Electrolux EWT10540W User manual

Electrolux EWT10540W User manual
instrukcja obsługi
návod k použití
használati útmutató
návod na používanie
Инструкция по
эксплуатации
Pralka
Pračka
Mosógép
Práčka
Стиральная машина
EWT 10540 W
2 electrolux
1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Nóżki regulowane do poziomowania
1
2
3
Panel sterowania
Time Manager
Time
Manager
90°
1000
60°
900
40°
700
30°
500
Eco
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Pokrętło wyboru programów
Przyciski i ich funkcje
Wyświetlacz
Kontrolka "Dodaj pranie"
Przycisk "Start/Pauza"
Przyciski funkcji kontroli czasu "Time manager"
Symbole
8.88
1. Funkcja kontroli czasu "Time manager"
2. Temperatura
3. Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci
4. Fazy programu
5. Długość cyklu lub czas opóźnienia rozpoczęcia
programu
electrolux 3
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX
M )
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki,
broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w
płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od
zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach lub rozdartych.
Instalacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie.
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone
z zewnątrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
• Przed podłączeniem urządzenia należy usunąć
wszystkie elementy blokady transportowej i
opakowania.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w
domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia
urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy
nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie za-
•
•
•
•
słania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być
wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się z instrukcjami
podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można zlecić
jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej
instalacji urządzenia.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz
węża spustowego w naczyniu postawionym na
podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać,
aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w
tym celu pokrętło wyboru programów na "Stop"
.
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy
upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów
komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane.
4 electrolux
• Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy
odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy
włożyć rzeczy do bębna.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji
Blokada zabezpieczająca przed
uruchomieniem przez dzieci
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu
programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian
opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
• jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można uruchomić
urządzenia.
Aby włączyć zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, należy włączyć urządzenie, a
następnie równocześnie nacisnąć przyciski "Dodatkowe płukanie"
i "Opóźnienie rozpoczęcia
programu"
i przytrzymać je, aż na wyświetlaczu
pojawi się symbol
. Wybrana opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć opcję zabezpieczenia
przed uruchomieniem przez dzieci, należy powtórzyć powyższe czynności.
Sygnał dźwiękowy
Sygnał dźwiękowy, jeśli jest włączony, rozbrzmiewa: po każdym wciśnięciu przycisku, w momencie
zakończenia programu oraz w przypadku usterki.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i jednocześnie wcisnąć przyciski "Pranie wstępne"
i "Dodatkowe płukanie"
i przytrzymać je, aż
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany jedynie wtedy, gdy będzie informować o
alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy powtórzyć te same czynności.
Obsługa pralki
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
wodne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze
90°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem
detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę
urządzenia.
• Otworzyć bęben
naciskając przycisk blokady A:
dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę
pralki.
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
A
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia sprawdzić, czy klapki bębna są
prawidłowo zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli
wybrano opcję "pranie wstępne", do komory prania wstępnego
. Płyn zmiękczający można wlać
do przegródki oznaczonej symbolem
.
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym
programie. Przycisk "Start/Pauza" miga w kolorze
zielonym.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru
programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowo wybranego
programu. Zacznie migać komunikat "Err", a przy-
electrolux 5
cisk "Start/Pauza" przez kilka sekund będzie migał
w kolorze czerwonym.
Wybór temperatury
Naciskać przycisk " Temperatura" , aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę (patrz "Tabela
Programów"). Symbol
oznacza pranie w zimnej
wodzie.
Wybór prędkości wirowania
Nacisnąć przycisk "Wirowanie"
, aby zmienić
prędkość wirowania.
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Wełniane, Eko,
Jeans, Antyalergiczne, Higieniczne: 1000 obr./
min., dla programów Syntetyczne, Bielizna, Łatwe
prasowanie: 900 obr./min., dla programów Delikatne, Jedwabne: 700 obr./min.
Po zakończeniu programu, jeśli wcześniej wybrano opcję "Cykl nocny plus"
, należy jeszcze
wykonać program "Wirowanie"
lub "Odpompowanie"
, aby zakończyć cykl prania i odpompować wodę.
Wybór opcji
Opcje można dobierać po wybraniu programu,
lecz przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza"
(patrz "Tabela programów"). Wcisnąć żądany
przycisk/przyciski; zapalą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną.
Jeśli jedna z opcji nie współpracuje z wybranym
programem, na wyświetlaczu będzie migał komunikat "Err", a przycisk "Start/Pauza" zacznie migać
w kolorze czerwonym.
Opcja "Pranie wstępne"
Urządzenie przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze do 30°C.
Opcja "Dodatkowe płukanie"
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli
płukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest
zalecana dla osób z wrażliwą skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk "Dodatkowe płukanie"
. Opcja jest włączona jedynie dla wybranego programu.
Na stałe: Wcisnąć i przez kilka sekund przytrzymać
oraz "Opóźnienie
przyciski "Pranie wstępne"
rozpoczęcia programu"
. Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia.
Aby wyłączyć opcję, powtórzyć powyższe czynności.
"Opóźnienie rozpoczęcia programu"
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny - aż do 20
godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu
można zmienić lub anulować w każdej chwili przed
naciśnięciem przycisku "Start/Pauza". W tym celu
należy ponownie wcisnąć przycisk "Opóźnienie
rozpoczęcia programu"
(0' oznacza natychmiastowe rozpoczęcie programu).
Jeśli przycisk "Start/Pauza" został już naciśnięty,
aby zmienić lub anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu, należy:
• Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", a następnie "Opóźnienie rozpoczęcia programu"
. Nacisnąć
przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć program.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić
pokrętło w położeniu "Stop"
, a następnie
ponownie zaprogramować cykl.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas do
momentu rozpoczęcia opóźnionego prania. Aby ją
otworzyć, należy włączyć pauzę naciskając w tym
celu przycisk "Start/Pauza". Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Time Manager
Program można wydłużyć lub skrócić przy pomocy przycisków funkcji kontroli czasu "Time Manager"
. Wskazywany jest również poziom zabrudzenia prania.
Pranie bardzo zabrudzone
Pranie średnio zabrudzone
Pranie lekko zabrudzone
Pranie bardzo lekko zabrudzone lub połowa
wkładu
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od
wybranego programu.
Rozpoczęcie programu
Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć
cykl; Odpowiednia kontrolka zaświeci się w kolorze zielonym. Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas prania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trwającej fazy prania, a także
informacja o czasie do zakończenia programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie
czasu.
Podgrzewanie
Podczas trwania programu na wyświetlaczu pojawia się symbol , który oznacza, że woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
6 electrolux
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania
Gdy świeci się kontrolka "Dodaj pranie"
można
włożyć dodatkowe rzeczy do pralki w następujący
sposób. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza": w czasie, gdy urządzenie jest w trybie pauza, odpowiednia kontrolka będzie migała w kolorze zielonym.
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby kontynuować program.
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w trwającym programie, należy włączyć pauzę poprzez naciśnięcie przycisku "Start/Pauza". Jeśli zmiana nie
jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komu-
nikat "Err", a przycisk "Start/Pauza" przez kilka sekund będzie migał w kolorze czerwonym. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować
trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło
.
wyboru programów w położeniu "Stop"
Zakończenie programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie; gaśnie przycisk "Start/Pauza", a na wyświetlaczu miga "0".
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Ustawić pokrętło
wyboru programów w położeniu "Stop"
. Wyjąć
pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
Tabela programów
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełniane (pranie w zimnej wodzie - 5,5 kg
90°): Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze
średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna,
ściereczki.
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time manager
Syntetyczne (pranie w zimnej wodzie 2,5 kg
- 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time manager
2,5 kg
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time manager
Wełniane (pranie w zimnej wodzie - 1,0 kg
40°): Rzeczy wełniane, które można prać w
pralce, z napisem na metce "czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie zbiega się w praniu".
Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
1,0 kg
Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Bielizna (pranie w zimnej wodzie - 40°): 1,0 kg
Do prania rzeczy bardzo delikatnych, takich
jak bielizna.
Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
5,5 kg
Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie,
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Delikatne (pranie w zimnej wodzie 40°): Wszystkie tkaniny delikatne, np. firany.
Jedwabne (pranie w zimnej wodzie 30°): Tkaniny, które można prać w pralce w
temperaturze 30°C.
Płukania: W tym programie można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Odpompowanie: Pozwala na odpompo- 5,5 kg
wanie wody po praniu z włączoną opcją "Stop
z wodą" (lub "Cykl nocny plus").
Wirowanie: Cykl wirowania z prędkością 5,5 kg
od 500 do 1000 obr./min. po praniu z włączoną opcją "Stop z wodą" (lub "Cykl nocny
plus").
Opóźnienie rozpoczęcia programu
electrolux 7
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Białe lub kolorowe, np. 5,5 kg
ubrania robocze średnio zabrudzone, pościel,
obrusy, bielizna, ściereczki.
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
1,0 kg
Łatwe prasowanie (pranie w zimnej
wodzie - 60°): Tkaniny bawełniane i syntetyczne. Zmniejsza wygniecenie prania i ułatwia
prasowanie.
Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie,
Opóźnienie rozpoczęcia programu
3,0 kg
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Antyalergiczne (60°): Do usuwania bak- 5,5 kg
terii i alergenów obecnych w tkaninach bawełnianych. Włączona jest opcja "Dodatkowe płukanie".
Pranie wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Higieniczne (90°): Cykl ułatwiający usu- 5,5 kg
wanie mikroorganizmów.
Cykl nocny plus, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Eko 1) (40° - 90°):
Jeans (pranie w zimnej wodzie - 60°):
Do prania odzieży jeansowej. Włączona jest
opcja "Dodatkowe płukanie".
1) Program referencyjny dla prób zgodnie z normą CEI 456 (Program Eko 60°): 49 l / 1,04 kWh / 170
min
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
1
2
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować
specjalne niekorozyjne środki odkamieniające
przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości
dawek oraz częstotliwości stosowania podanych
na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą
z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno
stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych
podobnych środków czyszczących.
3
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
1
2
Przed zamknięciem klapki należy
sprawdzić, czy filtr jest dobrze zamontowany, pociągając w tym celu
ściankę środkową w górę i w dół.
Filtr
Należy regularnie czyścić filtr, który znajduje się na
spodzie zbiornika:
8 electrolux
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym
próbom i testom. Jednakże, w razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyna
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja elektryczna, brak prądu,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano ustawienia włączenia programu,
• przerwa w dostawie wody, zamknięty zawór wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak.
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• zbyt nisko położona jest prowadnica "U" węża spustowego (patrz rozdział "Instalacja").
Pralka nie wypompowuje • wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wody lub nie odwirowuje: • filtr jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program "Odpompowanie" albo opcję "Tryb nocny plus" lub
"Stop z wodą",
• prowadnica "U" węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
•
•
•
•
nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
prowadnica "U" węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są zadowalające:
•
•
•
•
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,
wybrano niewłaściwy program prania,
dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział "Instalacja"),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, zbyt mało prania,
• urządzenie jest w okresie docierania silnika, w miarę upływu czasu hałas
będzie zanikać.
electrolux 9
Nieprawidłowe działanie
Przyczyna
Cykl prania jest zbyt długi:
•
•
•
•
•
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję "Stop z wodą",
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu cyklu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1 - 2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia • pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.
się kod błędu E40 1) a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 2) :
Na wyświetlaczu pojawia
się kod błędu E201) , a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 2) :
•
•
•
•
•
filtr jest zatkany,
wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz rozdział "Instalacja"),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia • zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
się kod błędu E10 1) , a
przycisk "Start/Pauza"
miga na czerwono 2) :
Na wyświetlaczu pojawia • filtr na odpływie wody jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy:
się kod błędu EF0 1) , a
- zamknąć zawór wody,
przycisk "Start/Pauza"
- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
miga na czerwono2) :
kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Pompa opróżniająca sta- • włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy:
le pracuje, nawet wtedy,
- zamknąć zawór wody,
gdy urządzenie jest wyłą- uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
czone:
kontaktu,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający do- • przekroczono poziom MAX.
staje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go do komory na detergenty:
1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu wcisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić przerwany program.
Środki piorące i zmiękczające
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy
mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to
być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych
ograniczeń dotyczących stosowania detergentów
w proszku. Detergentów w płynie nie można stosować gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można stosować
detergenty w płynie wlewając je do specjalnego
dozownika, który będzie włożony bezpośrednio do
10 electrolux
bębna. Detergenty w tabletkach należy wkładać
do dozownika detergentów w pralce.
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20/27
Instalacja
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość:
transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku
uderzeń.
Rozpakowanie
1
2
3
4
2a
2b
3
4
Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy postępować zgodnie z
zaleceniami na rysunku 4.
Dopływ wody
1
2
Demontaż zabezpieczeń
1a
2
4
1a
1b
1b
Jeśli to konieczne, należy przestawić wąż dopływu
wody w kierunku pokazanym na rysunku nr 1. W
tym celu należy poluzować nakrętkę węża dopływu wody i skierować wąż w dół jak na rysunku nr
1. Dokręcić nakrętkę i sprawdzić szczelność. Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność. Węża
electrolux 11
dopływowego nie można przedłużać. Jeśli jest za
krótki, należy skontaktować się z serwisem.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Spust wody
Zamontować prowadnicę w kształcie litery "U"
na wężu spustowym.
Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub
na krawędzi umywalki)
na wysokości od 70 do
100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić
dostęp powietrza do końcówki węża spustowego,
aby zapobiec zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać węża
spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
elektrycznym pralki należy umieścić następujący
bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urządzenie nie może
być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka
oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom,
hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania
jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie
Ochrona środowiska
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy oddać je
do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat
takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na surowce
wtórne. Oddając urządzenie do utylizacji, należy
również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód
zasilający tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak,
jak innych odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych
zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby
PL
być wynikiem nieprawidłowego obchodzenia się z
produktem. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do
pełna unikając małych ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia
twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz
stopnia zabrudzenia prania.
POLSKA - Warunki gwarancyjne
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że
zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w
razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony
do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące od daty zakupu.
12 electrolux
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły
zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji
Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie
czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli
jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony.
Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować
nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu
pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z tytułu niezgodności towaru z
umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium
Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie
datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i
podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected], www.electrolux.pl
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej
instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia
zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez
sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same,
jak okres i zakres obowiązujące dla danego mo-
delu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupującego i nie można jej
przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie
z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do
celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w
żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 13
1. Ovládací panel
2. Rukojeť víka
3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky
1
2
3
Ovládací panel
Time Manager
Time
Manager
90°
1000
60°
900
40°
700
30°
500
Eco
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Volič programu
Tlačítka a jejich funkce
Displej
Kontrolka "Přidání prádla"
Tlačítko "Start/Pauza"
Tlačítka "Časový manažer"
Symboly
8.88
1.
2.
3.
4.
5.
Time manager
Teplota
Dětská pojistka
Průběh cyklu
Odpočítávání délky cyklu nebo prodlevy časovače
14 electrolux
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX M )
Bezpečnostní informace
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si
pozorně přečtěte následující body. Tento návod k
použití uložte u spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny všechny mince,
zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by
zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do
povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte
spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.
Instalace
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není
vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá
poškození během přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny
přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno
kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace
úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte
služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté
kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval
větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou
zástrčkou, která odpovídá předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické
síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než
0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní
opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní
hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do
nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet
až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy "Stop"
odpojte pračku od elektrické sítě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání
se tvorbě ledu, který by poškodil pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby
byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod
bod mrazu.
Použití
• Tento spotřebič je určen k normálnímu použití v
domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním,
průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na štítku
každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly
skvrny odstraňovány benzínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto
látky odpaří, a teprve pak vložte oděvy do bubnu
pračky
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
electrolux 15
Vlastní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení :
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb, funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus,
musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním cyklu,
spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte
pračku a stiskněte současně tlačítka "Máchání
plus"
a "Odložený start"
, dokud se na displeji neobjeví symbol
pro potvrzení. Tato volba
se uloží do paměti. Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte stejný postup.
Zvukový signál
Když je povolen zvukový signál, zní při stisku tlačítka, na konci programu, nebo pro oznámení poruchy.
Chcete-li ho zrušit, zapněte pračku a stiskněte
současně tlačítka "Předpírka"
a "Máchání
plus",
dokud nezazní pípnutí. Tento signál pak
zazní pouze v případě zvukového varovného signálu. Chcete-li ho znovu povolit, opakujte stejný
postup.
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní
přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C bez jakéhokoli prádla, ale s pracím prostředkem, aby se
vyčistila nádrž na vodu.
Denní používání
Vložte prádlo
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajišťovacího tlačítka A:
automaticky se
otevřou obě křídla
dvířek bubnu.
• Vložte prádlo,
zavřete buben a víko pračky.
Volba teploty
A
Upozornění Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený :
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Nasypte příslušné množství pracího prášku do komory pro praní
a, pokud jste zvolili funkci
"předpírka", také do komory pro předpírku
.
Podle potřeby nalijte do komory označené
avivážní prostředek.
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný program. Tlačítko "Start/Pauza" zeleně bliká.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný
program, pračka nebude na tento nově zvolený
program reagovat. Bliká nápis "Err" a tlačítko
"Start/Pauza" červeně bliká několik vteřin.
Stiskněte opakovaně tlačítko " Teplota" ke zvýšení nebo snížení teploty (viz "Tabulka programů").
Symbol
odpovídá praní za studena.
Volba rychlosti odstředění
Stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění"
,
abyste změnili rychlost odstředění.
Maximální otáčky odstřeďování jsou:
pro programy Bavlna, Vlna, Eco, Džíny, Antialergie,
Hygiena: 1000 ot/min, pro programy Syntetika,
Dámské prádlo, Snadné žehlení : 900 ot/min pro
Jemné prádlo, Hedvábí: 700 ot./min.
Na konci programu, pokud jste zvolili "Noční cyklus
plus"
, musíte zvolit program "Odstředění"
nebo "Vypouštění"
k dokončení cyklu a vypuštění vody.
Volba funkcí
Různé funkce se volí po volbě programu a před
stisknutím tlačítka "Start/Pauza", (viz "Tabulka programů"). Stiskněte požadované tlačítko/a; příslušná kontrolka se rozsvítí. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná
se zvoleným programem, na displeji začne blikat
nápis "Err" a tlačítko "Start/Pauza" bliká červeně.
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
16 electrolux
Funkce "Máchání plus"
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více máchání. Tato možnost se doporučuje pro osoby s
citlivou pokožkou a v oblastech s měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko "Máchání plus"
.
Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá tlačítka
"Předpírka"
a "Odložený start"
. Funkce je
trvale aktivní, i když pračku vypnete. Chcete-li
funkci vypnout, opakujte stejný postup.
"Odložený start"
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin.
Zvolený čas se na několik vteřin objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit
kdykoli před stisknutím tlačítka "Start/Pauza" dalším stisknutím tlačítka "Odložený start"
(0' znamená okamžité spuštění).
Pokud jste již stiskli tlačítko "Start/Pauza" a přejete
si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte
takto:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko "Start/Pauza" a pak
"Odložený start"
. Stiskněte tlačítko "Start/
(Pauza)" ke spuštění cyklu.
• Chcete-li změnit dobu odložení na časovači,
musíte přejít přes polohu "Stop"
a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li ho otevřít, musíte nejdříve
pračku pozastavit stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Po opětovném zavření víka stiskněte opět tlačítko "Start/Pauza".
Časový manažer
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí
tlačítek "Časový manažer"
. Je uveden i stupeň
znečištění prádla.
Velmi špinavé prádlo
Normálně špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo
Velmi málo špinavé prádlo nebo poloviční
náplň
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle zvoleného druhu programu.
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko "Start/Pauza ke spuštění cyklu;
příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně. Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný, to je normální
jev. Na displeji se zobrazuje symbol pro právě probíhající cyklus a zbývající čas. Pokud jste zvolili odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání
zbylé doby.
Ohřev
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se
v průběhu cyklu symbol .
Přerušení programu
Přidání prádla
, můžete
Když svítí kontrolka "Přidat prádlo"
přidat prádlo podle následujícího postupu. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza: po dobu pozastavení
pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat.
Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po
zastavení pračky. Chcete-li, aby program pokračoval, znovu stiskněte tlačítko "Start/Pauza ".
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je
nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka "Start/
Pauza". Jestliže úprava není možná, bliká na displeji "Err" a tlačítko "Start/Pauza" bliká několik
vteřin červeně. Chcete-li i přesto změnit program,
je nutné zrušit právě probíhající program (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem
programů do polohy "Stop"
.
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko "Start/Pauza" zhasne a na displeji bliká "0" . Otevření víka je
možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Programovým voličem otočte do polohy "Stop"
. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Bavlna (studená - 90°) : bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
5,5 kg
Noční cyklus plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start, Časový manažer
Syntetika (studená - 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nemačkavé košile, blůzy.
2,5 kg
Noční cyklus plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start, Časový manažer
electrolux 17
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Jemné (studená - 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Noční cyklus plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start, Časový manažer
Vlna (studená - 40°): vlna vhodná k
praní v pračce s označením "Čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se".
1,0 kg
Noční cyklus plus, Odložený start
Hedvábí (studená - 30°): látky, které lze
prát v pračce při 30 °C.
1,0 kg
Noční cyklus plus, Odložený start
Dámské prádlo (studená - 40°): pro vel- 1,0 kg
mi jemné prádlo, např. dámské spodní prádlo.
Noční cyklus plus, Odložený start
Máchání: tímto programem lze vymáchat 5,5 kg
prádlo prané v ruce.
Noční cyklus plus, Máchání plus, Odložený start
Vypouštění: po Zastavení máchání s vo- 5,5 kg
dou v bubnu (nebo po Nočním cyklu plus) provede cyklus vypouštění.
Odstředění: Odstřeďovací cyklus od 500 5,5 kg
do 1000 ot/min po Zastavení máchání (nebo
po cyklu Noční provoz plus).
Odložený start
5,5 kg
Eco 1) (40° - 90°) : bílá nebo barevná,
např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
Noční cyklus plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start
1,0 kg
Snadné žehlení (studená - 60°): pro
bavlnu a syntetiku. Snižuje zmačkání a usnadňuje žehlení.
Předpírka, Máchání plus, Odložený
start
3,0 kg
Džíny (studená - 60°): pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání plus.
Noční cyklus plus, Předpírka, Odložený
start
Antialergie (60°) : Ke zničení baktérií a
alergenů v bavlněných tkaninách. Je zapnuta
funkce Máchání plus.
5,5 kg
Hygiena (90°): Cyklus podporující zničení 5,5 kg
mikroorganizmů.
Předpírka, Odložený start
Noční cyklus plus, Předpírka, Máchání
plus, Odložený start
1) Zkušební program pro ověřovací test podle normy CEI 456 (program Eco 60°). 49 l / 1,04 kWh / 170
min
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky používejte vhodný nekorozívní prostředek určený pro
pračky. Dodržujte doporučené dávkování a intervaly odstraňování vodního kamene, uvedené na
štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
1
2
18 electrolux
Filtr
Pravidelně čistěte filtr na zachycování různých
předmětů, který se nachází v dolní části bubnu:
1
2
Zkontrolujte, zda je filtr dobře připevněný ještě před zavřením tak, že posunete nahoru a dolů prostřední výčnělek.
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
3
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud však přesto
zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak zavolejte servis.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje
došlo k výpadku proudu,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byla přerušena dodávka vody, vodovodní kohout je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na hadici přívodu vody se objevila červená značka.
Pračka napustí vodu a
hned ji vypustí:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část Instalace).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• filtr předmětů je ucpaný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program "Vypouštění" nebo funkce "Noční klid plus" či "Zastavení máchání"s vodou v bubnu,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
přívodní hadice netěsní.
Prádlo není dobře vyprané:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
electrolux 19
Problémy
Příčiny
Spotřebič vibruje, je hluč- • ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část Instaný:
lace),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně, je ho příliš málo.
• spotřebič je ve fázi otáčení bubnu, pak hluk přestane.
Prací cyklus je příliš dlou- • filtry přívodu vody jsou zanesené,
hý:
• byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
• zareagoval detektor přehřívání motoru,
• teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
• zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci Zastavení máchání,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje 1 - 2 minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí
• víko není správně zavřené.
chybový kód E40 1) a tlačítko "Start/Pauza" červeně bliká 2) :
Na displeji se objeví kód
E20 1) a tlačítko "Start/
Pauza" červeně bliká 2) :
•
•
•
•
•
filtr předmětů je ucpaný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Instalace"),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
Na displeji se objeví kód
E10 1) a tlačítko "Start/
Pauza" červeně bliká 2) :
• vodovodní kohout je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
Na displeji se objeví kód
EF0 1) a tlačítko "Start/
Pauza" červeně bliká 2) :
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohout,
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,
- zavolejte poprodejní servis.
Čerpadlo pračky neustále běží , i když je pračka
vypnutá :
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohout,
- před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět,
- zavolejte poprodejní servis.
Při plnění přihrádky dávkovače steče aviváž rovnou do bubnu:
• překročili jste značku MAX.
1) U některých modelů může znít zvukový signál.
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka "Start/Pauza".
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky
určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to
narušit prádlo. Pro prací prášky nejsou žádná
omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule.
Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí
20 electrolux
být vloženy do oddílu pro prací prostředek v
přihrádce dávkovače vaší pračky.
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné
přepravní obaly. Uschovejte si je pro případ
potřeby při příští přepravě: Přeprava nezajištěného
spotřebiče může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce. Spotřebič může být
také poškozen nárazem.
2a
2b
3
4
Vybalení
1
2
4
3
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla vyrovnaná
se sousedícím nábytkem, postupujte podle obrázku 4.
Přívod vody
1
2
Odstrojení
1a
1b
2
4
1a
1b
V případě potřeby posuňte přívodní hadici do směru jako na obrázku 1. Postupujte tak, že povolíte
pojistnou matici přívodní hadice a umístíte přívodní
hadici dolů, jak je nakresleno na obrázku 1. Utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte, zda hadice
neuniká. Otevřený vodovodní kohout je zavřený.
Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
electrolux 21
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš
krátká, obraťte se na poprodejní servis.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve tvaru
U. Tuto sestavu umístěte v místě připojení na
vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bezpečné připevnění. Na konci vypouštěcí hadice musí být
umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a
prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na
servis.
jistky: 13 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být
připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda
je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala
stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování po-
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného
dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě),
aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by
mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte napájecí šňůru na dolní části spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu udává, že
s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním
odpadem. Je nutné jej odvézt do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výCZ
robku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním úřadu,
středisku pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak
vodu i energii a přispějete k ochraně životního
prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu
pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte
pouze pro silně zašpiněné prádlo.
• Používejte takové množství pracího prostředku,
které odpovídá tvrdosti vody, velikosti náplně
prádla a stupni jeho znečištění.
CESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
bĕžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř mĕsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
včasné a řádné odstranĕní vady, popřípadĕ - neníli to vzhledem k povaze (tzn. příčinĕ i projevu) vady
neúmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávnĕn žádat
přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výmĕnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadmĕrnĕ opotřeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnĕní každého práva ze Záruky přitom je,
že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i
vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
• veškerĕ záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provádĕny v Autorizovaném servisním středisku,
22 electrolux
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný
doklad o koupi.
Právo na odstranĕní vady výrobku (i všechna
případná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ovĕření existence reklamované vady, včetnĕ odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní dobĕ tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávnĕnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu
středisku součinnost potřebnou k prokázání
uplatnĕného práva na odstranĕní vady, k ovĕření
existence reklamované vady i k záruční opravĕ výrobku.
Bĕh záruční doby se staví po dobu od řádného
uplatnĕní práva na odstranĕní vady do provedení
záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnĕní podmínky uvedené v
předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu
před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho
obsah a kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna nebo
nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému
servisnímu středisku shora uvedenou součinnost,
je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z tĕchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetnĕ poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti
nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na
výrobek požitý nad rámec bĕžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout
mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetnĕ jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch
servisních střediscích poskytnou:
• prodávající,
• ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
Budĕjovická 3, 140 21 Praha 4, tel: 261302111
• Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič se
vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech
zemích uvedených v zadní části tohoto návodu
během období stanoveného v záruce spotřebiče
nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit
předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období
a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové
zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další
osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu
s pokyny vydanými společností Electrolux a
používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi
příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná
závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
electrolux 23
1. A kezelőpanel
2. Fedélfogantyú
3. Szabályozható szintezőlábak
1
2
3
A kezelőpanel
Time Manager
Time
Manager
90°
1000
60°
900
40°
700
30°
500
Eco
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Programkapcsoló
Nyomógombok és funkcióik
Kijelző
"Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény
"Start/Szünet" gomb
"Időkezelés" nyomógombok
A szimbólumok
8.88
1.
2.
3.
4.
5.
Időkezelés
Hőmérséklet
Gyermekbiztonság
Futó ciklus
Ciklus hossza vagy a Késleltetett indítás visszaszámlálása
24 electrolux
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel M fölé)
Biztonsági információk
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat.
Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében.
Általános biztonság
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön
meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt,
brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja
a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a
készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.)
tegye egy kis vászonzsákba vagy párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza
le a készüléket az elektromos hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat,
amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt
anyagot tartalmaznak.
Üzembe helyezés
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
készülék külseje bármilyen módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el
minden szállítási rögzítőcsavart és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához
szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti
el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás
elektromos rendszerét alkalmassá kell tenni, ezt
a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a
hálózati tápkábel ne szoruljon be a készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe,
győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zárja
•
•
•
•
el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét sem.
A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt
hálózati csatlakozódugasszal kell felszerelni.
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található
utasításokat.
A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a
helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges
károkért.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézkedéseket meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni
a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról a
programkapcsolót "Stop"
állásba forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.
Használat
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi
vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a
kezelési címke utasításait.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata esetén várjon, amíg a termék
elpárolog, mielőtt ezeket a ruhadarabokat a
dobba tenné.
electrolux 25
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján
lévő személyek (beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a biztonságukért felelős
személy nem biztosít számukra felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Személyre szabás
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az opciók vagy a
program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy
egy új ciklust futtasson le.
• ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék nem indítható el.
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre a "Öblítés plus"
és "Késleltetett indítás"
gombot, amíg
visszaigazoló jel meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválasztá-
sát. Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje
meg a műveletet.
Hangjelzés
Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, az megszólal egy gomb megnyomásakor, a program végén, egy hiba jelzésére.
Az opció kikapcsolásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre a "Előmosás"
és "Öblítés plus"
gombot, amíg egy sípolás
nem hallatszik. A jelzés csak figyelmeztető hangjelzéseknél aktív. Ha ismét aktiválni kívánja, ismételje meg ugyanazt a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Az első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos
és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és minden más
elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°Con, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy
megtisztítsa a víztartályt.
Napi használat
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb
megnyomásával
nyissa ki a dobot: A
két ajtószárny automatikusan kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a
dobot és a mosógép fedelét.
az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a
rekeszbe, ha szükséges.
A
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék fedelét,
győződjön meg arról, hogy a dob jó be vane zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A mosószerek adagolása
Öntse a mosópormennyiséget a mosási rekeszbe
és az előmosási rekeszbe
, ha kiválasztotta
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra.
A "Start/Szünet" gomb zölden villog.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót egy
másik programra, amikor egy ciklus folyamatban
van, a készülék figyelmen kívül hagyja az újonnan
kiválasztott programot. Az "Err" felirat és a "Start/
Szünet" gomb pirosan villog néhány másodpercig.
A hőmérséklet beállítása
A "Hőmérséklet" gomb ismételt megnyomásával
növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet (lásd
"Programtáblázat"). A
jel hideg mosást jelent.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
A centrifugálási sebesség módosításához nyomja
gombot.
meg a "Centrifugálás"
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, Gyapjú, Eco, Farmer, Anti-allergia, Fertőtlenítő esetében: 1000 fordulat/perc, Műszál, Fe-
26 electrolux
hérnemű, Vasaláskönnyítő esetében: 900 fordulat/
perc, Kímélő, Selyem esetén: 700 fordulat/perc.
A program végén, ha a "Halk ciklus plus"
opciót
választotta, ki kell választania egy "Centrifugálás"
vagy "Ürítés"
programot a ciklus befejezéséhez és a víz kiürítéséhez.
Opciók kiválasztása
A Különböző opciókat a program kiválasztása után
és a "Start/Szünet" gomb megnyomása előtt kell
kiválasztani (lásd "Programtáblázat"). Nyomja meg
a kívánt gombo(ka)t; a megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfény kialszik. Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze
a kiválasztott programmal, az "Err" felirat villog, és
a "Start/Szünet" gomb pirosan villog.
"Előmosás" opció
A készülék egy előmosást végez max. 30 °C-on.
"Öblítés plus" opció
A mosógép egy vagy több további öblítést végez
a mosási ciklus alatt. Ez az opció az érzékeny bőrű
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz
nagyon lágy.
Ideiglenesen: Nyomja meg az "Öblítés plus"
gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál
aktív.
Állandó: Tartsa lenyomva az "Előmosás"
és a
"Késleltetett indítás"
gombot néhány másodpercig. Az opció bekapcsolva marad még akkor is,
ha közben feszültségmentesíti a készüléket. Ha ki
akarja kapcsolni, a bekapcsoláshoz hasonlóan kell
eljárnia.
"Késleltetett indítás"
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási program
indítását 30, 60, 90 perccel, illetve 2-20 órával
késleltesse. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja
vagy törölheti a "Start/Szünet" gomb megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a "Késleltetett indítás"
gombot (0' jelzi az azonnali indítást).
Ha már megnyomta a "Start/Szünet" gombot, de
szeretné módosítani vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:
• A késleltetett indítás törléséhez, és a ciklus
azonnali elindításához nyomja meg a "Start/Szünet", majd pedig a "Késleltetett indítás"
gombot. A program elindításához nyomja meg a
"Start/Szünet" gombot.
• A késleltetési időszak módosításához "Stop"
állásba kell lépnie, majd újra kell programoznia a ciklust.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva
van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a "Start/Szünet"
gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a "Start/Szünet" gombot.
Időkezelés
A ciklus az "Időkezelés"
gombok használatával
meghosszabbítható vagy lerövidíthető. A ruhanemű szennyezettségi szintje is jelzésre kerül.
Erősen szennyezett ruhanemű
Közepesen szennyezett ruhanemű
Enyhén szennyezett ruhanemű
Nagyon enyhén szennyezett ruhanemű
A kiválasztott programtól függ, hogy a felsorolt kategóriák melyike jelenik meg.
A program indítása
A program elindításához nyomja meg a "Start/Szünet" gombot; a megfelelő jelzőfény zölden világít.
Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus
alatt nem mozdul el. Az aktuális ciklus jele és a
hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett
indítást van kiválasztva, a visszaszámlálás jelenik
meg a kijelzőn.
Felmelegítés
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék
eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása
Amikor a "Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény
világít, beteheti a mosnivalót a következőképpen eljárva. Nyomja meg a "Start/Szünet" gombot" a
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben a készülék szünet helyzetben van. A fedelet csak kb.
két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
leállt. A program folytatásához nyomja meg ismét
a "Start/Szünet" gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a "Start/Szünet" gomb megnyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha a
módosítás nem lehetséges, az "Err" felirat villog a
kijelzőn, és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog
néhány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy
módosítja a programot, törölnie kell az aktuális
programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a "Stop"
állásba.
A program vége
A mosógép automatikusan leáll; a "Start/Szünet"
gomb kialszik, és a kijelzőn a "0" villog. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a
mosógép leállt. Forgassa a programkapcsolót
"Stop"
állásba. Szedje ki a ruhát. Válassza le a
készüléket, és zárja el a vízcsapot.
electrolux 27
Programtáblázat
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg - 90°): Fehér vagy színes, 5,5 kg
például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás, Időkezelés
Műszál (hideg - 60°): Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem vasalható ingek, blúzok.
2,5 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás, Időkezelés
Kímélő (hideg -40): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás, Időkezelés
Gyapjú (hideg -40): Gépben mosható 1,0 kg
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: "Tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze".
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
1,0 kg
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg -40): Nagyon kényes 1,0 kg
darabokhoz, például fehérneműhöz.
Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Selyem (hideg -30°): 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
Öblítések: Ez a program kézzel mosott
ruhadarabok öblítéséhez használható.
5,5 kg
Halk ciklus plus, Öblítés plus, Késleltetett indítás
Ürítés: Egy üres ciklust futtat le Öblítőstop 5,5 kg
(vagy Halk ciklus plus) után.
Centrifugálás: Egy 500 és 1000 fordulat/ 5,5 kg
perc közötti centrifugálási ciklus Öblítőstop
(vagy Halk ciklus plus) után.
Késleltetett indítás
Eco 1) (40° - 90°) : Fehér vagy színes,
például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
5,5 kg
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítő (hideg - 60): Pamuthoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
1,0 kg
Előmosás, Öblítés plus, Késleltetett indítás
Farmer (hideg - 60°): Pamutvászon ruhák 3,0 kg
mosásához. Az Öblítés plus opció aktiválva
van.
Halk ciklus plus, Előmosás, Késleltetett
indítás
Anti-allergia (60°): A pamutszövetekben
lévő baktériumok és allergének eltávolításához. Az Öblítés plus opció aktiválva van.
5,5 kg
Fertőtlenítő (90°): A mikroorganizmusok 5,5 kg
eltávolítását elősegítő ciklus.
Előmosás, Késleltetett indítás
Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés
plus, Késleltetett indítás
1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Eco 60° program): 49 l / 1,04
kWh / 170 perc
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás
előtt.
28 electrolux
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és milyen gyakran kell
a vízkőmentesítést elvégezni.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához használjon
meleg szappanos vizet. Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
Ellenőrizze a csapda bezárását
megelőzően a központi fal felfele és
lefele történő húzásával, hogy a szűrő megfelelően csatlakozik-e.
2
1
Befolyócső szűrői
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
Idegen tárgyak csapdája
Rendszeresen tisztítsa meg az idegentárgyak
csapdáját, amely a dob alján található:
1
2
Működési problémák
Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa
Probléma
át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Okok
A mosógép nem indul el, • a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás
vagy nem tölt be vizet:
nem működik megfelelően, áramszünet van,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• a vízellátás szünetel, a vízcsap el van zárva,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
electrolux 29
Probléma
Okok
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• eldugult az idegen tárgyak csapdája,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öblítőstop" opció ki van választva,
• a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép körül: •
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• nem távolított el minden csomagolóanyagot a készülékből (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi.
• a készülék időszakosan üzemel, a zaj idővel megszűnik.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben kerüljön eloszlásra a dobban.
A mosógép leáll egy mo- • a víz- vagy az áramellátás szünetel,
sási ciklus alatt:
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
Az E40 hibakód jelenik
meg a kijelzőn 1) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 2) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az E20 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 2) :
• eldugult az idegen tárgyak csapdája,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe helyezés" c.
szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
Az E10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 2) :
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
30 electrolux
Probléma
Okok
Az EF0 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 2) :
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
A vízleeresztő szivattyú
folyamatosan működik
még akkor is, amikor a
készülék tétlen:
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az öblítőszer közvetlenül
a dobba folyik az adagolódoboz feltöltésekor:
• túllépte a MAX jelzést.
1) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a "Start/
Szünet" gombot.
Mosószerek és adalékok
Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló
mosószert és adalékanyagot használjon. Nem
ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez
foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az
előmosás ki van választva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy
dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
230 V/50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Csatlakoztatás a vízhálózatra
20/27 típus
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson
el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg
a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített
készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.
Kicsomagolás
1
2
electrolux 31
4
3
Szükség esetén mozgassa el a befolyócsövet az
1. sz. képen látható irányba. Ennek elvégzéséhez
lazítsa meg a befolyócső szorítógyűrűjét, és pozícionálja a befolyócsövet lefelé az 1. sz. képen felvázolt módon. Húzza meg ismét a szorítógyűrűt,
és győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás.
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgáltatóval.
Kibontás
1a
1b
4
1a
2a
3
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
2
1b
2b
4
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos
szinten való üzembe helyezéséhez az 4. ábrán látható módon járjon el.
Vízellátás
1
Vízleeresztés
Szerelje fel az U-darabot
a kifolyócsőre. Tegyen
mindent a leeresztési
pontra (vagy egy kádba)
70 és 100 cm közötti
magasságban. Ügyeljen
arra, hogy biztonságosan legyen rögzítve. A
szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek
be kell tudni lépnie a cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések. Ha túl
rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.
2
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni.
Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van, és hogy
megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött
helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról,
hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a
többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás
megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
32 electrolux
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
jelzéssel ellátott valamennyi anyag újraA
hasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A
készülék hulladékba helyezésekor távolítson el
minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes
lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett le kell adni az
elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre az
Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az
alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik
másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti
vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed
nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó
részletesebb információt a helyi önkormányzatnál,
a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy
abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket
teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a
mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.
ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló
új lakóhelye szerinti országban az adott modellre
vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik,
a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az
Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban
hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.
electrolux 33
1. Ovládací panel
2. Rukoväť veka
3. Nastaviteľné nožičky
1
2
3
Ovládací panel
Time Manager
Time
Manager
90°
1000
60°
900
40°
700
30°
500
Eco
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Volič programu
Tlačidlá a ich funkcie
Displej
Kontrolka "Pridať bielizeň"
Tlačidlo "Štart/Pauza"
Tlačidlá "Time manager" na úpravu doby prania
Význam symbolov
8.88
1.
2.
3.
4.
5.
Time Manager
Teplota
Detská poistka
Prebieha prací cyklus
Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
34 electrolux
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať
symbol MAX M )
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou
a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na
obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z
bielizne všetky mince, zatváracie špendlíky,
sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania mohli vážne poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od
vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou,
neobrúbené alebo natrhnuté odevy.
Inštalácia
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď
po dodávke. Skontrolujte, či sa spotrebič počas
prepravy nepoškodil Všetky škody vzniknuté
počas prepravy ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte všetky
prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po
montáži nezostal prichytený pod spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že
koberec nemôže upchať vetracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si
pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie
do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie
spôsobené nesprávnou inštaláciou.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba
urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do
misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho
bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením
voliča programov do polohy "Stop"
.
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite,
že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod
bod mrazu.
Použitie
• Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné,
priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na
odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn
používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa
vyparia a až potom vložte bielizeň do bubna.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali
osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami,
nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami,
ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali istotu,
že sa nebudú so spotrebičom hrať.
electrolux 35
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby zablokovania :
• ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu,
nie je možné zmeniť voliteľné funkcie alebo program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte
zrušiť, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho
cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.
Detskú poistku aktivujete zapnutím spotrebiča a
súčasným stlačením tlačidiel "Plákanie plus"
a
, kým sa na displeji nezobrazí
"Posunutý štart"
symbol potvrdenia
. Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
Zvukové signály
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu, čím indikuje poruchu.
Aby ste ho zrušili, zapnite spotrebič a súčasne
stlačte tlačidlá "Predpieranie"
a "Plákanie plus"
, kým nezaznie pípnutie. Signál je aktívny len v
prípade alarmu. Signál znovu aktivujete zopakovaním toho istého postupu.
Ako spustiť cyklus prania?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné
prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné
predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky
nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
Každodenné použitie
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon
stlačením blokovacieho tlačidla A:
Automaticky sa
otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko
práčky.
A
Varovanie Pred zavretím veka práčky sa
uistite, že bubon je riadne zavretý :
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
Do dávkovacích priehradiek na pranie
a pred(ak ste zvolili voľbu "predpieranie") napieranie
sypte prací prášok. Podľa potreby nalejte avivážny
prípravok do priehradky
.
Nastavenie programu
Volič programu nastavte na požadovaný program.
Tlačidlo "Štart/Pauza" bliká zelenou farbou.
Ak volič programov počas prebiehajúceho cyklu
otočíte do polohy iného programu, spotrebič nespustí novo nastavený program. Niekoľko sekúnd
bude blikať nápis "Err" a tlačidlo "Štart/Pauza" červenou farbou.
Nastavenie teploty
Zvýšenie alebo zníženie teploty dosiahnete opakovaným stláčaním tlačidla " Teplota" (pozrite
"Tabuľku programov"). Symbol zodpovedá praniu v studenej vode.
Výber otáčok odstreďovania
Rýchlosť odstreďovania zmeníte stláčaním tlačidla
.
"Odstreďovanie"
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre programy Bavlna, Vlna, Eko, Džínsy, Protialergický, Hygienický: 1000 ot/min., pre programy
Syntetika, Spodná bielizeň, Jedn. žehlenie: 900 ot/
min, pre programy Jemná bielizeň, Hodváb: 700
ot/min.
Po ukončení programu, ak ste nastavili "Nočný cyklus plus"
, budete musieť na ukončenie cyklu
a odčerpanie vody zvoliť program "Odstreďovanie"
alebo "Odčerpanie vody"
.
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po voľbe
programu, ale pred stlačením tlačidla "Štart/Stop"
(pozrite "Programovú tabuľku") Stlačte požadované tlačidlo (tlačidlá) ; rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú.
Ak niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná
so zvoleným programom, na displeji začne blikať
nápis "Err" a tlačidlo "Štart/Pauza" začne blikať
červeným svetlom.
36 electrolux
Voliteľná funkcia "Predpieranie"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote
30°C.
Voliteľná funkcia "Plákanie plus"
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní počas
cyklu prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča
pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba : Stlačte tlačidlo "Plákanie plus"
. Voliteľná funkcia je aktívna iba pre nastavený
program.
Trvalá voľba : Stlačte a niekoľko sekúnd podržte
tlačidlá "Predpieranie"
a "Odložený štart"
.
Voliteľná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
"Posunutý štart"
Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odložiť spustenie programu prania až o 20 hodín, s krokom
30, 60, 90 minút, alebo 2 hodiny. Na displeji sa na
niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas odloženia.
Dobu odloženia štartu môžete zmeniť alebo ju zrušiť kedykoľvek predtým, ako stlačíte tlačidlo "Štart/
Pauza", a to opätovným stlačením tlačidla "Posunutý štart"
(0' indikuje okamžitý štart).
Ak ste už stlačili tlačidlo "Štart/Pauza" a chcete
zmeniť alebo zrušiť odloženie štartu, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:
• Aby ste odloženie štartu zrušili a okamžite spustili cyklus, stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a potom "Posunutý štart"
. Stlačením "Štart/Pauza" sa zapne cyklus.
• Ak chcete zmeniť časovú predvoľbu, otočte volič programov do polohy "Stop"
a cyklus preprogramujte.
Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, najprv
musíte prevádzku spotrebiča prerušiť stlačením
tlačidla "Štart/Pauza". Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo "Štart/Pauza".
Doba prania
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť použitím tlačidiel "Time Manager"
. Zobrazuje sa aj úroveň
zašpinenia bielizne.
Veľmi zašpinená bielizeň
Bežne zašpinená bielizeň
Mierne zašpinená bielizeň
Veľmi mierne znečistená bielizeň alebo polovičná náplň
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení v závislosti od nastaveného druhu programu.
Štart programu
Stlačením tlačidla "Štart/Pauza" spusťte cyklus;
rozsvieti sa príslušná zelená kontrolka. Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji sa zobrazí symbol aktuálneho
cyklu a zostávajúci čas. Ak ste zvolili funkciu odložený štart, na displeji sa zobrazuje čas ostávajúci
do začiatku cyklu.
Ohrievanie
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne
Keď svieti kontrolka "Pridať bielizeň"
, môžete
pridať bielizeň, pričom postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza": kým
bude činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť po
približne 2 minútach po zastavení práčky. Stlačte
opäť tlačidlo "Štart/Pauza", aby program pokračoval.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Predtým, ako urobíte akúkoľvek zmenu počas prebiehajúceho programu, musíte prerušiť činnosť
práčky stlačením tlačidla "Štart/Pauza".' Ak zmena
nie je možná, na displeji bude blikať nápis "Err" a
tlačidlo "Štart/Pauza" bude blikať niekoľko sekúnd
červeným svetlom. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri
nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov
do polohy "Stop"
.
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo "Štart/
Pauza" zhasne a na displeji bude blikať "0". Veko
možno otvoriť po približne 2 minútach po zastavení
práčky. Otočte volič programu do polohy "Stop"
. Vyberte bielizeň. Odpojte a uzavrite vodovodný ventil.
electrolux 37
Tabuľka programov
Program / Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna (studená voda - 90°) : Biela ale- 5,5 kg
bo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň, uteráky.
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart, Time manager
Syntetika (studená voda - 60°) : Syn- 2,5 kg
tetické materiály, spodná bielizeň, farebné materiály, nekrčivé košele a blúzky.
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart, Time manager
Jemná bielizeň (studená voda - 40°) : 2,5 kg
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart, Time manager
1,0 kg
Vlna (studená voda - 40°) : Vlnené
materiály určené na pranie v práčke, s etiketou
"čistá strižná vlna, určená na pranie v práčke,
nezráža sa".
Nočný cyklus plus, Posunutý štart
1,0 kg
Nočný cyklus plus, Posunutý štart
Spodná bielizeň (studená voda - 40°) : 1,0 kg
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
Nočný cyklus plus, Posunutý štart
Hodváb (studená voda - 30°) : Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30°C.
Plákania: Pri tomto programe možno
plákať ručne pranú bielizeň.
5,5 kg
Nočný cyklus plus, Plákanie plus, Posunutý štart
Očerpanie vody: Spustí cyklus odčerpa- 5,5 kg
nia vody po programe Plákanie stop (alebo
Nočný cyklus plus).
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania 5,5 kg
od 500 do 1000 ot/min po programe Plákanie
stop (alebo Nočný cyklus plus).
Odloženie zapnutia
5,5 kg
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart
1,0 kg
Jedn. žehlenie (studená voda - 60°) :
Na pranie bielizne a syntetiky. Zmierňuje krčenie a uľahčuje žehlenie.
Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý
štart
Džínsy (studená voda - 60°) : Na pranie 3,0 kg
džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Posunutý štart
Eko 1) (40° - 90°) : Biela alebo farebná
bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný
odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
Protialergický (60°) : Na odstránenie
baktérií a alergénov prítomných v bavlnených
tkaninách. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.
5,5 kg
Hygienický (90°) : Cyklus podporuje od- 5,5 kg
stránenie mikroorganizmov.
Predpieranie, Posunutý štart
Nočný cyklus plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart
1) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456 (program Eko 60°C) : 49 l / 1,04 kWh / 170
min
38 electrolux
Starostlivosť a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
3
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný
nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte
si pokyny na výrobku, kde je uvedené odporúčané
dávkovanie a ako často treba odstraňovať vodný
kameň.
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Pred zatvorením krytu skontrolujte,
či filter dobre zapadol na miesto potiahnutím hore a dole proti strednej
stene.
Zásobník
Čistenie :
Filtre prítoku vody
1
2
Čistenie :
Filter nečistôt
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti bubna :
1
2
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami
vo výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche,
Problémy
najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text
a až potom kontaktujte servisné stredisko.
Príčiny
Práčka sa nespustí alebo • spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje,
sa nenapĺňa vodou:
došlo k výpadku dodávky elektriny,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zavreté,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• prerušená dodávky vody, zatvorený vodovodný ventil,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa napĺňa, ale
ihneď vypúšťa vodu :
• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozri časť Montáž).
electrolux 39
Problémy
Príčiny
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje :
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• filter nečistôt je zanesený,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný tichý cyklus
plus" alebo "Plákanie stop",
• nevhodná výška výpustného U-člena.
Rozliata voda okolo práč- • príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
ky :
• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
• výpustný U-člen nie je správne uchytený,
• únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pranie :
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný :
•
•
•
•
•
neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozri časť Montáž),
spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený,
spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, príliš málo bielizne.
spotrebič sa rozbieha, zvuk postupne stíchne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho :
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho
prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas cy- • porucha dodávky vody alebo elektriny,
klu prania :
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí :
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu.
Na displeji sa zobrazí kód • veko nie je riadne zavreté.
poruchy E40 1) Začne blikať červená kontrolka na
tlačidle "Štart/Pauza 2) :
Na displeji sa zobrazí kód
poruchy E20 1) a začne
blikať červená kontrolka
na tlačidle "Štart/Pauza
2) :
•
•
•
•
•
filter nečistôt je zanesený,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť "Montáž"),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
Na displeji sa zobrazí kód • zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
poruchy E10 1) a začne
blikať červená kontrolka
na tlačidle "Štart/Pauza
2) :
40 electrolux
Problémy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí kód • výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
poruchy EF0 1) a začne
tento postup :
blikať červená kontrolka
- zatvorte uzáver vody,
na tlačidle "Štart/Pauza
2) :
- pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
prívodné čerpadlo neustále pracuje, aj keď spotrebič nie je aktívny :
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup :
- zatvorte uzáver vody,
- pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.
1) U niektorých modelov môžu zaznieť zvukové signály
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a znovu spustite prerušený program.
Pracie a prídavné prostriedky
Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené
na použitie v automatickej práčke. Neodporúčame
zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak
bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať
do guľového dávkovacieho zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať
do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku
spotrebiča.
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
Inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky
časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty,
môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa
môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
Rozbalenie
1
2
electrolux 41
4
V prípade nevyhnutnosti presuňte prívodnú hadicu
v smere ako na obr. č. 1. Aby ste to mohli urobiť,
uvoľnite maticu prívodnej hadice a hadicu umiestnite dolu, ako na obrázku č. 1. Opäť utiahnite maticu a skontrolujte, či neuniká voda. Otvorte uzáver
vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica
príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
Príprava na prevádzku
1a
1b
2
4
1a
1b
2a
2b
3
4
Vypustenie vody
Pripojte U-člen na výpustnú hadicu. Všetky
časti výpustného systému umiestnite do výpuste (alebo do umývadla)
vo výške 70-100 cm. Uistite sa, že všetky časti
sú umiestnené v správnej polohe. Do konca
hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k
sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica
príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
3
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do
jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 13
A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám predpisov.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa
nedotýka steny alebo iného nábytku. Pri správnom
vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk
a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým
nábytkom, postupujte podľa obrázku č. 4.
Prítok vody
1
2
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
sú
Všetky materiály označené symbolom
recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte
na skládke recyklovateľného odpadu (informujte
sa u miestnych úradov). Pri likvidácii spotrebiča
odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elek-
42 electrolux
trickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol
na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako
domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia
elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho postupu pri likvidácii výrobku.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
dostanete od miestnych úradov, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
SK
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k
ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na
plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku
na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky
od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného
listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe
spotrebiča. Súčast'ou záručného listu je aj zoznam
zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03
Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02) 43336976
e-mail: [email protected]
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux
poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých
krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej
strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa
presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny,
ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza
spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe
vydaného predajcom tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u
záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu
pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux
a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej
krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny
vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
electrolux 43
1. Панель управления
2. Ручка крышки
3. Регулировочная ножка
1
2
3
Панель управления
Time Manager
Time
Manager
90°
1000
60°
900
40°
700
30°
500
Eco
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
Переключатель программ
Кнопки и их функции
Дисплей
Индикатор "Добавление белья"
Кнопка "Пуск/Пауза"
Кнопки "Менеджер времени"
Символы
8.88
1.
2.
3.
4.
5.
Менеджер времени
Температура
Безопасность детей
Выполняемый цикл
Продолжительность цикла или значение
обратного отсчета задержки времени
44 electrolux
Дозатор
Предварительная стирка
Основная стирка
Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX M ) )
Информация по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией Вашей ма‐
шины внимательно прочтите следующие
пункты. Храните это руководство пользовате‐
ля рядом с машиной.
Общие правила техники безопасности
• Не модифицируйте и не пытайтесь моди‐
фицировать эту стиральную машину. Это
может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с ве‐
щей были сняты или вытащены из их кар‐
манов какие бы то ни было монеты, булав‐
ки, заколки, винты и прочие подобные пред‐
меты. Если их не удалить, они могут серь‐
езно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количе‐
ство моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.)
укладывайте все вместе в небольшой льня‐
ной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките
вилку из розетки и закройте вентиль налив‐
ного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обя‐
зательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные или не‐
дошитые вещи, а также вещи с проволоч‐
ным каркасом.
Установка
• Распакуйте или попросите, чтобы машину
распаковали, сразу после доставки. Про‐
верьте, не повреждена ли машина снаружи.
Сообщите своему поставщику о любых
транспортных повреждениях.
• Перед установкой машины вывинтите все
транспортировочные винты и удалите всю
упаковку.
• Подключение к водопроводу должно вы‐
полняться квалифицированным сантехни‐
ком.
• Если для подключения к электрической се‐
ти стиральная машина должна быть какимлибо образом адаптирована, обратитесь к
квалифицированному электрику.
• Проследите, чтобы после установки элек‐
трический кабель не был передавлен.
• Если машина устанавливается на ковровое
покрытие, проверьте, чтобы ковер не пере‐
крывал вентиляционные каналы в основа‐
нии машины.
• Машина, чтобы соответствовать правилам,
должна быть оборудована вилкой с зазе‐
млением.
• Перед включением Вашей машины в элек‐
тросеть внимательно прочтите инструкции
в главе "Подключение к электросети".
• Замена электрического кабеля должна вы‐
полняться только уполномоченным специа‐
листом.
• Изготовитель не может нести ответствен‐
ность за какое бы то ни было повреждение,
возникшее в результате некорректной уста‐
новки.
Меры предосторожности для
предотвращения замерзания
Если температура в помещении, в котором
установлена машина, может опуститься ниже
0°C, следует принять следующие меры пред‐
осторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоеди‐
ните наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и слив‐
ного шланга в установленный на полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте ей до‐
йти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув се‐
лектор программ в положение "Стоп"
.
• Выньте вилку сетевого шнура машины из
розетки.
• Снова присоедините наливной и сливной
шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в шлан‐
гах, будет слита: это предотвратит образова‐
ние льда, который мог бы привести к выходу
вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь,
что машина установлена в таком месте, в ко‐
тором температура не будет опускаться ниже
ноля.
electrolux 45
Эксплуатация
• Ваша машина предназначена для обычного
бытового применения. Не пользуйтесь ма‐
шиной в коммерческих, промышленных или
каких-либо других целях.
• Перед стиркой любой вещи просмотрите
инструкции на ее ярлыке.
• Не закладывайте в машину вещи, на кото‐
рых были пятна, обработанные керосином,
спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае
применения таких пятновыводителей пе‐
ред тем, как помещать вещи в барабан, убе‐
дитесь, что они полностью высохли.
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (включая детей) с ог‐
раниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, с недо‐
статочным опытом или знаниями без прис‐
мотра отвечающего за их безопасность ли‐
ца или получения от него соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не
разрешать им играть с машиной.
Персонализация
Замок от детей
Эта функция предлагает два типа блокиров‐
ки :
• Если функция включена после того, как на‐
чался цикл, никакие изменения в функции
или программу внести невозможно.
Цикл продолжается, и для выполнения дру‐
гого цикла необходимо отключить эту функ‐
цию.
• Если функция включена перед тем, как на‐
чался цикл, машину запустить не удастся.
Для того, чтобы включить функцию защиты от
детей, одновременно нажмите кнопки "Допол‐
нительное полоскание"
и "Задержка пуска"
и не отпускайте, пока на дисплее не по‐
. Машина
явится символ подтверждения
запомнит выбор этой функции. Чтобы выклю‐
чить ее, повторите процесс.
Звуковая сигнализация
Когда звуковая сигнализация включена, сиг‐
нал раздается при нажатии кнопки, в конце
программы, при появлении неисправности.
Для того, чтобы выключить функцию, одно‐
временно нажмите кнопки "Предварительная
стирка"
и "Дополнительное полоскание"
, и не отпускайте, пока не услышите сиг‐
нал. Сигнал активен, только если звучит тре‐
вога. Чтобы отключить его, повторите про‐
цесс.
Выполнение цикла стирки
Первое использование
• Убедитесь в том, что подключение ма‐
шины к электросети, водопроводу и ка‐
нализации выполнено в соответствии
с инструкциями по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую
вставку и все прочие предметы.
• Для первого раза выполните цикл стирки
при 90°C, без белья, но с моющим сред‐
ством, чтобы очистить бак.
Повседневная эксплуатация
Загрузка белья
• Откройте крышку
машины.
• Откройте бара‐
бан, нажав запи‐
рающую кнопку
А: Автоматиче‐
ски откроются
две створки.
• Загрузите белье,
закройте бара‐
бан и крышку сти‐
ральной машины.
A
ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием
крышки стиральной машины проверьте,
чтобы барабан был закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А поднимается.
Дозировка моющих средств
Засыпьте соответствующее количество сти‐
рального порошка в отделения стирки
и
предварительной стирки
, если выбрана
функция "Предварительная стирка". При не‐
обходимости насыпьте смягчитель тканей в
отделение
.
46 electrolux
Выбор программы
Поверните селектор программ на нужную про‐
грамму. Кнопка "Пуск/Пауза" начнет мигать
зеленым светом.
Если Вы повернете селектор программ на
другую программу во время выполнения цик‐
ла, машина проигнорирует эту вновь выбран‐
ную программу. На дисплее мигает "Err", а
кнопка "Пуск/Пауза" несколько секунд мигает
красным.
Выбор температуры
Нажимая кнопку "Температура" , увеличьте
или уменьшите значение заданной темпера‐
туры (см. "Таблица программ"). Символ
оз‐
начает холодную стирку.
Выбор скорости отжима
Чтобы изменить скорость отжима, нажмите
кнопку "Отжим"
.
Максимальные скорости отжима :
хлопок, шерсть, экономичный режим, джинсы,
гипоаллергенный режим, гигиеничный режим:
1000 об/мин, синтетика, легкая глажка, жен‐
ское белье: 900 об/мин, деликатные ткани,
шелк: 700 об/мин.
В конце программы, если Вы выбрали "Ноч‐
ной режим плюс"
, после этого следует вы‐
или "Слив"
,
брать программы "Отжим"
чтобы закончить цикл и слить воду.
Выбор функций
После выбора программы и перед нажатием
кнопки "Пуск/Пауза" следует выбрать опреде‐
ленные опции (см. таблицу программ). На‐
жмите требуемую кнопку (кнопки) ; при этом
загорятся соответствующие индикаторы.
Если нажать кнопку еще раз, индикаторы по‐
гаснут. В случае выбора функции, несовме‐
стимой с выбранной программой, начнут ми‐
гать "Err" и красная индикаторная лампочка,
встроенная в кнопку.
"Предварительная стирка"
Этот прибор выполняет предварительную
стирку при максимум 30°C.
Функция "Дополнительное полоскание"
Стиральная машина в течение цикла добавит
одно или несколько полосканий. Эта функция
рекомендуется людям с чувствительной ко‐
жей и в местностях с мягкой водой.
Выбор функции на один раз : Нажмите кнопку
дополнительного полоскания
. Функция бу‐
дет включена только для выбранной програм‐
мы.
Выбор функции на постоянно : Одновременно
нажмите на несколько секунд кнопки предва‐
рительной стирки
и задержки пуска
.
Опция будет включена постоянно, даже если
машина выключена. Чтобы выключить ее, по‐
вторите процесс.
Функция "Задержка пуска"
Эта функция позволяет отложить запуск про‐
граммы стирки на 30, 60, 90 минут или на вре‐
мя от 2 до 20 часов. Установленное время по‐
явится на дисплее на несколько секунд.
Можно в любое время, до нажатия кнопки
"Пуск/Пауза", изменить или отменить время
задержки пуска, нажав кнопку задержки пуска
еще раз (0' означает немедленный пуск).
Если Вы желаете изменить или отменить вре‐
мя завершения цикла после того, как нажали
кнопку "Пуск/Пауза", действуйте следующим
образом :
• Чтобы отменить задержку пуска или запу‐
стить цикл немедленно, нажмите кнопку
"Пуск/Пауза", а затем - кнопку задержки пус‐
ка
. Чтобы начать цикл, нажмите кнопку
"Пуск/Пауза".
• Для того, чтобы изменить продолжитель‐
ность задержки, следует повернуть селек‐
тор через положение "Стоп"
и перепро‐
граммировать Ваш цикл.
В течение задержки времени начала цикла
крышка будет закрыта. Если Вам нужно от‐
крыть ее, переведите машину в режим паузы,
нажав кнопку "Пуск/Пауза". После того, как Вы
опять закроете крышку, нажмите кнопку "Пуск/
Пауза".
Менеджер времени
Этот цикл можно укоротить или удлинить, на‐
жав кнопки менеджера времени
. Степень
загрязненности белья также указывается.
Сильнозагрязненное белье
Нормально загрязненное белье
Слабозагрязненное белье
Незначительно загрязненное белье или поло‐
винная загрузка
Возможность применения этих режимов для
различных уровней загрязненности зависит
от типа выбранной программы.
Пуск программы
Чтобы начать цикл, нажмите кнопку "Пуск/
Пауза" ; загорится соответствующий индика‐
тор. В ходе выполнения цикла селектор ос‐
тается неподвижным - это нормально. На дис‐
плее отображаются текущий цикл и время до
его завершения. Если была установлена за‐
держка пуска, на дисплее показывается ос‐
тавшееся до пуска время.
electrolux 47
Прогрев
В течение выполнения цикла, когда машина
достигает заданной температуры, на дисплее
появляется символ .
Прерывание программы
Добавление белья
Когда светится индикатор добавления белья
, можно добавить белье, действуя следую‐
щим образом. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза" :
соответствующий индикатор будет мигать зе‐
леным во время нахождения машины в со‐
стоянии паузы. После того, как машина оста‐
новится, крышку можно будет открыть только
через 2 минуты. Чтобы возобновить выполне‐
ние программы, еще раз нажмите кнопку
"Пуск/Пауза".
Модификация выполняемой программы
Перед тем, как внести изменения в выполняе‐
мую программу, следует перевести машину в
режим паузы, нажав кнопку "Пуск/Пауза".
Если требуемая модификация невозможна,
на дисплее мигает "Err", а кнопка "Пуск/Пауза"
несколько секунд мигает красным. Если Вы
всё ещё хотите изменить программы, следует
отменить текущую программу (см. ниже).
Отмена программы
Если вы хотите отменить программу, повер‐
ните селектор программ в положение "Stop"
("Остановка").
Завершение программы
Машина останавливается автоматически;
кнопка "Пуск/Пауза" гаснет, а на дисплее ми‐
гает "0". После того, как машина остановится,
крышку можно будет открыть только через 2
минуты. Поверните селектор программ в по‐
ложение "Stop"
("Остановка"). Извлеките
белье. Извлеките вилку из розетки и закройте
водопроводный вентиль.
Таблица программ
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные функ‐
ции
Хлопок (холодная - 90°): Белое или
цветное белье, например, средне загряз‐
ненная рабочая одежда, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотен‐
ца.
5,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Предвари‐
тельная стирка", "Дополнительное
полоскание", "Задержка пуска",
"Менеджер времени"
Синтетика (холодная - 60°) : Изделия
из синтетических тканей, нижнее белье,
цветное белье, не требующие глажки
блузки и рубашки.
2,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Предвари‐
тельная стирка", "Дополнительное
полоскание", "Задержка пуска",
"Менеджер времени"
Деликатные ткани (холодная - 40°) :
Для любых вещей из деликатных тканей,
напр., занавесей.
2,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Предвари‐
тельная стирка", "Дополнительное
полоскание", "Задержка пуска",
"Менеджер времени"
Шерсть (холодная - 40°): Шерстяные
вещи, допускающие стирку в стиральной
машине, на которых есть ярлык "pure new
wool, machine washable, does not shrink"
("чистая новая шерсть, машинная стирка,
не дает усадки").
1,0 кг
"Ночной цикл плюс", "Задержка
пуска"
Шелк (30°): Вещи для стирки в сти‐
ральной машины при 30°C.
1,0 кг
"Ночной цикл плюс", "Задержка
пуска"
Женское белье (40°): Для очень дели‐
катных вещей типа женского белья.
1,0 кг
"Ночной цикл плюс", "Задержка
пуска"
Полоскания: В этой программе можно
прополоскать выстиранные вручную ве‐
щи.
5,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Дополнитель‐
ное полоскание", Задержка пуска"
48 electrolux
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные функ‐
ции
Слив: Выполняет слив воды из бака
после дополнительных функций "Оста‐
новка с водой в баке" (или "Ночной режим
плюс").
5,5 кг
Отжим: Выполняет отжим со скоро‐
стью 500 - 1000 об/мин после дополни‐
тельных функций "Остановка с водой в
баке" (или "Ночной режим плюс").
5,5 кг
Задержка пуска
Эко 1) (40° - 90°) : Белое или цветное
белье, например, средне загрязненная
рабочая одежда, постельное белье, ска‐
терти, нижнее белье, полотенца.
5,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Предвари‐
тельная стирка", "Дополнительное
полоскание", "Задержка пуска"
Легкая глажка (холодная - 60°): Для
хлопка и синтетики. Уменьшает складки,
тем самым облегчая глажку.
1,0 кг
"Предварительная стирка", "Допол‐
нительное полоскание", "Задержка
пуска"
Джинсы (холодная - 60°): Для вещей из 3,0 кг
джинсовой ткани. Включается дополни‐
тельная функция "Дополнительное поло‐
скание".
"Ночной цикл плюс", "Задержка
пуска"
Гипоаллергенная (60°) : Для уничто‐
жения бактерий и аллергенов, присут‐
ствующих в хлопчатобумажных вещах.
Включается дополнительная функция
"Дополнительное полоскание".
5,5 кг
Предварительная стирка, задерж‐
ка пуска
Гигиеническая (90°) : Цикл, способ‐
ствующий удалению микроорганизмов.
5,5 кг
"Ночной цикл плюс", "Предвари‐
тельная стирка", "Дополнительное
полоскание", "Задержка пуска"
1) Эталонная программа испытаний по стандарту CEI 456 (Экономичная программа при 60°C):
49 л / 1,04 кВтч / 170 мин
Чистка и уход
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
Удаление накипи
Для удаления накипи используйте соответ‐
ствующее некорродирующее средство, пред‐
назначенное для стиральных машин. Прочти‐
те рекомендации изготовителя в отношении
дозировки и частоты использования.
Внешние поверхности
Внешние поверхности машины мойте теплой
водой с моющим средством. Не допускается
использование этилового спирта, раствори‐
телей или подобных материалов.
Дозатор моющих средств
Для очистки действуйте следующим образом:
1
2
Ловушка посторонних предметов
Регулярно очищайте ловушку посторонних
предметов, расположенную на дне барабана:
electrolux 49
1
Фильтры наливного шланга
2
Для очистки действуйте следующим образ‐
ом:
3
Убедитесь в правильной уста‐
новке фильтра перед тем, как за‐
крывать ловушку.
Неисправности при работе
Перед отгрузкой машины с завода она про‐
шла многочисленные испытания. Тем не ме‐
нее, если вы обнаружили неисправность в ее
Неисправности
работе, просмотрите этот раздел перед тем,
как обращаться в сервисный центр.
Причины
Машина не запускает‐
ся или не наполняется
водой:
•
•
•
•
•
•
прибор не включен в электросеть, не работает электропроводка,
крышка машины и створки барабана неплотно закрыты,
неверно выбрана команда пуска программы,
сбой водоснабжения или закрыт кран подачи воды,
засорены фильтры наливного шланга,
на наливном шланге появилась красная метка.
Машина наполняется
водой, и сразу же про‐
изводится слив:
• U-образное колено сливной магистрали расположено слишком
низко (см. раздел "Установка").
Машина не выполняет
полоскания или не сли‐
вает воду:
• засорен или перегнут сливной шланг,
• засорена ловушка посторонних предметов,
• сработал детектор дисбаланса: белье неравномерно распреде‐
лено в барабане,
• выбраны программа "Слив", функции "Ночная бесшумная плюс"
или "Остановка с водой в баке",
• неподходящая высота U-образного колена сливной магистрали.
Вода на полу вокруг
машины:
• в результате закладки слишком большого количества моющего
средства образовалось слишком много пены, и бак переполнил‐
ся,
• моющее средство не подходит для машинной стирки,
• неверно присоединено U-образное колено сливной магистрали,
• протекает наливной шланг.
50 electrolux
Неисправности
Причины
Неудовлетворитель‐
ные результаты стир‐
ки:
•
•
•
•
моющее средство не подходит для машинной стирки,
слишком много белья в барабане,
неподходящий цикл стирки,
недостаточное количество моющего средства.
Машина вибрирует
или шумит:
•
•
•
•
Цикл стирки продол‐
жается слишком долго:
•
•
•
•
•
Машина останавли‐
вается во время вы‐
полнения цикла стир‐
ки:
• неисправность водопровода или сети электропитания,
• выбрана функция "Остановка с водой в баке",
• открыты створки барабана.
Не открывается кры‐
шка в конце цикла:
• слишком высокая температура внутри барабана,
• крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения цик‐
ла.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E40 1) а
кнопка "Старт/Пауза"
мигает красным све‐
том 2):
• неправильно закрыта крышка.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E20 1) , а
кнопка "Старт/Пауза"
мигает красным све‐
том 2) :
• засорена ловушка посторонних предметов,
• засорен или перегнут сливной шланг,
• слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установ‐
ка"),
• засорился сливной насос,
• засорен стояк.
На дисплее появляет‐
ся код ошибки E10 1) , а
кнопка "Старт/Пауза"
мигает красным све‐
том 2) :
• закрыт кран подачи воды.
• сбой водоснабжения.
из машины не удалена вся упаковка (см. раздел "Установка"),
машина не выровнена и не сбалансирована,
машина стоит слишком близко к стене или мебели,
белье неравномерно распределено в барабане или его слишком
мало.
• машина еще не приработалась; со временем шум исчезнет.
засорены фильтры наливного шланга,
отключена вода или электроэнергия,
сработал детектор перегрева двигателя машины,
температура наливного шланга ниже, чем обычно,
сработала система детектирования чрезмерного пенообразова‐
ния (в машину помещено чрезмерное количество моющего сред‐
ства), и машина начала сливать пену,
• сработал детектор дисбаланса: машина добавила дополнитель‐
ный этап для более равномерного распределения белья в бара‐
бане.
На дисплее появляет‐ • засорен фильтр сливного насоса,
ся код ошибки EF0 1) , а • сработала система защиты от затопления; действуйте следую‐
щим образом:
кнопка "Старт/Пауза"
- закройте кран подачи воды,
мигает красным све‐
- удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети,
том 2) :
- обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Сливной насос рабо‐
тает постоянно, даже
когда машина выклю‐
чена:
• сработала система защиты от затопления; действуйте следую‐
щим образом:
- закройте кран подачи воды,
- удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети,
- обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
electrolux 51
Неисправности
При заполнении доза‐
тора смягчитель ткани
попадает прямо в ба‐
рабан:
Причины
• вы загрузили смягчитель выше отметки МАХ.
1) В некоторых моделях может подаваться звуковой сигнал,
2) После устранения неисправности нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы возобновить
выполнение прерванной программы.
Моющие средства и добавки
Пользуйтесь только предназначенными для
стиральных машин моющими средствами и
добавками. Мы не рекомендуем смешивать
различные типы моющих средств. Это может
ухудшить результаты стирки. По использова‐
нию стиральных порошков ограничений нет.
При выборе предварительной стирки жидкие
моющие средства использоваться не дол‐
жны. В циклах без предварительной стирки
они должны заливаться при помощи дозирую‐
щего шарика. Таблетированные или иные
моющие средства должны закладываться в
дозатор моющих средств.
Технические характеристики
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
850 мм
400 мм
600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭ‐
НЕРГИИ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
230 В/50 Гц
2300 Вт
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу
Тип 20/27
Установка
Перед первым использованием машины уда‐
лите всю защитную транспортировочную упа‐
ковку. Храните ее для возможной транспор‐
тировки в будущем: транспортировка машины
без защитной транспортировочной упаковки
может привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение утечек
и неисправностей. Машина также может быть
повреждена в результате физического кон‐
такта.
Распаковка
1
2
3
4
52 electrolux
1a
1b
2
4
1a
1b
2a
2b
3
4
Для того чтобы установить стиральную маши‐
ну вровень с окружающей мебелью, дей‐
ствуйте, как показано на рис. 4.
Подсоединение к водопроводу
1
2
ливной шланг нельзя. Если он слишком ко‐
роткий, обратитесь за консультацией в мест‐
ный авторизованный сервисный центр.
Слив
Присоедините U-об‐
разное колено к слив‐
ному шлангу. Точка
подсоединения к
сливному стояку (или
место слива в ракови‐
ну) должна распола‐
гаться на высоте
70-100 см. Обеспечь‐
те надежное крепле‐
ние. Для предотвра‐
щения возникновения сифонного эффекта ко‐
нец сливного шланга должен находиться в
воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть натя‐
нутым. Если он слишком короткий, обрат‐
итесь за консультацией в местный авторизо‐
ванный сервисный центр.
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
Снятие транспортировочных элементов
Электрическое подключение
Стиральная машина должна подключаться
только к однофазной сети напряжением 230
В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А
на 230 В. Машина не должна подключаться
через простой или с несколькими розетками
удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена
и оборудована в соответствии с действующи‐
ми положениями.
Размещение
Установите прибор на плоскую и твердую по‐
верхность в вентилируемом месте. Просле‐
дите за тем, чтобы прибор не касался стены
или мебели. Точное выравнивание прибора
по горизонтали позволяет предотвратить ви‐
брации, шум и смещение прибора во время
работы.
При необходимости сместите наливной
шланг в направлении, показанном на рис. 1.
Для этого ослабьте гайку на наливном шланге
и сдвиньте его вниз, как показано на рис. 1.
Вновь затяните гайку и убедитесь в отсут‐
ствии утечек. Откройте кран подачи воды.
Убедитесь в отсутствии утечек. Удлинять на‐
Охрана окружающей среды
Утилизация изделия
Все материалы, на которых имеется сим‐
, являются перерабатываемыми.
вол
Доставьте их в место сбора отходов (можно
узнать в местном самоуправлении) для по‐
следующей переработки. При утилизации Ва‐
шей машины снимите с нее все детали, могу‐
щие быть опасными для окружающих: срежь‐
те электрический кабель как можно ближе к
машине.
Символ
на самом изделии или на его упа‐
ковке означает, что при утилизации данного
electrolux 53
изделия с ним нельзя обращаться как с обы‐
чными бытовыми отходами. Вместо этого его
следует сдавать в соответствующий пункт
приемки электрического и электронного обо‐
рудования для последующей утилизации.
Обеспечив правильную утилизацию данного
изделия, Вы поможете предотвратить потен‐
циальные негативные последствия для окру‐
жающей среды и здоровья человека, которые
могли бы иметь место в противном случае.
Более подробную информацию о повторной
переработке данной машины Вы можете по‐
лучить у местных властей, у организации по
утилизации отходов, а также в магазине, в ко‐
тором Вы приобрели машину.
RU
Информация по охране окружающей среды
С целью экономии воды и электроэнер‐
гии и, тем самым, защиты окружающей
среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину на пол‐
ную загрузку.
• программы предварительной стирки и за‐
мачивания применяйте только для сильно‐
загрязненных вещей.
• используйте количество моющих средств с
учетом жесткости воды, объема и степени
загрязненности белья.
РОССИЯ - Гарантия/сервисная служба
Сервисное обслуживание и запасные части
В случае необходимости ремонта прибора,
или если Вы хотите приобрести запасные ча‐
сти, обращайтесь в наш ближайший автори‐
зованный сервисный центр (список сервис‐
ных центров прилагается). Если у вас возни‐
кли вопросы по использованию прибора или
Вы хотите узнать о других приборах концер‐
на ELECTROLUX, звоните на нашу информа‐
ционную линию по телефону (495) 937 78 37
или (495) 956 29 17.
RU Европейская Гарантия: Данное устрой‐
ство поддерживается гарантией Electrolux в
каждой из стран, перечисленных на обороте
этого руководства, в течение срока, указан‐
ного в гарантии на устройство или в ином
определенном законом порядке.В случае ва‐
шего перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных стран,
гарантия на устройство переместится вместе
с вами при условии соблюдения следующих
требований:
• Гарантия на устройство начинает действо‐
вать с даты, когда вы впервые приобрели
это устройство, подтверждением которой
будет служить предъявление действитель‐
ного удостоверяющего покупку документа,
выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в тече‐
ние того же срока и в пределах того же объ‐
ема работ и конструктивных частей, какие
действуют в новой стране вашего прожива‐
ния применительно к данной конкретной
модели или серии устройств.
• Гарантия на устройство является персо‐
нальной для первоначального покупателя
этого устройства и не может быть передана
другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в
соответствии с инструкциями, изданными
Electrolux, только в пределах домашнего хо‐
зяйства, т.е. не используется в коммерче‐
ских целях.
• Устройство установлено в соответствии со
всеми применимыми нормативными доку‐
ментами, действующими в новой стране ва‐
шего проживания.
Положения настоящей Европейской Гаран‐
тии не нарушают никаких предоставленых
вам по закону прав.
54 electrolux
electrolux 55
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
www.electrolux.hu
www.electrolux.sk
www.electrolux.ru
108489600-00-102009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement