Aeg FSK93700P Ohjekirja
FSK93700P
FI
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Astianpesukone
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
26
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. OHJELMAT.................................................................................................................. 8
6. ASETUKSET..................................................................................................................9
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................12
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................13
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 17
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 19
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 21
13. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 24
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 15.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa
olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä sulaketta: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
SUOMI
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
5
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Henkilövahingon vaara.
• Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy
ja sammuu luukun avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
• Tämän laitteen lamppu ei sovi
huoneiden valaistukseen.
• Kun lamppu on vaihdettava, ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
2.6 Huolto
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen laitteen
korjaamiseksi. Suosittelemme vain
alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Kun otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, pidä seuraavat
arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
6
www.aeg.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
3.1 TimeBeam
TimeBeam-näyttö heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
• Kun ohjelma käynnistyy, ohjelman
kesto syttyy.
• Kun ohjelma päättyy, 0:00 ja CLEAN
syttyvät.
• Kun ajastin käynnistyy, ajanlaskenta ja
DELAY syttyvät.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö,
virhekoodi syttyy.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Alakori
Yläkori
Ruokailuvälinekotelo
SUOMI
Kun AutoOpen on
toiminnassa kuivausvaiheen
aikana, heijastus ei
välttämättä näy kokonaan
lattiassa. Tarkista käynnissä
olevan ohjelman jäljellä
oleva aika käyttöpaneelin
näytöstä.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
6
1
2
3
4
Virtapainike
Selauspainike (ylös)
Näyttö
Option -painike
4.1 Painikkeen toiminta
Selauspainikkeet (ylös ja alas)
• Selaa näytössä näkyviä luetteloita ja
tekstejä näillä painikkeilla.
Option -painike
• Lyhyellä painalluksella siirrytään
lisätoimintoluetteloon.
• Kun painiketta painetaan lyhyesti
lisätoimintoluettelossa, palaat takaisin
ohjelmaluetteloon.
• Kun painiketta painetaan lyhyesti
asetusluettelossa, palaat takaisin
lisätoimintoluetteloon.
• Kun painiketta painetaan pitkään (3 s)
ajastimen tai ohjelman ollessa
3
4
5
5 OK -painike
6 Selauspainike (alas)
käynnissä, ajastin, ohjelma ja
lisätoiminnot peruutetaan. Näytössä
näkyy oletusohjelma: ECO.
OK -painike
• Lyhyt painallus: Ohjelman,
lisätoiminnon ja asetuksen valinnan
vahvistus.
• Pitkä painallus: Käynnistää
MyFavourite-ohjelman.
Jos mitään ohjelmaa ei ole
tallennettu, näkyviin tulee asetus
Aseta MyFavourite.
7
8
www.aeg.com
5. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
ECO 50° 1)
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
AutoSense 45°-
• Kaikki
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
45 °C - 70 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Vaihteleva likaisuusaste
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• Pese lämpötilalla
50 °C ja 65 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• TimeSaver
• XtraDry
• Erittäin likaiset astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• ExtraHygiene
• XtraDry
70° 2)
ProZone 50°65° 3)
Pro 70°
30 Minutes 60° 4) • Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Glass 45°
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• Normaalilikaiset
• Pesu 45 °C
tai vähän likaiset • Huuhtelut
astiat
• Kuivaus
• Arat ruokailuastiat
ja lasit
Extra silent 50° 5) • Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• XtraDry
• XtraDry
SUOMI
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Prewash 6)
• Kaikki
• Esipesu
9
Lisätoiminnot
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. (Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset astiat sijaitsevat
alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja lämpötila on yläkoria korkeampi.
4) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
5) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
6) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella astiat, jotta ruokajäämät eivät kiinnittyisi astioihin ja koneeseen muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
5.1 Kulutusarvot
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
11
0.857
232
AutoSense 45°- 70°
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
ProZone 50°- 65°
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
10
0.9
30
Glass 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
Extra silent 50°
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
4
0.1
14
Ohjelma 1)
ECO 50°
Pro 70°
30 Minutes 60°
Prewash
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
info.test@dishwasher-production.com
6. ASETUKSET
6.1 Asetusluettelo
Avaa asetusluettelo valitsemalla
Asetukset lisätoimintoluettelossa.
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
10
www.aeg.com
Asetukset
Arvot
Kuvaus
MyFavourite
Ohjelmaluettelo
Aseta päivittäinen suosikkiohjelmasi. Lue erityisohjeet
tästä luvusta.
AutoOpen
PÄÄLLÄ (oletusarvo)
POIS
Aseta kaikkiin ohjelmiin luukun automaattinen avautuminen Prewash-ohjelmaa lukuunottamatta. Lue erityisohjeet tästä luvusta.
Lopetuksen äänimerkki
PÄÄLLÄ
POIS
Ilmoittaa ohjelman päättymisestä.
Tehdasasetus: Pois.
Painikeäänet
Pois
Napsauta
Äänimerkki
Aseta äänimerkki, joka kuuluu painikkeita painaessa.
Äänimer.voimak
Tasosta 1 tasoon 10.
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Kirkkaus
Tasosta 0 tasoon 9.
Näytön kirkkauden säätäminen.
Kontrasti
Tasosta 0 tasoon 9.
Näytön kontrastin säätäminen.
Veden kovuus
Tasosta 1 tasoon 10.
Säädä vedenpehmentimen
taso alueesi veden kovuuden
mukaan.
Tehdasasetus: taso 5.
Huuhtelukirkastetaso
Tasosta 0 tasoon 6.
Taso 0 = ei huuhtelukirkasteen annostelua.
Aseta huuhtelukirkasteen annostelutaso vaaditun huuhtelukirkastemäärän mukaan.
Tehdasasetus: taso 4.
Kielet
Kieliluettelo.
Aseta haluamasi kieli.
Oletuskieli: Kieli Suomi.
Näyttö lattiaan
Väriluettelo.
Aseta väri toimintoon TimeBeam
Nollaa asetukset
RESET
Palauta laitteen tehdasasetukset.
6.2 Kaksiarvoisen asetuksen
muuttaminen (PÄÄLLÄ ja POIS)
Kun asetusta muutetaan, se jää voimaan,
vaikka ohjelma päättyisi tai käynnissä
oleva ohjelma peruutettaisiin.
1. Paina Option-painiketta.
2. Valitse Asetukset.
3. Paina OK-painiketta.
4. Valitse muutettava asetus.
5. Paina OK-painiketta arvon
muuttamiseksi asetuksesta PÄÄLLÄ
asetukseen POIS tai päinvastoin.
6. Paina toistuvasti painiketta Option,
kunnes näytössä näkyy
ohjelmaluettelo.
SUOMI
6.3 Moniarvoisen asetuksen
muuttaminen
Kun asetusta muutetaan, se jää voimaan,
vaikka ohjelma päättyisi tai käynnissä
oleva ohjelma peruutettaisiin.
1.
2.
3.
4.
5.
Paina Option-painiketta.
Valitse Asetukset.
Paina OK-painiketta.
Valitse muutettava asetus.
Voit siirtyä seuraavalle tasolle
painamalla OK-painiketta.
6. Valitse uusi arvo.
7. Vahvista OK-painikkeella.
8. Paina toistuvasti painiketta Option,
kunnes näytössä näkyy
ohjelmaluettelo.
11
9. Paina OK-painiketta.
Jos ohjelmassa on TimeSaverlisätoiminto, sinun tulee valita Pika tai
Normaali.
10. Vahvista OK-painikkeella.
Näytössä vahvistetaan, että MyFavouriteohjelma on tallennettu.
6.6 AutoOpen
AutoOpen parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
6.4 Ohjelman MyFavourite
käynnistäminen
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta OK
noin 3 sekunnin ajan, kunnes
näyttöön syttyy MyFavourite-asetus.
2. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
6.5 MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
Voit tallentaa vain yhden ohjelman
kerralla. Uusi asetus peruuttaa edellisen.
1. Paina Option-painiketta.
2. Valitse Asetukset.
3. Paina OK-painiketta.
4. Valitse MyFavourite.
5. Paina OK-painiketta.
Ohjelmaluettelo näkyy näytössä.
6. Valitse ohjelma.
7. Paina OK-painiketta.
8. Näytössä näkyy Lisää toiminto ja
Valmis.
• Valitse Valmis, jos haluat tallentaa
ohjelman ilman lisätoimintoja ja
paina OK-painiketta.
• Valitse Lisää toiminto
lisätoiminnon lisäämiseksi
ohjelmaan ja vahvista painamalla
OK-painiketta. Kun jokin
lisätoiminto on valittu, näytössä
näkyy Lisää toiminto ja Valmis. Jos
haluat valita toisen lisätoiminnon,
valitse uudelleen Lisää toiminto.
Valitse muussa tapauksessa
Valmis.
Kun kuivausvaihe on
toiminnassa, toiminto avaa
luukun. Luukku pysyy
raollaan.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
HUOMIO!
Lapsien turvallisuuden
varmistamiseksi AutoOpenjärjestelmä voidaan kytkeä
pois käytöstä niin, että
luukku pysyy kiinni ohjelman
päätyttyä.
AutoOpen kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
Prewash.
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AutoOpen-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
12
www.aeg.com
7. LISÄTOIMINNOT
Halutut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet
valinnut yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
7.1 Lisätoimintoluettelo
Lisätoiminnot
Arvot
Kuvaus
Ajastin
1 - 24 tuntia
POIS (oletusarvo)
Ohjelman käynnistymisen
ajastaminen.
XtraDry
PÄÄLLÄ
POIS (oletusarvo)
Kytke tämä lisätoiminto päälle, jos haluat tehostaa kuivausta. Lue erityisohjeet tästä luvusta.
ExtraHygiene
PÄÄLLÄ
POIS (oletusarvo)
Tämä lisätoiminto syväpuhdistaa ruokailuvälineet ja astiat. Viimeisen huuhtelun aikana lämpötila jää vähintään
10 minuutin ajaksi arvoon 70
°C.
Asetukset
Syötä laitteen asetukset
7.2 Lisätoiminnon asettaminen
Lisätoimintoluettelossa näkyy ainoastaan
ne lisätoiminnot, jotka ovat valittavissa
asetettuun ohjelmaan. Muut
lisätoiminnot eivät näy.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole keskenään
yhteensopivia. Kun asetat 2 lisätoimintoa,
jotka eivät ole keskenään yhteensopivia,
laite kytkee toisen lisätoiminnoista
automaattisesti pois päältä.
Kun ohjelma on päättynyt tai se
perutaan, lisätoimintojen oletusasetukset
palautuvat.
1. Paina Option-painiketta.
2. Valitse jokin lisätoiminto.
Lisätoiminnon arvo näkyy näytössä
sulkumerkkien sisällä.
3. Paina OK-painiketta arvon
muuttamiseksi asetuksesta POIS
asetukseen PÄÄLLÄ tai päinvastoin.
Jos valittu lisätoiminto on Ajastin,
painiketta OK painaessa näytössä näkyy
ajastimeen saatavilla olevien tuntien
määrä. Valitse tuntimäärä ja vahvista
painamalla uudelleen OK-painiketta.
4. Voit palata takaisin
ohjelmaluetteloon painamalla
toistuvasti Option-painiketta, kunnes
näytössä näkyy valittu ohjelma.
7.3 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle, kun
haluat tehostaa kuivausta. Tämä
lisätoiminto voi vaikuttaa joidenkin
ohjelmien kestoon, vedenkulutukseen
sekä loppuhuuhtelun lämpötilaan.
SUOMI
XtraDry-lisätoiminto on kaikkien
ohjelmien pysyvä lisätoiminto ECO 50°toimintoa lukuun ottamatta, sitä ei
tarvitse valita kunkin ohjelman kohdalla.
Kun ECO 50° kytketään toimintaan,
XtraDry-lisätoiminto on pois päältä ja se
tulee valita manuaalisesti. Muissa
ohjelmissa XtraDry-asetus on pysyvä ja
sitä käytetään automaattisesti seuraavien
ohjelmien kohdalla. Tätä asetusta
voidaan muuttaa milloin tahansa.
Kun XtraDry-lisätoiminto kytketään
päälle, toiminto TimeSaver kytkeytyy pois
päältä.
7.4 TimeSaver
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa.
13
Pesutulokset ovat samat kuin normaalissa
ohjelman kestossa, mutta kuivaustulokset
voivat olla heikommat.
TimeSaver-lisätoiminto ei ole
käytettävissä kaikkiin ohjelmiin.
1. Selaa ohjelmaluetteloa ja valitse jokin
ohjelma.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jos TimeSaver-lisätoiminto on saatavilla
valittuun ohjelmaan, näytössä näkyy 2
tilaa Pika ja Normaali sekä kunkin tilan
ohjelman kesto:
• Pika: TimeSaver käytössä. Vahvista
OK-painikkeella.
• Normaali: TimeSaver pois
käytöstä. Vahvista OKpainikkeella.
Pesu- ja kuivausjaksot ovat lyhyemmät.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
Kieli tulee asettaa laitteen ensimmäisellä
käyttökerralla. Oletuskieli on englanti.
1. Aseta kieli.
• Vahvista Englanti painamalla OK.
• Selaa saatavilla olevien kielien
luetteloa jonkin toisen kielen
asettamiseksi ja vahvista
painamalla OK.
2. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
3. Täytä suolasäiliö.
4. Täytä huuhtelukirkastelokero.
5. Avaa vesihana.
6. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
14
www.aeg.com
Veden kovuus
Saksalainen järjestelmä (°dH)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä
Vedenpehmentimen asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista
konetiskiainetta tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen merkkivalo on käytössä.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
8.2 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua suolaa.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
SUOMI
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Korroosion vaara. Estä
korroosio käynnistämällä
ohjelma suolasäiliön
täyttämisen jälkeen.
Kun suolasäiliön täyttö on
tarpeen, viesti tulee näkyviin
näyttöön.
8.3 Huuhtelukirkastelokero
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron pois käytöstä
eikä huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
15
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1. Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun ilmaisin (A) tulee
kirkkaaksi.
Kun huuhtelukirkastelokeron
täyttö on tarpeen, viesti
tulee näkyviin näyttöön.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja
ja kuivausteho on tyydyttävä,
huuhtelukirkasteen täytöstä ilmoittava
ilmaisin voidaan poistaa käytöstä
asettamalla huuhtelukirkasteen tasoksi 0.
Suosittelemme käyttämään
aina huuhtelukirkastetta
paremman kuivaustehon
saavuttamiseksi, myös
huuhtelukirkastetta
sisältävien
yhdistelmäpesuainetablettien
kanssa.
C
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos näytössä näkyy suolan täyttöä
koskeva viesti, täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen viesti tulee näkyviin,
täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
16
www.aeg.com
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
1. Selaa ohjelmaluetteloa ja valitse jokin
ohjelma.
2. Valitse haluamasi lisätoiminnot.
Kun lisätoiminnot on asetettu, siirry
takaisin ohjelmaluetteloon valitun
ohjelman käynnistämiseksi.
3. Paina painiketta OK.
Jos lisätoiminto TimeSaver on
käytettävissä ohjelmassa, vahvista Pika tai
Normaali.
4. Sulje laitteen luukku käynnistääksesi
ohjelman
Ohjelman käynnistymisen
ajastaminen
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
Kun laite kytketään päälle,
ohjelmaluettelo tulee näkyviin näyttöön.
Ohjelma ECO on aina oletusohjelma.
Ajastin-toimintoa ei voida asettaa
MyFavourite-ohjelmaan.
1. Valitse ohjelma.
2. Paina painiketta Option.
Lisätoimintoluettelo näkyy näytössä.
3. Valitse Ajastin.
4. Paina painiketta OK.
5. Valitse haluamasi tuntimäärä
ajastimeen.
Voit ajastaa ohjelman alkamaan 1-24
tunnin kuluttua.
6. Vahvista OK-painikkeella.
7. Voit valita muita käytössä olevia
lisätoimintoja.
8. Paina toistuvasti painiketta Option,
kunnes näytössä näkyy valittu
ohjelma.
9. Paina painiketta OK.
10. Sulje laitteen luukku käynnistääksesi
ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun
uudelleen, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
SUOMI
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AutoOpentoiminto on avannut luukun.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
siitä, kun AutoOpentoiminto on avannut sen
automaattisesti. Muutoin
laite voi vaurioitua. Jos
luukku suljetaan sen jälkeen
3 minuutin ajaksi, käynnissä
oleva ohjelma päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun ajastin peruutetaan, ohjelman ja
lisätoimintojen asetukset palautuvat
oletusarvoihin.
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
Option noin 3 sekunnin ajan, kunnes
näyttöön syttyy: Stop washing?.
17
• Valitse Palauta ja paina painiketta
OK ajanlaskennan jatkamiseksi.
Sulje laitteen luukku.
• Valitse Stop ja paina painiketta
OK ajastimen peruuttamiseksi.
Käynnissä olevan ohjelman
peruuttaminen
Kun käynnissä oleva ohjelma
peruutetaan, lisätoimintojen asetukset
palautuvat oletusarvoihin.
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
Option noin 3 sekunnin ajan, kunnes
näyttöön syttyy: Stop washing?.
• Valitse Palauta ja paina painiketta
OK käynnissä olevan ohjelman
jatkamiseksi. Sulje laitteen luukku.
• Valitse Stop ja paina painiketta
OK käynnissä olevan ohjelman
peruuttamiseksi.
Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, TimeBeamnäytössä näkyy 0:00 ja CLEAN. Laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun
luukku avataan.
Sulje vesihana.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
Yhdistelmäpesuainetabletit sopivat
yleensä alueille, joiden veden kovuus
on korkeintaan 21 °dH. Tämän rajan
ylittävillä alueilla tulee käyttää myös
huuhtelukirkastetta ja suolaa.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECOohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
18
www.aeg.com
•
•
•
•
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Yhdistelmäpesuainetabletit sopivat
yleensä alueille, joiden veden kovuus
on korkeintaan 21 °dH. Jos alueen
veden kovuus on tätä suurempi,
yhdistelmäpesuainetablettien lisäksi
on käytettävä huuhtelukirkastetta ja
suolaa. Jos alueen veden kovuus on
on kuitenkin kovaa tai erittäin kovaa,
suosittelemme käyttämään
konetiskiainetta (jauhe, geeli, tabletit
ilman lisätoimintoja),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Huuhtelukirkastelokero voidaan
poistaa käytöstä
yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä, suosittelemme kuitenkin
käyttämään aina huuhtelukirkastetta
paremman kuivaustuloksen
saavuttamiseksi.
Vedenpehmentimen taso voidaan
asettaa alhaisimpaan arvoon
yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä ja vedenkovuuden ollessa
alle 21 °dH.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
• Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoteloon.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
SUOMI
19
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
20
www.aeg.com
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
4. Voit liittää suihkuvarren uudelleen
koriin painamalla suihkuvartta
ylöspäin alanuolen osoittamaan
suuntaan ja kääntämällä sitä
samanaikaisesti vastapäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin
alanuolen osoittamaan suuntaan ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
• Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasvaja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
• Suosittelemme käyttämään
kuukausittain erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
SUOMI
21
laitteen parhaan suorituskyvyn
säilyttämiseksi. Noudata tarkoin
tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
12. VIANMÄÄRITYS
Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy
käytön aikana, tarkista pystytkö
ratkaisemaan ongelman itse taulukon
ohjeita noudattaen tai ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS!
Virheellisesti suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa
käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Näytössä näkyy
.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Näytössä näkyy
.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
22
www.aeg.com
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite pysähtyy ja käynnistyy
useita kertoja toiminnan aikana.
• Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pitkään. • Valitse TimeSaver-lisätoiminto ohjelman keston lyhentämiseksi.
• Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjeitä ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
SUOMI
23
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto XtraDrypäälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
ja kuivia vesipisaroita.
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AutoOpen
parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivistyneestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa
pesun aikana.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenmerkkejä.
pehmennin".
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut sitä
kokonaan pois tämän vuoksi.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
24
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
ja luukun sisäosassa.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi
jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja vinkkejä".
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
596 / 818-898 / 550
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 15
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
SUOMI
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
25
26
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................27
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 28
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 30
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................31
5. PROGRAM..................................................................................................................32
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 33
7. FUNKTIONER.............................................................................................................36
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 37
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 39
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 41
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 43
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 45
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 48
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
27
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 15-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
SVENSKA
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
29
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Inre belysning
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.
• Den här produkten har en inre
belysning som tänds när du öppnar
luckan och släcks när du stänger den.
• Lampan i den här produkten är inte
lämplig för rumsbelysning.
• Kontakta service om du måste byta
lampan.
2.6 Service
VARNING!
Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
30
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
3.1 TimeBeam
TimeBeam är en display som visas på
golvet under produktens lucka.
• När programmet startar visas
programmets längd.
• När programmet är klart tänds 0:00
och CLEAN.
• När startfördröjningen startar visas
nedräkningen och DELAY tänds.
• När det är fel på produkten visas en
larmkod.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Underkorg
Överkorg
Bestickslåda
3
SVENSKA
31
När AutoOpen är aktiverad
under torkningen kan det
hända att displayen på
golvet inte syns. För att se
återstående tid på
programmet ska man titta
på kontrollpanelens display
istället.
4. KONTROLLPANEL
1
2
6
1
2
3
4
Strömbrytare
Navigeringsknapp (upp)
Display
Option-knapp
4.1 Knappens beteende
Navigeringsknappar (upp och ned)
• Använd dessa knappar för att bläddra
i listorna och informationstexterna
som visas på displayen.
Option knapp
• Kort tryck öppnar funktionslistan.
• Kort tryck i funktionslistan tar dig
tillbaka till programlistan.
• Kort tryck i inställningslistan tar dig
tillbaka till funktionslistan.
• Långt tryck (3 sek.) när fördröjd start
eller ett program pågår, tar bort den
3
4
5
5 OK-knapp
6 Navigeringsknapp (ned)
fördröjda starten, programmet och
funktionerna. Displayen visar det
förinställda programmet: ECO.
OK knapp
• Kort tryck: Bekräftar valet av program,
funktioner och inställningar.
• Långt tryck: Startar MyFavouriteprogrammet.
Om inget program har sparats visas
inställningen Ställ in MyFavourite.
32
www.aeg.com
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Funktioner
ECO 50° 1)
• Normalt smutsat
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
AutoSense 45°-
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till
70 °C
• Sköljning
• Torkning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk 50 °C och 65
°C
• Sköljning
• Torkning
• TimeSaver
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
30 Minutes 60° 4) • Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
Glass 45°
• Disk 45 °C
• Sköljning
• Torkning
• XtraDry
•
•
•
•
• XtraDry
70° 2)
ProZone 50°65° 3)
Pro 70°
• Normalt eller lätt
smutsat
• Finporslin och
glas
Extra silent 50° 5) • Normalt smutsat
• Porslin och bestick
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
SVENSKA
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Prewash 6)
• Allt
• Fördisk
33
Funktioner
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du diska en laddning med blandad disk. Mycket kraftig smutsad disk i den
nedre korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vattentemperaturen i den
nedre korgen är högre än i den övre.
4) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på
kort tid.
5) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud.
På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
6) Med det här programmet kan du snabbt skölja disken så att matrester inte fastnar och lukter bildas i
maskinen. Använd inte diskmedel för det här programmet.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
11
0.857
232
AutoSense 45°- 70°
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 170
ProZone 50°- 65°
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5-14.5
1.4-1.7
170-190
10
0.9
30
Glass 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
82-92
Extra silent 50°
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
4
0.1
14
Program 1)
ECO 50°
Pro 70°
30 Minutes 60°
Prewash
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Inställningslista
Välj Inställningar i funktionslistan för att
se inställningslistan.
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
34
www.aeg.com
Inställningar
Värden
Beskrivning
MyFavourite
Lista över program
Ställ in ditt dagliga favoritprogram. Se specifik information i det här avsnittet.
AutoOpen
PÅ (standardvärde)
AV
Ställ in automatisk dörröppning för alla program utom
Prewash. Se specifik information i det här kapitlet.
Slutljud
PÅ
AV
Informerar dig när programmet är klart.
Fabriksinställning: av.
Knappljud
Av
Klick
Pip
Ställ in ljudet som hörs när
du trycker på knapparna.
Ljudstyrka
Från nivå 1 till 10.
Justering av volymen på ljudet.
Ljusstyrka
Från nivå 0 till 9.
Ändra ljusstyrkan på displayen.
Kontrast
Från nivå 0 till 9.
Ändra kontrasten på displayen.
Vattenhårdhet
Från nivå 1 till 10.
Ställ in nivån på vattenavhärdningsmedlet efter vattnets hårdhet där du bor.
Fabriksinställning: nivå 5.
Spolglansnivå
Från nivå 0 till 6.
Nivå 0 = spolglans
släpps inte ut.
Ställ in nivån på spolglansbehållaren enligt den mängd
spolglans som behövs.
Fabriksinställning: nivå 4.
Språk
Lista över språk.
Ställ in önskat språk.
Förinställt språk: Engelska.
Visa på golv
Lista över färger.
Ställ in färgen på TimeBeam
Återställa inställningarna
RESET
Återställ produkten till fabriksinställningarna.
6.2 Ändra en inställning med
två värden (PÅ och AV)
När en inställning ändrats fortsätter den
att vara giltig även om programmet är
klart eller ett pågående program avbryts.
1.
2.
3.
4.
Tryck på Option-knappen.
Välj Inställningar.
Tryck på OK-knappen.
Välj inställning för att ändra.
5. Tryck på OK-knappen för att ändra
värdet från PÅ till AV eller tvärtom.
6. Tryck flera gånger på Optionknappen tills programlistan visas på
displayen.
SVENSKA
6.3 Ändra en inställning med
flera värden
När en inställning ändrats fortsätter den
att vara giltig även om programmet är
klart eller ett pågående program avbryts.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på Option-knappen.
Välj Inställningar.
Tryck på OK-knappen.
Välj inställning för att ändra.
Tryck på OK-knappen för att gå till
nästa nivå.
6. Välj det nya värdet.
7. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
8. Tryck flera gånger på Optionknappen tills programlistan visas på
displayen.
funktion till väljer du Lägg till
funktion igen, annars väljer du
Klar.
9. Tryck på OK-knappen.
Om programmet har TimeSaverfunktionen måste du välja Snabb eller
Normal.
10. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
Displayen bekräftar att MyFavouriteprogrammet har sparats.
6.6 AutoOpen
AutoOpen förbättrar torkningsresultatet
med lägre energiförbrukning.
6.4 Starta MyFavouriteprogrammet
1. Håll in OK i ca tre sekunder tills
MyFavourite-inställningen visas på
displayen.
2. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
6.5 Spara MyFavouriteprogrammet
Du kan bara spara 1 program åt gången.
En ny inställning avbryter den tidigare.
1. Tryck på Option-knappen.
2. Välj Inställningar.
3. Tryck på OK-knappen.
4. Välj MyFavourite.
5. Tryck på OK-knappen.
Programlistan visas på displayen.
6. Välj ett program.
7. Tryck på OK-knappen.
8. Lägg till funktion och Klar visas på
displayen.
• Välj Klar om du vill spara ett
program utan funktioner och tryck
på OK-knappen.
• Välj Lägg till funktion för att lägga
till en funktion till programmet
och tryck på OK-knappen för att
bekräfta. När en funktion har valts
visas Lägg till funktion och Klar på
displayen. Om du vill välja en
35
Under torkningsfasen
öppnar en enhet luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn är i närheten kan
AutoOpen-systemet
avaktiveras om du vill hålla
luckan låst i slutet av
programmet.
AutoOpen aktiveras automatiskt med
alla program utom Prewash.
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera
AutoOpen.
36
www.aeg.com
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 Funktionsöversikt
Funktioner
Värden
Beskrivning
Fördröj start
Från 1 till 24 timmar
AV (standardvärde)
Fördröj starten av programmet.
XtraDry
PÅ
AV (standardvärde)
Aktivera den här tillvalsfunktionen om du vill öka torkprestandan. Se specifik information i det här avsnittet.
ExtraHygiene
PÅ
AV (standardvärde)
När denna tillvalsfunktion
väljs desinficeras bestick och
porslin. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70
°C i minst 10 minuter.
Inställningar
Öppna produktinställningar
7.2 Ställa in en funktion
Endast de funktioner som är tillämpliga
för det valda programmet visas i
funktionslistan. Funktioner som inte är
tillämpliga visas inte.
Vissa funktioner är inte kompatibla med
varandra. När du ställer in två funktioner
som inte är kompatibla med varandra
avaktiverar produkten automatiskt en av
funktionerna.
När ett program är klart eller avbryts
ställs funktionerna in på
standardvärdena.
1. Tryck på Option-knappen.
2. Välj en funktion.
Funktionens värde anges inom parentes
på displayen.
3. Tryck på OK-knappen för att ändra
värdet från AV till PÅ eller tvärtom.
Om vald funktion är Fördröj start visas
antalet timmar som är tillgängliga för
startfördröjningen på displayen när du
trycker på OK-knappen. Välj antalet
timmar och tryck på OK-knappen igen
för att bekräfta.
4. Gå tillbaka till programlistan genom
att trycka på Option-knappen flera
gånger tills valt program visas på
displayen.
7.3 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
SVENSKA
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom ECO
50° och behöver inte väljas vid varje
cykel.
Varje gång ECO 50° aktiveras stängs
XtraDry av och måste väljas manuellt. I
andra program är inställningen XtraDry
permanent och används automatiskt i
nästkommande program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeSaver.
7.4 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur.
Disk- och torkfaserna är kortare. Den
totala programlängden minskas med ca
50 %.
37
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd men torkresultatet kan bli
mindre tillfredsställande.
TimeSaver-funktionen finns endast i vissa
program.
1. Bläddra genom programlistan och
välj ett program.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
Om TimeSaver-funktionen är tillämplig
för valt program visas de två villkoren
Snabb och Normal på displayen och
programlängden för varje villkor:
• Snabb: TimeSaver aktiverad. Tryck
på OK-knappen för att bekräfta.
• Normal: TimeSaver avaktiverad.
Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Första gången du aktiverar produkten
måste du ställa in språk. Standardspråk
är engelska.
1. Ställ in språk.
• Tryck på OK för att bekräfta
Engelska.
• Bläddra i listan över tillgängliga
språk för nya språk och tryck på
OK för att bekräfta.
2. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
3. Fyll saltbehållaren.
4. Fyll spolglansfacket.
5. Öppna vattenkranen.
6. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
38
www.aeg.com
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
8.2 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
SVENSKA
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
När saltbehållaren behöver
fyllas på visas ett
meddelande på displayen.
8.3 Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans släpps inte ut.
Fabriksinställning: nivå 4.
Fylla på spolglansfacket
A
B
39
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
När spolglansfacket behöver
fyllas på visas ett
meddelande på displayen.
Om du använder multitabletter och är
nöjd med torkresultatet, kan
påfyllningsindikatorn för sköljmedel
avaktiveras genom att ställa in
sköljmedelsnivån till 0.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för
bästa torkresultat, även i
kombination med
multitabletter som innehåller
sköljmedel.
C
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Fyll på saltbehållaren om
displayen visar meddelandet om
saltpåfyllning.
• Fyll på spolglansdoseringen om
displayen visar meddelandet om
spolglans.
40
www.aeg.com
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
programmet är alltid
standardprogrammet.
1. Bläddra genom programlistan och
välj ett program.
2. Välj vid behov tillämpliga funktioner.
Gå tillbaka till programlistan och starta
valt program när funktionerna ställts in.
3. Tryck på OK.
Om programmet är tillämpligt för
TimeSaver-funktionen måste du bekräfta
Snabb eller Normal.
4. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet
Fördröja starten på ett
program
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
När du aktiverar produkten visas
programlistan på displayen. ECO-
Det går inte att ställa in Fördröj start med
MyFavourite-programmet.
1. Välj ett program.
2. Tryck på Option.
Funktionslistan visas på displayen.
3. Välj Fördröj start.
4. Tryck på OK.
5. Välj önskat antal timmar för
startfördröjningen.
Du kan fördröja starten av ett program
från 1 till 24 timmar.
6. Tryck på OK för att bekräfta.
7. Du kan välja andra tillämpliga
funktioner.
8. Tryck flera gånger på Option tills valt
program visas på displayen.
9. Tryck på OK.
10. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen till fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
SVENSKA
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AutoOpenfunktionen.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AutoOpen automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen. Om
luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter startfördröjningen ställs
programmet och funktionerna in på sina
standardvärden.
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll in Option i ca 3 sekunder tills
displayen visar: Stop washing?.
41
• Välj Fortsätt och tryck på OK för
att fortsätta med nedräkningen.
Stäng produktens lucka.
• Välj Stop och tryck på OK för att
avbryta den fördröjda starten.
Avbryta ett pågående program
När du avbryter ett pågående program
ställs funktionerna in på sina
standardvärden.
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll in Option i ca 3 sekunder tills
displayen visar: Stop washing?.
• Välj Fortsätt och tryck på OK för
att fortsätta med det pågående
programmet. Stäng produktens
lucka.
• Välj Stop och tryck på OK för att
avbryta det pågående
programmet.
När programmet är klart
När programmet är klart visar TimeBeam
0:00 och CLEAN. Produkten avaktiveras
automatiskt när du öppnar luckan.
Stäng vattenkranen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''Allt i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen. Multitabletter passar
vanligen i områden med
vattenhårdhet upp till 21 °dH. I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och
salt användas.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
• Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH. I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
42
www.aeg.com
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Sköljmedelsdispensern kan
avaktiveras när du använder
multitabletter, men vi rekommenderar
att alltid använda spolglansmedel för
bättre torkprestanda.
Avhärdarens nivå kan också ställas in
på lägsta värde när du använder
multitabletter och vattenhårdheten är
lägre än 21 °dH.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickslådan.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
SVENSKA
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
4. Tvätta filtren.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
43
44
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids medurs.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
SVENSKA
45
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
46
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
SVENSKA
47
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AutoOpen.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AutoOpen.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
48
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
15
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
SVENSKA
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
*
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
49
50
www.aeg.com
SVENSKA
51
117881290-A-032017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising