min. (L47030), pre Vetrovky : 800 ot/min.
alebo
Po ukončení programu, ak ste nastavili Zastavenie s vodou v bubne
, musíte zvoliť Odstred’ovanie
alebo programVypúšt’anie
Nočný cyklus
, čím sa cyklus ukončí.
BEZ ODSTRED’OVANIA
3) V závislosti od modelu.
46
Ako spustiť cyklus prania
Zodpovedá rýchlosti odstreďovania "0". Na konci zvoleného programu sa voda
z posledného plákania odčerpá, ale bielizeň sa neodstredí.
Zastavenie s vodou v bubne
Na konci zvoleného programu sa neodčerpá voda z posledného plákania, aby
sa predišlo pokrčeniu bielizne, ak ju nevyberiete ihneď z bubna.
Nočný cyklus
Na konci zvoleného programu sa voda z posledného plákania neodčerpá. Zá‐
verečné odstreďovanie je zrušené. Program je veľmi tichý, preto môžete prať
v práčke aj v noci. Cyklus je dlhší a využíva viac vody.
Výber voliteľných funkcií
Voliteľné možnosti môžete nastaviť po zvo‐
lení pracieho programu. Stlačte tlačidlo
. Na displeji sa zobrazia sym‐
VOĽBA
boly voliteľných funkcií.
, kým ne‐
1. Stláčajte tlačidlo VOĽBA
začne blikať želaný symbol.
2. Stlačte tlačidlo OK. Symbol prestane
blikať. Pod symbolom sa zobrazí čierna
pomlčka. Opätovným stlačením tlačidla
funkciu zrušíte.
Predpierka
Predpranie pri teplote približne 30°C pred cyklom hlavného prania, ktoré sa
spustí automaticky.
Škvrny
Pre veľmi špinavú bielizeň alebo bielizeň so škvrnami. Odstraňovač škvŕn
v zásobníku na pracie prostried‐
môžte pridať do priehradky na predpranie
ky.
Jemné pranie
Účinnosť plákania sa zvyšuje pridaním jedného cyklu plákania a súčasným
znížením pohybu bubna (ochrana bielizne). Ideálny pre bielizeň, ktorá sa perie
často, napríklad pri praní bielizne osôb s citlivou pokožkou (nedá sa nastaviť
spolu s možnosťou Plákanie plus).
Plákanie plus
Pri tejto funkcii sa pridáva jeden alebo viac cyklov plákania pri programoch
Bavlna, Syntetika a Jemná bielizeň (nedá sa nastaviť spolu s možnosťou Jem‐
né pranie).
• Dočasná voľba :
Voliteľná funkcia je aktívna pre zvolený program, iba ak je zvolená tlačidlom
.
VOĽBA
• Trvalá voľba :
Podržte stlačené tlačidlá TEPLOTA a Odstred’ovanie
, kým sa na di‐
spleji nezobrazí symbol s potvrdením. Voliteľná funkcia je aktívna nepretrži‐
te, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste funkciu nastálo zrušili, zopakujte postup.
Máte možnosť zrušiť túto voliteľnú funkciu pre jeden program :
, kým nezačne blikať symbol
.
1. Podržte stlačené tlačidlo VOĽBA
Ako spustiť cyklus prania
47
2. Stlačte tlačidlo OK. Pod symbolom sa zobrazí čierna pomlčka. Voliteľná
funkcia je zrušená.
3. Voliteľná funkcia bude opäť aktívna pri nasledujúcom cykle.
Zobrazia sa iba voliteľné funkcie, ktoré sa dajú kombinovať s nastaveným pro‐
gramom.
Voľba odloženého štartu
Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odlo‐
žiť spustenie programu prania až o 20 ho‐
dín, s krokom 30, 60, 90 minút, alebo 2 ho‐
diny.
Stláčajte tlačidlo Oneskorený štart , kým
sa na displeji nezobrazí doba, ktorá má uplynúť pred spustením programu (0'
znamená okamžitý štart).
Dobu odloženia štartu môžete zmeniť alebo zrušiť kedykoľvek pred stlačením
, a to stlačením Oneskorený štart
.
tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
a chcete zmeniť alebo
Ak ste už stlačili tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zrušiť odloženie štartu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov :
• Ak chcete zrušiť odloženie spustenia a cyklus spustiť ihneď, stlačte SPU‐
a potom Oneskorený štart
. Stlačte SPUSTENIE/
STENIE/PAUZA
, aby sa spustil cyklus prania.
PAUZA
• Aby ste zmenili dobu odloženia, musíte pomocou STOP
cyklus zrušiť a
naprogramovať ho znovu.
VAROVANIE
Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho po‐
trebujete otvoriť, musíte najprv práčku zastaviť stlačením tlačidlaSPUSTENIE/
. Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidloSPUSTENIE/
PAUZA
.
PAUZA
VAROVANIE
Ak pri cykle prania s odloženým štartom používate kvapalný prací prostriedok,
použite dávkovaciu guličku, ktorú vložte priamo do bubna a zvoľte program
bez predprania. Ak chcete použiť program s predpraním súčasne s odložením
štartu, použite práškový prací prostriedok.
Úspora času
Táto funkcia znamená, že doba cyklu sa dá
skrátiť v závislosti od druhu programu.
Krátky : na pranie mierne zašpinenej bie‐
lizne.
Extra krátky : na pranie nie veľmi špinavej
bielizne alebo polovičnej náplne.
zvoľte
Stlačením tlačidla Úspora času
.
želanú úroveň. Zobrazí sa symbol
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
48
Ako spustiť cyklus prania
Štart programu
1. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil.
2. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená
kontrolka. Zobrazí sa symbol
(dvierka zablokované).
Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Ak ste na‐
stavili odložený štart, na displeji sa zobrazí odpočítavanie doby (najprv po ho‐
dine, potom 90 a počas posledných 60 minút po minúte).
Postup programu
Pod symbolom prebiehajúcej fázy na di‐
spleji bliká pomlčka a zobrazuje sa zostá‐
vajúca doba.
: Predpierka
: Pranie
: Pláchanie
: Vypúšt’anie
: Odstred’ovanie
PRÍLIŠ VEĽKÁ DÁVKA
Ak sa zobrazí symbol PRÍLIŠ VEĽKÁ DÁVKA, znamená to, že ste pre práve
prebiehajúci program použili veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku. Pri
ďalšom praní dodržiavajte pokyny výrobcu pracieho prostriedku a množstvo
dávky.
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
1. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Príslušná kontrolka začne bli‐
kať červeným svetlom.
zhasne.
2. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Symbol
3. Vložte bielizeň a zatvorte veko.
ešte raz, aby cyklus pokračoval.
4. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práč‐
. Ak zmena nie je možná, na
ky stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
bude blikať
displeji bude blikať nápis "Err" a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
niekoľko sekúnd žltou farbou. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebie‐
hajúci program zrušiť (pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte programátor do polohy STOP
.
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zhasne a
na displeji bude blikať "0". Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky.
zhasne.
Symbol
Príručka prania
1.
2.
3.
4.
49
Otočte programátor STOP
do polohy : práčka sa vypne.
Vyberte bielizeň.
Odpojte a uzavrite vodovodný ventil.
Skontrolujte, či je bubon skutočne prázdny: ak by vnútri ostal nejaký kus
bielizne, pri nasledujúcom praní by sa mohol poškodiť (zraziť) alebo za‐
farbiť iné kusy bielizne.
VAROVANIE
Odporúčame vám nechať veko a bubon po praní otvorené, aby sa spotrebič
vetral.
Pohotovostný režim
Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak je zapnutý a 10 minút pred
alebo po skončení cyklu nezadáte žiadny príkaz. Kontrolka na displeji zhasne
.
a pomaly bliká kontrolka SPUSTENIE/PAUZA
Pohotovostný režim ukončíte stlačením ktorékoľvek tlačidla alebo otočením
voliča programu.
Príručka prania
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň roztrieďte podľa visačiek o starostlivosti o bielizeň (pozrite si me‐
dzinárodné symboly uvedené v nasledujúcom texte) : normálne pranie pre
odolné tkaniny, ktoré sú vhodné pre intenzívne cykly prania a odstreďova‐
nia ; šetrné pranie pre jemnú bielizeň, s ktorou sa musí zaobchádzať opatr‐
ne. Pri praní bielizne z rôznych druhov materiálu zvoľte program a teplotu,
ktorú sú vhodné pre najcitlivejšie kusy bielizne v bubne.
• Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne : Ináč sa biela bielizeň zafarbí
alebo bude šedá.
• Nová farebná bielizeň často obsahuje veľa farbív. Pri prvom praní farebnej
bielizne odporúčame prať ju samostatne. Dodržiavajte pokyny "perte samo‐
statne" a "niekoľkokrát vyperte samostatne".
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Odstráňte uvoľnené gombíky, spony a uzávery. Zapnite zipsy, zaviažte opa‐
sky a viazanky.
• Viacvrstvové kusy bielizne (spacie vaky, vetrovky a pod.), farebné čiapky,
vlnené odevy a odevy s potlačou obráťte naruby.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky a pod.) perte v
sieťkovom vrecku.
• Mimoriadnu starostlivosť venujte záclonám. Odstráňte háčky a záclony vlož‐
te do sieťky alebo do vrecka.
Náplň práčky v závislosti od materiálu
Množstvo bielizne vloženej do bubna nesmie presiahnuť maximálnu kapacitu
práčky. Kapacita sa mení v závislosti od druhu materiálu. Množstvo bielizne
znížte v prípade veľmi špinavej bielizne alebo nasiakavého materiálu.
50
Príručka prania
Nie všetky tkaniny budú mať v bubne rovnaký objem a nie všetky rovnako
nasávajú vodu. Vo všeobecnosti treba bubon naplniť :
• na plnú kapacitu, ale naprepĺňajte ho pri praní bavlny, ľanu a zmesových
tkanín z bavlny a ľanu,
• na polovičnú kapacitu pre praní bavlny a syntetických tkanín,
• na tretinu kapacity pri praní jemnej bielizne ako záclony a vlnené odevy.
Pri zmiešaných náplňach naplňte bubon podľa najjemnejšieho materiálu.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené na použitie v automatickej
práčke. Dodržiavajte odporúčania výrobcu a pokyny v časti o pracích a prí‐
davných prostriedkoch.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa
mohla poškodiť.
Množstvo pracieho prostriedku môže závisieť od veľkosti náplne, tvrdosti vody
a stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je vody mäkká, zmierne znížte množstvo pracieho prostriedku. Ak vody
obsahuje veľa minerálnych solí (odporúča sa zmäkčovač vody) alebo pri praní
veľmi špinavej bielizne a bielizne so škvrnami, zvýšte množstvo pracieho pro‐
striedku.
Informácie o úrovni tvrdosti vody vo vašej oblasti získate od správcu vodo‐
vodnej siete.
Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia.
Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie.
U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať do
guľového dávkovacieho zásobníka.
Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky na
pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním dodržiavajte pokyny výrobcu a odporúčané
množstvá na obale. Pri použití odstraňovača škvŕn musíte cyklus prania spu‐
stiť okamžite.
Medzinárodné symboly
NOR‐
MÁLNE
PRANIE
Pranie pri
95°C
Pranie pri
60°C
Pranie pri
40°C
Pranie pri
30°C
Ručné
pranie
Neprať
JEMNÁ
BIELIZEŇ
BIELENIE
ŽEHLENIE
Bielizeň sa dá bieliť (iba za
studena a v slabom rozto‐
ku bielidla)
Vysoká teplota Stredná teplo‐
(max 200°C) ta (max 150°C)
Nesmie sa bieliť
Nízka teplota
(max 100°C)
Nežehliť
Prehľad programov
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické či‐
stenie (všetky
bežné rozpú‐
šťadlá)
51
Chemické či‐
Chemické či‐
Nesmie sa
stenie (všetky stenie (iba roz‐ chemicky čistiť
bežné rozpú‐
púšťadlá na
šťadlá, okrem
báze oleja a
trichlóretylénu)
R113)
Vysoká te‐
plota
Stredná te‐
plota
SUŠENIE Sušte roz‐
prestreté
Sušte za‐
vesené
Sušte na
ramienku
Povolené sušenie v
sušičke
Nesušte v
bubnovej
sušičke
Prehľad programov
Neuvádzame všetky možnosti, iba nastavenia, ktoré sa používajú bežne a ča‐
sto.
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna : Biela alebo farebná bieli‐ 6,0 kg
zeň, napr. bežne znečistený pracovný
odev, posteľná bielizeň, obrusy, spod‐
ná bielizeň, uteráky.
Predpierka, Škvrny1), Jemné
pranie, Plákanie plus, Úspora
času, Zastavenie s vodou v bub‐
ne, Nočný cyklus, Oneskorený
štart
Hygiena : Cyklus podporuje odstrá‐ 6,0 kg
nenie mikroorganizmov. Aktivovaná
funkcia Plákanie plus.
Predpierka, Škvrny1) , Zastave‐
nie s vodou v bubne, Oneskore‐
ný štart
6,0 kg
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Plákanie plus, Zastave‐
nie s vodou v bubne, Nočný cy‐
klus, Oneskorený štart
Džínsovina : Na pranie džínsových 3,0 kg
odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie
plus.
Predpierka, Zastavenie s vodou
v bubne, Nočný cyklus, Onesko‐
rený štart
Syntetiká : Syntetické tkaniny,
spodná bielizeň, farebné tkaniny, ne‐
krčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Plákanie plus, Úspora
času, Zastavenie s vodou v bub‐
ne, Nočný cyklus, Oneskorený
štart
Ľahké žehlenie : Na pranie bielizne 1,0 kg
a syntetiky. Zmierňuje krčenie a uľah‐
čuje žehlenie.
Predpierka, Plákanie plus, Za‐
stavenie s vodou v bubne, One‐
skorený štart
40-60 Mix : Tento program pri
40°C poskytuje pri praní zmiešaných
bavlnených a syntetických tkanín rov‐
naké výsledky ako program na pranie
bavlny pri 60°C.
52
Prehľad programov
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Jemné : Pre všetky jemné materiá‐ 2,5 kg
ly, napríklad záclony.
Predpierka, Škvrny1) , Plákanie
plus, Úspora času, Zastavenie s
vodou v bubne, Nočný cyklus,
Oneskorený štart
2,5 kg
Predpierka, Škvrny1) , Plákanie
plus, Zastavenie s vodou v bub‐
ne, Nočný cyklus, Oneskorený
štart
Jemné plákanie : Pri tomto progra‐ 6,0 kg
me možno plákať ručne pranú bielizeň.
Plákanie plus, Zastavenie s vo‐
dou v bubne, Nočný cyklus,
Oneskorený štart
Viskóza : Na pranie bielizne z vi‐
skózy.
Vypúšt’anie : Spustí cyklus odčer‐ 6,0 kg
pania vody po programe Plákanie stop
(alebo Nočný cyklus plus).
Odstred’ovanie : Cyklus odstreďo‐ 6,0 kg
vania pri otáčkach od 400 do
1300/1000 ot./min. 2) ot./min. po cykle
Plákanie stop (alebo Nočnom cykle
plus).
Oneskorený štart
2,5 kg
Oneskorený štart
Jemné odstredenie : Šetrné od‐
stredenie bielizne po cykle Plákanie
stop (alebo Nočnom cykle plus).
Vlna : Vlnené materiály určené na 1,0 kg
pranie v práčke, s etiketou "čistá striž‐
ná vlna, určená na pranie v práčke, ne‐
zráža sa".
Zastavenie s vodou v bubne,
Nočný cyklus, Oneskorený štart
Spodná bielizeň : Pre veľmi jemné
materiály, napr. spodnú bielizeň.
1,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne,
Nočný cyklus, Oneskorený štart
Hodváb : Materiály, ktoré možno
prať v práčke pri 30 °C.
1,0 kg
Zastavenie s vodou v bubne,
Nočný cyklus, Oneskorený štart
Vetrovky : Na pranie športových
odevov.
3,0 kg
Plákanie plus, Zastavenie s vo‐
dou v bubne, Oneskorený štart
Šport : Na pranie veľmi špinavého
športového oblečenia. Aktivuje sa vo‐
liteľná funkcia predprania.
2,5 kg
Plákanie plus, Zastavenie s vo‐
dou v bubne, Nočný cyklus,
Oneskorený štart
20 min : Ideálny cyklus pre bielizeň, 3,0 kg
ktorú treba iba osviežiť.
Oneskorený štart
Intenzív : Ideálny cyklus na pranie 2,5 kg
menšieho množstva nie veľmi špinavej
bielizne.
Plákanie plus, Zastavenie s vo‐
dou v bubne, Oneskorený štart
Spotreba
Program / Typ prania
Náplň
Eko3) : Biela alebo farebná bie‐
lizeň, napr. bežne znečistený pracov‐
ný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň, uteráky.
6,0 kg
53
Voliteľné funkcie
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Plákanie plus, Zastave‐
nie s vodou v bubne, Nočný cy‐
klus, Oneskorený štart
1) Nie je k dispozícii u programov s teplotou prania 40°C a viac.
2) V závislosti od modelu.
3) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456.
Spotreba
Program
Teploty
Spotreba vody Spotreba ener‐
v litroch
gie v kWh
Dĺžka v mi‐
nútach
Pozrite di‐
splej
Bavlna
studená - 95
58
2,00
Hygiena
60
65
1,45
40-60 Mix
40
45
0,85
Džínsovina
studená - 60
55
0,90
Syntetiká
studená - 60
44
0,85
Ľahké žehlenie
studená - 60
55
0,50
Jemné
studená - 40
46
0,45
Viskóza
studená - 40
50
0,50
Jemné plákanie
-
42
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,02
Jemné odstrede‐
nie
-
-
0,015
Vlna
studená - 40
50
0,45
Spodná bielizeň
studená - 40
50
0,50
Hodváb
studená - 30
40
0,30
Vetrovky
studená - 40
55
0,60
Šport
studená - 40
50
0,65
20 min
30
35
0,20
Intenzív
40 - 60
45
0,95
Eko1)
60
45
1,02
1) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456 ( program Eko 60°) : 45 l / 1,02 kWh /
150 min
Priemerné hodnoty, ktoré sa môžu meniť v závislosti od podmienok používa‐
nia. Hodnoty o spotrebe sa vzťahujú na pranie pri maximálnej teplote pre každý
program.
54
Technické charakteristiky
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /
FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300/ W
minimálny
maximálna
Prípojka na vodu
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Starostlivosť a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Vo všeobecnosti nie je nutné odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča pri
správnom používaní pracích prostriedkov. Ak bude potrebné odstrániť vodný
kameň, použijte špeciálne, nekorozívne prípravky dostupné na trhu, určené
pre práčky. Dodržiavajte pokyny pre dávkovanie a intervaly medzi jednotlivými
ošetreniami uvedené na obale.
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Ni‐
kdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Zásobník
Z času na čas by ste mali vyčistiť zásobník na pracie prostriedky od zvyškov,
predídete tak chybám pri praní.
1. Vytiahnite zásobník na pracie pro‐
striedky.
Starostlivosť a čistenie
2. Oddeľte dve časti zásobníka, z kto‐
rých sa skladá.
3. Umyte obe časti zásobníka pod te‐
čúcou vodou.
55
56
Starostlivosť a čistenie
4. Zložte dve časti zásobníka na pra‐
cie prostriedky.
5. Zásobník na pracie prostriedky vlož‐
te na miesto.
Výpustný filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti spotrebiča :
1. Otvorte dvierka, napríklad skrutko‐
vačom.
Starostlivosť a čistenie
2. Pod filter vložte plytkú nádobu.
Otočte uzáver vľavo, kým nebude
vo vertikálnej polohe a vypusťte
zvyšnú vodu.
3. Uzáver úplne odskrutkujte a vyberte
ho.
4. Pozorne vyčistite pod tečúcou vo‐
dou.
57
58
Starostlivosť a čistenie
5. Vložte späť.
6. Zaskrutkujte uzáver.
7. Znovu zatvorte dvierka.
Problémy počas prevádzky
59
Filtre prítoku vody
Odskrutkujte konce prívodnej hadice a vyčistite filtre.
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by
však došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až
potom kontaktujte servisné stredisko.
Problémy
Práčka sa nespustí
alebo sa nenapĺňa
vodou :
Príčiny
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť
nefunguje,
• veko a poistky bubna nie sú pevne zavreté,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• nastal výpadok elektrickej siete,
• bola odpojená dodávka vody,
• zavretý vodovodný ventil,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa naplní
• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozri časť Mon‐
vodou a hneď vzápä‐
táž).
tí sa vyprázdni :
Práčka nepláka ale‐
bo sa nevyprázdňu‐
je :
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie
bielizne v bubne,
• bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný ti‐
chý cyklus plus" alebo "Plákanie stop,
• nevhodná výška výpustného U-člena.
60
Problémy počas prevádzky
Problémy
Príčiny
Rozliata voda okolo
práčky :
• príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vyte‐
čenie peny,
• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
• výpustný U-člen nie je správne uchytený,
• výpustný filter nebol založený do pôvodnej polohy,
• únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pra‐
nie :
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje alebo • spotrebič nie je správne odblokovaný (pozrite časť o odblo‐
je nadmerne hlučná :
kovaní),
• spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá
príliš dlho :
• znečistené filtre prítoku vody,
• bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elek‐
trickej sieti,
• aktivoval sa snímač prehriatia motora,
• teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
• aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš
mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať pe‐
nu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu
fázu, aby sa bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví po‐
čas cyklu prania :
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení • "okamžité otvorenie" 1) kontrolka sa nerozsvieti,
cyklu neotvorí :
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu 1) .
Na displeji sa zobra‐
zila chyba E40 2) a
tlačidlo ŠTART/
PAUZA bliká žltým
svetlom 3) :
• veko nie je správne zatvorené.
Na displeji sa zobra‐
zí kód poruchy E20
2) a tlačidlo ŠTART/
PAUZA bliká žltou
farbou 3):
• výpustný filter je zablokovaný,
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• odtoková hadica je upevnená príliš vysoko (pozrite časť "In‐
štalácia").
• odtokové čerpadlo je zablokované,
• je zablokované vodovodné potrubie.
Varovania
Problémy
61
Príčiny
Na displeji sa zobra‐ • zavretý vodovodný ventil,
zí chyba E10 2) a tla‐ • bola odpojená dodávka vody.
čidlo ŠTART/PAUZA
bliká žltým svetlom
3) :
Na displeji sa zobra‐ • výpustný filter je zablokovaný,
zí chyba EF0 2) a tla‐ • bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, pro‐
síme, dodržte tento postup :
čidlo ŠTART/PAUZA
- zatvorte vodovodný ventil,
bliká žltým svetlom
3) :
- pred odpojením od sieťovej zásuvky 2 minúty vypúšťajte
vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
prívodné čerpadlo
neustále pracuje, aj
keď spotrebič nie je
aktívny :
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, pro‐
síme, dodržte tento postup :
- zatvorte vodovodný ventil,
- pred odpojením od sieťovej zásuvky 2 minúty vypúšťajte
vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok • množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.
zo zásobníka vyteká
priamo do bubna :
1) V závislosti od modelu.
2) Na niektorých modeloch zaznie zvukový signál.
3) po vyriešení problému stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a znovu zapnite prerušený program.
Pokyny na inštaláciu
Varovania
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte pozor.
• Pred používaním spotrebiča musíte vybrať prepravné skrutky. Ak nevybe‐
riete všetky zariadenia na ochranu pri preprave, môže to poškodiť spotrebič
alebo vedľa stojaci nábytok. Pred odstraňovaním prepravných skrutiek mu‐
síte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných
predpisov.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kva‐
lifikovaný elektrikár.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte pokyny
v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený
pod spotrebičom.
62
inštalácia
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že koberec nemôže upchať ve‐
tracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba technik autorizovaného servi‐
su.
• Výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za prípadné poškodenie spôso‐
bené nesprávnou montážou.
inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na
ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti :
Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné
komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poško‐
diť aj pri fyzickom kontakte.
Rozbalenie
1. Nakloňte spotrebič dozadu.
2. Pootočte ho o štvrť otáčky na jed‐
nom rohu, aby sa dala vybrať pre‐
pravná základňa.
inštalácia
3. Otvorte veko a vyberte červenú
vložku.
4. Odstráňte plastovú fóliu.
5. Nadvihnite a vyberte zásobník na
pracie prostriedky.
63
64
inštalácia
6. Vyberte vložku, ktorá bráni pohybu
bubna.
7. Zásobník na pracie prostriedky vlož‐
te na miesto.
inštalácia
Príprava na prevádzku
Podrobnosti nájdete na nasledujúcich ilustráciách.
4
3
5
1
2
1
2
65
66
inštalácia
3
4
1
1
2
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým nábytkom, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
inštalácia
67
5
Prítok vody
Nainštalujte prívodnú hadicu (súčasť balenia) na zadnú časť práčky podľa
tohto postupu (nepoužívajte znovu starú hadicu) :
90°
Otvorte uzáver vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa
nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
68
inštalácia
Vypustenie vody
2. Pripojte U-člen na výpustnú hadicu.
Všetky časti odtokového systému
umiestnite do odtoku (alebo do
umývadla) vo výške 70-100 cm. Ui‐
stite sa, že všetky časti sú umiest‐
nené v správnej polohe.
Koncovka hadice musí byť odvetraná,
aby nedošlo k sifónovému efektu.
VAROVANIE
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak
je krátka, požiadajte o radu predajcu.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
Prípojku na konci pružnej hadice možno pripojiť na všetky bežné typy stúpa‐
čiek.
1. Pripojte prípojku k stúpačke pomo‐
cou hadicovej zvierky, ktorá sa do‐
dáva so spotrebičom 4).
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skon‐
trolujte poistky : 10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky
alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a
zodpovedá platným predpisom.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite
sa, že spotrebič sa nedotýka steny alebo iného nábytku.
Pre premiestňovaní spotrebiča dodržiavajte nasledujúce pokyny :
4) V závislosti od modelu.
inštalácia
1. Spotrebič umiestnite na montážne
kolieska silným potiahnutím páky
sprava doľava. Páka sa nachádza v
spodnej časti spotrebiča. Po umiest‐
není spotrebiča do požadovanej po‐
lohy zatlačte páku do pôvodnej po‐
lohy.
2. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič
sa počas prevádzky nepohybuje.
Spotrebič vyrovnajte do vodorovnej
polohy nastavením nožičky. Úplne
odskrutkujte nožičku a maticu (Ak je
to potrebné, spotrebič nadvihnite).
3. Keď je spotrebič vo vodorovnej po‐
lohe, pridržte nožičku proti podlahe
a objímku umiestnite čo najvyššie.
69
70
Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych
úradov).
Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpeč‐
né pre iné osoby : odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol
na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho ho treba odovzdať v
zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Za‐
bezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste
predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo
spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných suro‐
vinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo pri‐
spieva k ochrane životného prostredia :
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čia‐
stočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku pre príslušný stupeň tvrdosti
vody (pozrite časť "Použitie správneho množstva pracieho prostriedku"),
veľkosť a stupeň zašpinenia bielizne.
SI
SK
Záruka/Servisná služba
SLOVENSKO
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotre‐
biča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu,
ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast'ou záručného
listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976 e-mail: [email protected]
Európska Záruka
Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých kraji‐
nách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty
uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete z
71
jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení
nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spo‐
trebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného
predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska
práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre
daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spo‐
ločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa
na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte
zo zákona.
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.hu
108284903-00-032009
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement