Aeg-Electrolux LAV48540 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux LAV48540 Uživatelský manuál
LAVAMAT 48540
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Pralka automatyczna
Automatická pračka
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono
w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie
środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i
optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia
Vážený zákazníku,
dekujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií. Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou
vyvíjeny směrem k nejlepší účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při
splnění nejvyšších standardů. Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty
úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelem zajištění
optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si prosíme pozorně přečtěte
tento návod k použití. Umožní vám to snadné a efektivní používání všech
funkcí. Doporučujeme návod uschovat na bezpečném místě pro případ, že
by jste do něho potřebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho předávali
případnému dalšímu uživateli spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
Spis treści
3
Spis treści
Ostrzeżenia
Eksploatacja
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
5
5
6
Opis urządzenia
Komora na detergenty
Panel sterowania
Ustawienia indywidualne
Pierwsze podłączenie urządzenia
Język
Jasność
Kontrast
Czas
Brzęczyk
7
7
8
8
8
9
10
10
10
11
Obsługa pralki
Wkładanie prania
Dozowanie detergentów
Wybór programu
Wybór temperatury
Wybór prędkości wirowania
Wybór opcji
Pranie wstępne
Plamy
Sensitive
Dodatkowe płukanie
Wybór opóźnionego startu
Oszczędność czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Rozpoczęcie programu
Przebieg programu
Dokładanie bielizny
Zmiana trwającego programu
Anulowanie programu
Koniec programu
Tryb czuwania
Programy Ulubione
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału
Detergenty i dodatki
20
20
20
21
4
Spis treści
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
22
Tabela programów
23
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
26
Dane techniczne
27
Konserwacja i czyszczenie
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Obudowa
Komora na detergenty
Filtr pompy
Filtry na dopływie wody
28
28
28
28
30
31
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
32
Ostrzeżenia
35
Instalacja
Rozpakowanie
Zdjęcie zabezpieczeń
Dopływ wody
Odpompowanie
Podłączenie elektryczne
Instalacja na miejscu
36
36
38
40
41
42
42
Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Zalecenia ekologiczne
44
44
44
Gwarancja/Serwis
45
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi :
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
pozwalające na prawidłową obsługę urządzenia.
Informacje ogólne.
Informacje dotyczące ochrony środowiska.
oraz
Ostrzeżenia
5
Ostrzeżenia
Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z urządzeniem. W razie
sprzedaży lub odstąpienia urządzenia innym osobom, prosimy o
przekazanie również niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki oraz
wszelkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa użytkownikowi oraz osobom trzecim. Prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i
rozpoczęciem jego eksploatacji. Dziękujemy za uwagę.
Eksploatacja
• Po odebraniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić jego stan ogólny. Wszelkie ewentualne
zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię pokwitowania
sobie zostawić.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby dorosłe. Dzieci nie powinny
obsługiwać urządzenia ani się nim bawić.
• Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia.
Może to wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika i osób trzecich.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać
urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane. Urządzenie służy do
prania, płukania i wirowania bielizny.
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć je od źródła
zasilania i zakręcić zawór wody.
• W pralce można prać jedynie rzeczy nadające się do prania. Należy
sprawdzać informacje znajdujące się na metkach ubrań.
• Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem, materiałów o nieobszytych brzegach
ani tkanin rozdartych.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w
nich monety, agrafki, broszki, śruby itp. Wszelkie takie drobne przedmioty
pozostawione w bieliźnie do prania mogą spowodować duże szkody.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub
poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie
stosowania takich środków jako odplamiaczy, należy odczekać, aż produkt
wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
• Drobne przedmioty, np. skarpetki, paski, itp. należy prać w płóciennym
woreczku lub poszewce.
• Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale
“Dozowanie detergentów”.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze
odłączyć pralkę od zasilania.
6
Ostrzeżenia
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na działanie temperatur niższych niż 0°C,
należy przewidzieć następujące środki zabezpieczające :
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę.
• Umieścić koniec węża odpływowego oraz dopływowego w zbiorniku na
podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i przeprowadzić cały cykl aż do końca.
• Wyłączyć urządzenie ustawiając pokrętło wyboru programów na “Stop”.
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
• Przykręcić wąż doprowadzający i odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie
tworzeniu się lodu i, w konsekwencji, uszkodzeniu urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy, należy upewnić się, że jest ono
podłączone w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.
Opis urządzenia
7
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pokrywa
Uchwyt otwierający
pokrywę
Drzwiczki filtra
Regulowane nóżki
Komora na detergenty
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Środek zmiękczający (nie przekraczać poziomu MAX M )
Dźwignia do transportu
urządzenia
8
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przyciski i ich
funkcje
Przycisk
Opóźniony start
Przycisk Start/Pauza
Przycisk OPCJA
umożliwia dostęp do następujących pozycji menu :
- Opcje : Pranie wstępne, Plamy, Dodatkowe płukanie, Sensitive, Blokada
przed dziećmi.
- Zapisanie w pamięci.
- Ustawienia : Brzęczyk, Język, Czas, Jasność, Kontrast.
- Powrót.
Ustawienia indywidualne
Pierwsze podłączenie urządzenia
Przy pierwszym podłączeniu pralki należy dokonać wyboru języka.
1.Można wybrać język poprzez naciśnięcie przycisku OPCJA
.
Nacićnij OPCJA, aby ustawić język.
Nacićnij OK, aby potwierdzić.
2.Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór.
Opis urządzenia
3.Pojawia się prośba o potwierdzenie:
należy nacisnąć na przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.
4.Następnie należy ustawić godzinę
poprzez naciskanie przycisku OPCJA
.
5.Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór.
6.Następnie należy ustawić minuty
poprzez naciskanie przycisku OPCJA
.
7.Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór.
9
Nacićnij OK, aby potwierdzić wybór
języka. Nacićnij OPCJA, aby
zmienić ustawienie.
Nacićnij OPCJA, aby ustawić czas.
Nacićnij OK, aby potwierdzić.
Język
Aby zmienić język, należy.
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA, a
BRZĘCZYK
JĘZYK
następnie nacisnąć przycisk OK.
POL
CZAS
2.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji JĘZYK, a następnie nacisnąć przycisk OK : miga prostokąt umieszczony pod literami
oznaczającymi aktualnie wybrany język
miga (tekst pojawia się w żądanym
języku).
3.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do pojawienia się symbolu żądanego języka, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
10
Opis urządzenia
Jasność
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA,
CZAS
JASNOŚĆ
następnie nacisnąć przycisk OK.
KONTRAST
2.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji JASNOŚĆ,
następnie nacisnąć przycisk OK. miga
kontur wskaźnika graficznego.
3.Ustawić jasność naciskając przycisk
OPCJA
(od 0 do 9), następnie
nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić
wybór.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
4
Kontrast
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA,
JASNOŚĆ
KONTRAST
następnie nacisnąć przycisk OK.
POWRÓT
2.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji KONTRAST,
następnie nacisnąć przycisk OK. miga
kontur wskaźnika graficznego.
3.Ustawić kontrast poprzez naciśnięcie
przycisku OPCJA
(od 0 do 9),
następnie nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
4
Czas
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA,
JĘZYK
CZAS
następnie nacisnąć przycisk OK.
15 : 30
JASNOŚĆ
2.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji CZAS, następnie
nacisnąć przycisk OK : godzina miga.
3.Ustawić godzinę naciskając przycisk
OPCJA
(format 24 godzinny),
następnie nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić ustawienia.
4.Minuty migają. Naciskać przycisk OPCJA
, aby dokonać zmiany,
następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
Opis urządzenia
11
Brzęczyk
Sygnały dźwiękowe są uruchamiane na koniec cyklu prania lub w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości.
Aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy postępować w
następujący sposób.
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
USTAWIENIA
pojawienia się pozycji USTAWIENIA,
KONTRAST
BRZĘCZYK
następnie nacisnąć przycisk OK.
WŁ.
CZAS
2.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji BRZĘCZYK,
następnie nacisnąć przycisk OK:
prostokąt widoczny na wyświetlaczu
zacznie migać.
3.Włączyć lub wyłączyć BRZĘCZYK
poprzez naciśnięcie przycisku OPCJA
(WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY), następnie nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.
Po kilku sekundach powraca komunikat główny.
W przypadku wyłączenia sygnału dźwiękowego, pozostanie on aktywny
wyłącznie, gdy wystąpią nieprawidłowości w działaniu pralki.
12
Obsługa pralki
Obsługa pralki
Przed wykonaniem pierwszego prania w celu wyczyszczenia bębna zalecane jest wykonanie prania wstępnego w temperaturze 95°C, bez wkładania
bielizny, ale z użyciem detergentu.
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A : dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.
Uwaga : Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna są
prawidłowo zamknięte :
•klapki są zaczepione,
przycisk blokady A jest włączony.
A
Dozowanie detergentów
Pralka została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór wody oraz zużycie detergentów. Prosimy o zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku do komory prania zasadniczego
oraz wstępnego
jeśli wybrano opcję “pranie wstępne”. Można ewentualnie
wlać również płyn zmiękczający do komory .
Stosując inny rodzaj detergentu należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale “detergenty i dodatki”.
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie biorąc pod uwagę
zarówno rodzaj tkaniny jak i stopień jej
zabrudzenia (patrz rozdział Tabela programów).
W pozycji STOP pralka jest wyłączona (jest włączona w każdej innej pozycji). Pokrętło wyboru programów może
być przekręcane zarówno w prawo jak
w lewo.
Obsługa pralki
Kontrolka przycisku START/PAUZA
zacznie migać na czerwono. Temperatura, prędkość wirowania, czas
trwania oraz godzina zakończenia
cyklu, zależnie od wybranego programu, są wyświetlane równocześnie z
jego nazwą.
BAWEŁNA
95°C
13
01:40
16:19
1500
Wartości wskazane w tabelach są
orientacyjne.
Jeśli pokrętło wyboru programu zostanie przesunięte podczas wykonywania
przez pralkę cyklu prania, program będzie przebiegał bez uwzględniania
nowej pozycji pokrętła. Aby rozwiązać problem należy ustawić pokrętło ponownie w pozycji wyjściowej. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się odliczanie.
Wybór temperatury
Należy naciskać przycisk TEMPERABAWEŁNA
TURA
aż do pojawienia się na
wyświetlaczu odpowiedniej temperatu95°C
1500
ry (temperatury dostępne dla poszczególnych programów podano w Tabeli
programów). Symbol oznacza pranie
na zimno.
Po
naciśnięciu
przycisku
TEMPERATURA
w przypadku, gdy
nie można dokonać pewnych ustawień,
wyświetli się wiadomość “Nie do wyboru”.
01:40
16:19
Wybór prędkości wirowania
Należy naciskać przycisk WIROWANIE
aż do pojawienia się na wyświetlaczu odpowiedniej prędkości wirowania.
Możliwe jest również wybranie opcji
BEZ WIROWANIA*, BEZ PŁUKANIA
*
lub CYKL NOCNY *.
Po naciśnięciu przycisku WIROWANIE
w przypadku, gdy nie można
dokonać pewnych ustawień, wyświetli
się wiadomość “Nie do wyboru”.
* W zależności od modelu.
BAWEŁNA
95°C
01:40
16:19
1500
14
Obsługa pralki
Maksymalne prędkości są następujące:
Bawełna, Higiena, Mieszane 40-60 i Bawełna eko : 1500 obr/min,
Dżinsy, Syntetyki, Łatwe prasowanie plus, Delikatne, Wełna plus, Bielizna,
Jedwab, 20 min i Szybkie intensywne : 1200 obr/min,
Koszulka sportowa : 800 obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrana została opcja BEZ PŁUKANIA
lub CYKL NOCNY , należy jeszcze wykonać WIROWANIE
lub ODPOMPOWANIE
aby zakończyć program prania.
BEZ PŁUKANIA
Woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzona po zakończeniu wybranego programu, aby zapobiec wygnieceniu się bielizny w przypadku, gdy nie
jest ona wyjęta od razu po zakończeniu programu.
CYKL NOCNY
Woda z ostatniego płukania nie zostanie odprowadzona po zakończeniu wybranego programu. Nie ma wirowania końcowego. Program przebiega w
sposób bardzo cichy, umożliwiając wykonanie prania w ciągu nocy. Cykl jest
dłuższy i zużywa więcej wody.
Wybór opcji
Możliwe jest dodanie opcji do właśniej
wybranego programu (opcje dostępne
dla
poszczególnych
programów
podano w Tabeli programów).
BAWEŁNA
01:40
PLAMY
16:19
DODATKOWE PŁUKANIE
SENSITIVE
1.Aby wybrać opcje, należy użyć przycisku OPCJA
.
2.Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Symbol odpowiadający danej
opcji pojawi się na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć daną opcję, należy postępować w ten sam sposób.
Komunikat pomocniczy pojawi się po upływie kilku sekund w przypadku
braku naciśnięcia przycisku OK. Aby wrócić do ekranu głównego, należy
poczekać kilka sekund. Symbole odpowiadające danym opcjom pojawią się
na wyświetlaczu.
Pranie wstępne
Pranie wstępne odbywa się w temperaturze około 30°C. Następnie samoczynnie uruchamia się pranie zasadnicze.
Obsługa pralki
15
Plamy
Do prania bielizny mocno zabrudzonej lub poplamionej. Środek do usuwania
plam może zostać wlany do pojemnika prania wstępnego .
Sensitive
Płukanie wzmocnione poprzez dodatkowy cykl płukania ze zmniejszon prędkością obrotów bębna (ochrona tkanin). Idealne w przypadku częstego prania, np. z powodu dużej wrażliwości skóry (nie można uruchomić
równocześnie z opcją Dodatkowe płukanie).
Dodatkowe płukanie
Ta opcja pozwala na dodanie jednego lub wielu cyklów płukania do programów Bawełna, Syntetyczne i delikatne (nie można uruchomić równocześnie z opcją Sensitive).
Wybór opóźnionego startu
Opcja ta pozwala na opóźnienie czasu
uruchomienia programu o 30, 60, 90
minut, 2 godziny - aż do 20 godzin.
Naciskać na przycisk OPÓZNIONY
START
aż do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu właściwej godziny
zakończenia programu. Odpowiedni
symbol pojawi się na wyświetlaczu.
BAWEŁNA
95°C
01:40
21:30
1500
Można w dowolnym momencie anulować lub zmienić czas opóźnienia przed
wciśnięciem przycisku START/PAUZA
poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku OPÓZNIONY START .
Jeśli przycisk START/PAUZA
został już wciśnięty, aby anulować lub
zmienić czas opóźnionego uruchomienia należy :
• Nacisnąć przycisk START/PAUZA
, następnie naciskać przycisk
OPÓZNIONY START
, aż do wyświetlenia się właściwej godziny.
Nacisnąć przycisk START/PAUZA
, aby ponownie uruchomić cykl
prania.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas odliczania do opóźnionego
startu. Aby otworzyć w razie potrzeby pralkę, należy przestawić urządzenie
w tryb Pauza naciskając przycisk START/PAUZA
. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
Jeśli do cyklu prania z opóźnionym startem używany jest detergent w płynie,
należy wykorzystać dozownik umieszczany bezpośrednio w bębnie oraz wybrać program bez prania wstępnego. W celu wykonania prania wstępnego
przy cyklu z opóźnionym startem, należy użyć detergentu w proszku.
16
Obsługa pralki
Oszczędność czasu
Ta funkcja pozwala na skrócenie czasu
BAWEŁNA
01:40
trwania cyklu w zależności od rodzaju
16:19
CODZIENNE
programu.
95°C
1500
Codzienne
: Dla bielizny lekko
zabrudzonej
Super szybkie
: pranie bardzo lekko
zabrudzone lub połowa wsadu
Należy nacisnąć przycisk OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
w celu wybrania
żądanego poziomu. Odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu.
Różne z tych opcji są dostępne w zależności od rodzaju wybranego programu.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Opcja ta pozwala na zablokowanie urządzenia w taki sposób, aby nie można
było wprowadzić żadnych przypadkowych zmian w czasie trwającego
programu.
Aby włączyć zabezpieczenie przed
BAWEŁNA
01:40
dziećmi należy :
SENSITIVE
16:19
1.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do BLOKADA PRZED DZIEĆMI
pojawienia się pozycji BLOKADA PRZED ZAPISANIE W PAMIĘCI
DZIEĆMI.
2.Nacisnąć przycisk OK. Informacja o tym,
jak wyłączyć zabezpieczenie przed
dziećmi pojawi się w żądanym momencie. Symbol
pojawi się na wyświetlaczu.
Wybrana opcja jest zapamiętana.
W przypadku wyłączenia i ponownego włączenia pralki, możliwe jest
wyłączenie tej opcji poprzez równoczesne naciskanie przez kilka sekund
przycisków OPCJA
i OK. Symbol
znika.
Rozpoczęcie programu
1.Należy sprawdzić, czy kran doprowadzający wodę do pralki
jest odkręcony.
2.Wcisnąc przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik zapala się na czerwono.
Pokrętło wyboru programów nie obraca się podczas trwania
cyklu prania.
Obsługa pralki
W przypadku ustawienia opóźnionego
startu na wyświetlaczu pojawi się licznik oraz informacja “Opóźniony start”
(informacje zmieniają się co godzinę,
następnie pojawia się informacja o 90
minutach, a potem, od 60-tej minuty, informacje zmieniają się co minutę).
BAWEŁNA
95°C
1500
Opóźniony start
17
01:40
16:19
Przebieg programu
Na wyświetlaczu pojawiają się nastęBAWEŁNA
01:40
pujące elementy :
95°C
1500
16:19
- nazwa uruchomionego programu,
Pranie zasadnicze
- wybrana temperatura i prędkość
wirowania,
- wykonywana faza cyklu (Napełnianie,
Nagrzewanie, Pranie zasadnicze,
Płukanie, Odpompowanie, Wirowanie, Koniec, Można otworzyć drzwiczki, Pozycjonowanie bębna…),
- graficzny wskaźnik, który wypełnia się stopniowo podczas całego cyklu,
- czas pozostały do końca cyklu,
- godzina zakończenia cyklu.
Dokładanie bielizny
Istnieje możliwość dołożenia bielizny podczas pierwszych kilku minut cyklu.
Na wyświetlaczu pojawia się informacja “Można otworzyć drzwiczki”.
1.Wcisnąć przycisk START/PAUZA
.
BAWEŁNA
01:40
Odpowiedni wskaźnik miga na czerwo95°C
1500
16:19
no.
Można otworzyć drzwiczki
2.Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane
podwójnym dźwiękiem “klik” blokady.
3.Włożyć pranie i zamknąć pokrywę.
4.Nacisnąć ponownie przycisk START/
PAUZA
w celu kontynuowania
cyklu.
Zmiana trwającego programu
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany dotyczącej
programu, należy zatrzymać pracę urządzenia (pauza).
wykonywanego
18
Obsługa pralki
1.Wcisnąć przycisk START/PAUZA
.
BAWEŁNA
01:40
Informacja “Przerwa” pojawia się na
95°C
1500
16:19
wyświetlaczu a odpowiednia lampka
Przerwa
sygnalizacyjna zaczyna migać na czerwono.
2.Należy zmienić ustawienia. Jeśli dokonanie zmiany nie jest możliwe, przycisk
START/PAUZA
miga na żółto przez kilka sekund, a na wyświetlaczu pojawia się wiadomość “Nie do wyboru”.
Aby pomimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program
(patrz poniżej).
3.Aby wznowić cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić
pokrętło wyboru programów na pozycji
STOP .
Podczas włączania pralki po pauzie,
komunikat na wyświetlaczu informuje o
tym, co należy zrobić, aby anulować
program, bądź przeprowadzić go do
końca.
Naciśnij START, aby wznowić
program. Naciśnij OK, aby
anulować.
Koniec programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie;
gaśnie przycisk START/PAUZA
i
pojawia się komunikat “Koniec”. Rozlega się sygnał dźwiękowy. Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym
dźwiękiem “klik” blokady.
BAWEŁNA
95°C
1500
Koniec
00:00
16:19
1.Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji STOP
: Pralka zostaje
wyłączona.
2.Wyjąć pranie.
3.Odłączyć urządzenie od zasilania i zakręcić zawór wody.
4.Należy sprawdzić, czy bęben został dokładnie opróżniony: Ubrania pozostawione w środku mogą podczas następnego prania zostać zniszczone (na
przykład mogą się skurczyć) lub też mogą zafarbować inne tkaniny.
Obsługa pralki
19
Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania, aby
ułatwić wietrzenie wnętrza.
Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania przez 10 minut, a nie
wykonano żadnej czynności po rozpoczęciu lub zakończeniu cyklu prania,
urządzenie przechodzi do trybu czuwania. Gaśnie oświetlenie wyświetlacza,
a przycisk START/PAUZA
miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.
Programy Ulubione
Można zapamiętać 2 ulubione programy.
Będą one dostępne z poziomu pokrętła wyboru programów.
Aby zapamiętać program, należy postępować w następujący sposób :
1.Wybrać żądany program za pomocą
BAWEŁNA
01:40
pokrętła wyboru programu.
BLOKADA PRZED DZIEĆMI 16:19
2.Wprowadź żądane ustawienia (tempeZAPISANIE W PAMIĘCI
USTAWIENIA
ratura, prędkość wirowania, opcje...).
3.Naciskać przycisk OPCJA
, aż do
pojawienia się pozycji ZAPISANIE W
PAMIĘCI, następnie naciśnij na przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru.
4.Wybrać żądaną pamięć poprzez naciśnięcie na przycisk OPCJA
, następnie nacisnąć przycisk OK, aby dokonać zapisu. Na wyświetlaczu pojawi się
informacja “Zapamiętano”.
5.Jeśli wybrana pamięć jest już pełna, poPamięć pełna. Naciśnij OK, aby
jawi się wiadomość pozwalająca
zapamiętać nowy program. Naciśnij
zastąpić tę pamięć lub anulować zapis.
OPCJA, aby anulować.
Aby oczyścić pamięć, należy wybrać
właściwe
ustawienia,
następnie
zapisać je w pamięci przeznaczonej do
skasowania.
20
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
• Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz rozdział Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży) : zwykłe, wytrzymałe
rzeczy mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy
delikatne wymagają prania z zachowaniem pewnych środków ostrożności.
W przypadku wsadu mieszanego złożonego z rzeczy z różnych materiałów, należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
• Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe. W przeciwnym wypadku rzeczy
białe mogą stracić swą „biel”.
• Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na
metkach : “prać oddzielnie” oraz “prać kilka razy oddzielnie”.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki,
zawiązać tasiemki i długie paski.
• Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory, kurtki,
anoraki, itp.), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały z aplikacjami odwrócić na lewą stronę.
• Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp.) prać w
płóciennym woreczku.
• Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany
włożyć do prania w woreczku lub w siatce.
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do
rodzaju materiału
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna przekraczać maksymalnej pojemności pralki. Pojemność zmienia się w zależności od rodzaju materiału.
W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materiałów z gąbki należy zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne właściwości zatrzymywania wody.
Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady :
• bęben załadować do pełna, lecz nie przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek bawełniano-lnianych,
• bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz
włókien syntetycznych,
• bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo
delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właściwości najdelikatniejszej tkaniny.
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
21
Detergenty i dodatki
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, twardości wody oraz stopnia zabrudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca się stosowanie środków odkamieniających) lub jeśli pranie jest bardzo
zabrudzone lub poplamione, zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości wody można uzyskać w lokalnych
zakładach wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać bez większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można stosować jedynie po wybraniu prania
zasadniczego. W przypadku programu z praniem wstępnym można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego zbiornika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna, oraz wlewając bezpośrednio do komory na
detergenty. W obu przypadkach należy natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów środków na odplamianie. Stosując
środek do prania z odplamiaczem należy natychmiast włączyć program prania.
22
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C
Maks. temp.
prania 60°C
Maks. temp.
prania 40°C
Maks. temp.
prania 30°C
Prać ręcznie
Nie prać
PRANIE
DELIKATNE
CHLOROWANIE
Wybielanie w zimnej wodzie
Nie wybielać
PRASOWANIE
Prasować w temperaturze maksymalnej 200°C
Prasować w temperaturze maksymalnej 150°C
Prasować w temperaturze maksymalnej 100°C
Nie prasować
CZYSZCZENIE
CHEMICZNE
Zwykłe czyszczenie chemiczne
Czyścić wszystkimi
środkami za wyjątkiem
trichloroetylenu
Czyścić petrolem i R113
Nie czyścić chemicznie
W
wysokiej
temperaturze
W niskiej temperaturze
SUSZENIE
Suszyć na płasko
Suszyć na sznurze
Suszyć przypięte
klipsami
Suszyć w suszarce
bębnowej
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Tabela programów
23
Tabela programów
Poniższa tabela nie zawiera wszystkich możliwości. Podano w niej jedynie
ustawienia uzasadnione praktycznym zastosowaniem.
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełna : Białe lub kolorowe, np. ubrania
robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy,
bielizna, ściereczki.
6,0 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Sensitive
Dodatkowe
płukanie
Oszczędność
czasu
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Higiena : Cykl wspomagający usunięcie
mikroorganizmów. Włączona jest opcja Dodatkowe
płukanie.
6,0 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Bez płukania
Opóźniony start
Mieszane 40-60 : Podobnie jak program
Bawełna w temperaturze 60°C, ten program w
temperaturze 40°C umożliwia, , otrzymanie
lepszego efektu przy wymieszaniu bawełny i tkanin
syntetycznych.
6,0 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Sensitive
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Dżinsy : Do prania odzieży jeansowej. Włączona
jest opcja Dodatkowe płukanie.
3,0 kg
Pranie wstępne
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Syntetyki : Tkaniny syntetyczne, bielizna,
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Sensitive
Dodatkowe
płukanie
Oszczędność
czasu
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
24
Tabela programów
Łatwe prasowanie plus : Zmniejsza
wygniecenia prania i ułatwia prasowanie.
1,0 kg
Pranie wstępne
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Opóźniony start
Delikatne : Wszystkie tkaniny delikatne, np.
firany.
2,5 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Dodatkowe
płukanie
Oszczędność
czasu
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Delikatne płukania : Z tego programu można
skorzystać, aby wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
6,0 kg
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie
wody po opcji Stop z wodą (lub Tryb nocny plus)..
6,0 kg
Wirowanie : Pozwala na odwirowanie prania z
prędkością od 400 oraz 1500 obr/min po opcji Stop
z wodą (lub Tryb nocny plus).
6,0 kg
Opóźniony start
Delikatne wirowanie : Pozwala na delikatne
odwirowanie po opcji “Stop z wodą” lub “Tryb nocny
plus”
2,5 kg
Opóźniony start
Wełna plus : Rzeczy wełniane, które można prać
w pralce, napisem na metce “czysta żywa wełna, nie
zbiega się w praniu, można prać w pralce”.
1,0 kg
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
Bielizna : Do bardzo delikatnych rzeczy, np.
bielizny.
1,0 kg
Jedwab : Tkaniny, które można prac w pralce w
temperaturze 30°C.
1,0 kg
Koszulka sportowa : Do ubrań sportowych.
3,0 kg
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Opóźniony start
20 min : Idealne do bielizny wymagającej
jedynie odświeżenia.
3,0 kg
Opóźniony start
Tabela programów
25
Szybkie intensywne : Idealne do prania
niewielkiej ilości niezbyt zabrudzonej bielizny.
2,5 kg
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Opóźniony start
E - Bawełna eko** : Białe lub kolorowe, np. ubrania
robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy,
bielizna, ściereczki.
6,0 kg
Pranie wstępne
Plamy*
Sensitive
Dodatkowe
płukanie
Bez płukania
Cykl nocny
Opóźniony start
* Opcji nie można włączyć z programami o temperaturze prania poniżej 40°C.
** Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456.
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
26
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Temperatury
Zużycie
wody w
litrach
Zużycie
energii w
kWh
Bawełna
od zimna - 90
58
2,00
Higiena
60
65
1,45
Mieszane 40-60
40
45
0,85
Dżinsy
od zimna - 60
55
0,90
Syntetyki
od zimna - 60
44
0,85
od zimna - 60
55
0,45
Delikatne
od zimna - 40
46
0,45
Delikatne płukanie
-
42
0,05
Odpompowanie
-
-
0,002
Wirowanie
-
-
0,02
Delikatne wirowanie
-
-
0,015
Wełna plus
od zimna - 40
55
0,35
Bielizna
od zimna - 40
50
0,50
Jedwab
od zimna - 30
40
0,30
Koszulka sportowa
od zimna - 40
55
0,60
20 min
30
35
0,20
40 - 60
45
0,95
40 - 60
45
1,02
Łatwe
plus
prasowanie
Szybkie intensywne
Bawełna
eko*
Czas
trwania w
minutach
Patrz wyświetlacz
Program
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Bawełna eko 60°) : 45 L / 1,02
kWh / 150 min
Dane orientacyjne – mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych. Wskazane wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym
temperaturom każdego programu.
Dane techniczne
27
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
Podłączenie
wodociągowej
do
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
sieci
850 mm
400 mm
600 mm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/EWG
dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.
28
Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać po
odłączeniu urządzenia od zasilania.
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Jeśli środki piorące są właściwie dozowane usuwanie kamienia nie jest zasadniczo potrzebne.
Jeśli konieczne jest usunięcie kamienia, należy użyć, dostępnego w handlu
(nie powodującego korozji), środka specjalnie przeznaczonego do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na
opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.
Komora na detergenty
Od czasu do czasu należy czyścić pojemnik na detergenty w celu usunięcia
pozostałości środków piorących, aby uniknąć nieprawidłowego działania
urządzenia.
1. Zdjąć pojemnik na detergenty
poprzez uniesienie go.
2. Oddzielić od siebie obie części
pojemnika na detergenty.
Konserwacja i czyszczenie
29
3. Wyczyścić obie części pojemnika na detergenty pod bieżącą wodą.
4. Złożyć obie części pojemnika
na detergenty
5. Ponownie umieścić pojemnik
na detergenty na właściwym miejscu.
30
Konserwacja i czyszczenie
Filtr pompy
Regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia :
1. Otworzyć drzwiczki za pomocą
na przykład śrubokrętu.
2. Pod spodem umieścić pojemnik. Przekręcić pokrywę filtra w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, do pozycji
pionowej,
tak
aby
mogła
wypłynąć resztka wody.
3. Odkręcić do końca i wyjąć pokrywę filtra.
4. Dokładnie umyć
bieżącą wodą.
filtr
pod
Konserwacja i czyszczenie
5. Ponownie umieścić całość na
właściwym miejscu.
6. Przykręcić pokrywę filtra.
7. Zamknąć drzwiczki.
Filtry na dopływie wody
Odkręcić końce węża doprowadzającego wodę i wyczyścić filtry.
31
32
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże,
w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
prosimy o sprawdzenie tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z
serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą :
•urządzenie nie jest prawidłowo podłączone,
instalacja elektryczna nie działa,
•pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały
prawidłowo zamknięte,
•nie zaprogramowano prawidłowo pralki,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody,
•zawór wody jest zakręcony,
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•na wężu doprowadzającym wodę pojawia się
czerwony znak.
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza :
•Zbyt
nisko
położona
końcówka
odpływowego (patrz rozdział „Instalacja”).
Pralka nie wypompowuje
wody lub nie odwirowuje :
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem: pranie jest źle rozłożone w
bębnie,
•włączony jest program “Odpompowanie” lub
wybrana opcja “Tryb Nocny Plus”,
•wąż odpływowy jest podłączony na niewłaściwej
wysokości.
Wokół
wody:
pełno
•nadmiar detergentu spowodował przelanie się
piany,
•detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
•wąż
odpływowy
nie
jest
prawidłowo
zamocowany,
•filtr na odpływie wody nie został z powrotem
włożony na miejsce,
•wąż doprowadzający nie został uszczelniony.
są
•detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
•do pralki włożono za dużo bielizny,
•wybrano niewłaściwy program prania,
•za mało dodano detergentu.
pralki
Wyniki prania
zadowalające :
jest
nie
węża
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
33
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Wibrowanie lub hałaśliwa
praca urządzenia :
•nie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział
„Usuwanie blokad”),
•urządzenie nie jest wypoziomowane,
•urządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
•pranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz bębna,
•niewystarczający wsad.
Cykl prania jest zbyt długi :
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w
dostawie wody,
•włączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
•temperatura dopływającej wody jest niższa niż
zwykle,
•uruchomił się system zabezpieczający, który
wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a
pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
•włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem : dodana została dodatkowa faza,
aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania :
•usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu
elektrycznym,
•wybrano opcję Stop z wodą,
•klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu :
•kontrolka
Nie pali się kontrolka
“zatrzymanie
bębna
w
górze” na zakończenie
cyklu:
•bęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji w
związku z nierównomiernie rozłożonym praniem ;
obrócić ręcznie bęben.
Komunikat «Sprawdź, czy
drzwiczki są zamknięte i wciśnij START.» pojawia się na
wyświetlaczu** a przycisk
START/PAUZA miga na
żółto*** :
•pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
“natychmiastowe otwarcie”* jest
zgaszona,
•nadmierna temperatura wody z detergentem,
•pokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po
zakończeniu programu*.
34
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Komunikat «Nie można odpompować wody. Sprawdź,
czy filtr jest czysty i naciśnij
START.» pojawia się na
wyświetlaczu** a przycisk
START/PAUZA miga na
żółto*** :
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•wąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział
“Instalacja”),
•pompa odpływowa jest zatkana,
•syfon w instalacji jest zatkany.
Komunikat «Brak dopływu
wody. Sprawdź, czy zawór
wody jest otwarty i naciśnij
START.» pojawia się na
wyświetlaczu** a przycisk
START/PAUZA miga na
żółto*** :
•zawór wody jest zakręcony,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Komunikat «Sprawdź, czy
drzwiczki są prawidłowo zamknięte, a następnie naciśnij
START.» pojawia się na
wyświetlaczu** a przycisk
START/PAUZA miga na
żółto***:
•drzwiczki bębna nie są dokładnie zamknięte.
Pompa spustowa pralki
stale pracuje, nawet wtedy,
gdy
urządzenie
jest
wyłączone :
•włączyło się urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem, należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego
odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
Środek
zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go
do komory na detergenty :
•przekroczono poziom MAX.
* W zależności od modelu.
** W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk START/PAUZA,
aby przerwany program się rozpoczął.
Ostrzeżenia
35
Ostrzeżenia
• To urządzenie jest ciężkie. Należy postępować ostrożnie w razie
przesuwania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia muszą zostać usunięte
zabezpieczenia transportowe. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń
transportowych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli. Podczas usuwania zabezpieczeń transportowych
urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
• Podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu hydraulikowi.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale “Podłączenie elektryczne”.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie
zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na podłożu krytym wykładziną, należy
sprawdzić, czy wykładzina nie zasłania otworów wentylacyjnych
znajdujących się w dolnej części urządzenia.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić w serwisie technicznym.
• Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprawidłowej instalacji.
36
Instalacja
Instalacja
Wyjąć zabezpieczenia transportowe przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia. Zachować zabezpieczenia na przyszłość : transport urządzenia
bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może prowadzić do odkształceń spowodowanych przez uderzenia.
Rozpakowanie
1. Przechylić urządzenie do tyłu.
2. Obrócić urządzenie o 90° na
jednym z rogów w celu usunięcia
podstawy użytej do transportu.
3. Otworzyć pokrywę i zdjąć czerwony klin.
4. Zdjąć plastikową osłonę.
Instalacja
5. Usunąć pojemnik na detergenty poprzez podniesienie go do
7. Ponownie umocować pojemnik
na detergenty.
37
6. Usunąć element unieruchamiający bęben.
38
Instalacja
Zdjęcie zabezpieczeń
4
3
5
1
2
1
Czynność 1.
Czynność 2.
2
Czynność 3.
Czynność 4.
Instalacja
3
Czynność 5.
Czynność 6.
Czynność 7.
Czynność 8.
4
Czynność 9.
39
40
Instalacja
Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy :
5
Czynność 1.
Czynność 2.
Dopływ wody
Należy umieścić z tyłu pralki rurę dopływu wody, podłączoną do urządzenia,
w sposób pokazany poniżej (Nie używać ponownie poprzedniego węża) :
Czynność 1.
Czynność 2.
Instalacja
Czynność 3.
41
Czynność 4.
Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę w serwisie technicznym.
Odpompowanie
Końcówka węża pasuje do wszystkich obecnie dostępnych na rynku rodzajów syfonów.
1.Zamocować końcówkę do syfonu przy pomocy opaski zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem*.
* W zależności od modelu
2.Zamontować wspornik na wąż
odprowadzający wodę. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości
od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne.
42
Instalacja
Należy zapewnić możliwość doprowadzenia powietrza do końcówki spustowej wody, aby zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać węża odpływowego. Jeśli jest za
krótki, należy zlecić wymianę osobie wykwalifikowanej.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci prądu jednofazowego o napięciu
230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik :
10 A dla 230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.
Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy :
1.Aby przesunąć pralkę należy
ustawić ją na kółeczkach przesuwając zdecydowanie dźwignię
znajdującą się u dołu urządzenia
z prawej strony w lewo. Gdy
urządzenie jest już na właściwym
miejscu, przesunąć dźwignię z
powrotem na początkową pozycję.
2.Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu można uniknąć drgań,
hałasu oraz przemieszczania się
pralki podczas pracy.
Wypoziomować urządzenie przy
pomocy regulowanych przednich
nóżek. Należy najpierw poluzować nakrętki na tych nóżkach.
Dla ułatwienia można pochylić
urządzenie.
Instalacja
3.Po wypoziomowaniu urządzenia, zablokować jego nóżki dokręcając do obudowy nakrętki na
każdej z nich.
43
44
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
Należy je przekazywać do specjalistycznych punktów skupu/zbiórki
(informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby
umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: Odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń :
• Jeśli to możliwe, urządzenie powinno pracować z pełnym wsadem, a nie
ze wsadami cząstkowymi.
• Z funkcji Pranie Wstępne lub Namaczanie należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody (patrz rozdział
“Dawkowanie detergentów”) oraz do wielkości wsadu oraz stopnia
zabrudzenia prania.
Gwarancja/Serwis
45
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1.Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednoczesnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunieęia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2.Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3.W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5.Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6.Gwarancja nie obejmuje :
- uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych takich jak : żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7.Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.
8.Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi byc kompletny,
bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9.Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10.Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12.Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
46
Gwarancja/Serwis
uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13.Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga : uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych w załączonym dokumencie (European Address Services)
przez okres podany w gwarancji lub określony ustawowo przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją wazność z następującymi zastrzeżeniami :
•Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
•Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
•Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
•Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
•Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
Obsah
47
Obsah
Upozornění
Použití
Ochrana proti mrazu
49
49
50
Popis spotřebiče
Přihrádka na prací prostředky
Ovládací panel
Osobní nastavení
První zapojení do sítě
Jazyk
Jas
Kontrast
Hodiny
Signál
51
51
52
52
52
53
54
54
54
55
Jak prát
Vkládání prádla
Dávkování pracích prostředků
Volba programu
Volba teploty
Volba rychlosti odstředění
Volba funkcí
Předpírka
Skvrny
Citlivý
Extra máchání
Volba odloženého startu
Krátký
Dětská pojistka
Spuštění programu
Průběh programu
Přidání prádla
Změna probíhajícího programu
Zrušení programu
Konec programu
Klidový stav
Oblíbené programy
56
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Prací a přídavné prostředky
64
64
64
65
48
Obsah
Mezinárodní symboly
66
Tabulka programů
67
Spotřeba
70
Technické parametry
71
Údržba a čištění
Odstranění vodního kamene z pračky
Plášt’ pračky
Přihrádka na prací prostředky
Vypouštěcí filtr
Filtry přívodu vody
72
72
72
72
74
75
V případě poruchy
76
Upozornění
79
Instalace
Vybalení
Odstranění ochranných přepravních prvků
Přívod vody
Vypouštění
Elektrické připojení
Umístění
80
80
82
84
85
86
86
Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí
88
88
88
Záruční podmínky
89
V tomto návodu k použití se používají následující symboly :
Důležité upozornění týkající se vaší bezpečnosti, nebo informace bránící
poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního prostředí.
Upozornění
49
Upozornění
Tento návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak
bude moci seznámit s chodem pračky i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob. Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím
spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost.
Použití
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací list,
který dostanete při dodání spotřebiče.
• Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
• Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to
pro vás nebezpečné.
• Tato pračka je určená k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům, nebo k jinému účelu, než ke
kterému byla zkonstruována, k praní, máchání a ždímání.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
• V pračce perte pouze oděvy určené k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané
prádlo.
• Před každým praním odstraňte z prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod. Tyto předměty by mohly vážně pračku
poškodit.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu
apod. Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se
vypaří, a teprve potom vložte oděvy do bubnu.
• Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky apod. perte v malém plátěném
sáčku nebo povlaku.
• Používejte prací prostředek v množství doporučeném v části “Dávkování
pracích prostředků”.
• Před každou údržbou nebo čištěním vždy odpojte pračku od sítě.
50
Upozornění
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0°C, proveďte následující
kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí hadice vložte do nádoby na podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s
teplotou nad 0°C.
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Víko
Držadlo k otevření víka
Dvířka filtru
Vyrovnávací nožičky
Přihrádka na prací prostředky
Předpírka
Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M )
Páka k přemístění
spotřebiče
51
52
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Volič programů
Displej
Tlačítka a jejich
funkce
Tlačítko
Odložený start
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko MOŽNOSTI umožňuje přístup do následujících nabídek :
- Funkce : Předpírka, Skvrny, Extra máchání, Citlivý , Dětská pojistka
- Ulož it pamět’
- Nastavení : Signál, Jazyk, Hodiny, Jas, Kontrast
- Zpět
Osobní nastavení
První zapojení do sítě
Při prvním připojení pračky k síti budete vyzváni k volbě jazyka.
15.Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
tlačítka MOŽNOSTI
.
Stiskněte MOŽNOSTI k volbě
jazyka. Stiskněte OK k potvrzení.
16.Stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
Popis spotřebiče
17.Objeví se požadavek potvrzení : stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
18.Nyní je nutné nastavit u pračky hodinu
stisknutím tlačítka MOŽNOSTI
.
19.Stiskněte tlačítko OK k provedení
volby.
20.Nyní je nutné nastavit u pračky minuty
stisknutím tlačítka MOŽNOSTI
.
21.Stiskněte tlačítko OK k provedení
volby.
53
Stiskněte OK k potvrzení jazyka.
Stiskněte MOŽNOSTI ke změně
volby.
Stiskněte MOŽNOSTI k nastavení
času. Stiskněte OK k aktivaci.
Jazyk
Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto.
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
NASTAVENÍ
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
SIGNÁL
JAZYK
stiskněte tlačítko OK.
HODINY
2.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě JAZYK, pak stiskněte tlačítko OK :
obdélníček nad písmeny označujícími
zvolený jazyk bliká (text se objeví v
příslušném jazyku).
3.Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
tlačítka MOŽNOSTI
, pak stiskněte
tlačítko OK pro potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
CZ
54
Popis spotřebiče
Jas
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
stiskněte tlačítko OK.
2.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
volbě JAS, pak stiskněte tlačítko OK :
obrys grafického proužku bliká.
3.Nastavte jas stisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
(od 0 do 9), pak
stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní
zobrazení.
NASTAVENÍ
HODINY
JAS
KONTRAST
4
Kontrast
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
NASTAVENÍ
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
JAS
KONTRAST
stiskněte tlačítko OK.
ZPĚT
2.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
volbě KONTRAST, pak stiskněte
tlačítko OK : obrys grafického proužku
bliká.
3.Nastavte kontrast stisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
(od 0 do 9), pak
stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
4
Hodiny
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
NASTAVENÍ
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
JAZYK
HODINY
stiskněte tlačítko OK.
JAS
2.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
volbě HODINY, pak stiskněte tlačítko
OK : hodiny začnou blikat.
3.Nastavte hodiny stisknutím tlačítka
MOŽNOSTI
(24-hodinový formát),
pak stiskněte tlačítko OK k potvrzení.
4.Minuty blikají. Stiskněte tlačítko
MOŽNOSTI
, pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
15 : 30
Popis spotřebiče
55
Signál
Po skončení cyklu a v případě poruchy zazní zvukové signály.
Při zapnutí nebo vypnutí zvukových signálů postupujte takto :
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
NASTAVENÍ
otevření nabídky NASTAVENÍ, pak
KONTRAST
SIGNÁL
stiskněte tlačítko OK.
HODINY
2.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k
volbě SIGNÁL, pak stiskněte tlačítko
OK: obdélníček nad stavem poplachu
bliká.
3.Zapněte nebo vypněte poplach
stisknutím tlačítka MOŽNOSTI
(ZAP nebo VYP), pak stiskněte tlačítko
OK k potvrzení.
Za několik vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
ZAP
Jestliže zvukový signál vypnete, zůstane aktivní pouze pro případ poplachu.
56
Jak prát
Jak prát ?
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus
při 95°C bez prádla, ale s pracím prostředkem, abyste vyčistili buben pračky.
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího tlačítka A: protilehlé části dvířek bubnu se automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění : Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu správně zavřená :
•obě části dvířek jsou zaklapnuté,
blokovací tlačítko A vystupuje.
A
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby vaše spotřeba vody a pracích
prášků byla co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového pracího prostředku do komor pro
praní
i pro předpírku
v případě, že jste vybrali program s předpírkou. V
případě potřeby nalijte aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí “Prací prostředky a přísady” návodu k praní.
Volba programu
Otočte voličem programů na požadovaný prací program podle druhu prádla
a stupně znečištění (viz Tabulka programů).
V poloze STOP
je přerušen přívod
napětí k pračce (ve všech dalších polohách je pračka pod napětím). Voličem
programů můžete otáčet doprava i doleva.
Jak prát
Kontrolka tlačítka START/PAUZA
bliká červeně. Zobrazí se standardní teplota, rychlost odstředění, délka a čas
ukončení zvoleného programu spolu s
názvem programu.
BAVLNA
95°C
57
01:40
16:19
1500
Hodnoty uvedené v poznámce jsou
pouze orientační.
Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu pračky, program probíhá dál bez ohledu na nové nastavení voliče. Ke změně je nutné vrátit volič
do původní polohy. Na displeji se opět objeví odpočítávání.
Volba teploty
Stiskněte tlačítko TEPLOTA
, až se
objeví požadovaná teplota (použitelné
teploty jsou uvedeny v Tabulce programů). Symbol
odpovídá studenému praní.
Jestliže stiskněte tlačítko teploty
TEPLOTA
v okamžiku, kdy není
změna možná, objeví se zpráva
“Nevolitelné”.
BAVLNA
95°C
01:40
16:19
1500
Volba rychlosti odstředění
Stiskněte tlačítko ODSTŘEDOVÁNÍ ,
až se objeví požadovaná rychlost odstředění. Můžete také zvolit funkce BEZ
ODSTŘEDĚNÍ*, ZASTAVENÍ MÁ* nebo NOČNÍ CYKLUS *.
CHÁNÍ
Jestliže stiskněte tlačítko rychlosti
odstředění ODSTŘEDOVÁNÍ
v
okamžiku, kdy není změna možná,
objeví se zpráva “Nevolitelné”.
BAVLNA
95°C
01:40
16:19
1500
Maximální rychlosti jsou :
pro Bavlna, Hygienické, Směs 40-60 a Ekonomický : 1500 ot/min,
pro Džíny, Syntetika, Snadné žehlení plus, Jemné, Vlna plus, Spodní prádlo,
Hedvábí, 20 min a Rychlý intenzivní : 1200 ot/min,
pro Sportovní - outdoor : 800 ot/min.
* podle modelu
58
Jak prát
Pokud jste zvolili funkci ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
, je nyní nutné zvolit program ODSTŘEDĚNÍ
ukončení cyklu.
nebo NOČNÍ CYKLUS
nebo VYPOUŠTĚNÍ
k
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, pokud ho nevyjmete ihned při zastavení pračky.
NOČNÍ CYKLUS
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda.
Závěrečné odstředění je zrušeno. Program probíhá velmi potichu, můžete
tedy prát i v noci. Cyklus je delší a spotřebuje se více vody.
Volba funkcí
K již zvolenému pracímu programu je
možné přidat další funkce (použitelné
funkce podle zvoleného programu jsou
uvedeny v Tabulce programů).
BAVLNA
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁNÍ
CITLIVÝ
01:40
16:19
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě požadované funkce.
2.Stiskněte tlačítko OK k potvrzení. V pravé části displeje se objeví příslušný
symbol.
Chcete-li funkci vypnout, postupujte stejným způsobem.
Jestliže nestisknete tlačítko OK, objeví se za několik vteřin pomocná zpráva.
Počkejte několik vteřin, až se opět objeví hlavní zobrazení. Objevují se
symboly odpovídající zvoleným funkcím.
Předpírka
Předpírka při asi 30°C před hlavním pracím cyklem, který pak proběhne
automaticky.
Skvrny
Pro velmi zašpiněné prádlo, nebo prádlo se skvrnami. Do komory na předpírku
přihrádky na prací prostředky můžete přidat prostředek k odstraňování skvrn.
Jak prát
59
Citlivý
Máchání zesílené doplňkovým máchacím cyklem se současně omezeným
pohybem bubnu (k ochraně tkanin). Ideální v případě častého praní,
například pro osoby s velmi citlivou pokožkou (nelze kombinovat s funkcí Extra máchání).
Extra máchání
Tato funkce umožňuje přidat jedno nebo více máchání u programů Bavlna,
Syntetické a Jemné (nelze kombinovat s funkcí Citlivý ).
Volba odloženého startu
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny až 20 hodin.
Stiskněte jednou nebo několikrát
tlačítko ODLOŽENÝ START , až se
na displeji objeví čas, kdy si přejete program ukončit. Na displeji se objeví příslušný symbol.
BAVLNA
95°C
01:40
21:30
1500
Odložený start můžete kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka
START/PAUZA
dalším stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START .
Jestliže jste už stiskli tlačítko START/PAUZA
a přejete si odložený start
změnit nebo zrušit, postupujte takto :
• Stiskněte tlačítko START/PAUZA
a potom ODLOŽENÝ START , až
se zobrazí požadovaný čas. Stiskněte START/PAUZA
ke spuštění
cyklu.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka START/PAUZA
.
Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Pokud chcete pro prací cyklus s odloženým startem použít tekutý prací prostředek, vložte přímo do bubnu dávkovací kuličku s prostředkem a zvolte program bez předpírky. Chcete-li provést předpírku ve stejné době jako
odložený start, použijte prací prostředek v prášku.
60
Jak prát
Krátký
Tato funkce umožňuje zkrácení času
nutného k provedení cyklu podle druhu
programu.
Denní
: pro málo zašpiněné prádlo
Extra krátký
: pro málo zašpiněné
prádlo nebo poloviční náplň prádla
Stiskněte tlačítko KRÁTKÝ
k volbě
požadovaného stupně. Objeví se příslušný symbol.
Nabídka těchto různých stupňů se liší
podle zvoleného typu programu.
BAVLNA
DENNÍ
95°C
01:40
16:19
1500
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje zablokovat spotřebič, aby nemohlo dojít k náhodné
změně probíhajícího programu.
Při zapnutí dětské pojistky postupujte
BAVLNA
01:40
takto :
16:19
CITLIVÝ
1.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě DĚTSKÁ POJISTKA
ULOŽIT PAMĚT’
DĚTSKÁ POJISTKA.
2.Stiskněte tlačítko OK. Zpráva vás informuje, jak v případě potřeby dětskou pojistku zrušit. Na displeji se objeví symbol .
Volba funkce se uloží do paměti.
Když pračku vypnete a opět zapnete, můžete tuto funkci vypnout stisknutím
tlačítke MOŽNOSTI
a OK během několika vteřin. Symbol
zmizí.
Spuštění programu
1.Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody.
2.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka
se rozsvítí červeně.
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Jestliže jste spuštění pračky odložili,
objevuje se na displeji zpráva
«Odložený start» a odpočítávání času
(hodinu po hodině, pak 90, a minutu po
minutě od 60 min).
BAVLNA
95°C
1500
Odložený start
01:40
16:19
Jak prát
61
Průběh programu
Na displeji se objevují následující informace :
- název probíhajícího programu,
- zvolená teplota a rychlost odstředění,
- probíhající fáze (Plnění, Ohřev,
Praní, Máchání, Čerpání, Odstředění, Hotovo, Dvířka lze otevřít, Polohování bubnu...),
- grafický proužek, který se prodlužuje
postupně s průběhem programu,
- zbývající čas,
- čas konce cyklu.
BAVLNA
95°C
Praní
1500
01:40
16:19
Přidání prádla
Během prvních deseti minut cyklu máte možnost ještě přidat prádlo.
Na displeji je zpráva "Dvířka lze otevřít".
1.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
BAVLNA
01:40
Příslušná kontrolka bliká červeně.
95°C
1500
16:19
2.Otevření víka je signalizováno dvojím
Dvířka lze otevřít
klapnutím blokovacího zařízení.
3.Vložte prádlo a zavřete víko.
4.Opět stiskněte tlačítko START/PAUZA
k pokračování cyklu.
Změna probíhajícího programu
Před jakoukoli změnou probíhajícího programu je nutné uvést pračku do
stavu pauzy.
1.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
BAVLNA
01:40
Na displeji se objeví zpráva "Přerušení"
95°C
1500
16:19
a příslušná kontrolka bliká červeně.
Přerušení
2.Proveďte požadovanou změnu. Jestliže
změna není možná, tlačítko START/
PAUZA
bliká několik vteřin žlutě a
objeví se zpráva "Nevolitelné". Chceteli i přesto změnit program, je nutné
zrušit právě probíhající program (viz
níže).
3.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
k pokračování cyklu.
62
Jak prát
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte
ukazatelem voliče programů do polohy
STOP .
Když pračku opět spustíte, zobrazená
zpráva udává postup, který musíte provést ke zrušení nebo pokračování programu.
Stiskněte START k pokračování
programu. Stiskněte OK k
vymazání.
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví ; tlačítko
START/PAUZA
zhasne a objeví se
zpráva "Hotovo". Zazní zvukový signál.
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení.
BAVLNA
95°C
Hotovo
1500
00:00
16:19
1.Otočte voličem programů do polohy STOP : nyní je pračka odpojená od
elektrického napětí.
2.Vyjměte prádlo.
3.Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
4.Ověřte si, že je buben prázdný: oděvy zapomenuté v bubnu se mohou při
dalším praní poškodit (srazit), nebo mohou pustit barvu na jiné prádlo.
Doporučujeme ponechat víko a buben pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového stavu. Displej zhasne a tlačítko START/
PAUZA
začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte nějaké tlačítko nebo pootočte
ukazatelem programátoru.
Jak prát
63
Oblíbené programy
Můžete si uložit 2 oblíbené programy.
Budou pak k dispozici pomocí voliče programů.
K uložení programu postupujte takto :
1.Zvolte požadovaný program pomocí
BAVLNA
01:40
voliče programů.
16:19
DĚTSKÁ POJISTKA
2.Proveďte požadovaná nastavení (teploULOŽIT PAMĚT’
NASTAVENÍ
ta, rychlost odstředění, funkce...).
3.Stiskněte tlačítko MOŽNOSTI
k volbě ULOŽIT PAMĚT’, pak OK k potvrzení.
4.Zvolte požadovanou pamět’ stisknutím
tlačítka MOŽNOSTI
, pak stiskněte
tlačítko OK pro potvrzení uložení. Objeví se zpráva «Uloženo» k potvrzení uložení.
5.Jestliže je zvolená pamět’ plná, zpráva
Plná pamět’. Stiskněte OK k
se vás zeptá, zda chcete tuto pamět’
přepsání. Stiskněte MOŽNOSTI k
přepsat, nebo zrušit uložení.
vymazání.
Chcete-li pamět’ vymazat, zvolte nové
nastavení, pak ho uložte do paměti k
vymazání.
64
Návod k praní
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné prádlo, které snese energické praní a ždímání; šetrné praní pro jemné prádlo, které se musí prát
opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé prádlo by se mohlo obarvit,
nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto
poprvé raději samostatně. Dodržujte pokyny k péči o prádlo “perte samostatně” a “vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte
tkaničky i pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev (větrovky, spací pytle apod.), barevné
pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít’ce (ponožky, punčochy, podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě takto :
• plný buben bez nadměrného stlačení v případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné
látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější tkaniny.
Návod k praní
65
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití
v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích prostředků nedoporučujeme, mohlo
by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství praného prádla,
tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme
použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se
skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď do koule, kterou umístíte přímo v
bubnu, nebo do komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné vložit do dávkovače na
prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
66
Návod k praní
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C
Praní při 60°C
Praní při40°C
Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce
ŠETRNÉ
PRANÍ
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za studena a s ředěným roztokem)
Neprat
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ.
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění (všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění (všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem
a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové
sušičce
Tabulka programů
67
Tabulka programů
Nejsou uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a při praní nejčastěji
používaná nastavení.
Program / Druh prádla
Množství
prádla
Možné funkce
Bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Citlivý
Extra máchání
Krátký
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Hygienické : Cyklus podporující odstranění
mikroorganizmů. Funkce Extra máchání je aktivní.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Zastavení
máchání
Odložený start
Směs 40-60 : Tento program umožňuje při 40°C
dosažení stejně vynikajících výsledků jako při
programu pro bavlnu 60°C, současně se pere
bavlněné i syntetické prádlo.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Citlivý
Extra máchání
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Extra
máchání je aktivní.
3,0 kg
Předpírka
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Syntetika : Syntetické tkaniny, spodní
prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Předpírka
Skvrny*
Citlivý
Extra máchání
Krátký
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
68
Tabulka programů
Snadné žehlení plus : Snižuje zmačkání
prádla a usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Předpírka
Extra máchání
Zastavení
máchání
Odložený start
Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např.
záclony.
2,5 kg
Předpírka
Skvrny*
Extra máchání
Krátký
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Jemné máchání : S tímto programem lze
vymáchat prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Extra máchání
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení
s vodou v bubnu (nebo noční klid plus).
6,0 kg
Odstředování : Provede odstředění od 400 do
1500 ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo
noční klid plus).
6,0 kg
Odložený start
Jemné odstředování : Provede šetrné
odstředění po zastavení s vodou v bubnu (nebo po
programu Noční klid plus).
2,5 kg
Odložený start
Vlna plus : Vlna vhodná k praní v pračce s
označením “čistá střižní vlna určená pro praní v
pračce, nesráží se”.
1,0 kg
Spodní prádlo : Pro velmi jemné prádlo jako
dámské spodní prádlo.
1,0 kg
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
Hedvábí : Látky určené pro praní v pračce při
30°C.
1,0 kg
Sportovní - outdoor : Pro sportovní oděvy.
3,0 kg
Extra máchání
Zastavení
máchání
Odložený start
20 min : Ideální, chcete-li prádlo jen osvěžit.
3,0 kg
Odložený start
Tabulka programů
69
Rychlý intenzivní : Ideální k praní menšího
množství málo zašpiněného prádla.
2,5 kg
Extra máchání
Zastavení
máchání
Odložený start
E - Ekonomický ** : Bílá nebo barevná, např.
normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní
prádlo, spodní prádlo, ubrousky.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Citlivý
Extra máchání
Zastavení
máchání
Noční cyklus
Odložený start
* Nelze kombinovat s programy, jejichž teplota je nižší než 40 C.
** Výchozí program pro testy podle normy CEI 456.
Spotřeba
70
Spotřeba
Teploty
Spotřeba
vody v
litrech
Spotřeba
energie v
kWh
Bavlna
studená - 90
58
2,00
Hygienické
60
65
1,45
Směs 40-60
40
45
0,85
Džíny
studená - 60
55
0,90
Syntetika
studená - 60
44
0,85
Snadné žehlení plus
studená - 60
55
0,45
Jemné
studená - 40
46
0,45
Jemné máchání
-
42
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředování
-
-
0,02
Jemné odstředování
-
-
0,015
Vlna plus
studená - 40
55
0,35
Spodní prádlo
studená - 40
50
0,50
Hedvábí
studená - 30
40
0,30
Sportovní - outdoor
studená - 40
55
0,60
20 min
30
35
0,20
Rychlý intenzivní
40 - 60
45
0,95
Ekonomický *
40 - 60
45
1,02
Délka v
minutách
Viz displej
Program
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Ekonomický 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 150 min
Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
Technické parametry
71
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou
kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
72
Údržba a čištění
Údržba a čištění
Před každým čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pokud používáte prací prostředek ve správném množství, není nutné spotřebič odvápňovat.
Jestliže je ale odstranění vodního kamene nutné, použijte speciální nekorozivní prostředek k odvápnění praček, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Přihrádka na prací prostředky
Čas od času je nutné vyčistit přihrádku na prací prostředky a odstranit případné zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky.
1. Přihrádku na prací prostředky
nadzdvihněte a vytáhněte.
2. Obě části přihrádky oddělte.
Údržba a čištění
73
3. Dobře je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Obě části opět sestavte dohromady.
5. Přihrádku na prací prostředky
vložte zpět.
74
Údržba a čištění
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky :
1. Otevřete kryt např. pomocí
šroubováku.
2. Položte pod něj nádobu. Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček tak, aby byl ve
svislé poloze a mohla vytéct zbylá
voda.
3. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
4. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vodou.
Údržba a čištění
5. Uzávěr zasuňte zpět.
6. Dobře ho zašroubujte.
7. Zavřete kryt.
Filtry přívodu vody
Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.
75
76
V případě poruchy
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila, nebo
se neplní vodou :
•pračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
•víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně
zavřená,
•nespustili jste program,
•došlo k výpadku proudu,
•došlo k výpadku přívodu vody,
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí :
•vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).
Pračka neodstřeďuje, nebo
nevypouští :
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
•vypouštěcí filtr je ucpaný.
•zareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
•zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci
“Noční provoz plus”,
•nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
•nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo
pěnu,
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
•vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
•nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
•přívodní hadice netěsní.
Výsledky
praní
uspokojivé :
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce
•v bubnu je příliš mnoho prádla,
•prací program není správně zvolený,
•málo pracího prostředku.
nejsou
Pračka vibruje, je hlučná :
•ze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
•spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
•spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
•prádlo není v bubnu dobře rozložené,
•málo prádla.
V případě poruchy
77
Problémy
Příčiny
Prací cyklus je příliš dlouhý :
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
•zásah tepelné pojistky motoru,
•teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
•zásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala
vypuštěním pěny,
•zásah pojistky proti špatnému rozložení prádla:
pračka přidala další fázi k lepšímu rozložení prádla
v bubnu.
Pračka se během pracího
cyklu zastavuje :
•porucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
•naprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
•dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít :
•kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
•nadměrná teplota pracího roztoku,
•víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.
Po ukončení cyklu se
nerozsvítila
kontrolka
“správné zastavení bubnu”:
•Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla;
otočte buben ručně.
Na displeji** se objeví
zpráva «Zkontrolujte, zda
jsou dvířka správně zavřená
a stiskněte START» a
tlačítko
START/PAUZA
bliká žlutě*** :
•víko není správně zavřené.
Na displeji** se objeví
zpráva «Nečerpá vodu.
Zkontrolujte prosím, zda je
filtr
čistý
a
stiskněte
START» a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
•vypouštěcí hadice je příliš vysoko
“Instalace”),
•vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
•sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objeví
zpráva «Nenapouští se voda. Zkontrolujte prosím, zda
je kohout otevřený a stiskněte START» a tlačítko
START/PAUZA bliká žlutě*** :
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•došlo k výpadku ve vodovodní síti.
(viz
78
V případě poruchy
Problémy
Příčiny
Na displeji** se objeví
zpráva «Zkontrolujte, zda
jsou dvířka správně zavřená
a pak stiskněte START.» a
tlačítko
START/PAUZA
bliká žlutě***:
•dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Vypouštěcí čerpadlo pračky
je stále v provozu, i když je
spotřebič vypnutý :
•zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak
vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu :
•Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu.
** U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko START/PAUZA ke
spuštění přerušeného programu.
Upozornění
79
Upozornění
• Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemist’ování buďte opatrní.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by mohlo
poškodit spotřebič nebo přilehlý nábytek. Při odstraňování ochranných
přepravních prvků musí být spotřebič odpojen od sítě.
• Vodovodní připojení při instalaci nechte provést kvalifikovaným
instalatérem.
• Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
• Pokud je pro připojení spotřebiče nutné provést úpravu elektrické
instalace, obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
• Před připojením pračky k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny
uvedené v části “Elektrické připojení”.
• Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím
kabelu.
• Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro větrání.
• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou
instalací.
80
Instalace
Instalace
Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít za následek i deformace vzniklé
nárazem.
Vybalení
1. Nakloňte spotřebič dozadu.
2. Pootočte ho na jednom rohu o
čtvrt otáčky a odstraňte přepravní
podstavec.
3. Otevřete víko spotřebiče a vytáhněte červenou vložku.
4. Odstraňte plastovou fólii.
Instalace
5. Nadzdvihněte a vytáhněte přihrádku na prací prostředky.
7. Přihrádku na prací prostředky
vrat’te zpět.
81
6. Vytáhněte blokovací vložku
bubnu.
82
Instalace
Odstranění ochranných přepravních prvků
4
3
5
1
2
1
Krok 1.
Krok 2.
2
Krok 3.
Krok 4.
Instalace
3
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
4
Krok 9.
83
84
Instalace
Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím nábytkem, postupujte takto :
5
Krok 1.
Krok 2.
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem (Starou hadici znovu nepoužívejte) :
Krok 1.
Krok 2.
Instalace
Krok 3.
85
Krok 4.
Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat’te se na servisní službu.
Vypouštění
Nástavec na konci hadice je vhodný pro všechny běžné typy sifonu.
1.Nástavec připevněte k sifonu
pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se spotřebičem*.
* podle modelu
2.Na vypouštěcí hadici namontujte oblouk ve tvaru U. Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do umyvadla) ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte
na to, aby oblouk nevypadl
86
Instalace
Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat’te se na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení : 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto :
1.K přemístění pračky stačí zatáhnout za páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva; tím se
pračka postaví na kolečka. Po
přemístění pračky na zvolené
místo páku opět vrat’te do původní polohy.
2.Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
Vyrovnejte spotřebič seřízením
příliš krátké nožičky. Vyšroubujte
nožičku i s přírubou (spotřebič
můžete v případě potřeby nadzdvihnout).
Instalace
3.Když je spotřebič vyrovnaný,
zablokujte nožičku na podlaze a
přírubu utáhněte na maximum.
87
88
Životní prostředí
Životní prostředí
Likvidace
Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře vody
a energie, a tím přispívají k ochraně životního prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou náplň prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé
prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování
pracích prostředků”), náplni prádla a stupni jeho znečištění.
Záruční podmínky
89
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že :
- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu
s návodem k obsluze,
- veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční
doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
90
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou :
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu (European Address Services) a na dobu
stanovenou zárukou, popřípadě platnými zákony. Jestliže se přestěhujete z
jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek :
•Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
•Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
•Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
•Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
•Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
108 2834 00 - 05/07
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement