advertisement

Aeg FFB61600PW Ohjekirja
FFB61600PM
FFB61600PW
USER
MANUAL
FI
SV
Käyttöohje
Astianpesukone
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
24
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. OHJELMAT.................................................................................................................. 8
6. ASETUKSET..................................................................................................................9
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................12
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................13
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 14
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 16
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 17
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 19
13. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 23
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13 .
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa
olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta.
SUOMI
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
5
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Huolto
• Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen laitteen
korjaamiseksi. Suosittelemme vain
alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Kun otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, pidä seuraavat
arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
6
www.aeg.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
4
SUOMI
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Virtapainike
Program -painike
Ohjelman merkkivalot
Näyttö
Delay -painike
4
7
5
6
6 Option -painike
7 Merkkivalot
8 Start -painike
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Pesuvaihe. Palaa pesu- ja huuhteluvaiheen aikana.
Huuhteluvaihe. Syttyy, kun huuhteluvaihe on käynnissä.
Kuivausvaihe. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
TimeSaver -merkkivalo.
XtraDry -merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Delay -merkkivalo.
Sanitize -merkkivalo.
7
8
www.aeg.com
5. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• Sanitize
• TimeSaver
• XtraDry
• Kaikki
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
45 °C - 70 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• Sanitize
• XtraDry
• Vaihteleva likaisuusaste
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
50 °C ja 65 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• TimeSaver
• XtraDry
• Erittäin likaiset astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
4)
• Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• Sanitize
• XtraDry
5)
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• XtraDry
1)
2)
3)
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma.
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset astiat sijaitsevat
alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja lämpötila on yläkoria korkeampi.
4) Tämän ohjelman avulla voit pestä puolilleen täytetyn koneellisen, kun astioissa on tuoretta likaa. Se
tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä ajassa.
5) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
SUOMI
9
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma 1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
10.5
1.050
232
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
10
0.9
30
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
info.test@dishwasher-production.com
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Laite on ohjelman valintatilassa, kun
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
• AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.
ohjelman merkkivalo
vilkkuu ja
näytössä näkyy ohjelman kesto.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
painiketta Delay ja Option, kunnes
merkkivalot
,
,
ja
vilkkuvat ja näyttö on tyhjä.
10
www.aeg.com
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalainen järjestelmä (°dH)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä
Vedenpehmentimen asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista
konetiskiainetta tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Program.
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 5.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta Program toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
SUOMI
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus voidaan kytkeä pois päältä.
Käytä kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Start.
• Merkkivalot
,
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta Delay.
• Merkkivalot
,
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot
vaihtelevat välillä 0A - 6A.
Taso 0A tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta Delay toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä (tehdasasetus).
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
Start.
= huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus on pois käytöstä.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkastelokero
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
11
Kun kuivausvaihe on
toiminnassa, toiminto avaa
luukun. Luukku pysyy
raollaan.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
ja
12
www.aeg.com
HUOMIO!
Lapsien turvallisuuden
varmistamiseksi AirDryjärjestelmä voidaan kytkeä
pois käytöstä niin, että
luukku pysyy kiinni ohjelman
päätyttyä.
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
1. Paina painiketta Option.
• Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= AirDry käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
Option:
= AirDry pois käytöstä.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Pois päältä kytkeminen AirDry
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
7. LISÄTOIMINNOT
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle, kun
haluat tehostaa kuivausta. Tämä
lisätoiminto voi vaikuttaa joidenkin
ohjelmien kestoon, vedenkulutukseen
sekä loppuhuuhtelun lämpötilaan.
XtraDry-lisätoiminto on kaikkien
ohjelmien pysyvä lisätoiminto
toimintoa lukuun ottamatta, sitä ei
tarvitse valita kunkin ohjelman kohdalla.
Kun
kytketään toimintaan,
XtraDry-lisätoiminto on pois päältä ja se
tulee valita manuaalisesti. Muissa
ohjelmissa XtraDry-asetus on pysyvä ja
sitä käytetään automaattisesti seuraavien
ohjelmien kohdalla. Tätä asetusta
voidaan muuttaa milloin tahansa.
Kun XtraDry-lisätoiminto kytketään
päälle, toiminto TimeSaver kytkeytyy pois
päältä.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.2 TimeSaver
TimeSaver mahdollistaa valitun ohjelman
keston lyhentämisen.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Oletuksena TimeSaver on pois käytöstä,
mutta se voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti. Tätä lisätoimintoa ei voida
käyttää samanaikaisesti XtraDrytoiminnon kanssa.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
SUOMI
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.3 Sanitize
Tämä lisätoiminto tarjoaa paremmat
pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70
°C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen
huuhteluvaiheen aikana.
13
Päälle kytkeminen Sanitize
Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen kahvasta
kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliöön 1 kg suolaa
(kunnes se on täysi).
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi.
14
www.aeg.com
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun ilmaisin (A) tulee
kirkkaaksi.
Jos käytät
yhdistelmäpesuainetabletteja
ja kuivausteho on tyydyttävä,
huuhtelukirkasteen täytöstä
ilmoittava ilmaisin voidaan
poistaa käytöstä.
Suosittelemme käyttämään
aina huuhtelukirkastetta
paremman kuivaustehon
saavuttamiseksi, myös
huuhtelukirkastetta
sisältävien
yhdistelmäpesuainetablettien
kanssa.
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1. Avaa kansi (C).
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
SUOMI
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa ja että luukku
on suljettu.
2. Paina painiketta Program toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman
merkkivalo syttyy.
Ohjelman kesto näkyy näytössä.
3. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
4. Käynnistä ohjelma painamalla Start.
• Käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy.
• Ohjelman kesto alkaa
vähenemään 1 minuutin portain.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta Delay toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
3. Käynnistä ajanlaskenta painamalla
Start.
• Ajastimen merkkivalo syttyy
vahvistuksena ajanlaskennan
käynnistymisestä.
• Viiveajan laskenta alkaa
vähenemään 1 tunnin portain.
Ainoastaan viimeinen tunti
vähenee 1 minuutin portain.
15
Kun laskenta on päättynyt, ohjelma
käynnistyy ja käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo syttyy. Ajastustoiminnon
merkkivalo sammuu.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun
uudelleen, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
siitä, kun AirDry-toiminto on
avannut sen automaattisesti.
Muutoin laite voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Pesuohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes laite
on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
16
www.aeg.com
Ohjelman päättyminen
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECOohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
SUOMI
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
• Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
17
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
C
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
B
11.1 Sihtien puhdistaminen
A
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
18
www.aeg.com
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
SUOMI
19
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
4. Voit liittää suihkuvarren uudelleen
koriin painamalla suihkuvartta
ylöspäin alanuolen osoittamaan
suuntaan ja kääntämällä sitä
samanaikaisesti vastapäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
• Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasvaja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
• Suosittelemme käyttämään erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
vähintään kerran kuukaudessa laitteen
parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
12. VIANMÄÄRITYS
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy
käytön aikana, tarkista pystytkö
ratkaisemaan ongelman itse taulukon
ohjeita noudattaen tai ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS!
Virheellisesti suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa
käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
20
www.aeg.com
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy
tai
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Näytössä näkyy
.
Laite pysähtyy ja käynnistyy
useita kertoja toiminnan aikana.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Paina painiketta Start.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
• Tarkista, että vesihana on auki.
. • Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
• Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pitkään. • Valitse TimeSaver-lisätoiminto ohjelman keston lyhentämiseksi.
• Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
SUOMI
21
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjeitä ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
ja kuivia vesipisaroita.
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
22
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivistyneestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa
pesun aikana.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenmerkkejä.
pehmennin".
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon and vesi ei huuhdellut sitä kokonaan pois tämän vuoksi.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
ja luukun sisäosassa.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi
jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
SUOMI
23
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja vinkkejä".
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys (mm)
596 / 818-878 / 580
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
bar (minimi- ja maksimiarvo)
0.5 - 8
MPa (minimi- ja maksimiarvo)
0.05 - 0.8
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
13
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
Vedenpaine
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
24
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 26
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 28
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................29
5. PROGRAM..................................................................................................................30
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 31
7. FUNKTIONER.............................................................................................................34
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................35
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 36
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 37
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 39
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 41
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 44
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
25
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
SVENSKA
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
27
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Service
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
28
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
10
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
4
3
SVENSKA
4. KONTROLLPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Program-knapp
Programindikatorer
Display
Delay-knapp
3
4
7
5
6
6 Option-knapp
7 Kontrollampor
8 Start-knapp
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen och sköljfasen pågår.
Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
TimeSaver-kontrollampa.
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Delay-kontrollampa.
Sanitize-kontrollampa.
29
30
www.aeg.com
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Funktioner
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• Sanitize
• TimeSaver
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till
70 °C
• Sköljning
• Torkning
• Sanitize
• XtraDry
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk 50 °C och 65
°C
• Sköljning
• Torkning
• TimeSaver
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
4)
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• Sanitize
• XtraDry
5)
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• XtraDry
1)
2)
3)
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du diska en laddning med blandad disk. Mycket kraftig smutsad disk i den
nedre korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vattentemperaturen i den
nedre korgen är högre än i den övre.
4) Med detta program kan du köra en halvfull maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort tid.
5) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud.
På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
31
SVENSKA
5.1 Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Programtid
(min.)
10.5
1.050
232
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
10
0.9
30
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn
för spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan
blinkar och
displayen visar programlängden.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in
Delay och Option samtidigt tills
indikatorerna
,
,
och
blinkar och displayen är tom.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
32
www.aeg.com
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Inställning av vattenhårdhet
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
1. Tryck på Program.
• Indikatorerna
,
och
är släckta.
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
2. Tryck på Program flera gånger för att
ändra inställningen.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
SVENSKA
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
,
2. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.5 AirDry
1. Tryck på Start.
• Indikatorerna
33
och
är släckta.
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är aktiverad
(fabriksinställning).
2. Tryck på Start för att ändra
inställningen.
= indikatorn för spolglansfacket
tomt avaktiverat.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.4 Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska doseras mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans doseras inte.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Delay.
• Indikatorerna
och
,
är släckta.
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går
från 0A till 6A där nivå 0A
innebär att spolglans inte
används.
Under torkningsfasen
öppnar en enhet luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn är i närheten kan
AirDry-systemet avaktiveras
om du vill hålla luckan låst i
slutet av programmet.
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
Avaktivering av AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Option.
• Indikatorerna
och
,
är släckta.
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
aktiverat.
= AirDry
34
www.aeg.com
2. Tryck på Option för att ändra
inställningen:
= AirDry
avaktiverat.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
cykel.
och behöver inte väljas vid varje
Varje gång
aktiveras stängs
XtraDry av och måste väljas manuellt. I
andra program är inställningen XtraDry
permanent och används automatiskt i
nästkommande program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeSaver.
Aktivering av XtraDry
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Med TimeSaver minskar man tiden på
valt program.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
TimeSaver är som standard avstängd,
men kan aktiveras manuellt. Denna
funktion kan kombineras med XtraDry på
samma gång.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.3 Sanitize
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat
genom att hålla temperaturen vid 70 °C i
minst 10 minuter under den sista
sköljfasen.
Aktivering av Sanitize
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
SVENSKA
35
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
periodvis.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
4. Skaka försiktigt på tratten i
handtaget för att få ut de sista
kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
36
www.aeg.com
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
Om du använder
multitabletter och är nöjd
med torkningsresultatet, kan
du avaktivera
påfyllningsindikatorn för
sköljmedel.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för
bästa torkresultat, även i
kombination med
multitabletter som innehåller
sköljmedel.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge och
att luckan är stängd.
2. Tryck på Program upprepade
gånger tills kontrollampan för det
program som du vill välja tänds.
Displayen visar programmets längd.
3. Välj tillvalsfunktioner.
4. Tryck på Start för att starta
programmet.
• Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
• Programlängden minskar i steg
om 1 minut.
SVENSKA
37
Starta ett program med
fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
3. Tryck på Start för att starta
nedräkningen.
• Kontrollampan för fördröjd start
tänds för att bekräfta starten av
nedräkningen.
• Nedräkningen minskar i steg om 1
timme. Bara den sista timmen
minskar i steg om en minut.
När nedräkningen är klar startar
programmet och diskfasindikatorn tänds.
Lampan för fördröjd start släcks.
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in ett program och funktionerna
igen.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta ett program
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen. Om
luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
38
www.aeg.com
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
SVENSKA
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
4. Tvätta filtren.
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
39
40
www.aeg.com
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids medurs.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
SVENSKA
11.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta, kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att du kör
41
programmen med längre varaktighet
minst två gånger per månad.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du minst
en gång i månaden använder en
särskild rengöringsprodukt för
diskmaskiner. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
eller
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
42
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Displayen visar
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
SVENSKA
43
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
44
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 580
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Vattentryck
SVENSKA
Strömförbrukning
Av-läge (W)
45
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
46
www.aeg.com
SVENSKA
47
117881450-A-162017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement