Electrolux EWT1266AOW Brukermanual

Electrolux EWT1266AOW Brukermanual
EWT 1266 AOW
................................................ .............................................
NO VASKEMASKIN
BRUKSANVISNING
2
SV TVÄTTMASKIN
BRUKSANVISNING
23
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FORBRUKSVERDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap
hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av
produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er
åpen.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Overhold maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet
"Programskjema").
• Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun
skiftes av et autorisert serviceverksted.
• Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa)
4
www.electrolux.com
• Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasjen og transportboltene.
• Ta vare på transportboltene. Du må
blokkere trommelen når du flytter produktet.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for været.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og
rent.
• Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom
produktet og gulvet.
• Juster føttene slik at det blir nødvendig
avstand mellom produktet og teppet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Dersom strømkabelen til dette produktet må skiftes, må
dette gjøres av et autorisert serviceverksted.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Ikke berør strømkabelen eller støpselet
med våte hender.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
2.2 Bruk
ADVARSEL
Risiko for personskade, elektrisk
støt, brannskader, eller skade på
produktet.
• Bare bruk dette produktet i en husholdning.
NORSK
5
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av
produktet.
• Pass på å fjerne alle metallgjenstander
fra tøyet som skal vaskes.
• Ikke sett en beholder under produktet
for å samle opp mulig vannlekkasje.
Kontakt kundeservicen for å foresikre
deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
2.3 Stell og rengjøring
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
ADVARSEL
Fare for personskade eller skade
på produktet.
2.4 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
1 Betjeningspanel
2 Lokk
3 Håndtaket på lokket
3
4 Atkomstluke til filter
5 Hendel til å flytte produktet
6 Føtter
7
7 Typeskilt
4
5
6
6
www.electrolux.com
4. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
1 "På/av"-knapp
7 Tidsforvalg
2 Programbryter
8 Ekstra skylling
3 Berøringsfelt for redusert sentrifugering
10 Start-/pause-berøringsfelt
4 Berøringsfelt for temperatur
11 Time Manager berøringsfelt
9 Strykelett
5 Display
6 Forvask
-berøringsfelt
-berøringsfelt
-berøringsfelt
-berøringsfelt
4.1 Display
A
G
B
C
F
E
A) Temperaturområdet:
: Temperaturindikator
: Kaldtvannsindikator
B)
: Time Manager-indikator.
C) Tidsfeltet:
–
–
: programmets varighet
: starttidsforvalget
–
: alarmkodene
–
: feilmeldingen
D
–
: Programmet er ferdig.
D)
: indikatoren for barnesikring.
E) Vaskeindikatorer:
–
: vaskefasen
–
: skyllefasen
–
: sentrifugeringsfasen
–
: Fast tilvalg med ekstra skylling.
F) Sentrifugeringsfeltet:
NORSK
–
–
–
: indikatoren for sentrifugehastighet
: indikatoren for ingen sentrifugering
–
G)
7
: indikatoren for skyllestopp
: indikatoren for ekstra stille drift.
: indikatoren for dørlås
5. PROGRAMMER
Program
Temperaturområde
Type vask og smuss
Maksimal tøymengde, maksimal sentrifugehastighet
Bomull
90°C — kald
Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og lite
skitt.
6 kg, 1200 opm
Eco Bomull 1)
60 °C – 40 °C
Hvit bomull og fargeekte bomull. Normalt skittent.
6 kg, 1200 opm
Syntetisk
60 °C— kald
Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
2.5 kg, 1200 opm
Finvask
40 °C - Kaldt
Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.
Normalt skittent.
2.5 kg, 1200 opm
Ull/håndvask
40° C – Kaldt
Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og delikate
tekstiler med symbolet "håndvask".
1 kg, 1200 opm
Jeans
60 °C - Kaldt
Plagg i denim og jersey. Også for plagg med
mørke farger. Alternativet "Ekstra skylling" aktiveres automatisk.
2.5 kg, 1200 opm
Skylling
Sentr./Tømming
Skylling og sentrifugering av vasken. Alle stoffer.
6 kg, 1200 opm
Sentrifugere vasken og tømme vannet fra trommelen. Alle stoffer.
6 kg, 1200 opm
Lingerie
40° C – Kaldt
Spesialprogram for svært ømfintlige plagg, som
f.eks. dameundertøy som BH-er og truser osv.
1 kg, 800 opm
Silke
30 °C
Spesialprogram for slike og blandede syntetiske
plagg.
1 kg, 800 opm
Gardiner
40 °C - Kaldt
Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk.2)
2.5 kg, 800 opm
Sengeteppe
60 °C – 30 °C
Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne,
ett sengeteppe osv.
2 kg, 800 opm
8
www.electrolux.com
Program
Temperaturområde
Type vask og smuss
Maksimal tøymengde, maksimal sentrifugehastighet
Syntetiske stoffer og finvask. Småskittent tøy eller
plagg som skal friskes opp.
2 kg, 800 opm
Sportsklær
30 °C
Vaskesyklus som vasker 5 lett skitne skjorter.
ca. 1 kg, 800 opm
5 skjorter
30 °C
1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier
I henhold til regulering 1061/2010 er "Cotton Eco 60 °C" og "Cotton Eco 40 °C" hver for
seg, "standard 60 °C-bomullsprogram" og "standard 40 °C-bomullsprogram". De er de
mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å
vaske normalt skittent bomullstøy.
Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt
for det valgte programmet.
2) Ikke bruk vaskemiddel for forvaskfasen.
Kompatibilitet for programtilvalg
Program
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.
■
NORSK
5.1 Woolmark-sertifikat
Ullvaskprogrammet for denne vaskemaskinen er godkjent av The Woolmark
9
Company for vask av maskinvaskbare
produkter fra Woolmark, dersom produktene vaskes i samsvar med vaskeanvisningene på plaggets etikett samt med anvisningene som produsenten av denne
vaskemaskinen har utgitt. M1027
I Storbritannia, Hong Kong, og India, er
Woolmark-symbolet er varemerke for sertifisering.
6. FORBRUKSVERDIER
Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet.
Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad
reduseres hvis lasten er mindre enn den maksimale lasten (f.eks Bomull 60 °C,
maksimal lastekapasitet 6 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; faktisk
last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).
Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet.
Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.
Programmer
Bomull 60 °C
TøyEnergiformeng- bruk (kWh)
de
(Kg)
Vannforbruk (liter)
Omtrentlig
Gjenvæprogramva- rende fukrighet (mitighet
nutter)
(%)1)
6
1.10
56
180
53
Bomull 40 °C
6
0.65
54
150
53
Syntet 40 °C
2.5
0.45
46
105
35
Finvask 40 °C
2.5
0.55
46
90
35
1
0.35
50
65
30
Ull 30 °C
Standard bomullsprogrammer
Standard 60
°C bomull
6
0.79
47
248
53
Standard 60
°C bomull
3
0.58
39
174
53
Standard 40
°C bomull
3
0.48
38
169
53
Av-modus (W)
Forblitt på-modus (W)
0.48
0.48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens regulering
1015/2010 implementere direktivet 2009/125/EC.
1) Når sentrifugeringsfasen er slutt.
10 www.electrolux.com
7. TILVALG
7.1 Temperatur
Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.
Indikator
= kaldt vann.
Skjermen viser innstilt temperatur.
7.2 Sentrifugering
Med dette alternativet kan du redusere
standard sentrifugehastighet.
Skjermen viser indikatoren for den innstilte
hastigheten.
Flere sentrifugeringsalternativer:
Ingen sentrifugering
• Bruk dette alternativet for å slette alle
sentrifugeringsfasene.
• Still det inn for svært ømfintlige tekstiler.
• Skyllefasen bruker mer vann ved noen
vaskeprogrammer.
• Skjermen viser indikatoren
.
Skyllestopp
• Velg dette alternativet for å hindre at
klesvasken krøller seg.
• Vaskeprogrammet stopper med vann i
trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir
krøllete.
• Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
• Skjermen viser indikatoren
.
For å tømme ut vannet, se "Når
programmet er slutt".
Ekstra Stille
• Bruk dette alternativet for å slette alle
sentrifugeringsfasene og utføre en stille
vask.
• Skyllefasen bruker mer vann ved noen
vaskeprogrammer.
• Vaskeprogrammet stopper med vann i
trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir
krøllete.
• Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
• Skjermen viser indikatoren
.
For å tømme ut vannet, se "Når
programmet er slutt".
7.3 Forvask
Med dette alternativet kan du legge til en
forvaskfase til et vaskeprogram.
Bruk dette alternativet for ekstra skittent
tøy.
Når du aktiverer dette alternativet, øker
programmets varighet.
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.4 Tidsforvalg
Med dette alternativet kan du utsette programstarten - fra 30 minutter til 20 timer.
Skjermen viser den tilhørende indikatoren.
7.5 Ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge til
skylling til et vaskeprogram.
Bruk dette alternativet for personer med
allergier, samt i områder hvor vannet er
bløtt.
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.6 Strykelett
Produktene vasker og sentrifugerer tøyet
nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.7 Time Manager
Når du stiller inn et vaskeprogram, viser
skjermen standardvarigheten.
eller
for å redusere eller øke
Trykk
lengden på programmet.
Time Manager er bare tilgjengelig med
programmene i tabellen.
NORSK
• For å aktivere/deaktivere alternativet,
og
samtidig til indikatotrykk
ren
lyser/slukker.
Du kan aktivere dette alternativet:
, blir tilvalgene og
• Når du trykker
programbryteren låst.
: kan ikke produktet
• Før du trykker
starte.
Indikator
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■2)
■
7.9 Permanent ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge inn en
ekstra skylling permanent når du starter et
nytt program.
• For å aktivere/deaktivere dette alterog
samtidig til indinativet, trykk
katoren
lyser/slukker.
7.10 Lydsignaler
■
■2)
11
■2)
1) Kortest: oppfrisking av tøyet.
2) Programmets standardvarighet.
3) Lengst: Forlengelse av programmets
varighet fører til at energiforbruket gradvis
synker. Den optimaliserte varmefasen
sparer energi og den lengre varigheten
opprettholder de samme vaskeresultatene
(spesielt for normal skitten vask).
Lydsignalene vil høres når:
• Programmet er ferdig.
• Det er en feil på produktet.
For å deaktivere/aktivere lydsignalene,
trykk
og
samtidig i 6 sekunder.
Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.
7.8 Barnesikring
Med dette alternativet kan du forhindre at
barna leker med betjeningspanelet.
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1.
2.
Tilsett en liten mengde vaskemiddel i
kammeret for vaskefasen.
Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten noe
inni. For å fjerne smuss fra trommelen
og kammeret.
12 www.electrolux.com
9. DAGLIG BRUK
9.1 Legge tøyet i vaskemaskinen
1.
2.
3.
A
4.
Åpne lokket til produktet.
Trykk på knappen A. Trommelen vil
åpnes automatisk.
Legg klesvasken i trommelen, plagg
for plagg. Rist plaggene før du legger
dem inn i produktet. Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
Lukk trommelen og lokket.
OBS
Før du lukker lokket må du sørge
for å lukke trommelen forsvarlig.
9.2 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger
• Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
Vaskemiddelbeholder for forvaskfasen.
Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver
eller flytende).
Vaskemiddelbeholder for vaskefasen.
Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver
eller flytende).
Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).
Merket M er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.
Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.
NORSK
13
Vaskemiddel i flytende form eller pulverform
1.
2.
CLICK
A
3.
4.
CLICK
B
• Posisjon A for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
• Posisjon B for flytende vaskemiddel.
Når du bruker flytende vaskemiddel:
– Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
– Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.
9.3 Slå på produktet
Trykk på On/Off-knappen for å aktivere eller deaktivere produktet. Et lydsignal vil
høres når produktet blir slått på.
9.4 Velge et program
1.
2.
Drei programvelgeren for å stille inn
programmet:
– Den tilhørende programindikatoren
vil tennes.
blinker.
– Indikatoren for
– Displayet vises nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene til programfasene
Juster om nødvendig temperaturen,
sentrifugehastigheten og varighet på
syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte
alternativet.
Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen Err.
9.5 Starte et program uten
starttidsforvalg
Trykk på
:
slutter å blinke og forblir
• Indikatoren
på.
• Indikatoren
starter å blinke på displayet.
• Programmet starter, døren låses og
.
skjermen viser indikatoren
14 www.electrolux.com
• Tømmepumpen kan brukes i en kort
periode når produktet fylles med vann.
Etter omtrent 15 minutter fra du
startet programmet:
• Produktet justerer automatisk
programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
• Skjermen viser den nye verdien.
Produktet justere syklusens tid
automatisk etter vasken du
har lagt inn i trommelen, for
perfekte vaskeresultater på
kortest mulig tid. Etter omtrent
15 minutter fra du startet programmet vil displayet vise den
nye tidsverdien.
9.6 Starte et program med
tidsforvalg
• Trykk på
gjentatte ganger til skjermen viser ønsket tid for utsatt start.
Den tilhørende indikatoren tennes på
skjermen.
:
• Trykk på
– Produktet begynner nedtellingen.
– Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.
Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker
.
9.8 Avbryte et program
1.
2.
Produktet tømmes ikke for vann.
9.9 Åpne lokket
Produktets lokk vil være lukket mens et
program eller tidsforvalg er i bruk, og
.
skjermen viser indikatoren
OBS
Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du
ikke åpne lokket.
Åpne produktets lokk når tidsforvalg
er aktivert:
1. Trykk på
for å sette produktet på
pause.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
9.7 Stoppe et program og endre
tilvalgene
Bare noen av tilvalgene kan endres før de
starter.
1. Trykk på
. Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på
igjen. Programmet fortsetter.
Vent til indikatoren
for lokket
slukker.
Du kan åpne lokket.
Lukk lokket og trykk på
igjen.
Tidsforvalg fortsetter.
Åpne produktets lokk når
programmet har startet:
Avbryte starttidsforvalget:
1. Trykk på
for å sette produktet på
pause.
Trykk på
til skjermen viser
’.
igjen for å starte proTrykk på
grammet umiddelbart.
Trykk på knappen
i noen sekunder
for å avbryte programmet og slå av
produktet.
Trykk på den samme knappen igjen
for å slå på produktet. Du kan nå stille
inn et nytt vaskeprogram.
Trykk på knappen
i noen sekunder
for å slå av produktet.
Vent noen minutter før du forsiktig åpner produktets lokk.
Lukk lokket og start programmet på
nytt.
9.10 Når programmet er slutt
• Produktet stopper automatisk.
• Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
• På skjermen vises
.
• Indikatoren for
slukkes.
• Indikatoren
for lokket slukker.
• Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for
at trommelen er tom.
• Steng vannkranen.
NORSK
• Trykk på knappen
i noen sekunder
for å slå av produktet.
• La lokket stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt.
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
– Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
– Indikatoren for lokket
lyser. Lokket
forblir låst.
– Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne lokket.
For å tømme ut vannet:
Velg tømming- eller sentrifugeringsprogrammet.
2. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten.
1.
3.
4.
5.
15
Trykk på knappen
i noen sekunder for å slå av produktet.
Produktet tømmer seg for vann og
sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).
9.11 Hvilemodus
Noen minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet, hvis du ikke skrur av produktet, vil energisparemodusen aktiveres.
Energisparemodusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.
• Alle indikatorene og displayet slukker.
• Indikatoren
blinker sakte
• Trykk på én av tilvalgene for å deaktivere energisparemodus.
Trykk på
. Produktet tømmer
vannet og sentrifugerer.
Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket
slukker.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Vasketøy
• Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt
vask, finvask og ull.
• Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
• Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
• Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse
for seg de første gangene.
• Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt
belter.
• Tøm lommer og brett plaggene ut.
• Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg
med trykte illustrasjoner.
• Fjern vanskelige flekker.
• Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
• Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
• Må ikke vaskes i produktet:
– Tøy uten sømmer eller tøy med rifter
– BH-er med spiler.
– Bruk en vaskepose til små plagg.
• Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du
justere plaggene manuelt i trommelen
og starte sentrifugeringen igjen.
10.2 Gjenstridige flekker
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene før
du legger plaggene i produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg
for den aktuelle flekken og stoffet.
10.3 Vaskemidler og
tilsetningsmidler
• Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner.
16 www.electrolux.com
• Ikke bland ulike typer vaskemidler.
• For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
• Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse produktene.
• Bruk produkter som egner seg til aktuell
stofftype og -farge, vasketemperatur og
smussgrad.
• Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball.
• Hvis du bruker flytende vaskemiddel,
bør du ikke velg en forvask eller en utsatt start.
10.4 Miljøtips
• Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
• Vask alltid med maksimal tøymengde.
• Bruk om nødvendig en flekkfjerner når
du velger et program med lav temperatur.
• Kontroller vannhardheten der du bor,
slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel
10.5 Vannhardhet
Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en
skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I
områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.
Kontakt det lokale vannverket for å få
greie på vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til
produktet.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Før vedlikehold må du koble produktet fra
strømnettet.
11.1 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med såpe og varmt
vann. Tørk alle overflater nøye.
OBS
Ikke bruk alkohol, løsemiddel elle
kjemiske midler.
11.2 Avkalkning
Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en
skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.
Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.
Du må bare bruke spesialprodukter for
vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke
gjør dette med tøy i maskinen.
Følg alltid anvisningene som du
finner på emballasjen til produktet.
11.3 Vedlikeholdsvask
Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. Slik
gjør du det:
• Ta tøyet ut av trommelen.
• Still inn bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.
NORSK
11.4 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen
1.
2.
3.
11.5 Rengjøre avløpsfilteret
ADVARSEL
Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i trommelen.
1.
2.
17
18 www.electrolux.com
3.
4.
5.
11.6 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter
1.
2.
1
2
3
NORSK
3.
19
4.
90˚
11.7 Nødtømming
Produktet kan ikke tømme ut vannet på
grunn av en feil.
Hvis dette skjer, må du utføre trinn (1) til
og med (5) under "Rengjøre avløpsfilteret".
Rengjør pumpen om nødvendig.
3.
4.
5.
6.
11.8 Forholdsregler ved frost
Fjern vanninntaksslangen.
Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne
ut av slangen.
Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
ADVARSEL
Pass på at temperaturen er over 0
°C før du bruker produktet igjen.
Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som skyldes frost.
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0° C, må du
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
12. FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, ta kontakt
med servicesenteret.
Ved noen feil avgir maskinen
lydsignaler og skjermen viser en
alarmkode:
•
- Produktet tar ikke inn vann.
Feil
•
- Produktet tømmer ikke ut vann.
•
- Døren til produktet er åpen eller
ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!
•
- Strømforsyningen er ustabil.
Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
ADVARSEL
Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Mulig løsning
Programmet starter ik- Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
ke.
Kontroller at produktets lokk er lukket.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
20 www.electrolux.com
Feil
Mulig løsning
Hvis du har valgt tidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent
til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet ikke tar inn
vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For
å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i
inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og
rengjøring".
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
Produktet tømmes ikke for vann.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis
det er nødvendig. Se kapitelet "Stell og rengjøring".
Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoblet.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
uten tømming.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen
fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.
Still inn sentrifugeringsprogrammet.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis
det er nødvendig. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av
balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.
Kontroller at koblingene på vannslangene er tette og at
det ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt
mengde.
Du kan ikke åpne produktets lokk.
Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
NORSK
Feil
21
Mulig løsning
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det
er vann i trommelen.
Produktet lager en
uvanlig lyd.
Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har
blitt fjernet. Se "Montering".
Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan
være for liten.
Produktet fylles med
vann og tømmes
umiddelbart.
Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon.
Slangen kan ligge for lavt.
Vaskeresultatet er ikke Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemidtilfredsstillende.
del.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.
Sørg for at du velger riktig temperatur.
Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et
tilvalg.
Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).
Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen
vedvarer.
Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå
produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.
13. TEKNISKE DATA
Mål
Elektrisk tilkopling:
Bredde/høyde/dybde
600 mm
Elektrisk spenning
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler
og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel,
unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot
fuktighet
Vanntrykk
Minimum
Maksimum
Vanntilførsel 1)
Maksimal tøymengde
400 / 890 / 600 mm
Total dybde
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,08 MPa)
Kaldt vann
Bomull
6 kg
22 www.electrolux.com
Sentrifugehastighet
Maksimum
1200 opm
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
14. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
27
28
30
31
32
33
36
37
40
42
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24 www.electrolux.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ högsta tillåtna lastvolym på 6 kg (se kapitlet "Programtabell").
SVENSKA
25
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektrisk anslutning
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra trumman.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C eller där den utsätts för väder och
vind.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och
mattan.
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
26 www.electrolux.com
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.2 Använd
VARNING
Det finns risk för personskador,
elstöt, brand eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
• Placera inte en behållare för uppsamling
av vattenläckage under produkten.
Kontakta Service för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
1 Kontrollpanelen
2
2 Lock
3 Lockhandtag
3
4 Filterlucka
5 Spak för att flytta produkten
6 Fötter för nivåutjämning av produkten
7
7 Typskylt
4
5
6
SVENSKA
27
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
1 Strömbrytare På/Av
7 Touch-kontrollen Fördröjd start
2 Programväljare
8 Touch-kontrollen Extra sköljning
3 Touch-kontroll för reducerad centrifugering
10 Touch-kontrollen Start Paus
4 Tryck på touch-kontrollen
11 Time Manager touch-kontroller
5 Display
9 Touch-kontrollen Lättstruket
6 Touch-kontrollen Förtvätt
4.1 Display
A
G
B
C
F
E
A) Temperaturområdet:
: Temperaturindikator
: Indikator för kallt vatten
B)
: Time Manager-indikator.
C) Tidområdet:
–
–
: Programmets längd
: fördröjd start
–
: larmkoder
–
: felmeddelande
D
–
: När programmet är klart.
D)
: indikator för Barnlås.
E) Tvättindikatorer:
–
: tvättfas
–
–
–
: sköljfas
: centrifugeringsfas
: Funktionen permanent extra
sköljning.
F) Centrifugeringsområdet:
28 www.electrolux.com
–
–
: Indikator för centrifugeringshastighet
–
: Indikator för ingen centrifugering
–
G)
: Indikator för sköljstopp
: Indikator för extra tyst.
: Indikator för Lucklås
5. PROGRAM
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Bomull
90 °C - kall
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
6 kg, 1200 varv/min
Eko Bomull 1)
60 °C – 40 °C
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt.
6 kg, 1200 varv/min
Syntet
60 °C - kall
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
2.5 kg, 1200 varv/min
Fintvätt
40 °C - Kall
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Normalt smutsad tvätt.
2.5 kg, 1200 varv/min
Ylle/Handtvätt
40 °C – kall
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt".
1 kg, 1200 varv/min
Jeans
60 °C - Kall
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt.
2.5 kg, 1200 varv/min
Sköljning
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
6 kg, 1200 varv/min
ning
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
6 kg, 1200 varv/min
Finunderkläder
40 °C – kall
Specialprogram för mycket ömtåliga plagg såsom
finunderkläder, bysthållare, underkläder, etc.
1 kg, 800 varv/min
Silke
30 °C
Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
1 kg, 800 varv/min
Gardiner
40 °C - Kall
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt.2)
2.5 kg, 800 varv/min
Centrifugering/töm-
SVENSKA
Program
Temperaturområde
29
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
2 kg, 800 varv/min
Täcken
60 °C – 30 °C
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt
smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
2 kg, 800 varv/min
Träningskläder
30 °C
Tvättprogram för 5 lätt smutsade skjortor.
om 1 kg, 800 varv/min
5 skjortor
30 °C
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden
Enligt bestämmelsen 1061/2010 är "Bomull Eko 60 °C" och "Bomull Eko 40 °C"
"standardprogram 60 °C bomull" och "standardprogram 40 °C bomull". De är de mest
effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt
smutsad bomullstvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt
program.
2) Fyll inte på tvättmedel för förtvättsfasen.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
30 www.electrolux.com
Program
■
■
■
1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
Woolmark-produkter, under förutsättning
att plaggen tvättas enligt anvisningarna på
klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1027
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.
5.1 Woolmark-intyg
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark för tvätt av maskintvättbara
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60°C
med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1
kg så är programet klart på mindre än en timme).
När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Program
Vikt
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Bomull 60 °C
6
1.10
56
180
53
Bomull 40 °C
6
0.65
54
150
53
Syntet 40 °C
2.5
0.45
46
105
35
Fintvätt 40 °C
2.5
0.55
46
90
35
1
0.35
50
65
30
Ylle 30 °C
Vanliga bomullsprogram
Standard 60
°C bomull
6
0.79
47
248
53
Standard 60
°C bomull
3
0.58
39
174
53
Standard 40
°C bomull
3
0.48
38
169
53
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0.48
0.48
SVENSKA
Program
Vikt
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
31
Återstående fukt
(%)1)
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
1) När centrifugeringen är klar.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Displayen visar den inställda temperaturen.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du sänka
den förinställda centrifugeringshastigheten.
På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att ta bort
alla centrifugeringsfaser.
• Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
• På displayen visas indikatorn
.
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
• På displayen visas indikatorn
.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
Extra Tyst
• Ställ in den här funktionen för att ta bort
alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
• På displayen visas indikatorn
.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
32 www.electrolux.com
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
Indikator
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
eller
för att minska eller
Tryck på
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
1)
3)
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den
optimerade uppvärmningsfasen sparar
energi och den längre programlängden
ger samma tvättresultat (speciellt för
normalt smutsad tvätt).
7.8 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtinom att trycka på
digt tills indikatorn
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
låses funktionerna
• När du tryckt på
och programvredet.
: Produkten
• Innan du trycker på
startar inte.
7.9 Permanent inställning av
extra sköljning
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■
■2)
■2)
■
■2)
1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
2) Förinställd programtid.
Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent
när du ställer in ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtidigt
nom att trycka på
tills indikatorn
tänds/släcks.
7.10 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna geoch
samtidigt i
nom att trycka på
6 sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna
fortsätter de att låta när det är fel
på produkten.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.
2.
Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts
från trumman och baljan.
SVENSKA
33
9. DAGLIG ANVÄNDNING
9.1 Fylla på tvätt
1.
2.
3.
A
4.
Öppna locket till produkten.
Tryck på knapp A. Trumman öppnas
automatiskt.
Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget. Skaka kläderna innan du lägger
dem i produkten. Lägg inte i för
mycket tvätt i trumman.
Stäng trumman och locket.
FÖRSIKTIGHET
Kontrollera att du stängt trumman
rätt innan du stänger locket till
produkten.
9.2 Använda tvättmedel och andra medel
• Mät upp tvätt- och sköljmedel.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
34 www.electrolux.com
Flytande eller pulvertvättmedel
1.
2.
CLICK
A
3.
4.
CLICK
B
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
– Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
– Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
9.3 Aktivera produkten
Tryck på On/Off-knappen för att aktivera
och avaktivera produkten. En ljudsignal
avges när produkten är slås på.
9.4 Inställning av program
1.
2.
Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
– Motsvarande programlampa tänds.
– Indikatorn för
blinkar.
– På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktio-
ner. När du aktiverar en funktion visas
indikatorn för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet Err.
9.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
:
• Indikatorn
slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
• Indikatorn
börjar blinka på displayen.
• Programmet startar, luckan låses och
displayen visar indikatorn
.
• Tömningspumpen kan vara igång en
kort tid när produkten fyller på vatten.
SVENSKA
Efter ca 15 minuter från programmets start:
• Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
• På displayen visas det nya värdet.
Produkten justerar automatiskt
programtiden efter tvätten du
har lagt in i trumman så att du
får perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid. Efter ca 15
minuter från programmets
start visar displayen det nya
tidsvärdet.
9.8 Avbryta ett program
1.
2.
Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten
.
innan du trycker på
9.9 Öppna locket
Locket är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och
visas på displayen.
FÖRSIKTIGHET
Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög kan
du inte öppna locket.
Öppna produktens lock när fördröjd
start är aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
9.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
. Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen. Programmet fortsätter.
Vänta tills Locklåsets indikator
släcks.
Du kan öppna locket.
Stäng locket och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.
Öppna produktens lock när
programmet är aktiverat:
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
.
trycka på
Tryck på
tills displayen visar
’.
Tryck på
en gång till för att starta
programmet direkt.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att avbryta programmet och
stänga av produkten.
Tryck på samma knapp igen för att
slå på produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
9.6 Starta ett program med
fördröjd start
• Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
• Tryck på
– Produktens nedräkning startar.
– När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.
35
3.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
Vänta några minuter innan du försiktigt öppnar produktens lock.
Stäng locket och ställ in programmet
igen.
9.10 När programmet är klart
• Hushållsapparaten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
•
tänds på displayen.
• Kontrollampan för
släcks.
• Kontrollampan för locklåset
släcks.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Stäng vattenkranen.
• Tryck på
-knappen i några sekunder
för att inaktivera produkten.
36 www.electrolux.com
• Låt locket stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
– Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
– Kontrollampan för locklåset
är tänt.
Locket förblir låst.
– Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.
För tömning av vattnet:
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
2. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
1.
3.
4.
Tryck på
. Produkten tömmer
ut vattnet och centrifugerar.
När programmet är klart och kontrollampan för locklåset
släcks
kan du öppna locket.
5.
Tryck på
-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
Produkten töms och centrifugerar
automatiskt efter cirka 18 timmar
(utom för ylleprogrammet).
9.11 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
avaktiverar produkten.
Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.
• Alla kontrollampor och displayen släcks.
• Indikeringen
blinkar sakta
• Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle
och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte i produkten:
– Tvätt utan fåll eller med snitt
– Behåar med metallbygel.
– Tvätta små plagg i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen.
Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
10.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel
som lämpar sig för typen av fläck och material.
10.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
SVENSKA
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det
flytande tvättmedlet med en doseringsboll.
• Ställ inte in förtvättsfasen eller en fördröjd start om du använder flytande
tvättmedel.
10.4 Ekologiska tips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg
temperatur.
37
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd tvättmedel
10.5 Waterhardheid
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är
mjuk behövs ingen vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan
underhåll påbörjas.
11.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller kemiska produkter.
11.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.
11.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
38 www.electrolux.com
11.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
11.5 Rengöring av
tömningsfiltret
VARNING
Rengör inte nålfällan om det finns
vatten i trumman.
1.
2.
SVENSKA
3.
4.
5.
11.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
39
40 www.electrolux.com
3.
4.
90˚
11.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till
(5) i "Rengöring av nålfällan".
Rengör pumpen vid behov.
3.
4.
5.
6.
11.8 Åtgärder vid frysrisk
Ta bort tilloppsslangen.
Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING
Se till att temperaturen är över 0
°C innan du använder produkten
igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga temperaturer.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
12. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om
du inte kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
•
- Produktens lucka är öppen eller
är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför
kontrollerna.
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lock är stängt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
SVENSKA
Problem
41
Möjlig lösning
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte
med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer
inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller
tvättprogrammet varar
längre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna
produktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
42 www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för låg.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en Se till att du bara trycker på önskade tryckknappar.
funktion.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Aktivera och avaktivera produkten om
andra felkoder visas på displayen. Kontakta service om problemet kvarstår.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Elektrisk anslutning:
Bredd/Höjd/Djup
Totalt djup
600 mm
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
400 / 890 / 600 mm
IPX4
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt vatten
Max. tvättmängd
Bomull
Centrifugeringshastighet
Max
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
6 kg
1200 varv/minut
SVENSKA
43
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
108832200-A-132013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement