AEG F88009M0P, ESF6637RLW User manual

AEG F88009M0P, ESF6637RLW User manual
FAVORIT 88009
BG Ръководство за употреба
PL Instrukcja obsługi
ROManual de utilizare
2
19
36
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни
технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете
да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за прочит, за да се
възползвате по най-добрия начин от него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.aeg.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната
информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на
продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди инсталиране и експлоатация на
уреда прочетете внимателно предос‐
тавените инструкции. Производителят
не носи отговорност, ако неправилно‐
то инсталиране и експлоатация пре‐
дизвикат наранявания и щети. Пазете
инструкциите в близост до уреда за
бъдещи справки.
малко вода да потече по тях, докато
бъдат чисти.
• Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.
• Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с въ‐
трешен захранващ кабел.
1.1 Безопасност за деца и
хора с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, наранява‐
не или трайно увреждане.
• Не позволявайте на лица, в това
число и деца, с понижена физичес‐
ка сетивност, намалени умствени
функции или липса на опит и позна‐
ния да използват уреда. Те трябва
да са под надзора на или да бъдат
инструктирани за работа с уреда от
лице, отговорно за тяхната безопас‐
ност. Децата не трябва да си играят
с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни
материали далеч от деца.
• Пазете всички препарати далеч от
деца.
• Пазете децата и домашните любим‐
ци далеч от уреда, когато вратичка‐
та е отворена.
1.2 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не инсталирайте и не използвайте
уреда на места, където температу‐
рата е под 0 °C.
• Спазвайте инструкциите за монтаж,
приложени към уреда.
Водно съединение
• Не повреждайте маркучите за вода.
• Преди да свържете уреда към нови
тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасно напрежение.
• Ако маркучът за подаване на вода е
повреден, незабавно изключете
щепсела от контакта. За подмяна на
маркуча за подаване на вода се
свържете със сервиза.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на електрозах‐
ранването. В противен случай се
свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно ин‐
сталиран, устойчив на удар контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Не повреждайте захранващия щеп‐
сел и захранващия кабел. Свържете
се със сервиза или електротехник
за смяната на повреден захранващ
кабел.
• Включете захранващия щепсел към
контакта само в края на инсталация‐
та. Уверете се, че щепселът за за‐
хранване е достъпен след монтира‐
нето.
4
www.aeg.com
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги издърп‐
вайте за щепсела.
1.3 Предназначение
• Уредът е предназначен за домакин‐
ски и други битови нужди като:
– Служебни кухни в магазини, офи‐
си и други работни помещения
– Ферми
– От клиенти в хотели, мотели и
други места за настаняване
– Пансиони, общежития и социални
заведения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Всички ножове и прибори с остри
върхове трябва да се поставят в
кошничката за прибори с острите
върхове надолу или в хоризонтално
положение.
• Не оставяйте вратичката на уреда
отворена без наблюдение, за да не
се допусне препъване в нея.
• Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
• Препаратите за съдомиялни маши‐
ни са опасни. Спазвайте инструк‐
циите за безопасност от опаковката
на препарата.
• Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.
• Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете е възможно да има препа‐
рат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от токов удар, пожар или
изгаряне.
• Не поставяйте запалителни мате‐
риали или предмети, намокрени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
• Не почиствайте уреда чрез воден
спрей или пара.
• Уредът може да изпусне гореща па‐
ра, ако отворите вратичката по вре‐
ме на програма.
1.4 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или заду‐
шаване.
• Изключете уреда от електрозахран‐
ването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете ключалката на вратич‐
ката, за да не могат деца и домаш‐
ни любимци да се заключат в уреда.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Работен плот
8 Скала за твърдост на водата
2 Най-горно разпръскващо рамо
9 Отделение за препарат за изплак‐
ване
10 Отделение за миещ препарат
11 Кошничка за прибори
3 Горно разпръскващо рамо
4 Долно разпръскващо рамо
5 Филтри
12 Долна кошница
6 Табелка с данни
13 Горна кошница
7 Резервоар за сол
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
6
www.aeg.com
1 Бутон за включване/изключване
5 Панел Delay
2 Панел Program
3 Индикатори на програмите
6 Панел Start
4 Екран
8 Панел Option
Индикатори
7 Индикатори
Описание
Индикатор за функцията "multitab".
Индикатор ÖKO PLUS.
Индикатор за функцията "Екстра хигиенизира‐
не".
Индикатор за фаза миене.
Индикатор за фаза изплакване.
Индикатор за фаза сушене.
Индикатор за край.
Индикатор за препарат за изплакване. Този
индикатор не свети докато се изпълнява про‐
грамата.
Индикатор за сол. Този индикатор не свети до‐
като се изпълнява програмата.
Индикатор за функцията отложен старт.
Индикатор за вратичката. Светва, когато вра‐
тичката не е затворена.
4. ПРОГРАМИ
Програма
1)
2)
3)
Степен на замър‐
сяване
Тип зареждане
Програма
фази
Oпции
Всички
Чинии, прибори,
тенджери и тига‐
ни
Предмиене
Измиване от 45°C
до 70°C
Изплаквания
Изсушаване
Екстра хигие‐
низиране
ÖKO PLUS
Силно замърсява‐
не
Чинии, прибори,
тенджери и тига‐
ни
Предмиене
Миене 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
ÖKO PLUS
Нормално замър‐
сяване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
БЪЛГАРСКИ
Програма
4)
5)
6)
Степен на замър‐
сяване
Тип зареждане
Програма
фази
Oпции
"Пресни" замър‐
сявания
Чинии и прибори
Миене 60 °C
Изплакване
Екстра хигие‐
низиране
Нормално замър‐
сяване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
Екстра хигие‐
низиране
ÖKO PLUS
Нормално замър‐
сяване
Чинии и прибори
Миене 55 °C
Изплаквания
Екстра хигие‐
низиране
Различна степен
на замърсяване
Чинии, прибори,
тенджери и тига‐
ни
Предмиене
Миене 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
ÖKO PLUS
Нормално или ле‐ Миене 45 °C
ко замърсяване
Изплаквания
Фини чинии и стъ‐ Изсушаване
клени чаши
ÖKO PLUS
7
1) Уредът усеща степента на замърсяване и количеството предмети в кошничките.
Той автоматично настройва температурата и количеството на водата,
консумацията на енергията и времетраенето на програмата.
2) Тази програма включва опция Екстра хигиенизиране.
3) Това е най-тихата програма за измиване. Помпата работи на много ниска скорост,
за да се намали нивото на шума. Поради ниските обороти времетраенето на
програмата е дълго.
4) С тази програма може да миете съдове и прибори, замърсяванията по които са
още "пресни". Постига добри резултати от измиването за кратко време.
5) С тази програма можете да постигнете най-ефективно използване на вода и
електроенергия за нормално замърсени чинии и прибори. (Това е стандартна
програма за изпитателни лаборатории).
6) С тази програма можете да измивате съдове и прибори с различна степен на
замърсяване. Много силно замърсените се поставят в долната кошница, а
нормално замърсените - в горната кошница. Налягането и температурата на
водата в долната кошница са по-високи отколкото в горната кошница.
Данни на потреблението
Програма 1)
Времетраене
(мин)
Електроенергия
(kWh)
Вода
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
8
www.aeg.com
Програма 1)
Времетраене
(мин)
Електроенергия
(kWh)
Вода
(l)
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването,
опциите и количеството съдове могат да променят продължителността на
програмата и данните на потреблението.
Информация за изпитателни лаборатории
За цялата необходима информация относно изпълнението на теста. Изпрате‐
те имейл на адрес:
[email protected]
Напишете номера на продукта (PNC), който се намира на табелката с данни.
5. ОПЦИИ
Включете или изключете оп‐
циите преди началото на про‐
грамата. Не можете да включи‐
те или изключите опциите, до‐
като програмата работи.
Ако са зададени една или по‐
вече опции, уверете се, че съо‐
тветните индикатори са вклю‐
чени преди програмата да
стартира.
5.1 Функция "Multitab"
Активирайте тази опция, само ако из‐
ползвате комбинирани таблетки за
миене.
Тази опция спира автоматично прито‐
ка на препарат за изплакване и сол.
Съответните индикатори са изключе‐
ни.
Времетраенето на програмата може
да се увеличи.
• Натиснете Option няколко пъти, до‐
като светне индикаторът "multitab".
• Опцията остава включена, докато
не я изключите. Натиснете Option
няколко пъти, докато угасне индика‐
торът "multitab".
Ако спрете използването на
комбиниран миялен препарат на
таблетки, преди да започнете да
използвате отделно препарат за
миене, преперат за изплакване и сол
за съдомиялна машина, извършете
следните стъпки:
1. Изключете опцията "multitab".
2. Задайте омекотителя на водата на
максимално ниво.
3. Уверете се, че контейнера за сол и
отделението за препарат за из‐
плакване са пълни.
4. Стартирайте най-късата програма
с фаза изплакване, без да слагате
препарат и съдове.
5. Регулирайте омекотителя за вода
според твърдостта на водата във
Вашия район.
6. Регулирайте отпусканото количе‐
ство препарат за изплакване.
5.2 ÖKO PLUS
Тази опция понижава температурата
във фазата на изсушаване. Потребле‐
нието на електроенергия намалява с
25%.
Съдовете могат да бъдат влажни в
края на програмата.
Натиснете панела ÖKO PLUS:
• Ако опцията е приложима за програ‐
мата, светва съответният индика‐
тор.
• Ако опцията не е приложима за про‐
грамата, съответният индикатор ми‐
БЪЛГАРСКИ
га за няколко секунди, след което
изгасва.
5.3 Екстра хигиенизиране
Тази опция дава по-добри резултати
за хигиената. По време на фазата на
изплакване температурата остава 70
°C за 10 до 14 минути.
Натиснете панела за Екстра хигиени‐
зиране:
9
• Ако опцията е приложима за програ‐
мата, светва съответният индика‐
тор.
• Ако опцията не е приложима за про‐
грамата, съответният индикатор ми‐
га за няколко секунди, след което
изгасва.
6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво на
омекотителя за водата съответ‐
ства на твърдостта на водата във
вашия район. Ако не, променете
настройката на омекотителя на во‐
дата. Свържете се с местната во‐
доснабдителна компания, за да
научите твърдостта на водата във
вашия район.
2. Пълнене на резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. В уреда може да има остатъци от
обработката. Стартирайте една от
програмите, за да ги отстраните.
Не използвайте миялен препарат и
не зареждайте кошничките.
Ако използвате комбинирани
таблетки за миене, активирай‐
те опцията "multitab".
6.1 Регулиране на омекотителя на водата
Омекотител на во‐
дата
настройка
Твърдост на водата
Немски
градуси
(°dH)
Френски
градуси
(°fH)
милимол/
литър
Кларк
градуси
Ръчно
Елек‐
трон‐
но
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
10 www.aeg.com
1) Фабрично положение.
2) Не използвайте сол на това ниво.
Трябва да настроите омекоти‐
теля на водата ръчно и елек‐
тронно.
Ръчна настройка
Завъртете скалата за твърдост на во‐
дата на положение 1 или 2.
Електронна настройка
1. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да активирате уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим
на настройка. Разгледайте "НА‐
СТРОЙКА И СТАРТИРАНЕ НА
ПРОГРАМА".
3. Натиснете и задръжте Delay и Start
едновременно, докато индикатори‐
те (A), (B) и (C) започнат за мигат.
4. Натиснете Program.
• Индикаторите (B) и (C) изгасват.
• Индикаторът (A) продължава да
мига.
• Дисплеят показва настройката
на омекотителя на водата. На‐
= ниво 5.
пример:
5. Натиснете Program неколкократно,
за да промените настройката.
6. Деактивирайте уреда, за да по‐
твърдите.
6.2 Пълнене на резервоара за сол
1.
2.
3.
4.
5.
Завъртете капачката обратно на
часовниковата стрелка и отворете
резервоара за сол.
Поставете 1 литър вода в резер‐
воара за сол (само първия път).
Напълнете резервоара за сол със
сол за съдомиялна машина.
Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.
Завъртете капачката по часовни‐
ковата стрелка, за да затворите
резервоара за солта.
ВНИМАНИЕ!
Докато пълните резервоара за
сол, от него могат да излязат
вода и сол. Риск от корозия. За
да предотвратите това, след
като напълните резервоара за
сол, стартирайте програма.
БЪЛГАРСКИ
11
6.3 Напълнете отделение за препарат за изплакване
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
1
+
-
3.
C
D
4.
Натиснете бутона за освобожда‐
ване (D), за да отворите капака
(C).
Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване (A), но без да
надвишавате обозначението
"макс.".
Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна.
Затворете капака. Уверете се, че
бутонът за освобождаване е за‐
стопорен на място.
Можете да завъртите селекто‐
ра на освободеното количество
(B) между положение 1 (наймалко количество) и положе‐
ние 4 (най-голямо количество).
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройване,
вижте "НАСТРОЙКА И СТАРТИРА‐
НЕ НА ПРОГРАМА".
• Ако индикаторът за сол свети,
напълнете резервоара за сол.
• Ако индикаторът за препарат за
изплакване свети, напълнете от‐
делението за препарат за из‐
плакване.
3. Заредете кошничките.
4. Добавете миялен препарат.
5. Задайте и стартирайте правилната
програма за вида зареждане и сте‐
пента на замърсяване.
12 www.aeg.com
7.1 Използване на миялния препарат
A
1.
B
2.
30
4
+
32
-
1
20
MAX
C
3.
4.
5.
7.2 Настройка и стартиране
на програма
Режим на настройка
Уредът трябва да бъде в режим на на‐
стройка, за да приеме някои опера‐
ции.
Уредът е в режим на настройка, кога‐
то, след активиране:
• Светнат всички индикатори на про‐
грами.
• Дисплеят показва две хоризонтални
ленти.
Ако на командното табло са показани
други условия, натиснете и задръжте
Delay и Start едновременно, докато
уредът бъде в режим на настройка.
Стартиране на програма без
отложен старт
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да активирате уреда.
3. Затворете вратичката на уреда.
4. Уверете се, че уредът е в режим
на настройка.
5. Натиснете Program няколко пъти,
докато се появи индикатора на
програмата, която искате да зада‐
дете.
• Времетраенето на програмата
мига на дисплея.
Натиснете бутона за освобожда‐
ване (B), за да отворите капака
(C).
Поставете миялен препарат в от‐
делението (A) .
Ако програмата има фаза за пред‐
миене, поставете малко миялен
препарат на вътрешната част на
вратичката на уреда.
Ако използвате миялен препарат
на таблетки, поставете таблетката
в отделението (A).
Затворете капака. Уверете се, че
бутонът за освобождаване е за‐
стопорен на място.
• Индикаторите на фазите на за‐
дадената програма светват.
6. Ако искате, можете да настроите
опциите.
7. Натиснете Start. Програмата стар‐
тира.
• Остава само индикаторът на те‐
кущо изпълняваната фаза.
• Дисплеят показва времетраене‐
то на програмата, което намаля‐
ва със стъпки от 1 минута.
Стартиране на програма с
отложен старт
1. Задайте програмата и опциите.
2. Натиснете Delay няколко пъти, до‐
като дисплеят покаже отложения
старт, който желаете да зададете
(от 1 до 24 часа).
• Времето на отложения старт ми‐
га на дисплея.
• Индикаторът за отложен старт
светва.
3. Натиснете Start. Отброяването за‐
почва.
• Дисплеят показва отброяването
на отложения старт, което нама‐
лява със стъпки от 1 час.
• Индикаторите на фазите на за‐
дадената програма угасват.
• Когато отброяването завърши, про‐
грамата стартира.
БЪЛГАРСКИ
– Индикаторът на текущо изпълня‐
ваната фаза светва.
Отваряне на вратичката,
докато уредът работи
Ако отворите вратичката, уредът спи‐
ра. Когато затворите вратичката, уре‐
дът продължава от момента на пре‐
късването.
Отмяна на отложен старт,
докато отброяването работи
Натиснете Delay няколко пъти, докато:
• На дисплея е показано времетрае‐
нето на програмата.
• Индикаторите за фази светват.
• Програмата стартира.
Прекратяване на програмата
Натиснете и задръжте Delay и Start
едновременно, докато:
• Светнат всички индикатори на про‐
грами.
• Дисплеят показва 2 хоризонтални
ленти.
13
В края на програмата
Когато програмата приключи, индика‐
торът за край светва, а дисплеят по‐
казва 0.
1. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да деактивирате уре‐
да.
2. Затворете крана за водата.
Ако не натиснете бутона за
включване/изключване, уредът
Auto Off автоматично деактиви‐
ра уреда след няколко минути.
Това спомага за намаляване
на разхода на енергия.
• Оставете чиниите да се ох‐
ладят, преди да ги извадите
от уреда. Горещите съдове
могат лесно да се повредят.
• Изпразнете първо долната
кошница, а след това горна‐
та кошница.
• Отстрани и във вратичката
на уреда може да има вода.
Неръждаемата стомана се
охлажда по-бързо от чинии‐
те.
Уверете се, че в дозатора за
миещ препарат има препарат,
преди да стартирате нова про‐
грама.
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
8.1 Омекотител за вода
Твърдата вода съдържа голямо коли‐
чество минерали и може да причини
повреда на уреда и да доведе до ло‐
ши резултати при миене. Омекотителя
на водата неутрализира тези минера‐
ли.
Солта за съдомиялна машина запазва
омекотителя на водата чист и в добро
състояние. Важно е да зададете пра‐
вилното ниво на омекотителя за вода.
По този начин се гарантира, че омеко‐
тителят за водата използва правилно‐
то количество сола за съдомиялна ма‐
шина и вода.
8.2 Зареждане на кошничките
Разгледайте предоставената
листовка с примери за заре‐
ждане на кошничките.
• Използвайте уреда за миене само
на съдове, които са подходящи за
съдомиялна машина.
• Не поставяйте в уреда предмети,
изработени от дърво, рог, алуми‐
ний, олово и мед.
• Не поставяйте в уреда предмети,
които могат да абсорбират вода (гъ‐
би, домакински кърпи).
• Отстранете оставащата храна от
предметите.
14 www.aeg.com
• За да премахнете лесно останала
загоряла храна, накиснете тендже‐
рите и тиганите във вода, преди да
ги поставите в уреда.
• Поставяйте дълбоките съдове (ча‐
ши и тигани) с дъното нагоре.
• Уверете се, че приборите и съдове‐
те не се слепват. Смесвайте лъжи‐
ците с други прибори.
• Уверете се, че стъклените чаши не
се допират до други стъклени чаши.
• Поставете дребните предмети в
кошничката за прибори.
• Поставете леките съдове в горната
кошничка. Уверете се, че те не се
движат.
• Уверете се, че разпръскващите ра‐
мена могат да се движат свободно,
преди да стартирате програма.
8.3 Използване на сол,
препарат за изплакване и
препарат за миене
• Използвайте само сол, препарат за
изплакване и препарат за миене за
миялната машина. Използването на
други продукти може да причини по‐
вреда на уреда.
• Препаратът за изплакване спомага,
по време на последната фаза на из‐
плакване, за подсушаване на съдо‐
вете без да остават засъхнали кап‐
ки и петна.
• Комбинираните таблетки за миене
съдържат препарат за миене, пре‐
парат за изплакване и други доба‐
вени съставки. Уверете се, че тези
таблетки са приложими към твър‐
достта на водата във вашия район.
Вземайте предвид инструкциите на
опаковките на продуктите.
• Таблетките за миене не се разтвар‐
ят напълно при кратки програми. За
да предотвратите остатъци от пре‐
парат за миене по кухненската посу‐
да, препоръчваме да използвате та‐
блетките при дълги програми.
Не използвайте по-голямо ко‐
личество миялен препарат от
необходимото. Вижте инструк‐
циите на опаковката на препа‐
рата.
8.4 Преди стартиране на
програма
Уверете се, че:
• Филтрите са чисти и са правилно
поставени.
• Разпръскващите рамена не са запу‐
шени.
• Предметите в кошниците са поста‐
вени правилно.
• Програмата е приложима за вида
натоварване и степента на замърся‐
ване.
• Използва се правилното количество
миялен препарат.
• Има сол и препарат за изплакване
за съдомиялна машина (освен ако
не използвате комбинирани таблет‐
ки за миене).
• Капачката на резервоара за сол е
затегната.
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди поддръжка изключете
уреда и извадете щепсела на
захранването от контакта на
ел. мрежа.
Замърсените филтри и запу‐
шените разпръскващи времена
понижават резултатите от мие‐
нето.
Извършвайте периодични про‐
верки и, ако е необходимо, ги
почиствайте.
БЪЛГАРСКИ
15
9.1 Почистване на филтрите
C
1.
Завъртете филтъра (A) обратно
на часовниковата стрелка и го
свалете.
2.
За да разглобите филтъра (A), от‐
делете (A1) и (A2).
Отстранете филтъра (B).
Измийте филтрите с вода.
Поставете филтъра (B) в първо‐
началното му положение. Уверете
се, че е сглобен правилно под
двата водача (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Сглобете филтъра (A) и го поста‐
вете в положение във филтър (B).
Завъртете го по часовниковата
стрелка, докато щракне.
Неправилното положение на
филтрите може да доведе до
лоши резултати от миене и по‐
вреда на уреда.
9.2 Почистване на
разпръскващите рамена
Не сваляйте разпръскващите рамена.
Ако отворите на разпръскващите ра‐
мена се запушат, отстранете остатъ‐
ците от замърсявания с тънък остър
предмет.
9.3 Външно почистване
Почиствайте уреда с навлажнена ме‐
ка кърпа.
Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продук‐
ти, абразивни стъргалки или разтво‐
рители.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Уредът не се включва или спира по
време на работа.
Преди да се свържите със сервиза,
вижте информацията, която следва за
решение на проблема.
При някои неизправности дисплеят
показва код на аларма:
•
- Уредът не се пълни с вода.
•
- Уредът не източва водата.
16 www.aeg.com
•
- Устройството против наводне‐
ние работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда, преди да
извършите проверките.
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уре‐
да.
Уверете се, че захранващият щепсел е
включен в контакта.
Уверете се, че няма повреден предпази‐
тел в таблото за бушони.
Програмата не се включва.
Уверете се, че вратичката на уреда е за‐
творена.
Натиснете Start.
Ако е зададен отложен старт, отменете
настройката или изчакайте края на от‐
брояването.
Уредът не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отво‐
рен.
Уверете се, че налягането на водата не е
твърде ниско. За тази информация се
обърнете към местното водоснабдително
дружество.
Уверете се, че кранът на водата не е за‐
пушен.
Уверете се, че филтърът в маркуча за
подаване не е запушен.
Уверете се, че маркучът за подаване ня‐
ма прегъвания или гънки.
Уредът не източва водата.
Уверете се, че каналът на мивката не е
задръстен.
Уверете се, че маркучът за източване ня‐
ма прегъвания или гънки.
Устройството против наводне‐
ние работи.
Затворете крана за вода и се свържете
със сервизния център.
След като приключите проверката, ак‐
тивирайте уреда. Програмата продъл‐
жава от момента на прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
Ако дисплеят показва други кодове за
аларма, се обърнете към сервизния
център.
10.1 Резултатите от
измиването и изсушаването
не са задоволителни
Бели ленти или сини пластове по
стъклените чаши и съдовете.
• Количеството освободен препарат
за изплакване е твърде голямо. Ко‐
ригирайте селектора за препарат за
изплакване на по-ниска позиция.
• Използван е прекалено много пре‐
парат за миене.
БЪЛГАРСКИ
Петна и изсъхнали капки вода върху
чашите и чиниите
• Количеството освободен препарат
за изплакване не е достатъчно. Ко‐
ригирайте селектора за препарат за
изплакване на по-висока позиция.
• Причината може да е в качеството
на препарата за миене.
Чиниите са мокри
• Програмата е без фаза на изсуша‐
ване или с фаза на изсушаване с
ниска температура.
• Отделението за препарат за изплак‐
ване е празно.
• Причината може да е в качеството
на препарата за изплакване.
• Причината може да е в качеството
на комбинираните таблетки за мие‐
не. Опитайте друга марка или акти‐
вирайте дозатора за препарата за
изплакване и използвайте такъв за‐
едно с комбинираните таблетки за
миене.
Вижте "ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ" за
други възможни причини.
17
2. Уверете се, че уредът е в режим
на настройка. Разгледайте "НА‐
СТРОЙКА И СТАРТИРАНЕ НА
ПРОГРАМА".
3. Натиснете и задръжте Delay и Start
едновременно, докато индикатори‐
те (A), (B) и (C) започнат за мигат.
4. Натиснете Option .
• Индикаторите (A) и (C) изгасват.
• Индикаторът (B) продължава да
мига.
• Дисплеят показва настройката
на отделението за препарата за
изплакване.
Изк
Вкл
5. Натиснете Option, за да промените
настройката.
6. Деактивирайте уреда, за да по‐
твърдите.
7. Регулирайте количеството освобо‐
ден препарат за изплакване.
8. Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване.
Активиране на отделението
за препарата за изплакване с
активирана функция
"multitab"
1. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да активирате уреда.
11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери
Ширина / Височина / Дъл‐
бочина (мм)
596 / 850 / 610
Свързване в електри‐ Вижте табелката с данни.
ческата мрежа
Волтаж
220-240 V
Честота
50 Hz
Налягане на водос‐
набдяването
Мин. / макс. (bar / MPa)
Водоснабдяване 1)
Студена или гореща во‐
да2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
макс. 60 °C
18 www.aeg.com
Вместимост
Настройки
Консумация на ел.
енергия
"Оставена включена"
0.10 W
12
"Изключена" и режим
0.10 W
1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4 цола.
2) Ако топлата вода идва от алтернативни източници на енергия (като слънчеви
панели, вятърна енергия), използвайте топла вода, за да намалите консумацията.
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте
опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на
околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и
електронни уреди. Не изхвърляйте
уредите, означени със символа ,
заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
POLSKI
19
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
20 www.aeg.com
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia
należy dokładnie przeczytać dostarczo‐
ne instrukcje. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowo‐
dowane nieprawidłową instalacją i eks‐
ploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również
dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐
ciach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych albo osobom bez odpo‐
wiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządze‐
nie wyłącznie pod nadzorem lub po
odpowiednim poinstruowaniu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo. Nie pozwalać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐
chowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐
ny znajdować się w pobliżu urządze‐
nia, gdy jego drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować lub nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura jest niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instruk‐
cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐
dzeniem.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, które nie były
używane przez dłuższy czas, należy
puścić wodę i odczekać, aż pojawi się
czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływo‐
wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐
kę z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym w celu wymiany węża dopływo‐
wego.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
POLSKI
• Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd elektrycznych
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu za‐
silającego należy zlecić przedstawicie‐
lowi serwisu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciąg‐
nąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐
tów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obra‐
żeń.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐
dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić
do potknięcia się o drzwi.
21
• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐
tych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebez‐
pieczne. Należy przestrzegać instruk‐
cji bezpieczeństwa podanych na opa‐
kowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐
wić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się deter‐
gent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem,
wystąpieniem pożaru lub oparze‐
niami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produk‐
tów lub przedmiotów nasączonych łat‐
wopalnymi produktami w urządzeniu,
na nim lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu pracy może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
22 www.aeg.com
2. OPIS URZĄDZENIA
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Blat roboczy
8 Pokrętło ustawienia twardości wody
2 Najwyżej położone ramię spryskują‐
9 Dozownik płynu nabłyszczającego
ce
3 Górne ramię spryskujące
4 Dolne ramię spryskujące
5 Filtry
6 Tabliczka znamionowa
7 Zbiornik soli
10 Dozownik detergentu
11 Kosz na sztućce
12 Dolny kosz
13 Górny kosz
POLSKI
23
3. PANEL STEROWANIA
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
Delay
Start
5
6
8
7
6
1 Przycisk wł./wył.
5 Pole dotykowe Delay
2 Pole dotykowe Program
6 Pole dotykowe Start
3 Wskaźniki programów
7 Wskaźniki
4 Wyświetlacz
8 Pole dotykowe Option
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik ÖKO PLUS.
Wskaźnik ExtraHygiene.
Wskaźnik fazy zmywania.
Wskaźnik fazy płukania.
Wskaźnik fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie
trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu
wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik opóźnienia.
Wskaźnik drzwi. Włącza się, gdy drzwi nie są za‐
mknięte.
24 www.aeg.com
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze od 45°C do
70°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
3)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
4)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 60°C
Płukania
ExtraHygiene
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 55°C
Płukania
ExtraHygiene
Zróżnicowane
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
Średnie lub lekkie Zmywanie w tempe‐
Delikatne naczynia raturze 45°C
i szkło
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
6)
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w
koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz
czas trwania programu.
2) Ten program obejmuje opcję ExtraHygiene.
3) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co
pozwala obniżyć poziom hałasu. Z tego powodu program ten trwa długo.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
POLSKI
25
5) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to
standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
6) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo
zabrudzone naczynia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w
górnym. Ciśnienie i temperatura wody w dolnym koszu są wyższe niż w górnym koszu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od
ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości
naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłą‐
czyć przed rozpoczęciem progra‐
mu. Opcji nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie trwania pro‐
gramu.
Wybierając jedną lub większą
liczbę opcji, należy upewnić się,
że przed rozpoczęciem programu
włączą się odpowiednie wskaźni‐
ki.
5.1 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie korzys‐
tając z wieloskładnikowych tabletek z de‐
tergentem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaź‐
niki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłu‐
żyć.
• Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Option,
aż zaświeci się wskaźnik opcji Multi‐
tab.
• Opcja pozostanie włączona do chwili
wyłączenia jej przez użytkownika. Na‐
cinąć kilkakrotnie przycisk Option, aż
wskaźnik opcji Multitab wyłączy się.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
26 www.aeg.com
nabłyszczającego i soli do zmywarek
należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐
cza wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez na‐
czyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
5.2 ÖKO PLUS
Ta opcja umożliwia zmniejszenie tempe‐
ratury w fazie suszenia. Zużycie energii
zmniejsza się o 25%.
Po zakończeniu programu naczynia mo‐
gą być mokre.
Nacisnąć pole dotykowe ÖKO PLUS:
• Jeśli opcja działa z danym progra‐
mem, zaświeci się odpowiedni wskaź‐
nik.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik będzie mi‐
gać przez kilka sekund, a następnie
zgaśnie.
5.3 ExtraHygiene
Ta opcja umożliwia zachowanie większej
higieny podczas zmywania. Podczas
płukania temperatura pozostaje na po‐
ziomie 70°C przez 10–14 minut.
Nacisnąć pole dotykowe ExtraHygiene:
• Jeśli opcja działa z danym progra‐
mem, zaświeci się odpowiedni wskaź‐
nik.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik będzie mi‐
gać przez kilka sekund, a następnie
zgaśnie.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twar‐
dości wody doprowadzanej do urzą‐
dzenia. Jeśli nie, należy ustawić po‐
ziom zmiękczania wody. Skontakto‐
wać się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się
pozostałości z procesu produkcyjne‐
go. Aby je usunąć, należy uruchomić
program. Nie należy stosować deter‐
gentu ani umieszczać naczyń w ko‐
szach.
Aby zastosować wieloskładniko‐
we tabletki z detergentem, nale‐
ży wybrać opcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elek‐
tronicz‐
na
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
POLSKI
27
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elek‐
tronicz‐
na
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody nale‐
ży ustawić ręcznie oraz elektro‐
nicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości
wody w pozycji 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz punkt
„Ustawianie i uruchamianie progra‐
mu”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
Delay i Start, aż zaczną migać
wskaźniki (A), (B) i (C).
4. Nacisnąć Program.
• Wskaźniki (B) i (C) zgasną.
• Wskaźnik (A) będzie nadal migać.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne
ustawienie stopnia zmiękczania
= poziom 5.
wody. Przykład:
5. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby
zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia.
28 www.aeg.com
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐
warek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby za‐
mknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydosta‐
wać woda i sól. Zagrożenie wy‐
stąpieniem korozji. Aby tego
uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego (A) najwyżej do pozio‐
mu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego można wyregulować za po‐
mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐
zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐
zycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania — patrz: „Ustawianie i
uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony,
należy napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczają‐
cego jest włączony, napełnić do‐
zownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
POLSKI
4. Dodać detergent.
29
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi znajdować się w trybie
ustawiania, aby możliwe było wykonanie
określonych czynności.
Urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania, jeśli po włączeniu:
• Włączą się wskaźniki wszystkich pro‐
gramów.
• Na wyświetlaczu widoczne są dwie
poziome linie.
Jeśli na panelu sterowania pokazane są
inne ustawienia, należy jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać Delay i Start, aż
urządzenie przełączy się do trybu usta‐
wiania.
Uruchamianie programu bez
opcji opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania.
5. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Pro‐
gram, aż zaświeci się wskaźnik wy‐
branego programu.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce
oznaczonej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmy‐
wania wstępnego, umieścić niewiel‐
ką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
W razie korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do prze‐
gródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas trwania programu.
• Zaświecą się wskaźniki faz usta‐
wionego programu.
6. Można ustawić opcje.
7. Nacisnąć przycisk Start. Nastąpi uru‐
chomienie programu.
• Włączony pozostanie tylko wskaź‐
nik aktualnie trwającej fazy progra‐
mu.
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu, który będzie ak‐
tualizowany co 1 minutę.
Rozpoczynanie programu z
opcją opóźnienia
1. Ustawić program i wymagane opcje.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay,
aż na wyświetlaczu pojawi się żąda‐
ny czas opóźnienia (od 1 do 24 go‐
dzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia
rozpoczęcia programu.
3. Nacisnąć przycisk Start. Rozpocznie
się odliczanie czasu.
• Wyświetlany czas opóźnienia roz‐
poczęcia programu jest odliczany
co 1 godzinę.
30 www.aeg.com
• Zgasną wskaźniki faz ustawionego
programu.
• Po zakończeniu odliczania zostanie
uruchomiony program.
– Zaświeci się wskaźnik aktualnie
trwającej fazy programu.
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie po‐
ziome linie.
Otwieranie drzwi podczas
pracy urządzenia
Zakończenie programu
Otwarcie drzwi spowoduje zatrzymanie
urządzenia. Po ponownym zamknięciu
drzwi urządzenie wznawia pracę po‐
cząwszy od momentu przerwania.
Anulowanie opcji opóźnienia
rozpoczęcia programu podczas
odliczania czasu
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay, aż:
• Na wyświetlaczu zostanie pokazany
czas trwania programu.
• Zaświecą się wskaźniki faz progra‐
mów.
• Nastąpi uruchomienie programu.
Anulowanie programu
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski Delay i Start, aż:
• Zaświecą się wszystkie wskaźniki pro‐
gramów.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy upewnić się, że
w dozowniku znajduje się deter‐
gent.
Po zakończeniu programu zaświeci się
wskaźnik zakończenia programu, a na
wyświetlaczu pojawi się 0.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeżeli przycisk wł./wył. nie zosta‐
nie naciśnięty, funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządze‐
nie po kilku minutach. Pozwala to
zmniejszyć zużycie energii.
• Przed wyjęciem naczyń z urzą‐
dzenia należy poczekać, aż
ostygną. Gorące naczynia łat‐
wo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować na‐
czynia z dolnego, a następnie
z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urzą‐
dzenia może znajdować się
woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐
dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐
zuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim
stanie. Istotne jest ustawienie właściwe‐
go poziomu zmiękczania wody. Zapew‐
nia to stosowanie odpowiedniej ilości soli
do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy
przedstawiono w dołączonej bro‐
szurze.
• W urządzeniu należy zmywać przed‐
mioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, alumi‐
nium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐
tów, które mogą pochłaniać wodę
(gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
POLSKI
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości
przypalonych potraw, należy zamo‐
czyć naczynia w wodzie przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐
ski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki
z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu
górnym. Upewnić się, że nie będą się
one przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywa‐
rek. Inne produkty mogą uszkodzić
urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐
biega powstawaniu smug i plam na
naczyniach podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te
tabletki można stosować przy danej
31
twardości wody. Należy zapoznać się
z instrukcją na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐
czają się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
Nie używać większej ilości deter‐
gentu niż zalecana. Postępować
zgodnie ze wskazówkami pod‐
anymi na opakowaniu detergen‐
tu.
8.4 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐
nych w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐
nia;
• zastosowano prawidłową ilość deter‐
gentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐
warek i płyn nabłyszczający (chyba że
stosowane są wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐
zowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem kon‐
serwacji należy wyłączyć urzą‐
dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycz‐
nego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i
w razie potrzeby wyczyścić.
32 www.aeg.com
9.1 Czyszczenie filtrów
C
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym poło‐
żeniu. Sprawdzić, czy jest zamonto‐
wany prawidłowo pod dwoma za‐
czepami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierw‐
otnym położeniu w filtrze (B). Obró‐
cić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowalają‐
cymi efektami zmywania i uszko‐
dzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐
cych.
Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐
cych są zatkane, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy cienkiego i za‐
ostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów
ściernych, myjek do szorowania ani roz‐
puszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższymi infor‐
macjami, które mogą być pomocne w
rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetla‐
czu pojawia się kod alarmowy:
POLSKI
•
dą.
- Urządzenie nie napełnia się wo‐
•
- Urządzenie nie odpompowuje
wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
33
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilają‐
cego jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są za‐
mknięte.
Nacisnąć przycisk Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z
punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia proble‐
mu należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
10.1 Efekty zmywania i
suszenia są niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
34 www.aeg.com
Plamy i ślady po odparowanych kroplach
wody na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergen‐
tu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia
lub temperatura w fazie suszenia jest
zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu na‐
błyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wielos‐
kładnikowych tabletek z detergentem.
Należy wypróbować inną markę lub
włączyć dozownik płynu nabłyszczają‐
cego i zastosować płyn nabłyszczają‐
cy wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”,
gdzie omówiono inne możliwe
przyczyny.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz punkt
„Ustawianie i uruchamianie progra‐
mu”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
Delay i Start, aż zaczną migać
wskaźniki (A), (B) i (C).
4. Nacisnąć Option.
• Wskaźniki (A) i (C) zgasną.
• Wskaźnik (B) będzie nadal migać.
• Na wyświetlaczu widoczne jest us‐
tawienie dozownika płynu nabły‐
szczającego.
Wyłączony
Włączony
5. Nacisnąć Option, aby zmienić usta‐
wienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia.
7. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego z włączoną
funkcją Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadza‐ Min./maks. (bar/MPa)
nej wody
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
POLSKI
35
Pojemność
Liczba standardowych na‐
kryć
12
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby
zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
36 www.aeg.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
39
39
40
42
43
45
47
48
49
51
51
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe
impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
37
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea apa‐
ratului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furni‐
zate. Producătorul nu este responsabil
dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile îm‐
preună cu aparatul pentru referinţă ulte‐
rioară.
site de mult, lăsaţi apa să curgă până
când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asigu‐
raţi-vă că nu există scurgere.
• Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi
cu o teacă cu un cablu principal intern.
1.1 Siguranţa copiilor şi a
persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Risc de sufocare, de rănire sau
de provocare a unei incapacităţi
funcţionale permanente.
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de
către copii şi persoane cu capacităţi fi‐
zice, senzoriale şi mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe.
Aceste persoane trebuie să fie supra‐
vegheate sau instruite în legătură cu
folosirea aparatului de către o per‐
soană răspunzătoare pentru siguranţa
lor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu apa‐
ratul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambala‐
jul produsului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna co‐
piilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se
apropie de uşa aparatului când aceas‐
ta este deschisă.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl in‐
stalaţi sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub 0
°C.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Racordarea la apă
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora furtunurile de apă.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi
noi sau la ţevi care nu au mai fost folo‐
AVERTIZARE
Tensiune periculoasă.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă
este deteriorat, deconectaţi imediat
ştecherul din priză. Pentru a înlocui
furtunul de alimentare cu apă contac‐
taţi centrul de service.
Conexiunea electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocu‐
tare.
• Aparatul trebuie împământat.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu da‐
tele tehnice, corespund sursei de ten‐
siune. Dacă nu, contactaţi un electri‐
cian.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protec‐
ţie la electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri pre‐
lungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora ştecherul şi cablul de alimentare
electrică. Contactaţi centrul de service
sau un electrician pentru a schimba un
cablu de alimentare deteriorat.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instala‐
re. Asiguraţi-vă că priza poate fi acce‐
sată după instalare.
38 www.aeg.com
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
1.3 Utilizarea
• Acest aparat este conceput pentru o
utilizare casnică şi la aplicaţii similare,
cum ar fi:
– În bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lu‐
cru
– Case din mediul rural
– De clienţii din hoteluri, moteluri şi al‐
te medii de tip rezidenţial
– Medii de cazare cu micul dejun in‐
clus.
AVERTIZARE
Risc de rănire.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui apa‐
rat.
• Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri
ascuţite în coşul pentru tacâmuri cu
vârfurile în jos sau într-o poziţie ori‐
zontală.
• Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără
supraveghere, pentru a preveni căde‐
rea pe aceasta.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
• Detergenţii pentru maşina de spălat
vase sunt periculoşi. Respectaţi in‐
strucţiunile de siguranţă de pe amba‐
lajul detergentului.
• Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa din apa‐
rat.
• Nu scoateţi vasele din aparat înainte
de finalizarea programului. Poate exis‐
ta detergent pe vase.
AVERTIZARE
Risc de electrocutare, de incen‐
diu sau de arsuri.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu tre‐
buie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pen‐
tru curăţarea aparatului.
• Aparatul poate genera abur fierbinte
dacă deschideţi uşa în timpul operării
unui program.
1.4 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l la gu‐
noi.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în apa‐
rat.
ROMÂNA
39
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Suprafaţa de lucru
8 Disc pentru măsurarea durităţii apei
2 Braţ stropitor din partea de sus
9 Dozatorul pentru agentul de clătire
3 Braţ stropitor superior
4 Braţ stropitor inferior
10 Dozatorul pentru detergent
5 Filtre
12 Coşul inferior
6 Plăcuţă date tehnice
13 Coşul superior
11 Coşul pentru tacâmuri
7 Compartiment pentru sare
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
40 www.aeg.com
1 Buton pornire/oprire
5 Tasta Delay
2 Tasta Program
3 Indicatoare programe
6 Tasta Start
4 Afişaj
8 Tasta Option
Indicatoare
7 Indicatoare
Descriere
Indicatorul Multitab.
Indicatorul ÖKO PLUS.
Indicatorul ExtraHygiene.
Indicatorul fazei de spălare.
Indicatorul fazei de clătire.
Indicatorul fazei de uscare.
Indicatorul de final de ciclu.
Indicatorul agentului de clătire. Acest indicator es‐
te oprit în timpul funcţionării unui program.
Indicatorul pentru sare. Acest indicator este oprit
în timpul funcţionării unui program.
Indicatorul de întârziere.
Indicatorul Uşă. Se aprinde când uşa nu este în‐
chisă.
4. PROGRAME
Program
1)
2)
3)
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
Opţiuni
Toate
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
tigăi
Prespălare
Spălare de la 45 °C
până la 70 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Nivel ridicat de
murdărie
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
tigăi
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
ÖKO PLUS
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Prespălare
Spălare la 50 °C
Clătiri
Uscare
ROMÂNA
Program
4)
5)
6)
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
Opţiuni
Murdărire recentă
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Spălare la 60 °C
Clătire
ExtraHygiene
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Prespălare
Spălare la 50 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan
şi tacâmuri
Spălare la 55 °C
Clătiri
ExtraHygiene
Vase cu murdărie
mixtă
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
tigăi
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
ÖKO PLUS
Nivel mediu sau re‐ Spălare la 45 °C
dus de murdărie
Clătiri
Vase din porţelan
Uscare
delicate şi sticlărie
ÖKO PLUS
41
1) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta
reglează automat temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata
programului.
2) Acest program include opţiunea ExtraHygiene.
3) Acesta este cel mai silenţios program de spălare. Pompa funcţionează la o viteză
extrem de scăzută pentru a reduce nivelul de zgomot. Ca urmare a vitezei scăzute,
durata programului este îndelungată.
4) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla o încărcătură cu murdărie recentă. Oferă
rezultate de spălare bune într-un timp scurt.
5) Cu ajutorul acestui program, aveţi cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient
consum energetic pentru vasele din porţelan şi tacâmurile cu un nivel mediu de
murdărire. (Acesta este programul standard omologat la institutele de testare).
6) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla articole cu murdărie mixtă. Vasele foarte
murdare se pun în coşul inferior, iar cele cu grad mediu de murdărie în cel superior.
Presiunea şi temperatura apei din coşul inferior sunt mai mari decât în coşul superior.
Valori de consum
Program1)
Durata
(min)
Consum de ener‐ Consum de apă
gie
(l)
(kWh)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
42 www.aeg.com
Program1)
Durata
(min)
Consum de ener‐ Consum de apă
gie
(l)
(kWh)
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi
cantitatea de vase pot modifica durata programului şi valorile de consum.
Informaţii pentru institutele de testare
Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare pentru performanţa testului, trimi‐
teţi un e-mail la adresa:
[email protected]
Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu datele tehnice.
5. OPŢIUNI
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile
înainte de începerea unui pro‐
gram. Nu puteţi activa sau de‐
zactiva opţiunile când programul
este în curs de desfăşurare.
La setarea uneia sau a mai mul‐
tor opţiuni, verificaţi dacă indica‐
toarele corespunzătoare se
aprind anterior pornirii programu‐
lui.
5.1 Funcţia Multitab
Activaţi această opţiune doar când utili‐
zaţi tablete de detergent combinat.
Opţiunea dezactivează automat fluxul de
agent de clătire şi de sare. Indicatoarele
aferente se sting.
Durata programului poate creşte.
• Apăsaţi Option în mod repetat până
când se aprinde indicatorul multitab.
• Opţiunea rămâne activă până când o
dezactivaţi. Apăsaţi Option în mod re‐
petat până când se stinge indicatorul
multitab.
Dacă nu mai utilizaţi tablete de detergent
combinat, înainte de a începe să utilizaţi
separat detergent, agent de clătire şi
sare pentru maşina de spălat vase,
efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Dezactivaţi opţiunea multitab.
2. Reglaţi dedurizatorul de apă la nivel
maxim.
3. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru sare
şi dozatorul pentru agentul de clătire
sunt pline.
4. Porniţi cel mai scurt program cu o
fază de clătire, fără detergent şi fără
vase.
5. Reglaţi dedurizatorul de apă în func‐
ţie de duritatea apei din zona în care
vă aflaţi.
6. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
5.2 ÖKO PLUS
Această opţiune reduce temperatura în
timpul fazei de uscare. Consumul de
energie scade cu 25%.
Vasele pot fi ude la terminarea progra‐
mului.
Apăsaţi tasta ÖKO PLUS:
• Dacă opţiunea este aplicabilă progra‐
mului, se aprinde indicatorul aferent.
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă pro‐
gramului, indicatorul aferent se aprin‐
de intermitent câteva secunde, după
care rămâne stins.
5.3 ExtraHygiene
Această opţiune oferă rezultate igienice
îmbunătăţite. În timpul etapei de clătire,
ROMÂNA
temperatura se menţine la 70 °C între 10
şi 14 minute.
Apăsaţi tasta ExtraHygiene:
• Dacă opţiunea este aplicabilă progra‐
mului, se aprinde indicatorul aferent.
43
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă pro‐
gramului, indicatorul aferent se aprin‐
de intermitent câteva secunde, după
care rămâne stins.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al de‐
durizatorului de apă corespunde du‐
rităţii apei din zona în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, reglaţi deduriza‐
torul de apă. Pentru a afla duritatea
apei din zona în care vă aflaţi, adre‐
saţi-vă companiei de furnizare a apei.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi rezervorul pentru agentul de
clătire.
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. În aparat pot rămâne reziduuri de la
spălare. Porniţi un program pentru a
le elimina. Nu folosiţi detergent şi nu
încărcaţi coşurile.
Dacă utilizaţi tablete de deter‐
gent combinat, activaţi opţiunea
multitab.
6.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei
Reglare
dedurizator de apă
Duritate apă
Grade
germane
(°dH)
Grade
franţuzeşti
(°fH)
mmol/l
Grade
Clarke
Manual
Elec‐
tronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul
de apă manual şi electronic.
44 www.aeg.com
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe po‐
ziţia 1 sau 2.
Reglarea electronică
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în mo‐
dul de setare. Consultaţi „SETAREA
ŞI PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele
Delay şi Start în acelaşi timp, până
când indicatoarele (A), (B) şi (C) lu‐
minează intermitent.
4. Apăsaţi Program.
• Indicatoarele (B) şi (C) se sting.
• Indicatorul luminos (A) continuă să
ilumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea programului
de dedurizare a apei. Exemplu:
= nivelul 5.
5. Apăsaţi în mod repetat Program pen‐
tru a modifica setarea.
6. Pentru confirmare, opriţi aparatul.
6.2 Umplerea rezervorului pentru sare
1.
2.
3.
4.
5.
Rotiţi capacul la stânga pentru a
deschide rezervorul pentru sare.
Introduceţi 1 litru de apă în rezervo‐
rul pentru sare (numai la prima utili‐
zare).
Umpleţi rezervorul pentru sare, folo‐
sind sare pentru maşina de spălat
vase.
Înlăturaţi sarea din jurul orificiului re‐
zervorului pentru sare.
Pentru a închide rezervorul pentru
sare rotiţi capacul la dreapta.
ATENŢIE
În timpul umplerii rezervorului
pentru sare, este posibil ca din
acesta să se reverse apă şi sare.
Pericol de coroziune. Pentru a
preveni acest lucru, după ce um‐
pleţi rezervorul pentru sare, por‐
niţi un program.
ROMÂNA
45
6.3 Umplerea dozatorului pentru agent de clătire
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Apăsaţi butonul de eliberare (D)
pentru a deschide capacul (C).
Umpleţi dozatorul pentru agent de
clătire (A), fără să depăşiţi marcajul
„max”.
Pentru a evita formarea excesivă de
spumă curăţaţi agentul de clătire
vărsat pe alături cu o lavetă absor‐
bantă.
Închideţi capacul. Verificaţi dacă bu‐
tonul de eliberare se blochează în
poziţie.
Puteţi roti selectorul cantităţii eli‐
berate (B) între poziţia 1 (cea mai
mică cantitate) şi poziţia 4 (cea
mai mare cantitate).
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul de pornit/oprit pentru
a porni aparatul. Aparatul trebuie să
fie în modul setare. Consultaţi capito‐
lul "SETAREA ŞI PORNIREA UNUI
PROGRAM".
• Dacă indicatorul pentru sare este
aprins, umpleţi rezervorul pentru
sare.
• Dacă indicatorul pentru agent de
clătire este aprins, umpleţi dozato‐
rul pentru agentul de clătire.
3. Încărcaţi coşurile.
4. Adăugaţi detergent.
5. Selectaţi şi porniţi programul de
spălare corect pentru tipul de
încărcătură şi gradul de murdărie.
7.1 Utilizarea detergentului
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Apăsaţi butonul de eliberare (B) pen‐
tru a deschide capacul (C).
Puneţi detergent în compartimentul
(A).
Dacă programul are o fază de
prespălare, puneţi o cantitate redusă
de detergent pe partea interioară a
uşii aparatului.
Dacă folosiţi tablete de detergent,
puneţi tableta în compartimentul (A).
Închideţi capacul. Verificaţi dacă bu‐
tonul de eliberare se blochează în
poziţie.
46 www.aeg.com
7.2 Setarea şi pornirea unui
program
Modul de setare
Aparatul trebuie să fie în modul setare
pentru a accepta unele operaţii.
Aparatul este în modul setare când,
după activare:
• Se aprind toate indicatoarele progra‐
melor.
• Afişajul indică două bare de stare ori‐
zontale.
Dacă panoul de comandă afişează alte
condiţii, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoa‐
nele Delay şi Start simultan, până când
aparatul este în modul de setare.
Pornirea unui program fără
pornire cu întârziere
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Închideţi uşa aparatului.
4. Asiguraţi-vă că aparatul este în mo‐
dul de setare.
5. Apăsaţi Program în mod repetat,
până când indicatorul programului pe
care doriţi să îl setaţi se aprinde.
• Durata programului se aprinde in‐
termitent pe afişaj.
• Se aprind indicatoarele de fază ale
programului setat.
6. Dacă doriţi, puteţi seta opţiunile.
7. Apăsaţi Start. Programul începe.
• Numai indicatorul fazei în funcţiune
se aprinde.
• Afişajul prezintă durata programu‐
lui, care scade în trepte de 1 minut.
Pornirea unui program cu
pornire cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile.
2. Apăsaţi Delay în mod repetat, până
când afişajul indică timpul de întârzie‐
re pe care doriţi să-l setaţi (de la 1 la
24 de ore).
• Indicatorul de întârziere se aprinde
intermitent pe afişaj.
• Indicatorul de întârziere este pornit.
3. Apăsaţi Start. Începe numărătoarea
inversă.
• Afişajul indică numărătoarea in‐
versă pentru pornirea cu întârziere,
care scade în paşi de 1 oră.
• Se opresc indicatoarele de fază ale
programului setat.
• Când numărătoarea inversă este în‐
cheiată, programul porneşte.
– Indicatorul fazei în funcţiune se
aprinde.
Deschiderea uşii în timpul
funcţionării aparatului
Dacă deschideţi uşa, aparatul se opreş‐
te. Când închideţi uşa, aparatul va conti‐
nua de la momentul întreruperii.
Anularea pornirii cu întârziere
în timpul derulării numărătorii
inverse
Apăsaţi Delay în mod repetat până când:
• Afişajul indică durata programului.
• Se aprind toate indicatoarele de fază.
• Programul începe.
Anularea programului
Apăsaţi şi menţineţi apăsat Delay şi Start
în acelaşi timp, până când:
• Se aprind toate indicatoarele progra‐
melor.
• Afişajul indică 2 bare de stare orizon‐
tale.
Înainte de a porni un nou pro‐
gram, verificaţi dacă există deter‐
gent în dozatorul pentru deter‐
gent.
La terminarea programului
Când se finalizează programul, indicato‐
rul de final de ciclu se aprinde şi afişajul
indică 0.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Închideţi robinetul de apă.
Dacă nu apăsaţi butonul pornit/
oprit, dispozitivul Auto Off dezac‐
tivează automat aparatul după
ROMÂNA
câteva minute. Contribuiţi astfel
la reducerea consumului de
energie.
47
• Lăsaţi vasele să se răcească
înainte de a le scoate din apa‐
rat. Vasele fierbinţi se pot de‐
teriora uşor.
• Mai întâi goliţi coşul inferior,
după aceea pe cel superior.
• Pe părţile laterale şi pe uşa
aparatului poate fi apă. Oţelul
inoxidabil se răceşte mult mai
repede decât vasele.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Dedurizatorul de apă
Apa dură conţine o cantitate mare de mi‐
nerale care poate cauza deteriorarea
aparatului şi rezultate de spălare nesa‐
tisfăcătoare. Dedurizatorul de apă neu‐
tralizează aceste minerale.
Sarea pentru maşina de spălat vase
menţine dedurizatorul de apă curat şi în
stare bună. Este important ca deduriza‐
torul să fie setat la nivelul potrivit. Astfel,
dedurizatorul de apă utilizează cantita‐
tea corectă de apă şi sare pentru maşina
de spălat vase.
8.2 Încărcarea coşurilor
Pentru exemple de încărcare a
coşurilor, consultaţi pliantul in‐
clus.
• Utilizaţi aparatul doar pentru obiecte
care pot fi spălate în maşina de spălat
vase.
• Nu introduceţi în aparat obiecte din
lemn, corn, porţelan, aluminiu, cositor
şi cupru.
• Nu introduceţi articole care pot absorbi
apa (bureţi, cârpe menajere).
• Îndepărtaţi resturile de alimente de pe
vase.
• Pentru a elimina cu uşurinţă resturile
de mâncare arsă, înmuiaţi oalele şi
tigăile în apă înainte de a le introduce
în aparat.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, pa‐
harele şi tigăile) cu gura în jos.
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul la altul. Puneţi lingurile
printre alte tacâmuri.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte
pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru
tacâmuri.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul supe‐
rior. Asiguraţi-vă că obiectele nu se
mişcă.
• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se
pot mişca liber înainte să porniţi un
program.
8.3 Utilizarea sării, agentului de
clătire şi a detergentului
• Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi
detergent pentru maşini de spălat va‐
se. Alte produse pot duce la deteriora‐
rea aparatului.
• În timpul ultimei faze de clătire agentul
de clătire ajută la uscarea vaselor fără
apariţia de dungi şi pete.
• Tabletele combinate conţin detergent,
agent de clătire şi alţi agenţi. Asigura‐
ţi-vă că aceste tablete pot fi utilizate
pentru valoarea durităţii apei din zona
în care vă aflaţi. Consultaţi instrucţiuni‐
le de pe ambalajul produselor.
• Tabletele de detergent nu se dizolvă
complet în timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea apariţiei reziduurilor
de detergent pe veselă, recomandăm
utilizarea tabletelor în programele lun‐
gi.
Nu utilizaţi mai mult decât canti‐
tatea corectă de detergent. Con‐
sultaţi instrucţiunile de pe amba‐
lajul detergentului.
48 www.aeg.com
8.4 Anterior pornirii unui
program
Verificaţi dacă:
• Filtrele sunt curate şi corect instalate.
• Braţele stropitoare nu sunt înfundate.
• Poziţia articolelor în coşuri este co‐
rectă.
• Programul corespunde tipului de
încărcătură şi gradului de murdărie.
• Este utilizată cantitatea corectă de de‐
tergent.
• Există suficientă sare pentru maşina
de spălat vase şi agent de clătire
(dacă nu utilizaţi tablete de detergent
combinate).
• Capacul rezervorului pentru sare este
strâns.
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a curăţa aparatul, de‐
conectaţi-l şi scoateţi ştecherul
din priză.
Filtrele murdare şi braţele stropi‐
toare înfundate reduc rezultatele
de spălare.
Efectuaţi verificarea periodic şi,
dacă este necesar, curăţaţi-le.
9.1 Curăţarea filtrelor
C
1.
Rotiţi filtrul (A) în sens antiorar şi
scoateţi-l.
2.
Pentru a demonta filtrul (A), separaţi
(A1) şi (A2).
Scoateţi filtrul (B).
Spălaţi filtrele cu apă.
Puneţi filtrul (B) în poziţia iniţială.
Asiguraţi-vă că a fost asamblat co‐
rect sub cele două ghidaje (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
ROMÂNA
6.
49
Asamblaţi filtrul (A) şi introduceţi-l la
loc în filtrul (B). Rotiţi-l în sens orar
până când se fixează.
O poziţie incorectă a filtrelor poa‐
te cauza rezultate de spălare ne‐
satisfăcătoare şi deteriorarea
aparatului.
9.2 Curăţarea braţelor
stropitoare
9.3 Curăţarea exterioară
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare sunt
înfundate, înlăturaţi resturile de murdărie
cu un obiect ascuţit subţire.
Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folo‐
siţi produse abrazive, bureţi abrazivi sau
solvenţi.
10. DEPANARE
Aparatul nu porneşte, sau se opreşte în
timpul funcţionării.
Înainte de a contacta centrul de service,
consultaţi informaţiile următoare pentru o
a găsi o soluţie la problema dvs.
În cazul unor probleme, afişajul indică un
cod de alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
•
- Aparatul nu evacuează apa.
- Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a
realiza verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în ta‐
bloul de siguranţe.
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Apăsaţi Start.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anu‐
laţi setarea sau aşteptaţi terminarea
numărătorii inverse.
Aparatul nu se alimentează cu
apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este des‐
chis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea
cu apă nu este prea mică. Pentru această
informaţie, contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
50 www.aeg.com
Problemă
Soluţie posibilă
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfun‐
dat.
Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimenta‐
re este înfundat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este
răsucit sau îndoit.
Aparatul nu evacuează apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este în‐
fundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este
răsucit sau îndoit.
Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă cen‐
trului de service.
După terminarea verificărilor, activaţi
aparatul. Programul continuă din punctul
în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi
centrul de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de
eroare, contactaţi centrul de service.
10.1 Dacă rezultatele
procesului de spălare şi uscare
nu sunt satisfăcătoare
Dâre de culoare albă sau pelicule
albăstrui pe pahare şi vase
• Cantitatea de agent de clătire elibe‐
rată este prea mare. Reglaţi selectorul
de agent de clătire pe un nivel mai re‐
dus.
• Cantitatea de detergent este prea ma‐
re.
Pete şi picături de apă uscate pe pahare
şi vase.
• Cantitatea de agent de clătire elibe‐
rată este insuficientă. Reglaţi selecto‐
rul de agent de clătire pe un nivel mai
ridicat.
• Problema poate fi calitatea detergen‐
tului.
Vasele sunt umede
• Programul nu are fază de uscare sau
temperatura fazei de uscare este mai
redusă.
• Dozatorul pentru agent de clătire este
gol.
• Problema poate fi calitatea agentului
de clătire.
• Problema poate fi calitatea tabletelor
de detergent combinat. Încercaţi o altă
marcă sau activaţi dozatorul de agent
de clătire şi folosiţi agent de clătire îm‐
preună cu tabletele de detergent com‐
binat.
Pentru alte cauze posibile con‐
sultaţi capitolul "INFORMAŢII ŞI
SFATURI".
Activarea dozatorului pentru
agentul de clătire cu funcţia
multitab activată
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în mo‐
dul de setare. Consultaţi „SETAREA
ŞI PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele
Delay şi Start în acelaşi timp, până
când indicatoarele (A), (B) şi (C) lu‐
minează intermitent.
4. Apăsaţi Option.
• Indicatoarele (A) şi (C) se sting.
• Indicatorul luminos (B) continuă să
ilumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea dozatorului
pentru agent de clătire.
Oprit
Pornit
5. Apăsaţi pe Option pentru a modifica
setarea.
6. Pentru confirmare, opriţi aparatul.
ROMÂNA
7. Ajustaţi cantitatea agentului de clătire
eliberat.
51
8. Umpleţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
11. INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adâncime
(mm)
596 / 850 / 610
Conexiunea la reţeaua
electrică
Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice.
Tensiune
220-240 V
Frecvenţă
50 Hz
Presiunea de alimenta‐ Min. / max. (bari / MPa)
re cu apă
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă2)
Capacitate
Seturi
Consum energetic
Modul Rămas conectat
0.10 W
Modul Oprit
0.10 W
12
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare,
energia eoliană), utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu
simbolul . Pentru a recicla
ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a
sănătăţii umane şi la reciclarea
deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
117916060-A-172012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement