Electrolux ESL7845RA Korisnički priručnik

Add to My manuals
76 Pages

advertisement

Electrolux ESL7845RA Korisnički priručnik | Manualzz
ESL7845RA
HR
CS
SK
Perilica posuđa
Myčka nádobí
Umývačka
Upute za uporabu
Návod k použití
Návod na používanie
2
26
50
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................7
5. PROGRAMI........................................................................................................ 7
6. POSTAVKE........................................................................................................ 9
7. OPCIJE.............................................................................................................11
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 13
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................15
10. SAVJETI......................................................................................................... 18
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................19
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................21
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 25
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima;
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smještaja.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti
između 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 13
mjesta.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Pribor za jelo stavite u košaru za pribor za jelo s
oštrim rubovima okrenutom prema dolje, ili ga stavite
u ladicu za pribor za jelo u vodoravan položaj s oštrim
rubovima okrenutim prema dolje.
Ne ostavljajte uređaj s otvorenim vratima bez nadzora
kako biste izbjegli da ih slučajno nagazite.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Ako uređaj ima ventilacijske otvore na dnu, oni se ne
smiju pokrivati, npr. tepihom.
Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu
pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari
komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Provjerite da li je uređaj postavljen
ispod i blizu sigurnih konstrukcija.
•
•
2.2 Električni priključak
•
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Samo za UK i Irsku. Uređaj ima
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač, koristite:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
HRVATSKI
•
•
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim električnim
kabelom.
•
Zapaljive predmete ili predmete
navlažene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
2.5 Osvjetljenje unutrašnjosti
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
Ovaj uređaj ima unutarnju žaruljicu
koja se uključuje kad otvorite vrata i
isključuje kad ih zatvorite.
Žarulja u ovom uređaju nije prikladna
za osvjetljenje sobe domaćinstva.
Za zamjenu žarulje se obratite
servisnom centru.
2.6 Servisiranje
•
UPOZORENJE!
Opasan napon.
Ako je crijevo za dovod vode
oštećeno, odmah zatvorite slavinu za
vodu iskopčajte utikač iz strujne
utičnice. Za zamjenu crijeva za dovod
vode kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
•
•
2.4 Upotreba
•
•
•
•
•
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Pridržavajte se sigurnosnih
uputa na ambalaži deterdženta.
Ne pijte i ne igrajte se s vodom u
uređaju.
Ne vadite posuđe iz uređaja prije
završetka programa. Neki deterdženti
mogu ostati na posuđu.
Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Preporučujemo korištenje isključivo
originalnih rezervnih dijelova.
Kada kontaktirate ovlašteni servisni
centar, provjerite imate li sljedeće
informacije, dostupne na nazivnoj
pločici.
Model:
PNC:
Serijski broj:
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
5
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Glavna mlaznica
Gornja mlaznica
Donja mlaznica
Filtri
Natpisna pločica
Spremnik soli
Ventilacijski otvor
Spremnik sredstva za ispiranje
3.1 TimeBeam
TimeBeam je svjetlo koje se prikazuje na
podu ispod vrata uređaja.
• Kada se program pokrene, uključuje
se trajanje programa.
• Kada se program završi, 0:00 i
CLEAN se isključuje.
• Kada se pokrene odgođeni start,
uključuje se trajanje odbrojavanja i
DELAY.
• Ako dođe do kvara na uređaju,
pojavljuje se šifra alarma.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Spremnik za deterdžent
Comfort Lift košara
Ručica brave
Ručica donje košare
Gornja košara
Ladica za pribor za jelo
HRVATSKI
7
kad je tijekom faze sušenja
uključeno AutoOpen
projekcija na podu možda
neće biti potpuno vidljiva. Za
provjeru preostalog vremena
trajanja programa,
pogledajte na zaslon na
upravljačkoj ploči.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
5 Tipka OK
6 Navigacijska tipka (dolje)
Tipka za uključivanje/isključivanje
Navigacijska tipka (gore)
Prikaz
Tipka Option
4.1 Ponašanje tipki
•
Navigacijske tipke (gore i dolje)
• Koristite te tipke za listanje popisa i
informativnih tekstova koji se
prikazuju na zaslonu.
Dugi pritisak (3 s) tijekom trajanja
odgode početka ili programa izbrisati
će odgodu početka, program i opcije.
Na zaslonu se prikazuje osnovni
program: ECO.
OK tipka
• Kratki pritisak: Potvrđuje odabir
programa, opcija i postavki.
• Dugi pritisak: Pokretanje programa
MyFavourite.
Ako niti jedan program nije spremljen,
prikazuje se Postavite MyFavourite.
Option tipka
• Kratkim pritiskom ulazi se u popis
opcija.
• Kratkim pritiskom u popisu opcija
vraća se natrag na popis programa.
• Kratkim pritiskom u popisu postavki
vraća se natrag na popis opcija.
5. PROGRAMI
Faze
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze programa
Opcije
ECO 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
TimeManager
XtraDry
8
www.electrolux.com
Faze
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze programa
Opcije
AutoFlex 2)
•
•
Sve
Posuđe, pribor
za jelo, tave i
posude
•
•
•
Različito
zaprljano
Posuđe, pribor
za jelo, tave i
posude
•
•
FlexiWash 3)
•
•
•
•
Predpranje
Pranje od 45 °C
do 70 °C
Ispiranja
Sušenje
XtraDry
TimeManager
XtraDry
•
•
Predpranje
•
Pranje 50 °C i 65 •
°C
Ispiranja
Sušenje
Intensive
•
•
Jako zaprljano
Posuđe, pribor
za jelo, tave i
posude
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
TimeManager
XtraDry
Quick Plus 4)
•
Svježe zaprljano •
posuđe
•
Posuđe i pribor
za jelo
Pranje 60 °C
Ispiranja
•
XtraDry
Normalno ili
•
lagano zaprljano •
Osjetljivo i
•
stakleno posuđe
Pranje 45 °C
Ispiranja
Sušenje
•
XtraDry
Sve
Predpranje
•
Glass Care
•
•
Rinse & Hold 5) •
•
1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i štedjeti energiju za
uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za
testiranje).
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski
prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
3) Ovim programom možete prati različito zaprljano posuđe. Jako zaprljano u donjoj košari i
normalno zaprljano u gornjoj košari. Tlak i temperatura vode u donjoj košari viši su nego u
gornjoj košari.
4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u
kratkom vremenu.
5) Ovim programom možete brzo ispirati posuđe kako bi se spriječilo da se ostaci hrane
zalijepe na posuđe te stvaranje mirisa u uređaju. Uz ovaj program nemojte koristiti deter‐
džent.
5.1 Podaci o potrošnji
Program 1)
ECO
Razina
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
11
0.832
232
HRVATSKI
Razina
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
AutoFlex
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
FlexiWash
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
Program 1)
Intensive
Quick Plus
10
0.9
30
Glass Care
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
4
0.1
14
Rinse & Hold
9
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posu‐
đa mogu promijeniti vrijednosti.
5.2 Informacije za ustanove za
testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju
karakteristika testiranja pošaljite poruku
elektronskom poštom:
[email protected]
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se
nalazi na nazivnoj pločici.
6. POSTAVKE
6.1 Popis postavki
Kako biste vidjeli popis postavki,
odaberite Settings (Postavke) na popisu
postavki.
Settings (Postavke)
Vrijednosti
Zaslon
MyFavourite
Popis programa
Postavite vaš omiljeni
dnevni program.
Pogledajte odgovarajuće
informacije u poglavlju.
AutoOpen
UKLJ. (osnovna
vrijednost)
ISKLJ.
Postavite automatsko
otvaranje vrata za sve pro‐
grame osim Rinse & Hold.
Pogledajte odgovarajuće
informacije u ovom
poglavlju.
Zvučni signal završetka
UKLJ.
ISKLJ.
Obavješćuje vas kada je
program završen.
Tvorničke postavke: isklj.
Tonovi tipke
Isklj
Klik
Zvučni signal
Postavite zvuk tipki kad su
pritisnute.
10
www.electrolux.com
Settings (Postavke)
Vrijednosti
Zaslon
Zapremnina
Od razine 1 do razine Podešavanje glasnoće
10.
zvuka.
Svjetlina
Od razine 0 do razine Promjena osvjetljenja
9.
zaslona.
Kontrast
Od razine 0 do razine Promjena kontrasta
9.
zaslona.
Tvrdoća vode
Od razine 1 do razine Postavite razinu omekšiva‐
10.
ča vode u skladu s tvrdo‐
ćom vode u vašem
području.
Tvorničke postavke: razina
5.
Razina sredstva ispiranje
Od razine 0 do razine
6.
Razina 0 = bez
ispuštanja sredstva
za ispiranje.
Postavite razinu u
spremniku sredstva za
ispiranje u skladu s potreb‐
nom količinom sredstva za
ispiranje.
Tvorničke postavke: razina
4.
Jezici
Popis jezika.
Postavite željeni jezik.
Osnovni jezik: Engleski.
Prikaz na podu
Popis boja.
Postavite boju za
TimeBeam
Resetiraj postavke
Reset
Vraća uređaj na tvorničke
postavke.
6.2 Kako promijeniti postavku s
2 vrijednosti (UKLJ. i ISKLJ.)
6.3 Kako promijeniti postavku s
višestrukim vrijednostima
Kad je postavka promijenjena, ostat će
važeća čak i ako program završi ili se
program u tijeku poništi.
Kad je postavka promijenjena, ostat će
važeća čak i ako program završi ili se
program u tijeku poništi.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipku Option.
Odaberite Settings (Postavke).
Pritisnite tipku OK.
Odaberite postavku za promjenu.
Pritisnite tipku OK za promjenu
vrijednosti iz UKLJ. u ISKLJ. ili
obratno.
6. Pritiščite tipku Option dok se na
zaslonu ne prikaže popis programa.
Pritisnite tipku Option.
Odaberite Settings (Postavke).
Pritisnite tipku OK.
Odaberite postavku za promjenu.
Pritisnite tipku OK za ulazak u
sljedeću razinu.
6. Odaberite novu vrijednost.
7. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
8. Pritiščite tipku Option dok se na
zaslonu ne prikaže popis programa.
HRVATSKI
6.4 Pokretanje programa
MyFavourite
1. Pritisnite i držite OK otprilike 3
sekunde, dok se na zaslonu ne
prikaže MyFavourite.
2. Za pokretanje programa zatvorite
vrata uređaja.
11
6.6 AutoOpen
Opcija AutoOpen poboljšava rezultate
sušenja uz manju potrošnju energije.
6.5 Kako spremiti MyFavourite
program
Istovremeno možete spremiti samo 1
program. Nova postavka poništava
prethodnu.
1. Pritisnite tipku Option.
2. Odaberite Settings (Postavke).
3. Pritisnite tipku OK.
4. Odaberite MyFavourite.
5. Pritisnite tipku OK.
Na zaslonu se prikazuje popis programa.
6. Odaberite program.
7. Pritisnite tipku OK.
8. Na zaslonu se prikazuje Dodaj opciju
i Gotovo.
• Odaberite Gotovo ako želite
spremiti program bez opcija i
pritisnite tipku OK.
• Odaberite Dodaj opciju za
dodavanje opcija programu i
pritisnite tipku OK za potvrdu. Kad
je opcija odabrana, na zaslonu se
prikazuje Dodaj opciju i Gotovo.
Ako želite odabrati drugu opciju,
opet odaberite Dodaj opciju, a u
protivnom odaberite Gotovo.
9. Pritisnite tipku OK.
Ako program ima opciju TimeManager
morate odabrati Brzo ili Uobičajeni.
10. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Na zaslonu se potvrđuje da je program
MyFavourite spremljen.
Dok je u tijeku faza sušenja
uređaj otvara vrata. Potom
su vrata uređaja odškrinuta.
OPREZ!
Ne pokušavajte zatvoriti
vrata uređaja tijekom 2
minute nakon automatskog
otvaranja. To može
prouzročiti oštećenja
uređaja.
OPREZ!
U slučaju prisutnosti djece,
sustav AutoOpen može se
isključiti ako želite vrata
držati zatvorena na kraju
ciklusa.
AutoOpen automatski se aktivira sa svim
programima, osimg Rinse & Hold.
Da biste povećali učinkovitost sušenja,
pogledajte opciju XtraDry ili aktivirajte
AutoOpen.
7. OPCIJE
Željene opcije moraju se
aktivirati svaki put prije
početka programa.
Nije moguće uključiti ili
isključiti opcije dok program
radi.
Nisu sve opcije međusobno
kompatibilne. Ako ste
odabrali nekompatibilne
opcije, uređaj će automatski
deaktivirati jednu ili više njih.
Ostati će uključeni samo
indikatori još uvijek
uključenih opcija.
12
www.electrolux.com
7.1 Popis opcija
Opcije
Vrijednosti
Zaslon
Odgodi početak
Od 1 do 24 sata
ISKLJ. (osnovna vrijednost)
Odgoda početka pro‐
grama.
XtraDry
UKLJ.
ISKLJ. (osnovna vrijednost)
Ovu opciju uključite ako
želite pojačati sušenje.
Pogledajte odgovarajuće
informacije u poglavlju.
Settings (Po‐
stavke)
Unesite postavke uređaja
7.2 Način postavljanja opcije
Popis opcija prikazati će samo opcije
primjenjive na trenutno odabrani
program. Opcije koje se ne mogu
mjenjati nisu prikazane.
Neke opcije međusobno nisu
kompatibilne. Kad postavite 2 opcije koje
međusobno nisu kompatibilne, uređaj će
automatski isključiti jednu od opcija.
Kad program završi ili se poništi, opcije
se postavljaju na osnovne vrijednosti.
1. Pritisnite tipku Option.
2. Odaberite opciju.
Zaslon prikazuje vrijednost opcije
navedenu u zagradama.
3. Pritisnite tipku OK za promjenu
vrijednosti iz ISKLJ. u UKLJ. ili
obratno.
Ako je odabrana opcija Odgodi početak,
kad pritisnete tipku OK na zaslonu se
prikazuje broj sati dostupnih za odgodu
početka. Odaberite broj sati i ponovno
pritisnite tipku OK za potvrdu.
4. Za povratak na popis programa,
pritiščite tipku Option dok se na
zaslonu ne prikaže odabrani
program.
7.3 XtraDry
Kada želite pojačati sušenje aktivirajte
ovu opciju. Upotreba ove opcije može
utjecati na trajanje nekih programa,
potrošnju vode i temperaturu posljednjeg
ispiranja.
Opcija XtraDry trajna je opcija za sve
programe osim za ECO i nije je potrebno
odabirati kod svakog ciklusa.
Svaki put kada se aktivira funkcija ECO,
opcija XtraDry isključuje se i potrebno ju
je odabrati ručno. U drugim programima
postavka XtraDry je trajna i automatski
se upotrebljava u sljedećem ciklusu. Ta
konfiguracija može se u svakom trenutku
promijeniti.
Aktiviranjem funkcije XtraDry deaktivira
se funkcija TimeManager.
7.4 TimeManager
Ova opcija povećava tlak i temperaturu
vode.
Faze pranja i sušenja su kraće. Ukupno
trajanje programa smanjuje se za
približno 50%.
Rezultati pranja isti su kao s normalnim
trajanjem programa, ali rezultati sušenja
mogu biti manje zadovoljavajući.
Opcija TimeManager nije primjenjiva na
sve programe.
1. Listajte kroz popis programa i
odaberite program.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Ako je opcija TimeManager primjenjiva
na odabrani program, zaslon prikazuje 2
uvjeta, Brzo i Uobičajeni i trajanje
programa za svaki uvjet:
• Brzo: TimeManager uključeno. Za
potvrdu pritisnite tipku OK.
• Uobičajeni: TimeManager
isključeno. Za potvrdu pritisnite
tipku OK.
HRVATSKI
13
8. PRIJE PRVE UPORABE
Kad prvi put uključite uređaj potrebno je
postaviti jezik. Zadani jezik je engleski.
1. Postavite jezik.
• Pritisnite OK za potvrdu
engleskog jezika.
• Na popisu dostupnih jezika dođite
do novog jezika i pritisnite OK za
potvrdu.
2. Provjerite odgovara li trenutna
postavka omekšivača vode tvrdoći
vode. Ako nije, prilagodite razinu
omekšivača vode.
3. Napunite spremnik za sol.
4. Napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
5. Otvorite slavinu.
6. Pokrenite program za uklanjanje svih
zaostalih ostataka koji mogu biti u
uređaju. Ne koristite deterdžent i ne
punite košare.
Kada pokrenete program uređaju će
možda trebati 5 minuta kako bi se smola
napunila u omekšivač vode. Izgleda da
uređaj ne radi. Faza pranja započinje tek
kada se ovaj postupak dovrši. Postupak
će se povremeno ponavljati.
8.1 Omekšivač vode
Omekšivač vode uklanja minerale iz
vode koji bi imali štetan utjecaj na
rezultate pranja i na uređaj.
Što je više tih minerala, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim
ekvivalentnim ljestvicama.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog
vodoopskrbnog poduzeća. Važno je
postaviti ispravnu razinu omekšivača
vode kako bi se osigurali dobri rezultati
pranja.
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi (°fH)
mmol/l
Clarke
stupnjevi
Razina omekšiva‐
ča vode
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tvorničke postavke.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Bez obzira koristite li standardni
deterdžent ili višenamjenske tablete
(sa solju ili bez nje), postavite
ispravnu razinu tvrdoće vode kako bi
indikator za punjenje solju ostao
uključen.
14
www.electrolux.com
Višenamjenske tablete koje
sadrže sol nisu dovoljno
učinkovite za omekšavanje
tvrde vode.
8.2 Spremnik za sol
OPREZ!
Upotrebljavajte samo sol
izričito namijenjenu za
perilice posuđa.
Sol se koristi za nadopunu smole u
omekšivač vode te kako bi se osigurali
dobri rezultati pranja u svakodnevnoj
uporabi.
Kako puniti spremnik za sol
Osigurajte da je Comfort Lift
prazan i u gornjem položaju.
1. Okrenite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od smjera
kazaljke na satu i skinite ga.
2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
3. Napunite spremnik za sol solju za
perilicu posuđa.
5. Okrenite čep spremnika za sol u
smjeru kazaljke na satu kako biste ga
zatvorili.
OPREZ!
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Nakon što
napunite spremnik za sol
odmah pokrenite program
kako biste spriječili koroziju.
8.3 Spremnik sredstva za
ispiranje
Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju
posuđa bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje automatski se
ispušta tijekom faze vrućeg ispiranja.
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
Možete postaviti ispuštenu količinu
sredstva za ispiranje između razina 1
(minimalna količina) i 6 (maksimalna
količina). Razina 0 isključiti će spremnik
sredstva za ispiranje i neće se ispuštati
sredstvo za ispiranje.
Tvornička postavka: razina 4.
4. Uklonite sol oko otvora spremnika za
sol.
HRVATSKI
Kako napuniti spremnik
sredstva za ispiranje
A
B
15
3. Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje prevelike količine
pjene.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
Kada indikator (A) postane
proziran, napunite spremnik
sredstva za ispiranje.
Kad spremnik sredstva za
ispiranje treba nadopuniti, na
zaslonu se prikazuje poruka.
C
OPREZ!
Koristite isključivo sredstva
za ispiranje posebno
napravljena za perilice
posuđa.
1. Otvorite poklopac (C).
2. Napunite spremnik (B) dok sredstvo
za ispiranje ne dosegne oznaku
''MAX''.
Ako koristite višenamjenske tablete i
rezultati sušenja su zadovoljavajući,
indikacija za nadopunu sredstva za
ispiranje može se isključiti postavljanjem
razine sredstva za ispiranje na 0.
Preporučujemo da uvijek
koristite sredstvo za
ispiranja, za bolje rezultate
sušenja, također i u
kombinaciji s
višenamjenskim tabletama
koje sadrže sredstvo za
ispiranje.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
'Odabir programa'.
• Ako je indikator soli uključen,
napunite spremnik za sol.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
9.1 Comfort Lift
OPREZ!
Ne sjedajte na stalak. Ne
izlažite zaključanu košaru
prevelikom pritisku.
OPREZ!
Ne prelazite maks. kapacitet
od 18 kg.
OPREZ!
Upotrebljavajte samo
deterdžente napravljena za
perilice posuđa.
Kako biste osigurali ispravno
deblokiranje, istodobno
potpuno podižite ručicu
brave i košaru dok se košara
s obje strane ne otkvači.
Comfort Lift mehanizam omogućuje
podizanje donjeg stalka (do druge razine
stalka) i vraćanje natrag za lako punjenje
i vađenje posuđa.
16
www.electrolux.com
Za pomicanje donje košare iz donjeg
položaja:
1. Za podizanje košare povucite okvir iz
perilice posuđa za ručku stalka. Ne
smije se koristiti ručica brave.
9.2 Upotreba deterdženta
A
B
C
Košara se automatski zaključava na
gornjoj razini. Pažljivo napunite ili
ispraznite košaru (pogledajte letak o
punjenju košare).
2. Za smanjivanje košare priključite
ručicu brave s okvirom košare kako
je prikazano ispod. Podignite ručicu
brave i stalak prema gore.
OPREZ!
Upotrebljavajte samo
sredstva za pranje
napravljena za perilice
posuđa.
1. Pritisnite tipku (A) za otvaranje
poklopca (C).
2. Stavite deterdžent u prašku ili tablete
u odjeljak (B).
3. Ako program ima fazu omekšavanja,
stavite malu količinu deterdženta u
unutarnji dio vrata uređaja.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
9.3 Odabir i pokretanje
programa
Kad je ručica brave podignuta,
gurnite stalak prema dolje.
Mehanizam se vraća u osnovni
položaj na donjoj razini.
Postoje dva načina spuštanja
mehanizma, ovisno o punjenju:
• Ako je napunjeno cijelo punjenje
tanjura, lagano gurnite košaru
prema dolje.
• Ako je košara prazna ili polupuna, pritisnite košaru prema
dolje.
Funkcija Auto Off
Ova funkcija smanjuje potrošnju energije
automatski deaktivirajući uređaj dok ne
radi.
Ta funkcije se uključuje:
• 5 minuta nakon završetka programa.
• Nakon 5 minuta ako program nije
započeo.
Pokretanje programa
Kada uključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje popis programa. Program ECO
je uvijek unaprijed određeni program.
1. Listajte kroz popis programa i
odaberite program.
HRVATSKI
2. Ako želite, odaberite primjenjive
opcije.
Kad su opcije postavljene, vratite se na
popis programa za pokretanje odabranog
programa.
3. Pritisnite OK.
Ako je program primjenjiv za opciju
TimeManager, morate potvrditi Brzo ili
Uobičajeni.
4. Za pokretanje programa zatvorite
vrata uređaja
17
OPREZ!
Ne pokušavajte otvoriti vrata
uređaja tijekom 2 minute
nakon što ih automatski
otvori AutoOpen jer bi to
moglo uzrokovati oštećenje
uređaja. Ako se nakon toga
vrata zatvore na još 3
minute, program koji u tijeku
prekida se.
Kako odgoditi početak
programa
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Nije moguće postaviti odgodu početka s
programom MyFavourite .
Kad poništite odgodu početka, program i
opcije postavljaju se na njihove osnovne
vrijednosti.
1. Odaberite program.
2. Pritisnite Option.
Na zaslonu se prikazuje popis opcija.
3. Odaberite Odgodi početak.
4. Pritisnite OK.
5. Postavite broj sati za odgođeni
početak.
Početak programa možete odgoditi od 1
do 24 sata.
6. Za potvrdu pritisnite OK.
7. Možete odabrati druge primjenive
opcije.
8. Pritiščite Option dok se na zaslonu
ne prikaže odabrani program.
9. Pritisnite OK.
10. Zatvorite vrata uređaja za početak
odbrojavanja odgođenog početka.
Kad odbrojavanje završi, program se
automatski pokreće.
Otvaranje vrata dok uređaj radi
Ako otvorite vrata dok je program u
tijeku, uređaj se zaustavlja. To može
utjecati na potrošnju energije i trajanje
programa. Kada zatvorite vrata, uređaj
nastavlja raditi od točke u kojoj je
prekinuo rad.
Ako se vrata otvore na dulje
od 30 sekundi tijekom faze
sušenja, program u tijeku će
se prekinuti. To se neće
dogoditi ako je vrata otvorila
funkcija AutoOpen.
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite i držite Option otprilike 3
sekunde, dok se na zaslonu ne
prikaže: Stop washing?.
• Odaberite Nastaviti i pritisnite OK
za nastavak odbrojavanja.
Zatvorite vrata uređaja.
• Odaberite Stop i pritisnite OK za
poništavanje odgode početka.
Poništavanje programa u tijeku
Kad poništite program u tijeku, opcije se
postavljaju na njihove osnovne
vrijednosti.
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite i držite Option otprilike 3
sekunde, dok se na zaslonu ne
prikaže: Stop washing?.
• Odaberite Nastaviti i pritisnite OK
za nastavak rada programa u
tijeku. Zatvorite vrata uređaja.
• Odaberite Stop i pritisnite OK za
poništavanje programa u tijeku.
Završetak programa
Sve tipke, osim tipke za uključivanje i
isključivanje, su neaktivne.
1. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje ili pričekajte dok funkcija
Auto Off automatski ne isključi
uređaj.
18
www.electrolux.com
Ako otvorite vrata prije aktivacije
Auto Off, uređaj se automatski
isključuje.
2. Zatvorite slavinu.
10. SAVJETI
10.1 Općenito
Sljedeći savjeti omogućit će optimalne
rezultate pranja i sušenja u
svakodnevnoj upotrebi te pomoći u
očuvanju okoliša.
•
•
•
•
•
•
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Ne ispirite posuđe ručno prije
stavljanja u perilicu. Kada je to
potrebno, uključite program
predpranja (ako je dostupan) ili
odaberite program s fazom
predpranja.
Uvijek upotrijebite cijeli prostor
košara.
Kada punite uređaj pazite da voda iz
mlaznica može potpuno dohvatiti i
oprati posuđe. Pazite da se predmeti
međusobno ne dodiruju ili ne
prekrivaju.
Možete odvojeno upotrebljavati
deterdžent za perilice posuđa,
sredstvo za ispiranje i sol za perilice
posuđa ili možete upotrebljavati
kombinirane tablete (npr. "3 u 1", "4 u
1", "Sve u 1"). Poštujte upute na
pakiranju.
Postavite program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja. Pomoću
programa ECO možete najučinkovitije
iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za
uobičajeno zaprljano posuđe i pribor
za jelo.
10.2 Upotreba soli, sredstva za
ispiranje i deterdženta
•
•
Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent za perilice
posuđa. Ostali proizvodi mogu
prouzročiti oštećenja na uređaju.
Za optimalne rezultate pranja i
sušenja u područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučujemo uporabu
običnog deterdženta za perilice
posuđa (u prašku, gelu, tabletama
bez dodatnih funkcija), sredstva za
•
•
•
ispiranje i soli za perilice posuđa
odvojeno.
Najmanje jednom mjesečno pokrenite
uređaj sa sredstvom za čišćenje koje
je posebno prikladno za tu svrhu.
Tablete s deterdžentom ne otapaju se
do kraja prilikom korištenja kratkih
programa. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu
preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže
programe pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
deterdženta. Pogledajte upute na
pakiranju deterdženta.
10.3 Što napraviti ako želite
prestati upotrebljavati
kombinirane tablete
Prije nego što započnete odvojeno
upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo
za ispiranje učinite sljedeće:
1. Postavite najvišu razinu omekšivača
vode.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i
spremnik sredstvo za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja. Ne dodajte deterdžent i ne
punite košare.
4. Kada program završi, podesite
omekšivač vode prema tvrdoći vode
u vašem području.
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
6. Aktivirajte obavijest o praznom
spremniku sredstva za ispiranje.
10.4 Punjenje košara
•
•
•
Uređaj koristite isključivo za pranje
predmeta namijenjenih za pranje u
perilici.
U uređaj ne stavljajte predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
Nemojte u uređaj stavljati predmete
koji mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Smekšajte preostalu zagorenu hranu
na predmetima.
Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
Stakleni predmeti ne smiju se
međusobno dodirivati.
Pribor za jelo i male predmete stavite
u ladicu za pribor za jelo.
Lagano posuđe stavite u gornju
košaru. Pazite da se posuđe ne miče.
Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
10.5 Prije pokretanja programa
Provjerite sljedeće:
•
•
•
•
•
•
•
19
U uređaju ima soli za perilicu posuđa i
sredstava za ispiranje (osim ako ne
upotrebljavate kombinirane tablete s
deterdžentom).
Položaj predmeta u košarama je
ispravan.
Program odgovara vrsti i zaprljanosti
punjenja.
Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
10.6 Pražnjenje košara
1. Ostavite posuđe da se ohladi prije
nego ga izvadite iz uređaja. Vrući
predmeti mogu se lako oštetiti.
2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru.
Po završetku programa voda
se još uvijek može zadržati
na bokovima i na vratima
uređaja.
Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
Poklopac spremnika za sol je čvrsto
zatvoren.
Mlaznice nisu začepljene.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Prije održavanja, uređaj
isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
Nečisti filtri i začepljene
mlaznice smanjuju rezultate
pranja. Redovno ih
provjeravajte i ako je
potrebno očistite ih.
11.1 Čišćenje filtara
C
B
A
Sustav filtra sastoji se od 3 dijela.
1. Okrenite filtar (B) u smjeru
suprotnom od smjera kazaljki na satu
i skinite ga.
20
www.electrolux.com
8. Vratite filtar (B) u plosnati filtar (A).
Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
2. Izvadite filtar (C) iz filtra (B).
3. Skinite plosnati filtar (A).
4. Operite filtre.
OPREZ!
Neispravan položaj filtara
može uzrokovati slabe
rezultate pranja i oštećenje
uređaja.
11.2 Čišćenje gornje mlaznice
Preporučujemo redovito čišćenje gornje
mlaznice kako bi se izbjeglo stvaranje
naslaga koje će začepiti rupice.
Začepljene rupice mogu uzrokovati
nezadovoljavajuće rezultate pranja.
5. Provjerite da u ili oko ruba dna nema
ostataka hrane ili prljavštine.
6. Vratite plosnati filtar na mjesto (A).
Osigurajte da je pravilno postavljen
ispod 2 vodilice.
1. Izvucite gornju košaru.
2. Da biste mlaznicu oslobodili iz
košare, pritišćite je prema gore u
smjeru označenom donjom strelicom
istodobno je okrećući u smjeru
kretanja kazaljke na satu.
3. Mlaznicu isperite pod tekućom
vodom. Za uklanjanje čestica
prljavštine iz rupica upotrijebite alat
sa šiljkom, npr. čačkalicu.
7. Sastavite filtre (B) i (C).
HRVATSKI
21
11.3 Vanjsko čišćenje
•
•
•
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom.
Koristite isključivo neutralni
deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili
otapala.
11.4 Čišćenje unutrašnjosti
•
4. Da biste mlaznicu ponovno priključili
na košaru, pritišćite je prema gore u
smjeru označenom donjom strelicom
istodobno je okrećući u smjeru
suprotnom od kretanja kazaljke na
satu dok je sjedne na mjesto.
•
•
•
Mekom i vlažnom krpom pažljivo
očistite uređaj uključujući i gumenu
brtvu na vratima.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, čvrste alate, jake kemikalije,
jastučiće za ribanje ili otapala.
Ako redovito upotrebljavate program
kratkog trajanja, može doći do
taloženja masnoća i kamenca unutar
uređaja. Kako biste to spriječili,
preporučujemo da najmanje dva puta
mjesečno pokrenete program s dugim
trajanjem.
Za održavanje najboljih značajki
vašeg uređaja preporučujemo da
koristite posebno sredstvo za čišćenje
perilica posuđa (barem jednom
mjesečno). Pažljivo slijedite upute na
pakiranju proizvoda.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako uređaj ne započinje s radom ili se
zaustavlja tijekom rada, prvo provjerite
možete li sami riješiti problem pomoću
informacija u tablici, ili kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje
šifru alarma.
Većinu problema moguće je riješiti
bez potrebe kontaktiranja ovlaštenog
servisnog centra.
UPOZORENJE!
Popravci koji nisu ispravno
provedeni mogu dovesti do
ozbiljnog rizika za korisnika.
Sve popravke mora provoditi
kvalificirano osoblje.
Problem i kod alarma
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
•
•
Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog
osigurača.
22
www.electrolux.com
Problem i kod alarma
Mogući uzrok i rješenje
Program ne započinje s ra‐ •
dom.
•
•
•
Uređaj se ne puni vodom.
Na zaslonu se prikazuje
.
Uređaj ne ispušta vodu.
Na zaslonu se prikazuje
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uključen je uređaj za zašti‐ •
tu od poplave.
Na zaslonu se prikazuje
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Pritisnite Start.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite po‐
stavku ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj je započeo postupak regeneracije u omekši‐
vaču vode. Postupak traje približno 5 minuta.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da filtar u odvodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da unutarnji sustav filtra nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
.
Tijekom rada uređaj se vi‐
še puta zaustavlja i pokre‐
će.
•
To je normalno. On osigurava optimalne rezultate
čišćenja i uštedu energije.
Program predugo traje.
•
•
Za skraćenje vremena programa, odaberite opciju
TimeManager.
Ako je postavljena opcija odgode početka, poništite
postavku odgode ili pričekajte završetak
odbrojavanja.
•
To nije kvar. Uređaj ispravno radi.
Preostalo vrijeme na
zaslonu povećava se i
preskače gotovo na kraj
vremena programa.
Postoji malo curenje iz vra‐ •
ta uređaja.
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja nisu centrirana u unutrašnjosti. Podesi‐
te stražnju nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja teško se
zatvaraju.
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Dijelovi posuđa i pribora za jelo strše iz košara.
Iz uređaja se čuje zvuk
zveckanja/kucanja.
•
•
•
Posuđe i pribor za jelo u košarama nisu ispravno ra‐
spoređeni. Pogledajte letak za punjenja košara.
Pazite da se mlaznice mogu slobodno vrtjeti.
HRVATSKI
Problem i kod alarma
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj uzrokuje iskakanje
sklopke.
•
23
Jakost struje nije dovoljna za istodobnu opskrbu svih
uređaja u upotrebi. Provjerite amperažu utičnice i
kapacitet mjerača ili isključite jedan od uređaja koji
radi.
Interni električni kvar uređaja. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
•
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
Za šifre alarma koje nisu opisane u
tablici, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa
ponovno uključite. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
12.1 Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Slabi rezultati pranja.
•
•
•
Slabi rezultati sušenja.
•
•
•
•
•
Bijele crte i mrlje ili plavičasti •
slojevi na čašama i posuđu.
•
Na čašama i posuđu ostaju
mrlje i osušene kapljice vo‐
de.
•
•
Pogledajte "Svakodnevna uporaba", "Savjeti" i
letak za punjenja košara.
Koristite intenzivnije programe pranja.
Čistite mlaznice i filtar. Pogledajte poglavlje
„Održavanje i čišćenje“.
Posuđe i pribor predugo su ostavljeni u zatvorenom
uređaju.
Nema sredstva za ispiranje ili njegova količina nije
dovoljna. Spremnik sredstva za ispiranje postavite
na višu razinu.
Plastične predmete možda je potrebno osušiti ruč‐
nikom.
Za najbolju učinkovitost čišćenja uključite opciju
XtraDry i postavite AutoOpen.
Preporučujemo da uvijek koristite sredstvo za
ispiranje, čak i u kombinaciji s višenamjenskim
tabletama.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje je pre‐
velika. Postavite količinu sredstva za ispiranje na
nižu razinu.
Količina deterdženta bila je prevelika.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije do‐
voljna. Postavite količinu sredstva za ispiranje na
višu razinu.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
24
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe je mokro.
•
•
•
•
•
Za najbolju učinkovitost čišćenja uključite opciju
XtraDry i postavite AutoOpen.
Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s
niskom temperaturom.
Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deterdženta
u tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte
spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo
za ispiranje zajedno s kombiniranim deterdžentom
u tabletama.
Unutrašnjost uređaja mokra
je.
•
Ne radi se o kvaru uređaja, već je tome uzrok vlaga
u zraku koja se kondenzira na stjenkama.
Neuobičajena pjena tijekom
pranja.
•
•
Koristite isključivo deterdžent za perilice posuđa.
U spremniku sredstva za ispiranje postoji curenje.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Tragovi hrđe na priboru za
jelo.
•
U vodi za pranje korišteno je previše soli.
Pogledajte poglavlje “Omekšivač vode”.
Pribor za jelo od srebra i nehrđajućeg čelika nije
postavljen odvojeno. Izbjegavajte postavljanje
predmeta od srebra i nehrđajućeg čelika međusob‐
no blizu.
Na kraju programa postoje
ostaci deterdženta u
spremniku.
•
•
•
•
Tableta s deterdžentom se zaglavila u spremniku i
zato nije potpuno ispravna vodom.
Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Pa‐
zite da mlaznica nije blokirana ili začepljena.
Pazite da predmeti u košarama ne sprječavaju
otvaranje poklopca spremnika za deterdžent.
Unutrašnjost uređaja neu‐
godno miriše.
•
Pogledajte “Unutrašnje čišćenje”.
Naslage kamenca na posu‐
đu i priboru za jelo, u
unutrašnjosti uređaja i na
unutrašnjosti vrata.
•
Razina soli je niska; provjerite indikator za
dodavanje soli.
Poklopac spremnika za sol je labav.
Voda iz slavine je tvrda. Pogledajte poglavlje “
Omekšivač vode”.
Čak i uz kombinirane tablete koristite sol i postavite
regeneraciju omekšivača vode. Pogledajte
poglavlje “Omekšivač vode”.
Ako naslage kamenca i dalje postoje, očistite
uređaj sredstvom za čišćenje uređaja koje je po‐
sebno prikladno za tu svrhu.
Isprobajte drugi deterdžent.
Obratite se proizvođaču deterdženta.
•
•
•
•
•
•
HRVATSKI
Problem
25
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe i pribor za jelo bez
•
sjaja su, promijenjenih boja i
otkrhnuti.
•
•
Pazite da u uređaju perete samo predmete koji su
prikladni za pranje u perilici posuđa.
Pažljivo punite i praznite košaru. Pogledajte letak
za punjenja košara.
Osjetljive predmete stavite u gornju košaru.
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
13. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina/visina/dubina (mm)
596 / 818-898 / 550
Spajanje na električnu mre‐ Napon (V)
žu 1)
Frekvencija (Hz)
200 - 240
Tlak dovoda vode
bar (minimalni i maksimalni)
0.5 - 8
MPa (minimalni i maksimalni)
0.05 - 0.8
Dovod vode
Hladna ili topla voda2)
maks. 60 °C
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
13
Potrošnja energije
Način rada 'Left On' (W)
5.0
Potrošnja energije
Način rada 'Off' (W)
0.10
50 / 60
1) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti.
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr. solarni paneli, energija vjetra),
upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
26
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 27
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................28
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................30
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................31
5. PROGRAMY.....................................................................................................31
6. NASTAVENÍ..................................................................................................... 33
7. FUNKCE........................................................................................................... 35
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................37
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 39
10. TIPY A RADY................................................................................................. 42
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 43
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 45
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 49
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
27
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).
Dodržujte maximální počet 13 jídelních souprav.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo
je vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou
hranou dolů.
Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez
dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod,
nesmí být zakryté např. kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod nebo vedle
bezpečných konstrukcí.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte pojistku: 13
amp ASTA (BS 1362).
ČESKY
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
•
•
29
nádobí může zůstat trochu mycího
prostředku.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu.
•
•
•
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením, které se rozsvítí při
otevření dvířek a zhasne při jejich
zavření.
Žárovka v tomto spotřebiči není
vhodná pro osvětlení místností.
Pokud je potřeba žárovku vyměnit,
kontaktujte servisní středisko.
2.6 Obsluha
•
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadice byla vyměněna.
2.4 Použití spotřebiče
•
•
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení mycího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
•
Pro opravu spotřebiče kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Doporučujeme používat pouze
originální náhradní díly.
Když budete kontaktovat autorizované
servisní středisko, ujistěte se, že máte
poznamenané následující informace,
které lze nalézt na typovém štítku.
Model:
Výrobní číslo (PNC):
Sériové číslo:
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
30
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Nejvyšší ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
Dávkovač leštidla
3.1 TimeBeam
Optická signalizace TimeBeam promítá
displej na podlahu pod dvířky spotřebiče.
• Když se spustí program, rozsvítí se
délka programu.
• Po dokončení programu se rozsvítí
symbol 0:00 a CLEAN.
• Při spuštění odloženého startu, se
rozsvítí délka odpočtu a symbol
DELAY.
• Při poruše spotřebiče se zobrazí
výstražný kód.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Dávkovač mycího prostředku
Koš Comfort Lift
Držadlo spouště
Držadlo dolního koše
Horní koš
Přihrádka na příbory
ČESKY
31
Když je v průběhu sušicí
fáze zapnuta funkce
AutoOpen, projekce na
podlahu nemusí být zcela
viditelná. Chcete-li zjistit
zbývající čas probíhajícího
programu, podívejte se na
displej na ovládacím panelu.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
5 Tlačítko OK
6 Navigační tlačítko (dolů)
Tlačítko Zap/Vyp
Navigační tlačítko (nahoru)
Displej
Tlačítko Option
4.1 Chování tlačítek
•
Navigační tlačítka (nahoru a dolů)
• Pomocí těchto tlačítek listujete
seznamem a informačními texty, které
se zobrazují na displeji.
Option tlačítko
• Krátkým stisknutím vstoupíte do
seznamu funkcí.
• Krátkým stisknutím v seznamu funkcí
se vrátíte zpět na seznam programů.
• Krátkým stisknutím v seznamu
nastavení se vrátíte zpět na seznam
funkcí.
Dlouhým stisknutím (na tři sekundy)
při spuštěném programu nebo
odloženém startu vymažete odložený
start, program a funkce. Na displeji se
zobrazí výchozí program: ECO.
OK tlačítko
• Krátké stisknutí: Potvrdí volbu
programu, funkcí a nastavení.
• Dlouhé stisknutí: Spustí program
MyFavourite.
Pokud nebyl uložen žádný program,
zobrazí se nastavení MéOblíbené.
5. PROGRAMY
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
ECO 1)
•
•
Fáze programu
Normálně zašpi‐ •
něné
•
Nádobí a příbory •
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
Funkce
•
•
TimeManager
XtraDry
32
www.electrolux.com
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
Fáze programu
Funkce
AutoFlex 2)
•
•
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí od 45 °C do
70 °C
Oplachy
Sušení
•
XtraDry
Různě zašpině‐
né
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C a 65
°C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeManager
XtraDry
FlexiWash 3)
•
•
•
•
•
•
Intensive
•
•
Velmi zašpiněné •
Nádobí, příbory, •
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeManager
XtraDry
Quick Plus 4)
•
Čerstvě zašpině‐ •
né
•
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplachy
•
XtraDry
Normálně nebo •
lehce zašpiněné •
Křehké nádobí a •
sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
•
XtraDry
Vše
Předmytí
•
Glass Care
•
•
Rinse & Hold 5) •
•
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpině‐
ného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
3) U tohoto programu můžete umýt náplň různě zašpiněného nádobí. Velmi zašpiněné nád‐
obí v dolním koši a normálně zašpiněné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je
vyšší než v horním koši.
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě zašpiněné nádobí. Tento program nabízí dobré
výsledky mytí při krátké délce programu.
5) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků
jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program
nepoužívejte mycí prostředek.
5.1 Údaje o spotřebě
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
11
0.832
232
AutoFlex
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
FlexiWash
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
Program 1)
ECO
ČESKY
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
Quick Plus
10
0.9
30
Glass Care
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
4
0.1
14
Program 1)
Intensive
Rinse & Hold
33
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce pro‐
udu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
5.2 Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně
testu výkonnosti zašlete e-mail na:
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC)
uvedené na typovém štítku.
[email protected]
6. NASTAVENÍ
6.1 Seznam nastavení
Seznam nastavení zobrazíte volbou
Nastavení v seznamu funkcí.
Nastavení
Hodnoty
Popis
MyFavourite
Seznam programů
Slouží k nastavení vašeho
oblíbeného každodenního
programu. Viz konkrétní in‐
formace v této kapitole.
AutoOpen
ZAP (výchozí hodno‐
ta)
VYP
Slouží k nastavení automa‐
tického otevření dvířek pro
všechny programy kromě
Rinse & Hold. Viz konkrétní
informace v této kapitole.
Zvuk konce
ZAP
VYP
Upozorní vás na dokončení
programu.
Nastavení z výroby: vyp.
Tóny tlačítek
Vyp
Kliknutí
Pípnutí
Slouží k nastavení zvuku
stisknutých tlačítek.
Hlasitost
Stupeň 1 až 10.
Slouží k nastavení hlasitos‐
ti zvuků.
Jas
Stupeň 0 až 9.
Slouží ke změně jasu dis‐
pleje.
Kontrast
Stupeň 0 až 9.
Slouží ke změně kontrastu
displeje.
34
www.electrolux.com
Nastavení
Hodnoty
Popis
Tvrdost vody
Stupeň 1 až 10.
Slouží k nastavení změk‐
čovače vody podle tvrdosti
vody v místě vašeho bydli‐
ště.
Nastavení z výroby: stupeň
5.
Množství leštidla
Stupeň 0 až 6.
Slouží k nastavení dávko‐
Stupeň 0 = nedochází vače leštidla dle
k dávkování leštidla. potřebného dávkovaného
množství.
Nastavení z výroby: stupeň
4.
Jazyky
Seznam jazyků.
Nastavte upřednostňovaný
jazyk.
Výchozí jazyk: angličtina.
Zobrazení na podlaze
Seznam barev.
Slouží k nastavení barvy
TimeBeam.
Reset nastavení
Reset
Slouží k obnovení výrobní‐
ho nastavení spotřebiče.
6.2 Jak změnit nastavení se
dvěma hodnotami (ZAP a VYP)
Když se změní nastavení, zůstane platné
i po dokončení programu nebo po
zrušení probíhajícího programu.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko Option.
Zvolte Nastavení.
Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte nastavení, které chcete
změnit.
5. Stisknutím tlačítka OK změníte
hodnotu z ZAP na VYP nebo opačně.
6. Opakovaně stiskněte tlačítko Option,
dokud se na displeji nezobrazí
seznam programů.
6.3 Jak změnit nastavení s více
hodnotami
Když se změní nastavení, zůstane platné
i po dokončení programu nebo po
zrušení probíhajícího programu.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko Option.
Zvolte Nastavení.
Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte nastavení, které chcete
změnit.
5. Stisknutím tlačítka OK přejděte na
další úroveň.
6. Zvolte novou hodnotu.
7. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
8. Opakovaně stiskněte tlačítko Option,
dokud se na displeji nezobrazí
seznam programů.
6.4 Spuštění programu
MyFavourite
1. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte OK, dokud se na displeji
nezobrazí nastavení MyFavourite.
2. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
6.5 Jak uložit program
MyFavourite
Do paměti lze uložit pouze jeden
program. Nové nastavení zruší nastavení
předchozí.
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko Option.
Zvolte Nastavení.
Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte MyFavourite.
Stiskněte tlačítko OK.
ČESKY
Na displeji se zobrazí seznam programů.
6. Zvolte program.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Na displeji se zobrazí Přidat funkci a
Hotovo.
• Zvolte Hotovo, pokud chcete
uložit program bez funkcí, a
stiskněte tlačítko OK.
• Volbou Přidat funkci přidáte k
programu funkci a stisknutím
tlačítka OK volbu potvrdíte.
Jakmile zvolíte funkci, na displeji
se zobrazí Přidat funkci a Hotovo.
Pokud chcete zvolit jinou funkci,
opět zvolte Přidat funkci, jinak
zvolte Hotovo.
9. Stiskněte tlačítko OK.
Pokud je program vybaven funkcí
TimeManager, musíte zvolit Rychlý nebo
Normální.
10. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se potvrdí, že byl program
MyFavourite uložen.
6.6 AutoOpen
Když probíhá fáze sušení,
zařízení otevře dvířka
spotřebiče. Dvířka poté
nechá otevřená.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu
dvou minut po automatickém
otevření. Spotřebič by se
mohl poškodit.
POZOR!
Jsou-li přítomny děti a na
konci programu chcete
nechat dvířka zavřená,
systém AutoOpen lze
vypnout.
Funkce AutoOpen se automaticky zapne
u všech programů s výjimkou Rinse &
Hold.
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků
sušení, viz funkce XtraDry nebo zapněte
funkci AutoOpen.
Funkce AutoOpen zlepšuje výsledky
sušení při menší spotřebě energie.
7. FUNKCE
Před spuštěním programu je
nutné pokaždé navolit
požadované funkce.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce vypnout či zapnout.
35
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Pokud
zvolíte neslučitelné funkce,
spotřebič automaticky jednu
nebo více z nich vypne.
Zůstanou svítit pouze
ukazatele těch funkcí, které
jsou stále zapnuty.
36
www.electrolux.com
7.1 Seznam funkcí
Funkce
Hodnoty
Popis
Odložený start
Od 1 do 24 hodin
VYP (výchozí hodnota)
Slouží k odložení spuštění
programu.
XtraDry
ZAP
VYP (výchozí hodnota)
Tuto funkci zapněte, chce‐
te-li zlepšit výsledky suše‐
ní. Viz konkrétní informace
v této kapitole.
Nastavení
Slouží k zadání nastavení
spotřebiče.
7.2 Jak nastavit funkci
Seznam funkcí zobrazuje pouze funkce,
které lze použít s právě zvoleným
programem. Funkce, které nelze použít,
se nezobrazují.
Některé funkce nejsou navzájem
kompatibilní. Když nastavíte dvě funkce,
které nejsou navzájem kompatibilní,
spotřebič automaticky jednu nebo více
funkcí vypne.
Po dokončení nebo zrušení programu se
funkce vrátí na výchozí hodnoty.
1. Stiskněte tlačítko Option.
2. Zvolte funkci.
Na displeji se zobrazí hodnota funkce v
závorce.
3. Stisknutím tlačítka OK změníte
hodnotu z VYP na ZAP nebo opačně.
Pokud zvolíte funkci Odložený start, na
displeji se po stisknutí tlačítka OK
zobrazí počet hodin dostupných pro
odložený start. Zvolte počet hodin a
volbu potvrďte opětovným stisknutím
tlačítka OK.
4. Pro návrat do seznamu programů
opakovaně stiskněte tlačítko Option,
dokud se na displeji nezobrazí
zvolený program.
7.3 XtraDry
Tuto funkci zapněte, chcete-li
intenzivnější sušicí výkon. Použití této
funkce může mít vliv na délku některých
programů, spotřebu vody a teplotu
posledního oplachu.
Funkce XtraDry je pojata jako trvalá pro
všechny programy s výjimkou ECO a
není nutné ji zvolit při každém programu.
Při každém spuštění funkce ECO je
funkce XtraDry vypnutá a je nutné ji
zvolit ručně. U ostatních programů je
nastavení funkce XtraDry trvalé a
automaticky se použije při jejich dalším
spuštění. Tuto konfiguraci lze kdykoli
změnit.
Zapnutím funkce XtraDry vypnete funkci
TimeManager.
7.4 TimeManager
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší. Celková
délka programu se sníží o přibližně 50
%.
Výsledky mytí jsou stejné jako při
normální délce programu, ale výsledky
sušení mohou být méně uspokojivé.
Funkci TimeManager nelze použít se
všemi programy.
1. Projděte seznamem programů a
zvolte požadovaný program.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Pokud lze funkci TimeManager se
zvoleným programem použít, na displeji
se zobrazí dvě podmínky Rychlý a
Normální a délka programu pro každou z
podmínek:
• Rychlý: Funkce TimeManager
zapnutá. Stisknutím tlačítka OK
volbu potvrďte.
ČESKY
•
37
Normální: Funkce TimeManager
vypnutá. Stisknutím tlačítka OK
volbu potvrďte.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Při prvním spuštění spotřebiče je nutné
nastavit jazyk. Výchozí jazyk je
angličtina.
1. Nastavte jazyk.
• Potvrďte angličtinu stisknutím OK.
• Projděte seznamem dostupných
jazyků na nový jazyk a potvrďte
jeho volbu stisknutím tlačítka OK.
2. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
3. Naplňte zásobník na sůl.
4. Naplňte dávkovač leštidla.
5. Otevřete vodovodní kohoutek.
6. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Při spuštění programu může spotřebiči
trvat až pět minut, než se zregeneruje
pryskyřice ve změkčovači vody. Během
této chvíle spotřebič vypadá, že
nepracuje. Mycí fáze se spustí až po
dokončení této procedury. Tato
procedura se pravidelně opakuje.
8.1 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Tvrdost vody
Německé
stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změk‐
čovače vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
38
www.electrolux.com
Ať už používáte standardní mycí
prostředek nebo kombinované tablety
(se solí či bez), nastavte správný
stupeň změkčovače vody, který udrží
kontrolku doplnění soli zapnutou.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou
dostatečně účinné, aby
změkčily tvrdou vodu.
8.2 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte pouze sůl pro
myčky nádobí.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
Jak doplnit zásobník na sůl
Ujistěte se, že je koš
Comfort Lift prázdný a ve
zdvižené poloze.
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník na sůl solí do
myčky.
5. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
POZOR!
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Po doplnění
soli do zásobníku ihned
spusťte program jako
prevenci před korozí.
8.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn.
Leštidlo je uvolňováno automaticky
během fáze horkého oplachu.
Požadované množství leštidla můžete
nastavit od stupně 1 (nejmenší množství)
po stupeň 6 (největší množství). Při
stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo
není vypouštěno.
Nastavení z výroby: stupeň 4.
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
4. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
ČESKY
Jak plnit dávkovač leštidla
A
B
39
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víčko
zaklapne zpět.
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
Když je zapotřebí doplnit
dávkovač leštidla, na displeji
se zobrazí příslušné hlášení.
C
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
1. Otevřete víčko (C).
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
Používáte-li kombinované mycí tablety a
výsledky sušení jsou uspokojivé,
ukazatel doplnění leštidla lze vypnout
tak, že množství leštidla nastavíte na
hodnotu 0.
Pro lepší výsledky sušení
doporučujeme vždy používat
leštidlo, a to i společně s
kombinovanými mycími
tabletami, které obsahují
oplachovací prostředek.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
volby programu.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
9.1 Mechanismus ComfortLift
POZOR!
Na koš nesedejte. Na
zamknutý koš nevyvíjejte
nadměrný tlak.
POZOR!
Nepřesahujte maximální
náplň 18 kg.
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
Abyste zajistili správné
odemčení, zcela zdvihněte
držadlo spouště a lehce
zdvihněte koš, dokud se na
obou stranách neodpojí.
Mechanismus ComfortLift umožňuje
zdvihnutí dolního koše (na úroveň
druhého koše) a jeho spuštění pro
snadné plnění a vyndávání nádobí.
K vyjmutí dolního koše ze spodní polohy:
1. Ke zdvihnutí koše vytáhněte koš z
myčky nádobí za jeho držadlo.
Nepoužívejte držadlo spouště.
40
www.electrolux.com
9.2 Použití mycího prostředku
A
Koš se automaticky zajistí na horní
úrovni. Opatrně koš naplňte nebo
vyprázdněte (viz leták o plnění koše).
2. Chcete-li vsunout koš do spodní
polohy, spojte držadlo spouště s
rámem koše podle níže uvedeného
obrázku. Zdvihněte držadlo spouště
a koš.
Jakmile je držadlo spouště zdvihnuté,
zatlačte koš směrem dolů.
Mechanismus se vrátí do základní
polohy na spodní úroveň.
Existují dva způsoby spuštění koše,
které závisí na plnění:
• Pokud potřebujete vložit náplň
talířů, lehce zatlačte koš směrem
dolů.
• Pokud je koš prázdný nebo plný
jen z poloviny, zatlačte koš
směrem dolů.
B
C
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
9.3 Nastavení a spuštění
programu
Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
• Po pěti minutách po dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
Spuštění programu
Když spotřebič zapnete, na displeji se
zobrazí seznam programů. Výchozím
programem je vždy program ECO.
1. Projděte seznamem programů a
zvolte program.
ČESKY
2. V případě potřeby zvolte vhodné
funkce.
Jakmile nastavíte funkce, přejděte zpět
na seznam programů a spusťte zvolený
program.
3. Stiskněte OK.
Pokud lze program použít s funkcí
TimeManager, musíte potvrdit nastavení
Rychlý nebo Normální.
4. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Odložení spuštění programu
Funkci odloženého startu nelze nastavit
s programem MyFavourite.
1. Zvolte program.
2. Stiskněte Option.
Na displeji se zobrazí seznam funkcí.
3. Zvolte Odložený start.
4. Stiskněte OK.
5. Nastavte požadovaný počet hodin
odloženého startu.
Spuštění programu můžete odložit o 1 až
24 hodin.
6. Potvrďte stisknutím OK.
7. Můžete zvolit další použitelné funkce.
8. Opakovaně stiskněte Option, dokud
se na displeji nezobrazí zvolený
program.
9. Stiskněte OK.
10. Zavřením dvířek spotřebiče spustíte
odpočet odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Může to mít vliv na
spotřebu energie a délku programu.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič
pokračovat od okamžiku přerušení.
41
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. Jsou-li
dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AutoOpen, k tomuto
nedojde.
POZOR!
Po automatickém otevření
dvířek prostřednictvím
funkce AutoOpen se je
nepokoušejte po dobu dvou
minut zavřít, protože by
mohlo dojít k poškození
spotřebiče. Pokud poté
dvířka zavřete na další tři
minuty, probíhající program
se ukončí.
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start programu,
program a funkce budou nastaveny na
jejich výchozí hodnoty.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte Option, dokud se na displeji
nezobrazí: Stop washing?.
• Volbou Pokračovat a stisknutím
OK pokračujte v odpočítávání.
Zavřete dvířka spotřebiče.
• Volbou Stop a stisknutím OK
zrušíte odložený start.
Zrušení probíhajícího programu
Když zrušíte probíhající program, funkce
budou nastaveny na jejich výchozí
hodnoty.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte Option, dokud se na displeji
nezobrazí: Stop washing?.
• Volbou Pokračovat a stisknutím
OK pokračujte s probíhajícím
programem. Zavřete dvířka
spotřebiče.
• Volbou Stop a stisknutím OK
zrušíte probíhající program.
42
www.electrolux.com
Konec programu
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
Pokud jste otevřeli dvířka před
zapnutím Auto Off, spotřebič se
automaticky vypne.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo
vyčkejte, až funkce Auto Off
automaticky vypne spotřebič.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby použijte program předmytí (jeli dostupný) nebo zvolte program s
fází předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na
nádobí všude dosáhne voda
vycházející z trysek ostřikovacího
ramene. Ujistěte se, že se kusy
nádobí nedotýkají nebo nepřekrývají.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„3 v 1“, „4 v 1“, „Vše v 1“). Řiďte se
pokyny na balení.
Nastavte a program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
ECO nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie při mytí normálně
znečištěného nádobí a příborů.
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících činidel), leštidlo a sůl
odděleně.
•
•
•
Nejméně jednou měsíčně spusťte
spotřebič za použití čisticího
prostředku, který je vhodný pro tento
konkrétní účel.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující postup.
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
6. Zapněte signalizaci prázdného
dávkovače leštidla.
10.4 Plnění košů
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v
myčce.
Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Připálené zbytky jídel na nádobí
nechte změknout.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
přihrádky na příbory.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně otáčet.
10.5 Před spuštěním programu
•
•
•
•
•
10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Na konci programu může být
na stěnách a dvířkách
spotřebiče voda.
Zkontrolujte, zda:
•
•
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
C
Znečištěné filtry a ucpaná
ostřikovací ramena snižují
výsledky mytí. Pravidelně je
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
B
11.1 Čištění filtrů
43
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované
mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň znečištění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
A
Systém filtru se skládá ze tří částí.
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
44
www.electrolux.com
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
4. Filtry omyjte.
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
11.2 Čištění horního
ostřikovacího ramene
Doporučujeme pravidelně čistit horní
ostřikovací rameno, abyste zabránili
ucpání otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
1. Horní koš vytáhněte ven.
2. K odpojení ostřikovacího ramene z
koše zatlačte ostřikovací rameno
směrem vzhůru ve směru dolní šipky
a současně jím otočte ve směru
hodinových ručiček.
3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.
7. Sestavte filtry (B) a (C).
ČESKY
45
11.3 Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
11.4 Čištění vnitřního prostoru
•
4. K opětovnému připojení
ostřikovacího ramene ke koši
zatlačte ostřikovací rameno směrem
vzhůru ve směru dolní šipky a
současně jím otočte proti směru
hodinových ručiček, dokud
nezaklapne na místo.
•
•
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, ostré nástroje, silné
chemikálie, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
doporučujeme nejméně dvakrát
měsíčně spustit dlouhý program.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče doporučujeme použít
speciální čisticí prostředek pro myčky
nádobí (alespoň jednou měsíčně).
Řiďte se pečlivě pokyny na balení
výrobku.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud nezačne spotřebič pracovat nebo
se během provozu zastavuje, předtím
než se obrátíte na autorizované servisní
středisko, zkontrolujte, zda nemůžete
problém vyřešit sami pomocí informací v
tabulce.
VAROVÁNÍ!
Nesprávně provedené
opravy mohou mít za
následek vážné ohrožení
bezpečnosti uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.
U některých poruch se na displeji
zobrazí výstražný kód.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
46
www.electrolux.com
Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Nespustil se program.
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vodou. •
Na displeji se zobrazí
. •
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu. •
Na displeji se zobrazí
. •
•
•
Je aktivován bezpečnostní •
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐
ky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐
stič.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Stiskněte Start.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐
čkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčova‐
či vody. Délka této procedury je přibližně pět minut.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodá‐
renský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadi‐
ci.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
.
Spotřebič se během chodu •
vícekrát zastaví a spustí.
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky
mytí a úspora energie.
Program probíhá příliš
dlouho.
•
•
Ke zkrácení délky programu zvolte funkci TimeMana‐
ger.
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte
nastavenou prodlevu nebo vyčkejte do konce odpo‐
čítávání.
Na displeji se zvýší zbýva‐
jící čas a přeskočí téměř
na konec programu.
•
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k va‐
ně spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče se obtí‐
žně zavírají.
•
•
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
ČESKY
47
Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení
Z vnitřku spotřebiče vychá‐ •
zí zvuky rachocení či kle‐
pání.
•
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták
o plnění košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně
otáčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech
používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu
u zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používa‐
ných spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
•
•
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.
•
•
•
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
•
•
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý po‐
tah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kap‐
ky.
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o
plnění košů.
Používejte intenzivnější mycí programy.
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte
se částí „Čištění a údržba“.
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř
zavřeného spotřebiče.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování le‐
štidla. Nastavte dávkování leštidla na vyšší stupeň.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěr‐
kou.
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když za‐
pnete funkci XtraDry a nastavíte AutoOpen.
Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společ‐
ně s kombinovanými mycími tabletami.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
48
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina a řešení
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když za‐
pnete funkci XtraDry a nastavíte AutoOpen.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje po‐
uze sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste ji‐
nou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a pou‐
žijte leštidlo spolu s mycími tabletami.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Způsobuje to
vlhkost vzduchu, který kondenzuje na stěnách
spotřebiče.
Během mytí dochází k nad‐
měrnému pěnění.
•
Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nád‐
obí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.
•
•
•
Po dokončení programu jsou •
v dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy do‐
hromady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezo‐
vých příborů blízko sebe.
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači, a proto neby‐
la plně rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokova‐
né či ucpané.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávko‐
vače mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
Hladina soli je nízko, zkontrolujte kontrolku doplně‐
ní soli.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení
změkčovače vody“.
Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet
použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vo‐
dy. Viz „Nastavení změkčovače vody“.
Pokud usazeniny vodního kamene stále
přetrvávají, vyčistěte spotřebič pomocí prostředků,
které jsou vhodné pro tento konkrétní účel.
Použijte jiný mycí prostředek.
Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
•
•
•
•
•
•
Matné, zbarvené či naštíp‐
nuté nádobí.
•
•
•
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nád‐
obí, které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
ČESKY
49
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
13. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka (mm)
596 / 818-898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
200 - 240
Frekvence (Hz)
50 / 60
bar (minimální a maximální)
0.5 - 8
MPa (minimální a maximální)
0.05 - 0.8
Přívod vody
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Kapacita
Jídelní soupravy
13
Příkon
Režim zapnuto (W)
5.0
Příkon
Režim vypnuto (W)
0.10
Tlak přívodu vody
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná ener‐
gie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
50
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................51
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 52
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................54
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................55
5. PROGRAMY.....................................................................................................56
6. NASTAVENIA................................................................................................... 57
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 60
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................61
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 63
10. TIPY A RADY................................................................................................. 66
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................67
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 69
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 73
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
51
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 13 súprav riadu.
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Príbor vložte do košíka na príbor s ostrými koncami
smerom nadol alebo ho vložte do zásuvky na príbor
vo vodorovnej polohe s ostrými hranami smerom
nadol.
Spotrebič nenechávajte s otvorenými dverami bez
dozoru, aby ste predišli náhornému šliapnutiu na
spotrebič.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Ak má spotrebič na základni vetracie otvory, nesmú
byť zakryté napr. kobercom.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Uistite sa, že zariadenie a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
SLOVENSKY
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
•
53
zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia.
•
•
•
Tento spotrebič má vnútorné
osvetlenie, ktoré sa zapína a vypína
pri otváraní a zatváraní dvierok.
Žiarovka v tomto spotrebiči nie je
vhodná na osvetlenie izieb
domácností.
Ak treba vymeniť žiarovku, obráťte sa
na servisné stredisko.
2.6 Servis
•
•
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite zatvorte vodovodný kohútik
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.4 Použitie
•
•
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho/pracieho prostriedku.
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončí program. Na riade môžu
•
V prípade potreby opravy spotrebiča
sa obráťte na autorizované servisné
stredisko. Odporúčame používať iba
originálne náhradné diely.
Keď sa obrátite na autorizované
servisné stredisko, skontrolujte, či
máte k dispozícii nasledovné
informácie uvedené na typovom
štítku.
Model:
Č. výrobku (PNC):
Sériové číslo (Serial Number):
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
54
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTREBIČA
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Stropné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
Vetrací otvor
Dávkovač leštidla
3.1 TimeBeam
TimeBeam je ukazovateľ, ktorý sa
zobrazuje na dlážke pod dvierkami
spotrebiča.
• Po spustení programu sa rozsvieti
jeho trvanie.
• Po ukončení programu sa rozsvieti
0:00 a CLEAN.
• Po spustení posunutého štartu sa
spustí odpočítavanie a rozsvieti sa
DELAY.
• Pri poruche spotrebiča sa rozsvieti
kód poruchy.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Dávkovač pracieho prostriedku
Kôš ComfortLift
Páčka rukoväte
Rukoväť dolného koša
Horný kôš
Priehradka na príbor
SLOVENSKY
55
Keď sa počas fázy sušenia
zapne AutoOpen, svetelná
indikácia na podlahe nemusí
byť úplne viditeľná.
Zostávajúci čas spusteného
programu môžete
skontrolovať na displeji
ovládacieho panela.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
6
1
2
3
4
Tlačidlo Zap/Vyp
Navigačné tlačidlo (nahor)
Displej
Tlačidlo Option
4.1 Správanie tlačidla
Navigačné tlačidlá (nahor a nadol)
• Tieto tlačidlá sa používajú na
listovanie v zoznamoch a
informačných textoch zobrazených na
displeji.
Option tlačidlo
• Krátkym stlačením vstúpite do
zoznamu voliteľných funkcií.
• Po krátkom stlačení v zozname
voliteľných funkcií sa vrátite do
zoznamu programov.
• Po krátkom stlačení v zozname
nastavení sa vrátite do zoznamu
voliteľných funkcií.
4
5
5 Tlačidlo OK
6 Navigačné tlačidlo (nadol)
•
Po dlhom stlačení (3 sek.) pri
prebiehajúcom posunutom štarte
alebo programe sa vymaže posunutý
štart, program a voliteľné funkcie. Na
displeji sa zobrazí predvolený
program: ECO.
OK tlačidlo
• Krátke stlačenie: Potvrdenie voľby
programu, voliteľných funkcií a
nastavení.
• Dlhé stlačenie: Spustenie programu
MyFavourite.
Ak nebol uložený žiadny program,
zobrazí sa nastavenie Nastaviť
MyFavourite.
56
www.electrolux.com
5. PROGRAMY
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
ECO 1)
•
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
TimeManager
XtraDry
•
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
AutoFlex 2)
•
•
Všetko
•
Porcelán, jedá‐ •
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
Predumytie
Umývanie od 45
°C do 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
XtraDry
FlexiWash 3)
•
Rôzne znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
a 65 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
Intensive
•
•
Silné znečistenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
TimeManager
XtraDry
Quick Plus 4)
•
Nezaschnuté
•
nečistoty
•
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
•
XtraDry
Bežné alebo
•
mierne znečiste‐ •
nie
•
Jemný porcelán
a sklo
Umývanie 45 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
XtraDry
Všetko
Predumytie
•
Glass Care
•
•
Rinse & Hold 5) •
•
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom po‐
rceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky
upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad
umiestnite do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vo‐
dy v dolnom koši sú vyššie než v hornom koši.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
5) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov
jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací pro‐
striedok.
SLOVENSKY
57
5.1 Spotreba
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min)
11
0.832
232
AutoFlex
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
FlexiWash
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
Program 1)
ECO
Intensive
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
Quick Plus
10
0.9
30
Glass Care
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
4
0.1
14
Rinse & Hold
1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v
elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne
testovania, pošlite e-mail na adresu:
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na
typovom štítku.
[email protected]
6. NASTAVENIA
6.1 Zoznam nastavení
Ak chcete vidieť zoznam nastavení,
zvoľte Nastavenie v zozname voliteľných
funkcií.
Nastavenie
Hodnoty
Popis
MyFavourite
Zoznam programov
Nastavte váš obľúbený
denný program. Pozrite si
príslušnú časť v tejto kapi‐
tole.
AutoOpen
ZAP (predvolená hod‐ Nastavte automatické otvo‐
nota)
renie dvierok pre všetky
VYP
programy okrem Rinse &
Hold. Pozrite si príslušnú
časť v tejto kapitole.
Zvuk po dokončení
ZAP
VYP
Informuje vás o skončení
programu.
Nastavenie z výroby: vyp.
Tóny tlačidiel
Vypnúť
Kliknutie
Pípnutie
Nastavte zvuk tlačidla pri
stlačení.
58
www.electrolux.com
Nastavenie
Hodnoty
Popis
Objem
Od úrovne 1 po úro‐
veň 10.
Úprava hlasitosti zvukov.
Jas
Od úrovne 0 po úro‐
veň 9.
Zmena jasu displeja.
Kontrast
Od úrovne 0 po úro‐
veň 9.
Zmena kontrastu displeja.
Tvrdosť vody
Od úrovne 1 po úro‐
veň 10.
Nastavte úroveň zmäkčo‐
vača vody podľa tvrdosti
vody vo vašej oblasti.
Nastavenie z výroby: úro‐
veň 5.
Úroveň dávkovania leštidla
Od úrovne 0 po úro‐
veň 6.
Úroveň 0 = leštidlo sa
nepridáva.
Nastavte úroveň dávkova‐
nia leštidla podľa požado‐
vaného množstva leštidla.
Nastavenie z výroby: úro‐
veň 4.
Jazyky
Zoznam jazykov.
Nastavte preferovaný ja‐
zyk.
Predvolený jazyk: Anglický.
Ukazovateľ na podlahe
Zoznam farieb.
Nastavte farbu funkcie Ti‐
meBeam
Zrušiť nastavenia
Reset
Obnovuje nastavenia z vý‐
roby.
6.2 Zmena nastavenia s 2
hodnotami (ZAP a VYP)
6.3 Zmena nastavenia s
viacerými hodnotami
Zmenené nastavenie zostane platné aj
po skončení programu alebo zrušení
prebiehajúceho programu.
Zmenené nastavenie zostane platné aj
po skončení programu alebo zrušení
prebiehajúceho programu.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Stlačte tlačidlo Option.
Zvoľte Nastavenie.
Stlačte tlačidlo OK.
Zvoľte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
5. Stlačením tlačidla OK zmeníte
hodnotu z ZAP na VYP alebo
naopak.
6. Opakovane stláčajte tlačidlo Option,
až kým sa na displeji nezobrazí
zoznam programov.
5.
6.
7.
8.
Stlačte tlačidlo Option.
Zvoľte Nastavenie.
Stlačte tlačidlo OK.
Zvoľte nastavenie, ktoré chcete
zmeniť.
Ďalšiu úroveň zadajte stlačením
tlačidla OK.
Vyberte novú hodnotu.
Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Opakovane stláčajte tlačidlo Option,
až kým sa na displeji nezobrazí
zoznam programov.
SLOVENSKY
59
6.4 Spustenie programu
MyFavourite
1. Stlačte a podržte tlačidlo OK na
približne 3 sekundy, kým sa na
displeji nezobrazí nastavenie
MyFavourite.
2. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí.
6.5 Uloženie programu
MyFavourite
Naraz môžete uložiť iba 1 program. Nové
nastavenie zruší predchádzajúce.
1. Stlačte tlačidlo Option.
2. Zvoľte Nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo OK.
4. Zvoľte MyFavourite.
5. Stlačte tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazí zoznam
programov.
6. Zvoľte program.
7. Stlačte tlačidlo OK.
8. Na displeji sa zobrazí Pridať funkciu
a Hotovo.
• Zvoľte Hotovo, ak chcete uložiť
program bez voliteľných funkcií, a
stlačte tlačidlo OK.
• Zvoľte Pridať funkciu, ak chcete k
programu pridať voliteľnú funkciu,
a potvrďte stlačením tlačidla OK.
Po zvolení funkcie sa na displeji
zobrazí Pridať funkciu a Hotovo.
Ak chcete zvoliť ďalšiu voliteľnú
funkciu, opäť zvoľte Pridať
funkciu, v opačnom prípade zvoľte
Hotovo.
9. Stlačte tlačidlo OK.
Ak má program funkciu TimeManager,
musíte zvoliť Rýchly alebo Normálny.
10. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Displej potvrdí, že bol program
MyFavourite uložený.
6.6 AutoOpen
AutoOpen zlepšuje účinnosť sušenia pri
nižšej spotrebe energie.
Počas fázy sušenia otvorí
zariadenie dvierka
spotrebiča. Dvierka
následne ostanú
pootvorené.
UPOZORNENIE!
Nepokúšajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebiča do 2
minút od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
V prípade prítomnosti detí
môžete systém AutoOpen
deaktivovať, ak chcete
ponechať dvierka zatvorené
po skončení cyklu.
Funkcia AutoOpen sa automaticky zapne
u všetkých programov okrem Rinse &
Hold.
Ak chcete zlepšiť účinnosť sušenia,
pozrite si voliteľnú funkciu XtraDry alebo
zapnite AutoOpen.
60
www.electrolux.com
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Funkciu nie je možné zapnúť
či vypnúť pri spustenom
programe.
Niektoré funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
stále aktívnych funkcií.
7.1 Zoznam voliteľných funkcií
Voliteľné funkcie Hodnoty
Popis
Posunutý štart
Od 1 do 24 hodín
VYP (predvolená hodnota)
Posunie sa spustenie pro‐
gramu.
XtraDry
ZAP
VYP (predvolená hodnota)
Túto funkciu zapnite, ak
chcete zvýšiť účinnosť su‐
šenia. Pozrite si príslušnú
časť v tejto kapitole.
Nastavenie
Zadajte nastavenia spotrebiča
7.2 Nastavenie voliteľnej
funkcie
V tomto zozname voliteľných funkcií sú
zobrazené iba funkcie, ktoré sa dajú
použiť pre práve zvolený program.
Funkcie, ktoré sa nedajú použiť, nie sú
viditeľné.
Niektoré voliteľné funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Keď aktivujete 2
voliteľné funkcie, ktoré nie sú navzájom
kompatibilné, spotrebič automaticky
vypne jednu z funkcií.
Po skončení alebo zrušení programu
zostanú voliteľné funkcie predvolené.
1. Stlačte tlačidlo Option.
2. Zvoľte voliteľnú funkciu.
Na displeji sa v zátvorkách zobrazí
hodnota funkcie.
3. Stlačením tlačidla OK zmeníte
hodnotu z VYP na ZAP alebo
naopak.
Ak je zvolená funkcia Posunutý štart, po
stlačení tlačidla OK sa na displeji zobrazí
počet hodín dostupných pre posunutý
štart. Zvoľte počet hodín a potvrďte voľbu
opätovným stlačením tlačidla OK.
4. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu
programov, opakovane stláčajte
tlačidlo Option, kým sa na displeji
nezobrazí zvolený program.
7.3 XtraDry
Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť
výkon sušenia. Použitie tejto funkcie
môže ovplyvniť trvanie niektorých
programov, spotrebu vody a teplotu
posledného oplachovania.
Funkcia XtraDry je trvalou voliteľnou
funkciou pre všetky programy okrem
ECO a nemusíte ju nastavovať s každým
cyklom.
Pri každom zapnutí ECO sa voliteľná
funkcia XtraDry vypne a treba ju vybrať
manuálne. Pri iných programoch je
nastavenie XtraDry trvalé a automaticky
sa použije pre ďalšie cykly. Túto
konfiguráciu môžete kedykoľvek zmeniť.
Zapnutie voliteľnej funkcie XtraDry
deaktivuje funkciu TimeManager.
7.4 TimeManager
Táto funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.
SLOVENSKY
Fázy umývania a sušenia sú kratšie.
Celkové trvanie programu sa skráti
približne o 50 %.
Výsledky umývania sú rovnaké ako pri
normálnom trvaní programu, ale výsledky
sušenia môžu byť menej uspokojivé.
Voliteľná funkcia TimeManager sa nedá
použiť pre všetky dostupné programy.
1. Prelistujte si zoznam programov a
zvoľte program.
61
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Ak je voliteľná funkcia TimeManager
vhodná pre zvolený program, na displeji
sa zobrazia 2 režimy Rýchly a Normálny
a trvanie programu pre každý režim:
• Rýchly: zapnutá funkcia
TimeManager. Potvrďte stlačením
tlačidla OK.
• Normálny: vypnutá funkcia
TimeManager. Potvrďte stlačením
tlačidla OK.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pri prvom spustení spotrebiča je
potrebné nastaviť jazyk. Predvoleným
jazykom je angličtina.
1. Nastavte jazyk.
• Angličtinu potvrďte stlačením
tlačidla OK.
• Nový jazyk vyberte listovaním v
zozname dostupných jazykov a
potvrďte tlačidlom OK.
2. Uistite sa, že aktuálna nastavená
úroveň zmäkčovača vody
zodpovedá tvrdosti pritekajúcej
vody. Ak nie, upravte úroveň
zmäkčovača vody.
3. Naplňte zásobník na soľ.
4. Naplňte dávkovač leštidla.
5. Otvorte vodovodný ventil.
6. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča,
odstráňte spustením programu.
Nepoužite umývací prostriedok a do
košov nedávajte riad.
Keď spustíte program, môže spotrebiču
trvať až do 5 minút, kým pripraví
zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič
nefunguje. Fáza umývania začne až po
skončení tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.
8.1 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje z
pritekajúcej vody minerály, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na účinnosť
umývania a na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa
tvrdosti vody vo vašom regióne.
Informáciu o tvrdosti vody vo vašej
lokalite vám poskytne miestna
vodárenská spoločnosť. Je dôležité
nastaviť správnu úroveň zmäkčovača
vody, aby ste dosiahli dobré výsledky
umývania.
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčo‐
vača vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
62
www.electrolux.com
Nemecké
stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčo‐
vača vody
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Kombinované umývacie
tablety s obsahom soli nie sú
dostatočne účinné na
zmäkčenie tvrdej vody.
8.2 Zásobník na soľ
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne soľ
špeciálne určenú pre
umývačky riadu.
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
Či už použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety (so soľou alebo bez
nej), nastavte správnu úroveň tvrdosti
vody, aby zostal ukazovateľ doplnenia
soli aktívny.
4. Soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ
odstráňte.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
Plnenie zásobníka na soľ
Uistite sa, že je kôš
CofortLift prázdny a
zdvihnutý v svojej polohe.
1. Otočte viečko zásobníka na soľ
doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Zásobník na soľ naplňte soľou do
umývačky riadu.
5. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.
UPOZORNENIE!
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Po naplnení
zásobníka na soľ okamžite
spustite program, aby ste
predišli korózii.
SLOVENSKY
8.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín.
Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze
horúceho oplachovania.
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v škále od 1 (minimálne
množstvo) po 6 (maximálne množstvo).
Pri úrovni 0 sa vypne prívod leštidla a
žiadne leštidlo sa nebude uvoľňovať.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.
Naplnenie zásobníka leštidla
A
63
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky.
1. Otvorte veko (C).
2. Zásobník (B) naplňte tak, aby hladina
leštidla bola zarovno so značkou
„MAX”.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
Zásobník leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.
B
Keď je potrebné doplniť
dávkovač leštidla, na displeji
sa zobrazí hlásenie:
Ak používate kombinované umývacie
tablety a účinnosť sušenia je uspokojivá,
môžete deaktivovať ukazovateľ
naplnenia leštidla nastavením úrovne
dávkovania leštidla na 0.
C
V záujme lepšej účinnosti
sušenia vám odporúčame
používať leštidlo vždy, aj v
kombinácii s kombinovanými
umývacími tabletami s
obsahom leštidla.
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
9.1 ComfortLift
UPOZORNENIE!
Neseďte na stojane.
Zamknutý kôš nevystavujte
nadmernému tlaku.
UPOZORNENIE!
Neprekračujte maximálnu
povolenú kapacitu náplne 18
kg.
64
www.electrolux.com
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky.
Aby ste zabezpečili správne
odomknutie, nadvihnite
páčku rukoväte úplne a kôš
mierne, kým sa kôš neuvoľní
na oboch stranách.
Mechanizmus ComfortLift umožňuje
nadvihnúť dolný stojan (na druhú úroveň)
a spustiť ho nadol pre jednoduché
nakladanie a vyberanie riadu.
sa vráti do základnej polohy v dolnej
úrovni.
Existujú dva spôsoby spustenia koša
nadol v závislosti od jeho naloženia:
• Pri plnej dávke tanierov mierne
potlačte kôš nadol.
• Ak je kôš prázdny alebo spolovice
naplnený, zatlačte kôš nadol.
9.2 Používanie umývacieho
prostriedku
A
B
Na vybratie dolného koša z dolnej
polohy:
1. Na nadvihnutie koša vytiahnite stojan
z umývačky za rukoväť stojana.
Nesmiete použiť páčku rukoväte.
C
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.
Kôš sa automaticky uzamkne na hornej
úrovni. Opatrne naložte a vyložte kôš
(pozrite si leták o nakladaní koša).
2. Pre spustenie koša nadol pripojte
páčku rukoväte k rámu koša ako je
zobrazené nižšie. Nadvihnite páčku
rukoväte a stojan.
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
9.3 Nastavenie a spustenie
programu
Funkcia Auto Off
Po nadvihnutí páčky rukoväte
zatlačte stojan nadol. Mechanizmus
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
SLOVENSKY
•
•
5 minút po skončení programu.
Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
Spustenie programu
Keď spotrebič zapnete, na displeji sa
zobrazí zoznam programov.
Predvoleným programom je vždy
program ECO.
1. Prelistujte si zoznam programov a
zvoľte program.
2. V prípade potreby zvoľte príslušné
voliteľné funkcie.
Po nastavení voliteľných funkcií sa vráťte
do zoznamu programov a spustite
zvolený program.
3. Stlačte OK.
Ak sa s programom dá použiť voliteľná
funkcia TimeManager, musíte potvrdiť
Rýchly alebo Normálny.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí
Posunutie spustenia programu
Pri programe MyFavourite nie je možné
nastaviť posunutý štart.
1. Zvoľte program.
2. Stlačte Option.
Na displeji sa zobrazí zoznam voliteľných
funkcií.
3. Zvoľte Posunutý štart.
4. Stlačte OK.
5. Nastavte počet hodín posunutia
štartu.
Spustenie programu môžete posunúť o 1
až 24 hodín.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
7. Môžete zvoliť iné voliteľné funkcie.
8. Opakovane stláčajte Option, kým sa
na displeji nezobrazí zvolený
program.
9. Stlačte OK.
10. Zavretím dvierok spotrebiča spustíte
odpočítavanie posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
65
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Keď dvierka zatvoríte,
spotrebič bude pokračovať od bodu,
v ktorom bol program prerušený.
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí. Nestane
sa tak pri otvorení dvierok
funkciou AutoOpen.
UPOZORNENIE!
Do 2 minút od
automatického otvorenia
dvierok funkciou AutoOpen
sa nepokúšajte o zatvorenie
dvierok, keďže by mohlo
dôjsť k poškodeniu
spotrebiča. Ak neskôr
zatvoríte dvierka na ďalšie 3
minúty, spustený program sa
skončí.
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Keď zrušíte posunutý štart, obnovia sa
predvolený program a voliteľné funkcie.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Option
približne na 3 sekundy, kým sa na
displeji nezobrazí: Stop washing?.
• Ak chcete, aby odpočítavanie
pokračovalo, zvoľte Pokračovať a
stlačte tlačidlo OK. Zatvorte
dvierka spotrebiča.
• Ak chcete zrušiť posunutý štart,
zvoľte Stop a stlačte tlačidlo OK.
Zrušenie prebiehajúceho
programu
Keď zrušíte prebiehajúci program,
obnovia sa predvolené hodnoty
voliteľných funkcií.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
66
www.electrolux.com
2. Stlačte a podržte tlačidlo Option
približne na 3 sekundy, kým sa na
displeji nezobrazí: Stop washing?.
• Ak chcete, aby prebiehajúci
program pokračoval, zvoľte
Pokračovať a stlačte tlačidlo OK.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
• Ak chcete zrušiť prebiehajúci
program, zvoľte Stop a stlačte
tlačidlo OK.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo
počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
Ak otvoríte dvierka pred zapnutím
Auto Off, spotrebič sa automaticky
vypne.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
Koniec programu
Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem
tlačidla Zap/Vyp.
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny
výsledok umývania a sušenia pri
každodennom používaní a zároveň vám
pomáhajú chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. V prípade
potreby použite program Predumytie/
Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo
zvoľte program s predumývaním.
Vždy využite celý priestor košov.
Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa
uistite, že voda z trysiek ramena sa
všade dostane a dôkladne umyje
každý kus riadu. Uistite sa, že sa
jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani
neprekrývajú.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„3v1”, „4v1”, „Všetko v 1”). Postupujte
podľa pokynov uvedených na balení.
Nastavte správny program pre daný
druh náplne a stupeň jej znečistenia.
S týmto ECO programom dosiahnete
najúčinnejšie využitie vody a energie
pri bežne znečistenom porceláne a
príbore.
10.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky. Iné
•
•
•
•
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou
vodou v záujme dosiahnutia
optimálnych výsledkov umývania a
sušenia odporúčame používať
umývací prostriedok (prášok, gél,
tablety bez prídavných funkcií),
leštidlo a soľ samostatne.
Minimálne raz za mesiac spustite
spotrebič s čističom na spotrebič
špeciálne určeným na tento účel.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
10.3 Čo robiť, ak chcete prestať
používať kombinované
umývacie tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
postupujte nasledovne.
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
SLOVENSKY
prostriedok a do košov nedávajte
riad.
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite ukazovateľ doplnenia
leštidla.
•
10.4 Vkladanie riadu do košov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte len na umývanie
predmetov, ktoré sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.
Do spotrebiča nedávajte riad
vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka,
cínu a medi.
Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Zvyšky pripáleného jedla na riade
nechajte odmočiť.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Príbor a malé predmety dajte do
priehradky na príbor.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
nehýbali.
10.5 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
•
•
•
•
•
•
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zatvorené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je soľ do umývačky riadu
a leštidlo (pokiaľ nepoužívate
kombinované umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Použili ste správne množstvo
umývacieho prostriedku.
10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
Po skončení programu môže
na bokoch a na dvierkach
spotrebiča zostať voda.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
C
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
prípade potreby ich vyčistite.
B
11.1 Čistenie filtrov
67
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.
A
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
68
www.electrolux.com
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
4. Filtre umyte.
UPOZORNENIE!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
11.2 Čistenie horného
sprchovacieho ramena
Sprchovacie rameno vám odporúčame
pravidelne čistiť, aby nedošlo k upchatiu
otvorov nečistotami.
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
Upchaté otvory môžu spôsobiť
neuspokojivé výsledky umývania.
1. Vytiahnite horný kôš.
2. Sprchovacie rameno odpojíte od
koša zatlačením sprchovacieho
ramena nahor v smere dolnej šípky a
jeho súčasným otočením v smere
hodinových ručičiek.
SLOVENSKY
69
11.3 Vonkajšie čistenie
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
11.4 Čistenie vnútra
•
3. Sprchovacie rameno umyte pod
tečúcou vodou. Z otvorov odstráňte
čiastočky nečistôt pomocou
predmetu s tenkým hrotom, napr.
špáradla.
•
•
•
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ostré nástroje, silné
chemikálie, drsné špongie ani
rozpúšťadlá.
Ak pravidelne používate krátke
programy, môžu sa vnútri spotrebiča
usadzovať zvyšky mastnoty a vodný
kameň. Aby ste tomu zabránili,
odporúčame spustiť minimálne
dvakrát mesačne programy s dlhým
trvaním.
V záujme zachovania optimálneho
výkonu spotrebiča vám odporúčame
použiť špeciálny čistiaci prostriedok
pre umývačky (minimálne raz
mesačne). Postupujte podľa pokynov
na obale výrobku.
4. Sprchovacie rameno zapojíte späť do
koša zatlačením sprchovacieho
ramena nahor v smere dolnej šípky a
jeho súčasným otočením proti smeru
hodinových ručičiek, kým nezapadne
na svoje miesto.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa spotrebič nespustí alebo ak sa
zastaví počas prevádzky, pred
kontaktovaním autorizovaného
servisného strediska skontrolujte, či
nedokážete problém vyriešiť pomocou
informácií v tabuľke.
70
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Nesprávne vykonané opravy
môžu vážne ohroziť
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.
Problém a chybový kód
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť. •
•
Program sa nespúšťa.
Pri niektorých poruchách sa na
displeji zobrazí chybový kód.
•
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zá‐
suvky.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Stlačte tlačidlo Start.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič začal proces regenerácie v zmäkčovači
vody. Proces trvá približne 5 minút.
Do spotrebiča nepriteká
•
voda.
•
Na displeji sa zobrazí sym‐
•
bol
.
•
•
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný.
Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
Spotrebič nevypustí vodu. •
Na displeji sa zobrazí sym‐ •
•
bol
.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upcha‐
tý.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
•
Zaplo sa zariadenie proti
•
vytopeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
.
Spotrebič sa počas pre‐
vádzky viackrát vypne a
zapne.
•
Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania
a úsporu energie.
Program trvá príliš dlho.
•
Zvoľte voliteľnú funkciu TimeManager, aby ste skrátili
čas programu.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.
•
Na displeji sa zmení zostá‐ •
vajúci čas a preskočí tak‐
mer na koniec času pro‐
gramu.
Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
SLOVENSKY
Problém a chybový kód
71
Možná príčina a riešenie
Z dvierok spotrebiča prete‐ •
ká malé množstvo vody.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťaž‐
ko zatvárajú.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé/klepotavé zvuky
z vnútra spotrebiča.
•
Spotrebič spustí prerušo‐
vač obvodu.
•
•
Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták
o vkladaní riadu.
Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.
•
Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napája‐
nie všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte
prúdovú intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo
vypnite jeden z používaných spotrebičov.
Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
•
Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.
Pri výskyte chybových kódov, ktoré nie
sú popísané v tabuľke, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐ •
vania.
•
•
Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady
a tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.
Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
Vyčistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite
si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Neuspokojivé výsledky su‐
šenia.
Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spo‐
trebiča.
Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dáv‐
kovanie. Dávkovač leštidla nastavte na vyššiu úro‐
veň.
Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite voliteľnú
funkciu XtraDry a nastavte AutoOpen.
Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca
aj v kombinácii s kombinovanými umývacími table‐
tami.
•
•
•
•
•
72
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina a riešenie
Biele šmuhy alebo modré
usadeniny na pohároch a
riade.
•
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
•
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
•
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite voliteľnú
funkciu XtraDry a nastavte AutoOpen.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia
s nízkou teplotou.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umýva‐
cích tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite
dávkovač leštidla a použite leštidlo spolu s kombi‐
novanými umývacími tabletami.
Vnútro spotrebiča je mokré.
•
Nejde o poruchu spotrebiča, je to spôsobené vlhko‐
sťou vo vzduchu, ktorá skondenzovala na stenách.
Nezvyčajná pena počas
umývania.
•
Používajte len umývacie prostriedky pre umývačky
riadu.
Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na auto‐
rizované servisné stredisko.
Stopy hrdze na príbore.
•
•
•
Po skončení programu sú v •
umývačke zvyšky umývacie‐
ho prostriedku.
•
•
Pachy vnútri spotrebiča.
•
V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si
časť „Zmäkčovač vody”.
Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor.
Strieborný a antikorový príbor neukladajte blízko
seba.
Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dáv‐
kovači a preto sa úplne nerozpustila.
Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávko‐
vača. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je za‐
blokované ani upchaté.
Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvo‐
reniu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
SLOVENSKY
Problém
73
Možná príčina a riešenie
Nánosy vodného kameňa na •
riade, v nádrži a na vnútor‐
nej strane dvierok.
•
•
•
•
•
•
Matný, vyblednutý alebo po‐ •
škodený riad.
•
•
Nízka úroveň dávkovania soli, skontrolujte ukazo‐
vateľ doplnenia.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Tvrdá voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Aj pri použití kombinovaných umývacích tabliet pri‐
dajte soľ a spustite regeneráciu zmäkčovača vody.
Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Ak zvyšky vodného kameňa nezmiznú, vyčistite
spotrebič čistiacim prostriedkom špeciálne urče‐
ným na tento účel.
Skúste iný umývací prostriedok.
Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný
do umývačky.
Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si le‐
ták o vkladaní riadu.
Ľahké predmety vložte do horného koša.
Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrické zapojenie 1)
Napätie (V)
200 - 240
Frekvencia (Hz)
50 / 60
bar (minimálny a maximálny)
0.5 - 8
MPa (minimálny a maximálny)
0.05 - 0.8
Prívod vody
Studená alebo horúca voda 2)
max. 60 °C
Kapacita
Súpravy riadu
13
Spotreba energie
Pohotovostný režim (W)
5.0
Spotreba energie
Vypnutý režim (W)
0.10
Tlak pritekajúcej vody
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov
alebo veternej energie), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu.
. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
74
www.electrolux.com
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.
Výrobok
*
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENSKY
75
117885281-A-012017
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement