Aeg-Electrolux L46010L User manual

Aeg-Electrolux L46010L User manual
LAVAMAT 46210L - 46010L
Használati útmutató
Návod na používanie
Mosógép
Práčka
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Használat
Fagyás elleni óvintézkedések
A készülék leírása
Adagolódoboz
Kezelőpanel
Kijelző
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Egy mosási ciklus lefuttatása
A mosnivaló betöltése
A mosószerek adagolása
Programválasztás
A centrifugálási sebesség
kiválasztása
Opciók kiválasztása
Késleltetett indítás kiválasztása
A program kezdete
Programsorrend
Mosnivaló hozzáadása az első 10
perc alatt
A folyamatban lévő program
módosítása
Program törlése
A program vége
Készenléti mód
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és
előkészítése
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
A ruhákat az anyagok típusától
függően mossa.
Mosószerek és adalékanyagok
Nemzetközi jelölések
Programtáblázat
Fogyasztás
Műszaki jellemzők
Ápolás és tisztítás
A készülék vízkőmentesítése
A készülék külseje
Adagolódoboz
Lefolyócső szűrő
Befolyócső szűrői
Működési problémák
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Kibontás
Vízellátás
Vízleeresztés
Elektromos csatlakoztatás
Elhelyezés
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
Környezetvédelem
Európai Jótállás
11
11
12
12
14
14
15
15
15
15
17
20
20
22
22
23
23
26
28
29
30
30
31
31
32
32
A változtatások jogát fenntartjuk
Figyelmeztetések
3
Használati útmutató
Figyelmeztetések
Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében. Ha a készüléket eladja
vagy odaadja egy másik személynek, ne felejtse el ezt a használati utasítást
is a készülékkel együtt átadni. Ily módon az új felhasználónak rendelkezésére
állnak majd a vonatkozó használati utasítások és figyelmeztetések.
A figyelmeztetések az Ön és az Önt körülvevők biztonságát szolgálják. Kérjük,
a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ez‐
eket a pontokat. Köszönjük a figyelmét.
Használat
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg va‐
lakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék
külseje bármilyen módon. Minden esetleges reklamációját rögzítse írásban
az átvételi elismervény saját példányán.
• A készüléket felnőttek használatra tervezték. Ügyeljen rá, hogy gyermekek
ne érjenek a készülékhez, illetve ne játszanak vele.
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszé‐
lyes lehet az Ön számára.
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a ké‐
szüléket kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra, mint
amire azt kifejlesztették: mosás, öblítés és centrifugálás.
• Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Csak az ilyen kezelésre alkalmas darabokat mosson ki. Nézze meg minden
ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befe‐
jezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénz‐
érmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mos‐
nivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy
triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók
használata esetén várjon, amíg a termék elpárolog, mielőtt ezeket a ruha‐
darabokat a dobba tenné.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.) tegye egy kis vászonzsákba
vagy párnahuzatba.
• Használjon a "Megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz‐
ban ajánlott mennyiségű mosószert.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elekt‐
romos hálózatról.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézke‐
déseket meg kell tenni:
4
A készülék leírása
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edény‐
be.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
ál‐
• Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop"
lásba forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és cserélje ki a lefolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a
készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan terü‐
leten helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.
A készülék leírása
1
2
3
4
5
Kezelőpanel
Fedél
Fedélfogantyú
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
1
2
3
4
5
A készülék leírása
5
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
Kezelőpanel
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Programkapcsoló
Kijelző
Késleltetett indítás gomb
Nyomógombok és funkcióik
Jelzőfények
Start/Szünet gomb
Kijelző
1 Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás
visszaszámlálása
1
2 Késleltetett indítás
3 Gyermekbiztonság
2
3
6
Személyre szabás
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust futtasson le.
- ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék
nem indítható el.
A gyermekbiztonsági zár bekapcsolásá‐
hoz:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja le egyszerre a Foltmosás és
gombot, amíg a kijel‐
a Érzékeny
zőablakban a megerősítés a szim‐
bólummal meg nem jelenik.
A készülék a memóriában tárolja az opció
kiválasztását.
Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Azt javasoljuk, hogy a mosógéppel történő legelső mosás előtt futtasson le egy
95°C-os előzetes mosást mosószerrel, de ruha nélkül. Ez megtisztítja a dobot.
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb megnyomásával
nyissa ki a dobot: A két ajtószárny au‐
tomatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a do‐
bot és a mosógép fedelét.
Fontos: Mielőtt lezárná a mosógép fed‐
elét, győződjön meg arról, hogy a dob jó
be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• Az A kioldógomb kiugrik.
A
A mosószerek adagolása
A mosógépet csökkentett víz- és a mosószer felhasználásra tervezték. Ezért
csökkentheti a mosószergyártó által javasolt mennyiségeket.
mosási rekeszbe, valamint az
előmosási re‐
Öntse a mosóporadagot a
keszbe, ha előmosást is végző programot választott. Töltse az öblítőszert a
rekeszbe, ha szükséges.
Egy mosási ciklus lefuttatása
7
Ha másfajta mosószert használ, olvassa el a mosási útmutatóban a "mosó‐
szerek és adalékanyagok" című fejezetet.
Programválasztás
A programkapcsoló tárcsa elforgatásával
állítsa be a kívánt mosási programot, még‐
pedig a ruha fajtájától és szennyezettsé‐
gének mértékétől függően (lásd a Prog‐
ramtáblázatot). A START/SZÜNET
gomb jelzőfénye pirosan villog. A kiválasz‐
tott program időtartama megjelenik a kijel‐
zőablakban .
állás kiválasztása kikapcsolja
A STOP
a mosógépet (az összes többi állásban bekapcsolt állapotban van). A prog‐
ramkapcsoló tárcsa jobbra és balra egyaránt elfordítható.
VIGYÁZAT
Ha a programkapcsoló tárcsát akkor fordítják el, amikor a mosógép éppen egy
mosási ciklust futtat le, az "Err" hibakód jelenik meg a kijelzőablakban, a
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. A prog‐
START/SZÜNET
ram ezután folytatódik anélkül, hogy mosógép a tárcsa új helyzetét figyelembe
vette volna. A problémát a tárcsának az eredeti állásba forgatásával lehet or‐
vosolni. A fázisokra bontott ciklus ismételten megjelenik a kijelzőablakban.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg addig a Centrifugálás gom‐
bot, amíg a kívánt centrifugálási sebesség‐
hez tartozó jelzőfény ki nem gyullad. Kivá‐
laszthatja a CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL,
vagy ÉJSZAKAI PROG‐
Öblítőstop
RAM1)
A maximális sebesség minden programra
vonatkozóan 1200 fordulat/perc
(L46210L), 1000 fordulat/perc (L46010L).
vagy ÉJSZAKAI PROGRAM opciót vá‐
A program végén, ha a Öblítőstop
vagy Vízleeresztés
prog‐
lasztotta, ki kell választania egy Centrifugálás
ramot a ciklus befejezéséhez.
Öblítőstop
Az utolsó öblítővizet a mosógép a kiválasztott program végén nem engedi le,
nehogy a ruha összegyűrődjön, ha nem veszik azonnal a dobból.
1) opciót is.A modelltől függően
8
Egy mosási ciklus lefuttatása
Opciók kiválasztása
A már kiválasztott mosási programhoz kü‐
lönböző opciók adhatók. Nyomja meg a kí‐
vánt opció gombját. A megfelelő jelzőfény
felgyullad.
Az adott opció érvénytelenítéséhez ismé‐
telje meg ugyanezt a lépést. A megfelelő
jelzőfény kialszik.
Előmosás
30°C körüli előmosást végez a fő mosási ciklust megelőzően, amely aztán
automatikusan elindul.
Foltmosás
Nagyon szennyezett vagy foltos mosnivalóhoz. A termékadagoló előmosás‐
rekeszébe lehet a folteltávolító szert önteni.
hoz tartozó
Érzékeny
Egy kiegészítő öblítési ciklussal megnövelt, de ugyanakkor a dob mérsékelt
mozgásával kísért öblítés (textilvédelem). Ideális gyakori mosások, például
rendkívül érzékeny bőr esetében (nem kompatibilis az Extra öblítés opcióval).
Időnyerés
Ez a funkció megengedi, hogy a kiválasztott program típusától függően csök‐
kentse a ciklus időtartamát.
Öblítés plusz
Ez az opció azt jelenti, hogy egy vagy több öblítéssel kiegészíthetők az alábbi
programok: Pamut, Műszál és Kímélő (nem kompatibilis az Érzékeny opció‐
val).
Állandó jelleggel be tudja állítani az alábbi lépéssel:
gom‐
Nyomja meg néhány másodpercig a Centrifugálás és a Előmosás
jelzőfény felgyullad. Az opció bekapcsolva marad még
bot. A Öblítés plusz
akkor is, ha közben feszültségmentesíti a mosógépet. Az állandó jellegű tör‐
léshez ismételje meg ugyanezt a műveletet.
VIGYÁZAT
Ha a kiválasztott opciót adott esetben nem lehet használni, az "Err" jelenik meg
gombhoz tartozó
a kijelzőablakban, és sárgán villog a START/SZÜNET
jelzőfény.
Késleltetett indítás kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási
program indítását 30, 60, 90 perccel, illetve
2-20 órával késleltesse.
Nyomja meg addig a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőablakban meg
nem jelenik az az időtartam, amelynek le‐
telte után szeretné elindítani a programot (0' azonnali indítást jelent). A kijel‐
zőablakban megjelenik az ennek megfelelő szimbólum.
Egy mosási ciklus lefuttatása
9
A START/SZÜNET
gomb megnyomása előtt bármikor módosíthatja vagy
gomb meg‐
törölheti a késleltetett indítás időpontját a Késleltetett indítás
nyomásával.
gombot, de szeretné módosítani
Ha már megnyomta a START/SZÜNET
vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja
, majd pedig a Késleltetett indítás
gombot.
meg a START/SZÜNET
gombot a ciklus elindításához.
Nyomja meg a START/SZÜNET
• A késleltetési időszak módosításához STOP
állásba kell lépnie, majd újra
kell programoznia a ciklust.
VIGYÁZAT
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva van. Ha ki kell nyitnia a
fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a START/SZÜNET
gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
gombot.
START/SZÜNET
VIGYÁZAT
Ha késleltetett indításnál folyékony mosószert használ egy mosási ciklushoz,
használjon adagológolyót, és helyezze közvetlenül a dobba, majd válasszon
ki egy előmosás nélküli programot. Ha késleltetett mosás alkalmával szeretne
előmosást is végezni, kérjük, használjon mosóport.
A program kezdete
1. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a víz‐
csap.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. Az ennek megfelelő jelzőfény
pirosan világít. Felgyullad a FEDÉL
jelzőfény (ajtó bezárva).
Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el. Késlel‐
tetett mosás kiválasztása esetén a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn
(először óránként, majd 90 perc látható, végül 60 perctől lefelé percenként).
Programsorrend
Amikor a készülék dolgozik, a MOSÁS
jelzőfény világít.
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc alatt
1. Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő jelzőfény piro‐
san villog.
2. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt.
jelzőfény kialszik.
A FEDÉL
3. Tegye be a mosnivalót, és zárja le a fedelet.
10
Mosogatási útmutató
4. A szárítási ciklus folytatásához nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a START/
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha
SZÜNET
nem lehet módosítani, az "Err" hibajelzés villog a kijelzőablakban, a START/
gomb pedig néhány másodpercig sárgán villog. Ha mégis úgy
SZÜNET
dönt, hogy módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd
lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a STOP
lásba.
ál‐
A program vége
A mosógép automatikusan leáll; a START/SZÜNET
gomb kialszik, és a
kijelzőn a "0" villog. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy
jelzőfény kialszik.
a mosógép leállt. A FEDÉL
1. Forgassa a programkapcsoló tárcsát a STOP
állásba: a mosógép ki van
kapcsolva.
2. Szedje ki a ruhát.
3. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.
4. Ellenőrizze, hogy tényleg üres-e a dob: ha bármilyen anyag bennmarad, a
következő mosás alkalmával tönkre mehet (összemehet), vagy engedheti
a színét, és összefoghatja a többi ruhát.
VIGYÁZAT
Javasoljuk, használat után hagyja nyitva a fedelet és a dobot, hogy a víztartály
szellőzni tudjon.
Készenléti mód
Ha a készülék be van kapcsolva, de semmilyen parancsot nem választanak ki
10 perccel egy ciklus előtt vagy után, a készülék készenléti módba lép. A kép‐
lassan villog.
ernyő-világítás kialszik, és START/SZÜNET
A készenléti módból való kilépéshez csak nyomjon meg egy gombot, vagy
forgassa el a programkapcsolót.
Mosogatási útmutató
A szennyes ruha kiválogatása és előkészítése
• A válogatást fajtánként és a kezelési utasítás szerint végezze (lásd alább a
Nemzetközi jelölések c. szakaszt): normál mosás olyan durva anyagok szá‐
mára, amelyek bírják az erős mosási és centrifugálási ciklusokat; kímélő
mosás a kényes anyagok számára, amelyekkel óvatosan kell bánni. Vegyes
töltetek, tehát különböző típusú anyagok esetén válassza a legkényesebb
anyaghoz illő programot és hőmérsékletet.
Mosogatási útmutató
11
• A fehér és a színes anyagokat külön mossa: Ellenkező esetben a fehér
anyagok elszíneződnek vagy beszürkülnek.
• Az új színes ruhák gyakran tartalmaznak többlet festékanyagot. Ajánlatos a
legelső alkalommal külön mosni ezeket a darabokat. Tartsa be a "külön mo‐
sandó" és a "többször külön mosandó" utasításokat.
• Ürítse ki a zsebeket, és rázza ki a ruhákat.
• Vegye le a meglazult gombokat, csatokat és rögzítőket. Húzza össze a cip‐
zárakat, kösse meg a zsinórokat és az öveket.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat (hálózsákokat, anorákokat stb.), színes
sapkákat, gyapjú ruhadarabokat és nyomot mintájú anyagokat.
• A kisebb kényes dolgokat (zoknikat, harisnyanadrágokat, melltartókat stb.)
tüllzsákban mossa ki.
• A függönyöket különös gondossággal kezelje. Vegye le az akasztókat, a
csipke függönyöket pedig tegye hálóba vagy zsákba.
A ruhákat az anyagok típusától függően mossa.
A dobba behelyezett ruhák mennyisége nem haladhatja meg a mosógép ma‐
ximális kapacitását. Ez a kapacitás az anyagok típusától függően változó lehet.
Csökkentse a mennyiséget, ha a mosott ruhák erősen szennyezettek vagy
nedvszívó anyagból készültek.
Nem minden textília jelent ugyanolyan tömeget a dobon belül, illetve nem egy‐
forma a vízfelszívó szintjük. Általában véve a dobot az alábbiak szerint kell
megtölteni:
• a dob teljes kapacitásáig, de kerülni kell a pamut, lenvászon és vegyes pa‐
mut/lenvászon töltetet érő túlzott nyomást,
• a dob kapacitásának feléig a feldolgozott pamut és műszálas anyagok ese‐
tében.
• a dob kapacitásának harmadáig a nagyon kényes darabok, például csipke‐
függönyök és gyapjú ruhaneműk esetében.
Vegyes töltetek esetében a legkényesebb anyagoktól függően töltse meg a
dobot.
Mosószerek és adalékanyagok
Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló mosószert és adalékany‐
agot használjon. Olvassa el a gyártó ajánlásait, valamint az Adagolódoboz és
A megfelelő mennyiségű mosószer használata című szakaszokat.
Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ru‐
haneműn.
A mosószer mennyisége a töltet nagyságától, a víz keménységétől, valamint
attól függ, hogy mennyire szennyezett a mosásra váró ruha.
Ha a víz lágy, ennek megfelelően csökkentse a mennyiséget. Ha a víz vízkö‐
ves (vízkőmentesítő használata ajánlott), vagy ha a mosott ruha erősen szen‐
nyezett vagy foltos, kissé növelje meg a mosószer mennyiségét.
A területén érvényes vízkeménységi szintről tájékoztatást kérhet a helyi víz‐
műtársaságtól vagy más illetékes forrástól.
Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében.
12
Programtáblázat
A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az előmosás ki van vá‐
lasztva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazá‐
sával kell hozzáadni.
A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosó‐
szerrekeszébe kell helyezni.
Ha a foltokat még a mosás előtt el kívánja távolítani, kérjük, alkalmazza a
gyártó által ajánlott mennyiségeket és utasításokat. Ha mosószert használ a
foltok eltávolítására, a mosási ciklust azonnal el kell indítani.
Nemzetközi jelölések
NORMÁL
MOSÁS
Mosás
95°C-on
Mosás
60°C-on
Mosás
40°C-on
Mosás
30°C-on
Kézi mo‐
sás
Ne mossa
KÍMÉLŐ
MOSÁS
FEHÉRÍTÉS
VASALÁS
Fehérítés megengedett
(csak hideg vízben és híg
oldatban)
Magas hőmér‐
séklet (max.
200°C)
VEGYTISZTÍ‐
TÁS
Közepes hő‐
mérséklet
(max. 150°C)
Fehérítés nem megenge‐
dett
Alacsony hő‐
mérséklet
(max. 100°C)
Ne vasalja
Vegytisztítás
Vegytisztítás
Vegytisztítás Vegytisztítás ti‐
(minden általá‐ (minden általá‐ (csak olajalapú
los
nos oldószer‐
nos oldószer‐
oldószerekkel
rel)
rel, kivéve a
és R113-mal)
triklóretilént)
Magas hő‐
mérséklet
Közepes
hőmérsék‐
let
SZÁRÍ‐
TÁS
Kiterítve
szárítsa
Függesz‐
tve szárít‐
sa
Vállfán
szárítsa
Szárítógép használa‐
ta megengedett
Gépben
nem szá‐
rítható
Programtáblázat
A lista nem tartalmazza az összes lehetőséget, csak a gyakorlatban szokásos
és megfelelő beállításokat.
Programtáblázat
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
13
Lehetséges opciók
Pamut : Fehér vagy színes, például 5,5 kg
normál mértékben szennyezett mun‐
karuha, ágynemű, terítő, alsónemű, tö‐
rölközők.
Előmosás, Foltmosás1), Érzé‐
keny, Időnyerés, Öblítés plusz,
Öblítőstop, Késleltetett indítás
40-60 Mix : Ez a program 40°C-nál
adja a legjobb mosási eredményeket,
akár csak a Pamut 60°C-nál, a pamut
és műszálas ruhák keverése esetén.
5,5 kg
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Késleltetett indítás
Műszálas : Műszálas szövetek, al‐ 2,5 kg
sónemű, színes ruhadarabok, nem va‐
salható ingek, blúzok.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Időnyerés, Öblítés plusz,
Öblítőstop, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítés : Pamuthoz és
műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
Előmosás, Öblítés plusz, Öblí‐
tőstop, Késleltetett indítás
1,0 kg
Kímélő : Mindenféle kényes anyag‐ 2,5 kg
hoz, például függönyökhöz.
Előmosás, Foltmosás1) , Idő‐
nyerés, Öblítés plusz, Öblítő‐
stop, Késleltetett indítás
Len /
: Gépben mosható gyapjú 1,0 kg
ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: "Tiszta új gyapjú, gépben mosható,
nem megy össze".
Öblítőstop, Késleltetett indítás
5,5 kg
Öblítés : Ez a program kézzel
mosott ruhadarabok öblítéséhez hasz‐
nálható.
Öblítés plusz, Öblítőstop, Kés‐
leltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust fut‐ 5,5 kg
tat le Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus)
után.
5,5 kg
Centrifugálás : Egy 400 és
1200/10002) fordulat/perc közötti cent‐
rifugálási ciklus Öblítőstop (vagy Halk
ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
30 perc : Ideális a csak frissítésre szo‐ 2,5 kg
ruló ruhák esetén.
Késleltetett indítás
Öko3) : Fehér vagy színes, például nor‐ 5,5 kg
mál mértékben szennyezett munkaru‐
ha, ágynemű, terítő, alsónemű, töröl‐
közők.
Előmosás, Foltmosás1) , Érzé‐
keny, Öblítés plusz, Öblítőstop,
Késleltetett indítás
1) A 40°C-os vagy annál magasabb mosási hőmérsékletű programoknál nem használható.
2) A modelltől függően.
3) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez:
14
Fogyasztás
Fogyasztás
Program
Hőmérséklet
Vízfelhaszná‐
lás (liter)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Pamut
95
63
2,10
Pamut
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Pamut
40
58
0,70
Pamut
30
58
0,50
Műszálas
60
45
0,80
Műszálas
50
45
0,65
Műszálas
40
45
0,60
Műszálas
30
45
0,50
Vasaláskönnyítés
40
55
0,50
Kímélő
40
50
0,50
Kímélő
30
50
0,30
Len /
40
45
0,45
Len /
30
45
0,40
Len /
Cold
45
0,35
Öblítés
-
32
0,05
Vízleeresztés
-
-
0,002
Centrifugálás
-
-
0,015
30 perc
30
40
0,35
Öko1)
60
46
0,93
Időtartam
(perc)
Lásd a kijel‐
zőt
1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Öko 60° program): 46 l /
0,93 kWh / 140 perc
Az átlagos adatok a használat feltételeitől függően eltérőek lehetnek. A fo‐
gyasztás minden program esetében a legmagasabb hőmérsékleten értendő.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
TÁPFESZÜLTSÉG/FREK‐
VENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Ápolás és tisztítás
VÍZNYOMÁS
Csatlakoztatás a vízhálózatra
Minimum
Maximum
15
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.
A készülék vízkőmentesítése
Általában nem kell vízkövet eltávolítani a készülékből, ha az alkalmazott mo‐
sószert megfelelő mennyiségben adagolja. Ha szükségessé válik a vízkő el‐
távolítása, használjon a kereskedelemben kapható különleges, nem korrozív
terméket, amelyet kifejezetten mosógépekhez fejlesztettek ki. Kövesse az
adagolási utasításokat, és tartsa be a csomagoláson feltüntetett használati
gyakoriságot.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet.
Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Időnként tisztítsa ki a mosószer-adagolót, hogy eltávolítsa a mosószerek ma‐
radványait, és megelőzze az esetleges működési rendellenességeket.
1. Emelje ki a mosószer-adagolót.
16
Ápolás és tisztítás
2. Válassza külön a mosószer-adago‐
ló két részét.
3. Tisztítsa meg folyó víz alatt a mosó‐
szer-adagoló két részét.
Ápolás és tisztítás
4. Szerelje újra össze a mosószeradagoló két részét.
5. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
Lefolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alapzatán található szűrőt:
1. Nyissa ki az ajtót, például egy csa‐
varhúzó segítségével.
17
18
Ápolás és tisztítás
2. Tegyen alá egy tálat. Csavarja ki a
dugót az óramutató járásával ellen‐
kező irányban, amíg függőlegesen
nem áll, majd engedje ki a maradék
vizet.
3. Csavarja ki teljesen a dugót, és ve‐
gye ki.
4. Óvatosan tisztítsa meg folyó víz
alatt.
Ápolás és tisztítás
5. Tegye vissza.
6. Csavarja be a dugót.
7. Zárja be ismét az ajtót.
19
20
Működési problémák
Befolyócső szűrői
Csavarja ki a befolyócső két végét, és tisztítsa meg szűrőket.
Működési problémák
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a
gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az
alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Probléma
A mosógép nem in‐
dul el, vagy nem tölt
be vizet:
Okok
• a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az
elektromos csatlakozás nem működik megfelelően,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól be‐
zárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• áramszünet van,
• a vízellátás szünetel,
• a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
A készülék vizet
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az
vesz fel, de rögtön ki
üzembe helyezésről szóló szakaszt).
is üríti:
A mosógép nem öb‐ • a kifolyócső eldugult vagy megtört,
lít, vagy nem üríti ki a • eldugult a kifolyó szűrője,
vizet:
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló
egyenetlenül oszlik el a dobban,
• az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öb‐
lítőstop" opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Működési problémák
Probléma
Víz van a mosógép
körül:
21
Okok
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőt nem tették vissza a helyére,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye • a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
nem kielégítő:
• túl sok mosnivaló van a dobban,
• a mosási ciklus nem megfelelő,
• nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és
zajos:
• a készüléket oldották ki rendesen (lásd a kioldásról szóló
fejezetet),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
túl hosszú a mosási
ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll egy
mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mo‐
sószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis
került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben ke‐
rüljön eloszlásra a dobban.
A fedél nem nyitható • az "azonnali nyitás" 1) jelzőfény nem világít,
a ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki 1) .
Az E40 hibakód jele‐ • a fedél nincs jól lezárva.
nik meg a kijelzőn, 2)
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az E20 hibakód jele‐
nik meg a kijelzőn 2)
a START/SZÜNET
nyomógomb pedig
sárgán villog 3):
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe he‐
lyezés" c. szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• eldugult a felszállócső.
22
Figyelmeztetések
Probléma
Okok
Az E10 hibakód jele‐ • a vízcsap el van zárva,
nik meg a kijelzőn, 2) • a vízellátás szünetel.
és a START/SZÜ‐
NET gomb sárgán
villog 3) :
Az EF0 hibakód jele‐ • eldugult a kifolyó szűrője,
nik meg a kijelzőn, 2) • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a kö‐
vetkezők szerint járjon el:
és a START/SZÜ‐
- zárja el a vízcsapot,
NET gomb sárgán
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás
villog 3) :
előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az vízleeresztő sziv‐ • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a kö‐
attyú folyamatosan
vetkezők szerint járjon el:
működik még akkor
- zárja el a vízcsapot,
is, amikor a készülék
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás
tétlen:
előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az öblítőszer közvet‐ • túllépte a MAX jelzést.
lenül a dobba folyik
az adagolódoboz fel‐
töltésekor:
1) A modelltől függően
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható.
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a
START/SZÜNET gombot.
Szerelési útmutató
Figyelmeztetések
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• A készülékből használat előtt ki kell venni a szállítási rögzítőcsavarokat. Ha
nem távolítják el a szállításhoz használt összes védőeszközt, azok kárt
okozhatnak a készülékben, illetve a mellette álló szekrényekben vagy bú‐
torokban. A szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása közben a készülék háló‐
zati vezetéke ne legyen bedugva a konnektorba.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat ki‐
zárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt hálózati csatlakozódugas‐
szal kell felszerelni.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkal‐
massá kell tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégez‐
nie.
Üzembe helyezés
23
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen ol‐
vassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a hálózati tápkábel ne szo‐
ruljon be a készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyi‐
két sem.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből
fakadó esetleges károkért.
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védő‐
csomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített ké‐
szülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgá‐
sokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is
megsérülhet.
Kicsomagolás
1. Döntse meg hátrafelé a készüléket.
24
Üzembe helyezés
2. Fordítsa el az egyik sarkán egy ne‐
gyed fordulatot, hogy ki lehessen
venni alóla a szállításhoz használt
alapkeretet.
3. Nyissa ki a készülék fedelét, és ve‐
gye ki a piros blokkot.
4. Távolítsa el a műanyag fóliát.
Üzembe helyezés
5. Emelje ki a mosószer-adagolót.
6. Szedje ki a dobot rögzítő blokkot.
7. Tegye vissza a mosószer-adagolót.
25
26
Üzembe helyezés
Kibontás
4
3
5
1
2
A részleteket lásd az alábbi ábrákon.
1
Üzembe helyezés
2
3
27
28
Üzembe helyezés
4
1
1
2
Ha a mosógépet ugyanolyan magasságban kívánja beszerelni, mint a többi
bútort, az alábbiak szerint járjon el:
5
Vízellátás
Szerelje fel a mellékelt befolyócsövet a mosógép hátuljára a következőképpen
eljárva (Ne használja a régi csövet):
Üzembe helyezés
29
90°
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ve‐
vőszolgáltatóval.
Vízleeresztés
A rugalmas tömlő végén található csatlakozó minden általánosan alkalmazott
lefolyóvezetékhez csatlakoztatható.
30
Üzembe helyezés
2. Szerelje fel az U-darabot a kifolyó‐
csőre. Tegyen mindent a leeresztési
pontra (vagy egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen
arra, hogy biztonságosan legyen
rögzítve.
A szivornyahatás kockázatának elkerü‐
lése érdekében a levegőnek be kell tud‐
ni lépnie a cső végén.
VIGYÁZAT
A kifolyócsövön soha nem lehetnek tö‐
rések. Ha túl rövid, vegye fel a kapcso‐
latot egy kereskedővel.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
1. Csatlakoztassa a csatlakozót a le‐
folyóvezetékhez a készülékhez
mellékelt tömlőszorítóval 2).
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni.
Ellenőrizze a biztosítékot: 10 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbító‐
hoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van,
és hogy megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni.
Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi
berendezéshez.
2) A modelltől függően
Környezet
31
1. A pontos vízszintbe állítás megelőzi
a vibrációt, a zajt és a készülék el‐
mozdulását az üzemelés alatt. Szin‐
tezze be a készüléket a legrövidebb
láb beállításával. Csavarja ki az
egész lábat és a karimát (szükség
esetén emelje fel a készüléket).
2. Ha a készülék stabilan áll, tartsa
meg a lábat a padlón, a karimát pe‐
dig emelje meg, amennyire csak le‐
het.
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre
és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdek‐
lődjön a helyi önkormányzatnál).
A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt,
amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alap‐
zatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a ter‐
mék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell szállí‐
tani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőtele‐
pére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése
megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő
hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vo‐
natkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulla‐
dékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vá‐
sárolta.
32
Európai Jótállás
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és ke‐
rülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az
áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségé‐
nek figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon (lásd
"A megfelelő mennyiségű mosószer használata" című szakasz).
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok
mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben
megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban
felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi köve‐
telmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttele‐
píthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kez‐
dődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást
igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan
mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakó‐
helye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben
lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik fel‐
használóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott uta‐
sításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, ke‐
reskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jog‐
okat nem érintik.
Obsah
33
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných
výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča,
prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám
dokonale a efektívne orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do
návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to budete potrebovať, odporúčame
vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím, odovzdajte ho aj
prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
Obsah
Prevádzkové pokyny
Varovania
Použitie
Opatrenia proti nízkej teplote
Popis spotrebiča
Zásobník
Ovládací panel
Displej
Osobné nastavenia
Detská poistka
Ako spustiť cyklus prania
Vložte bielizeň
Dávkovanie pracích prostriedkov
34
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
37
Nastavenie programu
38
Výber otáčok odstreďovania
38
Výber voliteľných funkcií
38
Voľba odloženého štartu
39
Štart programu
40
Postup programu
40
Pridávanie bielizne počas prvých 10
minút
40
Zmeny počas prebiehajúceho
programu
40
Zrušenie programu
40
Koniec programu
41
Pohotovostný režim
41
Príručka prania
41
Triedenie a príprava bielizne
41
Náplň práčky v závislosti od
materiálu
42
Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
Medzinárodné symboly
Prehľad programov
Spotreba
Technické charakteristiky
Starostlivosť a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
Vonkajší povrch
Zásobník
Výpustný filter
Filtre prítoku vody
Problémy počas prevádzky
Pokyny na inštaláciu
Varovania
inštalácia
Rozbalenie
Príprava na prevádzku
Prítok vody
Vypustenie vody
Elektrické zapojenie
Umiestnenie
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Ochrana životného prostredia
Záruka/Servisná služba
Európska Záruka
42
42
43
44
45
45
45
46
46
48
50
51
53
53
53
54
56
58
59
60
60
61
61
61
61
61
Zmeny vyhradené
34
Varovania
Prevádzkové pokyny
Varovania
Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča. Ak spotrebič predáte
alebo odovzdáte inej osobe, uistite sa, že dostane aj návod na používanie.
Takto sa nový používateľ bude môcť oboznámiť s dôležitými pokynmi na ob‐
sluhu a varovaniami.
Tieto varovania uvádzame v záujme vašej bezpečnosti a bezpečnosti ostat‐
ných osôb. Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spo‐
trebiča do prevádzky. Ďakujeme vám za pozornosť.
Použitie
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď po doručení. Skontrolujte,
či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. Ak zistíte nejaké nedostatky, za‐
píšte ich na vašu kópiu dodacieho listu.
• Váš spotrebič je určený na používanie dospelými osobami. Dávajte pozor,
aby sa deti spotrebiča nedotýkali a aby sa s ním nehrali.
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepouží‐
vajte na obchodné ani priemyselné použitie, okrem účelov, na ktoré bol na‐
vrhnutý: pranie, plákanie a odstreďovanie.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
• Perte iba bielizeň vhodnú na pranie v práčke. Postupujte podľa pokynov na
visačke o ošetrovaní bielizne.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatvá‐
racie špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania
mohli vážne poškodiť spotrebič.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal
benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali ta‐
kéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom vložte bielizeň do
bubna.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky
alebo do obliečky od vankúša, aby sa vyprali pohromade.
• Použite množstvo pracieho prostriedku odporúčané v odseku "Použitie
správneho množstva pracieho prostriedku".
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť tieto opatrenia :
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
Popis spotrebiča
35
• Odpojte spotrebič od elektrického napájania otočením programátora do po‐
.
lohy "Stop"
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Opäť naskrutkujte prívodnú hadicu a pripojte odtokovú hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol
spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je umiestnený v oblasti,
kde teplota neklesá pod bod mrazu.
Popis spotrebiča
1
2
3
4
5
Ovládací panel
Veko
Rukoväť veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
1
2
3
4
5
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny ne‐
smie presahovať symbol MAX M )
36
Osobné nastavenia
Ovládací panel
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Volič programu
Displej
Tlačidlo Odložený štart
Tlačidlá a ich funkcie
kontrolky
Tlačidlo Štart/Pauza
Displej
1 Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časo‐
mera
2 Odloženie zapnutia
3 Detská poistka
1
2
3
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia :
- ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voli‐
teľné funkcie ani program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné
spustiť nový cyklus.
- ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť
spotrebič.
Ako spustiť cyklus prania
37
Pri aktivácii detskej poistky postupujte ta‐
kto :
1. Zapnite spotrebič.
a
2. Súčasne stlačte tlačidlá Škvrny
, kým sa funkcia ne‐
Jemné pranie
potvrdí zobrazením symbolu na di‐
spleji.
Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti.
Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
Ako spustiť cyklus prania
Pred prvým praním bielizne vám odporúčame vykonať jeden cyklus prania pri
95°C, s pracím prostriedkom, ale bez bielizne. Vyčistí sa tým bubon.
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon stlačením blokovacie‐
ho tlačidla A : Automaticky sa otvoria
dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky.
Dôležité upozornenie : Pred zavretím ve‐
ka práčky sa uistite, že bubon je riadne
zavretý :
• poistky sú zatvorené a
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
A
Dávkovanie pracích prostriedkov
Vaša práčka bola navrhnutá tak, aby šetrila spotrebu vody a pracieho pro‐
striedku. Preto môžte znížiť dávky odporúčané výrobcami pracích prostried‐
kov.
a
Odmerajte potrebnú dávku pracieho prostriedku do priehradky na pranie
, ak ste zvolili program prania s predpraním. Podľa potreby na‐
predpranie
lejte avivážny prípravok do priehradky .
Pri použití iného druhu pracieho prostriedku si pozrite pokyny v časti "pracie a
prídavné prostriedky" v príručke prania.
38
Ako spustiť cyklus prania
Nastavenie programu
Otočte programátor do polohy želaného
pracieho programu, v závislosti od druhu
bielizne a stupňa jej zašpinenia (pozrite
Programovú tabuľku). Kontrolka tlačidla
bude blikať čer‐
SPUSTENIE/PAUZA
veným svetlom. Na displeji sa zobrazí dĺ‐
žka zvoleného programu.
,
Ak je programátor v polohe STOP
práčka sa vypne (ak je v ľubovoľnej inej po‐
lohe, práčka je zapnutá). Programátor sa dá otáčať vpravo alebo vľavo.
VAROVANIE
Ak programátor otočíte, kým práčka vykonáva prací program, na displeji sa
bude niekoľko
zobrazí kód "Err" (chyba) a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
sekúnd blikať žltým svetlom. Potom bude program pokračovať bez ohľadu na
novú polohu programátora. Aby ste problém odstránili, otočte programátor do
pôvodnej polohy. Na displeji sa opäť zobrazí cyklus fáz.
Výber otáčok odstreďovania
Stláčajte tlačidlo Odstred’ovanie
, kým
sa nerozsvieti kontrolka želanej rýchlosti
odstreďovania. Môžete zvoliť aj BEZ OD‐
STRED’OVANIA, Zastavenie s vodou v
alebo NOČNÝ CYKLUS3)
bubne
Maximálna rýchlosť odstreďovania pri
všetkých programoch je 1200 ot./min
(L46210L), 1000 ot./min (L46010L).
Po ukončení programu, ak ste nastavili Za‐
alebo NOČNÝ CYKLUS, musíte zvoliť program
stavenie s vodou v bubne
alebo Vypúšt’anie
, aby sa cyklus prania ukončil.
Odstred’ovanie
Zastavenie s vodou v bubne
Na konci zvoleného programu sa neodčerpá voda z posledného plákania, aby
sa predišlo pokrčeniu bielizne, ak ju nevyberiete ihneď z bubna.
Výber voliteľných funkcií
Voliteľné možnosti môžete nastaviť po zvo‐
lení pracieho programu. Stlačte tlačidlo že‐
lanej možnosti. Rozsvieti sa príslušná kon‐
trolka.
Aby ste voliteľnú možnosť zrušili, zopakujte
postup. Príslušná kontrolka zhasne.
Predpierka
3) V závislosti od modelu.
Ako spustiť cyklus prania
39
Predpranie pri teplote približne 30°C pred cyklom hlavného prania, ktoré sa
spustí automaticky.
Škvrny
Pre veľmi špinavú bielizeň alebo bielizeň so škvrnami. Odstraňovač škvŕn
v zásobníku na pracie prostried‐
môžte pridať do priehradky na predpranie
ky.
Jemné pranie
Účinnosť plákania sa zvyšuje pridaním jedného cyklu plákania a súčasným
znížením pohybu bubna (ochrana bielizne). Ideálny pre bielizeň, ktorá sa perie
často, napríklad pri praní bielizne osôb s citlivou pokožkou (nedá sa nastaviť
spolu s možnosťou Plákanie plus).
Úspora času
Táto funkcia umožňuje skrátenie dĺžky cyklu, v závislosti od druhu zvoleného
programu.
Plákanie plus
Pri tejto funkcii sa pridáva jeden alebo viac cyklov plákania pri programoch
Bavlna, Syntetika a Jemná bielizeň (nedá sa nastaviť spolu s možnosťou Še‐
trné pranie).
Môžete ju nastaviť nastálo nasledujúcim spôsobom :
niekoľko sekúnd.
Podržte stlačené tlačidlá Odstred’ovanie a Predpierka
. Voliteľná funkcia je aktívna nepre‐
Rozsvieti sa kontrolka Plákanie plus
tržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste funkciu nastálo zrušili, zopakujte po‐
stup.
VAROVANIE
Ak sa niektorá funkcia nedá nastaviť, na displeji sa zobrazí správa "Err" (chy‐
bude blikať žltou farbou.
ba) a kontrolka tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
Voľba odloženého štartu
Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odlo‐
žiť spustenie programu prania až o 20 ho‐
dín, s krokom 30, 60, 90 minút, alebo 2 ho‐
diny.
Stláčajte tlačidlo Oneskorený štart , kým
sa na displeji nezobrazí doba, ktorá má
uplynúť pred spustením programu (0' znamená okamžitý štart). Na displeji sa
zobrazí príslušný symbol.
Dobu odloženia štartu môžete zmeniť alebo zrušiť kedykoľvek pred stlačením
, a to stlačením Oneskorený štart
.
tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
a chcete zmeniť alebo
Ak ste už stlačili tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zrušiť odloženie štartu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
• Ak chcete zrušiť odloženie spustenia a cyklus spustiť ihneď, stlačte SPU‐
a potom Oneskorený štart
. Stlačte SPUSTENIE/
STENIE/PAUZA
, aby sa spustil cyklus prania.
PAUZA
• Aby ste zmenili dobu odloženia, musíte pomocou STOP
cyklus zrušiť a
naprogramovať ho znovu.
40
Ako spustiť cyklus prania
VAROVANIE
Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho po‐
trebujete otvoriť, musíte najprv práčku zastaviť stlačením tlačidla SPUSTE‐
. Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo SPUSTENIE/
NIE/PAUZA
.
PAUZA
VAROVANIE
Ak pri cykle prania s odloženým štartom používate kvapalný prací prostriedok,
použite dávkovaciu guličku, ktorú vložte priamo do bubna a zvoľte program
bez predprania. Ak chcete použiť program s predpraním súčasne s odložením
štartu, použite práškový prací prostriedok.
Štart programu
1. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil.
2. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená
kontrolka. Rozsvieti sa kontrolka VEKO
(zablokované veko).
Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Ak ste na‐
stavili odložený štart, na displeji sa zobrazí odpočítavanie doby (najprv po ho‐
dine, potom 90 a počas posledných 60 minút po minúte).
Postup programu
Počas činnosti spotrebiča sa rozsvietia
.
kontrolky PRANIE
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
1. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Príslušná kontrolka začne bli‐
kať červeným svetlom.
2. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Kontrolky VEKO
sú zhasnuté.
3. Vložte bielizeň a zatvorte veko.
ešte raz, aby cyklus pokračoval.
4. Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práč‐
. Ak zmena nie je možná, na
ky stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
bude blikať
displeji bude blikať nápis "Err" a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
niekoľko sekúnd žltou farbou. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebie‐
hajúci program zrušiť (pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte programátor do polohy STOP
.
Príručka prania
41
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zhasne a
na displeji bude blikať "0". Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky.
zhasnú.
Kontrolky VEKO
1. Otočte programátor do polohy STOP
: práčka sa vypne.
2. Vyberte bielizeň.
3. Odpojte a uzavrite vodovodný ventil.
4. Skontrolujte, či je bubon skutočne prázdny: ak by vnútri ostal nejaký kus
bielizne, pri nasledujúcom praní by sa mohol poškodiť (zraziť) alebo za‐
farbiť iné kusy bielizne.
VAROVANIE
Odporúčame vám nechať veko a bubon po praní otvorené, aby sa spotrebič
vetral.
Pohotovostný režim
Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak je zapnutý a 10 minút pred
alebo po skončení cyklu nezadáte žiadny príkaz. Kontrolka na displeji zhasne
.
a pomaly bliká kontrolka SPUSTENIE/PAUZA
Pohotovostný režim ukončíte stlačením ktorékoľvek tlačidla alebo otočením
voliča programu.
Príručka prania
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň roztrieďte podľa visačiek o starostlivosti o bielizeň (pozrite si me‐
dzinárodné symboly uvedené v nasledujúcom texte) : normálne pranie pre
odolné tkaniny, ktoré sú vhodné pre intenzívne cykly prania a odstreďova‐
nia ; šetrné pranie pre jemnú bielizeň, s ktorou sa musí zaobchádzať opatr‐
ne. Pri praní bielizne z rôznych druhov materiálu zvoľte program a teplotu,
ktorú sú vhodné pre najcitlivejšie kusy bielizne v bubne.
• Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne : Ináč sa biela bielizeň zafarbí
alebo bude šedá.
• Nová farebná bielizeň často obsahuje veľa farbív. Pri prvom praní farebnej
bielizne odporúčame prať ju samostatne. Dodržiavajte pokyny "perte samo‐
statne" a "niekoľkokrát vyperte samostatne".
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Odstráňte uvoľnené gombíky, spony a uzávery. Zapnite zipsy, zaviažte opa‐
sky a viazanky.
• Viacvrstvové kusy bielizne (spacie vaky, vetrovky a pod.), farebné čiapky,
vlnené odevy a odevy s potlačou obráťte naruby.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky a pod.) perte v
sieťkovom vrecku.
• Mimoriadnu starostlivosť venujte záclonám. Odstráňte háčky a záclony vlož‐
te do sieťky alebo do vrecka.
42
Príručka prania
Náplň práčky v závislosti od materiálu
Množstvo bielizne vloženej do bubna nesmie presiahnuť maximálnu kapacitu
práčky. Kapacita sa mení v závislosti od druhu materiálu. Množstvo bielizne
znížte v prípade veľmi špinavej bielizne alebo nasiakavého materiálu.
Nie všetky tkaniny budú mať v bubne rovnaký objem a nie všetky rovnako
nasávajú vodu. Vo všeobecnosti treba bubon naplniť :
• na plnú kapacitu, ale naprepĺňajte ho pri praní bavlny, ľanu a zmesových
tkanín z bavlny a ľanu,
• na polovičnú kapacitu pre praní bavlny a syntetických tkanín,
• na tretinu kapacity pri praní jemnej bielizne ako záclony a vlnené odevy.
Pri zmiešaných náplňach naplňte bubon podľa najjemnejšieho materiálu.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené na použitie v automatickej
práčke. Dodržiavajte odporúčania výrobcu a pokyny v časti o pracích a prí‐
davných prostriedkoch.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa
mohla poškodiť.
Množstvo pracieho prostriedku môže závisieť od veľkosti náplne, tvrdosti vody
a stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je vody mäkká, zmierne znížte množstvo pracieho prostriedku. Ak vody
obsahuje veľa minerálnych solí (odporúča sa zmäkčovač vody) alebo pri praní
veľmi špinavej bielizne a bielizne so škvrnami, zvýšte množstvo pracieho pro‐
striedku.
Informácie o úrovni tvrdosti vody vo vašej oblasti získate od správcu vodo‐
vodnej siete.
Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia.
Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie.
U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať do
guľového dávkovacieho zásobníka.
Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky na
pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním dodržiavajte pokyny výrobcu a odporúčané
množstvá na obale. Pri použití odstraňovača škvŕn musíte cyklus prania spu‐
stiť okamžite.
Medzinárodné symboly
NOR‐
MÁLNE
PRANIE
JEMNÁ
BIELIZEŇ
Pranie pri
95°C
Pranie pri
60°C
Pranie pri
40°C
Pranie pri
30°C
Ručné
pranie
Neprať
Prehľad programov
BIELENIE
Bielizeň sa dá bieliť (iba za
studena a v slabom rozto‐
ku bielidla)
ŽEHLENIE
Vysoká teplota Stredná teplo‐
(max 200°C) ta (max 150°C)
CHEMICKÉ
ČISTENIE
Chemické či‐
stenie (všetky
bežné rozpú‐
šťadlá)
43
Nesmie sa bieliť
Nízka teplota
(max 100°C)
Nežehliť
Chemické či‐
Chemické či‐
Nesmie sa
stenie (všetky stenie (iba roz‐ chemicky čistiť
bežné rozpú‐
púšťadlá na
šťadlá, okrem
báze oleja a
trichlóretylénu)
R113)
Vysoká te‐
plota
Stredná te‐
plota
SUŠENIE Sušte roz‐
prestreté
Sušte za‐
vesené
Sušte na
ramienku
Povolené sušenie v
sušičke
Nesušte v
bubnovej
sušičke
Prehľad programov
Neuvádzame všetky možnosti, iba nastavenia, ktoré sa používajú bežne a ča‐
sto.
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna : Biela alebo farebná bieli‐ 5,5 kg
zeň, napr. bežne znečistený pracovný
odev, posteľná bielizeň, obrusy, spod‐
ná bielizeň, uteráky.
Predpierka, Škvrny1), Jemné
pranie, Úspora času, Plákanie
plus, Zastavenie s vodou v bub‐
ne, Oneskorený štart
40-60 Mix : Tento program pri 40°C
poskytuje pri praní zmiešaných bavl‐
nených a syntetických tkanín rovnaké
výsledky ako program na pranie bavl‐
ny pri 60°C.
5,5 kg
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Plákanie plus, Zastave‐
nie s vodou v bubne, Oneskore‐
ný štart
Syntetiká : Syntetické tkaniny,
spodná bielizeň, farebné tkaniny, ne‐
krčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Úspora času, Plákanie
plus, Zastavenie s vodou v bub‐
ne, Oneskorený štart
Ľahké žehlenie : Pre bavlnu a syn‐ 1,0 kg
tetiku. Zmierňuje krčenie a uľahčuje
žehlenie.
Predpierka, Plákanie plus, Za‐
stavenie s vodou v bubne, One‐
skorený štart
44
Spotreba
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Jemné : Pre všetky jemné materiá‐ 2,5 kg
ly, napríklad záclony.
Predpierka, Škvrny1) , Úspora
času, Plákanie plus, Zastavenie
s vodou v bubne, Oneskorený
štart
Vlna /
: Vlnené materiály určené 1,0 kg
na pranie v práčke, s etiketou "čistá
nová vlna, určená na pranie v práčke,
nezráža sa".
Zastavenie s vodou v bubne,
Oneskorený štart
5,5 kg
Plákanie : Pri tomto programe
možno plákať ručne pranú bielizeň.
Plákanie plus, Zastavenie s vo‐
dou v bubne, Oneskorený štart
Vypúšt’anie : Spustí cyklus odčer‐ 5,5 kg
pania vody po programe Plákanie stop
(alebo Nočný cyklus plus).
Odstred’ovanie : Cyklus odstreďo‐ 5,5 kg
vania od 400 do 1200/10002) ot./min.
po programe Plákanie stop (alebo
Nočný cyklus plus).
Oneskorený štart
30 min : Ideálny cyklus pre bielizeň,
ktorú treba iba osviežiť.
Oneskorený štart
2,5 kg
5,5 kg
Eko3) : Biela alebo farebná bielizeň,
napr. bežne znečistený pracovný
odev, posteľná bielizeň, obrusy, spod‐
ná bielizeň, uteráky.
Predpierka, Škvrny1) , Jemné
pranie, Plákanie plus, Zastave‐
nie s vodou v bubne, Oneskore‐
ný štart
1) Nie je k dispozícii u programov s teplotou prania 40°C a viac.
2) V závislosti od modelu.
3) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456.
Spotreba
Program
Teploty
Spotreba vody Spotreba ener‐
v litroch
gie v kWh
Dĺžka v mi‐
nútach
Pozrite di‐
splej
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetiká
60
45
0,80
Syntetiká
50
45
0,65
Syntetiká
40
45
0,60
Syntetiká
30
45
0,50
Technické charakteristiky
Program
Teploty
Spotreba vody Spotreba ener‐
v litroch
gie v kWh
Ľahké žehlenie
40
55
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
Cold
45
0,35
Plákanie
-
32
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,015
30 min
30
40
0,35
Eko1)
60
46
0,93
45
Dĺžka v mi‐
nútach
1) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456 ( program Eko 60°) : 46 L / 0,93 kWh /
140 min
Priemerné hodnoty, ktoré sa môžu meniť v závislosti od podmienok používa‐
nia. Hodnoty o spotrebe sa vzťahujú na pranie pri maximálnej teplote pre každý
program.
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /
FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300/ W
minimálny
maximálna
Prípojka na vodu
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Starostlivosť a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Vo všeobecnosti nie je nutné odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča pri
správnom používaní pracích prostriedkov. Ak bude potrebné odstrániť vodný
kameň, použijte špeciálne, nekorozívne prípravky dostupné na trhu, určené
pre práčky. Dodržiavajte pokyny pre dávkovanie a intervaly medzi jednotlivými
ošetreniami uvedené na obale.
46
Starostlivosť a čistenie
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Ni‐
kdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Zásobník
Z času na čas by ste mali vyčistiť zásobník na pracie prostriedky od zvyškov,
predídete tak chybám pri praní.
1. Vytiahnite zásobník na pracie pro‐
striedky.
2. Oddeľte dve časti zásobníka, z kto‐
rých sa skladá.
Starostlivosť a čistenie
3. Umyte obe časti zásobníka pod te‐
čúcou vodou.
4. Zložte dve časti zásobníka na pra‐
cie prostriedky.
47
48
Starostlivosť a čistenie
5. Zásobník na pracie prostriedky vlož‐
te na miesto.
Výpustný filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti spotrebiča :
1. Otvorte dvierka, napríklad skrutko‐
vačom.
2. Pod filter vložte plytkú nádobu.
Otočte uzáver vľavo, kým nebude
vo vertikálnej polohe a vypusťte
zvyšnú vodu.
Starostlivosť a čistenie
3. Uzáver úplne odskrutkujte a vyberte
ho.
4. Pozorne vyčistite pod tečúcou vo‐
dou.
5. Vložte späť.
49
50
Starostlivosť a čistenie
6. Zaskrutkujte uzáver.
7. Znovu zatvorte dvierka.
Filtre prítoku vody
Odskrutkujte konce prívodnej hadice a vyčistite filtre.
Problémy počas prevádzky
51
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by
však došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až
potom kontaktujte servisné stredisko.
Problémy
Práčka sa nespustí
alebo sa nenapĺňa
vodou :
Príčiny
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť
nefunguje,
• veko a poistky bubna nie sú pevne zavreté,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• nastal výpadok elektrickej siete,
• bola odpojená dodávka vody,
• zavretý vodovodný ventil,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa naplní
• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozri časť Mon‐
vodou a hneď vzápä‐
táž).
tí sa vyprázdni :
Práčka nepláka ale‐
bo sa nevyprázdňu‐
je :
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie
bielizne v bubne,
• bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný ti‐
chý cyklus plus" alebo "Plákanie stop,
• nevhodná výška výpustného U-člena.
Rozliata voda okolo
práčky :
• príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vyte‐
čenie peny,
• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
• výpustný U-člen nie je správne uchytený,
• výpustný filter nebol založený do pôvodnej polohy,
• únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pra‐
nie :
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje alebo • spotrebič nie je správne odblokovaný (pozrite časť o odblo‐
je nadmerne hlučná :
kovaní),
• spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
52
Problémy počas prevádzky
Problémy
Príčiny
Cyklus prania trvá
príliš dlho :
• znečistené filtre prítoku vody,
• bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elek‐
trickej sieti,
• aktivoval sa snímač prehriatia motora,
• teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
• aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš
mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať pe‐
nu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu
fázu, aby sa bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví po‐
čas cyklu prania :
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení • "okamžité otvorenie" 1) kontrolka sa nerozsvieti,
cyklu neotvorí :
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu 1) .
Na displeji sa zobra‐
zila chyba E40 2) a
tlačidlo ŠTART/
PAUZA bliká žltým
svetlom 3) :
• veko nie je správne zatvorené.
Na displeji sa zobra‐
zí kód poruchy E20
2) a tlačidlo ŠTART/
PAUZA bliká žltou
farbou 3):
• výpustný filter je zablokovaný,
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• odtoková hadica je upevnená príliš vysoko (pozrite časť "In‐
štalácia").
• odtokové čerpadlo je zablokované,
• je zablokované vodovodné potrubie.
Na displeji sa zobra‐ • zavretý vodovodný ventil,
zí chyba E10 2) a tla‐ • bola odpojená dodávka vody.
čidlo ŠTART/PAUZA
bliká žltým svetlom
3) :
Na displeji sa zobra‐ • výpustný filter je zablokovaný,
zí chyba EF0 2) a tla‐ • bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, pro‐
síme, dodržte tento postup :
čidlo ŠTART/PAUZA
- zatvorte vodovodný ventil,
bliká žltým svetlom
3) :
- pred odpojením od sieťovej zásuvky 2 minúty vypúšťajte
vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
prívodné čerpadlo
neustále pracuje, aj
keď spotrebič nie je
aktívny :
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, pro‐
síme, dodržte tento postup :
- zatvorte vodovodný ventil,
- pred odpojením od sieťovej zásuvky 2 minúty vypúšťajte
vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Varovania
Problémy
53
Príčiny
Avivážny prostriedok • množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.
zo zásobníka vyteká
priamo do bubna :
1) V závislosti od modelu.
2) Na niektorých modeloch zaznie zvukový signál.
3) po vyriešení problému stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a znovu zapnite prerušený program.
Pokyny na inštaláciu
Varovania
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte pozor.
• Pred používaním spotrebiča musíte vybrať prepravné skrutky. Ak nevybe‐
riete všetky zariadenia na ochranu pri preprave, môže to poškodiť spotrebič
alebo vedľa stojaci nábytok. Pred odstraňovaním prepravných skrutiek mu‐
síte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných
predpisov.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kva‐
lifikovaný elektrikár.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte pokyny
v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený
pod spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že koberec nemôže upchať ve‐
tracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba technik autorizovaného servi‐
su.
• Výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za prípadné poškodenie spôso‐
bené nesprávnou montážou.
inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na
ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti :
Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné
komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poško‐
diť aj pri fyzickom kontakte.
54
inštalácia
Rozbalenie
1. Nakloňte spotrebič dozadu.
2. Pootočte ho o štvrť otáčky na jed‐
nom rohu, aby sa dala vybrať pre‐
pravná základňa.
3. Otvorte veko a vyberte červenú
vložku.
inštalácia
4. Odstráňte plastovú fóliu.
5. Nadvihnite a vyberte zásobník na
pracie prostriedky.
6. Vyberte vložku, ktorá bráni pohybu
bubna.
55
56
inštalácia
7. Zásobník na pracie prostriedky vlož‐
te na miesto.
Príprava na prevádzku
Podrobnosti nájdete na nasledujúcich ilustráciách.
4
3
5
1
2
inštalácia
1
2
3
57
58
inštalácia
4
1
1
2
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým nábytkom, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
5
Prítok vody
Nainštalujte prívodnú hadicu (súčasť balenia) na zadnú časť práčky podľa
tohto postupu (nepoužívajte znovu starú hadicu) :
inštalácia
59
90°
Otvorte uzáver vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa
nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
Vypustenie vody
Prípojku na konci pružnej hadice možno pripojiť na všetky bežné typy stúpa‐
čiek.
1. Pripojte prípojku k stúpačke pomo‐
cou hadicovej zvierky, ktorá sa do‐
dáva so spotrebičom 4).
4) V závislosti od modelu.
inštalácia
2. Pripojte U-člen na výpustnú hadicu.
Všetky časti odtokového systému
umiestnite do odtoku (alebo do
umývadla) vo výške 70-100 cm. Ui‐
stite sa, že všetky časti sú umiest‐
nené v správnej polohe.
Koncovka hadice musí byť odvetraná,
aby nedošlo k sifónovému efektu.
VAROVANIE
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak
je krátka, požiadajte o radu predajcu.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
60
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skon‐
trolujte poistky : 10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky
alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a
zodpovedá platným predpisom.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite
sa, že spotrebič sa nedotýka steny alebo iného nábytku.
1. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič
sa počas prevádzky nepohybuje.
Spotrebič vyrovnajte do vodorovnej
polohy nastavením nožičky. Úplne
odskrutkujte nožičku a maticu (Ak je
to potrebné, spotrebič nadvihnite).
2. Keď je spotrebič vo vodorovnej po‐
lohe, pridržte nožičku proti podlahe
a objímku umiestnite čo najvyššie.
Ochrana životného prostredia
61
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych
úradov).
Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpeč‐
né pre iné osoby : odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol
na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho ho treba odovzdať v
zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Za‐
bezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste
predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo
spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných suro‐
vinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo pri‐
spieva k ochrane životného prostredia :
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čia‐
stočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku pre príslušný stupeň tvrdosti
vody (pozrite časť "Použitie správneho množstva pracieho prostriedku"),
veľkosť a stupeň zašpinenia bielizne.
SI
SK
Záruka/Servisná služba
SLOVENSKO
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotre‐
biča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu,
ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast'ou záručného
listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976 e-mail: [email protected]
Európska Záruka
Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých kraji‐
nách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty
uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete z
62
jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení
nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spo‐
trebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného
predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska
práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre
daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spo‐
ločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa
na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte
zo zákona.
63
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.hu
108 4541 00-00 - 032009
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement