ATAG VA63315VT Handleiding


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

ATAG VA63315VT Handleiding | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

Afwasautomaat

Notice d'utilisation

Lave-vaisselle

VA63315VT

2

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving van het product

Bedieningspaneel

Programma

Instellingen

Opties

7

9

13

5

6

2

4

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

Dagelijks gebruik

Aanwijzingen en tips

Onderhoud en reiniging

Problemen oplossen

Technische informatie

13

15

16

18

20

24

Wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen.

De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen

0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)

Houd rekening met het maximale aantal 15 plaatsen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen naar beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met de scherpe randen naar beneden.

Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet onbeheerd achter met open deur.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.

Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een vloerkleed.

Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

3

4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Montage

WAARSCHUWING! Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.

• Alleen het Verenigd Koninkrijk en

Ierland. Het apparaat is voorzien van een 13 ampère stekker. Als de zekering van de stekker vervangen moet worden, moet een ASTA (BS

1362)-zekering van 13-ampère worden gebruikt.

Aansluiting aan de waterleiding

• Beschadig de waterslangen niet.

• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst

(watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.

• Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

WAARSCHUWING!

Gevaarlijke spanning.

• Als de watertoevoerslang beschadigd is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan en haal de stekker uit het stopcontact.

Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te vervangen.

Gebruik

• Ga niet op de open deur zitten of staan.

• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.

• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.

• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid.

Er kan wat wasmiddel op de vaat achterblijven.

• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

• Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Verwijdering

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2

3

5

13

12

11 10

1

Top sproeiarm

2

Bovenste sproeiarm

3

Onderste sproeiarm

4

Filters

5

Typeplaatje

9 8 7 6 5 4

6

Zoutreservoir

7

Luchtopening

8

Doseerbakje glansspoelmiddel

9

Wasmiddellade

10

Bestekkorf

6

11 Onderkorf

12

Bovenkorf

TimeBeam

TimeBeam geeft op de vloer onder de deur van het apparaat de volgende informatie aan:

• de programmaduur als het programma begint.

0:00 en CLEAN als het programma is voltooid.

DELAY en de aftelduur als de uitgestelde start begint.

• Er klinkt een alarmcode als het apparaat een storing heeft.

13 Besteklade

Als AirDry tijdens de droogfase wordt geactiveerd, is de projectie op de vloer mogelijk niet volledig zichtbaar.

Raadpleeg het display van het bedieningspaneel om de resttijd van het lopende programma te controleren.

BEDIENINGSPANEEL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Aan/uit-toets

2

Weergave

3

Delay Start-toets

4

Programmatoetsen

5 Time Saver-toets

6 Extra Dry-toets

7

RESET-toets

8

Indicatielampjes

Indicatielampjes

Aanduiding Beschrijving

Zoutindicatielampje. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te worden.

Glansmiddelindicatielampje. Dit is aan als het glansmiddeldoseerbakje bijge‐ vuld dient te worden.

Einde-indicatielampje. Dit is aan als het wasprogramma is afgelopen.

PROGRAMMA

De nummers van de programma´s in de tabel (P1, P2, enz.) geven hun volgorde op het bedieningspaneel weer.

De volgorde van de programma´s in de tabel geven mogelijk niet hun volgorde op het bedieningspaneel weer.

7

Programma

P1

Eco 50°

1)

P2

Auto

45°-70°

2)

P3

Intensive

70°

3)

P5

Glass 45°

4)

P4

Quick 60°

5)

P7

Rinse Hold

6)

Mate van vervui‐ ling

Type lading

• Normaal be‐ vuild

• Serviesgoed en bestek

• Alles

• Serviesgoed, bestek en pan‐ nen

• Sterk bevuild

• Serviesgoed, bestek en pan‐ nen

• Normaal of licht bevuild

• Teer servies‐ goed en glas‐ werk

• Pas bevuild

• Serviesgoed en bestek

• Alles

Programmafasen

• Voorspoelen

• Wassen 50 °C

• Spoelingen

• Drogen

• Voorspoelen

• Wassen van 45 °C tot

70 °C

• Spoelingen

• Drogen

• Voorspoelen

• Wassen 70 °C

• Spoelingen

• Drogen

• Wassen 45 °C

• Spoelingen

• Drogen

• Wassen 60 °C

• Spoelingen

• Voorspoelen

Opties

• Extra Dry

• Extra Dry

• Time Saver

• Extra Dry

• Extra Dry

• Extra Dry

8

Programma Mate van vervui‐ ling

Type lading

Programmafasen Opties

P6

Silent 50°

7)

• Normaal be‐ vuild

• Serviesgoed en bestek

• Voorspoelen

• Wassen 50 °C

• Spoelingen

• Drogen

• Extra Dry

1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐ stek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.

2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water en de programmaduur worden automatisch aangepast.

3) Dit programma is bestemd om zwaar bevuilde items te wassen met hogere waterdruk en temperatuur.

4) Dit programma regelt de watertemperatuur om verzorging te bieden aan fijne items, in het bijzonder glaswerk.

5) Dit programma is geschikt voor het wassen van een lading of halve ladig met verse of lichte vervuiling in een korte tijd.

6) Met dit programma kunt u voedselresten snel van de vaat afspoelen om te voorkomen dat er zich geuren in het apparaat vormen. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

7) Dit is het meest stille programma. De waspomp werkt op een zeer lage snelheid om het geluid dat door het apparaat voort wordt gebracht te verminderen. Door de lage snelheid is de programmaduur lang.

Verbruiksgegevens

Programma

1)

Water

(l)

11

Energie-

(kWh)

0.857

Duur

(min.)

235 P1

Eco 50°

P2

Auto 45°-70°

P3

Intensive 70°

P5

Glass 45°

8 - 15

12.5 - 14.5

12 - 14

0.7 - 1.7

1.4 - 1.7

0.8 - 1.0

46 - 170

170 - 190

82 - 92

P4

Quick 60°

P7

Rinse Hold

10

4

0.9

0.1

30

14

P6

Silent 50°

12 - 13 1.1 - 1.3

230 - 250

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.

Aanwijzingen voor testinstituten

Om de nodige informatie te ontvangen over het uitvoeren van prestatietesten

(bijv. volgens EN60436) stuurt u een email naar:

[email protected]

Vermeld in uw verzoek de productnummercode (PNC) dat u op het typeplaatje aantreft.

INSTELLINGEN

Programmakeuzemodus en gebruikersmodus

Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld en de gebruikersmodus worden ingevoerd.

Instellingen die in de gebruikersmodus beschikbaar zijn:

• Het niveau van de waterverzachter afgestemd op de waterhardheid.

• De activering of deactivering van de aanduiding leeg glansmiddelreservoir.

• Het niveau van het glansmiddel volgens de benodigde dosering.

• De activering of de deactivering van het geluidsignaal voor het programmaeinde.

• Selectie van de kleur van de

TimeBeam.

• De activering of deactivering van

AirDry.

Omdat het apparaat de opgeslagen instellingen bewaart, hoeft u dit niet steeds voor elke cyclus te configureren.

De programmakeuzemodus instellen

Het apparaat staat in de programmaselectiemodus als het display het programmanummer P1 weergeeft.

Na de activering bevindt het apparaat zich standaard in de programmakeuzemodus.

Raadpleeg voor andere vragen betreffende uw vaatwasmachine het serviceboekje dat met uw apparaat is meegeleverd.

Als dit niet zo is, stelt u de programmakeuzemodus als volgt in:

Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Gebruikersmodus ingaan

Zorg dat het apparaat in de keuzemodus

Programma staat.

Houd om de gebruikersmodus in te voeren tegelijkertijd en ingedrukt tot de indicatielampjes , , , ,

en gaan knipperen en het display blanco is.

De waterontharder

De waterontharder verwijdert mineralen van de watertoevoer die een nadelige invloed hebben op de wasresultaten en het apparaat.

Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water. De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.

De waterontharder moet worden afgesteld op de hardheid van het water in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen voor goede wasresultaten.

9

10

Waterhardheid

Duitse hard‐ heid (°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

Franse hard‐ heid (°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

Het waterontharderniveau instellen

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , ,

en zijn uit.

• Het indicatielampje blijft knipperen.

• Het display toont de huidige instelling: bijv. = niveau 5.

2. Druk herhaaldelijk op om de instelling te wijzigen.

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

mmol/l

8.4 - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

15 - 18

11 - 14

4 - 10

<4

1) Fabrieksinstelling.

2) Gebruik geen zout op dit niveau.

26 - 32

19 - 25

7 - 18

<7

Stel ongeacht het gebruikte soort wasmiddel het juiste waterhardheidniveau in om de bijvulindicator voor zout geactiveerd te houden.

Multitabletten die zout bevatten zijn niet effectief genoeg als waterontharder.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

<0.7

Clarkegraden

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Wateronthard‐ ingsniveau

10

9

8

7

6

5

1)

4

3

2

1

2)

De aanduiding van leeg glansmiddelreservoir

Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.

Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansmiddel moet bijvullen.

Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel deactiveren.

Voor de beste droogprestaties dient u echter altijd glansmiddel te gebruiken.

Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel bevat.

11

Het uitschakelen van de melding van een leeg glansmiddeldoseerbakje

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , , en zijn uit.

• Het indicatielampje blijft knipperen.

• Het display toont de huidige instelling.

= de melding van leeg glansmiddeldoseerbakje is uitgeschakeld.

= de melding van leeg glansmiddeldoseerbakje is ingeschakeld.

2. Druk op om de instelling te wijzigen.

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

Het glansmiddelniveau

De vrij te geven hoeveelheid glansmiddel kan worden ingesteld tussen stand 1

(laagste hoeveelheid) en stand 6 (hoogste hoeveelheid). Niveau 0 schakelt het glansmiddeldoseerbakje uit en er wordt geen glansmiddel afgegeven.

Fabrieksinstelling: stand 4.

Het glansmiddelniveau instellen

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , , en zijn uit.

• Het indicatielampje blijft knipperen.

• Het display toont de huidige instelling: bijv. = niveau 4.

– De niveaus van glansmiddel gaan van 0A tot 6A waarbij 0A betekent dat er geen glansmiddel wordt gebruikt.

2. Druk herhaaldelijk op om de instelling te wijzigen.

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

Geluidssignalen

Er klinken geluidssignalen als het apparaat een storing heeft. Het is niet mogelijk deze geluidssignalen uit te schakelen.

Na het beëindigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit geluidssignaal is standaard uitgeschakeld, maar kan worden geactiveerd.

Het geluidssignaal voor het einde van het programma inschakelen

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , ,

en zijn uit.

• Het indicatielampje blijft knipperen.

• Het display toont de huidige instelling.

– = het geluidssignaal is gedeactiveerd.

– = het geluidssignaal is geactiveerd.

2. Druk op om de instelling te wijzigen.

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

De kleur instellen van de

TimeBeam

U kunt de kleur van de TimeBeam zodanig instellen, dat het mooi bij uw keuken aansluit. Er zijn verschillende

12

kleuren beschikbaar. De TimeBeam kan ook worden uitgeschakeld.

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , , en zijn uit.

• Het indicatielampje blijft knipperen.

• Op het display verschijnt een getal en de letter C. Elk nummer hoort bij een andere kleur.

– = TimeBeam uitgeschakeld.

2. Druk herhaaldelijk op om de kleur te wijzigen.

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

AirDry

AirDry biedt goede droogresultaten met minder energieverbruik.

Tijdens de droogfase opent de deur automatisch en blijft op een kier staan.

LET OP! Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten na automatisch openen te sluiten. Dit kan het apparaat beschadigen.

Als hierna de deur gedurende nog 3 minuten wordt gesloten, beëindigt het draaiende programma.

AirDry wordt automatisch bij alle programma´s geactiveerd, behalve bij

Rinse Hold (indien van toepassing).

Gebruik om de droogresultaten te verbeteren de optie Extra Dry of activeer

AirDry.

LET OP! Als het apparaat toegankelijk is voor kinderen, adviseren wij u om AirDry te deactiveren, omdat het openen van de deur gevaarlijk kan zijn.

Het deactiveren van AirDry

Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat.

1. Druk op .

• De indicatielampjes , , , en zijn uit.

• Het indicatielampje knippert nog steeds.

• Het display toont de huidige instelling

– = AirDry is uitgeschakeld.

– = AirDry is ingeschakeld.

2. Druk op wijzigen.

om de instelling te

3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.

13

OPTIES

De gewenste opties moeten elke keer dat u een programma start worden geactiveerd.

De opties kunnen niet worden in- of uitgeschakeld als een programma in werking is.

Niet alle opties kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Als u opties hebt geselecteerd die niet met elkaar te combineren zijn, dan schakelt het apparaat automatisch één of meerdere opties uit. Alleen de indicatielampjes van de actieve opties zijn aan.

Als een optie niet van toepassing is op een programma, dan gaat het bijbehorende indicatielampje niet branden of het knippert even en gaat dan uit.

Het activeren van opties kan van invloed zijn zowel op het water- en energieverbruik, als op de programmaduur.

Extra Dry

Activeer deze optie om de droogprestatie te versterken.

Extra Dry is een permanente optie voor alle programma´s anders dan Eco 50°.

Het wordt in de volgende cycli automatisch geactiveerd. Deze configuratie kan met de tijd worden gewijzigd.

Elke keer dat Eco 50° wordt geactiveerd, gaat Extra Dry uit en moet weer handmatig worden gekozen.

Het activeren van Extra Dry schakelt Time

Saver uit en vice versa.

Het activeren van Extra Dry

Druk op .

Het betreffende lampje brandt.

Het display geeft de bijgewerkte programmaduur weer.

Time Saver

De Time Saver laat u de duur van een gekozen programma met ongeveer 50% verkorten.

De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de normale programmaduur. De droogresultaten nemen mogelijk iets af.

Met deze optie verhoogt u de druk en de temperatuur van het water. De was- en droogfasen zijn korter.

Time Saver is standaard uitgeschakeld, maar kan handmatig worden geactiveerd.

Deze optie kan niet worden gecombineerd met Extra Dry.

Het activeren van Time Saver

Druk op .

Het betreffende lampje brandt.

Het display geeft de bijgewerkte programmaduur weer.

1. Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.

Indien niet, stel dan de stand van de waterontharder juist in.

2. Vul het zoutreservoir.

3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.

4. Draai de waterkraan open.

5. Start een programma om resten te verwijderen die misschien nog in het apparaat zijn achtergebleven. Gebruik

14

geen afwasmiddel en belaad de manden niet.

Na het starten van een programma, doet het apparaat er ongeveer 5 minuten over om de hars in de waterontharder te herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet werkt. De wasfase start pas nadat deze procedure voltooid is. De procedure wordt regelmatig herhaald.

Het zoutreservoir

LET OP! Gebruik uitsluitend grof zout dat voor vaatwassers is gemaakt. Fijn zout verhoogt het risico op corrosie.

Het zout wordt gebruikt om de hars in de waterontharder te herladen en voor goede wasresultaten voor dagelijks gebruik.

Het zoutreservoir vullen

1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.

2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir

(alleen de eerste keer).

3. Vul het zoutreservoir met vaatwasserzout (totdat het vol is).

6. Draai de dop van het zoutreservoir rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.

LET OP! Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Start na het bijvullen van het zoutreservoir onmiddellijk het korste programma om corrosie te voorkomen. Doe geen vaat in het manden.

Het vullen van het glansmiddeldoseerbakje

A B

4. Schud de trechter voorzichtig bij het handvat om de laatste korrels erin te krijgen.

5. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir.

C

LET OP! Gebruik alleen glansspoelmiddel voor vaatwassers.

1. Open het deksel (C).

2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet verder dan de aanduiding ''MAX''.

3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.

15

4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de deksel op zijn plaats dicht klikt.

Vul het glansmiddeldoseerbakje bij wanneer de indicatie (A) helder wordt.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. Draai de waterkraan open.

2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.

• Vul het glansmiddeldoseerbakje als het indicatielampje van het glansmiddel brandt.

3. Ruim de korven in.

4. Voeg vaatwasmiddel toe.

5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

Vaatwasmiddel gebruiken

A B

C

LET OP! Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers

1. Druk op de ontgrendelknop (A) om de deksel te openen (C).

2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het doseerbakje (B).

3. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.

4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de deksel op zijn plaats dichtklikt.

Een programma instellen en starten

Een programma starten

1. Laat de deur op een kier staan.

2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus

Programma staat.

3. Druk herhaaldelijk op of tot het display het nummer van het gekozen programma weergeeft. Het nummer van het programma worden circa 3 seconden op het display weergegeven en toont daarna de programmaduur.

4. Stel de bruikbare opties in.

5. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Een programma starten met een uitgestelde start

1. Stel een programma in.

2. Blijf op drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen

(van 1 tot 24 uur).

Het -lampje brandt.

3. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen te starten.

Tijdens het aftellen kan de uitsteltijd worden verlengd maar het programma en de opties kunnen niet worden gewijzigd.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

16

De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Dit kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het moment van onderbreking.

Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma. Dit gebeurt niet als de deur wordt geopend door de functie

AirDry.

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Het programma annuleren

Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

AANWIJZINGEN EN TIPS

Algemene

Volg de onderstaande tips om te zorgen voor optimale schoonmaak- en droogresultaten en ook het milieu te helpen beschermen.

• Verwijder grotere etensresten van de borden en gooi ze in de vuilnisbak.

• Spoel de vaat niet eerst af. Kies indien nodig een programma met voorwasfase.

• Gebruik altijd de hele ruimte van de mandjes.

• Zorg ervoor dat de vaat in de manden elkaar niet raakt of overlapt. Alleen dan

Controleer of er vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

Einde van het programma

Nadat het programma is voltooid, verschijnt 0:00 op het display. Het lampje is aan.

Alle knoppen zijn inactief behalve de aan/uit knop.

1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.

Als u de deur opent voor de activering van Auto off, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

2. Draai de waterkraan dicht.

De Auto off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.

De functie gaat werken:

• 5 minuten na voltooiing van het programma.

• Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

kan het water de vaat volledig bereiken en wassen.

• U kunt apart vaatwasmiddel, glansmiddel en zout gebruiken of kiezen voor het gebruik van multitabletten (bijv. ''alles-in-1''). Volg de instructies op de verpakking.

• Kies een programma volgens het type vaat en de mate van vervuiling. Eco

50° biedt het meest efficiënte verbruik van water en energie.

17

Gebruik van zout, glansmiddel en vaatwasmiddel

• Gebruik enkel zout, glansmiddel en vaatwasmiddel voor afwasautomaten.

Overige producten kunnen het apparaat beschadigen.

• Maar in gebieden met hard en erg hard water raden we het gebruik aan van enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder, gel, tabletten zonder extra middelen), met afzonderlijk glansmiddel en zout voor optimale reinigings- en droogresultaten.

• Draai het apparaat minstens eenmaal per maand met een apparaatreiniger die hier speciaal voor bestemd is.

• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte programma's niet geheel op. Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op het servies achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel bij lange programma's te gebruiken.

• Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.

Wat moet u doen als u wilt stoppen met het gebruik van multitabletten

Doe het volgende voordat u begint met het gebruiken van apart wasmiddel, zout en glansmiddel.

1. Stel het hoogste niveau van de waterontharder in.

2. Zorg ervoor dat het zout- en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.

3. Start het kortste programma met een spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe en ruim de mandjes niet in.

4. Als het programma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving.

5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.

6. De aanduiding leeg glansmiddelreservoir activeren.

De korven inruimen

• Gebruik het apparaat uitsluitend om afwasmachinebestendige voorwerpen af te wassen.

• Reinig geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.

• Reinig geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen

(sponzen, keukenhanddoeken).

• Verwijder grote voedselresten van de borden.

• Week kookgerei met aangebrande voedselresten voor voordat u ze in het apparaat zet.

• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.

• Zorg er voor dat glazen elkaar niet aanraken.

• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.

Zorg ervoor dat de voorwerpen niet kunnen verschuiven.

• Doe bestek en kleine items in de besteklade.

• Doe bestek en kleine items in het bestekmand.

• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.

Voor het starten van een programma

Zorg er, voordat u het gekozen programma start, voor dat:

• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.

• De dop van het zoutreservoir goed dicht zit.

• De sproeiarmen niet zijn verstopt.

• Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).

• De positie van de items in de mandjes correct is.

• Het programma geschikt is voor het type lading en de mate van bevuiling.

• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.

18

De rekken uitruimen

1. Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.

2. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodig.

De filters reinigen

Het filtersystem bestaat uit 3 delen.

Na voltooiing van het programma kan er zich aan de binnenkant van het apparaat nog water bevinden.

2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).

3. Verwijder de platte filter (A).

C

B

A

1. Draai de filter (B) linksom en verwijder het.

4. Was de filters.

19

5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zitten.

6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg ervoor dat het goed onder de 2 geleidingen zit.

LET OP! Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.

De bovenste sproeiarm schoonmaken

We raden u aan om de bovenste sproeiarm regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat vuil de gaten verstopt.

Verstopte gaten kunnen onbevredigende wasresultaten opleveren.

1. Trek het bovenrek naar buiten.

2. Druk om de sproeiarm van de mand los te maken de sproeiarm naar boven en draai hem tegelijkertijd naar rechts.

7. Plaats de filters (B) en (C) terug.

8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter (A). Rechtsom draaien tot het vastzit.

3. Reinig de sproeiarm onder stromend water. Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv. een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de gaten te verwijderen.

4. Druk om de sproeiarm weer op zijn plaats te installeren de sproeiarm naar

20

boven en draai hem tegelijkertijd naar links totdat hij op zijn plaats vergrendelt.

Buitenkant reinigen

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.

• Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING! Onjuiste reparatie van het apparaat kan een gevaar voor de veiligheid van de gebruiker vormen. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Het merendeel van de problemen die ontstaan kunnen worden opgelost

De binnenkant van de machine reinigen

• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief de rubberen afdichting van de deur, met een zachte, vochtige doek.

• Gebruik om de prestaties van uw apparaat te onderhouden minstens eenmaal per maand een reinigingsproduct dat specifiek is ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de instructies op de verpakking van de producten zorgvuldig op.

• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, scherpe voorwerpen, sterke chemicaliën, pannensponsjes of oplosmiddelen.

• Het regelmatig gebruiken van korte programma´s kan ophoping van vet en kalk in het apparaat tot gevolg hebben.

Draai minstens tweemaal per maand lange programma´s om deze ophoping te voorkomen.

zonder contact op te nemen met een erkend servicecentrum.

Zie de onderstaande tabel voor informatie over mogelijke problemen.

Bij sommige problemen wordt er op de display een alarmcode weergegeven.

Probleem en alarmcode

U kunt het apparaat niet ac‐ tiveren.

Het programma start niet.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.

• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorge‐ brand.

• Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is.

• Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen.

• Het apparaat herlaadt de hars uit de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.

21

Probleem en alarmcode

Het apparaat wordt niet ge‐ vuld met water.

Het display toont of

.

Het apparaat pompt geen water weg.

Op het display verschijnt

.

De anti-overstromingsbevei‐ liging is ingeschakeld.

Op het display verschijnt

.

Het apparaat stopt en start meerdere keren tijdens de werking.

Het programma duurt te lang.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.

• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is.

Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf.

• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.

• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.

• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoe‐ voerslang aanwezig zijn.

• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.

• Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.

• Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.

• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of boch‐ ten heeft.

• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de ser‐ vice-afdeling.

• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresulta‐ ten en energiebesparing.

• Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u de uitgestelde start of wacht u tot het aftellen voorbij is.

• Activeer de optie Time Saver om de programmaduur te verkorten.

• Het activeren van deze optie kan de duur van het pro‐ gramma verlengen.

• Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.

De resterende duur in het display wordt verlengd en schakelt bijna naar het eind van de programmaduur.

Kleine lekkage uit de deur van het apparaat.

De deur van het apparaat sluit moeilijk.

Ratelende / kloppende gelui‐ den vanuit het apparaat.

• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).

• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de kuip.

Verstel de achterpoot (indien van toepassing).

• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).

• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.

• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt.

Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.

• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

22

Probleem en alarmcode

Het apparaat maakt kortslui‐ ting.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werken‐ de apparaten van stroom te voorzien. Controleer de stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten uit.

• Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met de klantenservice.

Raadpleeg "Voor het eerste

gebruik", "Dagelijks

gebruik", of "Aanwijzingen

en tips" voor andere mogelijke oorzaken.

Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice.

Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn, neemt u contact op met de service-afdeling.

De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid

Storing

Slechte wasresultaten.

Slechte droogresultaten.

Witte strepen of een blauwe waas op glazen en servies‐ goed.

Vlekken en opgedroogde wa‐ tervlekken op glazen en ser‐ vies.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en

tips" en de folder voor het laden van de korf.

• Gebruik intensievere wasprogramma´s.

• Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".

• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐ staan.

• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is niet voldoende. Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.

• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐ den afgedroogd.

• Activeer voor de beste droogprestatie Extra Dry en Air‐

Dry.

• We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combinatie met wastabletten.

• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.

• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.

• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.

• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.

23

Storing

Het serviesgoed is nat.

De binnenkant van het appa‐ raat is nat.

Opvallend veel schuim tijdens het wassen.

Roestresten op bestek.

Er bevinden zich aan het ein‐ de van het programma resten van vaatwasmiddel in het vaatwasmiddeldoseerbakje.

Geuren in het apparaat.

Kalkresten op het servies‐ goed, op de kuip en aan de binnenkant van de deur.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Activeer voor de beste droogprestatie Extra Dry en Air‐

Dry.

• Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur.

• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.

• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.

• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.

Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐ seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de multitabletten.

• Dit is geen storing van het apparaat. Vochtige lucht con‐ denseert op de wanden van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers.

• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met de klantenservice.

• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐ bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.

• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐ aar.

• De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐ seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door het water.

• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐ middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐ ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.

• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐ lemmeren.

• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".

• Het zoutniveau is laag. Controleer de zoutindicator.

• De dop van het zoutreservoir zit los.

• U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐

stellen'.

• Gebruik zout en stel zelfs bij gebruik van multitabletten de waterontharder in. Zie 'De waterontharder instel‐

len'.

• Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐ raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn bestemd.

• Probeer een ander wasmiddel.

• Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.

24

Storing

Dof, ontkleurd of afgeschilverd serviesgoed.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.

• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.

• Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.

• Kies het aangewezen programma om tere items en glaswerk te reinigen. Raadpleeg "Programma´s".

Raadpleeg "Voor het eerste

gebruik", "Dagelijks gebruik" of "Aanwijzingen en tips" voor mogelijke andere oorzaken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen

Elektrische aansluiting

1)

Watertoevoerdruk

Breedte / hoogte / diepte (mm)

Voltage (V)

Frequentie (Hz) bar (minimaal en maximaal)

MPa (minimaal en maximaal)

596 / 818 - 898 / 550

200 - 240

50 / 60

0.5 - 8

0.05 - 0.8

max. 60 °C Watertoevoer

Inhoud

Koud water of warm water

2)

Couverts 15

Stroomverbruik Modus aan laten (W) 5.0

Uit-modus (W) 0.10

1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.

2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐ nelen), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

25

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité

Consignes de sécurité

Description de l'appareil

Bandeau de commande

Programmes

Réglages

Options

30

32

36

25

27

28

29

Avant la première utilisation

Utilisation quotidienne

Conseils

Entretien et nettoyage

37

38

40

41

En cas d'anomalie de fonctionnement 44

Caractéristiques techniques 48

Sous réserve de modifications.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de

8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,

à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

26

Sécurité générale

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar

(MPa)

Respectez le nombre maximal de 15 couverts.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac

à couverts en position horizontale, bords tranchants vers le bas.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter de vous prendre accidentellement les pieds dedans.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez

à ne pas les couvrir, par ex. avec de la moquette.

L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

27

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation

AVERTISSEMENT! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.

Branchement électrique

AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

• Royaume-Uni et Irlande uniquement.

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation de 13 A. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez uniquement un fusible 13 A approuvé ASTA (BS 1362).

Raccordement à l'arrivée d'eau

• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

• Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a

été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

• Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur.

AVERTISSEMENT! Tension dangereuse.

• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, fermez immédiatement le robinet d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

Utilisation

• Ne montez pas sur la porte ouverte de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.

28

• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas avec.

• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il se peut que la vaisselle contienne encore du produit de lavage.

• De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Mise au rebut

AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation

électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

1 2

3

13

12

11 10

1

Bras d’aspersion du haut’

2

Bras d'aspersion supérieur

3

Bras d'aspersion inférieur

4

Filtres

9 8 7 6 5 4

5

Plaque signalétique

6

Réservoir de sel régénérant

7

Fente d'aération

8

Distributeur de liquide de rinçage

9 Distributeur de produit de lavage

10

Panier à couverts

11

Panier inférieur

TimeBeam

Le faisceau TimeBeam affiche les informations suivantes sous la porte de l'appareil :

• La durée du programme, lorsque le programme démarre.

0:00 et CLEAN lorsque le programme est terminé.

DELAY et le décompte lorsque le départ différé démarre.

• Un code d'alarme en cas d'anomalie de fonctionnement.

12 Panier supérieur

13

Bac à couverts

Durant la phase de séchage, lorsque l'option AirDry est activée, il est possible que la projection sur le sol ne soit pas totalement visible. Pour vérifier le temps restant au programme en cours, vous pouvez regarder l'affichage du bandeau de commande.

29

BANDEAU DE COMMANDE

1 2

3 4 5 6 7

8

1

Touche Marche/Arrêt

2

Affichage

3

Touche Delay Start

4 Touches de programme

5

Touche Time Saver

6

Touche Extra Dry

7

Touche RESET

8

Voyants

30

Voyants

Indicateur Description

Voyant du réservoir de sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli.

Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli.

Voyant de fin. Il s'allume lorsque le programme est terminé.

PROGRAMMES

Le numéro des programmes indiqué dans le tableau (P1, P2, etc.) correspond à leur ordre sur le bandeau de commande.

Le numéro des programmes indiqué dans le tableau peut ne pas correspondre à leur ordre sur le bandeau de commande.

Programme Options

P1

Eco 50°

1)

P2

Auto

45°-70°

2)

P3

Intensive

70°

3)

P5

Glass 45°

4)

P4

Quick 60°

5)

P7

Rinse Hold

6)

Degré de salissu‐ re

Type de vaisselle

• Normalement sale

• Vaisselle et couverts

• Tous

• Vaisselle, cou‐ verts, plats et casseroles

• Très sale

• Vaisselle, cou‐ verts, plats et casseroles

• Normalement ou légèrement sale

• Vaisselle fragile et verres

• Vaisselle fraî‐ chement salie

• Vaisselle et couverts

• Tous

Phases du programme

• Prélavage

• Lavage à 50 °C

• Rinçages

• Séchage

• Prélavage

• Lavage de 45 °C à

70 °C

• Rinçages

• Séchage

• Prélavage

• Lavage à 70 °C

• Rinçages

• Séchage

• Lavage à 45 °C

• Rinçages

• Séchage

• Lavage à 60 °C

• Rinçages

• Prélavage

• Extra Dry

• Extra Dry

• Time Saver

• Extra Dry

• Extra Dry

• Extra Dry

31

Programme Degré de salissu‐ re

Type de vaisselle

Phases du programme Options

P6

Silent 50°

7)

• Normalement sale

• Vaisselle et couverts

• Prélavage

• Lavage à 50 °C

• Rinçages

• Séchage

• Extra Dry

1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les cou‐ verts normalement sales. Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.

2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température et le volume d'eau, ainsi que la durée du lavage.

3) Ce programme est conçu pour laver de la vaisselle très sale à haute pression, et à température élevée.

4) Ce programme contrôle la température de l'eau pour offrir un soin spécial aux articles délicats, notamment aux verres.

5) Ce programme vous permet de laver une charge ou une demi-charge de vaisselle fraîchement salie ou légère‐ ment sale en peu de temps.

6) Avec ce programme, vous pouvez rapidement rincer les résidus alimentaires de la vaisselle et éviter la forma‐ tion d'odeurs dans l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.

7) Il s'agit du programme le plus silencieux. La pompe de lavage fonctionne à une vitesse très faible pour dimi‐ nuer le niveau sonore de l'appareil. En raison de la vitesse réduite, la durée du programme est longue.

Valeurs de consommation

Programme

1)

Eau

(l)

Consommation

électrique

(kWh)

0.857

Durée

(min)

P1

Eco 50°

P2

Auto 45°-70°

P3

Intensive 70°

P5

Glass 45°

11

8 - 15

12.5 - 14.5

12 - 14

0.7 - 1.7

1.4 - 1.7

0.8 - 1.0

235

46 - 170

170 - 190

82 - 92

P4

Quick 60°

P7

Rinse Hold

10

4

0.9

0.1

30

14

P6

Silent 50°

12 - 13 1.1 - 1.3

230 - 250

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.

32

Informations pour les instituts de test

Pour recevoir les informations relatives aux performances de test (par ex.

conformément à la norme EN60436), envoyez un courrier électronique à l'adresse :

[email protected]

RÉGLAGES

Mode Programmation et mode

Utilisateur

Lorsque l'appareil est en mode

Programmation, il est possible de sélectionner un programme et d'entrer en mode Utilisateur.

Réglages disponibles en mode utilisateur :

• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau.

• L'activation ou la désactivation de la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

• Le niveau de liquide de rinçage en fonction de la dose nécessaire.

• L'activation ou la désactivation du signal sonore de fin de programme.

• Pour régler la couleur de la fonction

TimeBeam.

• Activation ou désactivation de AirDry

L'appareil conserve les réglages enregistrés. Par conséquent, vous n'avez pas à les sélectionner à nouveau avant chaque cycle.

Comment régler le mode

Programmation

L'appareil est en mode Programmation lorsque le numéro de programme P1 s'affiche.

Une fois l'activation effectuée, l'appareil se place par défaut en mode de sélection de programme. Dans le cas contraire,

Dans votre demande, notez la référence du produit (PNC) située sur la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre lave-vaisselle, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec votre appareil.

définissez le mode de sélection de programme de la manière suivante :

Maintenez la touche RESET enfoncée jusqu'à ce que l'appareil passe en mode

Programmation.

Comment entrer en mode utilisateur

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Programmation.

Pour entrer en mode utilisateur, maintenez les touches et enfoncées jusqu'à ce que les voyants ,

, , , et se mettent à clignoter et que plus rien ne s'affiche.

Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles d'équivalence.

L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté de l'eau dans votre région. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour vous garantir de bons résultats de lavage.

33

Dureté de l'eau

Degrés alle‐ mands (°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

Degrés fran‐

çais (°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

15 - 18

11 - 14

4 - 10

<4

1) Réglages d'usine.

2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.

26 - 32

19 - 25

7 - 18

<7

Quel que soit le type de détergent utilisé, réglez le niveau de dureté de l'eau approprié afin d'activer le voyant de remplissage du sel régénérant.

Les pastilles tout-en-1 contenant du sel régénérant ne sont pas assez efficaces pour adoucir l'eau dure.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

<0.7

Comment régler le niveau de l'adoucisseur d'eau

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et

sont éteints.

• Le voyant clignote toujours.

• L'affichage indique le réglage actuel : Par ex., = niveau 5.

2. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour modifier le réglage.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

mmol/l

8.4 - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

Degrés

Clarke

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Réglage du ni‐ veau de l'adoucis‐ seur d'eau

10

9

8

7

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Notification du réservoir de liquide de rinçage vide

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches. Il est libéré automatiquement au cours de la phase de rinçage chaud.

Lorsque le réservoir du liquide de rinçage est vide, l'indicateur du liquide de rinçage apparaît pour vous indiquer qu'il doit être rempli. Si les résultats de séchage sont satisfaisants en n'utilisant que des pastilles tout en 1, il est possible de désactiver la notification indiquant qu'il faut remplir le réservoir de liquide de rinçage. Cependant, pour de meilleures performances de séchage, utilisez toujours du liquide de rinçage.

Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout en 1 sans agent de rinçage, activez la notification pour que le voyant Remplissage du liquide de rinçage reste actif.

34

Comment désactiver la notification du distributeur de liquide de rinçage vide

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et

sont éteints.

• Le voyant clignote toujours.

• L'affichage indique le réglage actuel.

= la notification du distributeur de liquide de rinçage vide est désactivée.

= la notification du distributeur de liquide de rinçage vide est activée.

2. Appuyez sur pour modifier le réglage.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Le niveau du liquide de rinçage

Il est possible de définir la quantité de liquide de rinçage libérée entre le niveau 1

(quantité minimale) et le niveau 6

(quantité maximale). Le dosage 0 désactive le distributeur de liquide de rinçage et le liquide de rinçage n'est pas diffusé.

Réglage d'usine : niveau 4

Comment régler le niveau de liquide de rinçage

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et

sont éteints.

• Le voyant continue à clignoter.

• L'affichage indique le réglage actuel : Par ex., = niveau 4.

– Les niveaux de liquide de rinçage s'étendent sur une plage allant de 0A à 6A, où le niveau 0A signifie que le liquide de rinçage n'est pas utilisé.

2. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour modifier le réglage.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Signaux sonores

Des signaux sonores retentissent lorsqu'une anomalie de fonctionnement s'est produite. Il est impossible de désactiver ces signaux sonores.

Un signal sonore retentit également lorsque le programme est terminé. Par défaut, ce signal sonore est désactivé, mais il est possible de l'activer.

Comment activer le signal sonore de fin de programme

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et

sont éteints.

• Le voyant clignote toujours.

• L'affichage indique le réglage actuel.

– = le signal sonore est désactivé.

– = le signal sonore est activé.

2. Appuyez sur pour modifier le réglage.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Comment régler la couleur du faisceau TimeBeam

Il est possible de modifier la couleur du faisceau TimeBeam afin qu'elle soit assortie à la couleur du sol de votre cuisine. Différentes couleurs sont

disponibles. Le faisceau TimeBeam peut

également être désactivé.

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et

sont éteints.

• Le voyant clignote toujours.

• Un chiffre et la lettre C s'affichent.

Chaque chiffre est associé à une couleur différente.

– = TimeBeam désactivé.

2. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour modifier la couleur.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

AirDry

L'option AirDry améliore les résultats de séchage en utilisant moins d'énergie.

35

L'option AirDry est automatiquement activée avec tous les programmes, à l'exception de Rinse Hold (si disponible).

Pour améliorer les performances de séchage, reportez-vous à l'option Extra

Dry ou activez l'option AirDry.

ATTENTION! Si les enfants peuvent accéder à l'appareil, nous vous conseillons de désactiver l'option AirDry car l'ouverture de la porte pourrait présenter un danger.

Comment désactiver l'option

AirDry

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Utilisateur.

1. Appuyez sur .

• Les voyants , , , et sont éteints.

• Le voyant toujours.

clignote

• L'affichage indique le réglage actuel.

= l'option AirDry est désactivée.

= l'option AirDry est activée.

2. Appuyez sur réglage.

pour modifier le

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste ouverte.

ATTENTION! Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Si par la suite vous refermez la porte pendant 3 minutes, le programme en cours se termine.

36

OPTIONS

Les options souhaitées doivent

être activées à chaque fois, avant de lancer un programme.

Vous ne pouvez pas activer ni désactiver ces options pendant le déroulement d'un programme.

Toutes les options ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Si vous sélectionnez des options non compatibles, l'appareil désactive automatiquement une ou plusieurs de ces options. Seuls les voyants correspondant aux options toujours activées restent allumés.

Si une option n'est pas compatible avec un programme, le voyant correspondant est éteint ou clignote rapidement pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Activer des options peut avoir un impact sur la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que sur la durée du programme.

Extra Dry

Activez cette option pour améliorer les performances de séchage.

Extra Dry est une option permanente pour tous les programmes, à l'exception de Eco

50°. Elle est automatiquement activée lors des cycles suivants. Vous pouvez changer la configuration à tout moment.

À chaque fois que vous sélectionnez le programme Eco

50°, l'option Extra Dry est désactivée et doit être sélectionnée manuellement.

Activer l'option Extra Dry désactive l'option

Time Saver et inversement.

Comment activer l'option Extra

Dry

Appuyez sur .

Le voyant correspondant est allumé.

L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

Time Saver

La fonction Time Saver permet de réduire la durée du programme sélectionné d'environ 50%.

Les résultats de lavage seront les mêmes qu'avec la durée normale du programme.

Les résultats de séchage peuvent être moins satisfaisants.

Cette option augmente la pression et la température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont réduites.

Par défaut, l'option Time Saver est désactivée, mais il est possible de l'activer manuellement. Cette option ne peut pas

être utilisée en combinaison avec Extra

Dry.

Comment activer l'option Time

Saver

Appuyez sur .

Le voyant correspondant est allumé.

L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

37

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Assurez-vous que le réglage actuel de l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.

2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.

3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

4. Ouvrez le robinet d'eau.

5. Lancez un programme pour éliminer tous les résidus qui peuvent toujours se trouver à l'intérieur de l'appareil.

N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.

Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil peut prendre 5 minutes pour recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau. Pendant ce temps, l'appareil semble ne pas fonctionner. La phase de lavage ne démarre qu'une fois cette procédure achevée. La procédure sera répétée régulièrement.

Réservoir de sel régénérant

ATTENTION! Utilisez uniquement du gros sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Le sel fin augmente le risque de corrosion.

Le sel permet de recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir de sel régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la gauche et retirez-le.

2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement la première fois).

3. Remplissez le réservoir avec du sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit rempli).

4. Secouez doucement l'entonnoir par la poignée pour faire tomber les derniers grains qu'il contient.

5. Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.

6. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la droite pour le refermer.

ATTENTION! De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Afin d'éviter la corrosion, lancez immédiatement le programme le plus court après avoir rempli le réservoir de sel régénérant.

Ne placez pas de vaisselle dans les paniers.

38

Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage

A B

C

ATTENTION! Utilisez uniquement du liquide de rinçage spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

1. Ouvrez le couvercle (C).

2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à ce que le liquide de rinçage atteigne le repère « MAX ».

3. Si le liquide de rinçage déborde,

épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle se verrouille correctement.

Remplissez le distributeur de liquide de rinçage lorsque le voyant (A) s'allume.

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Ouvrez le robinet d'eau.

2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est en mode

Programmation.

• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir.

• Si le voyant du liquide de rinçage est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

3. Chargez les paniers.

4. Ajoutez le produit de lavage.

5. Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

Utilisation du produit de lavage

A B

C

ATTENTION! Utilisez uniquement un produit de lavage spécial pour lavevaisselle.

1. Appuyez sur la touche de déverrouillage (A) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage sous forme de poudre ou tablette dans le compartiment approprié (B).

3. Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite

39

quantité de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle se verrouille correctement.

Réglage et départ d'un programme

Départ d'un programme

1. Laissez la porte de l'appareil entrouverte.

2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode

Programmation.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ou jusqu'à ce que le numéro du programme sélectionné s'affiche. Le numéro du programme s'affiche pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme s'affiche.

4. Sélectionnez les options compatibles.

5. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.

Démarrage d'un programme avec départ différé

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique le délai choisi pour le départ différé (de 1 à 24 heures).

Le voyant est allumé.

3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le décompte.

Pendant un décompte, il est possible d'allonger le délai du départ différé, mais pas de changer le programme et les options.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.

Ouverture de la porte au cours du fonctionnement de l'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la consommation d'énergie et la durée du programme. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.

Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le programme en cours s'arrête.

Ceci ne se produit pas si la porte est ouverte par la fonction AirDry.

Annulation du départ différé au cours du décompte

Lorsque vous annulez le départ différé, vous devez régler de nouveau le programme et les options.

Maintenez la touche RESET enfoncée jusqu'à ce que l'appareil passe en mode

Programmation.

Annulation du programme

Maintenez la touche RESET enfoncée jusqu'à ce que l'appareil passe en mode

Programmation.

Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.

Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, 0:00 s'affiche. Le voyant est allumé.

Toutes les touches sont inactives, à l'exception de la touche Marche/Arrêt.

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou attendez que la fonction Auto off l'éteigne automatiquement.

40

Si vous ouvrez la porte avant l'activation de la fonction Auto off, l'appareil s'éteint automatiquement.

2. Fermez le robinet d'eau.

Fonction Auto off

Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas.

CONSEILS

Raccordement

Suivez les conseils ci-dessous pour garantir des résultats de lavage et de séchage optimaux au quotidien, et pour vous aider à protéger l'environnement.

• Videz les plus gros résidus alimentaires des plats dans une poubelle.

• Ne rincez pas vos plats à la main au préalable. Si nécessaire, sélectionnez un programme avec une phase de prélavage.

• Utilisez toujours tout l'espace des paniers.

• Vérifiez que les plats ne se touchent pas dans les paniers ou ne se recouvrent pas les uns les autres.

L'eau peut ainsi atteindre toute la vaisselle et la laver parfaitement.

• Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de rinçage et du sel régénérant séparément, ou des pastilles tout en 1.

Suivez les instructions inscrites sur l'emballage.

• Sélectionnez un programme en fonction du type de vaisselle et du degré de salissure. Le programme Eco

50° est le plus économe en termes d'utilisation d'eau et de consommation d'énergie.

Utilisation de sel régénérant, de liquide de rinçage et de produit de lavage

• Utilisez uniquement du sel régénérant, du liquide de rinçage et du produit de lavage conçus pour les lave-vaisselle.

La fonction s'active :

• 5 minutes après la fin du programme de lavage.

• Au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré.

D'autres produits peuvent endommager l'appareil.

• Dans les régions où l'eau est dure ou très dure, nous recommandons l'utilisation séparée d'un détergent simple (poudre, gel, pastille, sans fonction supplémentaire), de liquide de rinçage et de sel régénérant pour des résultats de lavage et de séchage optimaux.

• Au moins une fois par mois, effectuez un cycle en utilisant un nettoyant spécialement conçu pour cet appareil.

• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.

• N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Que faire si vous ne voulez plus utiliser de pastilles tout en 1

Avant de commencer à utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide de rinçage séparément, effectuez la procédure suivante.

1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau maximal.

2. Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.

41

3. Lancez le programme le plus court avec une phase de rinçage. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.

4. Lorsque le programme de lavage est terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région.

5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.

6. Activez la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

Chargement des paniers

• N'utilisez l'appareil que pour laver des articles adaptés au lave-vaisselle.

• Ne lavez pas au lave-vaisselle des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.

• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau

(éponges, chiffons de nettoyage).

• Retirez les plus gros résidus alimentaires des plats.

• Faites tremper la vaisselle contenant des aliments brûlés avant de la placer dans l'appareil.

• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.

• Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.

• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Veillez à ce que les articles ne puissent pas bouger.

• Placez les petits articles et les couverts dans le bac à couverts.

• Placez les petits articles et les couverts dans le panier à couverts.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer un programme.

Avant le démarrage d'un programme

Avant de lancer le programme sélectionné, assurez-vous que :

• Les filtres sont propres et correctement installés.

• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.

• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.

• Il y a assez de sel régénérant et de liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles tout en 1).

• La vaisselle est bien positionnée dans les paniers.

• Le programme est adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

• Vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.

Déchargement des paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.

2. Commencez par décharger le panier inférieur, puis le panier supérieur.

Une fois le programme terminé, il peut rester de l'eau sur les surfaces intérieures de l'appareil.

AVERTISSEMENT! Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage.

Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.

42

Nettoyage des filtres

Le système de filtrage se compose de trois éléments.

C

B

A

1. Faites pivoter le filtre (B) dans le sens antihoraire puis sortez-le.

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur d'eau.

6. Remettez le filtre plat à sa place (A).

Vérifiez qu'il est correctement positionné sous les deux guides.

2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).

3. Retirez le filtre plat (A).

7. Remontez les filtres (B) et (C).

8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat

(A). Tournez-le dans le sens horaire jusqu'à la butée.

4. Lavez les filtres.

ATTENTION! Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.

Nettoyage du bras d'aspersion supérieur

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le bras d'aspersion supérieur afin d'éviter que ses orifices ne se bouchent.

Si les orifices sont bouchés, les résultats de lavage peuvent ne pas être satisfaisants.

1. Sortez entièrement le panier supérieur en le tirant vers l'extérieur.

2. Pour détacher le bras d'aspersion du panier, poussez le bras vers le haut tout en le tournant vers la droite.

4. Pour réinstaller le bras d'aspersion, pousser le bras vers le haut tout en le tournant vers la gauche, jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

43

3. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices.

Nettoyage extérieur

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

• Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.

Nettoyage intérieur

• Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le joint en caoutchouc de la porte, avec un chiffon doux humide.

• Pour maintenir des performances optimales, utilisez un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle (au moins une fois par mois). Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.

• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, d'outils tranchants,

44

de produits chimiques agressifs, d'éponges métalliques, ni de solvants.

• Utiliser régulièrement des programmes de courte durée peut provoquer une accumulation de graisse et de tartre à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cela, lancez un programme long au moins

2 fois par mois.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT! Une mauvaise réparation de l'appareil peut entraîner un danger pour la sécurité de l'utilisateur. Toute réparation ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

La plupart des problèmes peuvent être résolus sans avoir recours au service après-vente agréé.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur les problèmes possibles.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme.

Problème et code d'alarme

L'appareil ne s'allume pas.

Le programme ne démarre pas.

L'appareil ne se remplit pas d'eau.

L'affichage indique

.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

L'affichage indique .

ou

Cause et solution possibles

• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

• Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.

• Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.

• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

• L'appareil recharge la résine à l'intérieur de l'adoucisseur d'eau. La durée de cette procédure est d'environ 5 minu‐ tes.

• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.

• Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.

• Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.

• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.

• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.

• Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.

• Assurez-vous que le filtre du tuyau de vidange de l'eau n'est pas obstrué.

• Assurez-vous que le système du filtre intérieur n'est pas obstrué.

• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.

45

Problème et code d'alarme

Le système de sécurité antidébordement s'est déclen‐ ché.

L'affichage indique .

L'appareil s'arrête et redé‐ marre plusieurs fois en cours de fonctionnement.

Le programme dure trop longtemps.

Cause et solution possibles

• Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-ven‐ te agréé.

• C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux et des économies d'énergie.

• Si vous avez sélectionné l'option de départ différé, annu‐ lez-le ou attendez la fin du décompte.

• Activez l'option Time Saver pour réduire la durée du pro‐ gramme.

• Activer certaines options peut rallonger la durée du pro‐ gramme.

• Ceci est normal. L'appareil fonctionne correctement.

Le temps restant sur l'affi‐ chage augmente et passe presque instantanément à la fin du programme.

Petite fuite au niveau de la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil est dif‐ ficile à fermer.

Bruit de cliquetis ou de bat‐ tement à l'intérieur de l'ap‐ pareil.

L'appareil déclenche le dis‐ joncteur.

Reportez-vous aux chapitres

« Avant la première

utilisation », « Utilisation

quotidienne » ou « Conseils » pour connaître les autres causes probables.

• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

• La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve. Ré‐ glez le pied arrière (si disponible).

• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

• De la vaisselle dépasse des paniers.

• La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les pa‐ niers. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

• Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner li‐ brement.

• L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter tous les ap‐ pareils en cours de fonctionnement simultanément. Véri‐ fiez l'ampérage de la prise et la capacité du mètre, ou étei‐ gnez l'un des appareils qui sont en cours de fonctionne‐ ment.

• Défaut électrique interne de l'appareil. Faites appel à un service après-vente agréé.

Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour les codes d'alarme ne figurant pas dans le tableau, contactez le service après-vente agréé.

46

Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants

Problème

Résultats de lavage insatisfai‐ sants.

Résultats de séchage insatis‐ faisants.

Il y a des traînées blanchâtres ou pellicules bleuâtres sur les verres et la vaisselle.

Il y a des taches et traces de gouttes d'eau séchées sur les verres et la vaisselle.

La vaisselle est mouillée.

L'intérieur de l'appareil est hu‐ mide.

Cause et solution possibles

• Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidien‐

ne », « Conseils » et au manuel de chargement du pa‐ nier.

• Utilisez un programme de lavage plus intense.

• Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Repor‐ tez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

• La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée.

• Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de rinçage n'est pas suffisant. Placez le sélecteur de do‐ sage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.

• Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être essuyés.

• Pour de meilleures performances de séchage, activez les options Extra Dry et AirDry.

• Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout en 1.

• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop impor‐ tante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐ ge sur un niveau plus faible.

• La quantité de produit de lavage est excessive.

• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffi‐ sante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐ ge sur un niveau plus élevé.

• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.

• Pour de meilleures performances de séchage, activez les options Extra Dry et AirDry.

• Le programme ne contient pas de phase de séchage ou une phase de séchage à basse température.

• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.

• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.

• Il se peut que la qualité des pastilles tout en 1 soit en cause. Essayez une marque différente ou activez le dis‐ tributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles tout en 1.

• Ceci n'est pas un défaut de l'appareil. De l'air humide se condense sur les parois de l'appareil.

47

Problème

Mousse inhabituelle en cours de lavage.

Traces de rouille sur les cou‐ verts.

Il y a des résidus de détergent dans le distributeur de produit de lavage à la fin du program‐ me

Odeurs à l'intérieur de l'appa‐ reil.

Dépôts calcaires sur la vais‐ selle, dans la cuve et à l'inté‐ rieur de la porte.

Vaisselle ternie, décolorée ou

ébréchée.

Cause et solution possibles

• Utilisez uniquement des produits de lavage spéciale‐ ment conçus pour les lave-vaisselle.

• Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage.

Faites appel à un service après-vente agréé.

• Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le la‐ vage. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur

d'eau ».

• Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Évitez de placer les couverts en ar‐ gent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.

• La pastille de détergent est restée coincée dans le distri‐ buteur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entiè‐ rement éliminée par l'eau.

• L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'asper‐ sion n'est pas bloqué ou obstrué.

• Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne blo‐ quent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de li‐ quide de rinçage.

• Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».

• Le niveau de sel régénérant est bas. Vérifiez le voyant de sel régénérant.

• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dévissé.

• L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au chapi‐ tre « Adoucisseur d'eau ».

• Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de l'eau même si vous utilisez des pastilles tout-en-un.

Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».

• Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'appareil avec un nettoyant spécial pour le détartrage de l'appa‐ reil.

• Testez différents produits de lavage.

• Contactez le fabricant du produit de lavage.

• Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des arti‐ cles adaptés au lave-vaisselle.

• Chargez et déchargez le panier avec précautions. Re‐ portez-vous au manuel de chargement du panier.

• Placez les objets délicats dans le panier supérieur.

• Pour la vaisselle délicate et les verres, sélectionnez le programme spécial. Reportez-vous au chapitre « Pro‐

grammes ».

48

Reportez-vous aux chapitres

« Avant la première

utilisation », « Utilisation

quotidienne » ou « Conseils » pour connaître les autres causes probables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Branchement électrique

1)

Pression de l'arrivée d'eau

Largeur / hauteur / profondeur

(mm)

Tension (V)

Fréquence (Hz) bar (minimum et maximum)

MPa (minimum et maximum)

596 / 818 - 898 / 550

200 - 240

50 / 60

0.5 - 8

0.05 - 0.8

max. 60 °C Arrivée d'eau

Capacité

Consommation électrique

Eau froide ou eau chaude

2)

Couverts

Mode « Veille » (W)

15

5.0

Mode « Éteint » (W) 0.10

1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez

à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits

électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

*

49

50

51

Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel. Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.

La plaque d’identification de l’appareil se trouve à l’intérieur de l’appareil. En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.

117880821-A-282018

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents