AEG F35000VI1P User manual

AEG F35000VI1P User manual

FAVORIT 35000 VI

DA Brugsanvisning

PT Manual de instruções

ES Manual de instrucciones

SV Bruksanvisning

2

16

31

46

2 www.aeg.com

INDHOLD

1.

SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.

PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.

TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.

FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7.

DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8.

RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

10.

FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11.

TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

www.aeg.com

Registrere dit produkt for bedre service:

www.aeg.com/productregistration

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.

Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.

Generelle oplysninger og tips

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1.

DANSK

3

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

ADVARSEL

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen.

De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen.

• Børn må ikke lege med apparatet.

• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.

• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.

• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben.

• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.

• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte apparatets netledning, skal det udføres af Electrolux Service

A/S.

• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

• Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

• Apparatet er i overensstemmelse med

EU-direktiverne.

1.2

Installation

• Fjern al emballagen.

• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

• Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0

°C.

• Følg den medfølgende brugsanvisning.

• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.

Tilslutning, vand

• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.

• Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.

• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.

• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en kappe med et indvendigt elkabel.

Tilslutning, el

ADVARSEL

Risiko for brand og elektrisk stød.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

4 www.aeg.com

ADVARSEL

Højspænding.

• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det lokale servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.

1.3

Brug

• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:

– Kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer

– Gæstehuse

– Af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen

– Miljøer af Bed and Breakfast-typen.

ADVARSEL

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.

• Apparatets specifikationer må ikke

ændres.

• Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.

• Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.

• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.

• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.

• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.

• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.

• Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.

• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.

1.4

Bortskaffelse

ADVARSEL

Risiko for personskade eller kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten.

• Klip elledningen af, og kassér den.

• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

2.

PRODUKTBESKRIVELSE

12

1 2 3

DANSK

5

11 10

4

5

6

1

2

3

Øverste spulearm

Mellemste spulearm

Nederste spulearm

Filtre

Typeskilt

Saltbeholder

3.

BETJENINGSPANEL

9 8 7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Justering af vandets hårdhedsgrad

Beholder til afspændingsmiddel

Beholder til opvaskemiddel

Bestikkurv

Nederste kurv

Øverste kurv

1

A B

2

1

2

3

Til-/fra-knap

Program-kontrollamper

Lamper

Lamper Forløb

Slutlampe.

5 4

4

5

Programknap

Knap til senere start

3

6 www.aeg.com

Lamper Forløb

Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.

Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.

4.

PROGRAMMER

Program

1)

3)

2)

Grad af snavs

Type af vask

Meget snavset

Service, bestik, kogegrej

Normalt snavset

Service og bestik

Frisk snavset

Service og bestik

Program faser

Forskyl

Opvask 70 °C

Skylninger

Tørring

Forskyl

Opvask 65 °C

Skylninger

Tørring

Opvask 60 °C

Skylning

Varighed

(min.)

Energi

(kWh)

Vand

(l)

120 - 130 1.8 - 1.9 19 - 21

105 - 115

30

1.6 - 1.8 19 - 21

0.8

9

4)

Normalt snavset

Service og bestik

Forskyl

Opvask 50 °C

Skylninger

Tørring

130 - 140 1.0 - 1.1 13 - 14

5)

Alle Forskyl 12 0.01

4

1)

Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i

2)

netspænding, tilvalgsfunktioner og opvaskens størrelse.

Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for

3)

hygiejnen. Under skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.

Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode

4)

opvaskeresultater på kort tid.

Med dette program får du det mest effektive vand- og energiforbrug til service og

5)

bestik med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).

Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.

Brug ikke opvaskemiddel til dette program.

Oplysninger til testinstitutter

For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:

[email protected]

Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.

DANSK

7

5.

TILVALG

5.1

Lydsignaler

Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:

• Når programmet er afsluttet.

• Der sker en fejlfunktion i maskinen.

Fabriksindstilling: til.

Du kan slå lydsignalerne fra.

Deaktivering af lydsignalerne

1.

Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.

2.

Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING OG START AF ET

PROGRAM'’.

3.

Tryk på programknappen, og hold den nede, indtil programlampen (

A

) blinker, og programlampen (

B

) tændes.

4.

Tryk straks på programknappen.

• Programlampen (

A

) tændes med et konstant lys.

• Programlampen (

B

) begynder at blinke.

5.

Vent til programlampen (

A

) slukkes, og slutlampen tændes (programlampen (

B

) fortsætter med at blinke).

• Lydsignalerne er slået til.

6.

Tryk på programknappen. Slutlampen slukkes.

• Lydsignalerne er slået fra.

7.

Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.

Aktivering af lydsignalerne

1.

Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’, trin (

1

) til (

4

).

2.

Vent til programlampen (

A

) slukkes.

Slutlampen slukkes, og programlampen (

B

) fortsætter med at blinke.

• Lydsignalerne er slået fra.

3.

Tryk på programknappen. Slutlampen giver sig til at lyse.

• Lydsignalerne er slået til.

4.

Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.

6.

FØR IBRUGTAGNING

1.

Kontrollér, om det indstillede niveau for blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.

2.

Fyld saltbeholderen.

3.

Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.

6.1

Indstil blødgøringsanlægget

4.

Åbn for vandhanen.

5.

Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.

Tysk grader

(°dH)

51 - 70

Hårdhedsgrad

Fransk grader

(°fH)

91 - 125

mmol/l

9.1 - 12.5

Clarke grader

64 - 88

Indstilling af blødgøringsanlæg

Manuel

2

1)

Elektronisk

10

8 www.aeg.com

Hårdhedsgrad

Tysk grader

(°dH)

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

Fransk grader

(°fH)

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

mmol/l

7.6 - 9.0

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

1)

Fabriksindstilling.

2)

Brug ikke salt på dette niveau.

Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.

Manuel indstilling

Clarke grader

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Indstilling af blødgøringsanlæg

Manuel Elektronisk

9

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

5

8

7

6

1)

4

3

1

1

2)

2

1

2)

Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i position 1 eller 2.

Elektronisk indstilling

1.

Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.

2.

Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING OG START AF ET

PROGRAM'’.

3.

Tryk på programknappen, og hold den nede, indtil programlampen (

A

) begynder at blinke, og programlampen (

B

) tændes.

4.

Vent til programlampen (

B

) slukkes, og slutlampen begynder at blinke

(programlampen (

A

) fortsætter med at blinke).

5.

Tryk på programknappen.

• Slutlampen blinker med mellemrum. Antallet af blink viser niveauet af blødgøringsanlægget. Eksempel: 5 blink + pause + 5 blink = niveau 5.

6.

Tryk på programknappen for at justere blødgøringsanlæggets niveau.

Hver gang du trykker på programknappen, går du videre til det næste niveau.

7.

Sluk apparatet for at bekræfte.

DANSK

9

6.2

Påfyldning af saltbeholderen

1.

2.

3.

4.

5.

Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.

Hæld en liter vand i saltbeholderen

(kun første gang).

Fyld saltbeholderen op med filtersalt.

Fjern salt rundt om saltbeholderens

åbning.

Luk saltbeholderen ved at dreje hætten med uret.

BEMÆRK

Der kan løbe vand og salt ud fra saltbeholderen, når du fylder den. Risiko for korrosion. Start et program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.

6.3

Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel

A

M AX

+

4

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Tryk på udløserknappen (

D

) for at

åbne låget (

C

).

Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (

A

) op til "max"-mærket.

Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum.

Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.

Du kan stille vælgerknappen for mængden (

B

) mellem position 1

(laveste mængde) og position 4

(største mængde).

7.

DAGLIG BRUG

1.

Åbn for vandhanen.

2.

Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se ‘IND-

STILLING OG START AF ET PRO-

GRAM’.

• Hvis salt-lampen er tændt, så påfyld saltbeholderen.

• Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.

3.

Fyld kurvene.

4.

Påfyld opvaskemiddel.

5.

Vælg og start det rette program til opvaskens art og graden af snavs.

10 www.aeg.com

7.1

Brug af opvaskemiddel

7.2

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

Brug af Multitabletter

Når du bruger tabletter med salt og afspændingsmiddel, må du ikke fylde saltbeholeren og beholderen til afspændingsmiddel. Lampen for afspændingsmiddel tændes, hvis beholderen til afspændingsmiddel er tom.

1.

Indstil blødgøringsanlægget til det laveste niveau.

2.

Indstil beholderen til afspændingsmiddel til laveste position.

Hvis du stopper med at bruge

Multitabletter, før du begynder at bruge opvaskemiddel, afspændingsmiddel og filtersalt hver for sig, så gør følgende:

1.

Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.

2.

Indstil blødgøringsanlægget til det højeste niveau.

3.

Sørg for, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er fyldt.

4.

Start det korteste program med skylning, uden opvaskemiddel og tallerkener.

5.

Juster blødgøringsmidlet til vandets hårdhedsgrad i dit område.

6.

Juster doseringen af afspændingsmiddel.

1.

2.

3.

4.

5.

Tryk på udløserknappen (

B

) for at

åbne låget (

C

).

Fyld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel (

A

) .

Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.

Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (

A

), hvis du bruger opvasketabs.

Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.

7.3

Indstilling og start af et program

Indstillingsfunktion

Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for at acceptere visse operationer.

Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle programlamperne er slukkede, og slutindikatoren blinker, efter der er tændt for apparatet.

Tryk på programknappen og hold den nede, indtil apparatet står i indstillingsfunktion, hvis betjeningspanelet viser andre forhold:

Start af et program uden udskudt start

1.

Åbn for vandhanen.

2.

Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.

3.

Tryk kontinuerligt på programknappen, indtil den ønskede programlampe tændes.

4.

Luk lågen til apparatet. Programmet starter.

Start af et program med udskudt start

1.

Indstil programmet.

2.

Tryk på knappen til senere start for at udskyde starten af programmet med

3 timer. Lampen for udskudt start giver sig til at lyse.

3.

Luk lågen til apparatet. Nedtællingen begynder.

• Når nedtællingen er slut, starter programmet.

Åbning af lågen, mens maskinen er i gang

Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.

Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Annullering af den udskudte start, mens nedtællingen er i gang

1.

Åbn lågen til apparatet.

2.

Tryk på senere start-knappen, og lampen for senere start bliver slukket.

3.

Luk lågen til apparatet. Programmet starter.

Annullering af program

1.

Åbn lågen til apparatet.

2.

Tryk på programknappen og hold den nede, indtil lampen for det ind-

DANSK

11

stillede program slukkes, og slutlampen blinker.

Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

Ved programslut

Når programmet er slut, udsendes en række lydsignaler og kontrollampen for

Program slut tændes.

1.

Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.

2.

Luk for vandhanen.

Vigtigt

• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme./

Service, der er varmt, beskadiges nemt.

• Tøm først nederste kurv og derefter

øverste kurv.

• Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.

8.

RÅD

8.1

Blødgøringsmiddel

Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.

Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og i god stand. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den korrekte mængde filtersalt og vand.

8.2

Brug af salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel

• Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel til opvaskemaskine.

Andre produkter kan skade apparatet.

• Afspændingsmidlet hjælper med at tørre servicet under den sidste skyllefase, så det ikke får striber og pletter.

• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler. Sørg for, at disse opvasketabs kan anvendes til det lokale vands hårdhedsgrad. Se vejledningerne på produktets emballage.

• Opvasketabs opløses ikke helt med korte programmer. Det anbefales, at

12 www.aeg.com

du benytter opvasketabs til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.

Brug ikke mere end den angivne mængde. Følg anvisningerne på opvaskemidlets emballage.

8.3

Fyldning af kurvene

Se den medfølgende folder med eksempler på, hvordan du fylder kurvene.

• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.

• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.

• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).

• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.

• For nemt at fjerne tiloversbleven brændt mad skal du sætte gryder og pander i vand, før du anbringer dem i maskinen.

• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.

• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.

ikke står tæt op ad hinanden. Bland skeer med andet bestik.

• Sørg for, at glas ikke rører andre glas

• Læg de små ting i bestikkurven.

• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at de ikke kan flytte sig.

• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.

8.4

Før programmet startes

Kontroller, at:

• Filtre er rente og korrekt sat i.

• Spulearmene ikke er tilstoppet.

• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.

• Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.

• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.

• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel (medmindre du bruger multitabletter).

• Hætten til saltbeholderen er spændt.

9.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.

Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.

9.1

Rengøring af filtre

C

1.

Drej filteret (

A

) mod uret, og tag det ud.

C

A

B

A1

A2

DANSK

13

2.

3.

4.

5.

Filteret (

A

) skilles ad ved at trække delen (

A1

) og (

A2

) fra hinanden.

Fjern filteret (

B

).

Vask filteret med vand.

Inden du sætter filteret (

B

) på plads, skal du sørge for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.

6.

7.

Sørg for at placere filteret (

B

) korrekt under de 2 skinner (

C

).

Saml filteret (

A

), og sæt det på plads i filteret (

B

). Drej det med uret, indtil det klikker på plads.

Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater og beskadige apparatet.

9.2

Rengøring af spulearme

Fjern ikke spulearmene.

Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids genstand.

9.3

Udvendig rengøring

Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.

Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.

Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.

10.

FEJLFINDING

Apparatet starter ikke eller stopper under drift.

Se følgende information for at finde en løsning på et problem, inden du kontakter service.

Alarmkode

• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.

• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.

• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.

• Slutlampen blinker 2 gange med mellemrum.

Ved nogle fejl blinker forskellige kontrollamper kontinuerligt eller sporadisk på samme tid for at vise en alarmkode.

Fejl

Apparatet ikke tager vand ind.

Apparatet tømmes ikke for vand.

14 www.aeg.com

Alarmkode

• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.

• Slutlampen blinker 3 gange med mellemrum.

ADVARSEL

Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet.

Fejl

Overløbssikringen er blevet udløst.

Fejl Mulig løsning

Du kan ikke tænde for maskinen. Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.

Programmet starter ikke.

Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsboksen.

Kontroller, at maskinens låge er lukket.

Maskinen tager ikke vand ind.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.

Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.

Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.

Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.

Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.

Kontroller, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.

Maskinen tømmes ikke for vand.

Kontroller, at vandlåsen ikke er tilstoppet.

Kontroller, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.

Overløbssikringen er blevet udløst.

Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.

Tænd for maskinen, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det lokale servicecenter, hvis fejlen opstår igen.

Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder vises.

10.1

Hvis opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende

Hvidlige striber eller en blålig belægning på glas og service

• Der er for meget afspændingsmiddel.

Sæt vælgerknappen for afspændingsmiddel i en lavere position.

• Der er for meget opvaskemiddel.

Pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener

• Der er for lidt afspændingsmiddel.

Sæt vælgerknappen for afspændingsmiddel i en højere position.

• Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.

Tallerkenerne er våde

• Programmet er uden tørretrin, eller tørrefasen har lav temperatur.

DANSK

15

• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.

• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.

Se ‘RÅD’ for andre mulige årsager.

11.

TEKNISK INFORMATION

Mål

Tilslutning, el

Højde/Bredde/Dybde (mm)

Se typeskiltet.

Spænding

Frekvens

596 / 818 - 898 / 550

220-240 V

50 Hz

Vandtilførslens tryk

Vandtilførsel

1)

Min. / maks. (bar / MPa)

Koldt vand eller varmt vand

2)

Antal kuverter

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Maks. 60 °C

Kapacitet

Strømforbrug Efterladt tændt-tilstand

Sluk-tilstand

12

0.99 W

0.10 W

1)

Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.

2)

Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.

12.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet

. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

16 www.aeg.com

ÍNDICE

1.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.

PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.

PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.

OPÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8.

SUGESTÕES E DICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

9.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

10.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

11.

INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.aeg.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1.

PORTUGUÊS

17

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instala-

ção e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento de utilização do mesmo. Essas pessoas devem ser vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho por uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando esta estiver aberta.

1.2

Instalação

• Retire a embalagem toda.

• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.

• Não instale nem utilize o aparelho em locais com temperatura inferior a 0 °C.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado sob e ao lado de estruturas seguras.

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica.

Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.

• Ligue a ficha de alimentação eléctrica

à tomada apenas no final da instala-

ção. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

• Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.

• Este aparelho está em conformidade com as Directivas da UE.

Ligação à rede de abastecimento de água

• Certifique-se de que não danifica as mangueiras de água.

• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou canos que não sejam usados há muito tempo, deixe a água correr até sair limpa.

• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não há fugas de

água.

• A mangueira de entrada de água possui uma válvula de segurança e um re-

18 www.aeg.com

vestimento com um cabo de alimenta-

ção no seu interior.

ADVERTÊNCIA

Voltagem perigosa.

• Se a mangueira de entrada de água estiver danificada, desligue imediatamente a ficha da tomada eléctrica.

Contacte a Assistência Técnica para substituir a mangueira de entrada de

água.

1.3

Utilização

• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:

– Áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho

– Turismo rural

– Utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes hoteleiros

– Ambientes hoteleiros tipo residencial.

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou incêndio.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta afiada no cesto de talheres com as pontas viradas para baixo ou na horizontal.

• Para evitar quedas, não deixe a porta do aparelho aberta sem supervisão.

• Não se sente nem se apoie na porta aberta.

• Os detergentes de máquina de lavar loiça são perigosos. Cumpra as instru-

ções de segurança existentes na embalagem do detergente.

• Não beba a água do aparelho, nem a utilize para qualquer outro fim.

• Não retire a loiça do aparelho enquanto o programa não estiver concluído. Pode ainda haver detergente na loiça.

• O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a porta quando um programa estiver em funcionamento.

• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

1.4

Eliminação

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

• Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar aprisionados no interior do aparelho.

2.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

PORTUGUÊS

19

2 3

12

11 10

4

5

6

1

2

3

Braço aspersor do topo

Braço aspersor superior

Braço aspersor inferior

Filtros

Placa de características

Depósito de sal

9 8 7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Indicador da dureza da água

Distribuidor de abrilhantador

Distribuidor de detergente

Cesto de talheres

Cesto inferior

Cesto superior

3.

PAINEL DE CONTROLO

1

A B

2

1

2

3

Botão de Ligar/Desligar

Indicadores de programa

Indicadores

Indicadores Descrição

Indicador de fim.

5 4 3

4

5

Botão de programa

Botão de Início diferido

20 www.aeg.com

Indicadores Descrição

Indicador de abrilhantador. Este indicador está desligado quando um programa está a funcionar.

Indicador de sal. Este indicador está desligado quando está um programa a funcionar.

4.

PROGRAMAS

Programa

1)

Nível de sujidade

Tipo de carga

Sujidade intensa

Faianças, talheres, tachos e panelas

Sujidade recente

Faianças e talheres

Sujidade normal

Faianças e talheres

Fases do programa

Duração

(min.)

Energia

(kWh)

Água

(l)

120 - 130 1.8 - 1.9 19 - 21

3)

2)

4)

Sujidade normal

Faianças e talheres

Pré-lavagem

Lavagem a 70

°C

Enxaguamentos

Secagem

Pré-lavagem

Lavagem a 65

°C

Enxaguamentos

Secagem

Lavagem a 60

°C

Enxaguamento

Pré-lavagem

Lavagem a 50

°C

Enxaguamentos

Secagem

105 - 115

30

130 - 140

1.6 - 1.8 19 - 21

0.8

9

1.0 - 1.1 13 - 14

5)

Tudo Pré-lavagem 12 0.01

4

1)

A duração do programa e os valores de consumo podem variar em função da pressão e da temperatura da água, das variações da corrente eléctrica, das opções e da quantidade de loiça.

2)

Este programa tem uma fase de enxaguamento com temperatura elevada para melhores resultados de higiene. Durante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70 °C durante 10 a 14 minutos.

3)

Com este programa, pode lavar loiça com sujidade recente. Proporciona bons resultados de lavagem em pouco tempo.

4)

Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e

5)

talheres com sujidade normal. (Este é o programa standard para teste).

Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de comida adiram à loiça e que saiam odores desagradáveis do aparelho.

PORTUGUÊS

21

Não utilize detergente com este programa.

Informação para teste

Para obter a informação necessária para testes de desempenho, por favor envie um e-mail para:

[email protected]

Anote o número do produto (PNC) indicado na placa de características.

5.

OPÇÕES

5.1

Sinais sonoros

Os sinais sonoros são emitidos nestas condições:

• Quando o programa tiver terminado.

• Quando há uma avaria do aparelho.

Definição de fábrica: ligado.

Pode desactivar os sinais sonoros.

Desactivar os sinais sonoros

1.

Prima o botão Ligar/Desligar para ligar o aparelho.

2.

Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção. Consulte "SE-

LECCIONAR E INICIAR UM PRO-

GRAMA".

3.

Mantenha premido o botão de programa até que o indicador de programa (

A

) fique intermitente e o indicador de programa (

B

) se acenda.

4.

Prima imediatamente o botão de programa.

• O indicador de programa (

A

) fica aceso.

• O indicador de programa (

B

) começa a piscar.

5.

Aguarde até que o indicador de programa (

A

) se apague e o indicador de fim se acenda (o indicador de programa (

B

) continua a piscar).

• Os sinais sonoros estão ligados.

6.

Prima o botão de programa. O indicador de fim apaga-se.

• Os sinais sonoros estão desligados.

7.

Desactive o aparelho para confirmar a configuração.

Activar os sinais sonoros

1.

Consulte "Desactivar os sinais sonoros", passos (

1

) a (

4

).

2.

Aguarde até que o indicador de programa (

A

) se apague. O indicador de fim está desligado e o indicador de programa (

B

) continua a piscar.

• Os sinais sonoros estão desligados.

3.

Prima o botão de programa. O indicador de fim acende-se.

• Os sinais sonoros estão ligados.

4.

Desactive o aparelho para confirmar a configuração.

6.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1.

Certifique-se de que o nível definido corresponde à dureza da água na sua

área. Caso contrário, regule o nível da dureza da água. Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da

água na sua área.

2.

Encha o depósito de sal.

3.

Encha o distribuidor de abrilhantador.

4.

Abra a torneira da água.

5.

É possível que fiquem resíduos no aparelho. Inicie um programa para removê-los. Não utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.

22 www.aeg.com

6.1

Regular a dureza da água

Dureza da água

Graduação alemã

(°dH)

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Graduação francesa

(°fH)

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

mmol/l

9,1 - 12,5

7,6 - 9,0

6,5 - 7,5

5,1 - 6,4

4,0 - 5,0

3,3 - 3,9

1)

Posição de fábrica.

2)

Não utilize sal neste nível.

Tem de ajustar o descalcificador de água manual e electronicamente.

2,6 - 3,2

1,9 - 2,5

0,7 - 1,8

< 0,7

Graduação

Clarke

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Regulação manual

2

1)

2

1)

1

1

1

1

2)

Regulação da dureza da água

Manual Electrónica

10

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

9

8

7

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Rode o indicador da dureza da água para a posição 1 ou 2.

Regulação electrónica

1.

Prima o botão Ligar/Desligar para ligar o aparelho.

2.

Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção. Consulte "SE-

LECCIONAR E INICIAR UM PRO-

GRAMA".

3.

Mantenha premido o botão de programa até que o indicador de programa (

A

) comece a piscar e o indicador de programa (

B

) se acenda.

4.

Aguarde até que o indicador de programa (

B

) se apague e o indicador de fim comece a piscar (o indicador de programa (

A

) continua a piscar).

5.

Prima o botão de programa.

• O indicador de fim está intermitente. O número de intermitências indica o nível da dureza da água.

Exemplo: 5 intermitências + pausa

+ 5 intermitências = nível 5.

6.

Prima o botão de programa para regular o nível da dureza da água. De

cada vez que premir o botão de programa, passa para o nível seguinte.

6.2

Encher o depósito de sal

PORTUGUÊS

23

7.

Desligue o aparelho para confirmar.

1.

2.

3.

4.

5.

Rode a tampa para a esquerda e abra o depósito de sal.

Coloque 1 litro de água no depósito de sal (apenas na primeira vez).

Encha o depósito de sal com sal para máquinas de lavar loiça.

Retire o sal em torno da abertura do depósito de sal.

Rode a tampa para a direita para fechar o depósito de sal.

CUIDADO

É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Risco de corrosão. Para o evitar, inicie um programa depois de encher o depósito de sal.

6.3

Encher o distribuidor de abrilhantador

A

+

4

M AX

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Prima o botão (

D

) para abrir a tampa

(

C

).

Encha o distribuidor de abrilhantador (

A

) apenas até à marca "max".

Retire o abrilhantador entornado com um pano absorvente para evitar demasiada espuma.

Feche a tampa. Certifique-se de que o botão de libertação fica trancado na posição correcta.

Pode rodar o selector de quantidade a libertar (

B

) entre a posi-

ção 1 (menos quantidade) e a posição 4 (mais quantidade).

7.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1.

Abra a torneira da água.

2.

Prima o botão de Ligar/Desligar (On/

Off) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção. Consulte "SE-

LECCIONAR E INICIAR UM PRO-

GRAMA".

• Se o indicador de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.

• Se o indicador de abrilhantador estiver aceso, encha o distribuidor de abrilhantador.

3.

Coloque loiça nos cestos.

24 www.aeg.com

4.

Adicione o detergente.

5.

Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de sujidade.

7.1

Utilizar o detergente

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

7.2

Utilizar pastilhas de detergente combinadas

Quando utilizar pastilhas que contenham sal e abrilhantador, não encha o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador. O indicador de abrilhantador acende-se sempre se o distribuidor de abrilhantador estiver vazio.

1.

Regule o nível da dureza da água para o nível mais baixo.

2.

Regule o distribuidor de abrilhantador para a posição mais baixa.

Se deixar de utilizar pastilhas de detergente combinadas, execute estes passos antes de começar a utilizar detergente, abrilhantador e sal para máquinas de lavar loiça em separado:

1.

Prima o botão de Ligar/Desligar (On/

Off) para activar o aparelho.

2.

Regule a dureza da água para o nível mais elevado.

3.

Certifique-se de que o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador estão cheios.

4.

Inicie o programa mais curto que tenha fase de enxaguamento e não coloque detergente nem loiça.

1.

2.

3.

4.

5.

Prima o botão de libertação (

B

) para abrir a tampa (

C

).

Coloque o detergente no compartimento (

A

).

Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente na parte interior da porta do aparelho.

Se utilizar pastilhas de detergente, coloque a pastilha no compartimento (

A

).

Feche a tampa. Certifique-se de que o botão de libertação fica trancado na posição correcta.

5.

Regule a dureza da água à dureza da

água da sua área.

6.

Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.

7.3

Seleccionar e iniciar um programa

Modo de selecção

O aparelho tem de estar no modo de selecção para aceitar algumas opera-

ções.

O aparelho está no modo de selecção quando, após a activação, todos os indicadores de programa estão apagados e o indicador de fim está intermitente.

Se o painel de comandos mostrar outras condições, mantenha premido o botão de programa até que o aparelho fique no modo de selecção.

Iniciar um programa de lavagem sem início diferido

1.

Abra a torneira da água.

2.

Prima o botão de Ligar/Desligar (On/

Off) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção.

3.

Prima o botão de programa sucessivamente até que o indicador do programa pretendido se acenda.

4.

Feche a porta do aparelho. O programa inicia.

Iniciar um programa de lavagem com início diferido

1.

Seleccione o programa.

2.

Prima o botão Início Diferido para atrasar o início do programa por 3 horas. O indicador de Início Diferido acende-se.

3.

Feche a porta do aparelho. A contagem decrescente é iniciada.

• Quando a contagem decrescente estiver concluída, o programa inicia.

Abrir a porta do aparelho durante o funcionamento

Se abrir a porta, o aparelho pára de funcionar. Quando fechar a porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.

Cancelar o Início Diferido com a contagem decrescente já iniciada

1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Prima o botão de Início Diferido e o respectivo indicador apaga-se.

3.

Feche a porta do aparelho. O programa inicia.

PORTUGUÊS

25

Cancelar o programa

1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Mantenha premido o botão de programa até que o indicador do programa seleccionado se apague e o indicador de fim fique intermitente.

Certifique-se de que existe detergente no distribuidor de detergente antes de iniciar um novo programa.

No fim do programa

Quando o programa estiver concluído, é emitido um sinal sonoro intermitente e o indicador de fim acende-se.

1.

Prima o botão de Ligar/Desligar (On/

Off) para desactivar o aparelho.

2.

Feche a torneira da água.

Importante

• Permita que a loiça arrefeça antes de a retirar do aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.

• Remova primeiro os objectos do cesto inferior e só depois os do cesto superior.

• Pode haver água nas partes laterais e na porta do aparelho. O aço inoxidável arrefece mais rapidamente do que os pratos.

8.

SUGESTÕES E DICAS

8.1

Descalcificador da água

A água mais dura contém uma grande quantidade de minerais que podem danificar o aparelho e piorar o resultado da lavagem. O descalcificador da água neutraliza estes minerais.

O sal para máquinas de lavar loiça mantém o descalcificador da água limpo e em boas condições. É importante definir o nível correcto do descalcificador da

água. Isto garante que é utilizada a quantidade correcta de água e sal para máquinas de lavar loiça.

8.2

Utilizar sal, abrilhantador e detergente

• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente próprios para máquina de lavar loiça. Outros produtos podem danificar o aparelho.

• O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas durante a fase de enxaguamento.

• As pastilhas de detergente combinadas contêm detergente, abrilhantador e outros agentes. Certifique-se de que as pastilhas que utiliza são apropriadas para a dureza da água na sua

26 www.aeg.com

área. Consulte as instruções das embalagens dos produtos.

• As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente nos programas curtos. Para evitar resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize as pastilhas apenas com programas longos.

Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente.

Consulte as instruções da embalagem do detergente.

8.3

Colocar loiça nos cestos

Consulte o folheto fornecido para ver exemplos de colocação de loiça nos cestos.

• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que pode ser lavada na máquina.

• Não coloque loiça de madeira, marfim, alumínio, estanho ou cobre no aparelho.

• Não coloque itens que possam absorver água na máquina (esponjas, panos domésticos).

• Remova os resíduos de comida da loi-

ça.

• Para remover facilmente resíduos de alimentos queimados, coloque os pratos e os tachos de molho antes de os colocar no aparelho.

• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e panelas) com a abertura para baixo.

• Certifique-se de que os talheres e os pratos não ficam colados. Misture colheres com outros talheres.

• Certifique-se de que os copos não tocam noutros copos.

• Coloque as peças pequenas no cesto de talheres.

• Coloque as peças leves no cesto superior. Certifique-se de que não poderão mover-se.

• Certifique-se de que os braços aspersores podem mover-se livremente antes de iniciar um programa.

8.4

Antes de iniciar um programa

Certifique-se de que:

• Os filtros estão limpos e bem instalados.

• Os braços aspersores não estão obstruídos.

• A loiça está colocada correctamente nos cestos.

• O programa é adequado ao tipo de carga e ao grau de sujidade.

• Utiliza a quantidade de detergente correcta.

• Existe abrilhantador e sal para máquinas de lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de detergente combinadas).

• A tampa do depósito de sal está bem apertada.

9.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ADVERTÊNCIA

Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.

Se os filtros estiverem sujos e os braços aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores.

Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.

PORTUGUÊS

27

9.1

Limpar os filtros

C

1.

Rode o filtro (

A

) para a esquerda e remova-o.

C

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para desmontar o filtro (

A

), separe as partes (

A1

) e (

A2

).

Remova o filtro (

B

).

Lave os filtros com água.

Antes de voltar a colocar o filtro (

B

), certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da extremidade do colector.

Certifique-se de que o filtro (

B

) está bem posicionado debaixo das 2 guias (

C

).

Monte o filtro (

A

) e volte a colocá-lo no filtro (

B

). Rode-o para a direita até bloquear.

Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.

9.2

Limpar os braços aspersores

Não retire os braços aspersores.

Se os orifícios dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.

9.3

Limpeza externa

Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

10.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não arranca ou pára durante o funcionamento.

Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações seguintes para tentar resolver o problema.

Com alguns problemas, alguns indicadores piscam continuamente ou intermitentemente em simultâneo para indicar um código de alarme.

28 www.aeg.com

Código de alarme

• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.

• O indicador de fim pisca 1 vez.

• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.

• O indicador de fim pisca 2 vezes.

• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.

• O indicador de fim pisca 3 vezes.

ADVERTÊNCIA

Desactive o aparelho antes de realizar as verificações.

Problema

O aparelho não se enche com água.

O aparelho não escoa a água.

O dispositivo anti-inundação está activado.

Problema

Não consegue activar o aparelho.

O programa não inicia.

O aparelho não se enche com

água.

Solução possível

Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.

Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro eléctrico.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.

Se tiver definido um início diferido, cancele-

-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.

Certifique-se de que a torneira da água está aberta.

Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os servi-

ços de abastecimento de água locais.

Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.

Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.

Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos.

O aparelho não escoa a água.

Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído.

Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem dobras ou vincos.

O dispositivo anti-inundação está activado.

Feche a torneira da água e contacte a Assistência Técnica.

Após todas as verificações, active o aparelho. O programa continua a partir do ponto de interrupção.

Se o problema voltar a ocorrer, contacte a Assistência Técnica.

Se aparecerem outros códigos de alarme, contacte a Assistência Técnica.

10.1

Se os resultados de lavagem e de secagem não forem satisfatórios

Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e pratos

• Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição inferior.

• A quantidade de detergente é demasiada.

Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos

• A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posi-

ção superior.

PORTUGUÊS

29

• A causa pode estar na qualidade do detergente.

Os pratos estão molhados

• O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem usa uma temperatura baixa.

• O distribuidor de abrilhantador está vazio.

• A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

Consulte "SUGESTÕES E DI-

CAS" para conhecer outras causas possíveis.

11.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões

Ligação eléctrica

Pressão do fornecimento de água

Fornecimento de água

1)

Largura / Altura / Profundidade (mm)

Consulte a placa de características.

Voltagem

Frequência

Mín. / máx. (bar / MPa)

Água fria ou água quente

2)

596 / 818 - 898 / 550

220-240 V

50 Hz

(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 ) máx. 60 °C

Capacidade Requisitos do local de instalação

Modo On (ligado)

12

Consumo de energia 0.99 W

Modo Off (desligado) 0.10 W

1)

Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4".

2)

Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica), utilize-a para diminuir o consumo de energia.

12.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo

30 www.aeg.com

juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

ESPAÑOL

31

ÍNDICE DE MATERIAS

1.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.

PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.

PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.

OPCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.

ANTES DEL PRIMER USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.

USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

8.

CONSEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

9.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

10.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

11.

INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

Visite nuestro sitio web para:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:

www.aeg.com

Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

www.aeg.com/productregistration

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:

www.aeg.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.

La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de serie.

Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones.

32 www.aeg.com

1.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas.

El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1

Seguridad de niños y personas vulnerables

ADVERTENCIA

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

• Este aparato no debe ser usado por niños, ni por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad.

• No deje que los niños jueguen con el aparato.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.

• Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.

• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.

• El aparato debe quedar conectado a tierra.

• Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar.

En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.

• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.

• Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. El centro de asistencia es el único autorizado para cambiar el cable de corriente eléctrica del electrodoméstico en caso necesario.

• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez instalado el aparato.

• No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

• No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.

• Este aparato cumple las directivas

CEE.

1.2

Instalación

• Retire todo el embalaje.

• No instale ni utilice un aparato dañado.

• No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 0 ºC.

• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.

• Asegúrese de que el aparato se instala debajo y junto a estructuras seguras.

Conexión de agua

• Asegúrese de no provocar daños en los tubos de agua.

• Antes de conectar el aparato a las nuevas tuberías o a tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, deje correr el agua hasta que esté limpia.

• La primera vez que utilice el aparato, asegúrese de que no hay fugas.

• La manguera de entrada de agua tiene una válvula de seguridad y un revestimiento con un cable interno de conexión a la red.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

ADVERTENCIA

Voltaje peligroso.

• Si la manguera de entrada de agua está dañada, desconecte el aparato inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio técnico para cambiar la manguera de entrada de agua.

1.3

Uso

• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:

– Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

– Granjas

– Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

– Entornos tipo hostales o pensiones.

ADVERTENCIA

Existe riesgo de lesiones, quemaduras, descargas eléctricas o incendios.

• No cambie las especificaciones de este aparato.

ESPAÑOL

33

• Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben colocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

• No deje la puerta del aparato abierta sin supervisión para evitar caídas sobre él.

• No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta.

• Los detergentes para lavavajillas son peligrosos. Siga las instrucciones de seguridad del envase de detergente.

• No beba agua procedente del aparato ni juegue con ella.

• No retire la vajilla del aparato hasta que finalice el programa. Puede quedar detergente en los platos.

• El aparato puede liberar vapor caliente si abre la puerta durante un programa.

• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.

• No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.

1.4

Desecho

ADVERTENCIA

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

• Desconecte el aparato de la red.

• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

• Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

34 www.aeg.com

2.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 2 3

12

11 10

4

5

6

1

2

3

Brazo aspersor del techo

Brazo aspersor intermedio

Brazo aspersor inferior

Filtros

Placa de características

Depósito de sal

9 8 7 6 5 4

7

8

9

10

11

12

Selector de dureza del agua

Dosificador de abrillantador

Dosificador de detergente

Cesto para cubiertos

Cesto inferior

Cesto superior

3.

PANEL DE MANDOS

1

A B

2

1

2

3

Botón de encendido/apagado

Indicadores de programa

Indicadores

Indicadores Descripción

Indicador de fin.

5 4

4

5

Tecla de programa.

Botón Inicio diferido

3

ESPAÑOL

35

Indicadores Descripción

Indicador luminoso de abrillantador. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.

Indicador de sal. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.

4.

PROGRAMAS

Programa

1)

3)

2)

Grado de suciedad

Tipo de carga

Suciedad intensa

Vajilla, cubiertos, cacerolas y sartenes

Suciedad normal

Vajilla y cubiertos

Suciedad reciente

Vajilla y cubiertos

Fases del programa

Prelavado

Lavado 70 °C

Aclarados

Secado

Prelavado

Lavado 65 °C

Aclarados

Secado

Lavado 60 °C

Aclarado

Duración

(min)

120 - 130

105 - 115

30

Ahorro

(kWh)

Agua

(l)

1.8 - 1.9 19 - 21

1.6 - 1.8 19 - 21

0.8

9

4)

Suciedad normal

Vajilla y cubiertos

Todo

Prelavado

Lavado 50 °C

Aclarados

Secado

Prelavado

130 - 140 1.0 - 1.1 13 - 14

5)

12 0.01

4

1)

La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad de platos pueden alterar la duración del programa y los valores de consumo.

2)

Este programa tiene una fase de aclarado a alta temperatura para obtener resultados más higiénicos. Durante la fase de aclarado, la temperatura se mantiene a 70 °C durante

10-14 minutos.

3)

Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos

4)

resultados de lavado en poco tiempo.

Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de pruebas.)

5)

Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla. De esta forma se evita que los restos de comida se adhieran a la vajilla y se eliminan los malos olores del aparato.

No utilice detergente con este programa.

36 www.aeg.com

Información para los institutos de pruebas

Para obtener toda la información necesaria para la prueba de rendimiento, envíe un correo electrónico a:

[email protected]

Anote el número de producto (PNC) que aparece en la placa de características.

5.

OPCIONES

5.1

Señales sonoras

Las señales acústicas se producen en estas situaciones:

• Cuando el programa ha finalizado.

• Se ha producido un fallo de funcionamiento en el aparato.

Ajuste de fábrica: activado.

Puede activar y desactivar las se-

ñales acústicas.

Desactivación de las señales sonoras

1.

Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

2.

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte

"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRA-

MA".

3.

Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que el indicador de programa (

A

) parpadee y el indicador (

B

) se encienda.

4.

Inmediatamente, pulse la tecla de programa.

• El indicador de programa (

A

) se enciende con una luz fija.

• El indicador (

B

) comienza a parpadear.

5.

Espere hasta que el indicador de programa (

A

) se apague y se encienda el indicador de finalización (el indicador de programa (

B

) continúa parpadeando).

• Las señales acústicas están activadas.

6.

Pulse la tecla de programa. El indicador de finalización se apaga.

• Las señales acústicas están desactivadas.

7.

Desactive el aparato para confirmar el ajuste.

Activación de las señales acústicas

1.

Consulte ‘Desactivación de las señales acústicas’, paso (

1

) a (

4

).

2.

Espere hasta que se apague el indicador (

A

) El indicador de finalización está apagado y el indicador de programa (

B

) continúa parpadeando.

• Las señales acústicas están desactivadas.

3.

Pulse la tecla de programa. Se enciende el indicador de fin de programa.

• Las señales acústicas están activadas.

4.

Desactive el aparato para confirmar el ajuste.

6.

ANTES DEL PRIMER USO

1.

Asegúrese de que el ajuste del descalcificador coincide con la dureza del agua de su zona. De no ser así, ajuste el descalcificador de agua.

Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.

2.

Llene el depósito de sal.

3.

Llene el dosificador de abrillantador.

4.

Abra la llave de agua.

5.

El interior del aparato puede tener restos. Inicie un programa para eliminarlos. No utilice detergente ni cargue los cestos.

ESPAÑOL

37

6.1

Ajuste el descalcificador de agua

Dureza agua

Grados alemanes

(°dH)

51 - 70

43 - 50

Grados franceses

(°fH)

91 - 125

76 - 90

mmol/l

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

1)

Posición de fábrica.

2)

No utilice sal en este nivel.

El descalcificador de agua se debe ajustar manual o electrónicamente.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Ajuste manual

Grados

Clarke

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Ajuste del descalcificador de agua

Manual

2

1)

2

1)

Electrónico

10

9

8

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

7

6

1

1

1

1

2)

5

1)

4

3

2

1

2)

Coloque el selector de dureza del agua en la posición 1 o 2.

Ajuste electrónico

1.

Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

2.

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte

"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRA-

MA".

3.

Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que el indicador de programa (

A

) empiece a parpadear y el indicador de programa (

B

) se encienda.

4.

Espere hasta que el indicador de programa (

B

) se apague y se encienda el indicador de finalización (el indicador de programa (

A

) continúa parpadeando).

5.

Pulse la tecla de programa.

• El indicador de finalización parpadea de forma intermitente. El número de parpadeos indica el nivel

38 www.aeg.com

del descalcificador. Ejemplo: 5 parpadeos + pausa + 5 parpadeos = nivel 5.

6.

Para ajustar el nivel del descalcificador, pulse la tecla de programa. Ca-

6.2

Llenar el depósito de sal

da vez que se pulsa la tecla de programa, se cambia al siguiente nivel.

7.

Desactive el aparato para confirmar.

1.

2.

3.

4.

5.

Abra el depósito de sal girando la tapa hacia la izquierda.

Vierta un litro de agua en el depósito de sal (sólo la primera vez).

Llene el depósito con sal para lavavajillas.

Elimine los restos de sal que puedan haber quedado en la entrada del depósito.

Cierre el depósito girando la tapa hacia la derecha.

PRECAUCIÓN

El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo, después de llenar el depósito, inicie un programa.

6.3

Llenado del distribuidor de abrillantador

A

M AX

+

4

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Pulse el botón de apertura (

D

) para abrir la tapa (

C

).

Llene el dosificador de abrillantador

(

A

) hasta la marca "max" como máximo.

Limpie las salpicaduras de abrillantador con un paño absorbente para evitar que se forme demasiada espuma.

Cierre la tapa. Asegúrese de que el botón de apertura se encaja en su sitio.

Puede girar el selector de la cantidad (

B

) entre la posición 1 (menor cantidad) y la posición 4 (mayor cantidad).

7.

USO DIARIO

1.

Abra el grifo.

2.

Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato. Asegúrese

de que el aparato se encuentra en modo de ajuste; consulte "AJUSTE E

INICIO DE UN PROGRAMA".

• Si el indicador de sal está encendido, llene el depósito.

• Si el indicador de abrillantador está encendido, llene el dosificador de abrillantador.

ESPAÑOL

39

3.

Cargue los cestos.

4.

Añada el detergente.

5.

Ajuste e inicie el programa correcto para el tipo de carga y el grado de suciedad.

7.1

Uso del detergente

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

7.2

Uso de pastillas de detergente combinadas

Cuando utilice pastillas con sal y abrillantador, no llene el depósito de sal y el dosificador de abrillantador. El indicador luminoso de abrillantador se enciende cuando el dosificador está vacío.

1.

Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.

2.

Ajuste el abrillantador en la posición más baja.

1.

2.

3.

4.

5.

Pulse el botón de apertura (

B

) para abrir la tapa (

C

).

Coloque el detergente en el compartimento (

A

).

Si el programa tiene una fase de prelavado, inserte una pequeña cantidad de detergente en la parte interior de la puerta del aparato.

Si utiliza pastillas de detergente, coloque la pastilla en el compartimento (

A

).

Cierre la tapa. Asegúrese de que el botón de apertura se encaja en su sitio.

4.

Inicie el programa más corto con una fase de aclarado, sin detergente y sin platos.

5.

Ajuste el descalcificador de agua en función de la dureza del agua de su zona.

6.

Ajuste la cantidad de abrillantador.

7.3

Ajuste e inicio de un programa

Si deja de usar pastillas de detergente combinado, antes de empezar a utilizar por separado detergente, abrillantador y sal para lavavajillas, siga estos pasos:

1.

Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.

2.

Ajuste el descalcificador de agua en el nivel más alto.

3.

Asegúrese de llenar el depósito de sal y el dosificador de abrillantador.

Modalidad de ajuste

El aparato debe estar en modo de ajuste para realizar algunas operaciones.

El aparato está en modo de ajuste cuando, después de activarlo, se apagan todos los indicadores de programas y parpadea el indicador de fin.

Si el panel de control muestra otras condiciones, mantenga pulsado el botón de programa hasta que el aparato se encuentre en el modo de ajuste.

Inicio de un programa sin inicio diferido

1.

Abra el grifo.

40 www.aeg.com

2.

Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste.

3.

Pulse continuamente la tecla de programa hasta que se encienda el indicador del programa que desea ajustar.

4.

Cierre la puerta del aparato. Se inicia el programa.

Inicio de un programa con inicio diferido

1.

Ajuste el programa.

2.

Pulse la tecla de inicio diferido para retrasar el inicio del programa 3 horas. Se enciende el indicador de inicio diferido.

3.

Cierre la puerta del aparato. La cuenta atrás se inicia.

• El programa de lavado se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.

Apertura de la puerta mientras está funcionando el aparato

Si abre la puerta se detiene el aparato.

Cuando cierra la puerta, el aparato continúa a partir del punto en que se interrumpió.

Cancelación del inicio diferido mientras está en curso la cuenta atrás

1.

Abra la puerta del aparato.

2.

Pulse la tecla de inicio diferido, tras lo que se apaga el indicador de inicio diferido.

3.

Cierre la puerta del aparato. Se inicia el programa.

Cancelación de un programa

1.

Abra la puerta del aparato.

2.

Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que se apague el indicador del programa ajustado y comience a parpadear el indicador de finalización.

Compruebe que hay detergente en el dosificador antes de iniciar un nuevo programa.

Al finalizar el programa

Cuando termina el programa, suena una señal acústica intermitente y se ilumina el indicador de fin.

1.

Pulse la tecla de encendido/apagado para desactivar el aparato.

2.

Cierre el grifo.

Importante

• Deje enfriar la vajilla antes de retirarla del aparato. Los platos calientes son sensibles a los golpes.

• Vacíe primero el cesto inferior y, a continuación, el superior.

• Puede haber restos de agua en los laterales y en la puerta del aparato. El acero inoxidable se enfría con mayor rapidez que los platos.

8.

CONSEJOS

8.1

descalcificador de agua

El agua dura contiene gran cantidad de minerales que pueden dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios. El descalcificador de agua neutraliza estos minerales.

La sal para lavavajillas mantiene el descalcificador limpio y en buen estado. Es muy importante ajustar el nivel de descalcificador. De esta forma se asegura de que el descalcificador utilice la cantidad correcta de sal y agua.

8.2

Utilización de sal, abrillantador y detergente

• Utilice únicamente sal, abrillantador y detergente para el lavavajillas. El aparato podría dañarse con otros productos.

• El abrillantador ayuda a secar la vajilla sin dejar rayas ni manchas durante la

última fase de aclarado.

• Las pastillas de detergente combinado contienen detergente, abrillantador y otros productos añadidos. Compruebe que las pastillas son adecuadas para la dureza del agua de su zona. Consulte las instrucciones del paquete de los productos.

• Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en la vajilla, se recomienda usar pastillas de detergente con los programas largos.

No utilice más cantidad de detergente que la recomendada.

Consulte las instrucciones del envase del detergente.

8.3

Carga de los cestos

Consulte el folleto suministrado con ejemplos de carga de los cestos.

• Utilice el aparato exclusivamente para lavar utensilios aptos para lavavajillas.

• No coloque en el aparato utensilios de madera, cuerno, aluminio, peltre o cobre.

• No coloque en el aparato objetos que puedan absorber agua (esponjas, pa-

ños de limpieza, etc.).

• Elimine los restos de comida de los platos.

• Para eliminar fácilmente los restos de comida, remoje las cacerolas y sartenes en agua antes de colocarlas en el aparato.

ESPAÑOL

41

• Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca abajo.

• Asegúrese de que los cubiertos y los platos no se adhieran entre sí. Mezcle las cucharas con otros cubiertos.

• Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí

• Coloque los objetos pequeños en el cesto de cubiertos.

• Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Asegúrese de que no se mueven.

• Antes de iniciar un programa, compruebe que los brazos aspersores giran sin obstrucción.

8.4

Antes del inicio de un programa

Compruebe que:

• Los filtros están limpios y bien instalados.

• Los brazos aspersores no están obstruidos.

• La posición de los objetos en los cestos es correcta.

• El programa es adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad.

• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.

• Hay abrillantador y sal para lavavajillas

(a menos que utilice pastillas de detergente combinado).

• La tapa del depósito de sal está apretada.

9.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA

Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la calidad del lavado.

Revíselos periódicamente y, si es necesario, límpielos.

42 www.aeg.com

9.1

Limpieza de los filtros

C

C

A

B

1.

Gire el filtro (

A

) hacia la izquierda y extráigalo.

A1

A2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para desmontar el filtro (

A

), separe

(

A1

) y (

A2

).

Extraiga el filtro (

B

).

Lave los filtros con agua.

Antes de volver a colocar el filtro

(

B

), asegúrese de que no queden restos de comida ni suciedad en el borde del sumidero o alrededor del mismo.

Asegúrese de que el filtro (

B

) esté correctamente colocado bajo las 2 guías (

C

).

Monte el filtro (

A

) y vuelva a colocarlo en el filtro (

B

). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.

Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios.

9.2

Limpieza de los brazos aspersores

No retire los brazos aspersores.

Si los orificios de los brazos aspersores se taponan, retire la suciedad restante con un objeto afilado.

9.3

Limpieza del exterior

Limpie el aparato con un paño suave humedecido.

Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes.

10.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no se pone en marcha ni se detiene durante el funcionamiento.

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, consulte la información siguiente para solucionar el problema.

Con algunos problemas, diferentes indicadores parpadean de forma continua o intermitente a la vez para mostrar un código de alarma.

ESPAÑOL

43

Código de alarma

• El indicador del programa ajustado parpadea continuamente.

• El indicador de finalización parpadea una vez de forma intermitente.

• El indicador del programa ajustado parpadea continuamente.

• El indicador de finalización parpadea dos veces de forma intermitente.

• El indicador del programa ajustado parpadea continuamente.

• El indicador de finalización parpadea tres veces de forma intermitente.

ADVERTENCIA

Apague el aparato antes de realizar las comprobaciones.

Problema

El aparato no carga agua.

El aparato no desagua.

El dispositivo anti inundación se ha puesto en marcha.

Problema

No se puede encender el aparato.

El programa no se pone en marcha.

El aparato no carga agua.

El aparato no desagua.

El dispositivo anti inundación se ha puesto en marcha.

Una vez finalizada la revisión, encienda el aparato. El programa continuará a

Posible solución

Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.

Asegúrese de que no hay ningún fusible da-

ñado en la caja de fusibles.

Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.

Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás.

Compruebe que el grifo está abierto.

Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local de suministro de agua.

Compruebe que el grifo no esté obstruido.

Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no está obstruido.

Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.

Compruebe que el desagüe no esté obstruido.

Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado ni retorcido.

Cierre el grifo y póngase en contacto con el servicio técnico.

partir del punto en que se haya interrumpido.

44 www.aeg.com

Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Si se muestran otros códigos de alarma, póngase en contacto con el servicio técnico.

10.1

Los resultados del lavado y el secado no son satisfactorios

Se ven rayas o películas azuladas en vasos y platos

• La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste el selector de abrillantador en la posición más baja.

• La cantidad de detergente es demasiada.

Manchas y gotas de agua en vajilla y cristalería

• La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el selector de abrillantador en una posición más alta.

• La calidad del detergente podría ser la causa.

La vajilla está mojada

• El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una temperatura baja.

• El dosificador de abrillantador está vacío.

• La calidad del abrillantador podría ser la causa.

Consulte otras posibles causas en "CONSEJOS".

11.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidas

Conexión eléctrica

Ancho / Alto / Fondo (mm) 596 / 818 - 898 / 550

Consulte la placa de características.

Voltaje

Frecuencia

Mín. / máx. (bares / MPa)

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Presión del suministro de agua

Suministro de agua

1)

Capacidad

Agua fría o caliente

2)

Cubiertos máx. 60 °C

12

Consumo de potencia Modo encendido

Modo apagado

0.99 W

0.10 W

1)

Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4 pulgadas.

2)

Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles solares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.

ESPAÑOL

45

12.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo

. Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos.

Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

46 www.aeg.com

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.

KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.

PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.

TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.

DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

8.

RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

9.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

10.

FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

11.

TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.aeg.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.aeg.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1.

SVENSKA

47

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska

övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.

1.2

Installation

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.

• Produkten måste vara jordad.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EU:s direktiv.

Anslutning av vatten

• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.

• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.

• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

VARNING

Farlig spänning.

48 www.aeg.com

• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.

1.3

Använd

• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

– Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer

– Bondgårdar

– Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer

– Miljöer av typen bed and breakfast.

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.

• Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att ingen faller

över den.

• Sitt eller stå inte på luckan när den är

öppen.

• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.

• Drick och lek inte med vattnet i produkten.

• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.

• Produkten kan utsöndra het vatten-

ånga om du öppnar dörren medan ett program är igång.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

1.4

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

2.

PRODUKTBESKRIVNING

1 2 3

SVENSKA

49

12

11 10

6

7

4

5

1

2

3

Toppspolarm

Övre spolarmen

Nedre spolarmen

Filter

Typskylt

Saltbehållare

Reglage för inställning av vattenhårdhet

9 8 7 6 5 4

8

9

10

11

12

Spolglansfack

Diskmedelsfack

Bestickskorg

Underkorg

Överkorg

3.

KONTROLLPANEL

1

A B

2

1

2

3

Strömbrytare

Programindikatorer

Kontrollampor

5

4

4

5

Programvalsknapp

Fördröjd start-knapp

3

50 www.aeg.com

Kontrollampor

Beskrivning

Kontrollampa när programmet är slut.

Kontrollampa för spolglans. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.

Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.

4.

PROGRAM

Program

1)

Smutsgrad

Typ av disk

Hårt smutsad disk

Porslin, bestick, kastruller och pannor

Normalt smutsad disk

Porslin och bestick

Program faser

Varaktighet

(min.)

Energi

(kWh)

Vatten

(l)

120 - 130 1.8 - 1.9 19 - 21

2)

Fördisk

Huvuddisk

70 °C

Sköljningar

Torrt

Fördisk

Huvuddisk

65 °C

Sköljningar

Torrt

Huvuddisk

60 °C

Sköljning

105 - 115 1.6 - 1.8 19 - 21

3)

4)

Nyligen nedsmutsad disk

Porslin och bestick

Normalt smutsad disk

Porslin och bestick

Fördisk

Huvuddisk

50 °C

Sköljningar

Torrt

Fördisk

30

130 - 140

0.8

9

1.0 - 1.1 13 - 14

5)

Alla 12 0.01

4

1)

Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk

2)

och tillvalsfunktion kan ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.

Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat.

Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i 10 till 14 minuter.

3)

Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger

4)

gott diskresultat på kort tid.

Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)

5)

Använd detta program för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig lukt kommer ut ur produkten.

Använd inte diskmedel för det här programmet.

SVENSKA

Information till provanstalter

Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:

[email protected]

Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.

51

5.

TILLVALSFUNKTIONER

5.1

Ljudsignaler

Ljudsignaler hörs i följande situationer:

• När programmet är klart.

• Om ett fel uppstår i produkten.

Fabriksinställning: är tänd.

Du kan stänga av ljudsignalerna.

Inaktivering av ljudsignalerna

1.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

2.

Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN

OCH STARTA ETT PROGRAM".

3.

Håll programknappen intryckt tills programkontrollampa (

A

) blinkar och programkontrollampa (

B

) tänds.

4.

Tryck genast på programknappen.

• Programlampan (

A

) tänds och lyser med ett fast sken.

• Programlampan (

B

) börjar att blinka.

5.

Vänta tills programlampan (

A

) släcks och kontrollampan för Program klart tänds (programlampan (

B

) fortsätter att blinka).

• Ljudsignalerna är på.

6.

Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart släcks.

• Ljudsignalerna är avstängda.

7.

Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.

Aktivering av ljudsignalerna

1.

Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg

(

1

) till (

4

).

2.

Vänta tills programlampa (

A

) slocknar. Kontrollampan för Program klart

är släckt och programlampan (

B

) fortsätter att blinka.

• Ljudsignalerna är avstängda.

3.

Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart tänds.

• Ljudsignalerna är på.

4.

Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.

6.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

1.

Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattenet har där du bor. Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2.

Fyll saltbehållaren.

3.

Fyll spolglansdoseringen.

4.

Öppna vattenkranen.

5.

Rester från diskmedlet kan finnas kvar i maskinen. Starta ett program för att få bort dem. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna.

52 www.aeg.com

6.1

Justera vattenavhärdaren

Vattenhårdhet

Tyska grader

(°dH)

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Franska grader

(°fH)

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

mmol/l

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

1)

Fabriksinställning

2)

Använd inte salt på denna nivå.

Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Manuell inställning

Clarkegrader

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Vattenavhärdare inställning

Manuellt Elektronisk

2

1)

2

1)

1

1

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

2)

Vrid reglaget till läge 1 eller 2.

8

7

10

9

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Elektronisk inställning

1.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

2.

Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN

OCH STARTA ETT PROGRAM".

3.

Håll programknappen intryckt tills programkontrollampa (

A

) börjar blinka och programkontrollampa (

B

) tänds.

4.

Vänta tills programlampan (

B

) släcks och kontrollampan för Program klart tänds (programlampan (

A

) fortsätter att blinka).

5.

Tryck på programvalsknappen.

• Kontrollampan för färdigt program blinkar periodiskt. Antalet blinkningar visar nivån på vattenavhärdaren, t.ex. 5 blinkningar + paus = nivå 5.

6.

Du justerar nivån på vattenavhärdaren genom att trycka på programvalsknappen. Varje gång du trycker på programvalsknappen ställs nästa nivå in.

SVENSKA

53

7.

Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.

6.2

Fylla på saltbehållaren

1.

2.

3.

4.

5.

Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs.

Häll 1 liter vatten i saltbehållaren

(endast första gången).

Fyll på disksalt i saltbehållaren.

Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.

Stäng saltbehållaren genom att vrida locket medurs.

FÖRSIKTIGHET

Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.

6.3

Fylla spolglansfacket

A B

+

4

M AX

3

2

1

-

C

D

1.

2.

3.

4.

Tryck in spärren (

D

) för att öppna locket (

C

).

Fyll spolglansdoseringen (

A

), men inte mer än till märket "max".

Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum.

Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (

B

) mellan läge

1 (minsta mängd) och läge 4

(största mängd).

7.

DAGLIG ANVÄNDNING

1.

Öppna vattenkranen.

2.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet

"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PRO-

GRAM".

• Om saltbehållarens kontrollampa

är på, fyll på saltbehållaren.

• Om kontrollampan för spolglans är på, fyll på spolglansfacket.

3.

Ladda korgarna.

4.

Tillsätt diskmedlet.

5.

Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.

54 www.aeg.com

7.1

Använda diskmedel

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

7.2

Använda kombinerade disktabletter

När du använder tabletter som innehåller salt och sköljmedel behöver du inte fylla på saltbehållaren eller spolglansfacket. Spolglansindikatorn tänds alltid om spolglansfacket är tomt.

1.

Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.

2.

Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.

Om du slutar använda de kombinerade disktabletterna, ska du följa nedanstående steg innan du börjar använda separat diskmedel, spolglans och avhärdningssalt:

1.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

2.

Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivå.

3.

Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.

4.

Starta det kortaste programmet med en sköljfas, utan diskmedel och utan disk.

5.

Justera vattenhårdheten efter den hårdhet vattnet har där du bor.

6.

Justera den utströmmande mängden spolglans.

1.

2.

3.

4.

5.

Tryck in spärren (

B

) för att öppna locket (

C

).

Häll diskmedlet i facket märkt (

A

).

Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.

Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (

A

).

Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

7.3

Ställa in och starta ett program

Inställningsläge

Produkten måste vara i inställningsläge för att kunna utföra vissa åtgärder.

Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds efter aktivering, alla programlampor är släckta och program klart-indikeringen blinkar.

Om kontrollpanelen visar något annat, håll in programvalsknappen tills produkten befinner sig i inställningsläget.

Starta ett program utan fördröjd start

1.

Öppna vattenkranen.

2.

Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.

3.

Tryck kontinuerligt på programvalsknappen tills lampan för det program du vill ställa in tänds.

4.

Stäng produktens lucka. Programmet startar.

Starta ett program med fördröjd start

1.

Ställ in programmet.

2.

Tryck på knappen för fördröjd start för att fördröja starten av programmet med tre timmar. Kontrollampan för fördröjd start tänds.

3.

Stäng produktens lucka. Nedräkningen startar.

• När nedräkningen löper ut startar programmet.

Öppna luckan medan produkten är igång

Om luckan öppnas, stannar produkten.

När luckan stängs, fortsätter produkten från den punkt där den avbröts.

Avbryta den fördröjda starten medan nedräkningen pågår

1.

Öppna luckan till produkten.

2.

Tryck på knappen för fördröjd start så släcks kontrollampan för fördröjd start.

3.

Stäng produktens lucka. Programmet startar.

Avbryta programmet

1.

Öppna luckan till produkten.

2.

Håll programvalsknappen intryckt tills kontrollampan för inställt program släcks och kontrollampan för "Program klart" blinkar.

SVENSKA

55

Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

När programmet är klart

När programmet är klart aktiveras en intermittent ljudsignal och indikatorn för

Program klart visas på displayen.

1.

Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.

2.

Stäng vattenkranen.

Observera

• Låt disken kallna innan du plockar ut den ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.

• Ta först ut föremål från den nedre korgen och därefter från den övre korgen.

• Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka. Rostfritt stål kallnar snabbare än disken.

8.

RÅD OCH TIPS

8.1

Vattenavhärdare

Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.

Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder rätt mängd avhärdningssalt och vatten.

8.2

Använda salt, spolglans och diskmedel

• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.

• Spolglansen hjälper under den sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och fläckar bildas.

• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.

• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.

Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.

8.3

Ladda korgarna

Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.

• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.

56 www.aeg.com

• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.

• Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).

• Ta bort alla matrester från disken.

• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor ligga i blöt innan du ställer in dem i produkten.

• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.

• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.

• Se till att glas inte vidrör andra glas.

• Lägg små föremål i bestickkorgen.

• Lägg lätta föremål i den övre korgen.

Se till att föremålen inte rör sig.

• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan ett program startas.

8.4

Innan ett program startas

Kontrollera att:

• Filtren är rena och rätt isatta.

• Spolarmarna inte är igensatta.

• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.

• Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.

• Rätt mängd diskmedel används.

• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).

• Saltbehållarens lock sitter tätt.

9.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

9.1

Rengöring av filtren

1.

Vrid filtret (

A

) moturs och ta bort det.

C

Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten.

Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

C

A

B

A1

A2

3.

4.

5.

2.

För att ta isär filtret (

A

), dra isär (

A1

) och (

A2

).

Ta bort filtret (

B

).

Rengör filtren med vatten.

Innan du sätter tillbaka filtret (

B

) måste du kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.

SVENSKA

6.

7.

Kontrollera att filtret (

B

) sitter korrekt under de 2 skenorna (

C

).

Sätt ihop filtret (

A

) och sätt tillbaka det i filter (

B

). Vrid medurs tills det låses på plats.

En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.

57

9.2

Rengöring av spolarmar

Ta inte bort spolarmarna.

Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts med en vasst föremål.

9.3

Utvändig rengöring

Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.

Använd bara neutrala rengöringsmedel.

Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

10.

FELSÖKNING

Produkten startar inte eller stannar under diskning.

Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.

Larmkod

• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.

• Kontrollampan för Program klart blinkar en gång periodiskt.

• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.

• Kontrollampan för Program klart blinkar två gånger periodiskt.

• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.

• Kontrollampan för Program klart blinkar tre gånger periodiskt.

VARNING

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

Vid vissa problem blinkar olika kontrollampor hela tiden och/eller periodiskt samtidigt för att visa en larmkod.

Problem

Produkten fylls inte med vatten.

Produkten tömmer inte ut vattnet.

Översvämningsskyddet är aktiverat.

58 www.aeg.com

Problem Möjlig lösning

Du kan inte aktivera produkten.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.

Programmet startar inte.

Se till att produktens lucka är stängd.

Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.

Produkten fylls inte med vatten.

Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte

är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.

Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.

Produkten tömmer inte ut vattnet.

Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.

Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.

Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.

Översvämningsskyddet är aktiverat.

Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.

Stäng vattenkranen och kontakta service.

Sätt på produkten efter att kontrollen är klar. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta service om problemet uppstår igen.

Kontakta kundtjänst om andra felkoder visas på displayen.

10.1

Om diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Vitaktiga streck och fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods

• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.

• För mycket diskmedel har använts.

Fläckar och torkade vattendroppar på glas och diskgods

• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en högre nivå.

• Diskmedlets kvalitet kan också vara en orsak.

Disken är våt

• Programmet innehåller ingen torkfas eller en torkfas vid låg temperatur.

• Spolglansfacket är tomt.

• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.

Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga orsaker.

SVENSKA

59

11.

TEKNISK INFORMATION

Mått

Elektrisk anslutning

Bredd / Höjd / Djup (mm)

Se märkskylten.

Nätspänning

Frekvens

596 / 818 - 898 / 550

Vattentryck

Vattentillförsel

1)

Kapacitet

Strömförbrukning

Min. / max. (bar / MPa)

Kallt eller varmt vatten

Kuvert

Standby-läge

2)

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) max. 60 °C

12

0.99 W

Av-läge 0.10 W

1)

Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.

2)

Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.

12.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project