Electrolux ESL6391RA Korisnički priručnik

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Electrolux ESL6391RA Korisnički priručnik | Manualzz
ESL 6391RA
.......................................................... .......................................................
HR PERILICA POSUĐA
UPUTE ZA UPORABU
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐
čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐
ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐
đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek
čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Osobama, uključujući i djecu, sa smanjenim fi‐
zičkim, osjetilnim ili mentalnim funkcijama ili
osobama bez iskustva i znanja nikada
nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Njih
prilikom rukovanja uređajem mora nadzirati ili
u rukovanje uređajem uputiti osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata
uređaja dok su otvorena.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
Spajanje na dovod vode
• Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu.
• Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili
cijevi koje se dugo nisu koristile neka voda te‐
če sve dok ne postane potpuno čista.
• Prilikom prve upotrebe uređaja provjerite da
nema curenja.
• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i
oblogu s unutarnjim glavnim vodom.
1.2 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 0°C.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i blizu
sigurnih konstrukcija.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
UPOZORENJE
Opasan napon.
• Ako je crijevo za dovod vode oštećeno,
odmah iskopčajte utikač iz utičnice električne
mreže. Za zamjenu crijeva za dovod vode
kontaktirajte servis.
1.3 Upotreba
• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u
kućanstvu i za slične namjene kao što su:
– Kuhinja za osoblje u prodavaonicama, ure‐
dima i drugim radnim prostorima
– Farme
– Za goste hotela, motela i drugih vrsta
smještaja
– Za prenoćišta.
4
www.electrolux.com
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
• Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite
vrata dok je program u tijeku.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐
paljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, po‐
red ili na njega.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za
pribor za jelo stavite vrhom okrenutim prema
dolje ili u vodoravan položaj.
• Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora
kako biste spriječili pad preko njih.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.
• Deterdženti za perilicu posuđa su opasni. Pri‐
državajte se sigurnosnih uputa na ambalaži
deterdženta.
• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka
programa. Na posuđu može ostati deterdžen‐
ta.
1.4 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
2. OPIS PROIZVODA
1
11
10
9
1 Gornja mlaznica
2 Donja mlaznica
3 Filtri
4 Nazivna pločica
5 Spremnik soli
6 Tipka za odabir tvrdoće vode
7 Spremnik sredstva za ispiranje
8
7
6
5 4
3
8 Spremnik za deterdžent
9 Košara za pribor za jelo
10 Donja košara
11 Gornja košara
2
HRVATSKI
2.1 Beam-on-Floor
• Kada program završi, uključuje se zeleno
svjetlo.
• Kada je uređaj u kvaru, crvena svjetlo trepće.
Beam-on-Floor je svjetlo koje se prikazuje na po‐
du ispod vrata uređaja.
• Kada program započne s radom, uključuje se
crveno svjetlo i ostaje uključeno za vrijeme
trajanja programa.
Svjetlo Beam-on-Floor se isključuje
kada je uređaj isključen.
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
7
1 Tipka za uključivanje/isključivanje
6 TimeSaver tipka
3 Delay tipka
8 EnergySaver tipka
2 Zaslon
4 Program tipka
Indikatori
8
9
7 Multitab tipka
9 Indikatori
5 MyFavourite tipka
Opis
Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi.
Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi.
4. PROGRAMI
Program
Stupanj zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze
programa
Opcije
P11)
Normalno zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Pretpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
TimeSaver
EnergySaver
Sve
Posuđe, pribor za jelo,
tave i posude
Pretpranje
Pranje od 45 °C do 70 °C
Ispiranja
Sušenje
EnergySaver
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za jelo,
tave i posude
Pretpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
TimeSaver
EnergySaver
50º
P22)
45º-70º
P33)
70º
5
6
www.electrolux.com
Program
Stupanj zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze
programa
P4
Normalno zaprljano
Posuđe i pribor za jelo
Pranje 55 °C
Ispiranja
Opcije
1 Hour
55º
P54)
Svježe zaprljano posu‐ Pranje 60 °C
đe
Ispiranje
Posuđe i pribor za jelo
P65)
Sve
Pretpranje
Rinse &
Hold
1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano
posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava
temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
3) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom faze
ispiranja temperatura ostaje na 70 °C najmanje 10 minuta.
4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vremenu.
5) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane zalijepe za posuđe i
da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.
Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
Potrošnja
Program1)
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
P1
195
0.92
10.2
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
30
0.8
9
50º
P2
45º-70º
P3
70º
P4
1 Hour
55º
P5
HRVATSKI
Program1)
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
P6
14
0.1
4
7
Rinse &
Hold
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu promijeniti
vrijednosti.
Informacije za ustanove za testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku elektronskom po‐
štom:
[email protected]
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.
5. OPCIJE
Prije početka programa uključite ili
isključite opcije. Opcije ne možete
uključiti ili isključiti dok program radi.
Ako je postavljena jedna ili više opcija,
uvjerite se da je odgovarajući indikator
uključen prije početka programa.
5.1 MyFavourite
Pomoću ove opcije možete postaviti i memorirati
program koji najčešće koristite.
Istovremeno možete spremiti samo 1
program. Nova postavka poništava pret‐
hodnu.
Način pohranjivanja programa
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Postavite program koji želite pohraniti. Zajed‐
no s programom možete postaviti i dostupne
opcije. Nije moguće pohraniti opciju Delay.
3. Pritisnite i držite pritisnutu tipku MyFavourite
sve dok se odgovarajući indikator ne uključi
trajnim svjetlom.
Način postavljanja programa MyFavourite
1. Pritisnite MyFavourite. Uključuju se indikatori
koji se odnose na program MyFavourite i op‐
cije.
• Na zaslonu se prikazuju broj i trajanje pro‐
grama.
5.2 TimeSaver
Ova opcija povećava tlak i temperaturu vode. Fa‐
ze pranja i sušenja su kraće. Ukupno trajanje
programa smanjuje se za približno 50%.
Rezultati programa su isti kao i kod uobičajenog
trajanja programa. Rezultati sušenja mogu se
smanjiti.
Kako uključiti opciju TimeSaver
1. Pritisnite TimeSaver. Uključuje se odgova‐
rajući indikator. Na zaslonu možete vidjeti
ažurirano trajanje programa.
• Ako opcija nije primjenjiva na program,
odgovarajući indikator brzo trepne 3 puta,
a zatim se isključuje.
5.3 Multitab
Ovu opciju aktivirajte samo kada koristite kombi‐
nirani deterdžent u tabletama.
Ova opcija isključuje upotrebu sredstva za ispi‐
ranje i soli. Odgovarajući indikatori ostaju
isključeni.
Trajanje programa može se produljiti.
Kako uključiti opciju Multitab
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite Multitab, uključuje se pripadajući in‐
dikator.
Ako prekinete uporabu kombiniranih tableta s
deterdžentom, prije početka odvojene uporabe
8
www.electrolux.com
deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za
perilicu posuđa obavite sljedeće korake:
1. Postavite omekšivač vode na najvišu razinu.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i spremnik
sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom ispiranja,
bez deterdženta i bez posuđa.
4. Omekšivač vode prilagodite tvrdoći vode u
vašem području.
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva za ispi‐
ranje.
5.4 EnergySaver
Ova opcija smanjuje temperaturu u zadnjoj fazi
ispiranja.
Upotrebom ove opcije smanjuje se potrošnje
energije (do 25%) i trajanje programa.
Posuđe na kraju programa može biti vlažno.
Kako uključiti opciju EnergySaver
1. Pritisnite EnergySaver. Uključuje se odgova‐
rajući indikator. Na zaslonu možete vidjeti
ažurirano trajanje programa.
• Ako opcija nije primjenjiva na program,
odgovarajući indikator brzo trpne 3 puta, a
zatim se isključuje.
Zvučni se signal oglašava i po završetku pro‐
grama. Po zadanim postavkama, ovaj zvučni sig‐
nal je isključen, ali ga je moguće uključiti.
Kako se uključuje zvučni signal za završetak
programa
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Postavite funkciju Reset.
3. Pritisnite i istovremeno zadržite Program i
MyFavourite sve dok indikatori Delay, Pro‐
gram i MyFavourite ne počnu treptati.
4. Pritisnite MyFavourite.
• Isključuju se indikatori Delay i Program.
• Indikator MyFavourite nastavlja treperiti.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna po‐
stavka.
Zvučni signal je uključen.
Zvučni signal je isključen.
5. Pritisnite MyFavourite za promjenu postavke.
6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke
pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
5.5 Zvučni signali
Zvučni signali se uključuju kada se na uređaju
pojavi kvar ili kada se podešava razina omekši‐
vača vode. Zvučne signale nije moguće isključiti.
6. PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li postavka omekšivača
vode tvrdoći vode u vašem području. Ako
nije usklađena, podesite omekšivač vode.
Obratite se lokalnom distributeru vode kako
biste saznali tvrdoću vode u svom području.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Ostaci obrade mogu se zadržati u uređaju.
Pokrenite program kako biste ih uklonili. Ne
koristite deterdžent i ne punite košare.
6.1 Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
Ručno
upravljanje
Elektro‐
ničko
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
HRVATSKI
9
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
Ručno
upravljanje
Elektro‐
ničko
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Postavljeno tvornički.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronički.
Ručno prilagođavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode na položaj 1 ili 2.
Elektroničko prilagođavanje
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Postavite funkciju Reset.
3. Pritisnite i istovremeno zadržite Program i
MyFavourite sve dok indikatori Delay, Pro‐
gram i MyFavourite ne počnu treptati.
4. Pritisnite Delay.
• Isključuju se indikatori Program i MyFa‐
vourite.
• Indikator Delay nastavlja treperiti.
• Zvučni signali rade, npr. pet isprekidanih
zvučnih signala = razina 5.
• Na zaslonu se prikazuje postavka omekši‐
= razina 5.
vača vode, npr.
5. Pritišćite Delay za promjenu postavke.
6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke
pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
10
www.electrolux.com
6.2 Punjenje spremnika za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od
smjera kazaljki na satu i otvorite spremnik
za sol.
Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo
prvi put).
Napunite spremnik za sol solju za perilicu
posuđa.
Uklonite sol oko otvora spremnika za sol.
Za zatvaranje spremnika za sol okrenite
poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.
POZOR
Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za
sol tijekom punjenja. Opasnost od koro‐
zije. Kako biste je spriječili, nakon
punjenja spremnika za sol pokrenite
program.
6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za otva‐
ranje poklopca (C).
Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A),
ne više od oznake 'max'.
Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite
upijajućom krpom kako biste spriječili stva‐
ranje pjene.
Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za
otpuštanje zaključava na mjestu.
Možete okrenuti birač ispuštene količine
(B) između položaja 1 (najmanja količi‐
na) i položaja 4 (najveća količina).
7. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
• Ako je indikator soli uključen, napunite
spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za ispiranje
uključen, napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
• Ako koristite kombinirane tablete s deter‐
džentom, uključite opciju Multitab.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući program
koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.
HRVATSKI
11
7.1 Upotreba deterdženta
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Odabir i pokretanje programa
Funkcija Auto Off
Radi smanjenja potrošnje energije ova funkcija
automatski isključuje uređaj nakon par minuta
ako:
• Niste zatvorili vrata za početak rada pro‐
grama.
• Program pranja završen.
Funkcija Reset
Za određene postavke uređaj mora biti u koris‐
ničkom načinu rada.
Za stavljanje uređaja u korisnički način rada, po‐
stavite funkciju Reset.
1. Istovremeno pritišćite i zadržite pritisnutima
Program i MyFavourite dok se na zaslonu ne
pojavi program P1.
5.
Pritisnite tipku (B) za otvaranje poklopca
(C).
Stavite deterdžent u odjeljak (A).
Ako program ima fazu omekšavanja, stavite
malu količinu deterdženta u unutarnji dio
vrata uređaja.
Ako koristite tablete s deterdžentom, tabletu
stavite u odjeljak (A).
Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za
otpuštanje zaključava na mjestu.
Pokretanje programa s odgodom
početka
1. Postavite program.
2. Pritišćite Delay sve dok se na zaslonu ne
prikaže vrijeme odgode koje želite postaviti
(od 1 do 24 sata).
• Na zaslonu se naizmjence prikazuju broj,
trajanje programa i trajanje odgode.
• Uključuje se indikator Delay.
3. Zatvorite vrata uređaja. Započinje od‐
brojavanje.
• Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
Otvaranje vrata dok uređaj radi
Ako otvorite vrata, uređaj se zaustavlja. Kada za‐
tvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od točke u
kojoj je prekinuo rad.
Pokretanje programa bez odgode
početka
Poništavanje odgode početka tijekom
odbrojavanja
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje. Na zaslonu se
prikazuju broj i trajanje zadnjeg postavljenog
programa.
3. Postavite program. Pritišćite Program sve
dok se na zaslonu trepereći ne prikaže broj i
trajanje programa koji želite postaviti. Ako
želite, možete postaviti raspoložive opcije.
• Ako želite postaviti program MyFavourite,
pritisnite MyFavourite.
4. Zatvorite vrata uređaja. Program se pokreće.
Trajanje programa započinje se smanjivati u
koracima od 1 minute.
Postavite funkciju Reset.
Kada poništite odgodu početka, morate
ponovno postaviti program i opcije.
Otkazivanje programa
Postavite funkciju Reset.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent u
spremniku za deterdžent.
12
www.electrolux.com
Po završetku programa
Kada je program završen, na zaslonu se
prikazuje 0:00.
1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili
pričekajte dok funkcija Auto Off automatski
ne isključi uređaj.
2. Zatvorite slavinu.
• Najprije ispraznite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Na stranicama i na vratima uređaja može biti
vode. Nehrđajući čelik hladi se brže od posu‐
đa.
Važno
• Pustite da se posuđe ohladi prije nego ga iz‐
vadite iz uređaja. Vruće posuđe može se lako
oštetiti.
8. SAVJETI
8.1 Omekšivač vode
Tvrda voda sadrži visoku količinu minerala koji
mogu uzrokovati oštećenje uređaja i loše rezulta‐
te pranja. Omekšivač vode neutralizira te mine‐
rale.
Sol za perilicu posuđa održava omekšivač vode
čistim i u dobrim uvjetima. Važno je postaviti pra‐
vu razinu omekšivača vode. To osigurava da
omekšivač vode koristi ispravnu količinu soli za
perilicu posuđa i vode.
8.2 Upotreba soli, sredstva za
ispiranje i deterdženta
• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za ispi‐
ranje i deterdžent za perilice posuđa. Ostali
proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na ure‐
đaju.
• Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje faze ispi‐
ranja, pomaže u sušenju posuđa bez crtica i
mrlja.
• Kombinirane tablete za pranje sadrže deter‐
džent, sredstvo za ispiranje i ostale dodatke.
Provjerite jesu li te tablete prikladne za tvrdo‐
ću vode u vašem području. Pogledajte upute
na pakiranju proizvoda.
• Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja
prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi
se spriječila pojava tragova deterdženta na
posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže programe
pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
deterdženta. Pogledajte upute na
pakiranju deterdženta.
8.3 Punjenje košara
Pogledajte isporučeni letak s primjerima
punjenja košara.
• Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta
namijenjenih za pranje u perilici.
• U uređaj ne stavljajte predmete od drveta, ro‐
ga, aluminija, kositra i bakra.
• Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu
apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).
• Uklonite preostalu hranu s predmeta.
• Za lakše uklanjanje zagorjele hrane, namočite
lonce i tave prije nego što ih stavite u uređaj.
• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce)
otvorom okrenutim prema dolje.
• Provjerite da se pribor i posuđe međusobno
ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim pribo‐
rom.
• Stakleni predmeti ne smiju se međusobno do‐
dirivati.
• Male predmete položite u košaru za pribor za
jelo.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite
da se ne miče.
• Prije početka programa provjerite mogu li se
mlaznice slobodno kretati.
8.4 Prije pokretanja programa
Provjerite sljedeće:
• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
• Mlaznice nisu začepljene.
• Položaj predmeta u košarama je ispravan.
HRVATSKI
• Program odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.
• Upotrebljava se odgovarajuća količina deter‐
dženta.
13
• U uređaju ima soli i sredstava za ispiranje za
perilice posuđe (osim ako ne upotrebljavate
kombinirane tablete s deterdžentom).
• Poklopac spremnika za sol je čvrst.
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije održavanja, isključite uređaj i izvu‐
cite utikač iz utičnice električne struje.
Nečisti filtri i začepljene mlaznice
smanjuju rezultate pranja.
Redovno ih provjeravajte i ako je po‐
trebno očistite ih.
9.1 Čišćenje filtara
C
1.
Okrenite filtar (A) suprotno od smjera
kazaljki na satu i skinite ga.
2.
Za rastavljanje filtra (A), razdvojite (A1) i
(A2).
Uklonite filtar (B).
Operite filtre vodom.
Postavite filtar (B) u početni položaj.
Provjerite je li pravilno spojen pod dvije vo‐
dilice (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto filtar
(B). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
Neispravan položaj filtara može prouz‐
ročiti slabe rezultate pranja i oštećenje
uređaja.
9.2 Čišćenje mlaznica
9.3 Vanjsko čišćenje
Ne uklanjajte mlaznice.
Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite
ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom.
Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće
za ribanje ili otapala.
14
www.electrolux.com
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom ra‐
da.
Prije nego što kontaktirate servis pogledajte
sljedeće informacije kako biste našli rješenje
problema.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom.
•
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
UPOZORENJE
Prije kontrole isključite uređaj.
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li utikač umetnut u utičnicu mrežnog na‐
pajanja.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog
osigurača.
Program ne započinje s radom.
Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite po‐
stavku ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj se ne puni vodom.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Ovu
informaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar dovodnog crijeva nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis.
Nakon završetka provjera, uključite uređaj. Pro‐
gram se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte servis.
Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma,
kontaktirajte servis.
10.1 Ako rezultati pranja i sušenja
nisu zadovoljavajući
Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na čašama i
posuđu.
• Ispuštena količina sredstva za ispiranje je pre‐
velika. Postavite birač sredstva za ispiranje u
niži položaj.
• Količina deterdženta bila je prevelika.
Osušene kapljice vode ostaju na čašama i
posuđu
• Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije
dovoljna. Postavite birač sredstva za ispiranje
u viši položaj.
• Uzrok može biti kvaliteta deterdženta.
Posuđe je mokro
• Program nema fazu sušenja ili ima fazu su‐
šenja na niskoj temperaturi.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
• Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deter‐
dženta u tabletama. Isprobajte drugu marku ili
aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje i
koristite sredstvo za ispiranje zajedno s
kombiniranim deterdžentom u tabletama.
HRVATSKI
Ostale moguće uzroke potražite u
poglavlju ‘SAVJETI I PREPORUKE’.
• Indikator Program nastavlja treperiti.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna po‐
stavka.
10.2 Kako uključiti/isključiti spremnik
sredstva za ispiranje
Spremnik sredstava za ispiranje uključuje se
samo ako je uključena opcija Multitab.
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Postavite funkciju Reset.
3. Pritisnite i istovremeno zadržite Program i
MyFavourite sve dok indikatori Delay, Pro‐
gram i MyFavourite ne počnu treptati.
4. Pritisnite Program.
• Isključuju se indikatori Delay i MyFavouri‐
te.
15
Spremnik sredstva za ispi‐
ranje isključen.
Spremnik sredstva za ispi‐
ranje uključen.
5. Pritisnite Program za promjenu postavke.
6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke
pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
7. Podesite ispuštenu količinu sredstva za ispi‐
ranje.
8. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina × Visina × Dubina (mm)
Spajanje na električnu mre‐
žu
Pogledajte natpisnu pločicu.
Napon
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tlak dovoda vode
Min. / maks. (bar / MPa)
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
12
Potrošnja energije
Uključen
0.10 W
Isključen
0.10 W
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite toplu
vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
117911830-A-452012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement