Electrolux | ESL97540RO | User manual | Electrolux ESL97540RO Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ESL97540RO Пайдаланушы нұсқаулығы
ESL97540RO
KK
RU
UK
Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина
Посудомийна машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
28
56
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.................................................................................................9
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 16
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 18
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 20
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................22
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................27
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 13 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Ас үй құралдарын ас үй құралдарына арналған
себетке ұштарын төмен қаратып немесе өткір
қырларын төмен қатарып, ас үй тартпасына
көлденеңінен салыңыз.
Құрылғының есігін басып кетпеу үшін, байқамай
ашық қалдырмаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғының желдету саңылаулары астыңғы
жағында болса, оларды мысалы кілеммен жабуға
болмайды.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
•
2.4 Пайдалану
•
•
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат қалуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Қызмет
•
•
Құрылғыны жөндету үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Фирмалық қосалқы
бөлшектерді ғана қолдануды
ұсынамыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласқан кезде
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген келесі деректердің
дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Үлгісі:
Өнім нөмірі (PNC):
Сериялық нөмірі:
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
5
Су құятын түтікке зақым келсе,
судың шүмегін дереу жауып, ашаны
розеткадан суырыңыз. Су құятын
түтікті ауыстыру үшін уәкілітті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
6
www.electrolux.com
•
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9 8
7 6
Ең үстіңгі бүріккіш түтік
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
Ауа саңылауы
Шайғыш зат үлестіргіші
9
10
11
12
13
14
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor - құрылғы есігінің
астындағы еденнен көрінетін жарық.
•
•
•
Бағдарлама басталғанда, қызыл
жарық жанады да, бағдарлама
орындалып тұрғанда жанып
тұрады.
Бағдарлама аяқталған кезде,
жасыл жарық жанады.
Құрылғыда ақаулық пайда болған
кезде, қызыл жарық
жыпылықтайды.
5
4
Жуғыш зат үлестіргіші
Ыңғайлы көтеру себеті
Қосқыш тұтқа
Астыңғы себет тұтқасы
Үстіңгі себет
Ас құралдарының тартпасы
Құрылғыны сөндірген
кезде Beam-on-Floor
сөнеді.
Кептіру циклы кезінде
AirDry жанса, едендегі
проекция толығымен
көрінбеуі мүмкін. Циклдың
аяқталғанын көру үшін
басқару панелін қараңыз.
ҚАЗАҚ
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1
2
3
4
5
3
2
Қосу/Өшіру түймешігі
Бейнебет
Delay түймешігі
Program түймешігі
MyFavourite түймешігі
5
4
6
7
8
9
6
7
8
9
TimeManager түймешігі
XtraDry түймешігі
Reset түймешігі
Индикатор шамдары
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл
үнемі сөніп тұрады.
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Функциялар
P1
•
Қалыпты
кірлеген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
Барлығы
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
Алғашқы жуу
•
Жуу 45 °C бастап 70
°C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
XtraDry
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C және 65
°C
Шаю циклдары
Кептіру
TimeManager
XtraDry
1)
P2
P3
•
2)
3)
•
•
•
•
Аралас ластық
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
•
•
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
7
8
www.electrolux.com
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Функциялар
P4
•
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
TimeManager
XtraDry
Қалыпты не
•
аздап кірлеген •
Морт сынғыш •
ыдыс-аяқтар
мен шыны
ыдыстар
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
•
•
Жуу 60 °C бастап 65 •
°C дейін
Шаю циклдары
XtraDry
•
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
Барлығы
•
Алғашқы жуу
•
P5
•
•
P6
P7
4)
5)
•
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
1) Осы бағдарламамен қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдарын
жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. Бұл сынақ мекемелеріне арналға
стандартты бағдарлама.
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат
мөлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Осы бағдарламамен әр түрлі деңгейде ластанған ыдыстарды жууға болады. Қатты
ластанған ыдыстарды астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі
себетке салыңыз. Астыңғы себеттегі судың қысымы және температурасы үстіңгі
себетпен салыстырғанда жоғары болады.
4) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстар жартылай толтырылған жууға
болады. Бұл қысқа уақыт ішінде жақсы нәтиже береді.
5) Осы бағдарламамен тағам қалдықтары ыдыстарға жабысып, құрылғы ішінде иіс
пайда бола бастамау үшін ыдыстарды жылдам шаюға болады. Бұл бағдарламаны
қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
P1
11
0.932
232
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
ҚАЗАҚ
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Бағдарлама1)
9
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
• Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
• Бағдарлама соңында естілетін
дыбыстық сигналды қосуға немесе
сөндіруге.
• Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу немесе ажырату.
• Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін қажетті деңгейге қою
үшін.
• AirDry опциясын қосу немесе
сөндіру үшін.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Дисплейде P1 бағдарлама нөмірі
көрсетілгенде, құрылғы бағдарламаны
таңдау режимінде тұрады.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
10
www.electrolux.com
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Судың кермектігі
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Стандартты жуғыш затты немесе
аралас таблетканы (тұзы жоқ)
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Тұзы бар аралас
таблеткалар кермек суды
тиімді түрде жұмсарта
алмайды.
Су жұмсартқыштың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
,
,
және
индикаторлары
жыпылықтай бастап, дисплей бос
тұрғанша басыңыз.
түймешігін басыңыз.
2.
•
,
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
пайда болады: мысалы,
5-ші деңгей.
=
ҚАЗАҚ
6.4 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін бірнеше рет басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін 1
(ең аз мөлшер) мен 6 (ең жоғарғы
мөлшер) аралығына қоюға болады. 0деңгейде шайғыш зат үлестіргіш
сөнеді және шайғыш зат
үлестірілмейді.
Зауыттық параметрлер: 4-ші деңгей.
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
түймешіктерін
,
,
,
және
индикаторлары
жыпылықтай бастап, дисплей бос
тұрғанша басыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
•
,
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Егер
шайғыш құралы бар көп таблетканы
пайдалансаңыз және кептіру
нәтижесіне қанағаттансаңыз, шайғыш
зат үлестіргіші бос екенін ескерту
индикаторын сөндіруге болады.
Дегенмен, кептіру нәтижесін жақсарту
үшін әрқашан шайғыш затты
пайдалануды ұсынамыз.
Егер шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Шайғыш заттың деңгейін
орнату
және
11
пайда болады: мысалы,
=
4-ші деңгей.
– Шаю құралының деңгейлері
0A бастап, 6A деңгейіне
дейін, 0A - шаю құралы
қолданылмағанын
көрсетеді.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін бірнеше рет басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қалай сөндіру
керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
,
,
және
индикаторлары
жыпылықтай бастап, дисплей бос
тұрғанша басыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
•
,
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
= шайғыш
пайда болады:
зат үлестіргіші бос индикаторы
қосылады (зауыттық параметр).
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
12
www.electrolux.com
= шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторы сөндірілген.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
MyFavourite бағдарламасын
қалай сақтау керек
6.5 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар құрылғыда ақау
пайда болған кезде естіледі. Бұл
дыбыстық сигналдарды өшіріп қоюға
болады.
Бағдарлама аяқталған кезде де
дыбыстық сигнал қосылады. Әдетте
дыбыстық сигнал сөндірулі тұрады,
бірақ оны қосуға болады.
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
түймешіктерін
,
,
,
және
индикаторлары
жыпылықтай бастап, дисплей бос
тұрғанша басыңыз.
басыңыз
2.
•
,
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
пайда болады:
сигнал сөндірулі.
2.
түймешігін тиісті индикатордың
шамы тұрақты жанғанша басып
ұстап тұрыңыз.
MyFavourite бағдарламасын
қалай орнату керек
Бағдарлама аяқталған кезде
естілетін дыбыстық сигналды
қалай қосуға болады
және
1. Сақтағыңыз келген бағдарламаны
орнатыңыз
Бағдарламада пайдалануға болатын
функцияларды да орнатуға болады.
түймешігін басыңыз.
• MyFavourite индикаторы
жанады.
• Бейнебетте бағдарламаның
нөмірі және ұзақтығы
көрсетіледі.
• Егер функциялар
бағдарламамен бірге сақталса,
функциялардың индикаторлары
жанады.
6.7 AirDry
AirDry Бұл функция қуатты аз
қолданып, жақсы кептіру нәтижелеріне
қол жеткізуге көмектеседі.
= Дыбыстық
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
= Дыбыстық сигнал қосулы.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.6 MyFavourite
Осы функцияның көмегімен жиі
пайдаланылатын бағдарламаны
орнатуға және жадыға сақтауға
болады.
Сіз 1 бағдарламаны ғана сақтай
аласыз. Жаңа параметр алдыңғы
параметрді өшіреді.
Кептіру циклы жұмыс істеп
тұрғанда, құрал
құрылғының есігін ашады.
Содан кейін есік
ашылыңқырап тұрады.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Есік автоматты түрде
ашылғаннан кейін, оны 2
минут ішінде қайта жабуға
тырыспаңыз. Бұл
құрылғыны бүлдіруі мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ
Балалар бар болса, цикл
аяқталғаннан кейін есікті
жабық ұстағыңыз келсе,
AirDry жүйесін сөндіруге
болады.
AirDry келесі бағдарламадан басқа
бағдарламаларда автоматты түрде
қосылып тұрады
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін
XtraDry опциясын қараңыз не AirDry
функциясын қосыңыз.
13
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
түймешіктерін
,
,
,
және
индикаторлары
жыпылықтай бастап, дисплей бос
тұрғанша басыңыз.
түймешігін басыңыз.
2.
•
,
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
пайда болады:
қосылды.
= AirDry
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз:
= AirDry
ажыратылған.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
AirDry функциясын қалай
сөндіру керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
7.1 XtraDry
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. Осы опцияны
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақытына,
пайдаланылатын суға және соңғы шаю
циклының температурасына әсер
етеді.
XtraDry опциясы
бағдарламасынан басқа барлық
бағдарламалар үшін тұрақты опция
және оны әр цикл үшін таңдаудың
қажеті жоқ.
қосылған сайын, XtraDry
опциясы сөнеді және оны қолдан
таңдау керек болады. Басқа
бағдарламаларда XtraDry параметрі
тұрақты орнатылып тұрады және
келесі циклдарда автоматты түрде
қолданылады. Бұл конфигурацияны
кез келген уақытта өзгертуге болады.
14
www.electrolux.com
XtraDry опциясын қосқанда,
TimeManager опциясы сөнеді.
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек XtraDry
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
түймешігін басыңыз. Тиісті
индикатор жанады.
Егер опция бағдарламамен үйлесімді
болмаса, тиісті индикатор жанбайды
не бірнеше секунд жылдам
жыпылықтап, содан кейін сөнеді.
Дисплейде жаңартылған бағдарлама
уақыты көрсетіледі.
7.2 TimeManager
TimeManager - таңдалған
бағдарламаның уақытын қысқартуға
мүмкіндік береді.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
Әдетте TimeManager сөніп тұрады,
бірақ оны қолдан қосуға болады. Бұл
опцияны XtraDry функциясымен қатар
пайдалануға болмайды.
Қалай қосу керек
TimeManager
түймешігін басыңыз, тиісті
индикатор жанады.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Олай болмаса, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Су сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған соң, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Процедура ара-тұра
қайталанып отырады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
Ыңғайлы көтеру бос және
көтеріліп тұрғанына көз
жеткізіңіз.
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
ҚАЗАҚ
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
15
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A
B
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағады. Тұз сауытын
толтырғаннан кейін тот
басуға жол бермеу үшін
бағдарламаны дереу
бастаңыз.
1. Қақпақшаны (C) ашыңыз.
2. Үлестіргішті (B) шайғыш зат ''MAX''
деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Шайғыш зат үлестіргішін
(A) индикаторы мөлдір
болған кезде толтырыңыз.
Егер бірнеше жуу
таблеткасын
пайдалансаңыз және жуу
нәтижесі қанағаттанарлық
болса, шайғыш затты
толтыру индикаторын
сөндіруге болады.
Біз шаю сапасын жақсарту
үшін үнемі құрамында
шайғыш заты бар көп
таблеткамен бірге шайғыш
затты пайдалануды
ұсынамыз.
16
www.electrolux.com
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Ыңғайлы көтеру
АБАЙЛАҢЫЗ
Торға отырмаңыз.
Бекітілген себетке көп
салмақ салмаңыз.
керек.
Себет үстіңгі сөреге автоматты түрде
бекітіледі. Себетті абайлап
толтырыңыз немесе босатыңыз
(себетті толтыру парағын қараңыз).
2. Себетті төмендету үшін қосқыштың
тұтқасын себеттің рамасына
төменде көрсетілгендей жалғаңыз.
Қосқыштың тұтқасы мен торды
жоғары көтеріңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Макс. 18 кг-нан
асырмаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы жуғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
Дұрыс ағыту үшін
қосқыштың тұтқасын
толығымен және себетті,
себеттің екі жағы толық
ағытылу үшін шамалы
көтеріңіз.
Ыңғайлы көтеру механизмі ыдыстарды
оңай алып-салу үшін астыңғы сөрені
көтеруге (екінші сөре деңгейіне) және
түсіруге мүмкіндік береді.
Астыңғы себетті астыңғы сөредегі
орнынан жылжыту үшін:
1. Себетті көтеру үшін сөрені ыдыс
жуғыш машинадан сөренің
тұтқасынан ұстап шығарыңыз.
Қосқыштың тұтқасын пайдаланбау
Қосқыштың тұтқасы көтерілгеннен
кейін, торды төмен басыңыз.
Механизм астыңғы деңгейдегі
өзінің тұрақты орнына қайтып
келеді.
Ішіне салынған заттарға қарай,
себетті төмендетудің екі жолы бар:
• Табақ толтыра салынған болса,
себетті шамалы төмен итеріңіз.
• Себет бос не жартылай
толтырылған болса, себетті
төмен басыңыз.
ҚАЗАҚ
9.2 Жуғыш затты қолдану
A
B
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы жуғыш
құралдарды ғана
пайдаланыңыз.
1. (A) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (B) бөлігіне
салыңыз.
3. Бағдарламаның алдын ала жуу
циклы болса, құрылғы есігінің ішкі
бөлігіне жуғыш заттан аздап
салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
9.3 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
17
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына және есіктің
жабық екеніне көз жеткізіңіз.
2. Program түймешігін орнатқыңыз
келген бағдарламаның индикаторы
жанғанша қайта-қайта басыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
3. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
4. Бағдарламаны бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Орындалып тұрған циклдың
индикаторы жанады.
• Бағдарламаның уақыты 1
минутқа тең қадаммен азая
бастайды.
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2. Delay түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
3. Кері санақты бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Кері санақтың басталуын
растау үшін кешіктіру
индикаторы көрсетіледі.
• Кеі санақ 1 сағат шамасына
кеми бастайды. Тек ең соңғы
сағат ғана 1 минутқа тең
қадаммен азая бастайды.
Кері санақ аяқталған кезде
бағдарлама басталады да, жұмыс
істеп тұрған цикл индикаторы жанады.
Кешіктіру индикаторы сөнеді.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалану мен бағдарлама
уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті
жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған
жерінен бастап жұмыс істейді.
18
www.electrolux.com
Кептіру циклы барысында
есік 30 секундтан ұзақ
ашық тұрса, жұмыс істеп
тұрған бағдарлама
аяқталады. Егер есік AirDry
көмегімен ашылса, бұндай
жағдай болмайды.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғының есігін AirDry
автоматты түрде ашқаннан
кейін 2 минут ішінде
жабуға тырыспаңыз, себебі
құрылғыға нұқсан келуі
мүмкін. Егер артында есік
тағы 3 минутқа жабылса,
жұмыс істеп тұрған
бағдарлама аяқталады.
Кері санап тұрғанда кешіктіріп
бастау функциясын
болдырмау
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаның аяқталуы
Қосу/сөндіру түймешігінен басқа
түймешіктердің барлығы белсенді
емес.
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе Auto Off функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
Auto Off функциясы қосылмай
тұрып есікті ашсаңыз, құрылғы
автоматты түрде сөнеді.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
•
•
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
ҚАЗАҚ
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
•
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Cуы кермек және өте кермек
аймақтарда жуу және кептіру
нәтижесін барынша жақсарту үшін
жеке жуғыш (қосымша
функциялары жоқ ұнтақты, гельді,
таблеткаларды), шайғыш затты
және тұзды жеке-жеке
пайдаланыңыз.
Кем дегенде айында бір рет
құрылғыны құрылғы жууға арналған
заттан құйып, іске қосыңыз.
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу.
19
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Ас құралдары мен кішкене
заттарды ас құралдары тартпасына
салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктердің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
•
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
20
www.electrolux.com
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Comfort Lift бос тұрғанына
және көтерілген қалпы
дұрыс бекітілгеніне көз
жеткізіңіз.
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
11.1 Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
C
4. Сүзгілерді жуыңыз.
B
A
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
ҚАЗАҚ
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
11.2 Үстіңгі бүріккіш түтікті
тазалау
Үстіңгі түтіктің саңылауларына қоқыс
жиналып қалмас үшін оны уақытылы
тазалауды ұсынамыз.
21
Саңылауларға қоқыс жиналып қалса
жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы
мүмкін.
1. Үстіңгі себетті тартып шығарыңыз.
2. Бүріккіш түтікті себеттен ағыту үшін
үстіңгі бүріккіш түтікті астыңғы
бүріккіш түтік көрсетіп тұрған
бағытқа қарай жоғары басып
тұрып, сағат тілінің бағытымен
бұраңыз.
3. Бүріккіш түтікті ағып тұрған сумен
жуыңыз. Жіңішке, үшкір ұшты
құралды, мысалы, тіс шұқығышты
пайдаланып, саңылаулардағы
қоқыстарды тазалаңыз.
4. Бүріккіш түтікті себетке қайта
орнату үшін үстіңгі бүріккіш түтікті
астыңғы бүріккіш түтік көрсетіп
тұрған бағытқа қарай жоғары
басып тұрып, сағат тілінің
бағытына қарсы бекітілгенше
бұраңыз.
22
www.electrolux.com
•
•
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
өткір құралдарды, уытты химиялық
заттарды, жеміргіш не еріткіш
заттарды пайдаланбаңыз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май және әк шөгіндісі жиналып
қалуы мүмкін. Бұл жағдайға жол
бермеу үшін ұзақ мерзімді
бағдарламаны кемінде айында екі
рет қосу керек.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты (кемінде ай
сайын) қолдануды ұсынамыз.
Өнімдердің орамындағы
нұсқауларды мұқият орындаңыз.
11.4 Ішін тазалау
•
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы іске қосылмаса немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалса,
уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласпай тұрып, мәселені
кестедегі ақпараттың көмегімен өзіңіз
шешіп көруге тырысыңыз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
23
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Бағдарлама
басталмайды.
•
•
•
Ыдыс жуғыш машинаға
су құйылмай тұр.
•
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ
аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл
үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының
өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл
ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне
хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
•
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске
қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
•
Бағдарлама уақытын қысқарту үшін TimeManager
опциясын таңдаңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе
кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
Бағдарламаның
•
параметрлерін әр
пайдаланған сайын қайта
орнату керек.
Таңдаулы конфигурацияны сақтау үшін
MyFavourite параметрін таңдаңыз.
24
www.electrolux.com
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
•
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып
тұр.
•
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған.
Себеттерді толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
•
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған
құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті
емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің
мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып
тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
•
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосып, AirDry параметрін
орнатыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
Стакандар мен ыдыстарда •
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған.
Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Стакандар мен ыдыстарда •
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Ыдыс-аяқ кеппеген.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосып, AirDry параметрін
орнатыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына
байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін
қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды
бірге пайдаланыңыз.
•
•
•
•
•
25
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
Жуған кезде әдеттегіден
тыс көпіршік пайда
болады.
•
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
26
www.electrolux.com
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Ас құралдарын тот басқан. •
•
Бағдарлама соңында
жуғыш зат үлестіргіште
жуғыш заттың қалдықтары
қалады.
•
•
•
Құрылғының ішінде иіс
бар.
•
Ыдыстарға, науаға және
•
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
•
•
•
•
•
•
Ыдыстардың түстері
көмескі, өңдері кеткен.
•
•
•
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған
ас үй құралдарын бірге салмаңыз.
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка
кептеліп қалған, сондықтан оны су толығымен
шайып кетіре алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
Тұздың деңгейі төмен, қайта толтыру
индикаторын тексеріңіз.
Тұз сауытының қақпағы бос тұр.
Шүмектен кермек су ағады. "Су
жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Аралас таблеткаларды пайдалансаңыз да,
тұзды пайдаланып, су жұмсартқыш
регенерациясын орнатыңыз. "Су
жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Әк шөгіндісі әлі де қалса, құрылғыны құрылғы
тазалауға арналған тазалағыш құралмен
тазалаңыз.
Басқа жуғыш затты қолданыңыз.
Жуғыш зат өндірушіге хабарласыңыз.
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
ҚАЗАҚ
27
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі (мм)
596 / 818-898 / 550
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
220 - 240
Жиілік (Гц)
50
Құйылатын судың
қысымы
жолақ (ең аз және ең көп)
0.5 - 8
МПа (ең аз және ең көп)
0.05 - 0.8
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
13
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.50
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соңғы санына,
екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес
келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017
жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы, жеткізуші және ұйымның өндіруші уәкілетті:
ООО «Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва/Мәскеу, Ресей, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
28
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................29
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 31
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 32
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 33
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 34
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................36
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 40
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................41
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 42
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................45
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 47
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................50
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 54
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
29
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 13
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
аналогичной квалификацией.
Укладывайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо в
горизонтальном положении лезвиями вниз.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра, чтобы случайно не наступить на
дверцу.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Если в днище прибора имеются вентиляционные
отверстия, они не должны перекрываться
(например, ковром).
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
РУССКИЙ
31
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Убедитесь, что мебель над
прибором и рядом с ним надежно
закреплена.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
•
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно закройте кран подачи
воды и выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
2.4 Эксплуатация
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может остаться некоторое
количество моющего средства.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Мы рекомендуем использовать
только фирменные запасные части.
При обращении в авторизованный
сервисный центр будьте готовы
предоставить следующие
сведения, имеющиеся на табличке
с техническими данными.
Модель:
PNC (код изделия):
Серийный номер:
•
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
•
2.5 Сервис
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1 Потолочный разбрызгиватель
2 Верхний разбрызгиватель
3 Нижний разбрызгиватель
7 6
5
4
4 Фильтры
5 Табличка с техническими данными
6 Емкость для соли
РУССКИЙ
7
8
9
10
Вентиляционное отверстие
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Корзина «Удобный лифт» (Comfort
Lift)
11
12
13
14
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor гаснет при
выключении прибора.
Beam-on-Floor – это индикация,
которая появляется на полу под
дверцей прибора.
•
•
•
33
Ручка-фиксатор
Ручка нижней корзины
Верхняя корзина
Ящик для столовых приборов
При включении AirDry во
время этапа сушки
отображаемая на полу
информация может быть
видна не полностью.
Чтобы узнать, завершен ли
цикл, проверьте панель
управления.
При запуске программы появляется
красный световой луч, который
горит во время работы программы.
По завершению программы
загорается зеленый световой луч.
В случае неисправности прибора
красный световой луч мигает.
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
1
2
3
4
5
Кнопка «Вкл/Выкл»
Дисплей
Кнопка Delay
Кнопка Program
Кнопка MyFavourite
2
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Кнопка TimeManager
Кнопка XtraDry
Кнопка Reset
Индикаторы
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы про‐
граммы данный индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
34
www.electrolux.com
5. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
Опции
P1
•
•
•
•
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Все
•
Посуда, столо‐
вые приборы, •
кастрюли и
сковороды
•
•
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
•
Смешанная
загрязнен‐
ность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C или
65°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeManager
XtraDry
Сильная за‐
грязненность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeManager
XtraDry
Обычная или
•
небольшая за‐ •
грязненность
•
Тонкий фаянс
и стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
Свежее за‐
грязнение
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
Мойка, 60°C или
65°C
Ополаскивания
•
XtraDry
1)
P2
P3
•
2)
3)
•
P4
•
•
P5
•
•
P6
4)
•
•
Обычная за‐
грязненность
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
•
•
•
•
•
•
•
РУССКИЙ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
P7
•
•
5)
Все
35
Опции
Предварительная
мойка
1) Данная программа обеспечивает наиболее эффективное использование воды и
электроэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычной степени загрязнен‐
ности. Это стандартная программа для тестирующих организаций.
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотре‐
бление и продолжительность программы.
3) Данная программа позволяет вымыть посуду, степень загрязненности которой раз‐
личается. В нижнюю корзину устанавливается посуда с сильными загрязнениями, а в
верхнюю – с обычными. Давление и температура воды в области нижней корзины вы‐
ше, чем в области верхней корзины.
4) Данная программа позволяет вымыть половинную загрузку посуды со свежими за‐
грязнениями. Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предот‐
вратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.
5.1 Показатели потребления
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолжитель‐
ность
(мин)
P1
11
0.932
232
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Программа 1)
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
36
www.electrolux.com
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключения
звукового сигнала по окончании
работы программы.
• Включение или выключение
уведомления о том, что дозатор
ополаскивателя пуст.
• Уровень ополаскивателя с учетом
его требуемой дозировки.
• Включение или выключение AirDry.
Данные настройки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если на дисплее
отображается номер программы P1.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
РУССКИЙ
37
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по не‐
мецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французско‐
му стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводская установка.
2) Не используйте соль при таком уровне.
При использовании стандартного
моющего средства или
таблетированного моющего
средства (с солью или без) задайте
требуемый уровень жесткости: в
этом случае индикатор наличия
соли не будет отключен.
•
продолжит
Индикатор
мигать.
На дисплее отобразится
•
,
,
и
6.3 Дозатор ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
, пока
индикаторы
,
,
,
и
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
Индикаторы
погаснут.
на
нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
Установка смягчителя для
воды
и
.
•
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
3. Для изменения установки нажмите
Содержащее соль
таблетированное средство
недостаточно эффективно
смягчает жесткую воду.
удерживайте
2. Нажмите на
не
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
Количество выдаваемого
ополаскивателя задается в пределах
от 1 (минимальное количество) до 6
38
www.electrolux.com
(максимальное количество). Уровень 0
отключает дозатор ополаскивателя, и
ополаскиватель не выдается.
Заводская настройка: уровень 4.
Установка уровня дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
, пока
и
индикаторы
,
,
,
и
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
.
,
,
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
не
текущая настройка: напр.,
=
уровень 4.
– Настройки ополаскивателя
варьируются от 0A до 6A;
0A означает, что
ополаскиватель не
используется.
3. Для изменения установки нажмите
на
нужное количество раз.
4. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов
сушки при использовании
таблетированного моющего средства,
содержащего ополаскиватель,
уведомление о необходимости
добавления ополаскивателя можно
отключить. Тем не менее,
рекомендуется всегда использовать
ополаскиватель для достижения
оптимальных результатов сушки.
При использовании стандартного
таблетированного моющего средства,
которое не содержит ополаскивателя,
включите уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя.
Выключение оповещения о
том, что дозатор
ополаскивателя пуст
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
, пока
и
индикаторы
,
,
,
и
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
не
,
,
и
текущая настройка:
=
уведомление о том, что дозатор
ополаскивателя пуст, включено
(заводская установка).
3. Для изменения установки нажмите
на
.
= уведомление о том, что дозатор
ополаскивателя пуст, выключено.
4. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.5 Звуковая сигнализация
В случае возникновения
неисправности прибором выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые
сигналы отключить невозможно.
РУССКИЙ
По окончании программы также
выдается звуковой сигнал. По
умолчанию выдача звукового сигнала
отключена, но ее можно включить.
Включение звукового сигнала
по окончании работы
программы
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
индикаторы
,
,
,
и
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
не
2. Нажмите на
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
,
,
и
до тех
2. Нажмите и удерживайте
пор, пока не загорится
соответствующий индикатор.
Как выбрать программу
MyFavourite
Нажмите на
.
• Загорится индикатор
MyFavourite.
• На дисплее отобразится номер
и продолжительность
программы.
• Если вместе с программой
сохранены дополнительные
функции, загорятся индикаторы
соответствующих
дополнительных функций.
6.7 AirDry
AirDry улучшает результаты сушки с
одновременным понижением
энергопотребления.
=
текущая настройка:
Звуковая сигнализация
выключена.
3. Для изменения установки нажмите
на
.
= Звуковая сигнализация включена.
4. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.6 MyFavourite
Эта функция позволяет выбрать и
записать в память наиболее часто
используемую программу.
Можно сохранить только 1 программу.
Новая настройка удаляет
предыдущую.
Сохранение программы
MyFavourite
1. Задайте программу, которую
требуется записать в память.
Вместе с программой можно записать
применимые к ней дополнительные
функции.
39
В ходе этапа сушки прибор
приоткрывает дверцу.
После этого дверца
остается приоткрытой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ну пытайтесь закрыть
дверцу прибора в течение
2 минут после ее
автоматического
открывания. Это может
привести к повреждению
прибора.
40
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае, если в доме есть
дети и требуется держать
дверцу закрытой до
окончания цикла, систему
AirDry можно отключить.
AirDry включается автоматически со
всеми программами, за исключением
программы
Для повышения эффективности сушки
см. описание опции XtraDry или
включите AirDry.
Выключение AirDry
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
и
удерживайте
, пока
индикаторы
,
,
,
и
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
.
•
Индикаторы
погаснут.
•
продолжит
Индикатор
мигать.
На дисплее отобразится
•
не
,
,
и
текущая настройка:
= режим
AirDry выключен.
3. Для изменения установки нажмите
:
= режим AirDry
на
выключен.
4. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данной опцией, если
требуется повысит эффективность
сушки. Использование данной опции
может повлиять на
продолжительность ряда программ,
потребление воды и температуру
последнего ополаскивания.
Опция XtraDry является постоянным
для всех програм кроме программы
; необходимость ее выбора при
каждом цикле отсутствует.
При каждом включении
опция
XtraDry выключается; ее необходимо
включать вручную. В других
программах настройка XtraDry
постоянна; она автоматически
используется в дальнейших циклах.
Данную настройку можно изменить в
любое время.
Включение опции XtraDry выключает
TimeManager.
Включение XtraDry
Нажмите
. Загорится
соответствующий индикатор.
Если выбранную опцию нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
РУССКИЙ
7.2 TimeManager
TimeManager позволяет уменьшить
время работы выбранной программы.
41
По умолчанию опция TimeManager
выключена, но ее можно включить
вручную. Данную опцию можно
сочетать с опцией XtraDry.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Включение TimeManager
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Нажмите на
; загорится
соответствующий индикатор.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
Данная опция увеличивает давление и
температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
8.1 Емкость для соли
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
Наполнение емкости для
соли
Убедитесь, что «Удобный
лифт» пуст и находится в
верхнем положении.
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте 1 л воды в емкость для
соли (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте посуду в корзины.
После запуска программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Данная процедура повторяется с
определенной периодичностью.
42
www.electrolux.com
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
После заполнения емкости
для соли немедленно
запустите какую-либо
программу во избежание
коррозии.
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A
B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Откройте крышку (C).
2. Наполните дозатор (B) так, чтобы
уровень ополаскивателя достиг
отметки «MAX».
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
Когда становится виден
индикатор (A), заливайте в
дозатор ополаскиватель.
Если при использовании
таблетированного
моющего средства
результаты сушки
удовлетворительны,
индикацию о
необходимости
наполнения
ополаскивателя можно
отключить.
Для повышения
эффективности сушки
рекомендуется постоянно
использовать
ополаскиватель – даже в
сочетании с
таблетированным моющим
средством, содержащим
ополаскиватель.
C
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
РУССКИЙ
•
Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Система Comfort Lift
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не садитесь на полку. Не
применяйте избыточную
силу к зафиксированной
корзине.
Корзина автоматически фиксируется
на верхнем уровне. Аккуратно
загрузите или разгрузите корзину (см.
Брошюру по загрузке корзины).
2. Для опускания корзины
зафиксируйте ручку-фиксатор на
раме корзины, как показано на
рисунке. Поднимите ручкуфиксатор и полку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превышайте
максимальный объем
загрузки, составляющий 18
кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
моющее средство,
специально
предназначенное для
посудомоечных машин.
Для того, чтобы правильно
снять блокировку,
полностью поднимите
рукоятку-фиксатор и
приподнимите корзину,
пока она не освободится с
обеих сторон.
Механизм «Удобный подъем» (Comfort
Lift) позволяет с удобством поднять
нижнюю полку на уровень верхней и
опустить ее вниз для удобства
загрузки и разгрузки посуды.
Перемещение нижней корзины из
нижнего положения:
1. Для подъема корзины потяните
полку за ручку по направлению из
посудомоечной машины за ручку
полки. Ручку-фиксатор при этом
43
использовать не следует.
При поднятой ручке-фиксаторе
задвиньте полку вниз. Механизм
вернется в базовое, нижнее
положение.
Имеется два метода опускания
корзины в зависимости от ее
загрузки:
• Если корзина полностью
загружена посудой, слегка
нажмите на корзину.
• Если корзина пуста или
заполнена наполовину,
нажмите на корзину по
направлению вниз.
44
www.electrolux.com
9.2 Использование моющего
средства
A
B
C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
моющее средство,
специально
предназначенное для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(A), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (B)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. При использовании программы,
включающей стадию
предварительной мойки,
поместите немного моющего
средства на внутреннюю сторону
дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
9.3 Настройка и запуск
программы
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
Запуск программы
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы, а дверца
закрыта.
2. Многократным нажатием на
Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
3. Выберите применимые режимы.
4. Для начала выполнения
программы нажмите на Start.
• Загорится индикатор
выполняемого этапа
программы.
• Значение продолжительности
программы начнет уменьшаться
с интервалом в 1 минуту.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
3. Для начала обратного отсчета
нажмите на Start.
• Высветится индикатор
отсрочки, подтверждающий
начало обратного отсчета.
• Обратный отсчет времени
начнет уменьшаться с
интервалом в 1 час. Обратный
отсчет времени уменьшается с
интервалом в 1 минуту только в
течение последнего часа.
По окончании обратного отсчета будет
автоматически запущена выбранная
программа и загорится индикатор
текущего этапа программы. Индикатор
отсрочки пуска гаснет.
РУССКИЙ
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
В случае открывания
дверцы более чем на 30
секунд во время этапа
сушки текущая программа
будет завершена. Этого не
произойдет, если дверца
была открыта в результате
работы системы AirDry.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь закрыть
дверцу прибора в течение
2 минут после того как
AirDry автоматически ее
откроет; это может
привести к повреждению
прибора. Если в
дальнейшем закрыть
дверцу еще на 3 минуты,
выполняемая программа
будет завершена.
45
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Отмена программы
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
Завершение программы
Все кнопки неактивны за исключением
кнопки «Вкл/Выкл».
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
Открывание дверцы до
выполнения Auto Off приводит к
автоматическому выключению
прибора.
2. Закройте водопроводный вентиль.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные опции.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
•
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
46
www.electrolux.com
•
•
•
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
•
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
В регионах с жесткой и очень
жесткой водой для достижения
оптимальных результатов мойки и
сушки рекомендуется использовать
обычное моющее средство
(порошок, гель или таблетки без
дополнительных составляющих), и
отдельно – ополаскиватель и соль.
Не реже одного раза в месяц
запускайте прибор с очищающим
средством, специально
предназначенным для этой цели.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст.
10.4 Загрузка корзин
•
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом
РУССКИЙ
•
•
•
Загружайте столовые приборы и
мелкие предметы в ящик для
столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели
могут свободно вращаться.
10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
•
•
•
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Убедитесь, что «Удобный
лифт» пуст и
зафиксирован
надлежащим образом в
верхнем положении.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров выполнена из 3
деталей.
47
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
C
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
48
www.electrolux.com
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
4. Вымойте фильтры.
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений
загрязнений.
6. Установите плоский фильтр
обратно на место (A). Убедитесь,
что он установлен правильно – под
двумя направляющими.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка верхнего
разбрызгивателя
Рекомендуется производить
регулярную очистку верхнего
разбрызгивателя во избежание
засорения его отверстий.
Засорение отверстий может привести
к неудовлетворительным результатам
мойки.
1. Вытяните верхнюю корзину.
2. Для извлечения разбрызгивателя
из корзины приподнимите его в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его по часовой стрелке.
РУССКИЙ
49
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
•
•
3. Промойте разбрызгиватель под
струей воды. Для прочистки
отверстий от частиц грязи
воспользуйтесь заостренным
предметом (например,
зубочисткой).
11.4 Чистка внутренних
частей
•
•
•
4. Для возврата разбрызгивателя в
корзину нажмите на него вверх в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его против часовой
стрелки, чтобы он зафиксировался
на своем месте со щелчком.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки,
острые инструменты, едкие
химикаты, металлические мочалки
и растворители.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется
использовать специализированное
средство для очистки
посудомоечных машин (не менее
одного раза в месяц). Точно
следуйте инструкциям на упаковке
продуктов.
50
www.electrolux.com
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если прибор не запускается или
останавливается во время работы,
сначала проверьте, нет ли
возможности разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице,
или обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не включается.
•
•
Программа не запускает‐ •
ся.
•
•
В прибор не поступает
вода.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
•
•
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмени‐
те ее или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не за‐
сорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображает‐
•
•
ся
.
•
•
Сработала система за‐
щиты от перелива.
На дисплее отображает‐
ся
•
51
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации
не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
.
Во время выполнения
•
цикла прибор останавли‐
вает и возобновляет ра‐
боту чаще обычного.
Это нормально. Так обеспечиваются оптималь‐
ные результаты мойки и экономия электроэнер‐
гии.
Программа выполняется
слишком долго.
Для уменьшения времени работы программы вы‐
берите опцию TimeManager.
Если выбрана опция «Отсрочка пуска», отмените
ее или дождитесь окончания обратного отсчета.
•
•
Значение оставшегося
•
до окончания цикла вре‐
мени увеличивается, а
затем резко уменьшается
перед самым окончанием
программы.
Это не является неисправностью. Прибор рабо‐
тает надлежащим образом.
Опции программы прихо‐ •
дится задавать заново
при каждом использова‐
нии прибора.
Для сохранения любимого сочетания настроек
воспользуйтесь опцией MyFavourite.
Имеется небольшая
утечка со стороны двер‐
цы прибора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Дверца прибора находится не по центру внутрен‐
ней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если
подобная регулировка доступна).
Дверца прибора закры‐
вается с трудом.
•
•
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Столовые приборы частично выступают за пред‐
елы корзин.
52
www.electrolux.com
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Изнутри прибора доно‐
сится дребезжание или
стук.
•
Работа прибора приво‐
дит к срабатыванию
электропредохранителя.
•
Столовые приборы размещены в корзинах ненад‐
лежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, опи‐
сывающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вра‐
щаются.
•
Создаваемая одновременной работой ряда при‐
боров нагрузка превышает допустимую. Проверь‐
те значение разрешенной нагрузки розетки и мак‐
симальную нагрузку счетчика, или выключите
один из работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри при‐
бора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты мойки.
•
•
•
Неудовлетворительные
результаты сушки.
•
•
•
•
•
См. Главы «Ежедневное использование»,
«Указания и рекомендации» и брошюру, опи‐
сывающую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной
мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и фильт‐
ра. См. Главу «Уход и очистка».
Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите бо‐
лее высокую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry и задайте AirDry.
Рекомендуется постоянно использовать опола‐
скиватель – даже в сочетании с таблетирован‐
ным моющим средством.
РУССКИЙ
53
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и та‐
релках.
•
•
Имеются пятна и потеки на •
стекле и посуде.
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого опола‐
скивателя. Повысьте уровень дозатора опола‐
скивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry и задайте AirDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой темпера‐
туре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетирован‐
ного моющего средства. Попробуйте таблетки
другого производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.
Внутри прибора имеется
влага.
•
Это не является признаком неисправности при‐
бора. Данное явление вызвано содержащейся в
воздухе влагой, которая конденсируется на
стенках.
Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.
•
Используйте только моющие средства для посу‐
домоечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
•
В воде, используемой для мойки, слишком вы‐
соко содержание солей. См. Главу «Смягчи‐
тель для воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегай‐
те ситуаций, в которых изделия из серебра и не‐
ржавеющей стали могли бы оказаться рядом
друг с другом.
54
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
По окончании программы в •
дозаторе находятся остат‐
ки моющего средства.
•
•
Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.
Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.
•
См. «Чистка внутренних частей».
На столовых приборах,
внутренней камере и внут‐
ренней стороне дверцы
имеется известковый на‐
лет.
•
Низкий уровень соли; проверьте индикатор на‐
личия соли.
Крышка емкости для соли закрыта неплотно.
Водопроводная вода имеет высокую жесткость.
См. Главу «Смягчитель для воды».
Используйте соль и выполняйте регенерацию
смягчителя для воды даже при использовании
универсального таблетированного средства.
См. Главу «Смягчитель для воды».
Если известковые отложения по-прежнему не
исчезают, произведите очистку прибора при по‐
мощи специально предназначенных для этого
очищающих средств.
Попробуйте другое моющее средство.
Обратитесь к производителю моющего сред‐
ства.
•
•
•
•
•
•
Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.
•
•
•
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описываю‐
щей загрузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глубина (мм) 596 / 818-898 / 550
РУССКИЙ
Подключение к электро‐
сети 1)
Напряжение (В)
220 - 240
Частота (Гц)
50
Давление в водопровод‐
ной сети
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
МПа (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Водоснабжение
Холодная или горячая вода 2) макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
13
Потребляемая мощность
При оставлении во включен‐
ном состоянии (Вт)
5.0
Потребляемая мощность
В отключенном состоянии (Вт) 0.50
55
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Класс энергетической эффективности: A
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Италии
56
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................57
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 58
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 60
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 61
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................61
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................64
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 68
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ...........................................................69
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................70
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 73
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 75
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................77
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ..............................................................................81
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
57
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей
місці.
Не допускайте дітей чи домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)
має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Не перевищуйте максимальне значення кількості
комплектів посуду: 13 .
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
Розмістіть столові прибори в кошику для столових
приборів гострими кінцями вниз або покладіть їх до
кошика для столових приборів у горизонтальному
положенні гострими кінцями вниз.
Не залишайте прилад з відкритими дверцятами без
нагляду, щоб випадково не наступити на них.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
Не використовуйте струмінь води та/або пару
високого тиску для очищення приладу.
Якщо в нижній частині приладу є вентиляційні
отвори, їх не слід закривати, наприклад, килимом.
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Забороняється повторно
використовувати набір старих шлангів.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
нижче 0 °C.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Переконайтеся в тому, що
конструкції, під якими та біля яких
установлено прилад, є стійкими та
безпечними.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
•
Не допускайте пошкодження
шлангів.
Перед тим, як пі’єднати прилад до
нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.
Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.
Впускний шланг оснащено
запобіжним клапаном і каналом із
внутрішнім кабелем живлення.
•
2.4 Користування
•
•
•
•
•
•
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Мийні засоби для посудомийної
машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці мийного
засобу.
Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. Певна
кількість мийного засобу може
залишатися на посуді.
Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру. Рекомендується
використовувати тільки оригінальні
запасні частини.
При звертанні до авторизованого
сервісного центру необхідно надати
наступну інформацію (знаходиться
на табличці з технічними даними).
Модель:
Номер виробу (PNC):
Серійний номер:
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.
59
У разі пошкодження впускного
шланга негайно закрийте
водопровідний кран і вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни впускного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.
•
Відключіть прилад від
електромережі.
60
www.electrolux.com
•
•
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Верхній розпилювач
Середній розпилювач
Нижній розпилювач
Фільтри
Паспортна табличка
Контейнер для солі
Вентиляційний отвір
Дозатор ополіскувача
7 6
9
10
11
12
13
14
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor – це функція, яка
проектує світло на підлогу під
приладом.
•
•
Після запуску програми з’являється
червоне світло, яке продовжує
світитися протягом усього часу її
виконання.
5
4
Дозатор мийного засобу
Кошик Comfort Lift
Рукоятка з пусковим механізмом
Рукоятка нижнього кошика
Верхній кошик
Ящик для столових приборів
Коли виконання програми
завершено, з’являється зелене
світло.
У разі несправності приладу
червоне світло починає мигтіти.
Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.
УКРАЇНСЬКА
61
Якщо функція AirDry
активується під час фази
сушіння, проекція на
підлозі може не
відображатися повністю.
Щоб побачити, чи
завершено цикл, перевірте
панель керування.
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
1
2
3
4
5
3
2
Кнопка ввімкнення/вимкнення
Дисплей
Кнопка Delay
Кнопка Program
Кнопка MyFavourite
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Кнопка TimeManager
Кнопка XtraDry
Кнопка Reset
Індикатори
4.1 Індикатори
Індикатор
Опис
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індика‐
тор не світиться.
Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.
5. ПРОГРАМИ
Програма
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
P1
•
•
•
1)
•
Середній сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд і столові
прибори
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 50 °C
Полоскання
Сушіння
TimeManager
XtraDry
62
www.electrolux.com
Програма
P2
P3
2)
3)
P4
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
•
•
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турі 45-70°C
Полоскання
Сушіння
•
XtraDry
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
•
•
P5
•
•
P6
4)
•
•
Все
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
Різний ступінь
забруднення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття при темпера‐
турах 50 і 65°C.
Полоскання
Сушіння
Високий сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 70 °C
Полоскання
Сушіння
•
•
TimeManager
XtraDry
Середній або •
низький сту‐
•
пінь забруд‐
•
нення
Тонкий фаян‐
совий або по‐
рцеляновий
посуд, скляний
посуд
Миття 45 °C
Полоскання
Сушіння
•
XtraDry
Свіже забруд‐ •
нення
Посуд і столові •
прибори
Миття при темпера‐
турі 60 або 65°C
Полоскання
•
XtraDry
•
•
УКРАЇНСЬКА
Програма
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
P7
•
5)
Все
•
63
Функції
Попереднє миття
1) В межах цієї програми вода та енергія використовуються найбільш ефективно при
завантаженні посуду й столових приборів середнього рівня забруднення. Це стандарт‐
на програма для дослідницьких установ.
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення й кількість посуду в кошиках.
Температура й об’єм води, рівень споживання електроенергії та тривалість виконання
програми регулюються автоматично.
3) Ця програма використовується для миття посуду з різним ступенем забруднення.
Посуд із високим ступенем забруднення ставте в нижній кошик, а посуд із середнім
ступенем забруднення — у верхній кошик. Тиск і температура води в нижньому кошику
вищі, ніж у верхньому.
4) Ця програма використовується, якщо треба вимити посуд зі свіжим забрудненням із
половинним навантаженням. Вона дозволяє досягти кращих результатів миття за ко‐
роткий проміжок часу.
5) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. Це дає змогу
уникнути прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху у при‐
строї. Не використовуйте миючий засіб під час виконання цієї програми.
5.1 Показники споживання
Споживання во‐
ди
(л)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Тривалість
(хв.)
P1
11
0.932
232
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Програма 1)
1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електроме‐
режі, вибраних функцій і кількості посуду.
64
www.electrolux.com
5.2 Інформація для
дослідницьких установ
info.test@dishwasher-production.com
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Зазвичай при ввімкненні приладу він
знаходиться в режимі вибору програм.
В іншому разі можливо встановити
режим вибору програм таким чином.
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води
відповідно до жорсткості води;
• увімкнення та вимкнення звукового
сигналу після завершення
програми;
• увімкнення або вимкнення
повідомлення про відсутність
ополіскувача;
• рівень ополіскувача відповідно до
необхідного дозування;
• увімкнення або вимкнення функції
AirDry.
Ці налаштування збережуться до
наступного внесення змін.
Встановлення режиму вибору
програм
Прилад знаходиться в режимі вибору
програм, якщо на дисплеї
відображається номер програми P1.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програм.
6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вище вміст цих мінеральних
речовин, тим жорсткіше вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пом’якшувач води необхідно
відрегулювати відповідно до рівня
жорсткості води у вашому регіоні. Для
того щоб дізнатися про рівень
жорсткості води у своєму регіоні,
зверніться до місцевого органу
водопостачання. Важливо
налаштувати відповідний рівень
пом’якшувача води для забезпечення
високих результатів прання.
Жорсткість води
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
47-50
84-90
8,4-9,0
58-63
10
43-46
76-83
7,6-8,3
53-57
9
37-42
65-75
6,5-7,5
46-52
8
29-36
51-64
5,1-6,4
36-45
7
23-28
40-50
4,0-5,0
28-35
6
УКРАЇНСЬКА
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
19-22
33-39
3,3-3,9
23-27
5 1)
15-18
26-32
2,6-3,2
18-22
4
11-14
19-25
1,9-2,5
13-17
3
4-10
7-18
0,7-1,8
5-12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
65
1) Заводське налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або
багатофункціональний
таблетований миючий засіб (без
солі або з використанням солі),
налаштуйте належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
заповнення залишався активним.
3. Натискайте
, щоб змінити
налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл./вимк.».
6.3 Дозатор ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Багатофункціональні
таблетовані миючі засоби,
що містять сіль,
недостатньо ефективні,
щоб пом’якшити жорстку
воду.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
Можна вибрати кількість ополіскувача,
що використовується, між рівнем 1
(мінімальна кількість) і рівнем 6
(максимальна кількість). Рівень 0
деактивує вивільнення ополіскувача,
вимикаючи дозатор ополіскувача.
Налаштування рівня
пом’якшувача води
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
Заводське налаштування: рівень 4.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не зникне
зображення.
2. Натисніть
.
•
Індикатори
згасають.
•
•
усе ще блимає.
Індикатор
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
наприклад,
,
,
і
= рівень 5.
,
Налаштування рівня
дозування ополіскувача
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не зникне
зображення.
2. Натисніть
.
,
66
www.electrolux.com
•
Індикатори
згасають.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
•
,
,
і
наприклад,
= рівень 4.
– Рівень дозування
ополіскувача можна
встановити в діапазоні від
0A до 6A, де рівень 0A
означає, що ополіскувач не
використовується.
3. Натискайте
, щоб змінити
налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.4 Повідомлення про низький
рівень ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо ви використовуєте
багатофункціональний таблетований
мийний засіб, що містить речовини для
ополіскування, а ефективність сушіння
є задовільною, ви можете вимкнути
повідомлення про необхідність
поповнення ополіскувача. Однак для
підвищення ефективності сушіння
рекомендується завжди
використовувати ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.
Вимкнення повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки індикатори
,
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не зникне
зображення.
2. Натисніть
.
•
Індикатори
згасають.
,
,
і
•
•
усе ще блимає.
Індикатор
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
=
повідомлення про те, що
дозатор ополіскувача порожній,
увімкнено (заводське
налаштування).
3. Натисніть кнопку
налаштування.
, щоб змінити
= повідомлення про те, що
дозатор ополіскувача порожній,
вимкнено.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.5 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у
роботі приладу. Ці звукові сигнали не
можна деактивувати.
Звуковий сигнал також лунає, коли
завершується виконання програми. За
промовчанням цей звуковий сигнал
вимкнений, проте його можна
ввімкнути.
Увімкнення звукового сигналу
після завершення програми
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
УКРАЇНСЬКА
кнопки
і
, доки індикатори
,
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.
2. Натисніть кнопку
•
Індикатори
згасають.
,
•
•
усе ще блимає.
Індикатор
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
,
і
67
загоряються індикатори,
пов’язані з функцією.
6.7 AirDry
Функція AirDry покращує ефективність
сушіння та зменшує споживання
електроенергії.
= звуковий сигнал
вимкнено.
3. Натисніть кнопку
налаштування.
, щоб змінити
= звуковий сигнал увімкнено.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.6 MyFavourite
За допомогою цієї функції можна
вибрати та запам’ятати програму, яка
часто використовується.
Можна зберегти лише одну програму.
Нове налаштування скасовує
попереднє.
Збереження програми
MyFavourite
1. Оберіть програму, яку необхідно
зберегти в пам’яті
Також можна обрати відповідні функції
разом із програмою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку
,
доки не почне постійно світитися
відповідний індикатор.
Встановлення програми
MyFavourite
Натисніть
.
• Починає світитися індикатор
MyFavourite.
• На дисплеї відобразяться номер
і тривалість програми.
• Якщо функції були збережені
разом з програмою,
Під час фази сушіння
механізм відкриває
дверцята приладу. Після
цього дверцята
тримаються відкритими.
УВАГА
Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин після
автоматичного відкриття.
Це може пошкодити
прилад.
УВАГА
Якщо поряд із машиною
присутні діти, систему
AirDry можна відключити,
якщо ви бажаєте тримати
дверцята зачиненими по
завершенні циклу.
AirDry автоматично активується з
усіма програмами, за винятком
Щоб покращити ефективність сушіння,
скористайтеся опцією XtraDry або
знову активуйте функцію AirDry.
Вимкнення опції AirDry
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
68
www.electrolux.com
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не зникне
зображення.
2. Натисніть
.
•
Індикатори
згасають.
,
•
Індикатор
усе ще блимає.
,
і
•
,
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
= AirDry активовано.
3. Натисніть кнопку
, щоб змінити
налаштування.
= AirDry
вимкнено.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.
Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.
7.1 XtraDry
Увімкніть цю функцію для того, щоб
підвищити ефективність сушіння.
Використання цієї функції може
вплинути на тривалість деяких
програм, рівень споживання води й
останню температуру ополіскування.
Функція XtraDry є постійною для всіх
програм, за винятком
, і не
потребує активації при кожному циклі.
Щоразу, коли активується функція
Активація XtraDry
Натисніть
. Засвітиться відповідний
індикатор.
Якщо використання опції в цій
програмі неможливе, відповідний
індикатор не ввімкнеться або буде
швидко блимати впродовж декількох
секунд, після чого згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.
7.2 TimeManager
Функція TimeManager дозволяє
зменшити час виконання обраної
програми.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50%.
Результати миття будуть такими
самими, як і при звичайній тривалості
програми. Результати сушіння можуть
погіршитися.
Ця опція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
За замовчуванням функцію
TimeManager вимкнено, але її можна
активувати вручну. Цю опцію не можна
одночасно використовувати сумісно з
функцією XtraDry.
, функція XtraDry вимикається і
її необхідно обирати вручну. В інших
програмах налаштування XtraDry є
постійним і автоматично
використовується в наступних циклах.
Цю конфігурацію можна змінити будьколи.
Активація TimeManager
У разі активації функції XtraDry
функція TimeManager вимикається.
Натисніть
індикатор.
. Засвітиться відповідний
УКРАЇНСЬКА
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1. Поверніть кришечку контейнера
для солі проти годинникової
стрілки та зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).
3. Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.
LE
SA OUT
Z
LT
SA ALZ
S EL
S
1. Перевірте, чи поточний рівень
пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень пристрою
для пом’якшення води.
2. Засипте сіль у контейнер для солі.
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. У приладі можуть бути сторонні
речовини, що залишилися у
процесі виробництва. Запустіть
програму, щоб їх видалити. Не
застосовуйте мийний засіб і не
завантажуйте кошики.
Після запуску програми приладу може
знадобитися до 5 хвилин для
заряджання смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури.
Процедура періодично повторюється.
4. Видаліть сіль із поверхні біля
отвору контейнера для солі.
8.1 Контейнер для солі
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.
Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.
Заповнення контейнера для
солі
Переконайтеся в тому, що
механізм Comfort Lift
пустий та знаходиться у
верхньому положенні.
5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.
УВАГА
Вода з сіллю може
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Після
заповнення контейнера
для солі негайно запустіть
програму для запобігання
утворенню корозії.
69
70
www.electrolux.com
8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача
A
B
ополіскувач вологопоглинаючою
ганчіркою.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся в
тому, що кришка зафіксована на
місці.
Наливайте ополіскувач у
дозатор, доки індикатор (A)
не стане прозорим.
Якщо ви використовуєте
багатофункціональний
таблетований мийний
засіб, а ефективність
сушіння є задовільною,
індикатор рівня
ополіскувача можна
вимкнути.
Для підвищення
ефективності сушіння
також рекомендується
завжди використовувати
ополіскувач у поєднанні з
багатофункціональним
таблетованим мийним
засобом, що містить
речовини для
ополіскування.
C
УВАГА
Користуйтеся лише
спеціальними
ополіскувачами для
посудомийних машин.
1. Відкрийте кришку (C).
2. Наливайте ополіскувач у дозатор
(B) до позначки «MAX».
3. Для запобігання надмірному
утворенню піни видаліть пролитий
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору програми.
• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.
• Якщо індикатор ополіскувача
світиться, наповніть дозатор
ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
9.1 Механізм Comfort Lift
УВАГА
Не сидіть на підставці. Не
застосовуйте надмірного
тиску до заблокованого
кошика.
УВАГА
Не перевищуйте
максимальне допустиме
навантаження 18 кг.
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальний мийний засіб
для посудомийних машин.
УКРАЇНСЬКА
Для правильного
розблокування повністю
підніміть рукоятку з
пусковим механізмом і
потроху піднімайте кошик,
доки він не від’єднається з
обох боків.
Механізм Comfort Lift дозволяє
піднімати нижню підставку (до рівня
другої підставки) та опускати її, що
спрощує завантаження та виймання
посуду.
Переміщення нижнього кошика з
нижнього положення:
1. Щоб підняти кошик, витягніть
підставку з посудомийної машини,
тримаючи за рукоятку підставки.
Не слід використовувати рукоятку з
пусковим механізмом.
71
підставку. Механізм повернеться
до базового положення на
нижньому рівні.
Є два способи опускання кошика
залежно від завантаження:
• Якщо кошик повністю
завантажений посудом, злегка
натисніть на кошик.
• Якщо кошик пустий або
завантажений наполовину,
натисніть на кошик із більшим
зусиллям.
9.2 Користування миючим
засобом
A
B
C
Кошик автоматично заблокується на
верхньому рівні. Завантажувати або
розвантажувати кошик слід обережно
(див. буклет із завантаження кошика).
2. Щоб опустити кошик, з’єднайте
рукоятку з пусковим механізмом із
рамкою кошика, як показано нижче.
Підніміть рукоятку з пусковим
механізмом і підставку.
Піднявши рукоятку з пусковим
механізмом, натисніть на
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальний миючий засіб
для посудомийних машин.
1. Натисніть кнопку розблокування
(A), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (B).
3. Якщо програма передбачає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
на внутрішню частину дверцят
приладу.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кришка зафіксована на місці.
72
www.electrolux.com
9.3 Встановлення і запуск
програми
Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення
програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не
запустилася.
Запуск програми
1. Для того щоб увімкнути прилад,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення. Переконайтеся в тому,
що прилад перебуває в режимі
вибору програм, а дверцята
зачинені.
2. Натискайте Program, доки не
засвітиться індикатор потрібної
програми.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
3. Налаштуйте відповідні функції.
4. Натисніть Start, щоб запустити
програму.
• Засвітиться індикатор фази
програми, що виконується.
• Розпочнеться зворотний відлік
тривалості програми із кроком в
1 хвилину.
Відкладений запуск програми
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).
3. Натисніть Start, щоб почати
зворотний відлік.
• Для підтвердження початку
зворотного відліку загориться
індикатор відкладеного запуску.
• Зворотний відлік відбувається із
кроком в 1 годину. Тільки під
час останньої години відлік буде
відбуватися із кроком в
1 хвилину.
Після закінчення зворотного відліку
запускається програма та загорається
індикатор поточної фази. Індикатор
відкладеного запуску згасне.
Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад
зупиняється. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії та
тривалість програми. Після закриття
дверцят прилад поновить роботу
програми з того моменту, коли її було
перервано.
Поточна програма
завершиться, якщо під час
фази сушіння дверцята
відкриті більше, ніж
30 секунд. Цього не
відбудеться, якщо
дверцята відкриваються за
допомогою функції AirDry.
УВАГА
Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин, після
того як функція AirDry
автоматично їх відкриває,
оскільки це може
пошкодити прилад. Якщо
після цього дверцята
закриваються ще на
3 хвилини, поточна
програма завершиться.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й опції.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програми.
УКРАЇНСЬКА
Зупинення програми
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програми.
Перш ніж нова програма запуститься,
переконайтеся в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.
73
1. Натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.
Прилад автоматично вимикається,
якщо дверцята не були закриті до
запуску функції Auto Off.
2. Закрийте водопровідний кран.
Завершення програми
Активна лише кнопка ввімкнення/
вимкнення.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
•
•
•
•
•
•
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Не потрібно попередньо
ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)
або виберіть програму з фазою
попереднього миття.
Завжди використовуйте весь
простір кошиків.
При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.
Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.
Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.
10.2 Використання солі,
ополіскувача й мийного
засобу
•
•
•
•
•
Використовуйте сіль, ополіскувач і
мийний засіб, які призначені лише
для посудомийних машин.
Використання інших засобів може
призвести до пошкодження
приладу.
У регіонах, де вода жорстка або
дуже жорстка, для досягнення
оптимальних результатів очищення
та сушіння рекомендується
використовувати звичайний мийний
засіб для посудомийних машин
(порошок, гель, таблетований
мийний засіб без додаткових
речовин), ополіскувач і сіль окремо.
Принаймні один раз на місяць
запускайте прилад з використанням
засобів для чищення, які спеціально
призначені для цієї мети.
Таблетований мийний засіб не
розчиняється у воді повністю, якщо
використовуються короткі програми
миття. Для того щоб мийний засіб
не залишався на столовому посуді,
для тривалих програм
рекомендується використовувати
таблетовані мийні засоби.
Не слід використовувати мийний
засіб у кількості, що перевищує
встановлену норму. Див. інструкції
на упаковці мийного засобу.
74
www.electrolux.com
10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
1. Установіть найвищий рівень
пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що
контейнер для солі й дозатор
ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою полоскання. Не додавайте
миючий засіб і не завантажуйте
кошики.
4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.
6. Активуйте повідомлення про
порожній дозатор ополіскувача.
10.4 Завантаження посуду в
кошики
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено лише для миття
посуду, що підходить для
посудомийних машин.
Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
•
•
•
•
Подбайте про те, щоб склянки не
торкалися інших склянок.
Маленькі предмети та столові
прибори кладіть у ящик для
столових приборів.
Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.
Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.
10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
•
•
•
•
•
•
•
Фільтри очищені та правильно
встановлені.
Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
Розпилювачі не забиті.
Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).
Посуд у кошиках розташований
правильно.
Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.
Використовується правильна
кількість миючого засобу.
10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.
Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.
УКРАЇНСЬКА
75
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.
Переконайтеся в тому, що
механізм Comfort Lift
пустий та відповідно
заблокований у верхньому
положенні.
2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).
Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.
11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.
4. Промийте фільтри.
C
B
A
1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або по його краях
немає залишків їжі або
забруднення.
6. Встановіть плаский фільтр (A) на
місце. Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.
76
www.electrolux.com
7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский
фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.
УВАГА
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.
11.2 Чищення верхнього
розпилювача
Рекомендується регулярно чистити
верхній розпилювач для того, щоб
уникнути засмічення отворів.
Засмічення отворів може призвести до
незадовільних результатів миття.
1. Витягніть верхній кошик.
2. Для того щоб від’єднати
розпилювач від кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть за
годинниковою стрілкою.
3. Вимийте розпилювач під
проточною водою. Використовуйте
тонкий гострий предмет,
наприклад зубочистку, щоб
видалити з отворів частки
забруднень.
4. Для того щоб знову під’єднати
розпилювач до кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть
проти годинникової стрілки, доки
він не зафіксується на місці.
УКРАЇНСЬКА
11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
•
•
•
Очищуйте прилад м’якою вологою
тканиною.
Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні
продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
11.4 Очищення всередині
•
•
М’якою вологою ганчіркою
обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.
Не застосовуйте абразивні засоби,
серветки з абразивною поверхнею,
•
•
77
гострі інструменти, сильні хімічні
речовини, металеві мочалки чи
розчинники.
Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується
використовувати тривалі програми
принаймні два рази на місяць.
Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
використовувати спеціальний засіб
для очищення посудомийних
машин (принаймні раз на місяць).
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Якщо прилад не запускається або
зупиняється під час роботи, спочатку
перевірте, чи можете ви усунути
проблему самостійно, скориставшись
інформацією в таблиці, або зверніться
до авторизованого сервісного центру.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість потенційних проблем
можна вирішити без звернення до
авторизованого сервісного центру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт має здійснюватися
кваліфікованими
спеціалістами.
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Прилад не вмикається.
•
•
Програма не запускаєть‐
ся.
•
•
•
Переконайтеся в тому, що вилку під’єднано до ро‐
зетки.
Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на
електричному щитку справні.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.
Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте
його або дочекайтеся завершення зворотного від‐
ліку.
Розпочалося повторне завантаження смоли у
пристрої для пом’якшення води. Ця процедура
триває приблизно 5 хвилин.
78
www.electrolux.com
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється
•
•
.
•
•
•
Прилад не зливає воду.
На дисплеї з’являється
.
•
•
•
•
Увімкнено пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.
Переконайтеся в тому, що тиск води не є занадто
низьким. Для отримання цієї інформації зверніть‐
ся до місцевої водопровідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не
засмічено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у шлангу подачі
води не засмічено.
Переконайтеся в тому, що впускний шланг не пе‐
регнуто та не перекручено.
Переконайтеся в тому, що зливний отвір не засмі‐
чено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у зливному
шлангу не засмічено.
Переконайтеся в тому, що внутрішню систему
фільтрації не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐
регнуто та не перекручено.
•
Закрийте водопровідний кран і зверніться до ав‐
торизованого сервісного центру.
Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.
•
Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати очищення та заощаджує електроенергію.
Програма виконується
занадто довго.
•
•
Оберіть опцію TimeManager, щоб скоротити час
виконання програми.
Якщо встановлено опцію відкладеного запуску,
скасуйте це налаштування або дочекайтеся за‐
вершення зворотного відліку.
Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.
•
Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Опції програми потрібно
встановлювати знову
кожного разу.
•
Для збереження улюбленого налаштування вико‐
ристовуйте опцію MyFavourite.
Незначне протікання із
дверцят приладу.
•
Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте
регульовані ніжки (у разі їхньої наявності).
Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задню ніжку (у разі її наявності).
.
•
УКРАЇНСЬКА
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Дверцята приладу важко
закривати.
•
79
Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте
регульовані ніжки (у разі їхньої наявності).
Частини посуду виступають із кошиків.
•
Звуки стуку/ударів з сере‐ •
дини приладу.
•
Посуд не розміщено належним чином у кошиках.
Див. буклет щодо завантаження кошиків.
Переконайтеся в тому, що розпилювачі можуть
вільно обертатися.
Прилад викликає спраць‐ •
овування автоматичного
запобіжника.
Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.
Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до служби технічної підтримки.
•
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради та
рекомендації», щоб
дізнатися про інші можливі
причини.
Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до авторизованого
сервісного центру.
Якщо з’являються коди сигналів
тривоги, не описані в таблиці,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
12.1 Результати миття та сушіння незадовільні
Проблема
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Незадовільні результати
миття.
•
•
•
Див. розділи «Щоденне користування», «По‐
ради і рекомендації» та буклет щодо заванта‐
ження кошиків.
Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.
Очистьте насадки розпилювача та фільтр.
Див. розділ «Догляд та очищення».
80
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Незадовільні результати
сушіння.
•
•
•
•
•
Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.
Ополіскувач закінчився або надходить у недо‐
статньому обсязі. Налаштуйте вищий рівень до‐
затора ополіскувача.
Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде
витерти рушником насухо.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.
Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть якщо одночасно застосовується
багатофункціональний таблетований мийний за‐
сіб.
На склянках та іншому пос‐ •
уді утворюються смуги бі‐
луватого кольору або си‐
•
нюватий наліт.
Кількість ополіскувача, що надходить, занадто
велика. Зменште рівень ополіскувача.
Кількість мийного засобу, що надходить, занад‐
то велика.
Плями та розводи від води •
на склянках та іншому пос‐
уді.
•
Недостатня кількість ополіскувача, що надхо‐
дить. Збільште рівень ополіскувача.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Посуд вологий.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.
Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.
Дозатор ополіскувача порожній.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Проблема може бути спричинена якістю багато‐
функціонального таблетованого мийного засо‐
бу. Спробуйте використати засіб іншого вироб‐
ника або активуйте дозатор ополіскувача, щоб
ополіскувач використовувався разом із багато‐
функціональним таблетованим мийним засо‐
бом.
•
•
•
•
•
Усередині приладу є вол‐
ога.
•
Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.
Незвичайне утворення піни •
під час миття.
•
Користуйтеся лише мийним засобом для пос‐
удомийних машин.
Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до служби технічної підтримки.
Сліди іржі на столових при‐ •
борах.
•
У воді, що використовується для миття, забага‐
то солі. Див. розділ «Пом’якшувач води».
Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
було розміщено разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби та предмети з нержавіючої сталі.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди мийного засобу.
•
•
•
81
Таблетка мийного засобу застрягла в дозаторі,
тому її не було повністю змито водою.
Мийний засіб у дозаторі не вимивається водою.
Переконайтеся в тому, що розпилювач не засмі‐
чено, а також у тому, що ніщо не заважає йому
вільно обертатися.
Переконайтеся в тому, що посуд у кошиках не
заважає відкриватися кришці дозатора мийного
засобу.
Запахи всередині приладу. •
Див. розділ «Чищення всередині».
Вапняні відкладення на
посуді, баку та внутрішній
стороні дверцят.
Низький рівень вмісту солі, перевірте індикатор
заповнення.
Кришка контейнера для солі закрита нещільно.
Жорстка водопровідна вода. Див. розділ
«Пом’якшувач води».
Навіть при застосуванні багатофункціонального
таблетованого мийного засобу слід використо‐
вувати сіль та налаштувати функцію регенерації
води у пристрої для пом’якшення води.
Див. розділ «Пом’якшувач води».
Якщо позбутися вапняних відкладень не вдаєть‐
ся, слід очистити пристрій за допомогою засобів
для чищення, які спеціально призначені для цієї
мети.
Використовуйте інший мийний засіб.
Зверніться до виробника мийного засобу.
•
•
•
•
•
•
•
Посуд тьмяний, знебарвле‐ •
ний або надколотий.
•
•
Переконайтеся в тому, що ви миєте у пристрої
лише той посуд, який дозволено мити в посудо‐
мийній машині.
Завантажуйте та розвантажуйте кошик обереж‐
но. Див. буклет щодо завантаження кошиків.
Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина (мм)
596 / 818-898 / 550
82
www.electrolux.com
Підключення до електро‐
мережі 1)
Напруга (В)
220 - 240
Частота (Гц)
50
Тиск у мережі водопоста‐
чання
у барах (мінімальний і макси‐
мальний)
0.5 - 8
у МПа (мінімальний і макси‐
мальний)
0.05 - 0.8
Водопостачання
Холодна або гаряча вода 2)
макс. 60 °C
Ємність
Кількість комплектів посуду
13
Споживання енергії
Режим «Залишити ввімк.» (Вт) 5.0
Споживання енергії
Режим «Вимк.» (Вт)
0.50
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
83
117885883-A-482017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising