Aeg-Electrolux L46010L User manual

Aeg-Electrolux L46010L User manual
LAVAMAT 46210L - 46010L
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Pralka
Pračka
2
Spis treści
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dla użytkownika
3
Ostrzeżenia
3
Eksploatacja
3
Środki ostrożności w przypadku
mrozu
4
Opis urządzenia
4
Dozownik detergentów
5
Panel sterowania
5
Wyświetlacz
5
Dostosowanie ustawień do osobistych
preferencji
6
Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez dzieci
6
Obsługa pralki
6
Wkładanie prania
6
Dozowanie detergentów
6
Wybór programu
7
Wybór prędkości wirowania
7
Wybór opcji
8
Wybór opóźnienia rozpoczęcia
programu
8
Rozpoczęcie programu
9
Przebieg programu
9
Dodawanie prania w ciągu pierwszych
10 minut
9
Modyfikacja trwającego programu
10
Anulowanie programu
10
Zakończenie programu
10
Tryb czuwania
10
Podręcznik prania
11
Sortowanie i przygotowywanie prania
11
Wielkość wsadu powinna być
dopasowana do rodzaju materiału
Środki piorące i zmiękczające
Międzynarodowe symbole
konserwacji odzieży
Tabela programów
Dane eksploatacyjne
Dane techniczne
Konserwacja i czyszczenie
Usuwanie kamienia
Obudowa
Dozownik detergentów
Filtr spustowy
Filtry na dopływie wody
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Instrukcja instalacji
Ostrzeżenia
Instalacja
Rozpakowanie
Demontaż zabezpieczeń
Dopływ wody
Spust wody
Podłączenie elektryczne
Miejsce instalacji
Ochrona środowiska
Utylizacja starego urządzenia
Zalecenia ekologiczne
Warunki gwarancyjne
Gwarancja Europejska
11
11
12
13
14
15
15
15
15
16
17
20
20
23
23
24
24
27
29
30
30
30
31
31
32
32
33
Ostrzeżenia
3
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dla użytkownika
Ostrzeżenia
Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem. W razie sprze‐
daży lub odstąpienia urządzenia innym osobom, prosimy o przekazanie rów‐
nież niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy użytkownik będzie mógł
poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki oraz wszelkie ostrzeżenia i in‐
formacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowni‐
kowi i innym osobom. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi uwa‐
gami przed zainstalowaniem urządzenia i rozpoczęciem jego eksploatacji.
Dziękujemy za uwagę.
Eksploatacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić
jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zew‐
nątrz. Wszelkie uwagi i reklamacje należy spisać na pokwitowaniu dostawy.
• Urządzenie jest przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.
Dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia ani się nim bawić.
• Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia. Może
to wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika i osób trzecich.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać
urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów,
do których nie zostało ono zaprojektowane: prania, płukania i wirowania
bielizny.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz za‐
mknąć zawór wody.
• W pralce można prać jedynie rzeczy nadające się do prania. Należy spraw‐
dzać informacje znajdujące się na metkach ubrań.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich
monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubra‐
niach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamio‐
nych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich
środków jako odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero
wtedy włożyć rzeczy do bębna.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w płóciennym woreczku lub
poszewce na poduszkę.
• Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale "Do‐
zowanie detergentów".
4
Opis urządzenia
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłą‐
czyć urządzenie od zasilania.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć na‐
stępujące środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu
postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru
.
programów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i zamontować z powrotem wąż spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworze‐
niu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono
zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
Panel sterowania
Pokrywa
Uchwyt
Pokrywa filtra
Nóżki regulowane do poziomowania
1
2
3
4
5
Opis urządzenia
5
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powy‐
żej poziomu MAX M )
Panel sterowania
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przycisk "Opóźnienie rozpoczęcia programu"
Przyciski i ich funkcje
Kontrolki
Przycisk Start/Pauza
Wyświetlacz
1 Długość cyklu lub czas opóźnienia roz‐
poczęcia programu
2 Opóźnienie rozpoczęcia programu
3 Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
1
2
3
6
Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji
Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
- jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe
dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
- jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie
można uruchomić urządzenia.
Aby wyłączyć zabezpieczenie przed uru‐
chomieniem przez dzieci, należy:
1. Włączyć urządzenie.
2. Jednocześnie nacisnąć przyciski Po‐
i Delikatne
, aż na wy‐
plamione
świetlaczu pojawi się potwierdzenie w
postaci symbolu .
Wybrana opcja zostanie zapamiętana.
Aby wyłączyć opcję zabezpieczenia przed
uruchomieniem przez dzieci, należy powtórzyć powyższe czynności.
Obsługa pralki
Przed pierwszym praniem zaleca się wykonanie prania wstępnego w tempe‐
raturze 95°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to
na oczyszczenie bębna.
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk
blokady A: dwie klapki otworzą się au‐
tomatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Uwaga: Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia sprawdzić, czy klapki bębna
są prawidłowo zamknięte:
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A jest zwolniony.
A
Dozowanie detergentów
Pralka została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór
wody oraz zużycie detergentów. Dzięki temu można zmniejszyć dawki zale‐
cane przez producentów detergentów.
Obsługa pralki
7
Wsypać dawkę detergentu w proszku do komory prania zasadniczego oraz,
jeśli wybrano opcję "Pranie wstępne", do komory prania wstępnego
. Płyn
zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem .
Stosując inny rodzaj detergentu należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale "Detergenty i dodatki".
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie biorąc pod uwagę za‐
równo rodzaj tkaniny, jak i stopień jej za‐
brudzenia (patrz rozdział "Tabela progra‐
mów"). Kontrolka przycisku START/PAU‐
ZA
zacznie migać w kolorze czerwo‐
nym. Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania wybranego programu.
Ustawienie pokrętła w położeniu STOP
wyłącza pralkę (we wszystkich innych położeniach jest ona włączona). Po‐
krętło wyboru programów można obracać w prawo i w lewo.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli pokrętło wyboru programów zostanie przekręcone w trakcie wykonywa‐
nia cyklu prania, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu "Err", a przycisk START/
PAUZA
będzie przez kilka sekund migał w kolorze żółtym. Następnie
program przebiega bez uwzględniania nowej pozycji pokrętła wyboru progra‐
mów. Aby rozwiązać problem należy ustawić pokrętło ponownie w pozycji wyj‐
ściowej. Na wyświetlaczu ponownie pojawią się fazy programu.
Wybór prędkości wirowania
Naciskać przycisk Wirowanie
tak długo,
aż zapali się kontrolka żądanej prędkości
wirowania. Można również wybrać opcje
lub
BEZ WIROWANIA, Stop z woda
TRYB NOCNY PLUS1)
Maksymalna prędkość wirowania dla
wszystkich programów wynosi 1200 obr./
min (L46210L), 1000 obr./min (L46010L).
Po zakończeniu programu, jeśli została
wybrana opcja Stop z woda lub TRYB NOCNY PLUS, należy jeszcze wy‐
brać Wirowanie
lub Odpompowanie
, aby zakończyć program prania.
Stop z woda
Woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzona po zakończeniu wybrane‐
go programu, aby zapobiec wygnieceniu się bielizny w przypadku, gdy nie jest
ona wyjęta od razu po zakończeniu programu.
1) W zależności od modelu.
8
Obsługa pralki
Wybór opcji
Do wybranego programu można dodać op‐
cje. Nacisnąć przycisk żądanej opcji. Za‐
pali się odpowiednia kontrolka.
Aby wyłączyć daną opcję, należy postępo‐
wać w ten sam sposób. Zgaśnie odpowied‐
nia kontrolka.
Pranie wstępne
Pranie wstępne odbywa się w temperaturze około 30°C. Następnie samo‐
czynnie uruchamia się pranie zasadnicze.
Poplamione
Do prania mocno zabrudzonych lub poplamionych ubrań. Środek do usuwania
plam można wlać bezpośrednio do komory prania wstępnego w dozowniku
detergentu.
Delikatne
Płukanie wzmocnione poprzez dodatkowy cykl płukania ze zmniejszoną pręd‐
kością obrotów bębna (ochrona tkanin). Idealne w przypadku częstego prania,
np. z powodu dużej wrażliwości skóry (tej opcji nie można uruchomić równo‐
cześnie z opcją "Dodatkowe płukanie").
Oszczędność czasu
Ta funkcja pozwala na skrócenie czasu trwania cyklu w zależności od wybra‐
nego programu.
Dodatkowe płukanie
Ta opcja pozwala na dodanie jednego lub wielu cyklów płukania do programów
Bawełniane, Syntetyczne i Delikatne (tej opcji nie można uruchomić równo‐
cześnie z opcją "Sensitive").
Aby włączyć ją na stałe należy postępować w następujący sposób:
Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski Wirowanie oraz Pranie
. Zapali się kontrolka Dodatkowe płukanie
. Opcja pozostaje
wstępne
włączona na stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby na stałe wyłączyć tę
opcję, należy wykonać tę samą czynność.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli wybór danej opcji nie jest możliwy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
będzie migała w kolorze żół‐
"Err", a kontrolka przycisku START/PAUZA
tym.
Wybór opóźnienia rozpoczęcia programu
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczę‐
cia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
- aż do 20 godzin.
Naciskać przycisk Opóniony start , aż do
momentu, gdy na wyświetlaczu zostanie
wskazany okres czasu, po którym ma na‐
Obsługa pralki
9
stąpić rozpoczęcie programu (0' oznacza natychmiastowe uruchomienie). Na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie
.W
zmienić lub anulować przed naciśnięciem przycisku START/PAUZA
.
tym celu należy ponownie wcisnąć przycisk Opóniony start
został już wciśnięty, aby zmienić lub anu‐
Jeśli przycisk START/PAUZA
lować opóźnienie rozpoczęcia programu, należy:
• Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program pra‐
Opóniony start
. Aby
nia, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętło w położeniu STOP
, a następnie ponownie zaprogramować cykl.
OSTRZEŻENIE!
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas do momentu rozpoczęcia opó‐
źnionego prania. Aby ją otworzyć, należy włączyć pauzę naciskając w tym celu
. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć
przycisk START/PAUZA
.
przycisk START/PAUZA
OSTRZEŻENIE!
Jeśli do cyklu prania z opóźnionym rozpoczęciem używany jest detergent w
płynie, należy wykorzystać dozownik umieszczany bezpośrednio w bębnie
oraz wybrać program bez prania wstępnego. W celu wykonania prania wstęp‐
nego przy cyklu z opóźnionym rozpoczęciem, należy użyć detergentu w prosz‐
ku.
Rozpoczęcie programu
1. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwar‐
ty.
2. Nacisnąć przycisk START/PAUZA
. Odpowiednia kontrolka zaświeci
się w kolorze czerwonym. Zapali się
(drzwi zablokowane).
kontrolka POKRYWA
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas prania. Jeśli wy‐
brano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu pojawi się
zegar odliczający czas (co godzinę, 90 minut, oraz począwszy od 1 godziny co minutę).
Przebieg programu
W trakcie przebiegu programu świeci się
.
kontrolka PRANIE
Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10 minut
1. Nacisnąć przycisk START/PAUZA
migać w kolorze czerwonym.
. Odpowiednia kontrolka zacznie
10
Obsługa pralki
2. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania
.
pralki. Gasną kontrolki POKRYWA
3. Włożyć pranie i zamknąć pokrywę.
, aby kontynuować pro‐
4. Ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
gram.
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w trwającym programie należy włą‐
. Jeśli zmiana
czyć pauzę poprzez naciśnięcie przycisku START/PAUZA
nie jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komunikat "Err", a przycisk
przez kilka sekund będzie migał w kolorze żółtym. Aby
START/PAUZA
mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz
poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program należy ustawić pokrętło wyboru programów na pozycji
STOP
.
Zakończenie programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie; gaśnie podświetlenie przycisku START/
, a na wyświetlaczu miga "0". Pokrywę można otworzyć dopiero
PAUZA
po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Gasną kontrolki POKRYWA
.
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu STOP
. Pralka zos‐
tanie wyłączona.
2. Wyjąć pranie.
3. Odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
4. Sprawdzić, czy bęben jest pusty. Ubrania pozostawione w środku mogą
podczas następnego prania zostać zniszczone (na przykład mogą się skur‐
czyć) lub też mogą zafarbować inne tkaniny.
OSTRZEŻENIE!
Zaleca się zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania, aby
ułatwić wietrzenie wnętrza.
Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest włączone, lecz przez 10 minut przed uruchomieniem lub
po zakończeniu cyklu prania nie zostaną wykonane żadne czynności, prze‐
chodzi ono do trybu czuwania. Zgaśnie oświetlenie wyświetlacza i powoli bę‐
.
dzie migał przycisk START/PAUZA
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić
pokrętło wyboru programów.
Podręcznik prania
11
Podręcznik prania
Sortowanie i przygotowywanie prania
• Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz rozdział
"Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży"): zwykłe, wytrzymałe rze‐
czy mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy deli‐
katne wymagają prania z zachowaniem pewnych środków ostrożności. W
przypadku wsadu mieszanego złożonego z rzeczy z różnych materiałów,
należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do najdelikatniejszego
materiału.
• Białe i kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie. W przeciwnym wypadku
rzeczy białe mogą zszarzeć.
• Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Jeśli to możliwe, za pierwszym ra‐
zem należy je prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na
metkach "prać oddzielnie" oraz "prać kilka razy oddzielnie".
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte tkaniny.
• Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki, za‐
wiązać tasiemki i długie paski.
• Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory, kurtki,
anoraki, itp.), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały z aplika‐
cjami odwrócić na lewą stronę.
• Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp.) prać w
siatce.
• Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany
włożyć do prania w woreczku lub w siatce.
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna przekraczać maksymalnej po‐
jemności pralki. Pojemność zmienia się w zależności od rodzaju materiału. W
przypadku bardzo zabrudzonego prania lub chłonących materiałów należy
zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne właściwości zatrzymywania wody.
Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady:
• bęben załadować do pełna, lecz nie przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek bawełniano-lnianych,
• bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz włókien
syntetycznych,
• bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo
delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właści‐
wości najdelikatniejszej tkaniny.
Środki piorące i zmiękczające
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automa‐
tycznych. Ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach "Dozownik detergentów" oraz "Dozowanie detergentów".
12
Podręcznik prania
Odradza się mieszanie różnych detergentów. Może to być przyczyną niszcze‐
nia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, twardości wody oraz stopnia za‐
brudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszyć dawkę. Jeśli woda jest twarda (zaleca
się stosowanie środków odkamieniających) lub jeśli pranie jest bardzo zabru‐
dzone lub poplamione, zwiększyć nieco dawkę.
Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w miejskich zakładach
wodociągowych lub u innych właściwych organów lokalnych.
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku.
Detergentów w płynie nie można stosować, gdy wybrano pranie wstępne. W
programach bez prania wstępnego, można stosować detergenty w płynie,
wlewając je do specjalnego dozownika, który będzie włożony bezpośrednio do
bębna.
Detergenty w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do dozownika deter‐
gentów w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować
zgodnie z zaleceniami producentów środków na odplamianie. Stosując środek
do prania z odplamiaczem należy natychmiast włączyć program prania.
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
NOR‐
MALNE
Prać w
temp. do
95°C
Prać w
temp. do
60°C
Prać w
temp. do
40°C
Prać w
temp. do
30°C
Prać ręcz‐
ne
Nie prać
PRANIE
DELIKAT‐
NE
CHLOROWANIE
Wybielanie dozwolone (tyl‐
ko w zimnej wodzie i w roz‐
cieńczonym roztworze)
Nie wybielać
PRASOWA‐
NIE
Prasować w
maksymalnej
temperaturze
200°C
Prasować w
maksymalnej
temperaturze
150°C
Prasować w
maksymalnej
temperaturze
100°C
Nie prasować
CZYSZCZE‐
NIE CHE‐
MICZNE
Zwykłe czy‐
szczenie che‐
miczne
Czyścić
wszystkimi
środkami za
wyjątkiem
trichloroetyle‐
nu
Czyścić petro‐
lem i R113
Nie czyścić
chemicznie
Tabela programów
13
W wysokiej
temperatu‐
rze
W średniej
temperatu‐
rze
SUSZE‐
NIE
Suszyć w
stanie
rozłożo‐
nym na
płasko
Suszyć w
stanie
rozwie‐
szonym
Suszyć
na wie‐
szaku
Suszyć w suszarce
bębnowej
Nie su‐
szyć w su‐
szarce
bębnowej
Tabela programów
Poniższa tabela nie zawiera wszystkich możliwości. Podano w niej jedynie us‐
tawienia uzasadnione praktycznym zastosowaniem.
Program / Rodzaj prania
Bawełna : Białe lub kolorowe, np.
ubrania robocze średnio zabrudzone,
pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
Wsad
Możliwe opcje
5,5 kg
Pranie wstępne, Poplamione1),
Delikatne, Oszczędność czasu,
Dodatkowe płukanie, Stop z wo‐
da, Opóniony start
40-60 Mix : W temperaturze 40°C ten 5,5 kg
program, podobnie jak Bawełniane
60°C, daje najlepsze wyniki prania w
przypadku wymieszania tkanin baweł‐
nianych i syntetycznych.
Pranie wstępne, Poplamione1) ,
Delikatne, Dodatkowe płukanie,
Stop z woda, Opóniony start
Syntetyczne : Tkaniny syntetyczne, 2,5 kg
bielizna, ubrania kolorowe, koszule,
które nie wymagają prasowania, bluz‐
ki.
Pranie wstępne, Poplamione1) ,
Delikatne, Oszczędność czasu,
Dodatkowe płukanie, Stop z wo‐
da, Opóniony start
Łatwe prasowanie : Tkaniny ba‐
1,0 kg
wełniane i syntetyczne. Zmniejsza wy‐
gniecenie prania i ułatwia prasowanie.
Pranie wstępne, Dodatkowe
płukanie, Stop z woda, Opónio‐
ny start
Delikatne : Wszystkie tkaniny deli‐ 2,5 kg
katne, np. firany.
Pranie wstępne, Poplamione1) ,
Oszczędność czasu, Dodatko‐
we płukanie, Stop z woda, Opó‐
niony start
Wełniane /
: Rzeczy wełniane, 1,0 kg
które można prać w pralce, z napisem
na metce "czysta żywa wełna, można
prać w pralce, nie zbiega się w praniu".
Stop z woda, Opóniony start
Płukanie : W tym programie moż‐ 5,5 kg
na wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Dodatkowe płukanie, Stop z wo‐
da, Opóniony start
14
Dane eksploatacyjne
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Odpompowanie : Pozwala na od‐ 5,5 kg
pompowanie wody po praniu z włączo‐
ną opcją "Stop z wodą" (lub "Cykl noc‐
ny plus").
Wirowanie : Cykl wirowania z pręd‐ 5,5 kg
kością od 400 do 1200/10002) obr./
min. po praniu z włączoną opcją "Stop
z wodą" (lub "Cykl nocny plus").
Opóniony start
30 min : Idealne dla rzeczy, które wy‐ 2,5 kg
magają jedynie odświeżenia.
Opóniony start
Eco3) : Białe lub kolorowe, np. ubrania 5,5 kg
robocze średnio zabrudzone, pościel,
obrusy, bielizna, ściereczki.
Pranie wstępne, Poplamione1),
Delikatne, Dodatkowe płukanie,
Stop z woda, Opóniony start
1) Funkcja ta jest niedostępna w programach o temperaturze prania 40°C lub wyższej.
2) W zależności od modelu.
3) Program referencyjny dla prób zgodnie z normą CEI 456.
Dane eksploatacyjne
Program
Temperatura
Zużycie wody
w litrach
Zużycie energii
w kWh
Bawełna
95
63
2,10
Bawełna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bawełna
40
58
0,70
Bawełna
30
58
0,50
Syntetyczne
60
45
0,80
Syntetyczne
50
45
0,65
Syntetyczne
40
45
0,60
Syntetyczne
30
45
0,50
Łatwe prasowanie 40
55
0,50
Delikatne
40
50
0,50
Delikatne
30
50
0,30
Wełniane /
40
45
0,45
Wełniane /
30
45
0,40
Wełniane /
Cold
45
0,35
Płukanie
-
32
0,05
Odpompowanie
-
-
0,002
Długość w
minutach
Patrz wy‐
świetlacz
Dane techniczne
Program
Temperatura
Zużycie wody
w litrach
Zużycie energii
w kWh
Wirowanie
-
-
0,015
30 min
30
40
0,35
Eco1)
60
46
0,93
15
Długość w
minutach
1) Program referencyjny dla prób zgodnie z normą CEI 456 (Program Eco w temp. 60°C) : 46 l /
0,93 kWh / 140 min
Wartości średnie, które mogą się zmieniać w zależności od warunków eks‐
ploatacji. Przedstawione wartości zużycia dotyczą maksymalnej temperatury
dla każdego programu.
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLI‐
WOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymal‐
na
Podłączenie do sieci wodocią‐
gowej
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20x27
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazd‐
ka.
Usuwanie kamienia
Jeśli środki piorące są właściwie dozowane usuwanie kamienia nie jest za‐
sadniczo potrzebne. Jeśli konieczne jest usunięcie kamienia, należy użyć do‐
stępnego w handlu (nie powodującego korozji) środka specjalnie przeznaczo‐
nego do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania
podanych na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Do czyszczenia
obudowy nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podob‐
nych środków czyszczących.
16
Konserwacja i czyszczenie
Dozownik detergentów
Od czasu do czasu należy czyścić dozownik detergentów w celu usunięcia
pozostałości środków piorących, aby uniknąć nieprawidłowego działania urzą‐
dzenia.
1. Wyjąć dozownik detergentów.
2. Oddzielić od siebie obie części do‐
zownika.
3. Wyczyścić obie części dozownika
detergentów pod bieżącą wodą.
Konserwacja i czyszczenie
4. Złożyć obie części dozownika de‐
tergentów.
5. Włożyć dozownik detergentów z po‐
wrotem na miejsce.
Filtr spustowy
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia:
17
18
Konserwacja i czyszczenie
1. Otworzyć klapkę, używając do tego
np. śrubokrętu.
2. Ustawić na podłodze naczynie.
Przekręcić korek filtra w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, do pozycji pionowej tak, aby
mogła wypłynąć resztka wody.
3. Całkowicie wykręcić i wyjąć korek
filtra.
Konserwacja i czyszczenie
4. Dokładnie umyć filtr pod bieżącą
wodą.
5. Włożyć z powrotem na miejsce.
6. Dokręcić korek.
19
20
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
7. Zamknąć klapkę.
Filtry na dopływie wody
Odkręcić końce węża doprowadzającego wodę i wyczyścić filtry.
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem prosimy o zapoznanie się z
poniższymi zaleceniami.
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe dzia‐
łanie
21
Przyczyna
Pralka nie włącza się • urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna in‐
lub nie napełnia wo‐
stalacja elektryczna,
dą:
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidło‐
wo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano ustawienia włączenia programu,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody,
• zamknięty zawór wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak.
Pralka napełnia się
wodą i natychmiast
ją wypompowuje:
• zbyt nisko położona końcówka węża spustowego (patrz
rozdział "Instalacja").
Pralka nie wypompo‐ • wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wuje wody lub nie
• filtr na odpływie wody jest zatkany,
odwirowuje:
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie
jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program "Odpompowanie" albo opcję "Tryb nocny
plus" lub "Stop z wodą",
• końcówka węża spustowego jest podłączona na niewłaści‐
wej wysokości.
Wokół pralki widocz‐ • nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
na jest woda:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach au‐
tomatycznych,
• wąż spustowy nie jest prawidłowo zamocowany,
• filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na
miejsce,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są
zadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach au‐
tomatycznych,
• do bębna pralki włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna
praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz roz‐
dział "Zdjęcie zabezpieczeń"),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
22
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe dzia‐
łanie
Przyczyna
Cykl prania jest zbyt
długi:
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie
wody,
• włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
• temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
• uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nad‐
miar piany (za dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej od‐
prowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: doda‐
na została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie
wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje
się w trakcie cyklu
prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycz‐
nym,
• wybrano opcję "Stop z wodą",
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera
się po zakończeniu
cyklu:
• kontrolka "natychmiastowe otwarcie" 1) nie świeci się,
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1 - 2 minut po zakończe‐
niu programu 1) .
Na wyświetlaczu po‐ • pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.
jawia się kod błędu
E40 2) , a przycisk
"Start/Pauza" miga w
kolorze żółtym 3) :
Na wyświetlaczu po‐
jawia się kod błędu
E20 2), a przycisk
"Start/Pauza" miga w
kolorze żółtym 3):
•
•
•
•
•
filtr na odpływie wody jest zatkany,
wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz rozdział "Instalacja").
pompa opróżniająca jest zatkana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu po‐ • zamknięty zawór wody,
jawia się kod błędu
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
E10 2) , a przycisk
"Start/Pauza" miga w
kolorze żółtym 3) :
Na wyświetlaczu po‐ • filtr na odpływie wody jest zatkany,
jawia się kod błędu
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, nale‐
ży:
EF0 2) , a przycisk
- zamknąć zawór wody,
"Start/Pauza" miga w
- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć
kolorze żółtym 3) :
wtyczkę z kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Ostrzeżenia
Nieprawidłowe dzia‐
łanie
23
Przyczyna
Pompa opróżniająca • włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, nale‐
stale pracuje, nawet
ży:
wtedy, gdy urządze‐
- zamknąć zawór wody,
nie jest wyłączone:
- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć
wtyczkę z kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczają‐ • przekroczono poziom MAX.
cy dostaje się bezpo‐
średnio do bębna
podczas wlewania
go do dozownika de‐
tergentów:
1) W zależności od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu, wcisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić przerwany program.
Instrukcja instalacji
Ostrzeżenia
• Urządzenie jest ciężkie. Podczas przesuwania urządzenia należy zachować
ostrożność.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy blo‐
kady transportowej. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń transportowych
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub sąsiadujących mebli. Pod‐
czas usuwania zabezpieczeń transportowych urządzenie musi być odłą‐
czone od zasilania elektrycznego.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowa‐
nemu hydraulikowi.
• Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej
w celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowa‐
nemu elektrykowi.
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapo‐
znać się z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie
zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy
sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się
w podstawie urządzenia.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić w autoryzowanym serwisie.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające
z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
24
Instalacja
Instalacja
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabez‐
pieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport
urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych
komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie może
zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
Rozpakowanie
1. Przechylić urządzenie do tyłu.
2. Obrócić urządzenie o 90° na jednym
z rogów w celu usunięcia podstawy
użytej do transportu.
Instalacja
3. Otworzyć pokrywę i usunąć czerwo‐
ny klin.
4. Zdjąć plastikową osłonę.
5. Wyjąć dozownik detergentów, po‐
ciągając go do góry.
25
26
Instalacja
6. Usunąć element unieruchamiający
bęben.
7. Włożyć z powrotem dozownik de‐
tergentów.
Instalacja
Demontaż zabezpieczeń
Patrz szczegóły przedstawione na kolejnych rysunkach.
4
3
5
1
2
1
2
27
28
Instalacja
3
4
1
1
2
Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy:
Instalacja
29
5
Dopływ wody
Z tyłu pralki należy przymocować dostarczony w komplecie wąż dopływowy
(nie należy używać starego węża):
90°
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność. Węża dopływowego nie można
przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
30
Instalacja
Spust wody
2. Zamontować obejmę w kształcie li‐
tery "U" na wężu spustowym. Za‐
montować końcówkę węża do rury
kanalizacyjnej z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości
od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne.
Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapo‐
biec zasysaniu wody.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
Końcówka węża pasuje do wszystkich popularnych i dostępnych na rynku ro‐
dzajów syfonów.
1. Przymocować końcówkę do syfonu
przy pomocy opaski zaciskowej do‐
starczonej w komplecie z urządze‐
niem 2).
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno w żadnym przypadku rozcią‐
gać węża spustowego. Jeśli jest za
krótki, należy skontaktować się z ser‐
wisem.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230
V. W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik:
10 A dla 230 V. Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednic‐
twem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić, czy wtyczka oraz gniazdko
są uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami.
2) W zależności od modelu.
Ochrona środowiska
31
1. Dokładne wypoziomowanie zapo‐
biega wibracjom, hałasowi i prze‐
mieszczaniu się urządzenia w trak‐
cie pracy. Wypoziomować urządze‐
nie, regulując w tym celu odpowied‐
nią nóżkę. Wykręcić nóżkę i pierś‐
cień ustalający (jeśli to konieczne,
podnieść urządzenie).
2. Po stabilnym ustawieniu urządze‐
nia, przytrzymać nóżkę przy podło‐
dze i maksymalnie dokręcić do góry
pierścień ustalający.
Ochrona środowiska
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbolem nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na su‐
rowce wtórne.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane : odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie po‐
maga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środo‐
wisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby być wynikiem
nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. W celu uzyskania szczegóło‐
wych informacji dotyczących możliwości recyklingu niniejszego produktu, na‐
leży skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
32
Warunki gwarancyjne
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynie‐
nia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących za‐
leceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości
prania.
• Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wy‐
łącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody oraz do wielkości
wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania (patrz rozdział "Dozowanie deter‐
gentów").
RU
PL
Warunki gwarancyjne
POLSKA
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujaw‐
nienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym ni‐
niejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właś‐
ciwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamien‐
nych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywi‐
dualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z in‐
strukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, fil‐
try, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycz‐
nym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: insta‐
lacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych
lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Po‐
land lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
Gwarancja Europejska
33
sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi być komplet‐
ny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby po‐
siadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wy‐
konanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw‐
nień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwa‐
rancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprze‐
daży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected], www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji
urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedaw‐
cę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupują‐
cego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograni‐
czają nabytych praw ustawowych.
34
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Provozní pokyny
35
Upozornění
35
Použití
35
Opatření na ochranu před mrazem
35
Popis spotřebiče
36
Přihrádka dávkovače
37
Ovládací panel
37
Displej
37
Vlastní nastavení
38
Dětská pojistka
38
Jak spustit cyklus praní
38
Vložení prádla
38
Dávkování pracích prostředků
38
Volba programu
39
Volba otáček odstřeďování
39
Volba možností
39
Volba odloženého startu
40
Spuštění programu
41
Průběh programu
41
Přidání prádla v průběhu prvních 10
minut
41
Změna probíhajícího programu
41
Zrušení programu
41
Konec programu
42
Pohotovostní režim
42
Návod k praní
42
Třídění a příprava prádla
42
Závislost náplně pračky na druhu
materiálů
43
Prací prostředky a přísady
43
Mezinárodní symboly
43
Tabulka programů
44
Spotřeba
45
Technické údaje
46
Čištění a údržba
46
Odstranění vodního kamene z pračky
46
Vnější povrch
46
Přihrádka dávkovače
47
Vypouštěcí filtr
48
Filtry přívodu vody
51
Problémy při provozu
51
Pokyny k instalaci
53
Upozornění
53
Instalace
54
Vybalení
54
Odstranění dalších přepravních prvků
57
Přívod vody
59
Odtok
60
Připojení k elektrické síti
61
Umístění
61
Životní prostředí
62
Likvidace spotřebiče
62
Ochrana životního prostředí
63
Záruka/Zákaznická služba
63
Evropská Záruka
64
Zmĕny vyhrazeny
Upozornění
35
Provozní pokyny
Upozornění
Tento návod k použití uložte u spotřebiče. Pokud spotřebič prodáte nebo da‐
rujete další osobě, přiložte i tento návod k použití. Nový uživatel se tak bude
moci seznámit s návodem k použití i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu bezpečnosti uživatele i dalších osob.
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující
body. Děkujeme za pozornost.
Použití
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání.
Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Jakékoli připo‐
mínky zapište na vaši kopii dodacího listu.
• Váš spotřebič byl zkonstruován pro použití dospělými osobami. Dbejte na
to, aby se ho děti nedotýkaly a nehrály si s ním.
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to
nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen k běžnému používání v domácnosti. Nepoužívejte
jej ke komerčním, průmyslovým, ani k žádným jiným účelům, než ke kterým
byl zkonstruován: tedy k praní, máchání a odstřeďování.
• Po používání spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohout u přívodní hadice.
• V pračce perte pouze oděvy vhodné k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce každého kusu prádla.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené odě‐
vy.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny
všechny mince, zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by zůstaly v
prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány ben‐
zínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Byly-li použity takové odstraňo‐
vače skvrn, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak vložte tyto kusy
oděvu do bubnu pračky.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plá‐
těného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Používejte prací prostředek v množství doporučeném v odstavci "Dávkování
správného množství pracího prostředku".
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena
následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní hadici.
36
Popis spotřebiče
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádrže postavené na pod‐
laze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce cyklu.
odpojte pračku od elektrické
• Otočením voliče programu do polohy "Stop"
sítě.
• Spotřebič odpojte ze zásuvky.
• Přívodní hadici přišroubujte zpět a vypouštěcí hadici vraťte na místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by
poškodil pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde
teplota neklesne pod bod mrazu.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
Ovládací panel
Víko
Rukojeť víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
1
2
3
4
5
Popis spotřebiče
37
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
Ovládací panel
1
2
4
1
2
3
4
5
6
3
5
6
Volič programu
Displej
Tlačítko Odložený start
Tlačítka a jejich funkce
Kontrolky
Tlačítko Start/Pauza
Displej
1 Odpočítávání délky cyklu nebo prodlevy
časovače
1
2 Odložený start
3 Dětská pojistka
2
3
38
Vlastní nastavení
Vlastní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
- je-li tato možnost zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny
možností ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
- je-li tato možnost zapnuta před spuštěním cyklu, spotřebič nelze spustit.
Dětskou pojistku zapnete takto:
1. Zapněte pračku.
2. Stiskněte současně tlačítka Skvrny a
, až se na displeji objeví
Choulostivé
potvrzení symbolem .
Tato volba se uloží do paměti.
Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte
stejný postup.
Jak spustit cyklus praní
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus
při 95 °C bez prádla, ale s pracím prostředkem. Tím se vyčistí buben pračky.
Vložení prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stisknutím zajišťova‐
cího tlačítka A: automaticky se otevřou
obě křídla dvířek bubnu.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
Upozornění: Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
A
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby snížila spotřebu vody a pracích prá‐
šků. Můžete proto snížit množství pracího prostředku předepsané výrobci.
Nasypte příslušnou dávku pracího prášku do komory pro praní a, pokud jste
. Podle potřeby
zvolili program s předpírkou, také do komory pro předpírku
nalijte avivážní prostředek do komory označené .
Jestliže používáte jiný druh pracího prostředku, řiďte se částí "Prací prostředky
a přísady" v pokynech k praní.
Jak spustit cyklus praní
39
Volba programu
Otočte voličem programů na požadovaný
prací program podle druhu prádla a stupně
jeho znečištění (viz Tabulka programů).
Kontrolka u tlačítka START/PAUZA
bliká červeně. Trvání zvoleného programu
se zobrazí na displeji.
Poloha STOP
pračku vypne (ta je ve
všech ostatních polohách zapnutá). Tímto
voličem programů můžete otáčet doprava
nebo doleva.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu, zobrazí se na displeji
chybový kód "Err" a tlačítko START/PAUZA
bliká několik vteřin žlutě.
Program pak pokračuje dále bez ohledu na novou polohu nastavení voliče. Pro
nápravu tohoto problému je nutné vrátit volič do jeho původní polohy. Na dis‐
pleji se opět zobrazí rozložení fází cyklu.
Volba otáček odstřeďování
Stiskněte tlačítko Odstředění , dokud se
nerozsvítí kontrolka požadovaných otáček
odstřeďování. Můžete také zvolit možnost
BEZ ODSTŘEDĚNÍ, Zastavení s vodou v
bubnu
nebo NOČNÍ KLID PLUS1)
Maximální otáčky jsou 1200 ot/min
(L46210L), 1000 ot/min (L46010L) pro vše‐
chny programy.
Pokud jste zvolili možnost Zastavení s vo‐
dou v bubnu
nebo NOČNÍ KLID PLUS, je na konci tohoto programu nutné
pro ukončení cyklu zvolit program Odstředění
nebo Vypouštění
.
Zastavení s vodou v bubnu
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, jestliže ho nevyjmete z bubnu ihned po zastavení prač‐
ky.
Volba možností
K již zvolenému pracímu programu je mo‐
žné přidat další možnosti. Stiskněte tlačít‐
ko požadované možnosti. Příslušná kon‐
trolka se rozsvítí.
Chcete-li možnost vypnout, stiskněte tla‐
čítko stejným způsobem. Příslušná kontrol‐
ka zhasne.
3) Podle modelu.
40
Jak spustit cyklus praní
Předpírka
Předpírka při teplotě kolem 30 °C před hlavním pracím cyklem, který pak po‐
kračuje automaticky.
Skvrny
Pro velmi špinavé prádlo, nebo prádlo se skvrnami. Do komory pro předpírku
dávkovače pracích prostředků můžete přidat prostředek k odstraňování
skvrn.
Choulostivé
Máchání zesílené dodatečným máchacím cyklem za současně sníženého po‐
hybum bubnu (k ochraně tkanin). Ideální v případě častého praní, například
pro osoby s velmi citlivou pokožkou (nelze kombinovat s možností Máchání
plus).
Krátký
Tato funkce umožňuje zkrácení trvání cyklu v závislosti na druhu zvoleného
programu.
Máchání plus
Tato možnost znamená, že k programům Bavlna, Syntetika a Jemné lze přidat
jedno nebo více máchání (nelze kombinovat s možností Citlivé).
Můžete ji trvale aktivovat následujícím způsobem:
a Předpírka
. Kontrolka
Na několik vteřin stiskněte tlačítka Odstředění
Máchání plus se rozsvítí. Tato volba je trvale aktivní, i když pračku vypnete.
Chcete-li ji natrvalo vypnout, opakujte stejný postup.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže vybranou možnost nelze zvolit, na displeji se objeví "Err" a kontrolka
bliká žlutě.
tlačítka START/PAUZA
Volba odloženého startu
Tato volba umožňuje odložit spuštění pra‐
cího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin.
Stiskněte jednou nebo víckrát tlačítko Od‐
, dokud se na displeji
loženého startu
nezobrazí doba, po jejímž uplynutí si přeje‐
te program spustit (0' znamená okamžité spuštění). Na displeji se zobrazí
příslušný symbol.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit kdykoli před stisknutím tla‐
dalším stisknutím tlačítka Odloženého startu
.
čítka START/PAUZA
a chcete odložený start
Jestliže jste už stiskli tlačítko START/PAUZA
změnit nebo zrušit, postupujte takto:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko
a pak tlačítko Odloženého startu
. Stisknutím tla‐
START/PAUZA
spusťte cyklus.
čítka START/PAUZA
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu STOP
a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Jak spustit cyklus praní
41
UPOZORNĚNÍ
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít,
.
musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka START/PAUZA
.
Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li pro prací cyklus s odloženým startem použít tekutý prací prostředek,
vložte přímo do bubnu dávkovací kouli s prostředkem a zvolte program bez
předpírky. Chcete-li provést předpírku současně s odloženým startem, použijte
prací prostředek v prášku.
Spuštění programu
1. Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek
přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka se rozsvítí
se rozsvítí
červeně. Kontrolka VÍKO
(dvířka zajištěná).
Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. To je normální. Byl-li zvolen
odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbylé doby (po hodinách,
pak 90 minut a od 60 minut po minutách).
Průběh programu
Pokud je pračka v činnosti, kontrolka PRA‐
svítí.
NÍ
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
1. Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka se bliká čer‐
veně.
2. Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Kon‐
zhasne.
trolka VÍKO
3. Vložte prádlo a zavřete víko.
4. Chcete-li, aby cyklus pokračoval, znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Změna probíhajícího programu
Před provedením jakýchkoli změn probíhajícího programu je nutné pozastavit
. Jestliže pozměnění není mo‐
pračku stisknutím tlačítka START/PAUZA
bliká několik vteřin
žné, bliká na displeji "Err" a tlačítko START/PAUZA
žlutě. Chcete-li i přesto změnit program, musíte zrušit právě probíhající pro‐
gram (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy STOP
.
42
Návod k praní
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví, tlačítko START/PAUZA
zhasne a na dis‐
pleji bliká "0". Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení
zhasne.
pračky. Kontrolka VÍKO
1. Otočte voličem programu do polohy STOP
: Pračka se vypne.
2. Vyjměte prádlo.
3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
4. Zkontrolujte, zda je buben skutečně prázdný: byly-li nějaké oděvy zapo‐
menuté v bubnu, mohou se při dalším praní poškodit (srazit) nebo mohou
pustit barvu na jiné prádlo.
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme po skončení praní ponechat víko a buben pračky otevřené, aby
se nádrž vyvětrala.
Pohotovostní režim
Je-li pračka zapnutá, ale před nebo po průběhu cyklu není po dobu 10 minut
zvolen žádný povel, přejde pračka do pohotovostního režimu. Podsvícení dis‐
pomalu bliká.
pleje zhasne a tlačítko START/PAUZA
Chcete-li opustit pohotovostní režim, prostě stiskněte jakékoli tlačítko nebo
otočte voličem programu.
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné tkaniny, které snesou in‐
tenzivní praní a cykly odstřeďování, šetrné praní pro jemné tkaniny, se kte‐
rými je nutno zacházet opatrně. Perete-li dohromady směs prádla z různých
druhů materiálu, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější materiál.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně, Jinak by se mohlo bílé prádlo zabarvit
nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často obsahuje přebytečné barvivo. Proto se doporu‐
čuje poprvé prát takové kusy prádla samostatně. Dodržujte pokyny k péči o
prádlo "perte samostatně" a "vyperte několikrát samostatně".
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte tka‐
ničky i pásky.
• Oděvy z více vrstev (spací pytle, větrovky apod.) barevné pletené čepice,
vlnu a oděvy s tištěnými vzory obraťte naruby.
• Malé kousky prádla ze slabých materiálů (ponožky, punčochy, podprsenky)
atd.) perte v síťovaném vaku.
• Zvláštní péči věnujte záclonám. Odstraňte háčky a záclony vložte do síťky
nebo vaku.
Návod k praní
43
Závislost náplně pračky na druhu materiálů
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit v závislost na druhu materiálů. V případě
velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny textilie nemají v bubnu pračky stejný objem nebo stejnou úroveň na‐
sákavosti vody. Proto je nutné plnit buben pračky obecně takto:
• na plnou kapacitu, ale bez nadměrného stlačení v případě bavlny, lnu a
směsi bavlny se lnem,
• na poloviční objem bubnu u upravené bavlny a syntetických vláken,
• do třetiny objemu bubnu v případě velmi slabých kusů jako jsou záclony a
tkaniny z mykané vlněné příze.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejméně pevných ma‐
teriálů.
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v prač‐
kách. Řiďte se pokyny výrobce a také radami uvedenými v odstavcích "Přihrád‐
ka dávkovače" a "Dávkování správného množství pracího prostředku".
Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to narušit
prádlo.
Vhodné množství pracího prostředku závisí na velikosti náplně prádla, stupni
jeho znečištění a na tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, mírně snižte dávky. Je-li voda tvrdá, s vysokým obsahem
vápenatých solí (doporučujeme odstraňovač vodního kamene), nebo je prádlo
velmi znečištěné či se skvrnami, dávky mírně zvyšte.
Informace o stupni tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodáren‐
ského podniku nebo u jiného kompetentního zdroje.
Pro prací prášky nejsou žádná omezení.
Byla-li zvolena předpírka, nesmí se používat tekuté prací prostředky. U cyklů
bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule.
Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do komory pro
prací prostředek v přihrádce dávkovače vaší pračky.
Při odstraňování skvrn před pracím cyklem se řiďte návodem k použití a do‐
poručeným dávkováním dle výrobce daného prostředku. Použijete-li k odstra‐
nění skvrn prací prostředek, je nutné ihned spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NOR‐
MÁLNÍ
PRANÍ
ŠETRNÉ
PRANÍ
Praní při
95 °C
Praní při
60 °C
Praní při
40 °C
Praní při
30 °C
Ruční
praní
Neprat
44
Tabulka programů
BĚLENÍ
Možnost bělení prostředky
uvolňujícími chlór (pouze
chladnými a zředěnými
roztoky)
Nesmí se bělit chlórem
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota
(max. 200 °C)
Střední teplota
(max. 150 °C)
Nízká teplota
(max. 100 °C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické či‐
štění (všemi
běžnými roz‐
pouštědly)
Chemické či‐
štění (všemi
běžnými roz‐
pouštědly
kromě trichlo‐
rethylenu)
Chemické či‐
štění (pouze
benzinem aj.
ropnými roz‐
pouštědly,
R113)
Nesmí se che‐
micky čistit
Vysoká te‐
plota
Střední te‐
plota
SUŠENÍ
Sušit roz‐
prostřené
Sušit za‐
věšené
Sušit na
ramínku
Může se sušit v bub‐
nové sušičce
Nesušit v
bubnové
sušičce
Tabulka programů
Nejsou zde uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a v praxi spolehlivá
nastavení.
Program / Druh prádla
Bavlna : bílá nebo barevná, např.
normálně zašpiněné pracovní oděvy,
ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
Náplň
Zvolitelné možnosti
5,5 kg
Předpírka, Skvrny1), Choulosti‐
vé, Krátký, Máchání plus, Zasta‐
vení s vodou v bubnu, Odlože‐
ného startu
40-60 Mix : Tento program umožňuje 5,5 kg
při 40 °C dosažení stejně vynikajících
výsledků jako program pro bavlnu 60
°C, současně se však pere bavlněné i
syntetické prádlo.
Předpírka, Skvrny1) , Choulosti‐
vé, Máchání plus, Zastavení s
vodou v bubnu, Odloženého
startu
Syntetické : tkaniny ze synthetic‐
kých vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.
2,5 kg
Předpírka, Skvrny1) , Choulosti‐
vé, Krátký, Máchání plus, Zasta‐
vení s vodou v bubnu, Odlože‐
ného startu
Snadné žehlení : pro bavlnu a syn‐ 1,0 kg
tetiku. Snižuje zmačkání prádla a
usnadňuje žehlení.
Předpírka, Máchání plus, Zasta‐
vení s vodou v bubnu, Odlože‐
ného startu
Spotřeba
Program / Druh prádla
Náplň
45
Zvolitelné možnosti
Jemné : pro všechny jemné tkani‐
ny, např. záclony.
2,5 kg
Předpírka, Skvrny1), Krátký,
Máchání plus, Zastavení s vo‐
dou v bubnu, Odloženého startu
Vlna /
: vlna vhodná k praní v
pračce s označením "čistá střižní vlna
určená k praní v pračce, nesráží se".
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu, Od‐
loženého startu
Máchání : Tímto programem lze
vymáchat prádlo prané v ruce.
5,5 kg
Máchání plus, Zastavení s vo‐
dou v bubnu, Odloženého startu
Vypouštění : po zastavení máchání 5,5 kg
s vodou v bubnu (nebo po nočním klidu
plus) provede cyklus vypouštění.
Odstředění : po zastavení máchání 5,5 kg
s vodou v bubnu (nebo po nočním klidu
plus) provede cyklus odstřeďování při
400 až 1200/10002) ot/min.
Odloženého startu
30 min : Ideální pro prádlo, které
potřebuje jen osvěžit.
2,5 kg
Odloženého startu
Eco3) : bílé nebo barevné, např. nor‐
málně zašpiněné pracovní oděvy, lo‐
žní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
5,5 kg
Předpírka, Skvrny1), Choulosti‐
vé, Máchání plus, Zastavení s
vodou v bubnu, Odloženého
startu
1) Není k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.
2) Podle modelu.
3) Referenční program pro testy podle normy CEI 456.
Spotřeba
Program
Teploty
Spotřeba vody
v litrech
Spotřeba ener‐ Trvání v mi‐
gie v kWh
nutách
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetické
60
45
0,80
Syntetické
50
45
0,65
Syntetické
40
45
0,60
Syntetické
30
45
0,50
Snadné žehlení
40
55
0,50
Jemné
40
50
0,50
Viz displej
46
Technické údaje
Program
Teploty
Spotřeba vody Spotřeba ener‐ Trvání v mi‐
v litrech
gie v kWh
nutách
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
Cold
45
0,35
Máchání
-
32
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,015
30 min
30
40
0,35
Eco1)
60
46
0,93
1) Referenční program pro ověřovací test podle normy CEI 456 (program Eco 60 °C): 46 l / 0,93
kWh / 140 min
Průměrné hodnoty, které se mohou měnit v závislost na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Vodovodní přípojka
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Odstraňování vodního kamene z pračky obecně není nutné, dávkujete-li prací
prostředek ve správném množství. Vznikne-li však potřeba odstranění vodního
kamene, použijte speciální nekorozívní prostředek určený jmenovitě pro prač‐
ky, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte pokyny ohledně dávkování a inter‐
valy uvedené na obalu.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy
nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Čištění a údržba
47
Přihrádka dávkovače
Čas od času je nutné vyčistit přihrádku dávkovače pracích prostředků a od‐
stranit veškeré zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky.
1. Dávkovač pracích prostředků nad‐
zdvihněte a vytáhněte.
2. Obě části dávkovače pracích
prostředků oddělte.
3. Umyjte obě části dávkovače pracích
prostředků pod tekoucí vodou.
48
Čištění a údržba
4. Obě části dávkovače opět sestavte.
5. Dávkovač pracích prostředků uložte
zpět na své místo.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky:
Čištění a údržba
1. Otevřete dvířka krytu např. pomocí
šroubováku.
2. Položte pod něj mísu. Otočte uzá‐
věrem proti směru hodinových ruči‐
ček tak, aby byl ve svislé poloze a
mohla vytéct zbylá voda.
3. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáh‐
něte ho.
49
50
Čištění a údržba
4. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vo‐
dou.
5. Zasuňte ho zpět.
6. Uzávěr zašroubujte.
Problémy při provozu
51
7. Zavřete dvířka.
Filtry přívodu vody
Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován.
Pokud však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými
radami, teprve pak zavolejte servis.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespouští
nebo se neplní vo‐
dou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická insta‐
lace nefunguje,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• došlo k výpadku proudu,
• byla přerušena dodávka vody,
• Vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na hadici přívodu vody se objevila červená značka.
52
Problémy při provozu
Problémy
Příčiny
Pračka se napouští
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz
vodou, ale hned ji vy‐
část Instalace).
pouští:
Pračka nemáchá ne‐ • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
bo se nevypouští:
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo
je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program "Vypouštění" nebo funkce "Noční klid
plus" či "Zastavení máchání s vodou v bubnu",
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Kolem pračky jste zji‐ • příliš mnoho pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
stili vodu:
• použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
• vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
• nebyl vrácen zpět na místo vypouštěcí filtr,
• přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní jsou
neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Pračka vibruje, je
hlučná:
• ze spotřebiče nebyly správně odstraněny všechny ochran‐
né přepravní prvky(vit Odstranění ochranných přepravních
prvků),
• spotřebič není ve vodováze a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
zvolený prací cyklus
je příliš dlouhý:
•
•
•
•
•
Pračka se během
pracího cyklu zasta‐
vuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• bylo zvoleno Zastavení máchání s vodou v bubnu,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci
cyklu otevřít:
• kontrolka "okamžité otevření" 1) nesvítí,
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po skončení cyklu 1) .
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota vstupní vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pra‐
cího prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla
přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení
prádla v bubnu.
Na displeji se zobra‐ • víko není správně zavřené.
zí chybový kód E40
2) a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3) :
Upozornění
Problémy
53
Příčiny
Na displeji se zobra‐ • vypouštěcí filtr je neprůchodný,
zí chybový kód E20 • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
2) a tlačítko START/
• vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "In‐
stalace"),
PAUZA bliká žlutě 3):
• vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
• sifon je zanesený.
Na displeji se zobra‐ • Vodovodní kohoutek je zavřený,
zí chybový kód E10 • byla přerušena dodávka vody.
2) a tlačítko START/
PAUZA bliká žlutě 3) :
Na displeji se zobra‐ • vypouštěcí filtr je neprůchodný,
zí chybový kód EF0 • spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte
2) a tlačítko START/
prosím takto:
- zavřete kohoutek na přívodu vody
PAUZA bliká žlutě 3) :
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypou‐
štět,
- zavolejte poprodejní servis.
Vypouštěcí čerpadlo
pračky stále běží, i
když je pračka v kli‐
du:
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte
prosím takto:
- zavřete kohoutek na přívodu vody
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypou‐
štět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při plnění přihrádky • přelili jste přes značku MAX.
dávkovače steče avi‐
váž rovnou do bub‐
nu:
1) Podle modelu.
2) U některých modelů může znít zvukový signál.
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka START/
PAUZA.
Pokyny k instalaci
Upozornění
• Tento spotřebič je těžký. Při jeho stěhování buďte opatrní.
• Před použitím spotřebiče je nutné z něho odstranit přepravní šrouby. Pokud
by nebyly odstraněny všechny ochranné přepravní prvky, mohlo by dojít k
poškození spotřebiče nebo přilehlého nábytku. Při odstraňování ochranných
přepravních šroubů musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
54
Instalace
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení
spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte po‐
kyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebi‐
čem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby
koberec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze poprodejní servis.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné
instalace.
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné přepravní obaly. Uscho‐
vejte si je pro případ potřeby při příští přepravě: přeprava nezajištěného
spotřebiče může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce.
Spotřebič může být také poškozen nárazem.
Vybalení
1. Nakloňte spotřebič dozadu.
Instalace
2. Pootočte ho na jednom rohu o čtvrt
otáčky a odstraňte přepravní pod‐
stavec.
3. Otevřete víko pračky a vytáhněte
červenou vložku.
4. Odstraňte plastovou fólii.
55
56
Instalace
5. Nadzdvihněte a vytáhněte dávko‐
vač pracích prostředků.
6. Vytáhněte blok, který imobilizuje bu‐
ben.
7. Dávkovač pracích prostředků vraťte
na své místo.
Instalace
Odstranění dalších přepravních prvků
Viz podrobné znázornění na následujících obrázcích.
4
3
5
1
2
1
57
58
Instalace
2
3
Instalace
4
59
1
1
2
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla vyrovnaná se sousedícím nábytkem,
postupujte takto:
5
Přívod vody
Dodanou hadici pro přívod vody nainstalujte na zadní stranu pračky následu‐
jícím postupem (nepoužívejte znovu starou hadici):
Instalace
60
90°
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na po‐
prodejní servis.
Odtok
Přípojka na konci ohebné hadice je vhodná pro připojení na všechny běžné
typy sifonu.
Instalace
61
1. Přípojku připevněte k sifonu pomocí
hadicové svorky dodané s pračkou
2. Na vypouštěcí hadici nasaďte ob‐
louk ve tvaru U. Tuto sestavu umí‐
stěte v místě připojení na vypouště‐
cí potrubí (nebo do výlevky) ve vý‐
šce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bez‐
pečnou polohu.
Na konci vypouštěcí hadice musí být
umožněn volný přístup vzduchu, aby
bylo vyloučeno nebezpečí nasávání ka‐
paliny.
MIN 70 cm
MIN 100 cm
4)
UPOZORNĚNÍ
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy na‐
tahována a prodlužována. Je-li příliš
krátká, obraťte se na prodejce.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontro‐
lujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být připojen
pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzem‐
něna a zda je uzemnění provedeno podle platných norem.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na to, aby
se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku.
4) Podle modelu.
62
Životní prostředí
1. Přesné vyvážení pračky vodováhou
omezuje vibrace a hluk a zabraňuje
posunům pračky při praní. Spotřebič
vyrovnejte do vodorovné polohy
seřízením té nožičky, která je příliš
krátká. Vyšroubujte nožičku i s
kroužkem (spotřebič můžete podle
potřeby nadzvednout).
2. Když je spotřebič stabilně vyrovna‐
ný, podržte nožičku na podlaze a
kroužek utáhněte na maximum.
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být
shromážděny a recyklovány.
Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být nebezpeč‐
né ostatním osobám: odřízněte napájecí šňůru na dolní části spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu udává, že s tímto výrobkem nelze za‐
cházet jako s domovním odpadem. Je nutné ho odvézt k recyklaci do přísluš‐
ného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Za‐
jištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným ne‐
gativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způ‐
sobeny nevhodnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domov‐
ního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Záruka/Zákaznická služba
63
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částeč‐
nému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá tvrdosti vo‐
dy (srovnej odst. "Dávkování správného množství pracího prostředku"), vel‐
ikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.
CZ
Záruka/Zákaznická služba
CESKÁ REPUBLIKA
Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je poskytována pouze kupují‐
címu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bĕžnému
používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku
v trvání dvaceti čtyř mĕsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupují‐
cím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranĕní
vady, popřípadĕ - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčinĕ i projevu) vady
neúmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávnĕn žádat přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmĕnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmĕrnĕ
opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnĕní každého práva ze
Záruky přitom je, že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
• veškerĕ záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provádĕny v
Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranĕní vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky)
je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku.
Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ovĕření existen‐
ce reklamované vady, včetnĕ odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže)
výrobku, v provozní dobĕ tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servis‐
ním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji však do konce záruční do‐
by, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávnĕnost reklamace a podle po‐
vahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskyt‐
nout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání
uplatnĕného práva na odstranĕní vady, k ovĕření existence reklamované vady
i k záruční opravĕ výrobku.
64
Evropská Záruka
Bĕh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnĕní práva na odstranĕní
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak
jen při splnĕní podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkon‐
trolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému se‐
rvisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné ná‐
klady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z tĕchto záručních podmínek platí pouze na území České re‐
publiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetnĕ poško‐
zení způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní,
nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek požitý nad rámec bĕžné‐
ho používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi vý‐
robku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných se‐
rvisních středisek v České republice, včetnĕ jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch servisních střediscích po‐
skytnou:
• prodávající,
• ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budĕjovická 3, 140 21 Praha 4, tel:
261126112
• Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích
uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené ze‐
mě do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
65
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společ‐
ností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není vy‐
užíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na
Vás vztahují podle zákona.
66
67
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.pl
108454000-00-032009
www.aeg-electrolux.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement