Electrolux EWT105510W Uživatelský manuál

Electrolux EWT105510W Uživatelský manuál
návod k použití
használati útmutató
instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
návod na používanie
Pračka
Mosógép
Pralka
Стиральная машина
Práčka
EWT 135510 W - EWT 105510 W
2 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Ovládací panel
Tlačítko víka
Kryt přístupu k filtru
Nastavitelné vyrovnávací nožičky
3
4
Ovládací panel
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Volič programu
Displej
Tlačítka a jejich funkce
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítka funkce „Časový manažer“
Symboly
10
1
2
3
4 5 6
1. Teplota
2. Rychlost odstřeďování
9
8
7
3.
4.
5.
6.
7.
Možnosti
Odložený start
Dětská pojistka
Zámek dvířek
Odpočítávání délky cyklu nebo odloženého startu
8. Časový manažer
9. Animované hodiny (probíhající cyklus)
10. Průběh cyklu:
Předpírka,
Praní,
Máchání, Vypouštění,
Odstřeďování
electrolux 3
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
Instalace
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebi-
•
•
•
•
•
•
če, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
4 electrolux
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
Použití
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
VLASTNÍ NASTAVENÍ
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb,
funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Pokud chcete dětskou pojistku aktivovat,
zapněte spotřebič a stiskněte současně
a „Odložený start“
,
„Máchání plus“
dokud se na displeji nezobrazí potvrzovací
. Tato volba se uloží do paměti.
symbol
Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte
stejný postup.
Zvukový signál
Když je povolen zvukový signál, zazní při
stisku tlačítka, na konci programu nebo při
oznámení poruchy.
Pokud jej chcete deaktivovat, zapněte
spotřebič a stiskněte současně „Předpírka“
a „Máchání plus“
, dokud se neozve
pípnutí. Tento signál pak zazní pouze
v případě zvukového varovného signálu.
Chcete-li ho znovu povolit, opakujte stejný
postup.
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Vložení prádla
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajišťovacího tlačítka A: automaticky se otevřou
obě křídla dvířek
bubnu.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
A
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
electrolux 5
Dávkování pracích prostředků
Nasypte příslušné množství pracího prášku
a, pokud jste zvolili
do komory pro praní
funkci "předpírka", také do komory pro
. Podle potřeby nalijte do kopředpírku
mory označené avivážní prostředek.
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný
bliká zeprogram. Tlačítko „Start/Pauza“
leně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Pár sekund bude blikat „Err“ a červeně bude blikat
.
tlačítko „Start/Pauza“
Volba teploty
Opakovaným stisknutím tlačítka „Teplota“
zvýšíte nebo snížíte teplotu, pokud prádlo
chcete vyprat při jiné teplotě, než je teplota
zvolená pračkou (viz „Tabulka programů“).
odpovídá praní za studena.
Symbol
Volba rychlosti odstředění
změStisknutím tlačítka „Odstřeďování“
níte rychlost odstřeďování, pokud prádlo
chcete odstředit jinou rychlostí, než jakou
zvolila pračka. Můžete zvolit také „Bez
neodstředění“ , „Zastavení máchání“
1).
bo „Noční klid plus“
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
pro Bavlnu, Eco: 1300 ot./min.
(EWT135510W), 1000 ot./min.
(EWT105510W), pro Džíny: 1200 ot./min.
(EWT135510W), 1000 ot./min.
(EWT105510W), pro Vlnu, Spodní prádlo:
1000 ot./min., pro Syntetické, Snadné žehlení, Intenzivní sport: 900 ot./min, pro
Jemné, Hedvábí, Sport: 700 ot./min.
Na konci programu, pokud jste zvolili pronebo „Noční
gram „Zastavení máchání“
klid plus“
, musíte následně zvolit pronebo „Vypouštění“
gram „Odstřeďování“
, aby se cyklus dokončil a voda vypustila.
Noční klid plus: tento cyklus nezahrnuje
odstřeďování a končí funkcí Zastavení máchání.
1) Podle modelu.
Volba funkcí
Různé funkce musíte zvolit po volbě programu a před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
(viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadované tlačítko či tlačítka, na displeji se
zobrazí odpovídající symboly. Dalším stisknutím symboly zmizí. Jestliže některá z
funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji bliká nápis „Err“ a tlačítko
bliká červeně.
„Start/Pauza“
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
Funkce "Máchání plus"
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko "Máchání plus"
. Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá
a "Odložený start"
tlačítka "Předpírka"
. Funkce je trvale aktivní, i když pračku
vypnete. Chcete-li funkci vypnout, opakujte
stejný postup.
„Odložený start“
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdloPauza“
žený start“
(0’ značí okamžitý start).
Pokud jste již tlačítko „Start/Pauza“
zmáčkli a chcete odložený start změnit či
zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/
a pak „Odložený start“
.
Pauza“
Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte cyklus.
• Pokud chcete změnit délku odloženého
a
startu, musíte jít přes polohu „Stop“
cyklus přeprogramovat.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte
nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačít-
6 electrolux
vající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbylé doby.
ka „Start/Pauza“
. Po opětovném
zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
Časový manažer
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit po. Je uvemocí tlačítek „ Time Manager”
den i stupeň zašpinění prádla.
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký 1)
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)
2)
Pouze pro osvěžení
prádla
Extra osvěžení 1)
2)
Pro osvěžení pouze
několika málo kusů
prádla
1) Pro poloviční náplň prádla.
2) Symbol bliká a zmizí: tento prací cyklus je pouze pro
osvěžení.
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle
zvoleného druhu programu.
Spuštění programu
Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte cyklus. Odpovídající kontrolka se
rozsvítí zeleně a na displeji se objeví symbol
(dvířka zablokovaná).
Je normální, že volič programů zůstává po
celý cyklus nehybný. Na displeji je zobrazen
symbol pro právě probíhající cyklus a zbý-
Ohřev
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se v průběhu cyklu symbol .
Přerušení programu
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
: po
Zmáčkněte tlačítko „Start/Pauza“
dobu pozastavení pračky bude příslušná
kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení
zmizí. Dalším zmáčpračky. Symbol
knutím tlačítka „Start/Pauza“
pokračujte
v programu.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknu. Pokud změna
tím tlačítka „Start/Pauza“
není možná, bliká na displeji „Err“ a tlačítko
bliká pár sekund červeně.
„Start/Pause“
Chcete-li i přesto program změnit, je nutné
právě probíhající program zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Pokud si přejete zrušit program, otočte voli.
čem programů do polohy „Stop“
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko
zhasne a na displeji bliká
„Start/Pause“
„0“. Otevření víka je možné až za přibližně 2
minuty po zastavení pračky. Symbol
zmizí. Otočte voličem programu do polohy
. Vyjměte prádlo. Vytáhněte zá„Stop“
strčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
TABULKA PROGRAMŮ
Program / Druh prádla
Bavlna (studená – 90°): Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
Náplň
5,5 kg
Možné funkce
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
electrolux 7
Program / Druh prádla
Náplň
Možné funkce
Syntetické (studená – 60°): Tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
Jemné (studená – 40°): Pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Časový manažer, Odložený start
Vlna (studená – 40°): Vlna vhodná k
praní v pračce s označením „čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Hedvábí (studená – 30°): Látky, které
lze prát v pračce při 30 °C.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Spodní prádlo (studená – 40°): Pro velmi jemné prádlo, např. např dámské spodní
prádlo.
1,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Odložený start
Máchání: S tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
5,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Máchání plus, Odložený start
Vypouštění: Po Zastavení máchání (nebo
po Nočním cyklu plus) provede cyklus vypouštění.
5,5 kg
Odstřeďování: Cyklus odstřeďování od
400 do 1000/1300 1) ot./min. po Zastavení
máchání (nebo po Nočním cyklu plus)
5,5 kg
Odložený start
Eco 2) (40° – 90°):Bílé nebo barevné,
např. normálně zašpiněné pracovní oděvy,
ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo,
ručníky.
5,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Máchání plus, Odložený
start
Snadné žehlení (studená – 60°): Pro
bavlnu a syntetické látky. Snižuje zmačkání
prádla a usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Máchání plus, Odložený start
Džíny (studená – 60°): Pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání
plus.
3,0 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Předpírka, Odložený start
Intenzivní sport (studená – 40°): Pro
praní špinavého oblečení z venkovních sportů. Je zapnuta možnost Předpírka.
2,5 kg
Zastavení máchání, Noční klid plus,
Máchání plus, Odložený start
2,5 kg
Odložený start
Sport (30°): Pro praní sportovních oděvů.
1) Podle modelu.
2) Referenční program pro testy podle normy EN60456.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepouží-
8 electrolux
vejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
5
6
7
4
3
1
2
4
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky:
1
3
2
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:
• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici se objevila červená značka1).
Pračka se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část „Instalace“).
Pračka nemáchá nebo
nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“ nebo funkce „Noční klid plus“ či „Zastavení máchání“ s vodou v bubnu,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Okolo pračky je voda:
•
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn,
vypouštěcí filtr nebyl vrácen zpět na místo,
přívodní hadice netěsní.
electrolux 9
Problémy
Příčiny
Výsledky praní jsou neuspokojivé:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený,
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• příliš malé množství prádla.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí
chybový kód E40 2) a
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně 3) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
chybový kód E20 2) a
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně 3):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
chybový kód E10 2) a
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně 3):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
• na přívodní hadici1) se objevila červená značka.
Na displeji se zobrazí
chybový kód EF0 2) a
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně 3):
• vypouštěcí filtr je neprůchodný,
• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto:
- zavřete vodovodní kohoutek,
- před odpojením pračky od sítě ji nechte dvě minuty vypouštět,
- zavolejte autorizovaný servis.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
filtry přívodu vody jsou zanesené,
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagovala tepelná ochrana motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval ochranný systém pro kontrolu nevyváženého prádla: byla
přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v
bubnu.
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
sifon je zanesený.
1) Závisí na modelu.
2) U některých modelů může zaznít zvukový signál
3) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
10 electrolux
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to narušit prádlo. Pro
prací prášky nejsou žádná omezení. Tekuté
prací prostředky se nesmí používat, byla-li
zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky
musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu pro prací
prostředek v přihrádce dávkovače vaší
pračky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
230 V / 50 Hz
2300 W
TLAK VODY
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě:
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
Rozvázání
A
B
A
C
D
Vybalení
1
1
2
2
1
2 B
2
1
1
1
2
2
D
C
1
Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v
rovině se sousedícím nábytkem, postupujte
podle obrázku D.
electrolux 11
Přívod vody
Přívodní hadici instalujte zezadu pračky
podle níže uvedeného postupu. Starou hadici znovu nepoužívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis
90O
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
min
max
připojení na vypou70 cm 100 cm
štěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
12 electrolux
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
CZ
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
CESKÁ REPUBLIKA - ZÁRUKA/ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA
Záruka vyplýající z tĕchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen
na výrobek sloužící k bĕžnému používání v
domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
mĕsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranĕní vady,
popřípadĕ - není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčinĕ i projevu) vady neúmĕrné - právo na výmĕnu výrobku. Pokud není takový
postup možný, je Kupující oprávnĕn žádat
přimĕřenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výmĕnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnĕní všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy,
nebyl-li výrobek nadmĕrnĕ opotřeben nebo
poškozen. Podmínkou pro uplatnĕní každého práva ze Záruky přitom je, že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
• veškerĕ záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provádĕny v Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží
platný doklad o koupi.
Právo na odstranĕní vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ovĕření existence reklamované vady,
včetnĕ odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní dobĕ tohoto
střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji
však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávnĕnost reklamace a podle povahy va-
dy výrobku rozhodne o způsobu opravy.
Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatnĕného práva
na odstranĕní vady, k ovĕření existence reklamované vady i k záruční opravĕ výrobku.
Bĕh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnĕní práva na odstranĕní vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnĕní
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní
list slouží k prokazování práv Kupujícího,
proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a
kopii Opravního listu pečlivĕ uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištĕna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora
uvedenou součinnost, je Kupující, povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z tĕchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky.
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetnĕ poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek požitý nad rámec
bĕžného používáni v domácnosti (např. k
podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních
právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální se-
electrolux 13
znam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetnĕ jejich telefonních
čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch servisních střediscích poskytnou:
• prodávající,
• ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
Budĕjovická 3, 140 21 Praha 4, tel:
261302111
• Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič
se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve
všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v
záruce spotřebiče nebo jinak zákonem.
Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené
země do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
14 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
A kezelőpanel
Fedél gombja
Szűrőfedél
Szabályozható szintezőlábak
3
4
Kezelőpanel
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Programkapcsoló
Kijelző
Nyomógombok és funkcióik
"Start/Szünet" nyomógomb
"Időkezelő" nyomógombok
A szimbólumok
10
1
2
3
4 5 6
1. Hőmérséklet
2. Centrifugálási sebesség
9
8
7
3.
4.
5.
6.
7.
Opciók
Késleltetett indítás
Gyermekbiztonság
Ajtó zárva
Ciklus hossza vagy a késleltetett indítás
visszaszámlálása
8. Időkezelő
9. Animált óra (ciklus folyamatban)
10. Futó ciklus:
Előmosás,
Főmosás,
Öblítés, Vízleeresztés,
Centrifugálás
electrolux 15
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
Általános biztonság
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
Üzembe helyezés
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
• A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
• Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
• A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
16 electrolux
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
Használat
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
• Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóre-
tilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
SZEMÉLYRE SZABÁS
Gyermekbiztonság
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opció aktiválása megtörtént, a ciklus megkezdése után nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust indítson el.
• ha az opciót a ciklus kezdete előtt aktiválják, a készülék nem indítható el.
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg egyszerre az
és a „Késleltetett indítás”
„Extra öblítés”
gombot, amíg a visszaigazoló jel
meg
nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválasztását. A gyer-
mekzár kikapcsolásához ismételje meg a
műveletet.
Hangjelzések
Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, az
megszólal, ha valamelyik gombot megnyomják, a program végén, illetve hibajelzéskor.
A kikapcsolásához kapcsolja be a készüléket, és a hangjelzés megszólalásáig nyomja
és „Extra
meg egyszerre az „Előmosás”
öblítés”
gombokat. A jelzés csak a figyelmeztető hangjelzéseknél aktív. Ha ismét
aktiválni kívánja, ismételje meg ugyanezt a
műveletet.
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
Az első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
electrolux 17
NAPI HASZNÁLAT
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb megnyoA
másával nyissa
ki a dobot: A
két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.
• Töltse be a
mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a mosógép
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A mosószerek adagolása
Öntse a mosópormennyiséget a mosási reés az előmosási rekeszbe
,
keszbe
ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt proggomb zölden vilramra. A „Start/Szünet”
log.
Ha ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot.
gomb
Az „Err” villog és a „Start/Szünet”
pirosan villog néhány másodpercig.
A hőmérséklet beállítása
Nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet”
gombot, ha a készülék által választott értéktől eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
mosnivalót (lásd "Programtáblázat"). A
jel hideg mosást jelent.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Ha a készülék által választott sebességtől
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához nyomja meg a „Centrifugálás”
gombot. Választhatja a „Nincs centrifu2) – modelltől függően.
gálás” , „Öblítőstop”
és „Halk ciklus
2).
plus” lehetőségeket is
A maximális centrifugálási sebességek:
Pamut, eco: 1300 ford./perc
(EWT135510W), 1000 ford./perc
(EWT105510W), farmer: 1200 ford./perc
(EWT135510W), 1000 ford./perc
(EWT105510W), gyapjú, fehérnemű: 1000
ford./perc, műszál, vasaláskönnyítő, intenzív sport: 900 ford./perc, kímélő, selyem,
sport: 700 ford./perc.
vagy a „Halk ciklus
Ha az „Öblítőstop„
plus”
opciót választotta, a program végén a ciklus befejezéséhez és a víz kiürítévagy „Szivatséhez egy „Centrifugálás”
tyúzás”
programot is ki kell választania.
Halk ciklus plus: a ciklus nem tartalmaz
centrifugálást, és öblítőstoppal fejeződik be.
Opciók kiválasztása
A különböző opciókat a program kiválasztágomb megsa után és a „Start/Szünet”
nyomása előtt kell kiválasztani (lásd "Programtáblázat"). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t, és a megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn. Ha ismét megnyomja, a jel eltűnik. Ha az opciók valamelyike nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az
"Err" felirat villog a kijelzőn, és a "Start/Szügomb pirosan villog.
net"
"Előmosás" opció
A készülék egy előmosást végez max. 30
°C-on.
"Öblítés plus" opció
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Ez az opció az
érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenesen: Nyomja meg az "Öblítés plus"
gombot. Az opció csak a kiválasztott
programnál aktív.
Állandó: Tartsa lenyomva az "Előmosás"
és a "Késleltetett indítás"
gombot néhány másodpercig. Az opció bekapcsolva
marad még akkor is, ha közben feszültségmentesíti a készüléket. Ha ki akarja kapcsolni, a bekapcsoláshoz hasonlóan kell eljárnia.
18 electrolux
„Késleltetett indítás”
Ez az opció lehetővé teszi a mosási program indításának 30, 60, 90 perccel, illetve
2–20 órával történő késleltetését. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
Bármikor módosíthatja vagy törölheti a késleltetett indítás időpontját, mielőtt meggombot a „Késnyomja a „Start/Szünet”
leltetett indítás”
gomb ismételt megnyomásával (a 0' azonnali indítást jelent).
Ha már megnyomta a „Start/Szünet”
gombot, és módosítani vagy törölni szeretné a késleltetett indítást, végezze el a következő műveleteket:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a
gombot, majd a "Kés„Start/Szünet”
leltetett indítás"
gombot. A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
• A késleltetési időtartam módosításához a
„Stop”
álláson túl kell haladnia, és a
mosási ciklust újra kell programoznia.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készügomb megnyomáléket a „Start/Szünet”
sával. A fedél lecsukása után ismét nyomja
gombot.
meg a „Start/Szünet”
Időkezelés
A ciklus meghosszabbítható vagy lerövidítgombokkal. A
hető a „ Time Manager”
ruhanemű szennyezettségének mértéke is
megjelenik a kijelzőn.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelt
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors 1)
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szennyezettségi
szint
Ikon
Szupergyors
Anyag fajtája
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Fél töltethez.
2) A szimbólum villog, majd eltűnik: ez a mosási ciklus
csak egy felfrissítő ciklus.
A kiválasztott programtól függ, hogy felsorolt kategóriák közül melyik jelenik meg.
A program indítása
A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/
gombot, a megfelelő jelzőfény
Szünet”
zölden világít, és a
szimbólum jelenik
meg a kijelzőn (ajtó zárva).
Normális jelenség, ha a programválasztó a
ciklus alatt nem mozdul el. Az aktuális ciklus jele és a hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítás van kiválasztva,
a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn.
Felmelegítés
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
gombot: a
Nyomja meg a „Start/Szünet”
megfelelő jelzőfény zölden villog, miközben
a készülék szünet helyzetben van. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni,
szimbólum
hogy a mosógép leállt. A
eltűnik. A program folytatásához nyomja
gombot.
meg ismét a „Start/Szünet”
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt az aktuális programon bármilyen változtatást végrehajtana, a mosógépet a
gomb megnyomásával
"Start/Szünet"
szünetre kell állítani. Ha a módosítás nem
lehetséges, az "Err" felirat villog a kijelzőn,
gomb pirosan villog
és a „Start/Szünet”
néhány másodpercig. Ha mégis a program
módosítása mellett dönt, törölnie kell az aktuális programot (lásd alább).
Program törlése
electrolux 19
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
.
programkapcsolót a „Stop” állásba
A program vége
A mosógép automatikusan leáll, a „Start/
gomb kialszik, és a kijelzőn a
Szünet”
"0" villog. A fedelet csak kb. két perccel
azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt.
szimbólum eltűnik. Forgassa a progA
ramkapcsolót „Stop”
állásba. Szedje ki a
ruhát. Húzza ki a csatlakozódugót, és zárja
el a vízcsapot.
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Pamut (hideg – 90°): Fehér vagy színes,
például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
5,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
Műszálas (hideg – 60°): Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
Kímélő (hideg – 40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Időkezelő, Késleltetett indítás
Gyapjú (hideg – 40°): Gépben mosható
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: "Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze".
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Selyem (hideg – 30°): 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg – 40°): Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
1,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Késleltetett indítás
Öblítés: Ez a program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
5,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Extra öblítés, Késleltetett indítás
Vízleeresztés: Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.
5,5 kg
Centrifugálás: Centrifugálási ciklus 400
és 1000/1300 ford./perc közötti sebességgel
1) ford./perc Öblítőstop (vagy Halk ciklus
plus) után.
5,5 kg
Késleltetett indítás
Eco 2) (40° - 90°): Fehér vagy színes,
például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
5,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Extra öblítés, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítő (hideg – 60°): Pamuthoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést és
könnyebbé teszi a vasalást.
1,0 kg
Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Farmer (hideg – 60°): Farmer ruhák mosásához. Az Extra öblítés opció aktiválva van.
3,0 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Előmosás, Késleltetett indítás
20 electrolux
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Lehetséges opciók
Intenzív sport (hideg – 40°): Piszkos
szabadtéri sportruházathoz. Az Előmosás
opció aktiválva van
2,5 kg
Öblítőstop, Halk ciklus plus, Extra öblítés, Késleltetett indítás
Sport (hideg – 30°): Sportruházathoz.
2,5 kg
Késleltetett indítás
1) Modelltől függően.
2) Referenciaprogram a EN60456 szabvány vizsgálatának igazolására.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
2
1
5
6
7
4
Befolyócső-szűrők
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
Lefolyócső-szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék
alapzatán található szűrőt:
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
A gyárból való kibocsátás előtt számos ellenőrzést végeztek a készüléken. Ugyanakkor, ha rendellenességet észlel, kérjük, ol-
vassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
electrolux 21
Problémák
Okok
A mosógép nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően, áramszünet van,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták,
• a vízbevezető szűrők szennyezettek,
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:
• a kifolyócső U-idoma túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyó szűrője eldugult,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus plus” vagy az „Öblítőstop”
opció ki van választva,
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.
Ha víz van a mosógép
körül:
•
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-idomja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a kifolyó szűrőjét nem tették vissza a helyére,
a befolyócső szivárog.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
üzembe helyezésről szóló szakaszt),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban,
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban,
• a töltet túl kicsi.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
•
A mosógép leáll a mosási ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az Öblítőstop opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A ciklus végén a fedél
nem nyitható:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
Az E40 hibakód jelenik
meg a kijelzőn 2) és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog 3) :
• a fedél nincs jól lezárva.
a vízbevezető szűrők szennyezettek,
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
22 electrolux
Problémák
Okok
Az E20 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2)és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),
• az vízleeresztő szivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak.
Az E10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
• egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön1).
Az EF0 hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 2) és a
"Start/Szünet" gomb pirosan villog 3):
• a kifolyó szűrője eldugult,
• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el:
- zárja el a vízcsapot,
- ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt,
- hívja ki a szervizszolgálatot.
Az adagolódoboz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
1) Modelltől függően.
2) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható,
3) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Kizárólag mosógépben való használatra
szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony
mosószerek nem használhatók, amikor az
előmosás ki van választva. Előmosás nélküli
ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Csatlakoztatás a vízhálózatra
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20/27 típus
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a
belső részegységek megsérüléséhez vezet-
het, szivárgásokat és meghibásodásokat
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
electrolux 23
Kicsomagolás
1
1
2
2
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
90O
1
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e
szivárgás.
Vízleeresztés
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
2
Kibontás
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez a 4.
ábrán látható módon járjon el.
Vízellátás
A mellékelt víztömlőt szerelje fel a mosógép
hátuljára a következők szerint. Ne használjon fel újra régi csövet. A befolyócsövet nem
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a
dugasz földelve van, és hogy megfelel az
érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
24 electrolux
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A készülék hulladékba helyezése
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
HU Európai Jótállás: A jelen készülékre
az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék
garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék
eredeti vásárlásának napjával kezdődik,
melyet a vásárló a készülék eladója által
kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan
időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatré-
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
szekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti
országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag
háztartásban használták, kereskedelmi
célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
electrolux 25
1.
2.
3.
4.
1
2
Panel sterowania
Uchwyt otwierania pokrywy
Pokrywa filtra
Nóżki regulowane do poziomowania
3
4
Panel sterowania
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przyciski i ich funkcje
Przycisk „Start/Pauza”
Przyciski Time manager
Symbole
10
1
2
1. Temperatura
3
4 5 6
9
8
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prędkość wirowania
Opcje
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Blokada uruchomienia
Blokada pokrywy
Długość programu lub czas opóźnienia
rozpoczęcia programu
8. Time manager
9. Animowany zegar (wykonywany program)
26 electrolux
10. Faza programu:
Pranie wstępne,
Pranie zasadnicze,
Płukanie,
OdWirowanie
pompowanie wody,
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe informacje. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
Instalacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
transportem należy zgłosić sprzedawcy.
• Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady
transportowej i opakowania.
• Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na
wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie
urządzenia.
• Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale
"Podłączenie elektryczne".
• Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
electrolux 27
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemy-
•
•
•
•
słowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
Przed przystąpieniem do prania należy
zapoznać się z informacjami podanymi
na metce producenta ubrań.
Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych
benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem,
itp. W razie stosowania takich środków
jako odplamiaczy należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć
rzeczy do bębna.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO OSOBISTYCH PREFERENCJI
Blokada uruchomienia
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Dodatkowe płukanie”
, aż na
źnienie rozpoczęcia programu”
wyświetlaczu pojawi się potwierdzający
. Wybrana opcja zostanie zapasymbol
miętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
Sygnał dźwiękowy
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Prai „Dodatkowe płukanie”
nie wstępne”
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany tylko wtedy,
gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy
wykonać powyższe czynności
28 electrolux
OBSŁUGA PRALKI
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w
temperaturze 90°C bez wkładania
prania, lecz z dodatkiem detergentu.
Pozwoli to na oczyszczenie bębna.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęA
ben naciskając
przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie,
zamknąć klapki bębna oraz pokrywę
pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
drzwiczki bębna są prawidłowo
zamknięte:
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A jest zwolniony.
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję "pranie wstęp. Płyn
ne", do komory prania wstępnego
zmiękczający można wlać do przegródki
oznaczonej symbolem .
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komuniprzez
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
kilka sekund będzie migał na czerwono.
Wybór temperatury
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura” , aby zmniejszyć lub zwiększyć tempe3) Zależnie od modelu.
raturę, jeśli pralka ma wykonać program
prania z temperaturą inną niż zaprogramowana fabrycznie (patrz „Tabela prograoznacza pranie w zimnej
mów”). Symbol
wodzie.
Wybór prędkości wirowania
, aby
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”
zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma
zostać odwirowane z inną prędkością niż
zaprogramowana fabrycznie. Można również wybrać opcję „Bez wirowania” ,
„Stop z wodą”
lub „Cykl nocny plus”
3).
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
Bawełniane, Eko: 1300 obr/min
(EWT135510W), 1000 obr/min
(EWT105510W), Jeans: 1200 obr/min
(EWT135510W), 1000 obr/min
(EWT105510W), Wełniane, Bielizna: 1000
obr/min, Syntetyczne, Łatwe prasowanie,
Intensywne sportowe: 900 obr/min, Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/min.
Na zakończenie programu, jeśli wybrano
lub „Cykl nocny
opcję „Stop z wodą”
, należy wtedy wybrać program
plus”
„Wirowanie”
lub „Odpompowanie” ,
aby zakończyć program i odpompować
wodę.
Cykl nocny plus: program bez wirowania,
który kończy się zatrzymaniem wody w
bębnie.
Wybór opcji
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
(patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć żądany przycisk – na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole. Po ponownym naciśnięciu symbole znikną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest
dostępna z danym programem, na wy-
electrolux 29
świetlaczu będzie migać komunikat „Err”, a
przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na
czerwono.
Opcja "Pranie wstępne"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
Opcja "Dodatkowe płukanie"
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest
bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk "Dodatkowe
. Opcja jest włączona jedynie
płukanie"
dla wybranego programu.
Na stałe: Wcisnąć i przez kilka sekund przyoraz
trzymać przyciski "Pranie wstępne"
"Opóźnienie rozpoczęcia programu"
.
Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet
po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć
opcję, powtórzyć powyższe czynności.
„Opóźnienie rozpoczęcia programu”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy po„Start/Pauza”
nownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie roz(0’ oznacza natychpoczęcia programu”
miastowe rozpoczęcie programu).
został już
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany
lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
poczęcia programu”
. Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
w celu uruchomienia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy us,a
tawić pokrętło w położeniu „Stop”
następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
Time manager
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
. Wskazywany jest rów„Time Manager”
nież poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Odświeżanie
2)
Tylko do odświeżania ubrań
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
Rozpoczęcie programu
, aby
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
rozpocząć program. Zaświeci się na zielono
odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu
(zablokowana popojawi się symbol
krywa).
Podczas prania pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trwającej fazy prania,
a także informacja o czasie do zakończenia
programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia
rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
30 electrolux
Podgrzewanie
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że
woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania w ciągu pierwszych
10 minut
:w
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
czasie, gdy urządzenie będzie znajdować
się w trybie zatrzymania, odpowiednia kontrolka będzie migać na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Symbol
zniknie. Aby kontynuować program, należy
ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
Modyfikacja trwającego programu
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy zatrzymać
urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
. Jeśli zmiana nie jest
„Start/Pauza”
możliwa, na wyświetlaczu miga komunikat
przez kil„Err”, a przycisk „Start/Pauza”
ka sekund miga na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
Zakończenie programu
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
, a na
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „0”.
Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki.
zniknie. Ustawić pokrętło wySymbol
.
boru programów w położeniu „Stop”
Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
TABELA PROGRAMÓW
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełniane (zimna woda – 90°): Białe
lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
5,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Syntetyczne (zimna woda – 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe,
koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Time
manager, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Wełniane (zimna woda – 40°): Rzeczy
wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można
prać w pralce, nie zbiega się w praniu”.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jedwabne (zimna woda – 30°): Tkaniny, które można prać w pralce w temperaturze 30°C.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania
rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.
1,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
5,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
electrolux 31
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Odpompowanie: Umożliwia odpompowanie wody po zakończeniu prania z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub „Cykl nocny
plus”).
5,5 kg
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 400 do 1000/1300 1) obr/min po
praniu z włączoną opcją „Stop z wodą” (lub
„Cykl nocny plus”).
5,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Eko 2) (40°–90°): Białe lub kolorowe,
np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
5,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Łatwe prasowanie (zimna woda –
60°): Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia
prasowanie.
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jeans (zimna woda – 60°): Do prania
odzieży dżinsowej. Włączona jest opcja „Dodatkowe płukanie”.
3,0 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Pranie
wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Intensywne sportowe (zimna woda –
40°): Do prania zabrudzonych w plenerze
ubrań sportowych. Włączona jest opcja prania wstępnego.
2,5 kg
Stop z wodą, Cykl nocny plus, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Sportowe (30°): Do ubrań sportowych.
2,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Zależnie od modelu.
2) Program referencyjny do testów zgodnie z normą EN60456.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
Filtr spustowy
Należy regularnie czyścić filtr znajdujący się
w dolnej części urządzenia:
1
2
3
32 electrolux
5
7
6
4
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE PRACUJE
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w jego działaniu, przed skontaktowaniem
się z autoryzowanym serwisem należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub
nie napełnia wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja
elektryczna, awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry na dopływie wody są zabrudzone,
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
rozdział „Instalacja”).
Pralka nie płucze lub nie
wypompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr spustowy jest zatkany,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Tryb nocny plus” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Wokół pralki widoczna
jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
• filtr spustowy nie został z powrotem włożony na miejsce,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania nie są zadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie,
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• zbyt mała ilość prania.
electrolux 33
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Program prania jest zbyt
długi:
•
•
•
•
•
filtry na dopływie wody są zabrudzone,
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie programu prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1-2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40,2)
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3) :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E20 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• filtr spustowy jest zatkany,
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• wąż spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdział „Instalacja”),
• pompa opróżniająca jest zablokowana,
• syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak1).
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 2),
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 3):
• filtr spustowy jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać
następujące czynności:
- zamknąć zawór dopływu wody,
- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
gniazdka elektrycznego,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
1) Zależnie od modelu.
2) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
3) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia
tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w prosz-
ku. Detergentów w płynie nie można stosować gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można
stosować detergenty w płynie wlewając je
do specjalnego dozownika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna. Deter-
34 electrolux
genty w tabletkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
230 V / 50 Hz
2300 W
CIŚNIENIE WODY
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej
Rodzaj 20/27
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
Rozpakowanie
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2 B
D
C
1
Aby pralka była zainstalowana w równej linii
z sąsiadującymi meblami, należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku D.
1
Dopływ wody
Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego
węża. Węża dopływowego nie można
przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
2
Demontaż zabezpieczeń
A
B
A
C
D
90O
electrolux 35
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność.
Spust wody
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamonmin
max
tować końcówkę
70 cm 100 cm
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
36 electrolux
PL
POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
– instalacji,konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
– przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym
dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy
nie obejmuje: instalacji, instruktażu,
konserwacji sprzętu, poprawy połączeń
mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Sprzęt zwracany musi
być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: [email protected],
www.electrolux.pl
electrolux 37
PL Gwarancja Europejska: Niniejsze
urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na
końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony
ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obo-
wiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
38 electrolux
1.
2.
3.
4.
1
2
Панель управления
Кнопка крышки
Крышка фильтра
Регулировочная ножка
3
4
Панель управления
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Селектор программ
Дисплей
Кнопки и их функции
Кнопка "Пуск/Пауза"
Кнопки функции "Менеджер времени"
Символы
10
1
2
3
1. Температура
2. Скорость отжима
4 5 6
9
8
7
3.
4.
5.
6.
7.
Дополнительные функции
Задержка пуска
Защита от детей
Блокировка дверцы
Продолжительность цикла или значение оставшегося времени отсрочки пуска
8. Менеджер времени
9. Анимированные часы (показ текущего цикла)
electrolux 39
10. Выполняемый цикл:
– Предварительная стирка,
– Основная
– Полоскание,
стирка,
– Отжим
– Слив,
Дозатор
))
Предварительная стирка
Основная стирка
Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX
M
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите
следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.
Общие правила техники
безопасности
• Не модифицируйте и не пытайтесь
модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
• Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и
прочие подобные предметы. Если их
не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
• Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
• Небольшие вещи (носки, ремешки и
т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
• После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте
вентиль наливного шланга.
• Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
• Не стирайте в машине порванные
или недошитые вещи, а также вещи с
проволочным каркасом.
Установка
• Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли
•
•
•
•
•
•
•
•
•
машина снаружи. Сообщите своему
поставщику о любых транспортных
повреждениях.
Перед установкой машины вывинтите
все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
Подключение к водопроводу должно
выполняться квалифицированным
сантехником.
Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна
быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
Проследите, чтобы после установки
электрический кабель не был передавлен.
Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы
ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована
вилкой с заземлением.
Перед включением Вашей машины в
электросеть внимательно прочтите
инструкции в главе "Подключение к
электросети".
Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было
повреждение, возникшее в результате некорректной установки.
40 electrolux
Меры предосторожности для
предотвращения замерзания
Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:
• Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
• Поместите концы наливного шланга и
сливного шланга в установленный на
полу тазик.
• Выберите программу "Слив" и дайте
ей дойти до конца.
• Отключите машину от сети, повернув
селектор программ в положение
.
"Стоп"
• Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
• Снова присоедините наливной и
сливной шланги.
Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита: это предотвратит
образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.
Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком
месте, в котором температура не будет
опускаться ниже ноля.
•
•
•
•
пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо
других целях.
Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
Не закладывайте в машину вещи, на
которых были пятна, обработанные
керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких
пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь,
что они полностью высохли.
Освободите карманы и разверните
белье.
Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, с недостаточным
опытом или знаниями без присмотра
отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих
им безопасно эксплуатировать устройство.
Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.
Эксплуатация
• Ваша машина предназначена для
обычного бытового применения. Не
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
Защита детей
Эта функция предусматривает два типа
блокировки:
• Если данная функция включена после начала цикла, то никакие изменения в функции или программу внести
невозможно.
Цикл продолжается, и для выполнения другого цикла необходимо отключить эту функцию.
• Если данная функция включена до
начала цикла, то машину запустить
не удастся.
Чтобы включить функцию защиты детей, включите машину, одновременно
нажмите кнопки "Дополнительное полои "Отсрочка пуска"
,и
скание"
удерживайте их в нажатом положении
до тех пор, пока на дисплее не появит-
. Настройся символ подтверждения
ки этой функции будут сохранены в памяти машины. Чтобы выключить данную функцию, повторите ту же последовательность действий.
Звуковая сигнализация
Когда звуковая сигнализация включена,
сигнал раздается при нажатии кнопки, в
конце программы и при возникновении
неисправности.
Для отключения сигнализации включите прибор и одновременно нажмите и
удерживайте кнопки "Предварительная
и "Дополнительное полоскастирка"
ние"
до появления звукового сигнала. Сигнал раздается только в случае
тревоги. Чтобы заново включить эту
electrolux 41
функцию, повторите ту же последовательность действий.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ
Первое использование
• Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями
по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие
предметы.
• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить бак.
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Загрузка белья
• Откройте крышку машины.
• Откройте барабан, нажав
A
запирающую
кнопку А: Автоматически откроются две
створки.
• Загрузите
белье, закройте барабан и крышку
стиральной машины.
ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием
крышки стиральной машины
проверьте, чтобы барабан был
закрыт как следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А поднимается.
Дозировка моющих средств
Засыпьте соответствующее количество
стирального порошка в отделения стири предварительной стирки
,
ки
если выбрана функция "Предварительная стирка". При необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение
.
Выбор программы
Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор
включится в микнопки "Пуск/Пауза"
гающем режиме.
4) в зависимости от модели.
Если повернуть селектор программ на
другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует
эту вновь выбранную программу. При
этом красные индикаторы кнопок "Err" и
на несколько секунд
"Пуск/Пауза"
включатся в мигающем режиме.
Выбор температуры
Последовательно нажимая кнопку "Температура", уменьшите или увеличьте
температуру, если хотите, чтобы стирка
производилась при температуре, отличной от предложенной машиной (см. таблицу "Программы стирки"). Символ
означает холодную стирку.
Выбор скорости отжима
для измеНажмите кнопку "Отжим"
нения скорости отжима, если хотите,
чтобы отжим белья был выполнен со
скоростью, отличной от той, которая
предложена для данной программы
стиральной машиной. Также можно выбрать режим "Без отжима" , "Остановка с водой в баке"
или "Ночная тиши4).
на плюс"
Максимальные скорости отжима:
для хлопка, экономичной стирки: 1300
об/мин (EWT135510W), 1000 об/мин
(EWT105510W), для джинсовой ткани:
1200 об/мин (EWT135510W), 1000 об/
мин (EWT105510W), для шерстяных
тканей, нижнего белья: 1000 об/мин;
для программ "Синтетика", "Легкое гла-
42 electrolux
жение" и "Спорт интенсивная": 900 об/
мин; для программ "Деликатные ткани",
"Шелк" и Спорт": 700 об/мин.
По окончании программы, если вы выбрали режимы "Остановка с водой в баили "Ночная тишина плюс"
,
ке"
выберите режим "Отжим"
или
"Слив", , чтобы завершить стирку и
слить воду.
"Ночная тишина плюс": не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.
Выбор функций
После выбора программы и перед навыберижатием кнопки "Пуск/Пауза"
те дополнительные функции (см. раздел "Таблица программ"). Нажмите
нужную кнопку (или кнопки), и на дисплее появятся соответствующие символы. При повторном нажатии кнопки символы погаснут. В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, в мигающем режиме на дисплее появится "Err" и красный индика.
тор кнопки "Пуск/Пауза"
"Предварительная стирка"
Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.
Функция "Дополнительное
полоскание"
Стиральная машина в течение цикла
добавит одно или несколько полосканий. Эта функция рекомендуется людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.
Выбор функции на один раз : Нажмите
кнопку дополнительного полоскания
. Функция будет включена только для
выбранной программы.
Выбор функции на постоянно : Одновременно нажмите на несколько секунд
и закнопки предварительной стирки
держки пуска
. Опция будет включена постоянно, даже если машина выключена. Чтобы выключить ее, повторите процесс.
"Отсрочка пуска"
Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Ус-
тановленное время появится на дисплее на несколько секунд
Изменить или отменить время отсрочки
пуска можно в любой момент до нажа, повторно
тия кнопки "Пуск/Пауза"
нажав кнопку "Отсрочка пуска"
(0' означает немедленный пуск).
Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пау, но хотите изменить или отмеза"
нить время завершения цикла, выполните следующие действия:
• Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите
и "Отсрочка
кнопку "Пуск/Пауза"
пуска"
. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"
для запуска программы.
• Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"
и перепрограммировать цикл.
В течение отсрочки времени начала
цикла крышка будет заблокирована.
При необходимости открыть крышку,
переведите машину в режим паузы, на. После тожав кнопку "Пуск/Пауза"
го, как вы опять закроете крышку, на.
жмите кнопку "Пуск/Пауза"
Менеджер времени
Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кно. Также отобрапок “ Time Manager”
жается степень загрязненности белья.
Степень загрязненности
Символ
Тип ткани
Высокая
Для стирки сильно
загрязненных вещей
Обычная
Для стирки вещей
с обычной степенью загрязненности
Ежедневная
стирка
Для стирки вещей,
ношенных 1 день
Легкая
Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая
стирка 1)
Для стирки слегка
загрязненных вещей
electrolux 43
Степень загрязненности
Символ
Очень быстрая стирка
Тип ткани
Для стирки слабозагрязненных и малоношеных вещей
1)
Свежесть 1)
2)
Чтобы просто освежить предметы
одежды
Супер свежесть 1)
2)
Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды
1) Для стирки при половинной загрузке машины.
2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки
предназначен только для освежения.
Возможность применения этих режимов
для различных уровней загрязненности
зависит от типа выбранной программы.
Пуск программы
, чтобы
Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"
запустить цикл. Включится соответствующий зеленый индикатор, а на дис(дверца заплее появится символ
блокирована).
В ходе выполнения цикла селектор остается неподвижным - это нормально.
На дисплее отображаются текущий
цикл и время до его завершения. Если
была установлена отсрочка пуска, на
дисплее показывается оставшееся до
пуска время.
Прогрев
В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры,
на дисплее появляется символ .
Прерывание программы
Добавление белья в течение первых
10 минут.
: соотНажмите кнопку "Пуск/Пауза"
ветствующий индикатор замигает зеле-
ным, а машина перейдет в режим паузы. После того как машина остановится,
крышку можно будет открыть только
спустя примерно 2 минуты. Символ
исчезнет. Нажмите кнопку "Пуск/
Пауза"
еще раз, чтобы продолжить
выполнение программы.
Изменение выполняемой программы
Для внесения изменений в выполняемую программу прежде всего необходимо перевести машину в режим паузы,
. Если
нажав кнопку "Пуск/Пауза"
внесение требуемых изменений невозможно, на дисплее замигает “Err”, и на
несколько секунд включится красный
в мииндикатор кнопки "Пуск/Пауза"
гающем режиме. Если вы по-прежнему
намерены изменить программу, следует отменить текущую программу (см.
ниже).
Отмена программы
При необходимости отменить программу, поверните селектор программ в положение "Останов". .
Завершение программы
Стиральная машина автоматически остановится, кнопка "Пуск/Стоп"
погаснет, а на дисплее отобразится "0" в мигающем режиме. После остановки машины крышку можно будет открыть
только спустя примерно 2 минуты. Симисчезнет. Поверните селектор
вол
.
программ в положение "Останов"
Извлеките белье. Извлеките вилку из
розетки и закройте водопроводный вентиль.
Режим ожидания : Спустя несколько
минут после окончания программы
включается режим экономии энергии.
Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из
режима экономии энергии.
44 electrolux
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные
функции
Хлопок (холодная - 90°): белое или
цветное белье, например, рабочая одежда средней загрязненности, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.
5,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени",
"Отсрочка пуска".
Синтетика (холодная - 60°): изделия
из синтетических тканей, нижнее белье,
цветное белье, не требующие глажки
блузки и рубашки.
2,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени",
"Отсрочка пуска"
Деликатные ткани (холодная - 40°):
для любых вещей из тканей, требующих
бережного обращения, например, занавесей.
2,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени",
"Отсрочка пуска"
Шерсть (холодная - 40°): шерстяные
вещи, которые можно стирать в стиральной машине, и у которых есть ярлыки
"чистая новая шерсть", "пригодна для
машинной стирки", "не дает усадки".
1 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
Шелк (холодная - 30°): вещи из тканей, пригодных для стирки в стиральной
машины при 30°C.
1 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
Нижнее белье (холодная - 40°): для
вещей из тканей, требующих очень бережного обращения, например, дамского
белья.
1 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Отсрочка пуска"
Полоскание: данная программа позволяет прополоскать выстиранные
вручную вещи.
5,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"
Слив: выполняет слив воды из бака
после дополнительной функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").
5,5 кг
Отжим: цикл отжима от 400 до
1000/1300 1) об/мин после цикла "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").
5,5 кг
Отсрочка пуска
Эко 2)(40° - 90°): белое или цветное
белье, например, рабочая одежда средней загрязненности, постельное белье,
скатерти, нижнее белье, полотенца.
5,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска"
Легкое глажение (холодная - 60°):
для стирки изделий из хлопка и синтетики. Уменьшает образование складок, тем
самым облегчая глажение.
1 кг
"Остановка с водой в баке", "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка
пуска"
electrolux 45
Программа/тип белья
Загрузка
Возможные дополнительные
функции
Джинсы (холодная - 60°): для вещей
из джинсовой ткани. Включается дополнительная функция "Дополнительное полоскание".
3 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Предварительная стирка", "Отсрочка пуска"
"Спорт интенсивная" (холодная 40°): для сильно загрязненной верхней
спортивной одежды. Включена дополнительная функция "Предварительная
стирка".
2,5 кг
"Остановка с водой в баке", "Ночная тишина плюс", "Дополнительное полоскание", "Отсрочка пуска".
Спорт (30°): для спортивной одежды.
2,5 кг
Отсрочка пуска
1) В зависимости от модели.
2) Эталонная программа испытаний на соответствие стандарту EN60456.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
Удаление накипи
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных
машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.
Внешние поверхности
Внешние поверхности машины мойте
теплой водой с моющим средством. Не
допускается использование этилового
спирта, растворителей или подобных
материалов.
Дозатор моющих средств
Для очистки действуйте следующим образом:
3
1
2
4
Сливной фильтр
Регулярно чистите фильтр, расположенный у основания машины:
3
2
1
5
6
7
4
Фильтры наливного шланга
Для очистки действуйте следующим образом:
46 electrolux
ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ
Перед отгрузкой с завода стиральная
машина проходит многочисленные испытания. Тем не менее, если обнаружиПроблемы
лась неисправность, просмотрите этот
раздел перед тем, как обращаться в
сервисный центр.
Причины
Машина не запускается или не наполняется
водой:
• машина не включена в электросеть, не работает электропроводка, сбой электросети,
• крышка и створки барабана закрыты неплотно,
• неверно выбрана команда пуска программы,
• была отключена вода, был закрыт вентиль подачи воды,
• загрязнены фильтры наливного шланга,
• на наливном шланге отображается красная метка1).
Машина заполняется
водой, но вода сразу
сливается:
• U-образная часть слива расположена слишком низко (см. раздел "Установка").
Машина не полощет
или не сливает воду:
• сливной шланг забит или перегнут,
• забит сливной фильтр,
• сработал детектор дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане,
• были выбраны программа "Слив", функции "Ночная тихая плюс"
или "Дополнительное полоскание",
• неподходящая высота U-образной части слива.
Вода вокруг машины:
• в результате закладки слишком большого количества моющего
средства образовалось много пены и бак переполнился,
• моющее средство не подходит для машинной стирки,
• неверно присоединена U-образная часть слива,
• не поставлен на место фильтр слива,
• протекает наливной шланг.
Результаты стирки неудовлетворительны:
•
•
•
•
моющее средство не подходит для машинной стирки,
заложили слишком много белья,
неподходящий цикл стирки,
слишком мало моющего средства.
Машина вибрирует
или шумит:
•
•
•
•
•
из машины не удалили всю упаковку (см. раздел "Установка"),
машина не выровнена по горизонтали и не сбалансирована,
машина стоит слишком близко к стене или мебели,
белье неравномерно распределено в барабане,
слишком мало белья в барабане.
Цикл стирки продолжается слишком долго:
•
•
•
•
•
загрязнены фильтры наливного шланга,
отключена вода или электроэнергия,
сработал детектор перегрева двигателя машины,
температура наливного шланга ниже чем обычно,
сработала система безопасности обнаружения пены (слишком
много моющего средства), и машина пытается слить пену,
• сработал детектор дисбаланса: машина добавила дополнительную стадию для равномерного распределения белья в барабане.
Машина остановилась
во время выполнения
цикла стирки:
• неисправна система подачи воды или электросеть,
• был выбрана функция задержки полоскания,
• открыты створки барабана.
Крышка в конце цикла
не открывается:
• слишком высокая температура внутри барабана,
• крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения
цикла.
electrolux 47
Проблемы
Причины
На дисплее появляется код ошибки E40 2)а
кнопка "Пуск/Пауза" мигать красным. 3) :
• крышка не закрыта как следует.
На дисплее появляется код ошибки E20, 2)а
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным. 3):
• забит сливной фильтр,
• сливной шланг забит или перегнут,
• слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установка"),
• сливной насос заблокирован,
• заблокированы напорные трубы.
На дисплее появляется код ошибки E10, 2)а
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным. 3):
• закрыт вентиль подачи воды,
• была отключена вода.
• на наливном шланге отображается красная метка1).
На дисплее появляется код ошибки EF0, 2)а
кнопка "Пуск/Пауза"
мигает красным 3):
• забит сливной фильтр,
• сработала система защиты от затопления. Действуйте следующим образом:
- закройте кран подачи воды,
- удалите все из машины за 2 минуты перед отключением от сети,
- обратитесь в сервисный центр.
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан:
• чрезмерное количество смягчителя – выше отметки «МАХ».
.
1) Зависит от модели.
2) В некоторых моделях может раздаваться звуковой сигнал
3) После решения проблемы нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы возобновить выполнение прерванной
программы.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Пользуйтесь только предназначенными
для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию
стиральных порошков ограничений нет.
При выборе предварительной стирки
жидкие моющие средства использоваться не должны. В циклах без предварительной стирки они должны заливаться при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие
средства должны закладываться в дозатор моющих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
850 мм
400 мм
600 мм
230 В/50 Гц
2300 Вт
Минимум
Максимум
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
48 electrolux
Подключение к водопроводу
Тип 20/27
УСТАНОВКА
Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем:
транспортировка машины без защитной
транспортировочной упаковки может
привести к повреждению внутренних
компонентов и вызвать возникновение
утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.
Распаковка
1
1
2
2
1
1
2
D
C
1
Для того чтобы установить стиральную
машину вровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис. 4.
Подача воды
Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на
задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не
используйте повторно старый шланг.
Удлинять наливной шланг нельзя. Если
он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром.
90O
2
Снятие транспортировочной защиты
A
B
A
C
D
1
2 B
2
1
Откройте водопроводный вентиль. Проверьте на отсутствие утечки.
Слив
Присоедините Uобразное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединеmin
max
ния к сливному
70 cm 100 cm
стояку (или место
слива в раковину)
должна располагаться на высоте
70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного
эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий,
electrolux 49
обратитесь за консультацией в местный
авторизованный сервисный центр.
Электрическое подключение
Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал
предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с
действующими положениями.
сте. Проследите за тем, чтобы прибор
не касался стены или мебели. Точное
выравнивание прибора по горизонтали
позволяет предотвратить вибрации,
шум и смещение прибора во время работы.
Размещение
Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом ме-
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
Утилизация изделия
Все материалы, на которых имеется символ
, являются перерабатываемыми. Доставьте их в место
RU
сбора отходов (можно узнать в
местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с
нее все детали, могущие быть
опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно
ближе к машине.
Информация по охране окружающей
среды
С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину
на полную загрузку.
• программы предварительной
стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
• используйте количество моющих
средств с учетом жесткости воды,
объема и степени загрязненности
белья.
РОССИЯ - ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Сервисное обслуживание и запасные
части
В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести
запасные части, обращайтесь в наш
ближайший авторизованный сервисный
центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас возникли вопросы
по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна
ELECTROLUX, звоните на нашу инфор-
50 electrolux
мационную линию по телефону (495)
937 78 37 или (495) 956 29 17.
RU Европейская Гарантия: Данное устройство поддерживается гарантией
Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в
течение срока, указанного в гарантии
на устройство или в ином определенном законом порядке.В случае вашего
перемещения из одной из этих стран в
любую другую из нижеперечисленных
стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:
• Гарантия на устройство начинает
действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить
предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
• Гарантия на устройство действует в
течение того же срока и в пределах
того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой
стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели
или серии устройств.
• Гарантия на устройство является
персональной для первоначального
покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
• Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в
пределах домашнего хозяйства, т.е.
не используется в коммерческих целях.
• Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых вам по закону прав.
electrolux 51
1.
2.
3.
4.
1
2
Ovládací panel
Tlačidlo veka
Kryt prístupu k filtru
Nastaviteľné nožičky
3
4
Ovládací panel
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
3
4
5
Volič programov
Displej
Tlačidlá a ich funkcie
Tlačidlo Štart/Pauza
Tlačidlá funkcie Time manager
Význam symbolov
10
1
2
1. Teplota
3
4 5 6
9
8
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rýchlosť odstreďovania
Voliteľné funkcie
Posunutý štart
Detská poistka
Blokovanie dverí
Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
8. Time manager
9. Animované hodiny (prebieha cyklus)
52 electrolux
10. Prebieha prací cyklus:
Pranie,
Plákanie,
Odstreďovanie
nie,
Predpieranie,
Odčerpáva-
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M )
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
Inštalácia
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
electrolux 53
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
Použitie
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
OSOBNÉ NASTAVENIA
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby
uzamknutia:
• ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné
funkcie ani program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu
musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.
Ak chcete aktivovať detskú poistku, zapnite
spotrebič a stlačte tlačidlá Plákanie plus
a Posunutý štart
súčasne, kým sa na di-
spleji nezobrazí symbol potvrdenia
.
Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti. Ak
chcete deaktivovať detskú poistku, zopakujte tento proces.
Zvukové signály
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu, čím indikuje
poruchu.
Na deaktivovanie zapnite spotrebič a stlačte
a Plákanie plus
tlačidlá Predpieranie
súčasne, kým nezaznie pípnutie. Signál je
aktívny len v prípade alarmu. Signál znovu
aktivujete zopakovaním toho istého postupu.
AKO SPUSTIŤ CYKLUS PRANIA?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
54 electrolux
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Vložte bielizeň
• Otvorte veko
spotrebiča.
• Otvorte bubon
stlačením bloA
kovacieho tlačidla A: Automaticky sa
otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň,
zavrite bubon a veko práčky.
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý:
• obe poistky sú zavreté,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
Do dávkovacích priehradiek na pranie
a
(ak ste zvolili voľbu "predpredpieranie
pieranie") nasypte prací prášok. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
Nastavenie požadovaného programu
Volič programov nastavte na požadovaný
bliká naprogram. Tlačidlo Štart/Pauza
zeleno.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu do polohy iného programu,
spotrebič nespustí novonastavený program.
bude nieBliká Err a tlačidlo Štart/Pauza
koľko sekúnd blikať načerveno.
Nastavenie teploty
Opakovaným stlačením tlačidla Teplota
môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu, ak chcete, aby bola bielizeň vypraná pri inej teplote,
ako je teplota určená práčkou (pozrite časť
zodpovedá
Tabuľka programov). Symbol
praniu v studenej vode.
Výber rýchlosti odstreďovania
môžeStlačením tlačidla Odstreďovanie
te zmeniť rýchlosť odstreďovania, ak chcete, aby sa bielizeň odstredila pri inej rýchlosti, ako je rýchlosť určená spotrebičom.
Môžete vybrať aj možnosť Bez odstreďovaalebo Nočný tichý
nia , Plákanie stop
5).
cyklus plus
Maximálne rýchlosti odstreďovania:
5) V závislosti od modelu.
pre bavlnu, úsporný: 1 300 ot./min.
(EWT135510W), 1 000 ot./min.
(EWT105510W), pre džínsy: 1 200 ot./min.
(EWT135510W), 1 000 ot./min.
(EWT105510W), pre vlnu, spodnú bielizeň:
1 000 ot./min., pre syntetiku, jednoduché
žehlenie, šport intenzívny: 900 ot./min., pre
jemnú bielizeň, hodváb, šport: 700 ot./min.
alebo NočAk ste nastavili Plákanie stop
ný tichý cyklus plus
, na konci programu
alebo Odmusíte vybrať Odstreďovanie
čerpávanie , aby sa cyklus dokončil a voda sa vypustila.
Nočný tichý cyklus plus: cyklus neobsahuje odstreďovanie a končí s vodou v bubne.
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
nastavení programu a pred stlačením tlačid(pozrite časť Tabuľka prola Štart/Pauza
gramov). Po stlačení požadovaných tlačidiel
sa na displeji zobrazia príslušné symboly.
Po opätovnom stlačení tlačidla symboly
zhasnú. Ak niektorá z voliteľných funkcií nie
je kompatibilná so zvoleným programom,
na displeji začne blikať Err a tlačidlo Štart/
bude blikať načerveno.
Pauza
Voliteľná funkcia "Predpieranie"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30°C.
Voliteľná funkcia "Plákanie plus"
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní
počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba : Stlačte tlačidlo "Plákanie
. Voliteľná funkcia je aktívna iba pre
plus"
nastavený program.
Trvalá voľba : Stlačte a niekoľko sekúnd
a "Odlopodržte tlačidlá "Predpieranie"
. Voliteľná funkcia je aktívna
žený štart"
nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby
ste ju zrušili, zopakujte proces.
Posunutý štart
Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť
spustenie programu prania v krokoch po
30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín. Na
electrolux 55
displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas posunutia.
Dobu posunutia štartu môžete kedykoľvek
zmeniť alebo zrušiť pred stlačením tlačidla
, a to opätovným stlačením
Štart/Pauza
tlačidla Posunutý štart
(0’ indikuje okamžité spustenie).
a
Ak ste už stlačili tlačidlo Štart/Pauza
chcete zmeniť alebo zrušiť posunutý štart,
postupujte nasledovne:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus
spustiť ihneď, stlačte tlačidlo Štart/Pauza
a potom Posunutý štart
. Stlačením tlačidla Štart/Pauza
spustíte cyklus.
• Ak chcete zmeniť dobu posunutia časovača, otočte volič programu do polohy
a preprogramujte cyklus.
Stop
Počas doby posunutého štartu bude veko
zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stla. Po opätovčením tlačidla Štart/Pauza
nom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/
Pauza
.
Time Manager
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť pomo. Zobrazuje
cou tlačidiel Time Manager”
sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Úroveň znečistenia
Ikona
Druh tkaniny
Intenzívny
Na veľmi znečistenú
bielizeň
Normálny
Na bežne znečistenú
bielizeň
Denný
Pre denne nosenú
bielizeň
Ľahký
Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly 1)
Na málo znečistenú
bielizeň
Super rýchly
Pre kusy bielizne,
ktoré ste používali
alebo nosili veľmi
krátko
1)
Osvieženie
bielizne 1)
2)
Iba na osvieženie
bielizne
Úroveň znečistenia
Super osvieženie bielizne
1)
Ikona
2)
Druh tkaniny
Na osvieženie iba
niekoľkých kusov
bielizne
1) Na použitie pri polovičnej náplni.
2) Symbol bliká a mizne: tento cyklus prania je len na
osvieženie bielizne.
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
Štart programu
spustíte
Stlačením tlačidla Štart/Pauza
cyklus, príslušná kontrolka sa rozsvieti nazeleno a na displeji sa zobrazí symbol
(zablokované dvierka).
Je normálne, ak sa volič programov počas
cyklu nebude pohybovať. Na displeji sa zobrazí symbol aktuálnej fázy a zostávajúci
čas. Ak ste zvolili funkciu Posunutý štart, na
displeji sa zobrazuje odpočítavanie.
Ohrievanie
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa
spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
: kým bude
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza
činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Symbol
zmizne. Opätovným stlačením tlačidla
Štart/Pauza
znovu spustíte program.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stla. Ak zmena
čením tlačidla Štart/Pauza
nie je možná, na displeji začne blikať Err a
bude niekoľko sektlačidlo Štart/Pauza
únd blikať načerveno. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program
zrušiť (pozrite nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro.
gramov do polohy Stop
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky, tlačidlo
sa vypne a na displeji bliká
Štart/Pauza
56 electrolux
0. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Symbol
zmizne. Otočte
. Vybervolič programov do polohy Stop
te bielizeň. Odpojte spotrebič od elektrickej
siete a uzavrite vodovodný ventil.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa
stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
TABUĽKA PROGRAMOV
Program/Typ prania
Náplň
Voliteľné funkcie
Bavlna (studená voda – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň, uteráky.
5,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Syntetika (studená voda – 60°): Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny, nekrčivé košele a blúzky.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Jemná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Plákanie plus, Time manager, Posunutý štart
Vlna (studená voda – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie
v práčke, nezráža sa“.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Posunutý štart
Hodváb (studená voda – 30°): Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Posunutý štart
Spodná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
1,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Posunutý štart
Plákanie: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
5,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Plákanie plus, Posunutý štart
Odčerpávanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop
(alebo Nočný cyklus plus).
5,5 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania
pri 400 až 1 000/1 300 ot./min. 1) ot./min. po
programe s funkciou Plákanie stop (alebo
Nočný cyklus plus).
5,5 kg
Posunutý štart
Úsporný 2) (40° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
5,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Plákanie plus, Posunutý štart
Jednoduché žehlenie (studená voda –
60°): Na pranie bavlny a syntetiky. Zmierňuje
krčenie a uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Plákanie
plus, Posunutý štart
Džínsy (studená voda – 60°): Na pranie
džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.
3,0 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Predpieranie, Posunutý štart
Šport intenzívny (studená voda – 40°):
Pre špinavé športové odevy. Aktivuje sa voliteľná funkcia predpierania.
2,5 kg
Plákanie stop, Nočný tichý cyklus
plus, Plákanie plus, Posunutý štart
electrolux 57
Program/Typ prania
Náplň
2,5 kg
Šport (30°): Na pranie športových odevov.
Voliteľné funkcie
Posunutý štart
1) V závislosti od modelu.
2) Referenčný program na testovanie podľa normy EN60456.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
3
2
1
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
Vonkajší povrch
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
5
6
7
4
Zásobník
Čistenie :
Filtre prítoku vody
Pri čistení postupujte nasledovne:
3
1
2
4
Výpustný filter
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti spotrebiča:
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa vodou:
tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Príčiny
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, elektrická sieť
nefunguje,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,
• znečistené filtre prítoku vody,
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
58 electrolux
Problémy
Príčiny
Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:
• Odtokový diel v tvare U je nainštalovaný príliš nízko (pozri časť Montáž).
Práčka nepláka alebo sa
nevyprázdňuje:
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie vody“ alebo „Nočný tichý cyklus
plus“ alebo „Plákanie stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
Vytečená voda okolo
práčky:
•
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
výpustný filter nebol namontovaný do pôvodnej polohy,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky
prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný:
• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť Inštalácia),
• spotrebič nie je vo vodorovnej polohe a je nevyvážený,
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
• príliš málo bielizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
•
znečistené filtre prítoku vody,
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas
cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E402) a tlačidlo „Štart/Prestávka”
začne načerveno blikať
3) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E20 2)a začne blikať červený ukazovateľna tlačidle „Štart/
Prestávka”3):
•
•
•
•
•
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy E10 2)a začne blikať červený ukazovateľ na tlačidle „Štart/
Prestávka”3):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
• na prítokovej hadici sa objaví červená značka1).
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
electrolux 59
Problémy
Príčiny
Na displeji sa zobrazí
kód poruchy EF0 2)a začne blikať červený ukazovateľ na tlačidle „Štart/
Prestávka”3):
• výpustný filter je zablokovaný,
• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup:
– zatvorte vodovodný ventil,
– pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
– obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
1) V závislosti od modelu.
2) Pri niektorých modeloch môžu zaznieť zvukové signály
3) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka" a znovu spustite prerušený program.
PRACIE A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY
Používajte iba pracie a prídavné prípravky
určené na použitie v automatickej práčke.
Neodporúčame zmiešavať rozličné typy
pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla
poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné
pracie prostriedky sa nesmú používať, ak
bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez
predpierania sa kvapalné pracie prostriedky
musia nalievať do guľového dávkovacieho
zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky
na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300/ W
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
INŠTALÁCIA
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
Rozbalenie
1
2
1
2
60 electrolux
Otvorte vodovodný ventil. Skontrolujte, či
niekde neuniká voda.
1
Vypustenie vody
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
min
max
umiestnite do výpu70 cm 100 cm
ste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
2
Odblokovanie
A
B
A
C
D
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 13 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
1
2 B
2
1
1
2
D
C
1
Ak chcete nainštalovať práčku zarovno
s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku č. D.
Prívod vody
Nainštalujte prívodnú hadicu na zadnú časť
práčky podľa tohto postupu. Neinštalujte
znova hadicu, ktorá už bola používaná. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
90O
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
electrolux 61
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľnéSK
ho odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
SLOVENSKO - ZÁRUKA/SERVISNÁ SLUŽBA
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu
2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od
svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821
03 Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02)
43336976 e-mail:
[email protected]
SK Európska Záruka: Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku
vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa
uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič
alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete
z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá
sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:• Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného
dokumentu o kúpe vydaného predajcom
tohto spotrebiča.
• Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a
jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a
dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej
novej krajine pobytu pre daný konkrétny
model alebo typový rad spotrebičov.
• Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
• Spotrebič bol nainštalovaný a používaný
v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci
domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
• Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so
všetkými príslušnými predpismi platnými
vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú
žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.
62 electrolux
electrolux 63
www.electrolux.com/shop
108527603-A-132011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement