HUSQVARNA-ELECTROLUX | QBC6254I | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QBC6254I Brukermanual

QBC6254I
NO
SV
USER
MANUAL
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
25
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................6
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 7
5. PROGRAMMER............................................................................................................7
6. INNSTILLINGER........................................................................................................... 9
7. TILVALG......................................................................................................................12
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 13
9. DAGLIG BRUK............................................................................................................14
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................16
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................18
12. FEILSØKING............................................................................................................ 20
13. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 23
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.
Ikke la produktet stå igjen med døren åpen, slik at du
ikke ved uhell tråkker på det.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
produktet.
Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert
under og ved siden av stabile
seksjoner.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
•
•
•
•
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Bare for Storbritannia og Irland.
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en
sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av produktet.
NORSK
• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
5
kan være igjen vaskemiddel på
oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
2.5 Service
ADVARSEL!
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du umiddelbart stenge vannkranen
og trekke ut støpselet. Kontakt
servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet. Vi anbefaler at
du bare bruker originale reservedeler.
• Når du kontakter servicesenteret, må
du sørge for at du har følgende
informasjon, som du finner på
typeskiltet, tilgjengelig.
Modell:
PNC (produktnummer) :
Serienummer:
2.4 Bruk
2.6 Avfallsbehandling
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i
produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
6
www.husqvarna-electrolux.se
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
7 6
Øvre spylearm
Midterste spylearm
Nedre spylearm
Filtre
Typeskilt
Saltbeholder
Ventilasjonsåpningen
Skyllemiddelbeholder
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys som vises på
gulvet under produktets dør.
• Når programmet starter, tennes det
røde lyset og lyser så lenge
programmet varer.
• Når programmet er ferdig, tennes et
grønt lys.
• Når produktet har en feil, vil det røde
lyset blinke.
5
9
10
11
12
13
14
4
Oppvaskmiddelbeholder
Komfortløft-kurv
Utløserhåndtak
Nedre kurvhåndtak
Øvre kurv
Bestikkskuff
Beam-on-Floor slukkes når
produktet slås av.
Når AirDry aktiveres under
tørkefasen, vil projeksjonen
på gulvet kanskje ikke være
synlig. Se på
betjeningspanelet for å se
om syklusen har avsluttet.
NORSK
4. BETJENINGSPANEL
2
1
1
2
3
4
5
På/av-knapp
Display
Delay-knapp
Program-knapp
ExtraHygiene-knapp
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
Reset-knapp
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Indikator for programslutt.
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Alternativer
P1
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
• Alt
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask på 45 °C til 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• ExtraHygiene
• XtraDry
P3
• Meget skittent
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• TimeSaver
• XtraDry
• ExtraHygiene
P5
• Normalt eller litt • Vask 45 °C
skittent
• Skyllinger
• Skjørt servise og • Tørk
glass
• XtraDry
2)
7
8
www.husqvarna-electrolux.se
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Alternativer
P4
• Nytt smuss
• Servise og bestikk
• Vask 60 °C eller 65 °C
• Skyllinger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• XtraDry
3)
P6
4)
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
1) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk
og servise. Dette er standardprogrammet for testinstitutter.
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske halvfulle maskiner servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
4) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å redusere
støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
5.1 Forbruksverdier
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P1
11
0.932
232
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P3
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P4
10
0.9
30
P6
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.
5.2 Informasjon for
testinstitutter
For all nødvendig informasjon om
testytelse, send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du
finner på typeskiltet.
NORSK
9
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
I brukermodus kan følgende
innstillinger endres:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignal for at programmet er ferdig.
• Aktivering eller deaktivering av varsel
om tømming av skyllemiddel.
• Nivået av skyllemiddel i henhold til
nødvendig dosering.
• Aktivering eller deaktivering av
AirDry.
Disse innstillingene vil bli lagret til du
endrer dem igjen.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Når du aktiverer produktet er det
vanligvis i programvalgmodus. Men om
dette ikke skjer kan du stille inn
programvalgmodus på følgende måte:
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
6.2 Vannhardheten
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
skadelig effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Produktet er i programvalgmodus når
displayet viser programnummer P1.
Hardhet vann
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
10
www.husqvarna-electrolux.se
Enten du bruker standard
oppvaskmiddel eller multi-tabletter
(med eller uten salt), angi egnet
vannhardhetsnivå for å holde
indikatoren for påfylling av salt
aktivert.
til indikatorene indicators
2. Trykk
Hvordan stille inn vannhardhet
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å gå til brukermodus, trykk og
og
inntil indikatorene
,
,
,
og
displayet er tomt.
2. Trykk
blinker, og
.
• Indikatorene
er av.
,
,
,
,
, og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldende
vannhardhetsinnstillingen f.eks.
= nivå 4.
– Nivået på skyllemiddel er fra
0A til 6A hvor nivå 0A betyr at
skyllemiddel ikke er i bruk.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre innstillingen.
4. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.4 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
, og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser den gjeldende
vannhardhetsinnstillingen f.eks.
= nivå 5.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre innstillingen.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.3 Skyllemiddelbeholderen
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Du kan justere mengden skyllemiddel
som slippes ut mellom nivå 1 (minimum
mengde) og nivå 6 (maksimum mengde).
Nivå 0 deaktiverer skyllemiddelbeholder
og ingen skyllemiddel slippes ut.
Fabrikkinnstilling: nivå 4.
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Hvis du
bruker multi-tabletter med skyllemiddel
og er fornøyd med tørkeresultatet, kan
du deaktivere varselet om å fylle på
skyllemiddel. Vi anbefaler imidlertid at
du alltid bruker skyllemiddel for best
mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
Slik deaktiverer du varsel om
tømming av skyllemiddel
Produktet må være i
programvalgsmodus.
Still inn doseringen av
skyllemiddel
1. For å aktivere brukermodusen, trykk
Produktet må være i
programvalgsmodus.
samtidig og hold inne
1. For å aktivere brukermodusen, trykk
samtidig og hold inne
,
.
• Indikatorene
er av.
Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.
hold
,
,
, og
begynner å blinke, og
skjermen er blank.
og
helt
til indikatorene indicators
og
,
helt
,
,
, og
begynner å blinke, og
skjermen er blank.
NORSK
2. Trykk
11
.
• Indikatorene
er av.
,
,
, og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
= varsling for tom
skyllemiddelbeholderen er
aktivert (fabrikkinnstilling).
3. Trykk på
for å endre innstillingen.
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er deaktivert.
4. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.5 Lydsignaler
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler
ved programslutt
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å gå til brukermodus, trykk og
hold
og
inntil indikatorene
,
,
og
displayet er tomt.
blinker, og
,
,
, og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
3. Trykk på
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke produktets
dør innen 2 minutter etter en
automatisk åpning. Dette
kan skade produktet.
FORSIKTIG!
Dersom barn er til stede kan
AirDry-systemet deaktiveres
hvis du vil holde døren
lukket på slutten av
programmet.
For å forbedre tørkeytelsen, kan du
henvise til tilvalget XtraDry eller aktivere
AirDry.
Slik deaktiverer du AirDry
Produktet må være i
programvalgsmodus.
2. Trykk på
• Indikatorene
er av.
Når tørkefasen er i gang,
åpner en enhet produktets
dør. Døren står da på gløtt.
= lydsignal av.
for å endre innstillingen.
= Lydsignal på.
4. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.6 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatet med
mindre energiforbruk.
1. For å aktivere brukermodusen, trykk
samtidig og hold inne
og
til indikatorene indicators
,
helt
,
,
, og
begynner å blinke, og
skjermen er blank.
2. Trykk
.
• Indikatorene
er av.
,
,
, og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
= AirDry aktivert.
for å endre innstillingen:
3. Trykk på
= AirDry deaktivert.
12
www.husqvarna-electrolux.se
4. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
7. TILVALG
Den totale programvarigheten reduseres
med ca. 50 %.
Ønsket tilvalg må aktiveres
hver gang før du starter et
program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
Vaskeresultatene er det samme som med
normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen i vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Om du har valgt alternativer
som ikke er kompatible vil
produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Kun indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive forblir tent.
TimeSaver er av som standard, men det
er mulig å aktivere det manuelt. Dette
tilvalget kan ikke kombineres med
XtraDry.
Hvordan slå på TimeSaver
7.1 XtraDry
Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre
tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget
brukes kan noen programmers varighet,
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen påvirkes.
Tilvalget XtraDry er et permanent tilvalg
for alle programmet, bortsett fra
og må ikke velges for hver syklus.
,
Hver gang
blir aktivert, er
tilvalget XtraDry av og må bli valgt
manuelt. I andre programmer er
innstillingen til XtraDry permanent og
brukes automatisk i neste sykluser.
Denne konfigurasjonen kan endres når
som helst.
Aktivering av tilvalget XtraDry
deaktiverer TimeSaver.
Hvordan slå på XtraDry
Trykk på
. Den tilhørende indikatoren
tennes.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.2 TimeSaver
TimeSaver lar deg redusere det valgte
programmets varighet.
, og den tilhørende
Trykk på
indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.3 ExtraHygiene
Dette tilvalget gir bedre hygieniske
resultater og temperaturen holder seg
på 70 °C i minst 10 minutter under den
siste skyllefasen.
Hvordan slå på ExtraHygiene
Trykk på
, den aktuelle indikatoren
tennes
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
NORSK
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten for
vannforsyningen. Om ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett
noe i kurvene.
Etter at du har startet et program, kan
det ta 5 minutter for produktet å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt. Det
ser ut som produktet ikke fungerer.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
8.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk kun salt som er
beregnet for
oppvaskmaskiner.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
Hvordan fyller du
saltbeholderen
Sørg for at Komfortløft er
tom og i hevet posisjon.
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.
FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du starte et
program umiddelbart etter
at du har fylt saltbeholderen.
13
14
www.husqvarna-electrolux.se
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
Fyll skyllemiddelbeholder
igjen når indikatoren (A) blir
blank.
C
FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.
Hvis du bruker multitabletter og tørkeresultatet
er godt nok, kan du
deaktivere indikasjonen for
påfyllingen av skyllemiddel.
Vi anbefaler å alltid bruke
skyllemiddel for bedre
tørkeresultat, også i
kombinasjon med multitabletter som inneholder
skyllemiddel.
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vanntilførselen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
9.1 Komfortløft
FORSIKTIG!
Ikke sitt på stativet. Ikke bruk
for mye trykk på den lukkede
kurven.
FORSIKTIG!
Ikke overskrid maks.
oppvaskmengde på 18 kg.
FORSIKTIG!
Bruk bare oppvaskmidler
som er spesielt laget for
oppvaskmaskiner.
For å sikre korrekt åpning,
løfter du utløserens håndtak
helt og kurven litt, helt til
kurven frigjøres på begge
sider.
Mekanismen bak komfortløft gjør at du
kan løfte det nedre stativet opp (til
samme nivå som det øvre stativet) og
ned for å lettere ta ut og sette inn
oppvasken.
For å flytte den nedre kurven fra den
nedre posisjonen:
1. For å løfte kurven, trekker du stativet
ut av oppvaskmaskinen med
stativhåndtaket. Utløserens håndtak
skal ikke brukes.
NORSK
15
9.2 Bruke oppvaskmiddel
A
Kurven lukkes automatisk på det øvre
nivået. Vær forsiktig når du setter inn
eller tar ut av kurven (se brosjyren om
kurvene).
2. For å senke kurven, kobler du
utløserens håndtak med kurvens
ramme, slik det vises nedenfor. Løft
utløserens håndtak og stativet opp.
Når utløserens håndtak løftes opp,
trykker du stativet ned. Mekanismen
går tilbake til det nedre nivået, som
er grunnleggende posisjon.
Det finnes to måter å senke
mekanismen på, avhengig av
hvordan kurven er fylt opp:
• Hvis du har en full mengde
tallerkener, trykker du kurven litt
ned.
• Hvis kurven er tom eller halvfull,
trykker du kurven ned.
B
C
FORSIKTIG!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
9.3 Stille inn og starte et
program
Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
Starte et program
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus og at døren er
lukket.
2. Trykk på Program gjentatte ganger
til indikatoren til programmet du
ønsker å bruke tennes.
16
www.husqvarna-electrolux.se
Displayet viser programvarigheten.
3. Still inn de relevante tilvalgene.
4. Trykk Start for å starte programmet.
• Indikatoren for den fasen som er i
gang, tennes.
• Programvarigheten starter med å
telle ned i trinn på 1 minutt.
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn et program.
2. Trykk på Delay gjentatte ganger til
displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24
timer).
3. Trykk på Start for å starte
nedtellingen.
• Indikatorlampen for
starttidsforvalget tennes for å
bekrefte starten på nedtellingen.
• Det telles ned med trinn på 1
time. Bare den siste time telles
ned med trinn på 1 minutt.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet, og indikatorlampen for den
aktive fasen tennes. Indikatorlampen for
starttidsforvalget slokker.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Det kan
påvirke energiforbruket og
programvarigheten. Når du lukker døren,
vil produktet fortsette fra der det ble
avbrutt.
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke produktets
dør innen 2 minutter etter
AirDry åpner den
automatisk, siden dette kan
føre til skade på produktet.
Etterpå lukkes døren i 3
minutter til, og programmet
slutter.
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Avbryte programmet
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
Programslutt
Alle knapper er inaktive unntatt på-/avknappen.
1. Trykk på av/på-knappen eller vent til
Auto Off-funksjonen deaktiverer
produktet automatisk.
Om du åpner døren før aktivering av
Auto Off vil produktet automatisk bli
deaktivert.
2. Steng vannkranen.
Hvis døren er åpen i mer enn
30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
skjer ikke dersom døren
åpnes av funksjonen AirDry.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
De følgende hintene sørger for optimal
vaske- og tørkeresultat ved daglig bruk
og også hjelpe til med å beskytte
miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask oppvask for hånd.
Ved behov, bruk forvaskprogrammet
(dersom det er tilgjengelig) eller velg
et program med en forvaskfase.
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Når du setter inn oppvask, påse at
gjenstandene kan nås skikkelig og
vaskes av vannet som kommer ut av
NORSK
spylearmdysene. Påse at ingen
gjenstander berører eller dekker
hverandre.
• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
muligtabletter (f.eks. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Følg instruksene som står
skrevet på pakken.
• Velg program i hensyn til type
oppvask og hvor skitten den er. Med
ECO-programmet får du mest effektiv
bruk av vann og energiforbruk for
servise og bestikk som er normalt
skittent.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade
produktet.
• I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.
• Minst én gang i måneden bør
produktet brukes med et rensemiddel
som er spesielt tilpasset dette
formålet.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
17
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
6. Aktiver varsel om tømming av
skyllemiddel.
10.4 Fylle kurvene
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er
oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere
vannabsorberende gjenstander i
produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
står helt inntil hverandre.
• Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkskuffen.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et
program.
10.5 Før start av et program
Påse at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
• Spylearmene er ikke tette.
• Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
• Plasseringen av gjenstandene i
kurvene er korrekt.
• Programmet passer til typen vask og
smussgraden.
• Korrekt mengde vaskemiddel er
brukt.
18
www.husqvarna-electrolux.se
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt kan
det fortsatt være vann på
sidene og på produktets
dør.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.
Sørg for at Komfortløft er
tom og låst ordentlig i hevet
posisjon.
Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern det flate filteret (A).
C
B
A
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
4. Vask filtrene.
NORSK
19
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, til å fjerne
smuss fra hullene.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
4. For å sette spylearmen på kurven
igjen, trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig mot klokken til den smekker
på plass.
FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene kan
føre til dårlig vaskeresultat
og skade produktet.
11.2 Rengjøre den øverste
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig med klokken.
11.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
20
www.husqvarna-electrolux.se
11.4 Innvendig rengjøring
• Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe
gjenstander, sterke kjemikalier,
skrubb eller løsemidler.
• Hvis du bruker kortvarige
programmer jevnlig, kan disse
etterlate rester av fett og kalk inne i
produktet. For å unngå dette,
anbefaler vi å kjøre langvarige
programmer minst to ganger per
måned.
• For å opprettholde optimal ytelse for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner (minst én gang hver
måned). Følg instruksjonene på
produktpakningen nøye.
12. FEILSØKING
Hvis produktet ikke starter eller det
stopper under bruk, og før du tar kontakt
med servicesenter, sjekk om du kan løse
problemet selv ved hjelp av
informasjonen i tabellen.
ADVARSEL!
Reparasjoner som ikke er
gjort ordentlig kan føre til en
alvorlig sikkerhetsrisiko for
brukeren. Alle reparasjoner
må kun utføres av kvalifisert
personell.
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produktet.
• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
• Kontroller at produktets dør er lukket.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
• Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5
minutter.
Produktet tar ikke inn vann.
• Kontroller om vannkranen er åpen.
• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
• Kontroller at vannkranen ikke er blokkert.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Displayet viser
.
NORSK
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Produktet tømmes ikke for
vann.
•
•
•
•
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
21
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller i klem.
• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
.
Produktet stopper og starter • Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
flere ganger under bruk.
energi.
Programmet varer for lenge. • Velg tilvalget TimeSaver for å gjøre programtiden kortere.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Tid som gjenstår i displayet
øker og hopper til nesten
slutten av programtiden.
• Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Døren til apparatet befinner seg ikke i midten av produktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
Døren til produktet er vanskelig å lukke.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Deler av serviset stikker ut av kurvene.
Risting/dunkelyder fra innsiden av produktet.
• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.
• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Produktet utløser sikringen.
• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet og
kapasiteten til måleren, eller slå av et annet produkt som
er i bruk.
• Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
22
www.husqvarna-electrolux.se
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
• Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
• Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapittelet «Stell og rengjøring».
Dårlige tørkeresultater.
• Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av
skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå.
• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et
håndkle.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry.
• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og servise.
• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skyllemiddelnivået til et høyere nivå.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
Serviset er vått.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry .
• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase
med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen
og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.
• Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.
• Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt
et autorisert servicesenter.
Spor av rust på bestikk.
• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen.
Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av
hverandre.
NORSK
Feil
23
Mulig årsak og løsning
Det er rester av oppvaskmid• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholdedel igjen i beholderen når proren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
grammet er slutt.
• Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.
• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Det er lukt inne i produktet.
• Se «Innvendig rengjøring».
Kalkrester på servise, i produk- • Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
tet og på innsiden av døren.
• Lokket på saltbeholderen er løst.
• Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
• Selv ved bruk av multifunksjonstabletter, bruk salt og
still inn på regenerering av vannmykneren. Se «Vannmykneren».
• Hvis det fortsatt er kalk til stede, rens produktet med
rensemiddel som er spesielt tilpasset dette formålet.
• Prøv et annet oppvaskmiddel.
• Kontakt produsentene av oppvaskmiddelet.
Matt, misfarget eller skår i ser- • Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin
vise.
vaskes i produktet.
• Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene.
• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
13. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde/høyde/dybde (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk tilkopling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vanntilførsel
Kaldt vann eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Kapasitet
Antall kuverter
13
Strømforbruk
Forblitt på-modus (W)
5.0
Vanntrykk
24
www.husqvarna-electrolux.se
Strømforbruk
Av-modus (W)
0.10
1) Se typeskiltet for andre verdier.
2) Hvis det varme vannet kommer fra alternative energikilder, (f.eks. solcellepaneler, eolisk energi) kan
bruk bruke varmtvannsinntaket for å redusere energiforbruk.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
25
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................26
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 27
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 29
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 30
5. PROGRAM..................................................................................................................30
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 32
7. FUNKTIONER.............................................................................................................35
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................36
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 37
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 39
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.......................................................................... 41
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 43
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 46
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
26
1.
www.husqvarna-electrolux.se
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
27
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
28
www.husqvarna-electrolux.se
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Service
VARNING!
Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
7 6
Toppspolarm
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
Spolglansfack
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
golvet under produktens lucka.
• När programmet går igång tänds en
röd lampa som fortsätter lysa under
hela programmet.
• När programmet är klart tänds en
grön lampa.
• Om produkten drabbas av ett fel
blinkar den röda lampan.
5
9
10
11
12
13
14
4
Diskmedelsfack
Comfort Lift korg
Spärrhandtag
Lägre korgens handtag
Överkorg
Bestickslåda
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
När AirDry är aktiverad
under torkningen kan det
hända att displayen på
golvet inte syns. Kontrollera
kontrollpanelen för att se om
programmet är klart.
29
30
www.husqvarna-electrolux.se
4. KONTROLLPANELEN
2
1
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Display
Delay-knapp
Program-knapp
ExtraHygiene-knapp
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
Reset-knapp
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
P1
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torkning
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torkning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• ExtraHygiene
1)
P2
2)
P3
Programfaser
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
Funktioner
SVENSKA
Program
Smutsgrad
Typ av disk
P5
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsat
• Sköljning
• Finporslin och
• Torkning
glas
• XtraDry
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• ExtraHygiene
• XtraDry
P4
3)
P6
4)
Programfaser
31
Funktioner
• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torkning
• XtraDry
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en halvfull maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort tid.
4) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud.
På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Programtid
(min.)
P1
11
0.932
232
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P3
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P4
10
0.9
30
P6
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
32
www.husqvarna-electrolux.se
5.2 Information till
provanstalter
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AirDry.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
SVENSKA
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
33
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
and
blinkar och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
är släckta.
,
,
och
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på
flera gånger för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans släpps inte ut.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
är släckta.
,
,
och
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går
från 0A till 6A där nivå 0A
innebär att spolglans inte
används.
3. Tryck på
flera gånger för att
ändra inställningen.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.4 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
34
www.husqvarna-electrolux.se
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
inställningen:
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
är släckta.
,
,
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
= Ljudsignal av.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
= Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.6 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
och
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är aktiverad
(fabriksinställning).
för att ändra
3. Tryck på
inställningen.
= indikatorn för spolglansfacket
tomt avaktiverat.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.5 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
blinkar och displayen är tom.
2. Tryck på
• Indikatorerna
är släckta.
,
,
och
Under torkningsfasen
öppnar en enhet luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn är i närheten kan
AirDry-systemet avaktiveras
om du vill hålla luckan låst i
slutet av programmet.
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
SVENSKA
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
är släckta.
,
,
och
35
3. Tryck på
för att ändra
inställningen:
= AirDry
avaktiverat.
4. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
aktiverat.
= AirDry
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
cykel.
och behöver inte väljas vid varje
Varje gång
aktiveras stängs
XtraDry av och måste väljas manuellt. I
andra program är inställningen XtraDry
permanent och används automatiskt i
nästkommande program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeSaver.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
. Kontrollampan tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Med TimeSaver minskar man tiden på
valt program.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
TimeSaver är som standard avstängd,
men kan aktiveras manuellt. Denna
funktion kan kombineras med XtraDry på
samma gång.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.3 ExtraHygiene
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat
genom att hålla temperaturen vid 70 °C i
minst 10 minuter under den sista
sköljfasen.
36
www.husqvarna-electrolux.se
Aktivering av ExtraHygiene
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
periodvis.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
Se till att Comfort Lift är tom
och i upphöjt läge.
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
SVENSKA
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
37
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Öppna locket (C).
Om du använder
multitabletter och är nöjd
med torkningsresultatet, kan
du avaktivera
påfyllningsindikatorn för
sköljmedel.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för
bästa torkresultat, även i
kombination med
multitabletter som innehåller
sköljmedel.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Comfort Lift
FÖRSIKTIGHET!
Sitt inte på stället. Placera
inte alltför stort tryck på den
låsta korgen.
FÖRSIKTIGHET!
Överstig inte maximal
lastkapacitet på 18 kg.
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
För att säkerställa korrekt
upplåsning ska du lyfta
spärrhandtaget helt och
hållet och korgen lite grann,
tills korgen är urkopplad på
båda sidor.
Comfort Lift lyftmekanisk gör det möjligt
att lyfta den nedre korgen uppåt (till den
översta nivån) och neråt för att enklare
sätta in och plocka ur disken.
För att flytta den nedre korgen från det
nedre läget:
1. För att lyfta korgen ska du dra ut
korgen från diskmaskinen i
korghandtaget. Spärrhandtaget får
inte användas.
38
www.husqvarna-electrolux.se
9.2 Använda diskmedel
A
Korgen låses automatiskt i det övre
läget. Var försiktig när du stoppar in eller
tar ur disken (se broschyren).
2. För att sänka korgen, anslut
spärrhandtaget till korgramen så som
visas nedan. Lyft upp spärrhandtaget
och korgen.
När spärrhandtaget har lyfts upp ska
du trycka ner korgen. Mekanismen
återgår till det nedre läget (till
utgångsläget).
Det finns två sätt att sänka korgen
beroende på hur man laddat den:
• Om den är full med tallrikar ska
man dra den något neråt.
• Om korgen är tom eller halvfull
ska man trycka ner korgen.
B
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.3 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge och
att luckan är stängd.
2. Tryck på Program upprepade
gånger tills kontrollampan för det
program som du vill välja tänds.
Displayen visar programmets längd.
SVENSKA
3. Välj tillvalsfunktioner.
4. Tryck på Start för att starta
programmet.
• Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
• Programlängden minskar i steg
om 1 minut.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
3. Tryck på Start för att starta
nedräkningen.
• Kontrollampan för fördröjd start
tänds för att bekräfta starten av
nedräkningen.
• Nedräkningen minskar i steg om 1
timme. Bara den sista timmen
minskar i steg om en minut.
När nedräkningen är klar startar
programmet och diskfasindikatorn tänds.
Lampan för fördröjd start släcks.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
39
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen. Om
luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
40
www.husqvarna-electrolux.se
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickslådan.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
SVENSKA
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att Comfort Lift är tom
och ordentligt låst i upphöjt
läge.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
4. Tvätta filtren.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
41
42
www.husqvarna-electrolux.se
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids medurs.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
SVENSKA
11.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en
mjuk fuktad duk.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta, kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
43
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att du kör
programmen med längre varaktighet
minst två gånger per månad.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du minst
en gång i månaden använder en
särskild rengöringsprodukt för
diskmaskiner. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
44
www.husqvarna-electrolux.se
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
•
•
•
•
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
SVENSKA
45
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
46
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Vattentryck
SVENSKA
Strömförbrukning
Av-läge (W)
47
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
117884473-A-202017
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Download PDF

advertising