FI
RENODLAD
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
29
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ohjelmat
Lisätoiminnot
Asetukset
Käyttöönotto
4
5
7
8
9
10
11
15
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
16
18
19
22
25
26
26
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
SUOMI
5
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana
välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13 .
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon vaakasuunnassa
terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei
astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa olla
maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana
toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
Turvallisuusohjeet
Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää
tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
6
SUOMI
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen,
käytä sulaketta: 13 amp ASTA (BS 1362).
Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole
vesivuotojen merkkejä.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
VAROITUS! Vaarallinen
jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje heti
vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä
hiukan pesuainetta.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Sisävalo
VAROITUS! Henkilövahingon
vaara.
• Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy ja
sammuu luukun avaamisen ja sulkemisen
yhteydessä.
• Tämän laitteen lamppu ei sovi
huoneiden valaistukseen.
• Kun lamppu on vaihdettava, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
SUOMI
7
Huolto
Hävittäminen
• Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi.
Suosittelemme vain alkuperäisten
varaosien käyttöä.
• Kun otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, pidä seuraavat
arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
Laitteen kuvaus
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
10
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
4
SUOMI
8
Beam-on-Floor
Beam-on-Floor sammuu, kun
laite kytketään pois toiminnasta.
Beam-on-Floor on valo, joka heijastuu
lattiaan laitteen luukun alapuolelle.
Kun AutoOpen on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana, heijastus
ei välttämättä näy kokonaan
lattiassa. Tarkista ohjelman
päättyminen käyttöpaneelista.
• Kun ohjelma käynnistyy, valkoinen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
ohjelman keston ajan.
• Kun ohjelma päättyy, valkoinen
merkkivalo sammuu.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö,
valkoinen merkkivalo vilkkuu.
Käyttöpaneeli
2
1
1
2
3
4
5
Virtapainike
Näyttö
Delay -painike
Ohjelmapainike (ylös)
Ohjelmapainike (alas)
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8 9
ExtraHygiene -painike
DryPlus -painike
RESET -painike
Merkkivalot
Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
SUOMI
9
Ohjelmat
Ohjelma
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
P5
P6
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
• Kaikki
• Esipesu
• ExtraHygiene
• Ruokailuastiat,
• Pese lämpötilalla 45 °C • DryPlus
ruokailuvälineet,
- 70 °C
kattilat ja pannut • Huuhtelut
• Kuivaus
• Erittäin likaiset
astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Vähän likaiset
astiat
• Arat ruokailuastiat ja lasit
• Pesu 45 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• Kaikki
• Esipesu
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• DryPlus
4)
P7
5)
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• DryPlus
1) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden
määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä ajassa.
3) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella.
(Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
4) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella astiat, jotta ruokajäämät eivät kiinnittyisi astioihin ja koneeseen
muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
5) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemiseksi. Alhaisen
nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
SUOMI
10
Kulutusarvot
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P1
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P2
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P3
10
0.9
41
P4
10.5
0.83
232
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
4
0.1
14
P7
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Ohjelma 1)
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy
arvokilvestä.
info.test@dishwasher-production.com
Lisätoiminnot
Halutut lisätoiminnot tulee kytkeä
päälle aina ennen ohjelman
käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet valinnut
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee niistä
yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
SUOMI
DryPlus
Kytke tämä lisätoiminto päälle, kun haluat
tehostaa kuivausta. Tämä lisätoiminto voi
vaikuttaa joidenkin ohjelmien kestoon,
vedenkulutukseen sekä loppuhuuhtelun
lämpötilaan.
Ohjelman DryPlus ja huuhtelukirkasteen
avulla saavutat entistä paremmat
kuivaustulokset.
DryPlus-lisätoiminto on kaikkien ohjelmien
pysyvä lisätoiminto P4 (ECO) -toimintoa
lukuun ottamatta, sitä ei tarvitse valita
kunkin ohjelman kohdalla.
Kun P4 (ECO) kytketään toimintaan,
DryPlus-lisätoiminto on pois päältä ja se
tulee valita manuaalisesti. Muissa
ohjelmissa DryPlus-asetus on pysyvä ja sitä
käytetään automaattisesti seuraavien
ohjelmien kohdalla. Asetusta voidaan
muuttaa milloin tahansa ennen ohjelman
käynnistymistä.
Päälle kytkeminen DryPlus
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo syttyy.
11
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla ohjelmaan,
vastaava merkkivalo ei syty tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien ajan ja
sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
ExtraHygiene
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70 °C
vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
Päälle kytkeminen ExtraHygiene
Paina painiketta , vastaava merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoimintoa ei ole saatavilla valittuun
ohjelmaan, merkkivalo ei syty.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
ExtraHygiene-lisätoiminto ei ole
käytettävissä seuraaviin ohjelmiin:
• P5(Lasi)
• P6 (Esihuuhtelu)
• P7(Extra Silent)
AutoOpen kytkeytyy pois
toiminnasta, kun ohjelma P3
(Pika) yhdistetään ExtraHygienelisätoimintoon korkean
lämpötilan vuoksi.
Asetukset
Ohjelman valintatila ja käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa voidaan säätää seuraavia
asetuksia:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen ottaminen käyttöön tai
käytöstä poistaminen.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
• AutoOpen-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat niitä
uudelleen.
Ohjelman valintatilan asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta sitten,
kun näytössä näkyy ohjelman numero P4.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin ei
SUOMI
12
kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden
mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot
paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää
asettaa oikea vedenpehmentimen taso
hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia
pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Veden kovuus
Saksalainen jär- Ranskalainen
jestelmä (°dH) järjestelmä (°fH)
mmol/l
Clarken jär- Vedenpehmentimen
jestelmä
asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista konetiskiainetta
tai yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit eivät
ole riittävän tehokkaita kovan
veden pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
näyttö on tyhjä.
ja
vilkkuvat ja
,
13
SUOMI
2. Paina painiketta
.
• Merkkivalot
,
,
ja
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen asetus,
esim.
= taso 5.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
toistuvasti.
painiketta
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Huuhtelukirkastelokero
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat
ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron pois käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
,
,
ja
ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat
ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos käytät
huuhtelukirkastetta sisältäviä
pesuainetabletteja ja olet tyytyväinen
kuivaustulokseen, voit poistaa
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käytöstä. Suosittelemme joka
tapauksessa käyttämään aina
huuhtelukirkastetta parhaan
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitusta
varten.
Huuhtelukirkastetason asettaminen
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
,
alkavat vilkkua
.
• Merkkivalot ,
,
ja
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen asetus,
esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot vaihtelevat
välillä 0A - 6A. Taso 0A
Huuhtelukirkastelokeron täyttötarpeen
ilmoituksen poistaminen käytöstä
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
ja
ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta
• Merkkivalot
sammuvat.
,
,
alkavat vilkkua
.
,
ja
14
SUOMI
AutoOpen
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on käytössä
(tehdasasetus).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
= huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus on pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
AutoOpen parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena äänimerkki
on käytössä ja se voidaan poistaa käytöstä.
Kun kuivausvaihe on
toiminnassa, toiminto avaa
luukun. Luukku pysyy raollaan.
Lisäksi äänimerkki kuuluu ennen kuin
AutoOpen avaa luukun. Tämä äänimerkki
sammuu ainoastaan silloin, kun AutoOpen
on kytketty pois päältä.
HUOMIO! Älä yritä sulkea
laitteen luukkua 2 minuutin
kuluessa sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite voi
vaurioitua.
Ohjelman päättymisestä ilmoittavan
äänimerkin käytöstä poistaminen
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina
• Merkkivalot
sammuvat.
,
alkavat vilkkua ja
Kytke toiminto pois päältä
välttääksesi mahdolliset laitteen
sisäosan (esim. veitset, terävät
esineet tai kemikaalit) vaarat
lapsille, kotieläimille ja
liikuntaesteisille henkilöille.
AutoOpen kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien yhteydessä
lukuun ottamatta ohjelmaa
,
AutoOpen kytkeytyy pois
toiminnasta, kun ohjelma P3
(Pika) yhdistetään ExtraHygienelisätoimintoon korkean
lämpötilan vuoksi.
ja
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= Äänimerkki on käytössä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
= Äänimerkki on pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
.
.
Katso DryPlus-lisätoiminto tai kytke
AutoOpen-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
SUOMI
15
Pois päältä kytkeminen AutoOpen
• Merkkivalot
sammuvat.
Laitteen on oltava ohjelman valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
ja
ja näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta
,
,
ja
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= AutoOpen käytössä.
,
alkavat vilkkua
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
= AutoOpen pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon
veden kovuutta. Säädä muussa
tapauksessa vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten koneen
sisällä olevien valmistusjäämien
poistamiseksi. Älä käytä pesuainetta tai
täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen
yhteydessä vedenpehmentimen
hartsin lataus voi kestää jopa 5
minuuttia. Näyttää, ettei laite
toimisi. Pesuvaihe käynnistyy
vasta tämän toiminnon jälkeen.
Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
Suolasäiliön täyttäminen
1
2
3
4
Suolasäiliö
HUOMIO! Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettua
suolaa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Kaada suolasäiliöön Lisää 1 kg suolaa
1 litra vettä (vain
suolasäiliöön.
ensimmäisellä
käyttökerralla).
:
SUOMI
16
5
4
3
A
HUOMIO! Vettä ja suolaa voi
tulla ulos suolasäiliöstä, kun
täytät sen. Korroosion vaara.
Estä tämä täytön jälkeen
käynnistämällä ohjelma.
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1
2
Täytä
huuhtelukirkasteloke
ro, kunnes
huuhtelukirkaste
saavuttaa
merkinnän ''MAX''.
Pyyhi yliroiskunut
huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla
välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuk
sen.
Täytä
huuhtelukirkasteloke
ro, kun merkkivalo
(A) tulee kirkkaaksi
ja käyttöpaneelin
huuhtelukirkasteen
merkkivalo palaa.
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
Pesuaineen käyttäminen
1
2
1
2
SUOMI
17
3
4
30
30
5
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina
tai
-painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi ohjelman
numero näkyy näytössä. Ohjelman
numero näkyy näytössä noin 3 sekunnin
ajan, minkä jälkeen tulee näkyviin
seuraavan ohjelman kesto.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen ajastuksella
Jos ohjelmassa on
esipesuvaihe, aseta
pieni määrä
konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
HUOMIO! Koreja ei saa poistaa
astianpesukoneesta ennen
pesujaksoa.
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
1. Aseta ohjelma.
toistuvasti, kunnes
2. Paina painiketta
näytössä näkyy haluamasi ajastusaika
(1 - 24 tuntia).
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan laskennan
käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit lisätä
viiveaikaa, mutta et voi muuttaa valittua
ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen ollessa
toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja ohjelman
kestoon. Kun suljet luukun uudelleen, laite
käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi kuivausvaiheen
aikana, käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AutoOpentoiminto on avannut luukun.
SUOMI
HUOMIO! Älä yritä sulkea
laitteen luukkua 2 minuutin
kuluessa siitä, kun AutoOpentoiminto on avannut sen
automaattisesti. Muutoin laite voi
vaurioitua. Jos luukku suljetaan
sen jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma päättyy.
18
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman loppu
Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan
ollessa käynnissä
Kun ohjelma on päättynyt ja luukku
avataan, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Sulje vesihana.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset päivittäisessä
käytössä ja ne auttavat suojelemaan
ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät astioista
roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren suuttimista
tuleva vesi kattaa ja pesee kaikki astiat
kokonaan. Varmista, että astiat eivät
kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (esim.
''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-ohjelma
pesee normaalilikaiset astiat ja
ruokailuvälineet tehokkaimmalla vedenja energiankulutuksella.
Suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta
ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella vähintään
kerran kuukaudessa.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi
pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien
ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
SUOMI
Yhdistelmäpesuainetablettien käytön
lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa ja
huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi veden
kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien
täytöstä laitteen mukana
toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä,
jotka imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Liota vedessä astioita, joissa on
ruokajäämiä.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat
muihin ruokailuvälineisiin.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ennen kuin aloitat
hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
19
• Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarsi pyörii esteettä.
Ennen ohjelman käynnistämistä
Varmista, että:
•
•
•
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on astianpesukoneen suolaa
ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
Korien tyhjentäminen
Jotta kuivaustulos olisi parempi,
jätä laitteen luukku raolleen
muutamaksi minuutiksi ennen
kuin poistat astiat koneesta.
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
vaurioituvat helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen sivuille ja
luukkuun ohjelman päätyttyä.
SUOMI
20
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja puhdista ne
tarvittaessa.
6
5
D
Sihtien puhdistaminen
1
2
C
B
A
Varmista, ettei
asennusaukon
reunassa tai sen
ympärillä ole
ruokajäämiä tai
epäpuhtauksia.
3
Asenna sihdit (B) ja
(C) paikoilleen.
Aseta ne paikoilleen
sihtiin (A). Käännä
kahvaa
myötäpäivään,
kunnes se lukittuu
paikoilleen.
Sihtien virheellinen asento voi
aiheuttaa heikkoja pesutuloksia
ja vaurioittaa laitetta.
Aseta tasosihti (A)
takaisin paikoilleen.
Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2
ohjaimen (D)
alapuolella.
Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen
4
1
2
A
Poista sihdit (B) ja
(C) kääntämällä
kahvaa
vastapäivään ja
irrottamalla ne.
Vedä sihti (B) ja (C)
irti. Pese sihdit
vedellä.
Irrota sihti (A). Pese
sihti vedellä.
Sulje vesihana.
Irrota letku. Kierrä
kiinnitintä A
myötäpäivään.
21
SUOMI
3
4
Puhdista
vedenottoletkun
sihti.
Yläsuihkuvarren puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
4. Voit liittää suihkuvarren uudelleen koriin
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
Ulkopintojen puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla.
Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
Sisätilan puhdistaminen
• Puhdista laite, oven kumitiiviste mukaan
lukien, huolellisesti pehmeällä ja
kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä ohjelmia,
laitteeseen voi jäädä rasva- ja
kalkkijäämiä. Jotta tämä vältettäisiin,
suosittelemme pitkän ohjelman
SUOMI
22
valitsemista vähintään 2 kertaa
kuukaudessa.
• Suosittelemme käyttämään erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
vähintään kerran kuukaudessa laitteen
parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
Vianmääritys
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana, tarkista pystytkö ratkaisemaan
ongelman itse taulukon ohjeita noudattaen
tai ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS! Virheellisesti
suoritetut korjaukset voivat
aiheuttaa käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Näytössä näkyy
.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
SUOMI
23
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Näytössä näkyy
.
Laite pysähtyy ja käynnistyy • Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
useita kertoja toiminnan aikana.
Ohjelma kestää liian pitkään.
• Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke
jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite pois
päältä ja päälle. Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
SUOMI
24
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjeitä ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto DryPlus päälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
vaaleita raitoja tai sinertävä
• Konetiskiainetta on liian paljon.
pinta.
Laseissa ja astioissa on tahro- • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
ja ja kuivia vesipisaroita.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto DryPlus päälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivistyneestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa • Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
pesun aikana.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
25
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenpehmennin".
merkkejä.
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta
hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon and vesi ei huuhdellut sitä
kokonaan pois tämän vuoksi.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Kalkkijäämiä astioissa, altaas- • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
sa ja luukun sisäosassa.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja vinkkejä".
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
596 / 818-898 / 550
SUOMI
26
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 13
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
Sähköliitäntä 1)
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Huoltotöiden suorittaja
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
27
SUOMI
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
28
SUOMI
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
29
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Funktioner
Inställningar
Innan maskinen används första
gången
29
30
32
33
34
35
36
40
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
41
43
44
47
50
51
51
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
SVENSKA
30
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna nedåt
eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge med de
vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att
snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att
rengöra apparaten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa
inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
SVENSKA
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
31
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas ut
ska följande säkring användas: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar, slangar
som inte använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om
nya enheter har monterats
(vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en
stund tills det är rent och klart.
VARNING! Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
Inre belysning
VARNING! Risk för personskador
föreligger.
SVENSKA
32
• Den här produkten har en inre belysning
som tänds när du öppnar luckan och
släcks när du stänger den.
• Lampan i den här produkten är inte
lämplig för rumsbelysning.
• Kontakta service om du måste byta
lampan.
Service
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som finns
på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Produktbeskrivning
1
2
12
11
1
2
3
4
5
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
10
9 8
5
7
6
6
7
8
9
10
Saltbehållare
Ventilation
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
4
3
SVENSKA
33
11 Underkorg
12 Överkorg
Beam-on-Floor
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
golvet under produktens lucka.
När AutoOpen är aktiverad
under torkningen kan det hända
att displayen på golvet inte syns.
Kontrollera kontrollpanelen för
att se om programmet är klart.
• När programmet går igång tänds en vit
lampa som fortsätter lysa under hela
programmet.
• När programmet är klart släcks den vita
lampan.
• Om produkten drabbas av ett fel blinkar
den vita lampan.
Kontrollpanel
2
1
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Display
Delay-knapp
Programknapp (upp)
Programknapp (ner)
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8 9
ExtraHygiene-knapp
DryPlus-knapp
RESET-knapp
Kontrollampor
Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
SVENSKA
34
Program
Program
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torkning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
• Lätt smutsad disk • Disk 45 °C
• Finporslin och
• Sköljning
glas
• Torkning
P5
P6
Funktioner
• Allt
• Fördisk
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• DryPlus
4)
P7
5)
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
• DryPlus
1) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen,
mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
2) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort tid.
3) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
4) Med det här programmet kan du snabbt skölja disken så att matrester inte fastnar och lukter bildas i maskinen.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
5) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud. På grund av
den låga hastigheten är programtiden lång.
SVENSKA
35
Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P1
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P2
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P3
10
0.9
41
P4
10.5
0.83
232
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
4
0.1
14
P7
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
Funktioner
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med varandra.
Om du har valt icke-kompatibla
funktioner stänger produkten
automatiskt av en eller flera av
dem. Endast kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande är
aktiva förblir tända.
SVENSKA
DryPlus
Aktivera det här alternativet om du vill öka
torkprestandan. Vid användning av det här
alternativet kan programmets varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på
sista sköljningen påverkas.
Kombinationen av DryPlus och sköljmedel
ger dig ännu bättre torkningsresultat.
Alternativet DryPlus är ett permanent
alternativ för alla program förutom P4
(ECO) och behöver inte väljas vid varje
programval.
Varje gång P4 (ECO) aktiveras, är DryPlusalternativet avstängt och måste väljas
manuellt. I andra program är inställningen
av DryPlus permanent och används
automatiskt i nästkommande program.
Inställningen kan ändras när som helst
innan programmet startar.
Aktivering av DryPlus
Tryck på
.
Kontrollampan tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
36
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
ExtraHygiene
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat
genom att hålla temperaturen vid 70 °C i
minst 10 minuter under den sista sköljfasen.
Aktivering av ExtraHygiene
Tryck på . Motsvarande indikator tänds.
Om funktionen inte finns för valt program är
indikatorn släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Om ExtraHygiene-funktionen inte kan
användas med programmet:
• P5(Glas)
• P6 (Rinse & Hold)
• P7(Extra Silent)
AutoOpen avaktiveras när
programmet P3 (Quick)
kombineras med ExtraHygiene
på grund av den höga
temperaturen.
Inställningar
Programvalsläget och användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AutoOpen.
Dessa inställningar sparas tills du ändrar
dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P4.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
SVENSKA
37
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultatet och på maskinen.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in rätt
hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att mjuka
upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla
in
och
samtidigt tills
indikatorerna
,
,
,
blinkar och displayen är tom.
2. Tryck på .
and
38
SVENSKA
• Indikatorerna
,
,
och
är släckta.
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på
flera gånger för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Indikatorn för spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser indikatorn
så att du ska fylla på. Om du använder
multitabletter som innehåller sköljmedel och
du är nöjd med torkresultat, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Vi rekommenderar dock att du
alltid använder spolglans för bästa
torkresultat.
Du kan ställa in hur mycket spolglans som
ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå 0
inaktiverar spolglansfacket och spolglans
släpps inte ut.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla påfyllningsindikatorn
för spolglans aktiv.
Fabriksinställning: nivå 4.
Avaktivera indikatorn för spolglansfacket
tomt
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla
och
samtidigt tills
in
1. Öppna användarläget genom att hålla
och
samtidigt tills
in
indikatorerna
,
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
.
2. Tryck på
• Indikatorerna ,
,
och
är släckta.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
= nivå 4.
inställningen: t.ex.
– Nivåerna på spolglans går från
0A till 6A där nivå 0A innebär att
spolglans inte används.
3. Tryck på
flera gånger för att
ändra inställningen.
indikatorerna
,
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
.
2. Tryck på
,
och
• Indikatorerna ,
är släckta.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är aktiverad
(fabriksinställning).
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
= indikatorn för spolglansfacket tomt
avaktiverat.
39
SVENSKA
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignaler låter när ett fel uppstår i
produkten. Det går inte att inaktivera dessa
ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard aktiverad och det går att
avaktivera den.
Dessutom hörs en ljudsignal innan
AutoOpen öppnar luckan. Denna ljudsignal
upphör bara om AutoOpen är avaktiverad.
Under torkningsfasen öppnar en
enhet luckan. Luckan hålls sedan
på glänt.
Avaktivera ljudsignalen för avslutat
program
FÖRSIKTIGHET! Försök att inte
stänga luckan inom 2 minuter
efter att den har öppnats
automatiskt. Det kan skada
produkten.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla
och
samtidigt tills
in
indikatorerna ,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
• Indikatorlamporna
slocknar.
,
och
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= Ljudsignal på.
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
= Ljudsignal av.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
AutoOpen
AutoOpen förbättrar torkningsresultatet
med lägre energiförbrukning.
För att undvika eventuella faror
inuti apparaten (t.ex. knivar,
vassa föremål eller kemikalier)
för barn, husdjur eller människor
med funktionshinder, avaktivera
funktionen.
AutoOpen aktiveras automatiskt med alla
program utom
.
AutoOpen avaktiveras när
programmet P3 (Quick)
kombineras med ExtraHygiene
på grund av den höga
temperaturen.
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet DryPlus eller aktivera
AutoOpen.
Avaktivering av AutoOpen
Produkten måste vara i programvalsläge.
SVENSKA
40
1. Öppna användarläget genom att hålla
in
och
samtidigt tills
indikatorerna
,
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
,
,
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= AutoOpen
aktiverat.
och
är släckta.
för att ändra inställningen:
3. Tryck på
= AutoOpen avaktiverat.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Innan maskinen används första gången
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer
med den hårdhet vattnet har där du
bor. Om inte, kan du justera
vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna eller
bearbeta rester som kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel och
fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan
det ta upp till 5 minuter för
produkten att ladda hartset i
vattenavhärdaren. Det ser ut som
att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den
här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med
jämna mellanrum.
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
salt som är speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla på saltbehållaren
1
2
3
4
Häll 1 liter vatten i
saltbehållaren
(endast första
gången).
Häll 1 kg salt i
saltbehållaren.
SVENSKA
41
5
4
3
A
FÖRSIKTIGHET! Vatten och
avhärdningssalt kan rinna ut ur
saltbehållaren när du fyller på
den. Risk för korrosion föreligger.
För att förhindra detta ska du
starta ett program när du fyllt på
den.
Fylla spolglansfacket
1
2
Fyll på
spolglansfacket tills
spolglanset når
markeringen ”MAX”
.
Torka upp eventuellt
utspilld spolglans
med en
absorberande trasa
så att det inte bildas
för mycket skum.
Fyll på
spolglansfacket när
indikatorn (A) blir
genomskinlig och
spolglansindikatorn
på kontrollpanelen
lyser.
Daglig användning
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
1
2
1
2
SVENSKA
42
3
4
30
30
5
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är
i programvalsläge.
3. Tryck flera gånger på
eller
tills displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programtiden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta programmet.
Starta ett program med fördröjd start
Om
diskprogrammet har
en fördiskfas, häll
lite diskmedel på
insidan av
produktens lucka.
Ställa in och starta ett program
Funktionen Auto Off
Den här funktionen minskar
energiförbrukningen genom att automatiskt
stänga av produkten när den inte är igång.
Funktionen börjar fungera:
• fem minuter efter programmet är slut.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort
korgarna från diskmaskinen
innan ett diskprogram sätts
igång.
1. Låt luckan stå på glänt.
1. Ställ in program.
flera gånger tills displayen
2. Tryck på
visar den tidsfördröjning som du vill
använda (från 1 till 24 timmar).
Indikatorn för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man öka
fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
maskinen från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet. Detta händer inte
om luckan öppnas av AutoOpenfunktionen.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET! Försök att inte
stänga luckan inom 2 minuter
efter att AutoOpen automatiskt
har öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen. Om luckan.
efter ytterligare 3 minuter stängs,
avslutas pågående program.
Avbryta den fördröjda starten medan
nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna igen.
43
Avbryta programmet
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
När programmet är klart
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
Stäng vattenkranen.
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Råd och tips
Allmänt
Använda salt, spolglans och diskmedel
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även
för att skydda miljön.
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder vanligt diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett program
med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker
över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
SVENSKA
Vad du ska göra om du vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du göra
följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med
exempel på hur du laddar
korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg föremål som har kvar inbrända
matrester.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
44
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Plocka ut disken ur korgarna
För bättre torkresultat, låt luckan
stå på glänt några minuter innan
du plockar ur disken.
1. Låt disken kallna innan den plockas ut
ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan det
finnas vatten kvar på sidorna och
luckan på produkten.
Skötsel och rengöring
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
SVENSKA
45
Rengöra filtren
1
6
5
2
D
C
B
A
Kontrollera så att
det inte finns några
matrester eller smuts
kvar i eller runt
kanten på sumpen.
3
4
Sätt ihop filtren (B)
Sätt tillbaka det
och (C). Sätt tillbaka
platta filtret (A).
dem i filtret (A). Vrid
Kontrollera att det
är rätt placerat
handtaget medurs
under de två
tills det låses på
plats.
skenorna (D).
En felaktig placering av filtren
kan orsaka dåliga diskresultat
och skada produkten
Rengöra filtret i inloppsslangen
1
Vrid handtaget
moturs för att ta
bort filtren (B) och
(C). Dra isär filtret
(B) och (C). Rengör
filtren med vatten.
2
A
Avlägsna filtret (A).
Rengör filtret med
vatten.
Stäng vattenkranen. Koppla från
slangen. Vrid fästet
A medurs.
3
4
Rengör filtret i
inloppsslangen.
46
SVENSKA
Rengöring av den övre spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden rengöring
av den övre spolarmen för att undvika att
smuts täpper igen hålen.
som anges av den lägre pilen samtidigt
som den vrids moturs tills den låses på
plats.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från korgen,
tryck den uppåt i den riktning som
anges av den lägre pilen samtidigt som
den vrids medurs.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
3. Skölj spolarmen under rinnande vatten.
Använd ett tunt spetsigt verktyg, t.ex. en
tandpetare, för att avlägsna smuts från
hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den riktning
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta, kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att du kör
programmen med längre varaktighet
minst två gånger per månad.
• För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du minst en gång i
månaden använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner. Följ
instruktionerna noga på
produktförpackningen.
SVENSKA
47
Felsökning
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad,
se om du kan lösa problemet själv med
hjälp av informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå kan
lösas utan att man behöver kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan
resultera i allvarlig risk för
säkerheten för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
ten.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
SVENSKA
48
Problem och larmkod
Maskinen stannar och startar om flera gånger under
en diskning.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
och energibesparingar.
Programmet varar för länge. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud • Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
inifrån maskinen.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren. • Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
49
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Dåligt diskresultat.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt. • Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut
till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet DryPlus och
ställ in AutoOpen.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
nivån på spolglansen till en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet DryPlus och
ställ in AutoOpen.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
50
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för
detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga orsaker.
Teknisk information
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
SVENSKA
51
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
52
SVENSKA
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
53
SVENSKA
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
54
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Eesti, Latvija
Slovenija, Србија
www.ikea.com
www.ikea.com
*
55
117884341-B-062017
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
21552
AA-1939306-2
Download PDF

advertising