Aeg FSILENCEW4 Ohjekirja
FSILENCEM4
FSILENCEW4
USER
MANUAL
FI
SV
Käyttöohje
Astianpesukone
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
25
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. OHJELMA.....................................................................................................................8
6. ASETUKSET................................................................................................................10
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................13
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................14
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 16
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 17
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 20
13. TUOTTEEN TIETOLOMAKE...................................................................................23
14. TEKNISET LISÄTIEDOT.......................................................................................... 24
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa
olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
SUOMI
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta.
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
5
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
6
www.aeg.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Suodattimet
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletusaukko
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
4
SUOMI
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
8
1
2
3
4
5
Virtapainike
Program -painike
Ohjelman merkkivalot
Näyttö
Delay -painike
3
4
7
5
6
6 Option -painike
7 Merkkivalot
8 Start -painike
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen. Merkkivalo
on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron täyttö
on tarpeen. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Pesuvaihe. Palaa, kun pesuvaihe on käynnissä.
Huuhteluvaihe. Palaa huuhteluvaiheen aikana.
Kuivausvaihe. Palaa kuivausvaiheen aikana.
Ohjelma loppu -merkkivalo. Syttyy, kun ohjelma on päättynyt.
Delay -merkkivalo.
TimeSaver -merkkivalo.
XtraDry -merkkivalo.
7
8
www.aeg.com
Merkkivalo
Kuvaus
XtraHygiene -merkkivalo.
5. OHJELMA
Ohjelmien järjestys taulukossa ei
välttämättä vastaa niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• XtraHygiene
• XtraDry
• Kaikki
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
45 °C - 70 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• XtraHygiene
• XtraDry
3)
• Vaihteleva likaisuusaste
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
50 °C ja 65 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• TimeSaver
• XtraDry
4)
• Erittäin likaiset astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• TimeSaver
• XtraHygiene
• XtraDry
5)
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• XtraHygiene
• XtraDry
6)
• Vähän likaiset astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• XtraHygiene
• XtraDry
7)
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• XtraDry
1)
2)
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
SUOMI
Ohjelma
8)
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
• Tyhjänä
• Itsepuhdistuva
9
Lisätoiminnot
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma.
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Aseta erittäin likaiset astiat alakoriin ja normaalilikaiset astiat yläkoriin. Alakorin vedenpaine ja lämpötila ovat yläkoria korkeammat.
4) Tämä ohjelma pesee erittäin likaiset astiat suurella vedenpaineella ja korkeassa lämpötilassa.
5) Tämän ohjelman avulla voit pestä normaalilikaiset astiat.
6) Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käytettyjä astioita
lyhyessä ajassa.
7) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella laitteen melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
8) Tämä ohjelma puhdistaa laitteen sisäosan tehokkaasti. Se poistaa kalkki- ja rasvakertymät. Ohjelma tulee suorittaa vähintään kerran kahden kuukauden välein käyttäen astianpesukoneeseen tarkoitettua kalkinpoisto- tai puhdistusainetta ja koneen ollessa tyhjä.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma 1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
10,5
1.050
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12.9
1.14
89
10
0.9
30
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
10
0.86
60 - 70
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin vaaditut
tiedot (esim. standardin EN60436
mukaisesti) lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen:
info.test@dishwasher-production.com
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
10
www.aeg.com
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
• AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
painiketta Delay ja Option, kunnes
merkkivalot
,
,
ja
vilkkuvat ja näyttö on tyhjä.
6.2 Vedenpehmennin
Laite on ohjelman valintatilassa, kun
ohjelman merkkivalo
palaa ja
näytössä näkyy ohjelman kesto.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Vedenkovuus
Saksalaiset asteet (°dH)
Ranskalaiset asteet (°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä
Vedenpehmentimen asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
SUOMI
11
Saksalaiset asteet (°dH)
Ranskalaiset asteet (°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä
Vedenpehmentimen asetus
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Program.
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
vilkkuu
• Merkkivalo
edelleen.
• Näytössä näkyy sen hetkinen
= taso 5.
asetus, esim.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta Program toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä. Sitä
annostuu automaattisesti kuuman
huuhteluvaiheen aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus voidaan kytkeä pois päältä.
Käytä kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Start.
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on pois
käytöstä.
–
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
Start.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkastetaso
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Delay.
12
www.aeg.com
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
Esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot
vaihtelevat välillä 0A - 6A.
Taso 0A tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta Delay toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
(jos varusteena).
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, AirDry-toiminto
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Pois päältä kytkeminen AirDry
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Option.
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= AirDry kytkeytyy pois
toiminnasta.
–
Luukku avautuu
automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se
jää raolleen.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
= AirDry kytkeytyy
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
Option.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
SUOMI
13
7. LISÄTOIMINNOT
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Option-painikkeella voidaan
selata saatavilla olevia
lisätoimintoja ja niiden
mahdollisia yhdistelmiä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
Jos lisätoiminto ei ole
saatavilla ohjelmaan,
vastaava merkkivalo on
sammunut tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Lisätoimintojen käyttö voi
vaikuttaa veden- ja
energiankulutukseen sekä
ohjelman kestoon.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle
kuivauksen tehostamiseksi.
Kun XtraDry kytketään toimintaan,
TimeSaver kytkeytyy pois toiminnasta ja
päinvastoin.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.2 TimeSaver
TimeSaver mahdollistaa valitun ohjelman
keston lyhentämisen noin puoleen50%.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Oletuksena TimeSaver on pois käytöstä,
mutta se voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti. Tätä lisätoimintoa ei voi
yhdistää XtraDry-toimintoon.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.3 XtraHygiene
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70
°C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
XtraDry on pysyvä lisätoiminto kaikissa
Päälle kytkeminen XtraHygiene
ohjelmissa ohjelmaa
lukuun
ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti
päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa
Paina Option-painiketta, kunnes
Kun
kytketään
toimintaan, XtraDry on pois
päältä ja se tulee valita
manuaalisesti.
syttyy.
merkkivalo
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
14
www.aeg.com
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen kahvasta
kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Käynnistä lyhin ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi. Älä
laita astioita koreihin.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen
suolalla (kunnes se on täysi).
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1. Avaa kansi (C).
SUOMI
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdon muodostuksen.
15
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Täytä
huuhtelukirkastelokero, kun
ilmaisin (A) on kirkas.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Ohjelman käynnistys
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa ja että luukku
on suljettu.
2. Paina Program-painiketta toistuvasti
kunnes haluamasi ohjelman
merkkivalo syttyy.
Ohjelman kesto näkyy näytössä.
3. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
4. Käynnistä ohjelma painamalla Start.
• Käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy.
• Ohjelman kesto alkaa
vähenemään 1 minuutin portain.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta Delay toistuvasti,
kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia)
näkyy näytössä.
3. Käynnistä ajanlaskenta painamalla
Start.
palaa.
• Merkkivalo
• Jäljellä oleva aika näkyy näytössä
laskien tunteina. Viimeinen tunti
näkyy minuutteina.
Kun laskenta on päättynyt, ohjelma
käynnistyy ja käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy. Merkkivalo
päältä.
on pois
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi vaikuttaa
energiankulutukseen ja ohjelman
16
www.aeg.com
kestoon. Kun suljet luukun, laite
käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Pesuohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00. Merkkivalo
palaa.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja optimaalisten
puhdistus- ja kuivaustuloksien
varmistamiseksi päivittäisessä käytössä ja
ympäristön suojelemiseksi.
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden jakautumisen
astioihin hyvän pesutuloksen
saavuttamiseksi.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella.
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään peruskonetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
SUOMI
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
pesuainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
• Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
• Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
• Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
• Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
17
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
18
www.aeg.com
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
SUOMI
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
19
4. Asenna suihkuvarsi takaisin
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
• Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
• Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kahdessa kuukaudessa laitteen
parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
• Käytä -ohjelmaa optimaalisten
pesutuloksien saavuttamiseksi.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa
tai liuottimia.
• Jos lyhyitä ohjelmia käytetään
säännöllisesti, laitteen sisälle voi
kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä
ohjelma vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa kalkkikertymien
välttämiseksi.
20
www.aeg.com
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Laitteen virheellinen korjaus
voi aiheuttaa
turvallisuusvaaroja
käyttäjälle.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Ongelma ja virhekoodi
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista
alla olevasta taulukosta.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy
tai
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Näytössä näkyy
.
Laite pysähtyy ja käynnistyy
useita kertoja toiminnan aikana.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Paina painiketta Start.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsin. Toiminto
kestää noin 5 minuuttia.
• Tarkista, että vesihana on auki.
. • Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
• Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pitkään. • Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Voit lyhentää ohjelman kestoa kytkemällä TimeSaver-lisätoiminnon päälle.
• Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.
SUOMI
21
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelman keston loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa tai iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Neuvoja ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
22
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat jätettiin liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
ja kuivia vesipisaroita.
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Kyse ei ole laiteviasta. Kostea ilma kondensoituu laitteen seiniin.
Epätavallinen määrä vaahtoa
pesun aikana.
• Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenmerkkejä.
pehmennin".
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon, vesi ei täten huuhdellut
sitä kokonaan pois.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
etteivät suihkuvarret ole juuttuneet kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
23
• Käynnistä
-ohjelma käyttäen astianpesukoneelle tarkoitettua kalkinpoistoainetta tai puhdistusainetta.
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
ja luukun sisäosassa.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi
jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Käynnistä
-ohjelma käyttäen astianpesukoneelle tarkoitettua puhdistusainetta.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
13. TUOTTEEN TIETOLOMAKE
Tavaramerkki
AEG
Malli
FSILENCEM4; FSILENCEW4
Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)
13
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
295
Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)
1.050
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)
0.10
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)
5.0
Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspe- 2940
suohjelmaa. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
24
www.aeg.com
Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)
A
Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesuun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty "Eco"-ohjelmaksi.
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)
235
Päälle jätettynä -tilan kesto (min)
5
Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
40
Integroitu laite K/E
Ei
14. TEKNISET LISÄTIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys (mm)
596 / 818-878 / 580
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
bar (minimi- ja maksimiarvo)
0.5 - 8
Mpa (minimi- ja maksimiarvo)
0.05 - 0.8
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Vedenpaine
Vedensyöttö
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
25
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 27
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 29
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................30
5. PROGRAM..................................................................................................................31
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 33
7. ALTERNATIV.............................................................................................................. 35
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................36
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 38
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 39
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.......................................................................... 40
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 42
13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD..........................................................................46
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION..............................................................47
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
26
www.aeg.com
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13-kuvert.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
27
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
28
www.aeg.com
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Toppspolarm
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
4
3
29
30
www.aeg.com
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Program -knapp
Programindikatorer
Display
Delay -knapp
4
7
5
6
6 Option -knapp
7 Kontrollampor
8 Start -knapp
4.1 Indikatorlampor
Indikator
Beskrivning
Saltkontrollampa. Den lyser när saltbehållaren behöver fyllas på. Den är
alltid släckt när programmet är igång.
Kontrollampa för spolglans. Den lyser när spolglansen behöver fyllas på.
Den är alltid släckt när programmet är igång.
Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkningsfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut. Tänds när programmet är klart.
Delay-indikatorlampa.
TimeSaver-indikatorlampa.
XtraDry-indikatorlampa.
SVENSKA
Indikator
Beskrivning
XtraHygiene-indikatorlampa.
5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är
enligt ordningen på kontrollpanelen.
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Tillvalsfunktion
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• XtraHygiene
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till
70 °C
• Sköljning
• Torkning
• XtraHygiene
• XtraDry
3)
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk 50 °C och 65
°C
• Sköljning
• Torkning
• TimeSaver
• XtraDry
4)
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• TimeSaver
• XtraHygiene
• XtraDry
5)
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• Torkning
• XtraHygiene
• XtraDry
6)
• Lätt smutsad disk
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• XtraHygiene
• XtraDry
7)
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• XtraDry
1)
2)
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
31
32
www.aeg.com
Program
8)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
• Ingen disk i maskinen
• Självrengöring
Tillvalsfunktion
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket kraftigt smutsad disk i den nedre
korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vattentemperaturen i den nedre
korgen är högre än i den övre.
4) Detta program är utformat för att diska mycket smutsiga föremål med högt vattentryck och vid hög
temperatur.
5) Detta program är lämpligt för normalt smutsad disk.
6) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk eller disk
med lite smuts under ett kortprogram.
7) Det här är det tystaste programmet. Pumpen går med mycket låg hastighet för att minska bullret som
genereras av produkten. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
8) Programmet är utformat för att rengöra produktens insida effektivt. Det tar bort kalk och fett. Programmet ska köras minst en gång varannan månad med en avkalkare eller ett rengöringsmedel avsett för
diskmaskiner och utan disk i maskinen.
5.1 Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Längd
(min.)
10.5
1.050
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12.9
1.14
89
10
0.9
30
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
10
0.86
60 - 70
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
SVENSKA
5.2 Information till
provanstalter
33
I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
Öppna användarläge
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn
för spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in
Delay och Option samtidigt tills
indikatorerna
och
tom.
,
,
blinkar och displayen är
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan
lyser och
displayen visar programlängden.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
34
www.aeg.com
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
spolglans. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Program.
1. Tryck på Start.
• Indikatorerna
,
och
är släckta.
blinkar
• Indikatorn
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
= nivå 5.
inställningen: t.ex.
2. Tryck på Program flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar. Det släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
• Indikatorlamporna
och
,
är släckta.
blinkar
• Indikatorn
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
avaktiverat.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
aktiverat.
2. Tryck på Start för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.4 Spolglansnivå
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska doseras mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans doseras inte.
SVENSKA
Fabriksinställning: nivå 4.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
Om luckan. efter ytterligare
3 minuter stängs, avslutas
pågående program.
Ställa in spolglansnivån
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Delay.
• Kontrollamporna
släckta.
och
35
,
är
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går
från 0A till 6A där nivå 0A
innebär att spolglans inte
används.
2. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.5 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
tillämpligt).
(om
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.
Avaktivering av AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Option.
• Kontrollamporna
och
,
är släckta.
blinkar
• Indikatorn
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= AirDry är avaktiverad.
Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.
–
= AirDry är aktiverad.
2. Tryck på Option för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
7. ALTERNATIV
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Knappen Option växlar
mellan tillgängliga
funktioner och deras möjliga
kombinationer.
36
www.aeg.com
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
Om en funktion inte kan
användas till ett program,
tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar
den snabbt i några sekunder
och släcks sedan.
Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Med TimeSaver kan du minska
programtiden på valt program med ca
50%.
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
TimeSaver är som standard avstängd,
men kan aktiveras manuellt. Detta
alternativ kan inte kombineras med
XtraDry.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på Option tills kontrollampan för
7.1 XtraDry
tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten.
7.3 XtraHygiene
XtraDry är ett permanent alternativ för
alla program förutom
. Det
aktiveras automatiskt i nästa program.
Denna konfiguration kan ändras när som
helst.
Varje gång
aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeSaver och vice versa.
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat
genom att hålla temperaturen vid 70 °C i
minst 10 minuter under den sista
sköljfasen.
Aktivering av XtraHygiene
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Aktivering av XtraDry
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
SVENSKA
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
periodvis.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
37
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
det kortaste programmet
genast för att förhindra rost.
Stoppa inte in någon disk i
korgarna.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med
diskmedelssalt (tills den är full).
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
4. Skaka försiktigt på tratten i
handtaget för att få ut de sista
kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
38
www.aeg.com
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta ett program som är
lämpligt för typen av disk och
smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Starta ett program
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge och
att luckan är stängd.
2. Tryck på Program upprepade
gånger tills indikatorn för önskat
program tänds.
Displayen visar programmets längd.
3. Välj tillvalsfunktioner.
4. Tryck på Start för att starta
programmet.
• Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
• Programlängden minskar i steg
om 1 minut.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar önskad
tidsfördröjning (från 1 till 24 timmar).
3. Tryck på Start för att starta
nedräkningen.
• Indikatorn för
är tänd.
• Kvarvarande tid räknas ner i
timmar. Den sista timmen visas i
minuter.
När nedräkningen är klar startar
programmet och indikatorn för
pågående fas tänds. Indikatorn
släckt.
är
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
SVENSKA
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in ett program och funktionerna
igen.
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta ett program
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart visas 0:00 på
displayen. Indikatorlampan
lyser.
39
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
• Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och spolglans ska du
göra följande.
40
www.aeg.com
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Diska bara föremål som tål
maskindisk.
• Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort matrester från disken.
• Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
• Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida du
inte använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
11.1 Rengöra filtren
C
B
A
Filtersystemet består av tre delar.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
SVENSKA
41
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Tvätta filtren.
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att lossa spolarmen från korgen,
tryck den uppåt och vrid den
samtidigt medurs.
42
www.aeg.com
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck
den uppåt och vrid den moturs tills
den låses på plats.
• Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en
mjuk fuktad duk.
• För att behålla din produkts
prestanda ska ett rengöringsmedel
som är utformat speciellt för
diskmaskiner användas minst en gång
varannan månad. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
• Kör -programmet för optimalt
rengöringsresultat.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
• Om man använder kortprogrammen
regelbundet kan det orsaka
uppbyggnad av fett och kalk i
produkten. Kör de långa programmen
minst två gånger per månad för att
förhindra det.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Felaktig reparation kan
utgöra en fara för
användarens säkerhet. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se nedanstående tabell för information
om eventuella problem.
SVENSKA
43
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten laddar hartset inuti vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
eller
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Aktivera TimeSaver-funktionen för att minska programlängden.
• Aktivering av dessa funktioner kan lägga till tid till programlängden.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
44
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
SVENSKA
45
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är normalt för maskinen. Fuktig luft kondenserar
på produktens väggar.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för diskmaskiner.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
• Starta
-programmet med ett avkalkningsmedel eller
en rengöringsprodukt avsedd för diskmaskiner.
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Använd salt och ställ in avhärdningen även när multifunktionstabletter används. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Starta
-programmet med en rengöringsprodukt avsedd för diskmaskiner.
• Se "Intern rengöring".
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
46
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD
Varumärke
AEG
Modell
FSILENCEM4; FSILENCEW4
Kapacitet i antal standardkuvert
13
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280 standarddiskcykler
vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den
faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
295
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).
1.050
Effektförbrukning i frånläge (W)
0.10
Effektförbrukning i viloläge (W)
5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 standarddiskcykler. .
Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
2940
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)
A
"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel som informationen
på etiketten och informationsbladet hänför sig till. Detta program är
avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste
programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-program.
Vilolägets varaktighet (min)
235
Programtiden för standarddiskcykeln (min)
5
Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)
40
Inbyggd maskin J/N
Nej
SVENSKA
47
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 580
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Vattentryck
Vattentillförsel
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning
användas för att minska energiförbrukningen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
117875641-A-462018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising