Electrolux ESF4510ROX, ESF4510ROW User manual

Electrolux ESF4510ROX, ESF4510ROW User manual
ESF 4510ROW
ESF 4510ROX
PL ZMYWARKA
SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ПОСУЂА
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
2
21
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 6
4. PANEL STEROWANIA ......................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................8
6. USTAWIENIA..................................................................................................... 9
7. OPCJE..............................................................................................................12
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................12
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 13
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 15
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 17
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 18
13. DANE TECHNICZNE......................................................................................19
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
4
www.electrolux.com
•
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
5
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
6
www.electrolux.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
2
1
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Blat roboczy
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
POLSKI
7
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Przycisk wł./wył.
Przycisk Program
Wskaźniki programów
Wyświetlacz
Przycisk Delay
4
7
5
6
6 Przycisk Start
7 Wskaźniki
8 Przycisk Option
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płuka‐
nia.
Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik funkcji EnergySaver.
8
www.electrolux.com
5. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐ Fazy programu
nia
Rodzaj załadunku
Opcje
•
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
•
EnergySaver
Multitab
•
•
Dowolne
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie od
45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
•
•
EnergySaver
Multitab
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
•
EnergySaver
Multitab
•
•
Lekkie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 55°C
Płukania
•
Multitab
4)
•
•
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C
Płukania
•
Multitab
5)
•
Dowolne
•
Zmywanie
wstępne
1)
2)
3)
•
•
•
•
•
•
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐
gram dla ośrodków przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w kos‐
zach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas
trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą hi‐
gienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek
żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy
stosować detergentu.
POLSKI
9
5.1 Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
8.9
0.79
195
6 - 11
0.5 - 1.2
40 - 150
10 - 11
1.1 - 1.2
130 - 150
7-8
0.9 - 1.0
50 - 60
7
0.8
30
3
0.1
14
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
info.tes[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Włączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab oraz płynu
nabłyszczającego.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy wskaźnik programu
jest włączony, a na wyświetlaczu
pokazany jest czas trwania programu.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Program i Option, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na
pracę urządzenia.
10
www.electrolux.com
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski Delay i Start,
aż zaczną migać wskaźniki
,
i , a wyświetlacz
będzie pusty.
2. Nacisnąć Program.
i
•
Wskaźniki
zgasną.
•
Wskaźnik
będzie nadal
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
aktualne ustawienie: np.
poziom 5.
=
6.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Jednoczesne używanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
Gdy włączona jest opcja Multitab,
dozownik płynu nabłyszczającego nie
dawkuje płynu. Jednak, jeśli rezultaty
zmywania przy stosowaniu tabletek
POLSKI
wieloskładnikowych nie są zadowalające,
zaleca się jednoczesne używanie
tabletek wieloskładnikowych i płynu
nabłyszczającego. W tym celu należy
włączyć dozownik płynu
nabłyszczającego.
Dozownik pozostanie włączony aż do
ponownej zmiany ustawienia.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski Delay i Start,
aż zaczną migać wskaźniki
,
i , a wyświetlacz
będzie pusty.
2. Nacisnąć Option.
•
Wskaźniki
•
Wskaźnik
będzie
nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
•
–
i
zgasną.
= dozownik płynu
nabłyszczającego wyłączony.
–
3.
4.
5.
6.
= dozownik płynu
nabłyszczającego włączony.
Nacisnąć Option, aby zmienić
ustawienie.
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Ustawić dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
6.4 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane po
wystąpieniu usterki urządzenia oraz
podczas ustawiania poziomu
zmiękczania wody. Tych sygnałów
dźwiękowych nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
11
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski Delay i Start,
aż zaczną migać wskaźniki
,
i , a wyświetlacz
będzie pusty.
2. Nacisnąć Delay
i
•
Wskaźniki
zgasną.
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
=
Sygnał dźwiękowy wyłączony.
3. Nacisnąć Delay, aby zmienić
ustawienie.
= Sygnał dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.5 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i
zapisanie w pamięci najczęściej
używanego programu.
Można zapisać w pamięci 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia
powoduje anulowanie poprzedniego.
Zapisywanie programu
MyFavourite
1. Ustawić program do zapisania w
pamięci.
Wraz z programem można również
ustawić dostępne opcje.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Program i Delay, aż
wskaźniki programu i opcji zaczną
migać przez kilka sekund.
12
www.electrolux.com
Ustawianie programu
MyFavourite
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
czasu trwania programu.
Nacisnąć i przytrzymać Program, aż
włączą się wskaźniki związane z
programem MyFavourite i opcjami.
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
7.1 Multitab
Włączyć tę opcję stosując tabletki
wieloskładnikowe z solą, płynem
nabłyszczającym i detergentem. Mogą
one zawierać także inne środki do mycia
lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania soli i płynu nabłyszczającego
z odpowiednich pojemników. Wskaźniki
soli i płynu nabłyszczającego nie
włączają się.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Włączanie opcji Multitab
Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik
.
7.2 EnergySaver
Opcja ta powoduje zmniejszenie
temperatury podczas ostatniej fazy
płukania, a w rezultacie zmniejszenie
zużycia energii (o ok. 25%).
Po zakończeniu programu naczynia
mogą być wciąż mokre.
Czas trwania programu może być
krótszy.
Włączanie opcji EnergySaver
Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik
.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
POLSKI
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy
uruchomić program.
8.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
13
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A
Napełnianie zbiornika soli
B
M AX
4
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
1
3 2
+
-
C
D
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (A), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
oznaczenie „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją
1 (najmniejsza ilość) a
pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
14
www.electrolux.com
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.1 Stosowanie detergentu
A
B
30
20
C
UWAGA!
Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(A).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aż
włączy się wskaźnik wybranego
programu.
• Aby wybrać program
MyFavourite, nacisnąć i
przytrzymać Program, aż pojawi
się ustawienie MyFavourite.
Wyświetlacz wyświetli czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić
program.
• Włączy się wskaźnik fazy
zmywania.
• Czas trwania programu będzie
odliczany skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Odliczanie rozpocznie się
automatycznie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
POLSKI
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu zatrzymuje urządzenie. Po
zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje
pracę od momentu, w którym została
przerwana.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Program i Option, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
15
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Program i Option, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźniki
faz programu są wyłączone.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Informacje ogólne
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie się
osobno detergentu (w postaci
proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
16
www.electrolux.com
•
•
•
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
10.3 Postępowanie
w przypadku zaprzestania
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
10.4 Ładowanie koszy
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Sztućce oraz małe przedmioty
umieścić w koszu na sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
10.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
POLSKI
17
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
11.1 Czyszczenie filtrów
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
A B
C
1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
2. Zdemontować filtr (A).
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
3. Wyjąć filtr (B).
4. Przepłukać filtry wodą.
5. Przed ponownym włożeniem filtra (B)
należy upewnić się, że wewnątrz
osadnika ani na jego krawędzi nie
znajdują się resztki żywności ani inne
zanieczyszczenia. (C).
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
6. Złożyć filtr (A) i umieścić go w
pierwotnym położeniu w filtrze (B).
•
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić wilgotną miękką
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
18
www.electrolux.com
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. •
•
Program nie uruchamia
się.
•
•
•
•
Urządzenie nie napełnia
się wodą.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania
żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego
procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
.
Włączyło się zabezpiecze‐
nie przed zalaniem.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
POLSKI
19
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus‐
zenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włąc‐
zyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować
płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi
tabletkami.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono
inne możliwe przyczyny.
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / Wysokość /
Głębokość (mm)
446 / 850 / 610
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych
nakryć
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐
cie energii.
20
www.electrolux.com
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
СРПСКИ
21
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 22
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 23
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................25
4. КОМАНДНА ТАБЛА ........................................................................................26
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................27
6. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 28
7. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 31
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 31
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 33
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................34
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................36
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 37
13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ........................................................................38
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
22
1.
www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
1.1 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа;
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Радни притисак воде (минимум и максимум) мора
бити између 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бара (Мра)
Поштујте максималан број од 9 места
подешавања.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Ножеве и прибор за јело са оштрим врховима
ставите у корпу за прибор за јело са врховима
окренутим надоле или хоризонтално положеним.
Немојте оставити врата уређаја отвореним без
надзора како неко не би пао на њих.
Пре чишћења искључите уређај и извуците кабл за
напајање из струје.
Не користите млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
СРПСКИ
•
23
Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу
новог приложеног црева. Старо црево се не сме
поново користити.
1.2 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Немојте инсталирати или користити
уређај на местима на којима је
температура нижа од 0 °C.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
2.2 Прикључивање струје
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају параметрима
електричне мреже. Уколико то није
случај, обратите се електричару.
•
•
•
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Уколико струјни кабл
треба да се замени, то треба да
обави наш овлашћени сервисни
центар.
Прикључите главни кабл за
напајање на мрежну утичницу тек
на крају инсталације. Водите
рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
Само за Велику Британију и Ирску.
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
24
www.electrolux.com
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
2.3 Прикључивање воде
•
•
•
•
Водите рачуна да не оштетите
црева за довод воде.
Пре него што повежете уређај на
нове цеви или цеви које се нису
дуго користиле, пустите да вода
истече док не буде чиста.
Када по први пут користите уређај,
проверите да негде не цури.
Црево за довод воде има
сигурносни вентил и облогу
унутрашњег црева за напајање.
да бисте заменили црево за довод
воде.
2.4 Употреба
•
•
•
•
•
•
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
Детерџенти за машину за прање
посуђа су опасни. Поштујте
упутства о безбедности са
паковања детерџента.
Немојте да пијете нити да се играте
водом у уређају.
Не уклањајте посуђе из уређаја пре
него што се програм заврши. На
посуђу може да буде детерџента.
Уређај може да испусти врелу пару
ако отворите врата док је програм у
току.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји могућност од
повређивања или гушења.
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Опасност од
електричног напона.
Уколико је црево за довод воде
оштећено, одмах искључите кабл
за напајање из утичнице. Обратите
се Овлашћеном сервисном центру
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
СРПСКИ
25
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
2
1
3
12
11
10
9 8
Радна површина
Горња дршка са прскалицама
Доња дршка са прскалицама
Филтери
Плочица са техничким
карактеристикама
6 Посуда за со
1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Отвор за ваздух
Дозатор за средство за испирање
Дозатор детерџента
Корпа за прибор за јело
Доња корпа
Горња корпа
26
www.electrolux.com
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
8
1 Дугме за укључивање/
искључивање
2 Дугме Program (програм)
3 Индикатори програма
4 Дисплеј
3
4
7
5
6
5
6
7
8
Дугме Delay (одлагање)
Дугме Start (старт)
Индикатори
Дугме Option (опција)
4.1 Индикатори
Индикатор
Опис
Фаза прања. Укључује се када је активна фаза прања и фаза
испирања.
Фаза сушења. Укључује се када је фаза сушења активна.
Multitab индикатор.
Индикатор за со. Увек је искључен док је пограм активан.
Индикатор средства за испирање. Увек је искључен док је пограм
активан.
Индикатор EnergySaver (уштеда енергије).
СРПСКИ
27
5. ПРОГРАМИ
Програм
1)
Степен
запрљаности
Врста пуњења
Фазе програма
Опције
•
•
•
•
•
Претпрање
Прање 50 °C
Испирања
Сушење
•
•
EnergySaver
Multitab
•
2)
3)
•
•
Све
•
Посуђе, прибор •
за јело, шерпе
и тигањи
•
•
Претпрање
Прање од 45 °C
до 70 °C
Испирања
Сушење
•
•
EnergySaver
Multitab
•
Висок степен
запрљаности
Посуђе, прибор
за јело, шерпе
и тигањи
•
•
•
•
Претпрање
Прање 70 °C
Испирања
Сушење
•
•
EnergySaver
Multitab
Мали степен
запрљаности
Посуђе и
прибор за јело
•
•
Прање 55 °C
Испирања
•
Multitab
Свежа
запрљаност
Посуђе и
прибор за јело
•
•
Прање 60 °C
Испирања
•
Multitab
Све
•
Претпрање
•
•
•
4)
•
•
5)
Нормалан
степен
запрљаности
Посуђе и
прибор за јело
•
1) Овим програмом постижете најефикаснију потрошњу воде и струје приликом прања
посуђа и прибора за јело који су умерено запрљани. (Ово је стандардни програм за
институте за тестирање).
2) Уређај препознаје степен запрљаности и количину судова у корпама. Он
аутоматски подешава температуру и количину воде, потрошњу електирчне енергије и
трајање програма.
3) Овај програм има фазу повећане температуре испирања за боље резултате прања.
Током фазе испирања, температура остаје на 70 °C у трајању од најмање 10 минута.
4) Са овим програмом можете опрати свеже запрљано посуђе. Овај програм даје
добре резултате прања за кратко време.
5) Са овим програмом можете брзо да исперете посуђе и тиме спречите да се остаци
хране задрже на посуђу и да се непријатни мириси шире из уређаја. За овај програм
не користите детерџент.
28
www.electrolux.com
5.1 Вредности потрошње
Програм 1)
Вода
(л)
Eнергија
(kWh)
Трајање
(мин.)
8.9
0.79
195
6 - 11
0.5 - 1.2
40 - 150
10 - 11
1.1 - 1.2
130 - 150
7-8
0.9 - 1.0
50 - 60
7
0.8
30
3
0.1
14
1) Притисак и температура воде, промене у напону, опције и количина посуђа могу да
доведу до промене ових вредности.
5.2 Информације за
институте за тестирање
За све потребне информације у вези
са учинком током тестирања,
пошаљите мејл на:
[email protected]
Запишите број производа (PNC) који
се налази на плочици са техничким
карактеристикама.
6. ПОДЕШАВАЊА
6.1 Режим избора програма и
кориснички режим
Када се уређај налази у режиму
избора програма, можете подесити
програм и прећи у кориснички режим.
У корисничком режиму могу бити
промењена следећа подешавања:
• Ниво омекшивача воде према
тврдоћи воде.
• Активирање или деактивирање
звучног сигнала за крај програма.
• Активирање дозатора за средство
за испирање када желите да
користите Multitab опцију и
средство за испирање заједно.
Ова подешавања ће бити сачувана
све док их поново не промените.
Како се подешава режим
избора програма
Уређај је у режиму избора програма
када је индикатор програма
укључен и дисплеј приказује трајање
програма.
Када активирате уређај, он је обично у
режиму избора програма. Ако се ово,
међутим, не догоди, можете да
подесите режим избора програма на
следећи начин:
Притисните и задржите истовремено
Program и Option док је уређај у
режиму избора програма.
6.2 Омекшивач воде
Омекшивач воде уклања минерале из
воде, који би имали штетно дејство на
резултате прања и на сам уређај.
Што је већи садржај минерала, то је
вода тврђа. Тврдоћа воде се мери
еквивалентном скалом.
СРПСКИ
Омекшивач воде треба применити
према тврдоћи воде у вашем крају.
Ваш локални снабдевач водом може
да вас посаветује у вези са тврдоћом
воде у вашем крају. Важно је да се
29
подеси тачан ниво омекшивача воде
да би се обезбедили добри резултати
прања.
Тврдоћа воде
Немачки
степени (°dH)
Француски
степени (°fH)
mmol/l
Енглески
степени
(Clarke)
Ниво
омекшивача
воде
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Фабричко подешавање.
2) Не користите со на овом нивоу.
Како се подешава ниво
омекшивача воде
4. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да потврдите
подешавања.
Уређај мора да буде у режиму избора
програма.
6.3 Дозатор за средство за
испирање
1. Да уђете у кориснички режим
притисните и задржите
истовремено Delay и Start све док
индикатори
,
и
не почну да трепере и екран не
буде празан.
2. Притисните Program.
•
Индикатори
се исккључити.
•
и даље
Индикатор
трепери.
Дисплеј показује тренутно
•
и
ће
подешавање: на пример
=
ниво 5.
3. Узастопно притискајте Program да
бисте променили подешавање.
Средство за испирање помаже да се
посуђе осуши тако да на њему не
остану пруге и мрље.
Средство за испирање се аутоматски
испушта за време фазе врућег
испирања.
Користите средство за
испирање и мултитаблете
заједно
Када активирате опцију Multitab,
дозатор средства за испирање више
не испушта средство за испирање.
Ако, међутим, користите мултитаблете
30
www.electrolux.com
и резултати сушења нису
задовољавајући, предлажемо вам да
користите мултитаблете и средство за
испирање заједно. У овом случају
морате да активирате дозатор за
средство за испирање.
Дозатор за средство за испирање ће
остати активан све док поново не
прилагодите подешавања
Како да активирате дозатор
средства за испирање
Уређај мора да буде у режиму избора
програма.
1. Да уђете у кориснички режим
притисните и задржите
истовремено Delay и Start све док
,
и
индикатори
не почну да трепере и екран не
буде празан.
2. Притисните Option.
•
Индикатори
исккључити.
•
Индикатор
и даље
трепери.
Екран показује тренутно
подешавање.
•
–
и
ће се
= дозатор за средство
за испирање је
деактивиран.
–
3.
4.
5.
6.
= дозатор за средство
за испирање је активиран.
Притисните Option да бисте
променили подешавање.
Притисните дугме за укључивање/
искључивање да потврдите
подешавања.
Подесите дозу средства за
испирање.
Сипајте дозатор за средство за
испирање.
6.4 Звучни сигнали
Звучни сигнали се оглашавају када се
јави квар на уређају и када подесите
ниво омекшивача воде. Ове звучне
сигнале није могуће деактивирати.
Постоји, такође, звучни сигнал који се
чује приликом завршетка програма.
Подразумевано је овај сигнал
искључен, али га је могуће активирати.
Како да активирате звучни
сигнал за крај програма
Уређај мора да буде у режиму избора
програма.
1. Да уђете у кориснички режим
притисните и задржите
истовремено Delay и Start све док
индикатори
,
и
не почну да трепере и екран не
буде празан.
2. Притисните Delay
•
и
Индикатори
ће се исккључити.
•
•
Индикатор
и даље трепери.
Дисплеј показује тренутно
= Звучни
подешавање:
сигнал искључен.
3. Притисните Delay да бисте
променили подешавање.
= Звучни сигнал укључен.
4. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да потврдите
подешавања.
6.5 MyFavourite
Помоћу ове опције можете да
подесите и меморишете програм који
чешће користите.
Можете сачувати само 1 програм.
Ново подешавање поништава
претходно.
Како да сачувате програм
MyFavourite
1. Подесите програм који желите да
меморишете
Такође, можете да подесите опције
заједно са програмом.
2. Притисните и задржите
истовремено Program и Delay док
индикатори програма и опција
трепере неколико секунди.
СРПСКИ
Како се подешава програм
MyFavourite
31
односе на MyFavourite програм и
опције у оквиру тог програма.
Дисплеј приказује трајање програма.
Притисните и задржите Program све
док не засветле индикатори који се
7. ОПЦИЈЕ
Жељене опције морају се
активирати сваки пут пре
покретања програма.
Опције није могуће
активирати или
деактивирати док је
програм активан.
Нису све опције
компатибилне једна са
другом. Ако изаберете
некомпатибилне опције,
уређај аутоматски
искључује једну или више
њих. Само индикатори
опција које су активне
остају укључени.
7.1 Multitab
Када користите више таблета,
активирајте ову опцију која интегрише
со, средство за испирање и функције
детерџената. Оне могу да садрже и
друга средства за чишћење и
испирање.
Ова функција деактивира испуштање
соли и средства за испирање из
одговарајућих посуда. Индикатор соли
и средства за испирање се не
укључује.
Коришћењем ове опције продужава се
трајање програма како би се
побољшали резултати чишћења и
сушења при употреби више таблета.
Multitab није трајна опција и мора се
изабрати при сваком циклусу.
Како да активирате функцију
Multitab
Притисните Option док се индикатор
не укључи.
7.2 EnergySaver
Ова опција смањује температуру
последње фазе испирања и стога
такође смањује потрошњу енергије
(око -25%).
Посуђе може још увек бити влажно
када се програм заврши.
Трајање програма ће бити краће.
Како да активирате функцију
EnergySaver
Притисните Option док се индикатор
не укључи.
Ако опција није применљива у
програму, одговарајући индикатор се
не укључује или трепери брзо
неколико секунди и затим се гаси.
Екран показује трајање програма.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
1. Проверите да ли је тренутни
ниво омекшивача воде у складу
са тврдоћом воде у вашој
области. Ако није, подесите
ниво омекшивача воде.
2. Напуните посуду за со.
3. Сипајте средство за испирање у
дозатор.
4. Одврните славину за воду.
5. Започните програм да бисте
уклонили било какве остатке
обраде који још увек могу бити у
уређају. Немојте користити
детерџент и немојте препунити
корпе.
Када започнете програм, поновно
испирање уређаја у омекшивачу воде
www.electrolux.com
траје до пет минута. То значи да
уређај не ради. Фаза прања започиње
искључиво након што се ова операција
заврши. Операција ће се периодично
понављати.
8.1 Посуда за со
УПОЗОРЕЊЕ!
Користите искључиво
средство за испирање
специјално дизајнирано за
машине за прање посуђа.
Вода и со могу да исцуре
из посуде за со када је
пуните. Постоји опасност
од корозије. Да бисте је
спречили, након што
напуните посуду за со,
покрените програм.
8.2 Како да напуните дозатор
за средство за испирање
A
B
Со се користи за поновно испирање у
омекшивачу воде и да обезбеди добре
резултате прања у свакодневном
коришћењу.
M AX
+
1
3 2
4
32
-
Како се пуни резервоар за со
1. Окрените поклопац посуде за со у
смеру супротном од кретања
казаљки на сату и извадите га.
2. Ставите 1 литар воде у посуду за
со (искључиво први пут).
3. Сипајте со за машинско прање
посуђа у посуду за со.
4. Уклоните со која се задржала око
отвора посуде за со.
5. Окрените поклопац посуде за со у
смеру кретања казаљки на сату да
затворите посуду за со.
C
D
УПОЗОРЕЊЕ!
Користите искључиво
средство за испирање
специјално дизајнирано за
машине за прање посуђа.
1. Притисните дугме за отпуштање
(D) да бисте отворили поклопац
(C).
2. Напуните дозатор за средство за
испирање (A) док средство за
испирање не достигне обележен
ниво „MAX“.
3. Помоћу упијајуће крпе уклоните
средство за испирање које сте
просули како би се спречило
стварање превелике количине
пене.
4. Затворите поклопац. Проверите да
ли је дугме за отпуштање закочено
у месту.
Можете да укључите
прекидач за бирање
количине која ће се
ослобађати (B) између
позиције 1 (најмања
количина) и позиције 4 или
6 (највећа количина).
СРПСКИ
33
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Одврните славину за воду.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
Уверите се да се уређај налази у
корисничком режиму.
• Уколико је индикатор за со
укључен, напуните посуду за со.
• Уколико је индикатор средства
за испирање укључен, напуните
дoзатор средством за
испирање.
3. Напуните корпе.
4. Додајте детерџент. Уколико
користите мулти таблете,
активирајте опцију Multitab.
5. Одаберите и покрените
одговарајући програм прања, у
зависности од врсте унешеног
посуђа и степена запрљаности.
9.1 Коришћење детерџента
A
B
30
20
C
УПОЗОРЕЊЕ!
Користите искључиво
детерџент специјално
дизајниран за машине за
прање посуђа.
1. Притисните дугме за отпуштање
(B) да бисте отворили поклопац
(C).
2. Ставите детерџент, у праху или
таблети, у преграду (A).
3. Уколико програм има фазу
претпрања, ставите малу количину
детерџента на унутрашњост врата
уређаја.
4. Затворите поклопац. Проверите да
ли је дугме за отпуштање закочено
у месту.
9.2 Подешавање и покретање
програма
Функција Auto Off
Ова функција смањује потрошњу
енергије аутоматским искључивањем
уређаја када је ван употребе.
Функција почиње са радом:
• Пет минута после завршетка
програма.
• Након пет минута ако програм није
започео рад.
Покретање програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај. Уверите се да се уређај
налази у режиму избора програма.
2. Затворите врата уређаја.
3. Изнова притискајте дугме Program
док се индикатор програма који
желите да изаберете не упали.
• Ако желите да изаберете
програм MyFavourite (омиљено),
притисните и држите Program
док се MyFavourite подешавања
не укључе.
Екран показује трајање програма.
4. Подесите применљиве опције.
5. Притисните Start да бисте
покренули програм.
• Индикатор фазе прања се
укључује.
• Трајање програма почиње да
опада у интервалима од једног
минута.
Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите програм.
2. Притискајте дугме Delay док се на
дисплеју не прикаже време
34
www.electrolux.com
одлагања старта које желите да
подесите (од 1 дo 24 сата).
Одбројавање почиње аутоматски.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
Отварање врата док уређај
ради
Ако отворите врата док је неки
програм прања у току, уређај престаје
да ради. Када затворите врата, уређај
наставља са радом од тачке на којој је
прекинут.
Отказивање одложеног
старта док је одбројавање у
току
Када откажете одложени старт онда
морате поново да подесите програм и
опције.
Отказивање програма
Притисните и држите истовремено
Program и Option док је уређај у
режиму за избор програма.
Пре него што покренете нови програм,
проверите да ли има детерџента у
дозатору детерџента.
Крај програма
Када се програм заврши, на екрану се
приказује 0:00. Индикатори фазе се
искључују.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање или сачекајте да
функција Auto Off (аутоматско
искључивање) аутоматски
деактивира уређај.
2. Заврните славину за воду.
Притисните и држите истовремено
Program и Option док је уређај у
режиму за избор програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Опште
Следећи савети ће обезбедити
оптималне резултате чишћења и
сушења у свакодневној употреби и,
такође, помоћи у заштити животне
средине.
•
•
•
•
•
Уклоните веће остатке хране са
судова и баците у канту за смеће.
Немојте претходно испирати судове
ручно. По потреби, користите
програм претпрања (ако постоји)
или изаберите програм са фазом
претпрања.
Увек користите цео простор корпи.
Када пуните уређај, уверите се да
вода ослобођена из крака са
млазницама може потпуно да
дохвати и опере посуђе. Водите
рачуна да се посуђе не додирује
или прекрива међусобно.
Можете користити детерџент за
машину за прање посуђа, средство
за испирање и со одвојено или
можете користити мулти таблете
•
(нпр. „3 у 1“, „4 у 1“, „Све у једном“).
Пратите упутства написана на
паковању.
Изаберите програм према типу
уноса и степену запрљаности. Са
ECO (еко) програмом се постиже
најефикаснија потрошња воде и
електричне енергије приликом
прања посуђа и прибора за јело
који су умерено запрљани.
10.2 Коришћење соли,
средства за испирање и
детерџента
•
•
Користите искључиво со, средство
за испирање и детерџент за
машину за прање посуђа. Остали
производи могу оштетити уређај.
Мулти таблете су обично погодне у
крајевима у којима је тврдоћа воде
до 21°dH. У крајевима у којима је
тврдоћа воде изнад ове границе,
неопходно је користити средство за
испирање уз мулти таблете.
СРПСКИ
•
•
•
Међутим, у крајевима са тврдом и
изузетно тврдом водом
препоручујемо одвојено коришћење
детерџента без додатака (прашак,
гел и таблете без додатних
функција), средства за испирање и
соли за оптималне резултате
чишћења и сушења.
Уколико користите мулти таблете
можете изабрати Multitab опцију
(ако постоји). Ова опција повећава
резултате чишћења и сушења
коришћењем мулти таблета.
Детерџент у виду таблета се не
раствара потпуно код програма који
кратко трају. Да на кухињском
посуђу не буде заосталог
детерџента, препоручујемо
коришћење таблета са дугим
програмима.
Не употребљавајте више од
прописане количине детерџента.
Погледајте упутства на паковању
детерџента.
10.3 Шта чинити ако желите
да прекинете да користите
мулти таблете
Пре него што почнете одвојено да
користите детерџент, со и средство за
испирање урадите следеће:
1. Подесите ниво омекшивача воде.
2. Проверите да ли су посуде за со и
средство за испирање пуне.
3. Покрените најкраћи програм који
има фазу испирања. Немојте
додавати детерџент и немојте
препунити корпе.
4. По завршетку програма, подесите
омекшивач воде према тврдоћи
воде у вашем крају.
5. Подесите количину средства за
испирање.
10.4 Пуњење корпи
•
•
Уређај користите искључиво за
прање посуђа које се може прати у
машини за прање посуђа.
У уређај немојте стављати посуђе
од дрвета, рогова, алуминијума,
калаја и бакра.
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Не стављајте у уређај предмете
који могу да апсорбују воду
(сунђере, кухињске крпе).
Уклоните веће остатке хране из
судова у канту за смеће.
Размекшајте остатке загореле
хране на посуђу.
Посуђе, као што су шоље, чаше и
тигањи, поставите са отвором
окренутим надоле.
Водите рачуна да се чаше не
додирују.
Прибор за јело и мале предмете
ставите у корпу за прибор за јело.
Лагано посуђе ставите у горњу
корпу. Проверите да посуђе не
може да се помера.
Проверите да ли крак са
млазницама може слободно да се
окреће пре покретања програма.
10.5 Пре покретања програма
Проверите следеће:
•
•
•
•
•
•
•
Филтери су чисти и правилно су
монтирани.
Поклопац посуде за со је добро
затворен.
Млазнице нису запушене.
Сипана је со за машину за прање
посуђа и средство за испирање
(осим ако не користите више
таблета).
Посуђе у корпама је исправно
постављено.
Програм одговара типу уноса и
степену запрљаности.
Користи се одговарајућа количина
детерџента.
10.6 Пражњење корпи
1. Оставите да се стоно посуђе
охлади пре него што га извадите
из уређаја. Врући судови могу лако
да се оштете.
2. Прво извадите посуђе из доње
корпе, а затим из горње.
На крају програма вода
може и даље остати са
стране и на вратима
уређаја.
36
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
га у смеру кретања казаљке на
сату док не кликне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре одржавања уређаја,
искључите га и извуците
утикач из зидне утичнице.
Прљави филтери и
зачепљени кракови са
млазницама утичу лоше на
резултате прања. Редовно
их проверавајте и, уколико
је потребно, очистите их.
11.1 Чишћење филтера
УПОЗОРЕЊЕ!
Неправилан положај
филтера може да доведе
до лоших резултата
прања, као и да оштети
уређај.
11.2 Чишћење крака са
млазницама
A B
C
1. Окрените филтер (A) супротно од
смера кретања казаљке на сату и
извадите га.
2. Раставите филтер (A).
Не уклањајте краке са млазницама.
Уколико се отвори на крацима са
млазницама запуше, уклоните остатке
прљавштине помоћу танког шиљатог
предмета.
11.3 Спољашње чишћење
•
•
•
Уређај чистите влажном, меком
крпом.
У ту сврху користите искључиво
неутралне детерџенте.
Немојте да користите абразивне
производе, абразивне сунђере или
раствараче.
11.4 Унутрашње чишћење
3. Извадите филтер (B).
4. Филтере исперите водом.
5. Пре него што вратите филтер (B),
проверите да у сифону или око
његове ивице нема остатака хране
или прљавштине. (C).
Проверите да ли је филтер (B)
правилно постављен испод 2 вођице
(C).
6. Поставите филтер (A) и ставите га
на позицију филтера (B). Окрените
•
•
Пажљиво чистите уређај,
укључујући и гумени заптивач
врата, меком влажном крпом.
Уколико редовно користите
програме који кратко трају, унутар
уређаја може доћи до накупљања
масноће и каменца. Да бисте то
спречили, препоручујемо вам да
барем 2 пута месечно користите
програм који дуго траје.
СРПСКИ
37
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ako уређај неће да се покрене или се
зауставља у току рада. Пре него што
позовете Овлашћени сирвисни центар,
проверите да ли можете да решите
проблем сами уз помоћ информација
из табеле.
Проблем и шифра
аларма
Код неких проблема, на екрану се
приказује шифра аларма.
Могуће решење
Не можете да активирате •
уређај.
•
Проверите да ли утикач прикључен на зидну
утичницу.
Проверите да у кутији са осигурачима није
прегорео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Притисните Start.
Ако је подешен одложени старт, откажите
одлагање или сачекајте да се заврши
одбројавање.
Уређај је започео поступак поновног испирања са
омекшивачем воде. Трајање поступка је око 5
минута.
•
•
•
•
Уређај се не пуни водом.
На дисплеју се приказује
•
•
.
•
•
•
Уређај не одводи воду.
На дисплеју се приказује
.
Уређај за заштиту од
поплаве је активиран.
На дисплеју се приказује
•
•
•
Проверите да ли је славина одврнута.
Проверите да притисак воде није исувише низак.
За ове информације се обратите локалној
надлежној служби водовода.
Проверите да славина за воду није запушена.
Уверите се да филтер на цреву за довод воде
није запушен.
Уверите се да доводно црево није увијено или
савијено.
Проверите да славина на судопери није
зачепљена.
Проверите да се одводно црево није негде увило
или савило.
Затворите славину за воду и обратите се
Овлашћеном сервисном центру.
.
Након што проверите апарат,
искључите га и поново га укључите.
Уколико се проблем поново јави,
контактирајте Овлашћени сервисни
центар.
За проблеме који нису наведени у
табели обратите се Овлашћеном
сервисном центру.
38
www.electrolux.com
12.1 Нисте задовољни резултатима прања и сушења
Проблем
Могуће решење
На стаклу и посуђу постоје •
беличасти трагови и
плавкасти слојеви
•
Ослобођена је превелика количина средства за
испирање. Подесите прекидач средства за
испирање на нижи положај.
Има превише детерџента.
Постоје флеке и осушене
капи воде на чашама и
посуђу.
•
Ослобођена количина средства за испирање
није довољна. Подесите прекидач средства за
испирање на виши положај.
Узрок томе може да буде квалитет средства за
испирање.
Посуђе је мокро.
•
•
•
•
•
Програм нема фазу сушења или има фазу
сушења са ниском температуром.
Дозатор за средство за испирање је празан.
Узрок томе може да буде квалитет средства за
испирање.
Узрок томе може да буде квалитет мулти
таблета. Испробајте неку другу марку или
активирајте дозатор средства за испирање и
користите средство за испирање заједно са
мулти таблетама.
Погледајте одељак
„Савети и напомене“ за
друге могуће узроке.
13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Димензије
Тежина / висина/ дубина 446 / 850 / 610
(мм)
Прикључивање струје 1)
Напон (V)
220 - 240
Фрекфенција (Нz)
50
Притисак воде
Мин./макс. бара (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Довод воде
Хладна вода или топла
вода 2)
највише 60 °C
Капацитет
Подешавања места
9
Потрошња електричне
енергије
Режим „Укључено“ (W)
0.99
Потрошња електричне
енергије
Режим „Искључено“ (W)
0.10
1) Погледајте плочицу са техничким карактеристикама за друге вредности.
2) Уколико топла вода долази преко алтернативног извора енергије, (нпр. соларни
панели, извори који енергију производе помоћу ветра), користите топлу воду да бисте
смањили потрошњу електричне енергије.
СРПСКИ
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
39
117914022-A-512014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement