FI
HYGIENISK
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
31
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ohjelmat
Lisätoiminnot
Asetukset
Käyttöönotto
4
6
7
8
9
11
12
15
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
17
19
21
23
27
28
28
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
SUOMI
•
•
5
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana
välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 15.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon vaakasuunnassa
terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei
astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa olla
maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana
toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää
tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
Sähköliitäntä
• Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen,
käytä vain 13 A ASTA (BS 1362)
sulaketta.
Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole
vesivuotojen merkkejä.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
VAROITUS! Vaarallinen
jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje heti
vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
SUOMI
7
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä
hiukan pesuainetta.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Kun sisävalo on vaihdettava, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
Sisävalo
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
VAROITUS! Henkilövahingon
vaara.
• Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy ja
sammuu luukun avaamisen ja sulkemisen
yhteydessä.
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
Laitteen kuvaus
1
2
12
11
10
1 Ylin suihkuvarsi
9 8
7
6
5
4
2 Ylempi suihkuvarsi
3
SUOMI
3
4
5
6
7
8
8
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
Huuhtelukirkastelokero
TimeBeam
TimeBeam näyttää seuraavat tiedot
lattiassa laitteen luukun alapuolella:
• Ohjelman kesto ohjelman käynnistyessä.
• 0:00 ja CLEAN, kun ohjelma on
päättynyt.
• DELAY ja ajanlaskenta ajastimen
käynnistyessä.
• Hälytyskoodi, kun laitteessa on jokin
toimintahäiriö.
9
10
11
12
Pesuainelokero
Alakori
Yläkori
Ruokailuvälinekotelo
Kun AutoOpen on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana, heijastus
ei välttämättä näy kokonaan
lattiassa. Tarkista käynnissä
olevan ohjelman jäljellä oleva
aika käyttöpaneelin näytöstä.
Käyttöpaneeli
1
1 Virtapainike
2 Näyttö
3 Delay -painike
2
3
4
5
6
7
4 Ohjelmapainike (ylös)
5 Ohjelmapainike (alas)
6 ExtraHygiene -painike
8 9
SUOMI
9
7 DryPlus -painike
8 RESET -painike
9 Merkkivalot
Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Ohjelmat
Ohjelma
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
P5
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
• Kaikki
• Esipesu
• ExtraHygiene
• Ruokailuastiat,
• Pese lämpötilalla 45 °C • DryPlus
ruokailuvälineet,
- 70 °C
kattilat ja pannut • Huuhtelu
• Kuivaus
• Erittäin likaiset
astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelu
Kuivaus
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelu
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Vähän likaiset
astiat
• Arat ruokailuastiat ja lasit
• Pesu 45 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelu
Kuivaus
• DryPlus
SUOMI
Ohjelma
P6
10
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
• Kaikki
• Esipesu
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
Lisätoiminnot
4)
P7
5)
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelu
Kuivaus
• DryPlus
1) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden
määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä ajassa.
3) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella.
(Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
4) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella astiat, jotta ruokajäämät eivät kiinnittyisi astioihin ja koneeseen
muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
5) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemiseksi. Alhaisen
nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
Kulutusarvot
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P1
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P2
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P3
10
0.9
41
P4
11
0.86
232
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
4
0.1
14
P7
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Ohjelma 1)
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
11
SUOMI
Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin vaaditut
tiedot (esim. standardin EN60436
mukaisesti) lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen:
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
info.test@dishwasher-production.com
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Lisätoiminnot
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee niistä
yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo
on sammunut tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien ajan
ja sammuu sen jälkeen.
Lisätoimintojen käyttö voi
vaikuttaa veden- ja
energiankulutukseen sekä
ohjelman kestoon.
DryPlus
Kytke tämä lisätoiminto päälle kuivauksen
tehostamiseksi.
Ohjelman DryPlus ja huuhtelukirkasteen
avulla saavutat entistä paremmat
kuivaustulokset.
DryPlus on pysyvä lisätoiminto kaikissa
ohjelmissa ohjelmaa P4 (ECO) lukuun
ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti
päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa
Kun P4 (ECO) kytketään
toimintaan, DryPlus on pois
päältä ja se tulee valita
manuaalisesti.
Päälle kytkeminen DryPlus
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
ExtraHygiene
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70 °C
vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
Päälle kytkeminen ExtraHygiene
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
SUOMI
12
ExtraHygiene-lisätoiminto ei ole
käytettävissä seuraaviin ohjelmiin:
• P5(Lasi)
• P6 (Esihuuhtelu)
• P7(Extra Silent)
Asetukset
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman valintatila ja käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
• TimeBeam-toiminnon värin valitseminen.
• AutoOpen-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset, joten
niitä ei tarvitse määrittää ennen jokaista
ohjelmaa.
Ohjelman valintatilan asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta sitten,
kun näytössä näkyy ohjelman numero P4.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
ja
, kunnes
painiketta
merkkivalot ,
,
, ,
ja
vilkkuvat ja näyttö on tyhjä.
Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia
pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden
mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot
paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää
asettaa oikea vedenpehmentimen taso
hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
Vedenkovuus
Saksalainen jär- Ranskalainen
jestelmä (°dH) järjestelmä (°fH)
mmol/l
Clarken jär- Vedenpehmentimen
jestelmä
asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
13
SUOMI
Saksalainen jär- Ranskalainen
jestelmä (°dH) järjestelmä (°fH)
mmol/l
Clarken jär- Vedenpehmentimen
jestelmä
asetus
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista konetiskiainetta
tai yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen ilmoitus on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit eivät
ole riittävän tehokkaita kovan
veden pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
.
,
, ,
ja
• Merkkivalot
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy sen hetkinen asetus,
esim.
= taso 5.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat
ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät käyttäessä
ainoastaan yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
voidaan kytkeä pois päältä. Käytä kuitenkin
aina huuhtelukirkastetta parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitusta
varten.
Huuhtelukirkastelokeron täyttötarpeen
ilmoituksen poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
.
,
• Merkkivalot ,
sammuvat.
,
ja
14
SUOMI
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on pois
käytöstä.
= huuhtelukirkasteen
–
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Huuhtelukirkastetaso
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
.
• Merkkivalot ,
, ,
ja
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen asetus,
esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot vaihtelevat
välillä 0A - 6A. Taso 0A
tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
toistuvasti.
painiketta
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena äänimerkki
on käytössä ja se voidaan poistaa käytöstä.
Lisäksi äänimerkki kuuluu ennen kuin
AutoOpen avaa luukun. Tämä äänimerkki
sammuu ainoastaan silloin, kun AutoOpen
on kytketty pois päältä.
Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun
pääkatkaisinta painetaan
astianpesukoneen käynnistämiseksi.
Äänimerkki on oletuksena käytössä, se
voidaan halutessa poistaa käytöstä
ohjelman päättymisestä ilmoittavan
äänimerkin ohella.
Ohjelman päättymisestä ilmoittavan
äänimerkin käytöstä poistaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina
• Merkkivalot ,
,
sammuvat.
,
ja
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= äänimerkit on poistettu
käytöstä.
–
= äänimerkit on käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
.
Värin asettaminen toimintoon TimeBeam
TimeBeam-toiminnon väri voidaan muuttaa
keittiön lattian värin mukaan. Käytettävissä
on useita värejä. TimeBeam voidaan myös
kytkeä pois toiminnasta.
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
.
• Merkkivalot ,
,
sammuvat.
• Merkkivalo
,
vilkkuu edelleen.
ja
SUOMI
15
• Näytössä näkyy numero ja kirjain C.
Numerot viittaavat eri väreihin.
–
= TimeBeam pois käytöstä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
AutoOpen
AutoOpen parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella. Luukku
avautuu automaattisesti kuivausvaiheen
aikana ja se jää raolleen.
Jos laite on lasten, kotieläinten ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottuvilla, kytke AutoOpentoiminto pois toiminnasta. Luukun
automaattinen avautuminen voi
aiheuttaa vaaratilanteita ja
mahdollistaa pääsyn laitteen
sisällä oleviin vaarallisiin
välineisiin (esim. veitset, terävät
esineet, kemikaalit).
Pois päältä kytkeminen AutoOpen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
• Merkkivalot
AutoOpen kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien yhteydessä
lukuun ottamatta ohjelmaa
varusteena).
(jos
.
,
,
Katso DryPlus-lisätoiminto tai kytke
AutoOpen-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
Älä yritä sulkea laitteen luukkua
2 minuutin kuluessa sen
automaattisesta avautumisesta.
Muutoin laite voi vaurioitua.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon
veden kovuutta. Säädä muussa
tapauksessa vedenpehmentimen taso.
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä
–
= AutoOpen kytkeytyy pois
toiminnasta.
= AutoOpen kytkeytyy
–
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
SUOMI
16
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten koneen
sisällä olevien prosessijäämien
poistamiseksi. Älä käytä pesuainetta tai
täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen
jälkeen vedenpehmentimen
hartsin lataus voi kestää jopa 5
minuuttia. Näyttää, ettei laite
toimisi. Pesuvaihe käynnistyy
vasta tämän toiminnon jälkeen.
Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
Suolasäiliö
HUOMIO! Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin tarkoitettua
karkeaa suolaa. Hieno suola
lisää korroosion vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1
2
4
3
Kaada suolasäiliöön Lisää 1 kg suolaa
suolasäiliöön.
1 litra vettä (vain
ensimmäisellä
käyttökerralla).
5
Sulje suolasäiliön
korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO! Vettä ja suolaa voi
tulla ulos suolasäiliöstä, kun
täytät sen. Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen korroosion
estämiseksi.
SUOMI
17
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1
2
3
4
A
Täytä
huuhtelukirkasteloke
ro, kunnes
huuhtelukirkaste
saavuttaa
merkinnän ''MAX''.
Pyyhi yliroiskunut
huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla
välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuk
sen.
Täytä
huuhtelukirkasteloke
ro, kun merkkivalo
(A) tulee kirkkaaksi
ja käyttöpaneelin
huuhtelukirkasteen
merkkivalo palaa.
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
18
SUOMI
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
Pesuaineen käyttäminen
1
2
1
5
Jos ohjelmassa on
esipesuvaihe, aseta
pieni määrä
konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Auto Off-toiminto
2
3
4
30
30
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
HUOMIO! Koreja ei saa poistaa
astianpesukoneesta ennen
pesujaksoa.
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina
tai
-painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi ohjelman
numero näkyy näytössä. Ohjelman
numero näkyy näytössä noin 3 sekunnin
ajan, minkä jälkeen tulee näkyviin
seuraavan ohjelman kesto.
SUOMI
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy haluamasi ajastusaika
(1 - 24 tuntia).
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan laskennan
käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit lisätä
viiveaikaa, mutta et voi muuttaa valittua
ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen ollessa
toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi vaikuttaa
energiankulutukseen ja ohjelman kestoon.
Kun suljet luukun, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi kuivausvaiheen
aikana, käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AutoOpentoiminto on avannut luukun.
19
Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan
ollessa käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy
0:00 ja
-merkkivalo palaa.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset päivittäisessä
käytössä ja ne auttavat suojelemaan
ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät astioista
roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren suuttimista
tuleva vesi kattaa ja pesee kaikki astiat
kokonaan. Varmista, että astiat eivät
kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (esim.
20
SUOMI
''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-ohjelma
pesee normaalilikaiset astiat ja
ruokailuvälineet tehokkaimmalla vedenja energiankulutuksella.
Suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta
ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella vähintään
kerran kuukaudessa.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi
pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien
ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
Yhdistelmäpesuainetablettien käytön
lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa ja
huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi veden
kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien
täytöstä laitteen mukana
toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä,
jotka imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Liota vedessä astioita, joissa on
ruokajäämiä.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat
muihin ruokailuvälineisiin.
• Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet
ruokailuvälinekoteloon.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarsi pyörii esteettä.
Ennen ohjelman käynnistämistä
Varmista, että:
•
•
•
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on astianpesukoneen suolaa
ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
SUOMI
21
Korien tyhjentäminen
Jotta kuivaustulos olisi parempi,
jätä laitteen luukku raolleen
muutamaksi minuutiksi ennen
kuin poistat astiat koneesta.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen sivuille ja
luukkuun ohjelman päätyttyä.
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
vaurioituvat helposti.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ennen kuin aloitat
hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja puhdista ne
tarvittaessa.
Sihtien puhdistaminen
1
2
C
B
A
Varmista, ettei
asennusaukon
reunassa tai sen
ympärillä ole
ruokajäämiä tai
epäpuhtauksia.
3
Poista sihdit (B) ja
(C) kääntämällä
kahvaa
vastapäivään ja
irrottamalla ne.
Vedä sihti (B) ja (C)
irti. Pese sihdit
vedellä.
4
Irrota sihti (A). Pese
sihti vedellä.
22
SUOMI
6
5
3
4
D
Asenna sihdit (B) ja
(C) paikoilleen.
Aseta ne paikoilleen
sihtiin (A). Käännä
kahvaa
myötäpäivään,
kunnes se lukittuu
paikoilleen.
Sihtien virheellinen asento voi
aiheuttaa heikkoja pesutuloksia
ja vaurioittaa laitetta.
Aseta tasosihti (A)
takaisin paikoilleen.
Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2
ohjaimen (D)
alapuolella.
Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen
1
2
Puhdista
vedenottoletkun
sihti.
Yläsuihkuvarren puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
A
Sulje vesihana.
Irrota letku. Kierrä
kiinnitintä A
myötäpäivään.
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla.
Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
SUOMI
23
Ulkopintojen puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
Sisätilan puhdistaminen
4. Voit liittää suihkuvarren uudelleen koriin
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
• Puhdista laite, oven kumitiiviste mukaan
lukien, huolellisesti pehmeällä ja
kostealla liinalla.
• Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kuukaudessa laitteen parhaan
suorituskyvyn säilyttämiseksi. Noudata
tarkoin tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa tai
liuottimia.
• Jos lyhyitä ohjelmia käytetään
säännöllisesti, laitteen sisälle voi kertyä
rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä ohjelma
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa
kalkkikertymien välttämiseksi.
Vianmääritys
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana, tarkista pystytkö ratkaisemaan
ongelman itse taulukon ohjeita noudattaen
tai ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
VAROITUS! Virheellisesti
suoritetut korjaukset voivat
aiheuttaa käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
SUOMI
24
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy
tai
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Näytössä näkyy
.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
• Tarkista, että vesihana on auki.
. • Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Laite pysähtyy ja käynnistyy • Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
useita kertoja toiminnan aikana.
Ohjelma kestää liian pitkään.
• Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
SUOMI
25
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke
jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite pois
päältä ja päälle. Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjeitä ja neuvoja" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto DryPlus päälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
SUOMI
26
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laseissa ja muissa astioissa on • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
vaaleita raitoja tai sinertävä
• Konetiskiainetta on liian paljon.
pinta.
Laseissa ja astioissa on tahro- • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
ja ja kuivia vesipisaroita.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto DryPlus päälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivistyneestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa • Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
pesun aikana.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenpehmennin".
merkkejä.
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta
hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon and vesi ei huuhdellut sitä
kokonaan pois tämän vuoksi.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
SUOMI
27
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Kalkkijäämiä astioissa, altaas- • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
sa ja luukun sisäosassa.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 15
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
28
SUOMI
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
29
SUOMI
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
SUOMI
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
30
31
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Alternativ
Inställningar
Före första användning
31
33
35
36
37
38
39
43
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
44
46
47
50
53
54
54
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
SVENSKA
•
•
32
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 15-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna nedåt
eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge med de
vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att
snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att
rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa
inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
33
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland. Denna
produkt är utrustad med en 13 A
nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en 13
A ASTA (BS 1362) säkring användas.
Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar
som inte använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om
nya enheter har monterats
(vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en
stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
VARNING! Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
SVENSKA
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för personskador
föreligger.
• Den här produkten har en inre belysning
som tänds när du öppnar luckan och
släcks när du stänger den.
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
34
hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
• Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkända
servicecentret.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
35
Produktbeskrivning
1
2
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
TimeBeam
TimeBeam visar följande information på
golvet nedanför luckan:
• Programlängden när programmet
startar.
• 0:00 och CLEAN när programmet är
klart.
• DELAY och nedräkningsperioden när
fördröjd start börjar.
• Larmkod vid fel på produkten.
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Underkorg
Överkorg
Bestickslåda
3
SVENSKA
36
När AutoOpen är aktiverad
under torkningen kan det hända
att displayen på golvet inte syns.
För att se återstående tid på
programmet ska man titta på
kontrollpanelens display istället.
Kontrollpanel
2
1
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Display
Delay-knapp
Programknapp (upp)
Programknapp (ner)
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8 9
ExtraHygiene-knapp
DryPlus-knapp
RESET-knapp
Kontrollampor
Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
SVENSKA
37
Program
Program
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torkning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
• Lätt smutsad disk • Disk 45 °C
• Finporslin och
• Sköljning
glas
• Torkning
P5
P6
Alternativ
• Allt
• Fördisk
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• DryPlus
4)
P7
5)
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
• DryPlus
1) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen,
mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
2) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort tid.
3) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
4) Med det här programmet kan du snabbt skölja disken så att matrester inte fastnar och lukter bildas i maskinen.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
5) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud. På grund av
den låga hastigheten är programtiden lång.
SVENSKA
38
Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Programtid
(min.)
P1
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P2
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P3
10
0.9
41
P4
11
0.86
232
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
4
0.1
14
P7
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
Information till provanstalter
För att få den information som krävs för att
utföra prestationstest (t.ex. enligt EN60436),
skicka ett mail till:
I din förfrågan ange produktnummer (PNC)
som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din diskmaskin,
se serviceboken som medföljer din produkt.
info.test@dishwasher-production.com
Alternativ
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med varandra.
Om du väljer icke-kompatibla
funktioner stänger produkten
automatiskt av en eller flera av
dem. Endast kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande är
aktiva förblir tända.
SVENSKA
Om en funktion inte kan
användas till ett program, tänds
inte tillhörande kontrollampa
eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och släcks
sedan.
Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.
39
Aktivering av DryPlus
Tryck på
.
Tillhörande indikator är tänd.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
ExtraHygiene
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat
genom att hålla temperaturen vid 70 °C i
minst 10 minuter under den sista sköljfasen.
DryPlus
Aktivering av ExtraHygiene
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten.
Tryck på .
Tillhörande indikator är tänd.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Om ExtraHygiene-funktionen inte kan
användas med programmet:
• P5(Glas)
• P6 (Sköljning & Stopp)
• P7(Extra Tyst)
Kombinationen av DryPlus och spolglans
ger dig ännu bättre torkningsresultat.
DryPlus är ett permanent alternativ för alla
program förutom P4 (ECO). Det aktiveras
automatiskt i nästa program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Varje gång P4 (ECO) aktiveras,
är DryPlus avstängt och måste
väljas manuellt.
Inställningar
Programvalsläget och användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Val av färg på TimeBeam.
• Aktivering eller avaktivering av
AutoOpen.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P4.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
SVENSKA
40
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
,
, ,
och
indikatorerna ,
blinkar och displayen är tom.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultatet och på maskinen.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in rätt
hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att mjuka
upp hårt vatten.
41
SVENSKA
Inställning av vattenhårdhet
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
,
, ,
• Indikatorerna
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
flera gånger för att ändra
2. Tryck på
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Indikatorn för spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser indikatorn
så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla påfyllningsindikatorn
för spolglans aktiv.
Avaktivera indikatorn för spolglansfacket
tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
, ,
och
• Indikatorerna ,
är släckta.
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
avaktiverat.
= indikatorn för
–
spolglansfacket tomt är aktiverat.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Spolglansnivå
Du kan ställa in hur mycket spolglans som
ska doseras mellan nivå 1 (minsta mängd)
och nivå 6 (största mängd). Nivå 0
inaktiverar spolglansfacket och spolglans
doseras inte.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
• Indikatorerna ,
, ,
och
är släckta.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går från
0A till 6A där nivå 0A innebär att
spolglans inte används.
flera gånger för att
2. Tryck på
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignaler låter när ett fel uppstår i
produkten. Det går inte att inaktivera dessa
ljudsignaler.
SVENSKA
42
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard aktiverad men det går att
avaktivera den.
Dessutom hörs en ljudsignal innan
AutoOpen öppnar luckan. Denna ljudsignal
upphör bara om AutoOpen är avaktiverad.
När du trycker på huvudströmbrytaren för
att sätta på diskmaskinen, hörs en kort
ljudsignal. Ljudet är aktiverat som standard,
men det går att avaktivera det tillsammans
med ljudsignalen som hörs när programmet
är klart.
Avaktivera ljudsignalen för avslutat
program
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• Displayen visar en siffra och
bokstaven C. Varje siffra hör ihop
med en viss färg.
–
= TimeBeam avaktiverat.
flera gånger för att ändra
2. Tryck på
färgen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
AutoOpen
AutoOpen förbättrar torkningsresultatet
med lägre energiförbrukning. Under
torkningsfasen öppnas luckan och lämnas
på glänt.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
• Indikatorerna ,
,
och
är släckta.
,
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= ljudsignalen är avstängd.
–
= ljudsignalen är påslagen.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ställa in färgen på TimeBeam
Det går att ändra färgen på TimeBeam för
att matcha köksgolvet. Det finns flera olika
färger. TimeBeam kan också avaktiveras.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
• Indikatorerna ,
,
och
är släckta.
,
AutoOpen aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
(om tillämpligt).
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet DryPlus eller aktivera
AutoOpen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den har
öppnats automatiskt. Det kan
skada produkten.
SVENSKA
Om barn, husdjur eller människor
med funktionshinder har tillgång
till produkten,
avaktiveraAutoOpen. Den
automatiska lucköppningen kan
utgöra en fara och utsätta
produktens insida för faror (t.ex.
knivar, skarpa föremål,
kemikalier).
Avaktivering av AutoOpen
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
43
1. Tryck på
.
• Indikatorerna
,
,
,
är släckta.
och
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen
–
= AutoOpen är avaktiverad.
= AutoOpen är aktiverad.
–
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Före första användning
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer
med den hårdhet vattnet har där du
bor. Om inte, kan du justera
vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna eller
bearbeta rester som kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan
det ta upp till 5 minuter för
produkten att ladda hartset i
vattenavhärdaren. Det ser ut som
att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den
här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
grovt salt avsett för
diskmaskinen. Fint salt ökar
risken för rost.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla på saltbehållaren
1
2
SVENSKA
44
4
3
Häll 1 liter vatten i
saltbehållaren
(endast första
gången).
5
Häll 1 kg salt i
saltbehållaren.
Vrid locket på
saltbehållaren
medurs för att
stänga
saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET! Vatten och
avhärdningssalt kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller på
den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta ett
program genast för att förhindra
rost.
Fylla spolglansfacket
1
2
3
4
A
Fyll på
spolglansfacket tills
spolglanset når
markeringen ”MAX”
.
Torka upp eventuellt
utspilld spolglans
med en
absorberande trasa
så att det inte bildas
för mycket skum.
Fyll på
spolglansfacket när
indikatorn (A) blir
genomskinlig och
spolglansindikatorn
på kontrollpanelen
lyser.
Daglig användning
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
45
SVENSKA
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
1
2
Ställa in och starta ett program
Funktionen Auto Off
Den här funktionen minskar
energiförbrukningen genom att automatiskt
stänga av produkten när den inte är igång.
Funktionen börjar fungera:
• fem minuter efter programmet är slut.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
1
FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort
korgarna från diskmaskinen
innan ett diskprogram sätts
igång.
2
3
4
30
30
5
Om
diskprogrammet har
en fördiskfas, häll
lite diskmedel på
insidan av
produktens lucka.
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är
i programvalsläge.
3. Tryck flera gånger på
eller
tills displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programtiden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta programmet.
Starta ett program med fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar den tidsfördröjning som du vill
använda (från 1 till 24 timmar).
Indikatorn för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man öka
fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
SVENSKA
46
Öppna luckan medan maskinen är igång
Avbryta programmet
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
maskinen från den punkt där den avbröts.
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet. Detta händer inte
om luckan öppnas av AutoOpenfunktionen.
Avbryta den fördröjda starten medan
nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna igen.
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Program klart
När programmet är klart visar displayen
0:00 och indikatorn för
lyser.
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills
Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Råd och tips
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även
för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett program
med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker
över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder vanligt diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
SVENSKA
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du göra
följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med
exempel på hur du laddar
korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg föremål som har kvar inbrända
matrester.
Skötsel och rengöring
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
47
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i besticklådan.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Plocka ut disken ur korgarna
För bättre torkresultat, låt luckan
stå på glänt några minuter innan
du plockar ur disken.
1. Låt disken kallna innan den plockas ut
ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan det
finnas vatten kvar på sidorna och
luckan på produkten.
SVENSKA
48
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
6
5
D
Rengöra filtren
1
2
C
B
A
Kontrollera så att
det inte finns några
matrester eller smuts
kvar i eller runt
kanten på sumpen.
3
4
Sätt ihop filtren (B)
Sätt tillbaka det
och (C). Sätt tillbaka
platta filtret (A).
dem i filtret (A). Vrid
Kontrollera att det
är rätt placerat
handtaget medurs
under de två
tills det låses på
plats.
skenorna (D).
En felaktig placering av filtren
kan orsaka dåliga diskresultat
och skada produkten
Rengöra filtret i inloppsslangen
1
2
A
Vrid handtaget
moturs för att ta
bort filtren (B) och
(C). Dra isär filtret
(B) och (C). Rengör
filtren med vatten.
Avlägsna filtret (A).
Rengör filtret med
vatten.
Stäng vattenkranen. Koppla från
slangen. Vrid fästet
A medurs.
3
4
Rengör filtret i
inloppsslangen.
49
SVENSKA
Rengöring av den övre spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden rengöring
av den övre spolarmen för att undvika att
smuts täpper igen hålen.
som anges av den lägre pilen samtidigt
som den vrids moturs tills den låses på
plats.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från korgen,
tryck den uppåt i den riktning som
anges av den lägre pilen samtidigt som
den vrids medurs.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
3. Skölj spolarmen under rinnande vatten.
Använd ett tunt spetsigt verktyg, t.ex. en
tandpetare, för att avlägsna smuts från
hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den riktning
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en mjuk
fuktad duk.
• För att behålla din produkts prestanda,
använd ett rengöringsmedel som är
utformat speciellt för diskmaskiner minst
en gång i månaden. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
• Om man använder kortprogrammen
regelbundet kan det orsaka
uppbyggnad av fett och kalk i
produkten. Kör de långa programmen
minst två gånger per månad för att
förhindra det.
SVENSKA
50
Felsökning
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad,
se om du kan lösa problemet själv med
hjälp av informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå kan
lösas utan att man behöver kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan
resultera i allvarlig risk för
säkerheten för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
ten.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
eller
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
SVENSKA
51
Problem och larmkod
Maskinen stannar och startar om flera gånger under
en diskning.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
och energibesparingar.
Programmet varar för länge. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud • Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
inifrån maskinen.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren. • Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
52
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Dåligt diskresultat.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Se "Daglig användning", "Råd och tips" och broschyren om hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt. • Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut
till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet DryPlus och
ställ in AutoOpen.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
nivån på spolglansen till en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet DryPlus och
ställ in AutoOpen.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
53
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för
detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.
Teknisk information
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 550
SVENSKA
54
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
15
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
Elektrisk anslutning 1)
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
55
SVENSKA
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
56
SVENSKA
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
57
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32 en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
58
59
117889211-A-082018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-1938492-2
Download PDF

advertising