Juno JGVX60628 User manual

Juno JGVX60628 User manual
PL
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
JGVX60628
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Opis produktu
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
6
7
7
9
Opcje
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
13
14
15
17
18
21
24
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
3
•
•
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby
zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod
ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
4
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
•
•
•
•
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano przez
dłuższy czas lub która była naprawiana
lub do której podłączono nowe
urządzenia (liczniki wody itp.), należy
umożliwić wypływ wody, aż będzie ona
czysta.
• Podczas pierwszego użycia urządzenia
i bezpośrednio po nim należy upewnić
się, że nie ma widocznych wycieków
wody.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
5
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
• Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Eksploatacja
• Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
6
OPIS PRODUKTU
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Sufitowe ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące:
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
TimeBeam
Wyświetlacz TimeBeam wyświetla
następujące informacje na podłodze pod
drzwiami urządzenia:
• Czas trwania programu, gdy
rozpocznie się program.
• 0:00 oraz CLEAN po zakończeniu
programu.
• DELAY oraz odliczany czas
opóźnienia, gdy włączona jest funkcja
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Kod alarmu w razie nieprawidłowego
działania urządzenia.
5
7
6
8
9
10
11
12
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
4
7
Jeśli podczas fazy suszenia
włączona jest opcja AirDry,
obraz wyświetlany na podłodze
może nie być widoczny w
całości. Pozostały czas
bieżącego programu należy
sprawdzić na wyświetlaczu
panelu sterowania.
PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
2 3 4 5 6 7 8 9
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Programs
Przycisk HygienePlus
6
7
8
9
Przycisk TimeManager
Przycisk XtraDry
Przycisk Reset
Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik poziomu soli. Włącza się, gdy pojemnik na sól wymaga uzupełnie‐
nia.
Wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy dozownik płynu
nabłyszczającego wymaga uzupełnienia.
PROGRAMY
Numeracja programów w tabeli (P1, P2
itd.) odpowiada ich kolejności na panelu
sterowania.
Kolejność programów w tabeli może nie
odpowiadać ich kolejności na panelu
sterowania.
8
Program
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
P1
•
•
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukanie
Suszenie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Dowolne
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie od 45°C do
70°C
Płukanie
Suszenie
1)
P2
2)
P3
3)
P4
4)
•
•
Duże
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukanie
Suszenie
•
•
•
HygienePlus
TimeManager
XtraDry
•
Średnie lub lek‐
kie
Delikatne na‐
czynia i szkło
•
•
•
Zmywanie 45°C
Płukanie
Suszenie
•
XtraDry
•
•
Świeże
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C
Płukanie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukanie
Suszenie
•
XtraDry
•
P5
5)
P6
6)
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie re‐
guluje temperaturę i ilość wody oraz czas trwania programu.
3) Program przeznaczony do mycia mocno zabrudzonych naczyń przy wysokim ciśnieniu wody i w wysokiej tem‐
peraturze.
4) Program kontroluje temperaturę wody, zapewniając specjalne warunki zmywania, szczególnie szkła i delikat‐
nych naczyń.
5) Program do zmywania pełnego albo połowy wsadu, lekko lub świeżo zabrudzonego.
6) Jest to najcichszy program. Pompa pracuje z niską prędkością, aby zmniejszyć hałas urządzenia. Z tego po‐
wodu program ten trwa długo.
9
Parametry eksploatacyjne
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas
(min)
P1
10.5
0.932
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P4
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P5
10
0.9
30
P6
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać potrzebne informacje
dotyczące przeprowadzania testów
wydajności (np. zgodnie z normą
EN60436), należy przesłać wiadomość email na adres:
W wiadomości należy podać numer
produktu (PNC), który znajduje się na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Więcej informacji na temat zmywarki
znajduje się w instrukcji obsługi
dołączonej do urządzenia.
[email protected]
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programu, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wybór koloru funkcji TimeBeam.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
10
, aż zaczną migać wskaźniki , ,
,
i
, a wyświetlacz będzie
pusty.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy na wyświetlaczu jest
widoczny numer programu P1.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody
substancje mineralne, które mogą mieć
negatywny wpływ na efekty zmywania lub
na pracę urządzenia.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów. W
przeciwnym wypadku należy przejść do
trybu wyboru programów w następujący
sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Uruchamianie trybu
użytkownika
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Aby uruchomić tryb użytkownika, należy
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać i
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Niezależnie od rodzaju stosowanego
detergentu należy ustawić prawidłowy
,
poziom twardości wody, aby wskaźnik
poziomu soli był włączony.
11
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczająco skuteczne, aby
zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć .
i
• Wskaźniki , , ,
są wyłączone.
• Wskaźnik
nadal miga.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 5.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aby zmienić
ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest
on automatycznie podawany podczas fazy
płukania gorącą wodą.
Gdy komora na płyn nabłyszczający jest
pusta, włącza się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, informując o
konieczności uzupełnienia płynu. Jeśli
podczas stosowania wyłącznie tabletek
wieloskładnikowych efekty suszenia są
zadowalające, można wyłączyć
powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu nabłyszczającego.
Jednak aby zapewnić najlepsze efekty
suszenia, należy zawsze używać płynu
nabłyszczającego.
Stosując standardowe tabletki
wieloskładnikowe bez środka
nabłyszczającego, należy włączyć funkcję
powiadomienia, aby wskaźnik
sygnalizujący konieczność uzupełnienia
płynu pozostał aktywny.
Wyłączanie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć .
• Wskaźniki , , ,
i
są wyłączone.
• Wskaźnik będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
–
= sygnalizacja
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego jest
wyłączona.
–
= sygnalizacja konieczności
uzupełnienia płynu
nabłyszczającego jest
włączona.
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna ilość).
Poziom 0 oznacza wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego oraz dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć .
• Wskaźniki , , ,
i
są wyłączone.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 4.
12
– Dozowanie płynu
nabłyszczającego odbywa się
od poziomu 0A do 6A, gdzie 0A
oznacza brak dozowania.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aby zmienić
ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo
emituje sygnały dźwiękowe. Tych
sygnałów dźwiękowych nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć
.
• Wskaźniki , , ,
i
są wyłączone.
nadal miga.
• Wskaźnik
• Na wyświetlaczu pojawi się liczba i
litera C. Każda liczba odpowiada
innemu kolorowi.
–
= funkcja TimeBeam
wyłączona.
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby zmienić
kolor.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć .
i
• Wskaźniki , , ,
są wyłączone.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
–
= sygnał dźwiękowy jest
wyłączony.
–
= sygnał dźwiękowy jest
włączony.
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Ustawianie koloru wyświetlacza
podłogowego TimeBeam
Można zmienić kolor wyświetlacza
TimeBeam, tak aby pasował do koloru
podłogi kuchennej. Do wyboru jest kilka
kolorów. Wyświetlacz TimeBeam można
także wyłączyć.
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA! Nie należy zamykać
drzwi urządzenia w ciągu 2
minut od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
13
Funkcja AirDry włącza się automatycznie
we wszystkich programach z wyjątkiem
(jeśli występuje).
Aby poprawić skuteczność suszenia,
należy skorzystać z opcji XtraDry lub
włączyć opcję AirDry.
UWAGA! Jeśli do urządzenia
mają dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie funkcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może być
dla nich niebezpieczne.
Wyłączanie opcji AirDry
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
.
1. Nacisnąć
• Wskaźniki , , ,
i
są
wyłączone.
• Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
–
= funkcja AirDry jest
wyłączona.
= funkcja AirDry jest
–
włączona.
, aby zmienić
2. Nacisnąć
ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed uruchomieniem
programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie programu.
Nie wszystkie opcje są ze sobą
zgodne. Jeśli zostaną wybrane
niezgodne ze sobą opcje,
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub więcej opcji.
Pozostaną włączone tylko
wskaźniki aktywnych opcji.
Jeśli opcja nie jest dostępna w
danym programie, jej wskaźnik
nie włącza się lub miga przez
kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Włączenie opcji może wpłynąć
na zużycie wody i energii oraz
na czas trwania programu.
XtraDry
Włączenie tej opcji powoduje zwiększenie
skuteczności suszenia.
XtraDry jest opcją dodawaną na stałe do
wszystkich programów oprócz
.
Włącza się ona automatycznie w
kolejnych programach. Konfigurację tę
można w dowolnej chwili zmienić.
Każde włączenie programu
powoduje wyłączenie
opcji XtraDry, którą należy
włączyć ręcznie.
Włączenie XtraDry powoduje wyłączenie
TimeManager i na odwrót.
Włączanie opcji XtraDry
Nacisnąć
.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
TimeManager
Opcja TimeManager umożliwia skrócenie
czasu trwania wybranego programu o
około 50%.
Efekty zmywania są takie same jak dla
programu o standardowym czasie trwania.
Jedynie skuteczność suszenia może być
niższa.
14
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia są krótsze.
Domyślnie opcja TimeManager jest
wyłączona, ale można ją włączyć ręcznie.
Opcji nie można wybrać razem z opcją
XtraDry.
Włączanie opcji TimeManager
Nacisnąć .
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
HygienePlus
Opcja ta zapewnia najlepszy efekt
higieniczny dzięki utrzymywaniu przez co
najmniej 10 minut temperatury 70°C
podczas ostatniej fazy płukania.
Włączanie opcji HygienePlus
Nacisnąć .
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
Zbiornik soli
UWAGA! Stosować wyłącznie
grubą sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól drobnoziarnista
zwiększa ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu wody
oraz zapewnia dobre efekty zmywania
podczas codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek (do pełna).
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
15
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA! Podczas napełniania
zbiornika soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
najkrótszy program zmywania,
aby zapobiec korozji. Nie
umieszczać naczyń w koszach.
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
oznaczenie „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
B
C
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
A
B
C
16
UWAGA! Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Kilkakrotnie nacisnąć , aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
wybranego programu. Przez około 3
sekundy wyświetlany będzie numer
programu, a następnie czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Włączy się wskaźnik .
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć czas
opóźnienia, ale nie można zmienić
wybranego programu ani opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia bieżący program
zostanie zakończony. Nie
dotyczy to otworzenia drzwi
przez funkcję AirDry.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
0:00.
Wszystkie przyciski są nieaktywne z
wyjątkiem przycisku wł./wył.
17
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządzenie.
W razie otworzenia drzwi przed
uruchomieniem funkcji Auto Off
urządzenie wyłącza się automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
WSKAZÓWKI I PORADY
Ogólne wskazówki
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia w codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Upewnić się, że przedmioty w koszach
nie stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają. Tylko wtedy woda będzie
mogła dotrzeć do wszystkich naczyń.
• Można osobno stosować detergent,
płyn nabłyszczający i sól do zmywarek
lub tabletki wieloskładnikowe (np. typu
„Wszystko w jednym”). Postępować
zgodnie ze wskazówkami na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i stopnia
zapewnia
ich zabrudzenia.
największą efektywność zużycia wody i
energii.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
• Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
• Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym
w środku specjalnym środkiem
czyszczącym.
• Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
18
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
6. Włączyć funkcję powiadomienia o
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
wyłącznie przedmioty przystosowane
do mycia w zmywarce.
• Nie myć w urządzeniu elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie myć w urządzeniu przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń duże resztki potraw.
• Namoczyć naczynia z resztkami
przypalonych potraw przed ich
umyciem w urządzeniu.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać dnem do góry.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają się swobodnie.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić
w koszu na sztućce.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Przed rozpoczęciem programu upewnić
się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni do danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłowej ilości detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu na
wewnętrznych powierzchniach
urządzenia ciągle może
pozostawać woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
19
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
20
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
4. Aby ponownie zamontować ramię
spryskujące, należy docisnąć je w górę
i jednocześnie obrócić przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
Czyszczenie górnego ramienia
spryskującego
Zaleca się regularne czyszczenie górnego
ramienia spryskującego, aby zapobiec
zatkaniu znajdujących się w nim otworów.
Zatkanie otworów może być przyczyną
niezadowalających efektów zmywania.
1. Całkowicie wysunąć górny kosz.
2. Aby wymontować ramię spryskujące z
kosza, należy popchnąć je w górę i
jednocześnie obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Czyszczenie obudowy
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą
wodą. Za pomocą spiczastego
przedmiotu, np. wykałaczki, usunąć
zabrudzenia z otworów.
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
• Aby zapewnić wydajność urządzenia,
należy co najmniej raz w miesiącu
stosować środki czyszczące
przeznaczone specjalnie do zmywarek.
Należy ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania, ostrych narzędzi,
silnych środków chemicznych,
szorstkich myjek ani rozpuszczalników.
• Częste używanie krótkich programów
może powodować gromadzenie się
tłuszczu i kamienia wewnątrz
urządzenia. Aby zapobiec tworzeniu się
osadów, należy uruchamiać długi
program co najmniej dwa razy w
miesiącu.
21
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowa naprawa
urządzenia może stanowić
zagrożenie dla użytkownika.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
W poniższej tabeli zawarto informacje na
temat możliwych problemów.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
lub
•
•
.
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu pojawi się
.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono
do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie regeneruje żywicę wewnątrz zmiękczacza wo‐
dy. Czas trwania tego procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otworzony.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym
celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
•
•
•
•
Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.
Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
•
Jest to normalne. Zapewnia to optymalne efekty zmywania
i oszczędność energii.
.
Urządzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia pracę.
22
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Program trwa za długo.
•
•
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu,
należy ją anulować lub poczekać do końca odliczania cza‐
su.
Włączyć opcję TimeManager, aby skrócić czas trwania
programu.
Włączenie opcji może spowodować wydłużenie czasu
trwania programu.
Pozostały czas do zakoń‐
czenia programu pokazywa‐
ny na wyświetlaczu wydłuża
się i przeskakuje niemal do
końca programu.
•
Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawidłowo.
Niewielki wyciek z drzwi
urządzenia.
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować
lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem komo‐
ry. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
Występują problemy z za‐
mknięciem drzwi urządze‐
nia.
•
Grzechotanie lub stukanie
dochodzące z wnętrza urzą‐
dzenia.
•
Urządzenie wyzwala auto‐
matyczny wyłącznik.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować
lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się swo‐
bodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca do
jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych urzą‐
dzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w gniazdku
oraz wartość graniczną prądu automatycznego wyłącznika
lub wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządzenia.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
23
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i na‐
czyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki
i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensyw‐
ny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja
i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym urządze‐
niu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Zwiększyć dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wy‐
tarcia ściereczką.
Aby uzyskać najlepsze efekty suszenia, należy włączyć
opcje XtraDry i AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego,
także w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Aby uzyskać najlepsze efekty suszenia, należy włączyć
opcje XtraDry i AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych table‐
tek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozow‐
nik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest mok‐
re.
•
To nie jest usterka. Wilgotne powietrze skrapla się na
ścianach urządzenia.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
•
Stosować detergent przeznaczony do zmywarek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
24
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzew‐
nej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców
ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwia‐
ją otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Nieprzyjemny zapach w urzą‐
dzeniu.
•
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
•
•
Poziom soli jest niski. Sprawdzić wskaźnik soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Użyć soli i ustawić regenerację zmiękczacza wody także
w przypadku stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyś‐
cić urządzenie odpowiednimi środkami czyszczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub wy‐
szczerbione naczynia.
•
•
•
•
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
W przypadku delikatnych naczyń i szkła wybrać prze‐
znaczony do nich program. Patrz „Programy”.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębokość
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
25
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
200 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50 / 60
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
bar (minimalne i maksymalne)
0.5 - 8
MPa (minimalne i maksymalne)
0.05 - 0.8
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych), można użyć jej do
zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
26
27
117877841-A-282018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement