Bruksanvisning
Diskmaskin
PVX1556
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Inställningar
Funktioner
2
3
5
5
6
7
10
Före första användning
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
11
12
14
15
17
21
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge
med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att
snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att
rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa
inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
4 Progress
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13 A
nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar
som inte använts under en längre tid,
där reparationsarbete har utförts eller
om nya enheter har monterats
(vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna
en stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
VARNING! Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
Progress 5
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Toppspolarm
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
4
KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3 Delay-knapp
2
3
4 Kontrollampor
4
6 Progress
Indikatorlampor
Indikator
Beskrivning
Saltkontrollampa. Den lyser när saltbehållaren behöver fyllas på.
Kontrollampa för spolglans. Den lyser när spolglansen behöver fyllas på.
Kontrollampa när programmet är slut. Tänds när programmet är klart.
XtraDry-indikatorlampa.
PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.
Program
1)
2)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Tillvalsfunktion
•
•
Normalt smutsat
Porslin och be‐
stick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
•
XtraDry
•
•
Hårt smutsat
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
•
XtraDry
•
•
Normalt smutsat
Porslin och be‐
stick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljning
Torkning
•
XtraDry
•
•
Nyligen insatt
Porslin och be‐
stick
•
•
Disk 60 °C
Sköljning
•
XtraDry
•
Allt
•
Fördisk
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smuts‐
at porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Detta program är utformat för att diska mycket smutsiga föremål med högt vattentryck och vid hög temperatur.
3) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk eller disk med lite
smuts under ett kortprogram.
4) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt bildas i produkten. An‐
vänd inte diskmedel för det här programmet.
Progress 7
Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Längd
(min.)
10.5
0.921
235
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
15
1.7
170
10
0.9
30
4
0.1
14
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
Information till provanstalter
För att få den information som krävs för att
utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.
info.test@dishwasher-production.com
I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
endast programlampan
lyser.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills indikatorerna
,
, ,
och
börjar blinka.
8 Progress
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)
Franska vär‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att mjuka
upp hårt vatten.
Hur man ställer in
vattenavhärdaren
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
• Indikatorerna
, ,
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• Indikatorn
börjar blinka. Antalet
blinkningar visar aktuell inställning
av vattenhårdheten (t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar...
= nivå 5).
2. Tryck på
flera gånger för att
ändra inställningen. Varje gång du
-knappen ökar nivån
trycker på
med en. När det har nått nivå 10 börjar
det om från 1 igen.
3. Tryck på on/off för att bekräfta och
spara inställningen.
Progress 9
Indikatorn för spolglansfacket
tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
.
1. Tryck på
• Indikatorerna
, ,
och
är släckta.
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• Indikatorn
visar den aktuella
inställningen.
– Indikatorn för
är på =
indikatorn för spolglansfacket
tomt är aktiverad.
– Indikatorn för
är släckt =
indikatorn för spolglansfacket
tomt är avaktiverad.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på on/off för att bekräfta och
spara inställningen.
Spolglansnivå
Du kan ställa in hur mycket spolglans som
ska doseras mellan nivå 1 (minsta mängd)
och nivå 6 (största mängd). Nivå 0
inaktiverar spolglansfacket och spolglans
doseras inte.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på .
• Indikatorerna
,
,
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
börjar blinka. Antalet
blinkningar visar aktuell inställning:
t.ex. 4 blinkningar + paus + 4
blinkningar... = nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan 0
och 6.
– Nivå 0 innebär att ingen
spolglans används. I det här
fallet förblir indikatorn för
släckt.
2. Tryck på
flera gånger för att ändra
inställningen. Varje gång du trycker på
ökar nummernivån. När det har nått
nivå 6 börjar det om från 1 igen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
• Indikatorerna
,
,
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
10 Progress
• Indikatorn
visar den aktuella
inställningen.
– Indikatorn
är tänd =
ljudsignalen är aktiverad.
– Indikatorn
är släckt =
ljudsignalen är avaktiverad.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
(om tillämpligt).
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
FÖRSIKTIGHET! Om barn kan
komma åt produkten är det
lämpligt att avaktivera AirDry
eftersom öppning av luckan
kan vara farligt.
AirDry
Avaktivering av AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
Under torkningsfasen öppnas
luckan och lämnas på glänt.
FÖRSIKTIGHET! Försök att
inte stänga luckan inom 2
minuter efter att den har
öppnats automatiskt. Det kan
skada produkten.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
1. Tryck på .
• Indikatorerna
,
,
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
visar den aktuella
inställningen.
– Indikatorn
är tänd = AirDry
är aktiverad.
är släckt = AirDry
– Indikatorn
är avaktiverad.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
3. Tryck på on/off för att bekräfta och
spara inställningen.
Progress 11
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner stänger
produkten automatiskt av en
eller flera av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande är
aktiva förblir tända.
I de andra programmen är inställningen
XtraDry permanent och används
automatiskt i nästkommande program.
Denna konfiguration kan ändras när som
helst.
Varje gång
aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.
XtraDry
Aktivering av XtraDry
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten. När XtraDry är påslagen kan
vissa programs varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på
sista sköljningen påverkas.
Tryck på
och
samtidigt. Indikatorn
för
är tänd.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
indikator eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och släcks sedan.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
och behöver inte väljas vid varje program.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut som
att produkten inte fungerar. Diskfasen
startar bara när den här proceduren är
klar. Proceduren upprepas periodvis.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast grovt salt avsett för
diskmaskinen. Fint salt ökar
risken för rost.
4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
12 Progress
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är
särskilt avsett för diskmaskiner.
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET! Vatten och
avhärdningssalt kan rinna ut
från saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta ett
program genast för att
förhindra rost.
Fylla på spolglansfacket
A
B
C
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
Progress 13
Använda diskmedel
A
4. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
B
Starta ett program med fördröjd
start
C
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
diskmedel som är särskilt
avsett för diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Ställa in och starta ett program
Funktionen AUTO OFF
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
1. Låta dörren stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är
i programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Motsvarande programlampa tänds.
1. Ställ in program.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
indikatorn som motsvarar önskat antal
timmar tänds (3 tim eller 6 tim).
Indikatorn för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan för att starta
nedräkningen.
Medan nedräkningen pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
maskinen från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet. Detta händer inte
om luckan öppnas av AirDryfunktionen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
14 Progress
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart tänds
kontrollampan
.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills
AUTO OFF-funktionen avaktiverar
produkten. Om du öppnar luckan innan
AUTO OFF aktiverats stängs
produkten av automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om så
behövs.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och diska
all disk.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
• Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder
den mest effektiva användningen av
vatten och energiförbrukning.
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder vanligt diskmedel (pulver,
gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och spolglans ska du göra
följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
Ladda korgarna
• Diska bara föremål som tål maskindisk.
• Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort matrester från disken.
• Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
Progress 15
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
• Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns salt och spolglans (såvida du
inte använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Plocka ut disken ur korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas ut
ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
B
A
4. Tvätta filtren.
16 Progress
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden rengöring
av den övre spolarmen för att undvika att
smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se till
att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att lossa spolarmen från korgen,
tryck den uppåt och vrid den samtidigt
medurs.
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck
den uppåt och vrid den moturs tills den
låses på plats.
Progress 17
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
Rengöra de nedre och övre
spolarmarna
Tag inte bort de nedre och övre
spolarmarna. Om hålen i spolarmarna blir
igensatta, ta bort smuts med ett vasst
föremål.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en mjuk
fuktad duk.
• För att behålla din produkts prestanda,
använd ett rengöringsmedel som är
utformat speciellt för diskmaskiner
minst en gång i månaden. Följ
instruktionerna noga på
produktförpackningen.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
• Om man använder kortprogrammen
regelbundet kan det orsaka
uppbyggnad av fett och kalk i
produkten. Kör de långa programmen
minst två gånger per månad för att
förhindra det.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid eventuellt problem blinkar indikatorn
för program klart med jämna mellanrum
och visar en felfunktion.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan
resultera i allvarlig risk för
säkerheten för användaren.
Alla reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i elutta‐
get.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
18 Progress
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte.
•
•
•
Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Ljudsignalen hörs en gång med
jämna mellanrum.
•
•
•
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varak‐
tighet är ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs två gånger med
jämna mellanrum.
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd el‐
ler snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs tre gånger med
jämna mellanrum.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
•
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengörings‐
resultat och energibesparingar.
Programmet varar för länge.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den
bakre foten (om tillämpligt).
•
Luckan är svår att stänga.
•
Skramlande/knackande ljud inifrån ma‐
skinen.
•
•
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se
broschyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Progress 19
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut brytaren.
•
•
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla
apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyr‐
ka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en
av de apparater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
•
•
•
Maskinen torkar disken dåligt.
•
•
•
•
•
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga belägg‐
ningar på glas och diskgods.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
•
•
•
•
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filtret. Se kapitlet "Un‐
derhåll och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luck‐
an stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans
för liten. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in ni‐
vån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ
in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
20 Progress
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
•
•
•
•
•
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och an‐
vänd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
•
Detta är normalt för maskinen. Fuktig luft kondenserar
på produktens väggar.
Ovanligt skum under diskning.
•
Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för disk‐
maskiner.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktorise‐
rad serviceverkstad.
•
Det finns rost på besticken.
•
•
Det finns rester kvar i diskme‐
delsfacket vid slutet av pro‐
grammet.
•
•
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades till‐
sammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde inte
sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskme‐
delsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
•
Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
•
•
•
Saltnivån är låg. Kontrollera saltindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenav‐
härdare".
Använd salt och ställ in avhärdningen även när multi‐
funktionstabletter används. Se avsnittet "Vattenavhär‐
dare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta
ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐
gat porslin.
•
•
•
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Progress 21
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Av-läge (W)
0.50
Vattentryck
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning använ‐
das för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
22 Progress
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
117877621-A-232018
Download PDF

advertising