Progress | PVX1556 | User manual | Progress PVX1556 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
PVX1556
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma´s
Instellingen
Opties
2
4
5
6
6
8
11
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
12
13
15
16
19
22
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht
staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Progress 3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen
naar beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met
de scherpe randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet
onbeheerd achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de
basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een
vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
4 Progress
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Het apparaat is voorzien van
een 13 ampère stekker. Als de
zekering van de stekker vervangen
moet worden, moet een ASTA (BS
1362)-zekering van 13-ampère worden
gebruikt.
Aansluiting aan de waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of
er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten,
het water laten stromen tot het schoon
en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan
en haal de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te
vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Progress 5
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is voltooid.
Er kan wat wasmiddel op de vaat
achterblijven.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
10
Top sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
9 8
5
7
6
6
7
8
9
10
Zoutreservoir
Luchtopening
Doseerbakje glansspoelmiddel
Wasmiddellade
Bestekkorf
4
6 Progress
11 Onderkorf
12 Bovenkorf
BEDIENINGSPANEEL
1
2
1 Aan/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
3 Delay-toets
4
3
4 Indicatielampjes
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Zoutindicatielampje. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te worden.
Glansmiddelindicatielampje. Dit is aan als het glansmiddeldoseerbakje bijge‐
vuld dient te worden.
Einde-indicatielampje. Dit is aan als het wasprogramma is afgelopen.
XtraDry-indicatielampje.
PROGRAMMA´S
De volgorde van de programma´s in de
tabel geven mogelijk hun volgorde op het
bedieningspaneel niet weer.
Programma
1)
2)
Mate van vervui‐
ling
Type lading
Programmafasen
Opties
•
•
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
Sterk bevuild
Serviesgoed, be‐
stek en pannen
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
Progress 7
Programma
3)
4)
Mate van vervui‐
ling
Type lading
Programmafasen
Opties
•
•
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
Wassen 60 °C
Spoelingen
•
XtraDry
•
Alles
•
Voorspoelen
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.
2) Dit programma is bestemd om zwaar bevuilde items te wassen met hogere waterdruk en temperatuur.
3) Dit programma is geschikt voor het wassen van een lading of halve ladig met verse of lichte vervuiling in een
korte tijd.
4) Met dit programma kunt u voedselresten snel van de vaat afspoelen om te voorkomen dat er zich geuren in
het apparaat vormen. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Verbruiksgegevens
Programma 1)
Water
(l)
Energie(kWh)
Bereidingstijd
(min.)
10.5
0.921
235
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
15
1.7
170
10
0.9
30
4
0.1
14
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Om de nodige informatie te ontvangen
over het uitvoeren van prestatietesten
(bijv. volgens EN60436) stuurt u een email naar:
info.test@dishwasher-production.com
Vermeld in uw verzoek de
productnummercode (PNC) dat u op het
typeplaatje aantreft.
Raadpleeg voor andere vragen
betreffende uw vaatwasmachine het
serviceboekje dat met uw apparaat is
meegeleverd.
8 Progress
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als dit niet zo is, stelt u de
programmakeuzemodus als volgt in:
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Instellingen die in de gebruikersmodus
beschikbaar zijn:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of deactivering van de
aanduiding leeg glansmiddelreservoir.
• Het niveau van het glansmiddel
volgens de benodigde dosering.
• De activering of de deactivering van het
geluidsignaal voor het programmaeinde.
• De activering of deactivering van
AirDry.
Gebruikersmodus ingaan
Omdat het apparaat de opgeslagen
instellingen bewaart, hoeft u dit niet
steeds voor elke cyclus te
configureren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
Houd om de gebruikersmodus in te
en
ingedrukt
voeren tegelijkertijd
tot de indicatielampjes
,
, ,
en
gaan knipperen.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als alleen het
indicatielampje van het apparaat
aan is.
Na de activering bevindt het apparaat zich
standaard in de programmakeuzemodus.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse hard‐
heid (°dH)
Franse hard‐
heid (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
Progress 9
Duitse hard‐
heid (°dH)
Franse hard‐
heid (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Stel ongeacht het gebruikte soort
wasmiddel het juiste
waterhardheidniveau in om de
bijvulindicator voor zout geactiveerd te
houden.
Multitabletten die zout bevatten
zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Waterontharder instellen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op
.
• De indicatielampjes
, ,
en
zijn uit.
• Het indicatielampje
blijft
knipperen.
• De aanduiding
begint te
knipperen. Het aantal knipperingen
geeft de huidige
wateronthardinstelling aan (bijv. 5
knipperingen + pauze + 5
knipperingen... = niveau 5).
2. Druk herhaaldelijk op
om de
instelling te wijzigen. Telkens als u op
-knop drukt, gaat het
de
niveaunummer met één omhoog. Als
niveau 10 wordt bereikt, begint het
tellen weer vanaf niveau 1.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat
de glansmiddelindicator branden om aan
te geven dat u glansmiddel moet bijvullen.
Als u tevreden bent met de
droogresultaten bij het gebruik van alleen
multitabletten, kunt u de aanduiding voor
het bijvullen van glansmiddel deactiveren.
Voor de beste droogprestaties dient u
echter altijd glansmiddel te gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als
u standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel gebruikt.
Het uitschakelen van de
melding van een leeg
glansmiddeldoseerbakje
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op
.
• De indicatielampjes
en
zijn uit.
• Het indicatielampje
knipperen.
,
blijft
,
10 Progress
• Het indicatielampje
geeft de
huidige instelling aan.
– Als het lampje
aan is = de
melding van het
glansmiddeldoseerbakje is
geactiveerd.
– Als het lampje
uit is = de
melding van het
glansmiddeldoseerbakje is
gedeactiveerd.
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
Het glansmiddelniveau
De vrij te geven hoeveelheid glansmiddel
kan worden ingesteld tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand 6 (hoogste
hoeveelheid). Niveau 0 schakelt het
glansmiddeldoseerbakje uit en er wordt
geen glansmiddel afgegeven.
Fabrieksinstelling: stand 4.
Het instellen van het
glansmiddelniveau
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op .
• De indicatielampjes
,
,
en
zijn uit.
knippert nog
• Het indicatielampje
steeds.
• De aanduiding
begint te
knipperen. Het aantal knipperingen
toont de huidige instelling. Bijv. 4
keer knipperen + pauze + 4 keer
knipperen ... = niveau 4.
– De glansmiddelniveaus lopen
van 0 tot 6.
– Niveau 0 betekent dat er geen
glansmiddel wordt gebruikt. In
dit geval blijft het
-lampje uit.
om de
2. Druk herhaaldelijk op
instelling te wijzigen. Bij iedere druk op
gaat het niveaunummer omhoog.
Als u niveau 6 bereikt, begint het tellen
waar vanaf niveau 1.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard uitgeschakeld,
maar kan worden geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op
• De indicatielampjes
,
,
en
zijn uit.
• Het indicatielampje
knippert
nog steeds.
• Het indicatielampje
geeft de
huidige instelling aan.
aan is = het
– Als het lampje
geluidssignaal is ingeschakeld.
– Als het lampje
uit is = het
geluidssignaal is uitgeschakeld.
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
AirDry
AirDry biedt goede droogresultaten met
minder energieverbruik.
Progress 11
LET OP! Als het apparaat
toegankelijk is voor kinderen,
adviseren wij u om AirDry te
deactiveren, omdat het openen
van de deur gevaarlijk kan zijn.
Het deactiveren van AirDry
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
Tijdens de droogfase opent de
deur automatisch en blijft op
een kier staan.
LET OP! Probeer de deur van
het apparaat niet binnen 2
minuten na automatisch
openen te sluiten. Dit kan het
apparaat beschadigen.
Als hierna de deur gedurende
nog 3 minuten wordt gesloten,
beëindigt het draaiende
programma.
AirDry wordt automatisch bij alle
programma´s geactiveerd, behalve bij
(indien van toepassing).
1. Druk op .
,
,
• De indicatielampjes
en
zijn uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het indicatielampje
geeft de
huidige instelling aan.
– Als het lampje
aan is =
AirDry is geactiveerd.
– Als het indicatielampje
uit is
= AirDry is gedeactiveerd.
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
Gebruik om de droogresultaten te
verbeteren de optie XtraDry of activeer
AirDry.
OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een programma
start worden geactiveerd.
De opties kunnen niet worden
in- of uitgeschakeld als een
programma in werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden gecombineerd.
Als u opties hebt geselecteerd
die niet met elkaar te
combineren zijn, dan schakelt
het apparaat automatisch één
of meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties zijn aan.
XtraDry
Activeer deze optie om de droogprestatie
te versterken. Als XtraDry aanstaat,
kunnen de duur van sommige
12 Progress
programma's, het waterverbruik en de
temperatuur van de laatste spoeling
worden beïnvloed.
De optie XtraDry is een permanente optie
voor alle programma's anders dan
en hoeven niet iedere cyclus te worden
gekozen.
In de andere programma´s is de instelling
van XtraDry permanent en wordt in de
volgende cycli automatische gebruikt.
Deze configuratie kan met de tijd worden
gewijzigd.
Het activeren van XtraDry
Druk tegelijkertijd op
en . Het
lampje
brandt.
Als de optie niet van toepassing is op het
programma, dan gaat het bijbehorende
indicatielampje niet branden of het
knippert even en gaat dan uit.
Elke keer dat
wordt
geactiveerd, gaat XtraDry uit
en moet weer handmatig
worden gekozen.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Indien niet, stel dan de stand van de
waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en belaad de
manden niet.
Na het starten van een programma, doet
het apparaat er ongeveer 5 minuten over
om de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure wordt
regelmatig herhaald.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met 1 kg zout
(totdat het vol is).
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
grof zout dat voor vaatwassers
is gemaakt. Fijn zout verhoogt
het risico op corrosie.
4. Schud de trechter voorzichtig bij het
handvat om de laatste korrels erin te
krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Progress 13
LET OP! Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
vaatwassers.
6. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen
uit het zoutreservoir stromen
als u het bijvult. Start na het
bijvullen van het zoutreservoir
onmiddellijk een programma
om corrosie te voorkomen.
1. Open het deksel (C).
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B)
niet verder dan de aanduiding ''MAX''.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dicht klikt.
Vul het
glansmiddeldoseerbakje bij
wanneer de indicatie (A) helder
wordt.
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A
B
C
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
14 Progress
Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Druk op de toets van het programma
dat u wilt starten.
Het bijbehorende programmaindicatielampje gaat branden.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om
het programma te starten.
Een programma starten met een
uitgestelde start
C
LET OP! Gebruik uitsluitend
vaatwasmiddelen die specifiek
zijn bedoeld voor gebruik in
vaatwassers
1. Druk op de ontgrendelknop (A) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (B).
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
Een programma instellen en
starten
De AUTO OFF-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Een programma starten
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
1. Stel een programma in.
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
lampje dat betrekking heeft op het
gewenste aantal uren aan is (3u of
6u).
Het indicatielampje van de uitgestelde
start staat aan.
3. Sluit de deur van het apparaat om het
aftellen te starten.
Als het aftellen loopt, kan de uitsteltijd
worden vergroot maar het programma
en de opties kunnen niet worden
gewijzigd.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De deur openen als het apparaat
in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Dit kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit,
gaat het apparaat verder vanaf het
moment van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend, stopt
het lopende programma. Dit
gebeurt niet als de deur wordt
geopend door de functie
AirDry.
Progress 15
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert, moet
u het programma en de opties opnieuw
instellen.
en
ingedrukt tot
Houd tegelijkertijd
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat
u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, gaat lampje
branden.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht
totdat de AUTO OFF-functie het
apparaat heeft uitgeschakeld. Als u de
deur opent voor de activering van
AUTO OFF, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemene
Volg de onderstaande tips om te zorgen
voor optimale schoonmaak- en
droogresultaten en ook het milieu te
helpen beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Kies indien
nodig een programma met
voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg ervoor dat de vaat in de manden
elkaar niet raakt of overlapt. Alleen dan
kan het water de vaat volledig bereiken
en wassen.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''alles-in-1''). Volg
de instructies op de verpakking.
• Kies een programma volgens het type
vaat en de mate van vervuiling.
biedt het meest efficiënte verbruik van
water en energie.
•
•
•
•
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
Maar in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra middelen),
met afzonderlijk glansmiddel en zout
voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
Draai het apparaat minstens eenmaal
per maand met een apparaatreiniger
die hier speciaal voor bestemd is.
Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten
op het servies achterblijven, raden we
u aan om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
Volg de volgende stappen voordat u
begint met het gebruiken van apart
wasmiddel, zout en glansmiddel:
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
16 Progress
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. De aanduiding leeg
glansmiddelreservoir activeren.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat uitsluitend om
afwasmachinebestendige voorwerpen
af te wassen.
• Reinig geen voorwerpen in het
apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
• Reinig geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder grote voedselresten van de
borden.
• Week kookgerei met aangebrande
voedselresten voor voordat u ze in het
apparaat zet.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen elkaar niet
aanraken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
kunnen verschuiven.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmand.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
Voor het starten van een
programma
Zorg er, voordat u het gekozen
programma start, voor dat:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma geschikt is voor het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Na voltooiing van het
programma kan er zich aan de
binnenkant van het apparaat
nog water bevinden.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
Progress 17
C
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
4. Was de filters.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
18 Progress
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
boven en draai hem tegelijkertijd naar
links totdat hij op zijn plaats
vergrendelt.
De bovenste sproeiarm
schoonmaken
We raden u aan om de bovenste
sproeiarm regelmatig schoon te maken
om te voorkomen dat vuil de gaten
verstopt.
Verstopte gaten kunnen onbevredigende
wasresultaten opleveren.
1. Trek het bovenrek naar buiten.
2. Druk om de sproeiarm van de mand
los te maken de sproeiarm naar boven
en draai hem tegelijkertijd naar rechts.
Reinigen van de onderste en
bovenste sproeiarmen
Probeer de onderste en bovenste
sproeiarmen niet te verwijderen. Als
etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig
voorwerp.
Buitenkant reinigen
3. Reinig de sproeiarm onder stromend
water. Gebruik een smal en puntig
gereedschap, bijv. een tandenstoker,
om de vuildeeltjes uit de gaten te
verwijderen.
4. Druk om de sproeiarm weer op zijn
plaats te installeren de sproeiarm naar
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van de
deur, met een zachte, vochtige doek.
• Gebruik om de prestaties van uw
apparaat te onderhouden minstens
eenmaal per maand een
reinigingsproduct dat specifiek is
ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de
instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, scherpe voorwerpen,
sterke chemicaliën, pannensponsjes of
oplosmiddelen.
• Het regelmatig gebruiken van korte
programma´s kan ophoping van vet en
Progress 19
kalk in het apparaat tot gevolg hebben.
Draai minstens tweemaal per maand
lange programma´s om deze ophoping
te voorkomen.
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast
is doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
Het apparaat is begonnen met de oplaadproce‐
dure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
•
Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
• Het eindlampje knippert 1 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
•
•
•
•
•
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
•
De anti-overstromingsbeveiliging is
aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale wa‐
terleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de service-afdeling.
20 Progress
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reini‐
gingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
•
Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annu‐
leert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Kleine lekkage uit de deur van het ap‐
paraat.
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toe‐
passing).
•
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
•
•
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
•
•
Het apparaat maakt kortsluiting.
•
•
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Het serviesgoed is niet juist in de korven ge‐
rangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden
van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tege‐
lijk werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
•
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Progress 21
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en servies‐
goed.
•
Vlekken en opgedroogde wa‐
tervlekken op glazen en ser‐
vies.
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
•
•
•
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐
staan.
Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Zet de dosering van het glansmiddel op
een hogere stand.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐
den afgedroogd.
Activeer voor de beste droogprestatie XtraDry en AirDry.
We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Activeer voor de beste droogprestatie XtraDry en AirDry.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐
seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
multitabletten.
De binnenkant van het appa‐
raat is nat.
•
Dit is geen storing van het apparaat. Vochtige lucht con‐
denseert op de wanden van het apparaat.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
•
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn
bedoeld voor gebruik in vaatwassers.
Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
Roestresten op bestek.
•
•
•
Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐
bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐
aar.
22 Progress
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er bevinden zich aan het ein‐
de van het programma resten
van vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐
middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐
ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐
lemmeren.
Geuren in het apparaat.
•
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het servies‐
goed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
•
•
•
Het zoutniveau is laag. Controleer de zoutindicator.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐
stellen'.
Gebruik zout en stel zelfs bij gebruik van multitabletten
de waterontharder in. Zie 'De waterontharder instel‐
len'.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐
raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn
bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen
in het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips"
voor mogelijke andere
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
bar (minimaal en maximaal)
0.5 - 8
MPa (minimaal en maximaal)
0.05 - 0.8
Koud water of warm water 2)
max. 60 °C
Watertoevoerdruk
Watertoevoer
Progress 23
Inhoud
Couverts
13
Stroomverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐
nelen), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
24 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Settings
Options
24
25
27
27
28
29
32
Before first use
Daily use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical information
33
34
36
37
39
43
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons with
very extensive and complex disabilities shall be kept away
unless continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance when the
door is open.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Progress 25
General Safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum)
must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp ends
pointing down or put them in the cutlery drawer in a
horizontal position with the sharp edges down.
Do not leave the appliance with the open door unattended
to avoid stepping accidentally onto it.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.
If the appliance has ventilation openings in the base, they
must not be covered e.g. by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
26 Progress
• Make sure that the appliance is
installed below and adjacent to safe
structures.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains
cable.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by
our Authorised Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
• UK and Ireland only. This appliance is
fitted with a 13 A mains plug. If it is
necessary to change the mains plug
fuse, use only a 13 A ASTA (BS 1362)
fuse.
Water connection
• Do not cause damage to the water
hoses.
• Before connection to new pipes, pipes
not used for a long time, where repair
work has been carried out or new
devices fitted (water meters, etc.), let
the water flow until it is clean and clear.
• Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of
the appliance.
WARNING! Dangerous
voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately close the water tap and
disconnect the mains plug from the
mains socket. Contact the Authorised
Service Centre to replace the water
inlet hose.
Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
complete. Some detergent may remain
on the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
Progress 27
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Top spray arm
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
4
CONTROL PANEL
1
1 On/off button
2 Programme buttons
3 Delay button
2
4 Indicators
3
4
28 Progress
Indicators
Indicator
Description
Salt indicator. It is on when the salt container needs refilling.
Rinse aid indicator. It is on when the rinse aid dispenser needs refilling.
End indicator. It is on when the programme is completed.
XtraDry indicator.
PROGRAMMES
The order of the programmes in the table
may not reflect their sequence on the
control panel.
Programme
1)
2)
3)
4)
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
•
Heavy soil
Crockery, cut‐
lery, pots and
pans
•
•
•
•
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
•
Fresh soil
Crockery and
cutlery
•
•
Wash 60 °C
Rinses
•
XtraDry
•
All
•
Prewash
1) This programme offers the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with
normal soil. This is the standard programme for test institutes.
2) This programme is designed to wash heavily soiled items with high water pressure and at a high temperature.
3) This programme is suitable for washing a load or a half load with fresh or light soil in a short time.
4) With this programme, you can quickly rinse off food remains from dishes and prevent odours forming in the
appliance. Do not use detergent with this programme.
Progress 29
Consumption values
Programme 1)
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
10.5
0.921
235
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
15
1.7
170
10
0.9
30
4
0.1
14
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity
of dishes can change the values.
Information for test institutes
To receive the necessary information for
conducting performance tests (e.g.
according to EN60436), send an email to:
For any other questions regarding your
dishwasher please refer to the service
book provided with your appliance.
info.test@dishwasher-production.com
In your request please include the product
number code (PNC) found on the rating
plate.
SETTINGS
Programme selection mode and
user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter user mode.
Settings available in the user mode:
• The level of water softener according to
the water hardness.
• Activation or deactivation of the rinse
aid empty notification.
• The level of rinse aid according to the
required dosage.
• Activation or deactivation of the
acoustic signal for the end of a
programme.
• Activation or deactivation of AirDry.
As the appliance stores the saved
settings, there is no need to configure
it before every cycle.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when only the indicator of the
programme
is on.
After activation, the appliance is in
programme selection mode by default. If
not, set the programme selection mode
the following way:
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
How to enter user mode
Make sure the appliance is in programme
selection mode.
30 Progress
To enter user mode, press and hold
simultaneously
and
until the
indicators
,
, ,
and
start flashing.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness
is measured in equivalent scales.
The water softener
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a
negative effect on the washing results and
on the appliance.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good
washing results.
Water hardness
German de‐
grees (°dH)
French de‐
grees (°fH)
mmol/l
Clarke de‐
grees
Water softener
level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
Regardless of the type of detergent
used, set the proper water hardness
level to keep the salt refill indicator
active.
Multi-tabs containing salt are
not effective enough to soften
hard water.
How to set the water softener
Make sure the appliance is in user mode.
1. Press
.
• The indicators
, ,
and
are off.
• The indicator
still flashes.
• The indicator
starts flashing.
The number of flashes indicates the
current water softener setting (e.g.
5 flashes + pause + 5 flashes... =
level 5).
2. Press
repeatedly to change the
setting. Each pressing of the button
increases the level number by
one. After reaching level 10, the count
starts again from level 1.
Progress 31
3. Press on/off to confirm and save the
setting.
The rinse aid empty notification
The rinse aid helps to dry the dishes
without streaks and stains.
The rinse aid is automatically released
during the hot rinse phase.
When rinse aid chamber is empty, the
rinse aid indicator is turned on notifying to
refill rinse aid. If the drying results are
satisfactory while using multi-tablets only,
it is possible to deactivate the notification
for refilling rinse aid. However, for best
drying performance, always use rinse aid.
If standard detergent or multi-tablets
without rinse aid are used, activate the
notification to keep the rinse aid refill
indicator active.
How to deactivate the rinse aid
empty notification
Make sure the appliance is in user mode.
1. Press
.
• The indicators
, ,
and
are off.
still flashes.
• The indicator
• The indicator
shows the current
setting.
– If the indicator
is on = the
rinse aid empty notification is
activated.
is off = the
– If the indicator
rinse aid empty notification is
deactivated.
2. Press
to change the setting.
3. Press on/off to confirm and save the
setting.
The rinse aid level
It is possible to set the released quantity
of rinse aid between level 1 (minimum
quantity) and level 6 (maximum quantity).
Level 0 deactivates the rinse aid
dispenser and no rinse aid is released.
Factory setting: level 4.
How to set the rinse aid level
Make sure the appliance is in user mode.
1. Press .
• The indicators
,
,
and
are off.
• The indicator
still flashes.
• The indicator
starts flashing.
The number of flashes indicates the
current setting: e.g. 4 flashes +
pause + 4 flashes... = level 4.
– The levels of rinse aid range
from 0 to 6.
– Level 0 means no rinse aid is
used. In this case the
indicator remains off.
2. Press
repeatedly to change the
setting. Each pressing of
increases
the level number. After reaching level
6, the count starts again from level 1.
3. Press on/off to confirm the setting.
Acoustic signals
Acoustic signals sound when a
malfunction of the appliance occurs. It is
not possible to deactivate these acoustic
signals.
There is also an acoustic signal that
sounds when the programme is
completed. By default this acoustic signal
is deactivated but it is possible to activate
it.
How to activate the acoustic
signal for the end of programme
Make sure the appliance is in user mode.
1. Press
• The indicators
are off.
• The indicator
• The indicator
setting.
,
,
and
still flashes.
shows the current
32 Progress
– If the indicator
is on = the
acoustic signal is activated.
– If the indicator
is off = the
acoustic signal is deactivated.
2. Press
to change the setting.
3. Press on/off to confirm the setting.
AirDry
AirDry improves the drying results with
less energy consumption.
AirDry is automatically activated with all
programmes excluding
(if applicable).
To improve the drying performance refer
to the XtraDry option or activate AirDry.
CAUTION! If children have
access to the appliance, it is
advised to deactivate AirDry as
opening the door may pose a
danger.
How to deactivate AirDry
Make sure the appliance is in user mode.
During the drying phase, the
door opens automatically and
remains ajar.
CAUTION! Do not try to close
the appliance door within 2
minutes after automatic
opening. This can cause
damage to the appliance.
If, afterwards, the door is
closed for another 3 minutes,
the running programme ends.
1. Press .
• The indicators
,
,
and
are off.
• The indicator
still flashes.
• The indicator
shows the current
setting.
– If the indicator
is on =
AirDry is activated.
is off =
– If the indicator
AirDry is deactivated.
2. Press
to change the setting.
3. Press on/off to confirm and save the
setting.
OPTIONS
Desired options must be
activated every time before you
start a programme.
It is not possible to activate or
deactivate options while a
programme is running.
Not all options are compatible
with each other. If you select
non compatible options, the
appliance automatically
deactivates one or more of
them. Only the indicators of the
still active options are on.
Progress 33
XtraDry
Activate this option to boost the drying
performance. With XtraDry on, the
duration of some programmes, water
consumption and the last rinse
temperature can be affected.
XtraDry is a permanent option for all
programmes other than
and need
not to be selected at every cycle.
In the other programmes the setting of
XtraDry is permanent and it is
automatically used in next cycles. This
configuration can be changed at any time.
Every time
is activated,
XtraDry is off and needs to be
chosen manually.
How to activate XtraDry
Press simultaneously
and . The
indicator
is on.
If the option is not applicable to the
programme, the related indicator is off or it
flashes quickly for a few seconds and then
goes off.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the baskets.
After starting a programme, it may take up
to 5 minutes for the appliance to recharge
the resin in the water softener. It seems
that the appliance is not working. The
washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure is
repeated periodically.
The salt container
CAUTION! Use rough salt
designed for dishwashers only.
Fine salt increases the risk of
corrosion.
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(only for the first time).
3. Fill the salt container with 1 kg of salt
(until it is full).
4. Carefully shake the funnel by its
handle to get the last granules inside.
5. Remove the salt around the opening of
the salt container.
The salt is used to recharge the resin in
the water softener and to assure good
washing results in daily use.
6. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
34 Progress
CAUTION! Water and salt can
come out of the salt container
when you fill it. After you fill the
salt container, immediately
start a programme to prevent
corrosion.
How to fill the rinse aid
dispenser
A
B
CAUTION! Only use rinse aid
designed specifically for
dishwashers.
1. Open the lid (C).
2. Fill the dispenser (B) until the rinse aid
reaches the marking ''MAX''.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent excessive
foam formation.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Fill the rinse aid dispenser
when the indicator (A) is clear.
C
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
Make sure that the appliance is in
programme selection mode.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree of
soil.
Using the detergent
A
B
C
CAUTION! Only use detergent
specifically designed for
dishwashers.
1. Press the release button (A) to open
the lid (C).
Progress 35
2. Put the detergent, in powder or tablets,
in the compartment (B).
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of
detergent on the inner part of the
appliance door.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Setting and starting a
programme
The AUTO OFF function
This function decreases energy
consumption by deactivating automatically
the appliance when it is not operating.
The function comes into operation:
• 5 minutes after the completion of the
programme.
• After 5 minutes if the programme has
not started.
Starting a programme
1. Keep the appliance door ajar.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the
appliance is in programme selection
mode.
3. Press the button related to the
programme you want to start.
The related programme indicator comes
on.
4. Close the appliance door to start the
programme.
Starting a programme with
delay start
1. Set a programme.
2. Press
repeatedly until the indicator
related to the desired number of hours
is on (3h or 6h).
The delay indicator is on.
3. Close the appliance door to start the
countdown.
While the countdown is running, it is
possible to increase the delay time but
not to change the selection of the
programme and options.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
Opening the door while a programme is
running stops the appliance. It may affect
the energy consumption and the
programme duration. After closing the
door, the appliance continues from the
point of interruption.
If the door is opened for more
than 30 seconds during the
drying phase, the running
programme ends. It does not
happen if the door is opened by
AirDry function.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
When you cancel the delay start you have
to set the programme and options again.
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
Cancelling the programme
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
End of the programme
When the programme is completed the
indicator
is on.
1. Press the on/off button or wait for the
AUTO OFF function to deactivate the
appliance. If you open the door before
36 Progress
the activation of AUTO OFF, the
appliance is automatically deactivated.
2. Close the water tap.
HINTS AND TIPS
General
Follow the hints below to ensure optimal
cleaning and drying results in daily use
and to help you protect the environment.
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When
needed, select a programme with a
prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• Make sure that items in the baskets do
not touch or cover each other. Only
then can the water completely reach
and wash the dishes.
• You can use dishwasher detergent,
rinse aid and salt separately or you can
use the multi-tablets (e.g. ''All in 1'').
Follow the instructions on the
packaging.
• Select a programme according to the
type of load and the degree of soil.
offers the most efficient use of
water and energy consumption.
Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• In areas with hard and very hard water
we recommend to use plain dishwasher
detergent (powder, gel, tablets
containing no additional agents), rinse
aid and salt separately for optimal
cleaning and drying results.
• At least once a month run the
appliance with the use of appliance
cleaner which is particularly suitable for
this purpose.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets
with long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
What to do if you want to stop
using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid, complete the
following steps:
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
6. Activate the rinse aid empty
notification.
Loading the baskets
• Use the appliance to wash dishwashersafe items only.
• Do not wash in the appliance items
made of wood, horn, aluminium, pewter
and copper.
• Do not wash in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove large food residues from
dishes.
• Soak cookware with burnt-on food
before washing it in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening facing
downwards.
• Make sure that glasses do not touch
each other.
Progress 37
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move
freely.
• Put cutlery and small items in the
cutlery basket.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a
programme.
Before starting a programme
Before you start the selected programme,
make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is enough salt and rinse aid
(unless you use multi-tablets).
• The arrangement of the items in the
baskets is correct.
• The programme is suitable to the type
of load and the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before
you remove it from the appliance. Hot
items can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
After the programme is
completed, water can still
remain on the inside surfaces
of the appliance.
CARE AND CLEANING
WARNING! Before
maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the
mains plug from the main
socket.
C
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing
results. Make a check regularly
and, if necessary, clean them.
B
Cleaning the filters
A
The filter system is made of 3 parts.
1. Turn the filter (B) counterclockwise
and remove it.
38 Progress
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter
(A). Turn it clockwise until it locks.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
3. Remove the flat filter (A).
4. Wash the filters.
CAUTION! An incorrect
position of the filters can cause
bad washing results and
damage to the appliance.
Cleaning the upper spray arm
We recommend to clean the upper spray
arm regularly to prevent soil from clogging
the holes.
Clogged holes can cause unsatisfactory
washing results.
1. Pull out the upper basket.
2. To detach the spray arm from the
basket, press the spray arm upwards
and simultaneously turn it clockwise.
5. Make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge of
the sump.
6. Put back in place the flat filter (A).
Make sure that it is correctly positioned
under the 2 guides.
3. Wash the spray arm under running
water. Use a thin pointed tool, e.g. a
toothpick, to remove particles of soil
from the holes.
Progress 39
clogged, remove remaining parts of soil
with a thin pointed object.
External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents.
Internal cleaning
4. To install the spray arm back, press
the spray arm upwards and
simultaneously turn it counterclockwise
until it locks into place.
• Carefully clean the appliance, including
the rubber gasket of the door, with a
soft damp cloth.
• To maintain the performance of your
appliance, use a cleaning product
designed specifically for dishwashers at
least once a month. Carefully follow the
instructions on the packaging of the
product.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, sharp tools, strong
chemicals, scourer or solvents.
• Using short-duration programmes
regularly can cause grease and
limescale buildup inside the appliance.
Run long-duration programmes at least
twice a month to prevent the buildup.
Cleaning the lower and top
spray arms
Do not remove the lower and top spray
arms. If the holes in the spray arms are
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation, before you contact an
Authorised Service Centre, check if you
can solve the problem by yourself with the
help of the information in the table.
WARNING! Repairs not
properly done may result in
serious risk to the safety of the
user. Any repairs must be
performed by qualified
personnel.
With some problems the end indicator
flashes intermittently indicating a
malfunction.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
40 Progress
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
•
•
The programme does not start.
•
•
•
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time in‐
termittently.
• Acoustic signal sounds 1 time inter‐
mittently.
•
•
•
•
•
Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
Make sure that there is no damaged fuse in the
fuse box.
Make sure that the appliance door is closed.
If the delay start is set, cancel the setting or wait
for the end of the countdown.
The appliance has started the procedure to re‐
charge the resin inside the water softener. The
duration of the procedure is approximately 5 mi‐
nutes.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply
is not too low. For this information, contact your
local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain the wa‐
ter.
• The end indicator flashes 2 times
intermittently.
• Acoustic signal sounds 2 times in‐
termittently.
•
•
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times
intermittently.
• Acoustic signal sounds 3 times in‐
termittently.
•
Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
The appliance stops and starts more
times during operation.
•
It is normal. It provides optimal cleaning results
and energy savings.
The program lasts too long.
•
If the delayed start option is set, cancel the de‐
lay setting or wait for the end of the countdown.
Small leak from the appliance door.
•
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
The appliance door is not centred on the tub.
Adjust the rear foot (if applicable).
•
The appliance door is difficult to close.
•
•
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
Parts of the tableware are protruding from the
baskets.
Progress 41
Problem and alarm code
Possible cause and solution
Rattling/knocking sounds from inside
the appliance.
•
The appliance trips the circuit-beaker.
•
•
•
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible causes.
Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If
The tableware is not properly arranged in the
baskets. Refer to basket loading leaflet.
Make sure that the spray arms can rotate freely.
The amperage is insufficient to supply simulta‐
neously all the appliances in use. Check the
socket amperage and the capacity of the meter
or turn off one of the appliances in use.
Internal electrical fault of the appliance. Contact
an Authorised Service Centre.
the problem occurs again, contact an
Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the
table, contact an Authorised Service
Centre.
The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
•
•
•
Poor drying results.
•
•
•
•
•
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
•
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
•
•
•
Refer to "Daily use", "Hints and tips" and the basket
loading leaflet.
Use more intensive washing programmes.
Clean spray arm jets and the filter. Refer to "Care and
Cleaning".
Tableware has been left for too long inside the closed
appliance.
There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
sufficient. Adjust the rinse aid level to a higher level.
Plastic items may need to be towel dried.
For the best drying performance, activate XtraDry and
AirDry.
We recommend to always use rinse aid, even in combi‐
nation with multi-tablets.
The released quantity of rinse aid is too high. Adjust the
rinse aid level to a lower level.
The quantity of detergent is too high.
The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust
the rinse aid level to a higher level.
The quality of the rinse aid can be the cause.
42 Progress
Problem
Possible cause and solution
The dishes are wet.
•
•
•
•
•
For the best drying performance, activate XtraDry and
AirDry .
The programme does not have a drying phase or has a
drying phase with low temperature.
The rinse aid dispenser is empty.
The quality of the rinse aid can be the cause.
The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a
different brand or activate the rinse aid dispenser and
use rinse aid and multi-tablets together.
The interior of the appliance is
wet.
•
This is not a defect of the appliance. Humid air conden‐
sates on the appliance walls.
Unusual foam during washing.
•
•
Use the detergent designed specifically for dishwashers.
There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an
Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
•
There is too much salt in the water used for washing.
Refer to "The water softener".
Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid putting silver and stainless steel items close to‐
gether.
•
There are residues of deter‐
gent in the dispenser at the
end of the programme.
•
•
•
The detergent tablet got stuck in the dispenser and was
not completely washed away by water.
Water cannot wash away the detergent from the dis‐
penser. Make sure that the spray arm is not blocked or
clogged.
Make sure that items in the baskets do not impede the
lid of the detergent dispenser from opening.
Odours inside the appliance.
•
Refer to "Internal cleaning".
Limescale deposits on the ta‐
bleware, on the tub and on the
inside of the door.
•
•
•
•
The level of salt is low. Check the salt indicator.
The cap of the salt container is loose.
Your tap water is hard. Refer to "The water softener".
Use salt and set regeneration of the water softener even
when multi-functional tablets are used. Refer to "The
water softener".
If lime scale deposits still remain, clean the appliance
with appliance cleaners which are particularly suitable
for this purpose.
Try a different detergent.
Contact the detergent manufacturer.
•
•
•
Dull, discoloured or chipped
tableware.
•
•
•
Make sure that only dishwasher-safe items are washed
in the appliance.
Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
Place delicate items in the upper basket.
Progress 43
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
bar (minimum and maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum and maximum)
0.05 - 0.8
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
5.0
Off-mode (W)
0.50
Water supply pressure
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy (e.g. solar panels), use the hot water supply to de‐
crease energy consumption.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
44 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Programmes
Réglages
Options
44
46
47
48
48
50
54
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
54
56
57
59
61
65
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsque la porte est ouverte.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Progress 45
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés
dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa)
Respectez le nombre maximal de 13 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les
extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac
à couverts en position horizontale, bords tranchants vers le
bas.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter de vous prendre accidentellement
les pieds dedans.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez
à ne pas les couvrir, par ex. avec de la moquette.
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des
tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant
d'anciens appareils.
46 Progress
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
• Royaume-Uni et Irlande uniquement.
Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation de 13 A. Si vous devez
changer le fusible de la fiche secteur,
utilisez uniquement un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362).
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant d'installer des tuyaux neufs, des
tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a été
effectuée ou qu'un nouveau dispositif a
été installé (compteurs d'eau, etc.),
laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle
soit parfaitement propre et claire.
• Pendant et après la première utilisation
de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite
n'est visible.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, fermez immédiatement le
robinet d'eau et débranchez la fiche de
la prise secteur. Contactez le service
après-vente pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau.
Utilisation
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
Progress 47
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il se peut
que la vaisselle contienne encore du
produit de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un
programme.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
12
11
1
2
3
4
10
Bras d'aspersion en haut
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
9 8
5
7
6
5
6
7
8
Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Fente d'aération
Distributeur de liquide de rinçage
4
48 Progress
9 Distributeur de produit de lavage
10 Panier à couverts
11 Panier inférieur
12 Panier supérieur
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
1 Touche Marche/Arrêt
2 Touches de programme
3 Touche Delay
4
3
4 Voyants
Voyants
Indicateur
Description
Voyant du réservoir de sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir de sel
régénérant doit être rempli.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de
liquide de rinçage doit être rempli.
Voyant de fin. Il s'allume lorsque le programme est terminé.
Voyant XtraDry.
PROGRAMMES
Le numéro des programmes indiqué dans
le tableau peut ne pas correspondre à leur
ordre sur le bandeau de commande.
Programme
1)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du pro‐
gramme
Options
•
•
•
•
•
•
•
Normalement
sale
Vaisselle et cou‐
verts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
XtraDry
Progress 49
Programme
2)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du pro‐
gramme
Options
•
•
Très sale
Vaisselle, cou‐
verts, plats et
casseroles
•
•
•
•
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
•
XtraDry
•
Normalement
sale
Vaisselle et cou‐
verts
•
•
•
•
Prélavage
Lavage à 65 °C
Rinçages
Séchage
•
XtraDry
Vaisselle fraî‐
chement salie
Vaisselle et cou‐
verts
•
•
Lavage à 60 °C
Rinçages
•
XtraDry
Tous
•
Prélavage
•
3)
•
•
4)
•
1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les cou‐
verts normalement sales. Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.
2) Ce programme est conçu pour laver de la vaisselle très sale à haute pression, et à température élevée.
3) Ce programme vous permet de laver une charge ou une demi-charge de vaisselle fraîchement salie ou légère‐
ment sale en peu de temps.
4) Avec ce programme, vous pouvez rapidement rincer les résidus alimentaires de la vaisselle et éviter la forma‐
tion d'odeurs dans l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Valeurs de consommation
Programme 1)
Eau
(l)
Consommation
électrique
(kWh)
Durée
(min)
10.5
0.921
235
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
15
1.7
170
10
0.9
30
4
0.1
14
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des
variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
Informations pour les instituts
de test
Pour recevoir les informations relatives
aux performances de test (par ex.
conformément à la norme EN60436),
envoyez un courrier électronique à
l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
50 Progress
Dans votre demande, notez la référence
du produit (PNC) située sur la plaque
signalétique.
au manuel d'utilisation fourni avec votre
appareil.
Pour toute autre question concernant
votre lave-vaisselle, veuillez vous reporter
RÉGLAGES
Mode Programmation et mode
Utilisateur
Lorsque l'appareil est en mode
Programmation, il est possible de
sélectionner un programme et d'entrer en
mode Utilisateur.
Réglages disponibles en mode
utilisateur :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation de la
notification du distributeur de liquide de
rinçage vide.
• Le niveau de liquide de rinçage en
fonction de la dose nécessaire.
• L'activation ou la désactivation du
signal sonore de fin de programme.
• Activation ou désactivation de AirDry
L'appareil conserve les réglages
enregistrés. Par conséquent, vous
n'avez pas à les sélectionner à
nouveau avant chaque cycle.
Comment régler le mode
Programmation
L'appareil se trouve en mode
Programmation lorsque seul le voyant du
programme
est allumé.
Après l'activation, l'appareil est en mode
Programmation par défaut. Si ce n'est pas
le cas, sélectionnez le mode
Programmation de la façon suivante :
Maintenez les touches
et
enfoncées simultanément jusqu'à ce que
l'appareil se mette en mode
Programmation.
Comment entrer en mode
utilisateur
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez simultanément les touches
enfoncées jusqu'à ce que les
et
voyants
,
, ,
et
commencent à clignoter.
Adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage
et sur l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut
vous indiquer la dureté de l'eau dans votre
région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat
pour vous garantir de bons résultats de
lavage.
Progress 51
Dureté de l'eau
Degrés alle‐
mands (°dH)
Degrés fran‐
çais (°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Réglage du ni‐
veau de l'adoucis‐
seur d'eau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Quel que soit le type de détergent
utilisé, réglez le niveau de dureté de
l'eau approprié afin d'activer le voyant
de remplissage du sel régénérant.
Les pastilles tout-en-1
contenant du sel régénérant ne
sont pas assez efficaces pour
adoucir l'eau dure.
Comment régler l'adoucisseur
d'eau
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Appuyez sur
.
• Les voyants
, ,
et
sont
éteints.
• Le voyant
clignote toujours.
• Le voyant
clignote. Le nombre
de clignotements indique le réglage
actuel de l'adoucisseur d'eau (par
ex. : 5 clignotements + pause +
5 clignotements = niveau 5).
2. Appuyez sur la touche
plusieurs
fois pour modifier le réglage. Le niveau
augmente d'un palier à chaque fois
que vous appuyez sur la touche
. Lorsque vous atteignez le
niveau 10 et appuyez à nouveau sur la
touche, le réglage revient au niveau 1.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer et sauvegarder le
réglage.
Notification de liquide de
rinçage vide
Le liquide de rinçage permet à la vaisselle
de sécher sans traces ni taches.
Le liquide de rinçage est automatiquement
ajouté au cours du rinçage chaud.
Quand la chambre du liquide de rinçage
est vide, le voyant de liquide de rinçage
s'allume pour signaler qu'un remplissage
du liquide de rinçage est nécessaire. Si
les résultats de séchage sont satisfaisants
lors de l'utilisation de pastilles de
détergent multifonctions, il est possible de
52 Progress
désactiver la notification de remplissage
du distributeur de liquide de rinçage Nous
vous recommandons, cependant, de
toujours utiliser du liquide de rinçage pour
de meilleures performances du séchage.
Si vous utilisez un détergent standard ou
des pastilles tout-en-1 sans agent de
rinçage, activez la notification pour que le
voyant Remplissage du liquide de rinçage
reste actif.
Comment désactiver la
notification du distributeur de
liquide de rinçage vide
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
.
1. Appuyez sur
• Les voyants
, ,
et
sont éteints.
• Le voyant
clignote toujours.
• Le voyant
indique le réglage
actuel.
– Si le voyant
est allumé = la
notification du distributeur de
liquide de rinçage vide est
activée.
– Si le voyant
est éteint = la
notification du distributeur de
liquide de rinçage vide est
désactivée.
pour modifier le
2. Appuyez sur
réglage.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer et sauvegarder le
réglage.
Le niveau du liquide de rinçage
Comment régler le niveau de
liquide de rinçage
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Appuyez sur .
• Les voyants
,
,
et
sont éteints.
clignote toujours.
• Le voyant
• Le voyant
clignote. Le nombre
de clignotements indique le réglage
actuel : Par exemple,
4 clignotements + pause +
4 clignotements... = niveau 4).
– Les niveaux de liquide de
rinçage s'échelonnent de 0 à 6.
– Le niveau 0 signifie que
l'appareil n'utilise pas de liquide
de rinçage. Dans ce cas, le
voyant
reste éteint.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
pour modifier le réglage. Le niveau
augmente à chaque fois que vous
appuyez sur la touche . Lorsque
vous atteignez le niveau 6 et appuyez
à nouveau sur la touche, le réglage
revient au niveau 1.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
Signaux sonores
Des signaux sonores retentissent
lorsqu'une anomalie de fonctionnement
s'est produite. Il est impossible de
désactiver ces signaux sonores.
Un signal sonore retentit également
lorsque le programme est terminé. Par
défaut, ce signal sonore est désactivé,
mais il est possible de l'activer.
Il est possible de définir la quantité de
liquide de rinçage libérée entre le niveau 1
(quantité minimale) et le niveau 6
(quantité maximale). Le dosage 0
désactive le distributeur de liquide de
rinçage et le liquide de rinçage n'est pas
diffusé.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
Réglage d'usine : niveau 4
1. Appuyez sur
Comment activer le signal
sonore de fin de programme
Progress 53
• Les voyants
,
,
et
sont éteints.
• Le voyant
clignote toujours.
• L'indicateur
indique le réglage
actuel.
– Le voyant
est allumé = le
signal sonore est activé.
est éteint = le
– Le voyant
signal sonore est désactivé.
2. Appuyez sur
pour modifier le
réglage.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
AirDry
L'option AirDry améliore les résultats de
séchage en utilisant moins d'énergie.
Durant la phase de séchage, la
porte s'ouvre automatiquement
et reste ouverte.
ATTENTION! Ne tentez pas de
refermer la porte de l'appareil
dans les 2 minutes suivant son
ouverture automatique. Vous
risqueriez d'endommager
l'appareil.
Si par la suite vous refermez la
porte pendant 3 minutes, le
programme en cours se
termine.
L'option AirDry est automatiquement
activée avec tous les programmes, à
l'exception de
(si disponible).
Pour améliorer les performances de
séchage, reportez-vous à l'option XtraDry
ou activez l'option AirDry.
ATTENTION! Si les enfants
peuvent accéder à l'appareil,
nous vous conseillons de
désactiver l'option AirDry car
l'ouverture de la porte pourrait
présenter un danger.
Comment désactiver l'option
AirDry
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Appuyez sur .
• Les voyants
,
,
et
sont éteints.
• Le voyant
clignote toujours.
indique le réglage
• L'indicateur
actuel.
– Si le voyant
est allumé =
AirDry est activé.
est éteint =
– Si le voyant
AirDry est désactivé.
2. Appuyez sur
pour modifier le
réglage.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer et sauvegarder le
réglage.
54 Progress
OPTIONS
Les options souhaitées doivent
être activées à chaque fois,
avant de lancer un programme.
Vous ne pouvez pas activer ni
désactiver ces options pendant
le déroulement d'un
programme.
Toutes les options ne sont pas
compatibles les unes avec les
autres. Si vous sélectionnez
des options non compatibles,
l'appareil désactive
automatiquement une ou
plusieurs de ces options. Seuls
les voyants correspondant aux
options toujours activées
restent allumés.
XtraDry
Activez cette option pour améliorer les
performances de séchage. Lorsque
l'option XtraDry est activée, la durée de
certains programmes, la consommation
d'eau et la température du dernier rinçage
peuvent être affectés.
l'exception du programme
pour
lequel elle doit être sélectionnée à chaque
cycle.
Pour les autres programmes, l'option
XtraDry est permanente et
automatiquement utilisée pour les cycles
suivants. Vous pouvez changer la
configuration à tout moment.
À chaque fois que vous
sélectionnez le programme
, l'option XtraDry est
désactivée et doit être
sélectionnée manuellement.
Comment activer l'option
XtraDry
Appuyez simultanément sur les touches
est allumé.
et . Le voyant
Si cette option n'est pas compatible avec
le programme, le voyant correspondant
est éteint ou clignote rapidement pendant
quelques secondes, puis s'éteint.
L'option XtraDry est une option
permanente pour tous les programmes, à
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours
se trouver à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage et
ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, l'appareil
semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette
procédure achevée. La procédure sera
répétée régulièrement.
Progress 55
Réservoir de sel régénérant
ATTENTION! Utilisez
uniquement du gros sel
spécialement conçu pour les
lave-vaisselle. Le sel fin
augmente le risque de
corrosion.
Le sel permet de recharger la résine dans
l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons
résultats de lavage au quotidien.
Comment remplir le réservoir de
sel
1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.
2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de
sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit
rempli).
6. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour le
refermer.
ATTENTION! De l'eau et du sel
peuvent sortir du réservoir de
sel régénérant lorsque vous le
remplissez. Afin d'éviter la
corrosion, lancez
immédiatement un programme
après avoir rempli le réservoir
de sel régénérant.
Comment remplir le distributeur
de liquide de rinçage
A
B
C
4. Secouez doucement l'entonnoir par la
poignée pour faire tomber les derniers
grains qu'il contient.
5. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
ATTENTION! Utilisez
uniquement du liquide de
rinçage spécialement conçu
pour les lave-vaisselle.
1. Ouvrez le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à
ce que le liquide de rinçage atteigne le
repère « MAX ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
Remplissez le distributeur de
liquide de rinçage lorsque le
voyant (A) s'allume.
56 Progress
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
• Si le voyant du réservoir de sel
régénérant est allumé, remplissez
le réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le
distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de
salissure.
Réglage et départ d'un
programme
Utilisation du produit de lavage
1. Laissez la porte de l'appareil
entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode de
sélection du programme.
3. Appuyez sur la touche du programme
voulu.
Le voyant correspondant s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.
A
B
C
ATTENTION! Utilisez
uniquement un produit de
lavage spécial pour lavevaisselle.
1. Appuyez sur la touche de
déverrouillage (A) pour ouvrir le
couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage sous
forme de poudre ou tablette dans le
compartiment approprié (B).
3. Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
Fonction AUTO OFF
Cette fonction réduit la consommation
d'énergie en éteignant automatiquement
l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas.
La fonction s'active :
• 5 minutes après la fin du programme
de lavage.
• Au bout de 5 minutes si le programme
n'a pas démarré.
Départ d'un programme
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionner un programme.
2. Appuyez de manière répétée sur
jusqu’à ce que l’indicateur
correspondant au nombre d’heures
souhaité s’allume (3h ou 6h).
Le voyant correspondant au départ différé
s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le décompte.
Pendant le décompte, il est possible
d'allonger le délai du départ différé,
mais pas de changer le programme et
les options.
Lorsque le compte à rebours arrive à son
terme, l'appareil démarre.
Progress 57
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de l'appareil
jusqu'à ce que l'appareil soit en mode de
sélection du programme.
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, l'appareil
s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été
interrompu.
Annulation du programme
Durant la phase de séchage, si
la porte est ouverte pendant
plus de 30 secondes, le
programme en cours s'arrête.
Ceci ne se produit pas si la
porte est ouverte par la
fonction AirDry.
Annulation du départ différé au
cours du décompte
Lorsque vous annulez le départ différé,
vous devez régler de nouveau le
programme et les options.
Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
Appuyez et maintenez enfoncées
et
simultanément les touches
jusqu'à ce que l'appareil soit en mode
Sélection de programme.
Assurez-vous de la présence de produit
de lavage dans le distributeur de produit
de lavage avant de lancer un nouveau
programme.
Fin du programme
Lorsque le programme est terminé, le
est allumé.
voyant
1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur
la touche Marche/Arrêt ou attendez
que la fonction AUTO OFF l'éteigne. Si
vous ouvrez la porte avant l'activation
de la fonction AUTO OFF, l'appareil
s'éteint automatiquement.
2. Fermez le robinet d'eau.
CONSEILS
Raccordement
Suivez les conseils ci-dessous pour
garantir des résultats de lavage et de
séchage optimaux au quotidien, et pour
vous aider à protéger l'environnement.
• Videz les plus gros résidus alimentaires
des plats dans une poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au
préalable. Si nécessaire, sélectionnez
un programme avec une phase de
prélavage.
• Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.
• Vérifiez que les plats ne se touchent
pas dans les paniers ou ne se
recouvrent pas les uns les autres.
L'eau peut ainsi atteindre toute la
vaisselle et la laver parfaitement.
• Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel régénérant
séparément, ou des pastilles tout en 1.
Suivez les instructions inscrites sur
l'emballage.
• Sélectionnez un programme en
fonction du type de vaisselle et du
degré de salissure. Le programme
est le plus économe en termes
d'utilisation d'eau et de consommation
d'énergie.
Utilisation de sel régénérant, de
liquide de rinçage et de produit
de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager
l'appareil.
• Dans les régions où l'eau est dure ou
très dure, nous recommandons
58 Progress
l'utilisation séparée d'un détergent
simple (poudre, gel, pastille, sans
fonction supplémentaire), de liquide de
rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage
optimaux.
• Au moins une fois par mois, effectuez
un cycle en utilisant un nettoyant
spécialement conçu pour cet appareil.
• Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement durant les
programmes courts. Pour éviter que
des résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
de détergent avec des programmes
longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Que faire si vous ne voulez plus
utiliser de pastilles tout en 1
Avant de commencer à utiliser le produit
de lavage, le sel régénérant et le liquide
de rinçage séparément, suivez les étapes
suivantes :
• Ne lavez pas au lave-vaisselle des
articles en bois, en corne, en
aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des
objets pouvant absorber l'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).
• Retirez les plus gros résidus
alimentaires des plats.
• Faites tremper la vaisselle contenant
des aliments brûlés avant de la placer
dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Veillez à ce que les articles
ne puissent pas bouger.
• Placez les petits articles et les couverts
dans le panier à couverts.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
Avant le démarrage d'un
programme
Avant de lancer le programme
sélectionné, assurez-vous que :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le
niveau maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide
de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court
avec une phase de rinçage. N'utilisez
pas de produit de lavage et ne chargez
pas les paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau dans
votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de
rinçage libérée.
6. Activez la notification du distributeur
de liquide de rinçage vide.
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.
• Il y a assez de sel régénérant et de
liquide de rinçage (sauf si vous utilisez
des pastilles tout en 1).
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.
Chargement des paniers
1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de l'appareil. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• N'utilisez l'appareil que pour laver des
articles adaptés au lave-vaisselle.
Déchargement des paniers
Progress 59
2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.
Une fois le programme terminé,
il peut rester de l'eau sur les
surfaces intérieures de
l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Avant
toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise
secteur.
Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués diminuent
les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
Nettoyage des filtres
Le système de filtrage se compose de
trois éléments.
C
4. Lavez les filtres.
B
A
1. Faites pivoter le filtre (B) dans le sens
antihoraire puis sortez-le.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à
l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat à sa place (A).
Vérifiez qu'il est correctement
positionné sous les deux guides.
60 Progress
7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le dans le sens horaire
jusqu'à la butée.
ATTENTION! Une position
incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de
lavage et endommager
l'appareil.
3. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau
courante. Utilisez un outil pointu
comme un cure-dent pour extraire
toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices.
4. Pour réinstaller le bras d'aspersion,
pousser le bras vers le haut tout en le
tournant vers la gauche, jusqu'à ce
qu'il se verrouille en place.
Nettoyage du bras d'aspersion
supérieur
Nous vous conseillons de nettoyer
régulièrement le bras d'aspersion
supérieur afin d'éviter que ses orifices ne
se bouchent.
Si les orifices sont bouchés, les résultats
de lavage peuvent ne pas être
satisfaisants.
1. Sortez entièrement le panier supérieur
en le tirant vers l'extérieur.
2. Pour détacher le bras d'aspersion du
panier, poussez le bras vers le haut
tout en le tournant vers la droite.
Nettoyage des bras d'aspersion
inférieur et supérieur
Ne retirez pas les bras d'aspersion
inférieur et supérieur. Si des résidus ont
bouché les orifices des bras d'aspersion,
Progress 61
éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et
pointu.
nettoyage spécifiquement conçu pour
les lave-vaisselle (au moins une fois
par mois). Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage de
ces produits.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, d'outils tranchants,
de produits chimiques agressifs,
d'éponges métalliques, ni de solvants.
• Utiliser régulièrement des programmes
de courte durée peut provoquer une
accumulation de graisse et de tartre à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cela,
lancez un programme long au moins
2 fois par mois.
Nettoyage extérieur
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
Nettoyage intérieur
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y
compris le joint en caoutchouc de la
porte, avec un chiffon doux humide.
• Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'il s'arrête
en cours de fonctionnement, vérifiez si
vous pouvez résoudre le problème par
vous-même en vous aidant des
informations du tableau avant de
contacter le Service après-vente agréé.
AVERTISSEMENT! Des
réparations mal entreprises
peuvent entraîner un grave
danger pour l'utilisateur. Toute
réparation ne doit être
effectuée que par un technicien
qualifié.
Pour certains problèmes, le voyant de fin
clignote pour indiquer un
dysfonctionnement.
La plupart des problèmes peuvent être
résolus sans avoir recours au service
après-vente agréé.
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
L'appareil ne s'allume pas.
•
•
Le programme ne démarre pas.
•
•
•
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimenta‐
tion est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans
la boîte à fusibles.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Si vous avez sélectionné un départ différé, an‐
nulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil a lancé la procédure de recharge‐
ment de la résine dans l'adoucisseur d'eau. La
durée de cette procédure est d'environ 5 minu‐
tes.
62 Progress
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
• Le voyant Fin clignote une fois de
façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 1 fois, de
façon intermittente.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau
n'est pas trop basse. Pour obtenir cette informa‐
tion, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Le voyant Fin clignote 2 fois de fa‐
çon intermittente.
• Le signal sonore retentit 2 fois, de
façon intermittente.
•
Le système de sécurité anti-déborde‐
ment s'est déclenché.
• Le voyant Fin clignote 3 fois de fa‐
çon intermittente.
• Le signal sonore retentit 3 fois, de
façon intermittente.
•
Fermez le robinet d'eau et contactez le service
après-vente agréé.
L'appareil s'arrête et redémarre plu‐
sieurs fois en cours de fonctionne‐
ment.
•
C'est normal. Cela vous garantit des résultats
de lavage optimaux et des économies d'éner‐
gie.
Le programme dure trop longtemps.
•
Si vous avez sélectionné un départ différé, an‐
nulez-le ou attendez la fin du décompte.
Petite fuite au niveau de la porte de
l'appareil.
•
L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou
serrez les pieds réglables (si disponibles).
La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la
cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).
La porte de l'appareil est difficile à fer‐
mer.
•
Bruit de cliquetis ou de battement à
l'intérieur de l'appareil.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas
tordu ni plié.
L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou
serrez les pieds réglables (si disponibles).
De la vaisselle dépasse des paniers.
La vaisselle n'est pas correctement rangée
dans les paniers. Reportez-vous au manuel de
chargement du panier.
Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent
tourner librement.
Progress 63
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
L'appareil déclenche le disjoncteur.
•
•
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils »
pour connaître les autres
causes probables.
L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter
tous les appareils en cours de fonctionnement
simultanément. Vérifiez l'ampérage de la prise
et la capacité du mètre, ou éteignez l'un des ap‐
pareils qui sont en cours de fonctionnement.
Défaut électrique interne de l'appareil. Faites
appel à un service après vente agréé.
Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis
rallumez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente agréé.
Pour les codes d'alarme ne figurant pas
dans le tableau, contactez le service
après-vente agréé.
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
Cause et solution possibles
Résultats de lavage insatisfai‐
sants.
•
•
•
Résultats de séchage insatis‐
faisants.
•
•
•
•
•
Il y a des traînées blanchâtres
ou pellicules bleuâtres sur les
verres et la vaisselle.
•
•
Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidien‐
ne », « Conseils » et au manuel de chargement du pa‐
nier.
Utilisez un programme de lavage plus intense.
Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Repor‐
tez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de
l'appareil, porte fermée.
Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide
de rinçage n'est pas suffisant. Placez le sélecteur de do‐
sage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.
Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être
essuyés.
Pour de meilleures performances de séchage, activez
les options XtraDry et AirDry.
Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide
de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout
en 1.
La quantité de liquide de rinçage libérée est trop impor‐
tante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐
ge sur un niveau plus faible.
La quantité de produit de lavage est excessive.
64 Progress
Problème
Cause et solution possibles
Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.
•
La vaisselle est mouillée.
•
•
•
•
•
•
La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffi‐
sante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐
ge sur un niveau plus élevé.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
Pour de meilleures performances de séchage, activez
les options XtraDry et AirDry.
Le programme ne contient pas de phase de séchage ou
une phase de séchage à basse température.
Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
Il se peut que la qualité des pastilles tout en 1 soit en
cause. Essayez une marque différente ou activez le dis‐
tributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de
rinçage avec les pastilles tout en 1.
L'intérieur de l'appareil est hu‐
mide.
•
Ceci n'est pas un défaut de l'appareil. De l'air humide se
condense sur les parois de l'appareil.
Mousse inhabituelle en cours
de lavage.
•
Utilisez uniquement des produits de lavage spéciale‐
ment conçus pour les lave-vaisselle.
Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage.
Faites appel à un service après-vente agréé.
Traces de rouille sur les cou‐
verts.
•
•
•
Il y a des résidus de détergent
dans le distributeur de produit
de lavage à la fin du program‐
me
•
•
•
Odeurs à l'intérieur de l'appa‐
reil.
•
Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le la‐
vage. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur
d'eau ».
Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été
placés ensemble. Évitez de placer les couverts en ar‐
gent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.
La pastille de détergent est restée coincée dans le distri‐
buteur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entiè‐
rement éliminée par l'eau.
L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur
de produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'asper‐
sion n'est pas bloqué ou obstrué.
Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne blo‐
quent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de li‐
quide de rinçage.
Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Progress 65
Problème
Cause et solution possibles
Dépôts calcaires sur la vais‐
selle, dans la cuve et à l'inté‐
rieur de la porte.
•
•
•
•
•
•
•
Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.
•
•
•
Le niveau de sel régénérant est bas. Vérifiez le voyant
de sel régénérant.
Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dévissé.
L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au chapi‐
tre « Adoucisseur d'eau ».
Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération
de l'eau même si vous utilisez des pastilles tout-en-un.
Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'appareil
avec un nettoyant spécial pour le détartrage de l'appa‐
reil.
Testez différents produits de lavage.
Contactez le fabricant du produit de lavage.
Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des arti‐
cles adaptés au lave-vaisselle.
Chargez et déchargez le panier avec précautions. Re‐
portez-vous au manuel de chargement du panier.
Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils »
pour connaître les autres
causes probables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique1)
Tension (V)
220 - 240
Fréquence (Hz)
50
bar (minimum et maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum et maximum)
0.05 - 0.8
Arrivée d'eau
Eau froide ou eau chaude2)
max. 60 °C
Capacité
Couverts
13
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
5.0
Mode « Éteint » (W)
0.50
Pression de l'arrivée d'eau
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple
panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
66 Progress
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
Progress 67
www.progress-hausgeraete.de
117878081-A-232018
Download PDF

advertising