AEG | L61460TL | User manual | Aeg L61460TL Ohjekirja

FI
SV
Käyttöohje
Pesukone
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
23
L61460TL
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI...................................................................................................... 6
5. OHJELMATAULUKKO.............................................................................................. 7
6. KULUTUSARVOT....................................................................................................... 9
7. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 10
8. ASETUKSET............................................................................................................. 11
9. KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................. 11
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................12
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA........................................................................................16
12. HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................17
13. VIANMÄÄRITYS.....................................................................................................20
14. TEKNISET TIEDOT................................................................................................22
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
• Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se
altistuu sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton
väliin jää riittävästi tilaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
2.2 Sähköliitännät
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna veden valua,
kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
SUOMI
2.4 Käyttö
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
2.5 Hävittäminen
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki
metalliosat pyykistä.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
5
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
6
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
9
1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalitsin
3 Näyttö
8
7
6
5
4
6 Ajansäästö-painike
7 Nestemäinen pesuaine -painike
8 Linkouspainike
4 Käynnistä/Tauko-painike
9 Lämpötilan painike
5 Ajastimen painike
4.2 Näyttö
A
B
C
SUOMI
7
Kellotoiminnot:
A
Ohjelman kesto
Ajastin
Häiriökoodit
Virheviesti
Ohjelma on päättynyt.
Luukun lukituksen merkkivalo:
B
Laitteen luukkua ei voida avata, kun merkkivalo palaa.
Laitteen luukkua ei voida avata, kun merkkivalo vilkkuu.
Odota joitakin minuutteja, ennen kuin avaat luukun.
Voit avata luukun vain silloin, kun merkkivalo sammuu.
Lapsilukko:
C
Merkkivalo syttyy, kun kytket laitteen toimintaan.
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Puuvilla
95 °C - Kylmä
6 kg
1400 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja
vähän likainen pyykki.
Puuvilla + Esipesu
95 °C - Kylmä
6 kg
1400 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Erittäin likainen ja
normaalilikainen pyykki.
6 kg
1400 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä kirjava, hyvin likainen
puuvillapyykki. Erittäin likainen pyykki.
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Siliävät
60 °C - Kylmä
1 kg
1000 kierrosta
minuutissa
Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaa-
Helposti siliävät
60 °C - Kylmä
Pesuohjelmat
Puuvilla + tahranpoisto
95 °C - 40 °C
lilikainen ja kevyesti likainen pyykki.1)
8
www.aeg.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Hienopesu
40 °C - Kylmä
Villa/Silkki
40 °C - Kylmä
Linkous
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
1 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaa-
6 kg
1400 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
6 kg
1400 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien
tuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu».2)
Tyhjennys
Huuhtelu
Mix 20°
20 °C
pesutuloksien saavuttamiseksi.3).
Farmarit
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille
vaatteille.
20 min.-3Kg
20 min.-3 Kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Vähän likainen tai vain kerran käytetty puuvillaja tekokuitupyykki.
1) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja
linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei
rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 °C. Laite voi näyttää lämpötilaasetuksen “kylmä”.
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Ohjelma
1)
■
■
■
■
2)
■
■
SUOMI
Ohjelma
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min.-3Kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Jos Lisähuuhtelu-lisätoiminto kytketään toimintaan, laite lisää joitakin lisähuuhteluita. Jos asetat alhaisen linkousnopeuden huuhteluohjelmassa, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
2) Jos asetat lyhyemmän keston, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Laite voidaan täyttää kokonaan, mutta pesutulos heikentyy.
3) Tässä ohjelmassa voit asettaa ainoastaan Pika-toiminnon.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
10
www.aeg.com
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energianku- Vedenkulu- Likimääräilutus (kWh) tus (litroina) nen ohjelman kesto
(minuutteina)
Jäännöskosteus (%)1)
Puuvilla 60 °C
6
1,10
56
180
52
Puuvilla 40 °C
6
0,65
54
150
52
Siliävät 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Villa/käsinpesu 30
°C
1
0,35
50
65
30
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
6
0,96
45
240
52
Standardi 60 °C
puuvilla
3
0,62
37
149
52
Standardi 40 °C
puuvilla
3
0,50
37
136
52
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
7.2 Linkous
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
oletuslinkousnopeutta.
Merkkivalo
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
SUOMI
Linkouksen lisätoiminnot:
Rypistymisen esto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Nestemäinen pesuaine
Paina tätä painiketta ohjelman
mukauttamiseksi, jos käytät nestemäistä
pesuainetta.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Lisähuuhtelu
11
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.5 Ajansäästö
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
• Paina tätä painiketta kerran
asettaaksesi 'Lyhyemmän keston'
päivittäiselle pyykille.
• Paina tätä painiketta kaksi kertaa
asettaaksesi 'Pikaohjelman' vähän
likaiselle pyykille.
Joissakin ohjelmissa on
mahdollista käyttää vain yhtä
edellä mainituista
lisätoiminnoista.
7.6 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Näytössä näkyy merkkivalo ja ajastin.
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
8. ASETUKSET
8.1 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Ennen painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista: laite ei voi käynnistyä.
8.2 Pysyvä lisähuuhtelu
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta Liquid Detergent ja Time
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
syttyy/
Save, kunnes merkkivalo
sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta Time Save ja Delay Start,
kunnes merkkivalo
Lisähuuhtelusyttyy/sammuu.
• Kun painat painiketta Käynnistä/
Tauko: lisätoiminnot ja
ohjelmanvalitsin lukittuvat.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
12
www.aeg.com
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
A
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu
oikein.
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
SUOMI
13
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
B
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Avaa vesihana.
2. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta On/Off.
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Käynnistä/Tauko-painikkeen
merkkivalo vilkkuu.
• Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa,
linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai
lisää käytettävissä olevia
lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä näkyy
viesti Err.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
14
www.aeg.com
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
10.8 Laitteen toiminta
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti
pesuohjelman ajan
rumpuun asetetun pyykin
mukaan täydellisten
pesutuloksien
saavuttamiseksi
mahdollisimman lyhyessä
ajassa.
• Uusi aika-arvo näkyy
näytössä.
10.9 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta Ajastin toistuvasti,
kunnes haluamasi viive näkyy
näytössä.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ennen kuin käynnistät
laitteen painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko,
voit peruuttaa tai muuttaa
ajastimen asetusta.
10.10 Ajastuksen
peruuttaminen
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta Ajastin, kunnes
näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta Käynnistä/
Tauko uudelleen.
10.11 Ohjelman
keskeyttäminen ja toiminnon
muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta toiminnon asetusta.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/
Tauko.
Ohjelma jatkuu.
10.12 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Pesuohjelma voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmanvalitsin
.
asentoon
2. Uusi pesuohjelma asetetaan
kääntämällä ohjelmanvalitsinta
uudelleen. Aseta tällöin myös
käytettävissä olevat toiminnot.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.13 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukun lukon merkkivalo
palaa edelleen ja luukkua ei
voida avata.
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off
joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle ja aseta ohjelma
uudelleen.
SUOMI
10.14 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa toiminnassa
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Laitteen luukku on lukittu ajastimen
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen:
Kannen lukon merkkivalo
Kansi on edelleen lukittu.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Luukun lukon merkkivalo
sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ajastin jatkaa toimintaa.
10.15 Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos
se on toiminnassa).
Näyttö
syttyy ja kannen lukon
merkkivalo
sammuu.
Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
Kun kytket laitteen
uudelleen toimintaan,
näytössä näkyy edellisen
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma
kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
10.16 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
15
palaa.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta On/Off joidenkin
sekuntien ajan.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua.
10.17 AUTO Stand-by lisätoiminto
AUTO Stand-by-lisätoiminto sammuttaa
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista.
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta On/Off.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta On/Off.
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
16
www.aeg.com
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet
ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
poistetaan ennen tekstiilien asettamista
laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta.
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
SUOMI
17
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitetun
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
18
www.aeg.com
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin (nukkasihdin) puhdistaminen
VAROITUS!
Älä puhdista vedenpoiston
sihtiä (nukkasihtiä), jos
laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
3.
4.
SUOMI
5.
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Hätätyhjennys
12.8 Suojeltava jäätymiseltä
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (5). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
19
20
www.aeg.com
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista. Kone on
tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa
huoneenlämpötilassa.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
13. VIANMÄÄRITYS
•
- Koneeseen jää vettä.
•
13.1 Johdanto
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
•
- Vesivahinkosuojaus on
käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja
sulje vesihana. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
SUOMI
Ongelma
21
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjene välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi
olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Aseta linkousohjelma.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
22
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on
normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttä- Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
vä.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden IPX4
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
6 kg
Energialuokka
Linkousnopeus
A++
Maksimi
1400 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 24
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................25
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................26
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................27
5. PROGRAMÖVERSIKT............................................................................................. 28
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................30
7. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 31
8. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................32
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...........................................................................32
10. DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................................... 33
11. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 36
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 37
13. FELSÖKNING........................................................................................................ 41
14. TEKNISKA DATA...................................................................................................43
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
SVENSKA
•
•
•
25
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
• Kontrollera att golvet där du
installerar produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
• Installera inte produkten där locket
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
26
www.aeg.com
2.4 Använd
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
7
4
5
6
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för nivåutjämning av
produkten
7 Typskylt
1
2
3
4
5
6
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
9
1 Strömbrytare
2 Programväljare
3 Display
8
7
6
5
4
6 Knapp för Tid
7 Knapp för Flytande tvättmedel
8 Knapp för Centrifugering
4 Start/Paus-knapp
9 Knapp för Temperatur
5 Knapp för Fördröjd start
4.2 Display
A
B
C
27
28
www.aeg.com
Tidsområde:
A
Programlängd
Fördröj start
Larmkoder
Felmeddelande
Programmet är klart.
Indikator för lucklås:
B
Luckan kan inte öppnas när indikatorn lyser.
Du kan inte öppna produktens lucka när indikatorn blinkar.
Vänta några minuter innan du öppnar luckan.
Luckan kan öppnas när indikatorn släcks.
Barnlås:
C
Indikatorn tänds när du aktiverar enheten.
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturområde
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Max. centrifugeringshastighet
Tvättprogram
Bomull
95 °C - kall
Bomull + Förtvätt
95 °C - kall
Bomull + Fläckar
95 °C - 40 °C
Syntet
60 °C - kall
6 kg
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
1400 varv/minut smuts.
6 kg
Vit och färgad bomull. Mycket smutsad och smut1400 varv/minut sad tvätt.
6 kg
Vit och färgad bomull (hårt smutsad tvätt). Hårt
1400 varv/minut smutsad tvätt.
2.5 kg
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
1200 varv/minut smutsad tvätt.
SVENSKA
Program
Temperaturområde
Lättstruket
60 °C - kall
Fintvätt
40 °C - kall
Ylle/Handtvätt
40 °C - kall
Centrifugering
29
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Max. centrifugeringshastighet
1 kg
Syntetiska material som ska tvättas och centrifu1000 varv/minut geras försiktigt. Normalt och lätt smutsad tvätt.1)
2.5 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
1200 varv/minut Normalt smutsad tvätt.
1 kg
Ylle som kan tvättas i maskin, ylle som ska handt1200 varv/minut vättas och ömtåliga material med skötselrådet
"handtvätt".2)
6 kg
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trum1400 varv/minut man. Alla material.
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Tömning
Sköljning
Mix 20°
20 °C
6 kg
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla materi1400 varv/minut al.
2.5 kg
Specialprogram för bomull, syntet och blandade
1200 varv/minut material som är lätt smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera
att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få
bra tvättresultat3).
Jeans
60 °C - kall
20 min. - 3 kg
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
1200 varv/minut färger.
3 kg
Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara
1200 varv/minut använda en gång.
1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till ytterligare sköljningar.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan se ut som
att trumman inte roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
3) Produkten utför en kort uppvärmningsfas om vattentemperaturen är under 20 °C. Produkten kan visa
temperaturläget som "kallt".
30
www.aeg.com
Programfunktioner kompatibilitet
Program
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Om du ställer in funktionen Extra sköljning lägger produkten till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en
kort stund.
2) Om du väljer en kortare programlängd rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla produkten helt men tvättresultatet blir sämre.
3) I detta program kan man bara ställa in Extra snabb.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
SVENSKA
Vid programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60°C med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om
vikten däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme).
En lampa blinkar på displayen medan produkten räknar ut programmets
längd.
Program
Vikt (kg)
Energiförbrukning
(kWh)
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Bomull 60 °C
6
1,10
56
180
52
Bomull 40 °C
6
0,65
54
150
52
Syntet 40 °C
2.5
0,45
46
105
35
Fintvätt 40 °C
2.5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Standard 60 °C bomull
6
0,96
45
240
52
Standard 60 °C bomull
3
0,62
37
149
52
Standard 40 °C bomull
3
0,50
37
136
52
Ylle / Handtvätt 30
°C
Vanliga bomullsprogram
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EG.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
7.2 Centrifugering
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Med den här funktionen kan du sänka
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Indikator
= kallt vatten.
Indikatorn för inställd temperatur tänds.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
31
32
www.aeg.com
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
• Tillhörande indikator tänds.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
Se "När programmet är
klart" för tömning av vattnet.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.5 Tidspar
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
• Tryck på den här knappen en gång för
att ställa in "Kortare längd" för lätt
smutsade plagg.
• Tryck två gånger på den här knappen
för att ställa in "Extra snabb" för
mycket lätt smutsade plagg.
Vissa program accepterar
bara en av de två
funktionerna.
7.3 Flytande tvättmedel
Tryck på knappen för att anpassa
programmet om du använder flytande
tvättmedel.
Tillhörande indikator tänds.
7.6 Fördröjd start
7.4 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Displayen visar tillhörande indikator och
fördröjd tid.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Liquid Detergent
och Time Save samtidigt tills
tänds/släcks.
kontrollampan
Du kan aktivera funktionen:
• Efter att du tryckt på Start/Paus:
alternativen och programvredet är
låsta.
• Innan du trycker på Start/Paus:
Produkten startar inte.
8.2 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha extra
sköljning på permanent när du ställer in
ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Time Save och
Delay Start samtidigt tills
kontrollampan Extra sköljning tänds/
släcks.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
SVENSKA
33
10. DAGLIG ANVÄNDNING
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till
produkten.
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
34
www.aeg.com
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktiga eller tjockflytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.5 Aktivera produkten
1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Tryck på knappen På/Av för att sätta
på produkten.
En kort signal hörs.
10.6 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
tvättprogram:
• Indikatorn för Start/Paus blinkar.
• Displayen visar programmets
längd.
2. Ändra vid behov temperaturen,
centrifugeringshastigheten,
programlängden eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val
visas meddelandet Err på
displayen.
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Start/Paus för att starta
programmet.
Tillhörande indikator slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses.
Indikatorn
visas på displayen.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
SVENSKA
10.8 Produktens beteende
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.9 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start flera gånger
tills önskad fördröjd start visas på
displayen.
2. Tryck på Start/Paus.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Innan du trycker på Start/
Paus-knappen för att starta
produkten kan du avbryta
eller ändra inställningen av
den fördröjda starten.
35
10.12 Avbryta ett pågående
program
för att
1. Vrid programväljaren till
avbryta programmet.
2. Vrid programväljaren igen till ett nytt
tvättprogram. Här kan du också ställa
in tillgängliga funktioner.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.13 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög förblir symbolen för låst
lucka
tänd och du kan
inte öppna luckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Fördröjd start flera
1. Tryck på På/Av-knappen i några
sekunder för att inaktivera
produkten.
2. Vänta några minuter innan du
försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in
programmet igen.
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Start/Paus en gång
till för att starta programmet direkt.
10.14 Öppna luckan när
fördröjd start är aktiverat
10.11 Avbryta ett program
och ändra en funktion
Produktens lucka är låst medan fördröjd
start pågår.
Så här öppnar du luckan:
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Start/Paus.
10.10 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra den inställda funktionen.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen.
Programmet fortsätter.
Kontrollampan för låst lucka
släcks
på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pausknappen.
Startfördröjningen fortsätter.
36
www.aeg.com
10.15 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Indikatorn för knapp Start/Paus slocknar.
1. Tryck på knappen På/Av för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
10.16 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för lucklåset
Luckan förblir låst.
är tänt.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Start/Paus.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av i några sekunder för
att avaktivera produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
10.17 AUTO-standbyfunktionen
Funktionen AUTO-standby stänger
automatiskt av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på knappen
Start/Paus.
Tryck på knappen På/Av för att slå på
produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen På/Av för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
•
•
•
•
•
•
•
du tvättar dem separat de första
gångerna.
Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
SVENSKA
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
37
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.2 Svåra fläckar
11.4 Miljötips
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.3 Tvättmedel och tillsatser
11.5 Vattenhårdhet
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
38
www.aeg.com
tvättmedel i trumman. Kör en
underhållstvätt med jämna mellanrum.
För att göra detta:
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
12.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING!
Rengör inte nålfällan om
vattnet i produkten är hett.
SVENSKA
1.
2.
3.
4.
5.
39
40
www.aeg.com
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1)
till (5) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
12.8 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
SVENSKA
41
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta den
auktoriserade serviceverkstaden.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara
vatten och töms omedel- för låg.
bart.
42
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov.
Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan
tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fun- Ställ in centrifugeringsprogrammet.
gerar inte eller tvättprogrammet varar längre än
normalt.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov.
Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet
"Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
tiden som visas.
normalt för produkten.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte till- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
fredsställande.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Totalt
djup
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
6 kg
Energiklass
Centrifugeringshastighet
A++
Max
1400 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
*
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
108907700-A-302014
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising